(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TRONG KHUÔN KHỔ WTO VÀ SỰ THAM GIA CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ VIỆT NAM – NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

186 190 0
  • Loading ...
1/186 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 15:12

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TRONG KHUÔN KHỔ WTO VÀ SỰ THAM GIA CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ VIỆT NAM – NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TRONG KHUÔN KHỔ WTO VÀ SỰ THAM GIA CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ VIỆT NAM – NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TRONG KHUÔN KHỔ WTO VÀ SỰ THAM GIA CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ VIỆT NAM – NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TRONG KHUÔN KHỔ WTO VÀ SỰ THAM GIA CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ VIỆT NAM – NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NGUYỄN THỊ THU HIỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TRONG KHUÔN KHỔ WTO VÀ SỰ THAM GIA CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ VIỆT NAM – NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2014 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NGUYỄN THỊ THU HIỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TRONG KHUÔN KHỔ WTO VÀ SỰ THAM GIA CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ VIỆT NAM – NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Chuyên ngành: Luật quốc tế Mã số: 62 38 01 08 LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS HOÀNG PHƯỚC HIỆP HÀ NỘI - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu độc lập cá nhân Nội dung số liệu trình bày luận án hoàn toàn trung thực Những kết luận khoa học luận án chưa công bố công trình khác TÁC GIẢ LUẬN ÁN NCS Nguyễn Thị Thu Hiền DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AB Appellate Body - Cơ quan Phúc thẩm ACWL Advisory Centre on WTO Law – Trung tâm tư vấn pháp luật WTO ADA Anti-Dumping Agreement - Hiệp định chống bán phá giá ADC Anti-Dumping Code - Bộ luật chống bán phá giá BPG Bán phá giá DSB Dispute Settlement Body - Cơ quan giải tranh chấp DSM Dispute Settlement Mechanism – Cơ chế giải tranh chấp DSU Understanding on rules and procedures governing the settlement of disputes - Thoả thuận quy tắc thủ tục điều chỉnh việc giải tranh chấp EC European Communities – Cộng đồng Châu Âu EU European Union – Liên minh Châu Âu GATT General Agreement on Trade and Tariffs - Hiệp định chung thương mại thuế quan GATT 1947 Hiệp định chung thương mại thuế quan năm 1947 GATT 1994 Hiệp định chung thương mại thuế quan năm 1994 Nxb Nhà xuất USDOC United States Department of Commerce – Bộ thương mại Hoa Kỳ VCCI Vietnam Chamber of Commerce and Industry - Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam WTO World Trade Organization - Tổ chức Thương mại giới MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Ở CÁC NƯỚC VÀ Ở VIỆT NAM LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Tình hình nghiên cứu nước 1.2 Tình hình nghiên cứu Việt Nam 14 1.3 Các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu phương pháp xử lý 21 vấn đề KẾT LUẬN CHƯƠNG 25 CHƯƠNG 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN ĐỐI VỚI 26 TRANH CHẤP VỀ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ VÀ PHÁP LUẬT QUỐC TẾ ÁP DỤNG TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TẠI WTO 2.1 Lịch sử hình thành, phát triển việc áp dụng pháp luật 26 quốc tế giải tranh chấp chống bán phá giá WTO 2.1.1 Giai đoạn trước năm 1947 26 2.1.2 Giai đoạn từ năm 1947 năm 1995 27 2.1.3 Giai đoạn từ năm 1995 29 2.2 Quan niệm hành WTO chống bán phá giá, tranh 31 chấp chống bán phá giá pháp luật quốc tế áp dụng giải tranh chấp chống bán phá giá 2.2.1 Quan niệm hành WTO chống bán phá giá tranh chấp chống bán phá giá 31 2.2.2 Quan niệm hành WTO pháp luật quốc tế áp 42 dụng giải tranh chấp chống bán phá giá 2.3 Nội dung vấn đề chung pháp luật quốc tế áp 44 dụng giải tranh chấp chống bán phá giá WTO 2.3.1 DSM WTO – Nền tảng pháp luật áp dụng giải 44 tranh chấp chống bán phá giá WTO 2.3.2 Qui định đặc biệt khác biệt DSM WTO dành 59 cho nước phát triển 2.3.3 Quan hệ tương tác giải tranh chấp chống bán 62 phá giá theo pháp luật WTO giải tranh chấp bán phá giá theo pháp luật quốc gia thành viên 2.4 Nội dung vấn đề cụ thể pháp luật quốc tế áp dụng 64 giải tranh chấp chống bán phá giá WTO 2.4.1 Phạm vi vấn đề tranh chấp chống bán phá giá 64 giải DSB 2.4.2 Nội dung số vấn đề cụ thể khác pháp luật quốc tế 76 áp dụng giải tranh chấp chống bán phá giá WTO KẾT LUẬN CHƯƠNG 78 CHƯƠNG 3: THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT TRANH 80 CHẤP TẠI WTO VỀ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ VÀ SỰ THAM GIA CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ VIỆT NAM 3.1 Thực tiễn giải tranh chấp WTO chống bán phá 80 giá 3.1.1 Sơ lược thực trạng giải tranh chấp WTO chống 80 bán phá giá 3.1.2 Thực tiễn giải tranh chấp chống bán phá giá theo 86 giai đoạn qui trình tố tụng DSM 3.2 Thực tiễn tham gia số nước phát triển vào việc 95 giải tranh chấp WTO chống bán phá giá học kinh nghiệm cần ý 3.2.1 Thực tiễn tham gia Ấn Độ vào việc giải tranh 96 chấp WTO chống bán phá giá 3.2.2 Thực tiễn tham gia Trung Quốc vào việc giải 99 tranh chấp WTO chống bán phá giá 3.2.3 Thực tiễn tham gia Thái Lan vào việc giải tranh 107 chấp WTO chống bán phá giá 3.3 Thực tiễn tham gia Việt Nam vào việc giải tranh 111 chấp WTO chống bán phá giá KẾT LUẬN CHƯƠNG 118 CHƯƠNG 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP 120 NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỰ THAM GIA CỦA VIỆT NAM VÀO VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TẠI WTO VỀ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ 4.1 Những quan điểm định hướng nhằm nâng cao 120 hiệu tham gia Việt Nam vào việc giải tranh chấp WTO chống bán phá giá 4.2 Những giải pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu 125 tham gia Việt Nam vào việc giải tranh chấp WTO chống bán phá giá 4.2.1 Nhóm giải pháp chung nhằm nâng cao hiệu tham gia Việt Nam vào việc giải tranh chấp WTO 125 chống bán phá giá 4.2.2 Một số đề xuất cụ thể Việt Nam tham gia vào việc giải 134 tranh chấp WTO chống bán phá giá với tư cách nguyên đơn, bị đơn bên thứ ba KẾT LUẬN CHƯƠNG 145 KẾT LUẬN 146 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC MỞ ĐẦU Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Trong thương mại quốc tế nay, tranh chấp chống BPG ngày trở nên phức tạp phổ biến mà biện pháp chống BPG nhiều quốc gia, chủ yếu nước phát triển, sử dụng rào cản thương mại bảo hộ cho ngành sản xuất nội địa Trong vòng 17 năm, tính từ ngày 1/1/1995 ngày 30/06/2013, có tổng cộng 4.358 vụ điều tra chống BPG khởi xướng với 2.795 biện pháp chống BPG áp dụng thành viên WTO Các vụ điều tra chống BPG sử dụng biện pháp chống BPG thành viên WTO không tăng nhiều số lượng chúng ngày trở nên phức tạp khó kiểm soát Tính đến hết tháng 12/2013, khoảng 100 thành viên WTO có khung pháp lý điều tra chống BPG, số đó, có đến nửa số thành viên năm khởi xướng vụ điều tra chống BPG [64], khoảng 70 thành viên WTO tiến hành vụ điều tra chống BPG thực tế [54] Bởi vậy, trước thực trạng nói trên, thành viên WTO, bên cạnh việc tìm giải pháp để đối phó với điều tra chống BPG việc áp thuế chống BPG, tích cực sử dụng chế thích hợp để bảo vệ quyền lợi ích đáng Một chế đánh giá có hiệu DSM WTO Theo Điều 17 ADA, thành viên WTO đưa tranh chấp chống BPG giải theo DSM tổ chức Trên thực tế, tính đến hết tháng 12/2013, 102 vụ tranh chấp chống BPG giải WTO [78] Tuy nhiên, bên cạnh thành công đạt được, qua 19 năm tồn tại, việc giải tranh chấp chống BPG nói riêng DSM WTO nói chung bộc lộ số điểm hạn chế bất cập cần phải hoàn thiện Ngày 11/01/2007, Việt Nam thức trở thành thành viên thứ 150 WTO hưởng qui chế dành cho thành viên phát triển Kể từ thời điểm đó, Việt Nam có đầy đủ quyền, nghĩa vụ hưởng đối xử đặc biệt khác biệt dành cho thành viên phát triển giải tranh chấp WTO để bảo vệ lợi ích đáng Tính đến hết tháng 12/2013, Việt Nam tham gia vào chín vụ tranh chấp chống BPG tổng số mười chín vụ kiện có tham gia Việt Nam WTO [59] Qua vụ tranh chấp, Việt Nam, mức độ định, tham gia chủ động tích cực vào DSM WTO Tuy nhiên, tham gia hạn chế tính phức tạp vụ tranh chấp chống BPG WTO chế điều phối Việt Nam Việc nghiên cứu pháp luật WTO, yêu cầu chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, chủ động tham gia vào việc giải tranh chấp quốc tế nhiệm vụ trọng tâm đặt văn kiện Đảng Nhà nước Nghị số 22-NQ/TW ngày 10/04/2013 Bộ Chính trị hội nhập quốc tế; Nghị số 08-NQ/TW ngày 05/02/2007 Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá X số chủ trương, sách lớn để kinh tế phát triển nhanh bền vững Việt Nam thành viên Tổ chức Thương mại giới; Nghị số 07-NQ/TW ngày 27/11/2001 Bộ Chính trị hội nhập kinh tế quốc tế; Nghị số 16/2007/NQ-CP Chính phủ ngày 27/02/2007 ban hành Chương trình hành động Chính phủ thực Nghị số 08-NQ/TW; Quyết định số 37/2002/QĐ-TTg ngày 14/03/2002 Thủ tướng Chính phủ Chương trình hành động Chính phủ thực Nghị số 07-NQ/TW; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/11/2012 Thủ tướng Chính phủ số biện pháp triển khai chủ trương chủ động tích cực hội nhập quốc tế PHỤ LỤC SỐ Danh mục tranh chấp chống bán phá giá khuôn khổ GATT (Từ năm 1948 đến hết năm 1994) STT Tên Nguyên tranh đơn Bị đơn chấp EEC – Loại Mã Số hiệu Ngày ban Ngày báo BISD văn hành thông qua Trích dẫn đầy đủ cáo Braxin EEC Báo 42S/17 ADP/137 04/7/1995 30/10/1995 Báo cáo Ban hội Khăn cáo thẩm GATT, EEC – Áp trải dụng thuế chống bán phá giường Ban giá khăn trải hội giường nhập từ thẩm Bra-xin, ADP/137, thông qua ngày 30/10/1995, BISD 42S/17 EC – Nhật Băng Bản ghi âm EC Báo ADP/136 28/4/1995 Báo cáo Ban hội cáo thẩm GATT, EC – Áp dụng thuế chống bán phá Ban giá băng ghi âm hội xuất xứ từ Nhật Bản, thẩm ADP/136, 28/4/1995, chưa thông qua Hoa Thụy Hoa Báo Kỳ – Điển Kỳ cáo thẩm GATT, Hoa Kỳ – Thép Áp dụng thuế chống bán Ban phá giá thép hội cuộn nhập từ Thụy Thụy thẩm Điển, ADP/117 Corr ADP/117 24/2/1994 Báo cáo Ban hội Điển 1, 24/2/1994, chưa thông qua Hàn Hàn Báo Quốc cáo thẩm GATT, Hàn Quốc Hạt – Áp dụng thuế chống nhựa Ban bán phá giá hạt hội nhựa phẩm dạng thẩm nguyên sinh (hạt nhựa Quốc – Hoa Kỳ 40S/205 ADP/92 02/4/1993 27/4/1993 Báo cáo Ban hội polyacetal) nhập từ Hoa Kỳ, ADP/92 Corr.1, thông qua ngày 27 April 1993, BISD 40S/205 Hoa Nauy Hoa Báo Kỳ cáo thẩm GATT - Áp dụng Thuế thuế chống bán phá giá chống Ban cá hồi At-lan-tíc bán hội tươi ướp lạnh nhập phá giá thẩm từ Na-uy, ADP/87, Kỳ – 41S/229 ADP/87 30/11/1992 27/4/1994 Báo cáo Ban hội thông qua ngày cá hồi 27/4/1994, Na-uy BISD 41S/229 Hoa Hoa Báo Kỳ cáo thẩm GATT, Hoa Kỳ – Xi Áp dụng thuế chống bán măng Ban phá giá xi măng hội poóc-lăng xám xi thẩm măng clinker nhập Kỳ – Mêxicô ADP/82 07/9/1992 Báo cáo Ban hội từ Mê-xi-cô, ADP/82, 7/9/1992, chưa thông qua ADP/47 20/8/1990 Báo cáo Ban hội Hoa Thụy Hoa Báo Kỳ – Điển Kỳ cáo thẩm GATT, Hoa Kỳ – Thép Áp dụng thuế chống bán Ban phá giá sản Thụy hội phẩm thép ống không gỉ Điển thẩm nhập từ Thụy Điển, ADP/47, 20/8/1990, chưa thông qua Thụy Thụy Báo Điển cáo thẩm GATT, Các qui Thuế định thuế chống bán chống Ban phá giá Thụy Điển, bán hội L/328, thông qua ngày phá giá thẩm 26/02/1955, BISD 3S/81 Điển – Italia 3S/81 L/328 23/2/1955 26/2/1955 Nguồn: World Trade Lawi i Thông tin tổng hợp từ: http://www.worldtradelaw.net/reports/gattpanels/gattpanels.asp, truy cập ngày 31/12/2013 Báo cáo Ban hội PHỤ LỤC SỐ Thống kê danh sách tình hình tham gia vào vụ tranh chấp chống bán phá giá thành viên WTO khuôn khổ WTO (Từ ngày 1/1/1995 đến hết ngày 31/12/2013) STT Tên thành viên Nguyên đơn Bị đơn Tổng cộng Hoa Kỳ 47 54 EU 14 11 25 Mêxicô 11 17 Trung Quốc 7 14 Ấn Độ 12 Braxin 10 Áchentina 10 Hàn Quốc Canađa 10 Nhật Bản 6 11 Thái Lan 12 Nam Phi 4 13 Inđônêxia 4 14 Êcuađo 15 Goatêmala 16 Thổ Nhĩ Kỳ 17 Ai Cập 2 18 Triniđát Tôbagô 2 19 Pêru 1 20 Ôxtrâylia 1 21 Cốtta Rica 2 22 Việt Nam 2 23 Pakíttăng 1 24 Chilê 1 25 Philíppin 1 26 Vênêxuêla 1 27 Ba Lan 1 28 Bănglađét 1 29 Đài Loan 1 30 Nauy 1 31 Thụy Sĩ 1 32 Liên bang Nga 1 Tổng số: 102 vụ Nguồn: World Trade Organizationii ii Số liệu thống kê từ: http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_agreements_index_e.htm?id=A6#selected_agreement, truy cập ngày 31/12/2013 PHỤ LỤC SỐ Thống kê vụ tranh chấp giải giai đoạn tham vấn (Từ ngày 1/1/1995 đến hết ngày 31/12/2013) STT Mã vụ tranh chấp Bên khiếu kiện Bên bị khiếu kiện Thời điểm gửi yêu cầu tham vấn DS49 Mêxicô Hoa Kỳ 01/07/1996 DS63 EC Hoa Kỳ 28/11/1996 DS101 Hoa Kỳ Mêxicô 04/09/1997 DS140 Ấn Độ EC 03/08/1998 DS157 EC Áchentina 14/01/1999 DS168 Ấn Độ Nam Phi 01/04/1999 DS182 Mêxicô Êcuađo 05/10/1999 DS185 Cốtta Rica Triniđát Tôbagô 18/11/1999 DS187 Cốtta Rica Triniđát Tôbagô 17/01/2000 10 DS191 Mêxicô Êcuađo 15/03/2000 11 DS203 Mêxicô Hoa Kỳ 10/07/2000 12 DS208 Braxin Thổ Nhĩ Kỳ 09/10/2000 13 DS215 Hàn Quốc Philíppin 15/12/2000 14 DS216 Braxin Mêxicô 20/12/ 2000 15 DS225 EC Hoa Kỳ 05/02/2001 16 DS229 Ấn Độ Braxin 09/04/2001 17 DS239 Braxin Hoa Kỳ 18/09/2001 18 DS262 EC Hoa Kỳ 25/07/2002 19 DS272 Áchentina Pêru 21/10/2002 20 DS288 Thổ Nhĩ Kỳ Nam Phi 09/04/2003 21 DS304 EC Ấn Độ 08/12/2003 22 DS310 Canađa Hoa Kỳ 08/04/2004 23 DS318 Đài Loan, Trung Quốc Ấn Độ 28/10/2004 24 DS319 EC Hoa Kỳ 05/11/2004 25 DS324 Thái Lan Hoa Kỳ 09/12/2004 26 DS325 Mêxicô Hoa Kỳ 05/01/2005 27 DS338 Hoa Kỳ Canađa 17/03/2006 28 DS346 Áchentina Hoa Kỳ 20/06/2006 29 DS368 Trung Quốc Hoa Kỳ 14/09/2007 30 DS385 Ấn Độ EC 04/12/2008 31 DS393 Áchentina Chilê 14/05/2009 32 DS407 EC Trung Quốc 07/05/2010 33 DS410 Pêru Áchentina 19/05/2010 34 DS424 EU Hoa Kỳ 01/04/2011 35 DS439 Braxin Nam Phi 21/06/2012 36 DS470 Inđônêxia Pakíttăng 27/11/2013 37 DS471 Trung Quốc Hoa Kỳ 03/12/2013 38 DS473 Áchentina EU 19/12/2013 39 DS474 Liên bang Nga EU 23/12/2013 Nguồn: World Trade Organizationiii iii Số liệu thống kê từ: http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_current_status_e.htm, truy cập ngày 31/12/2013 PHỤ LỤC SỐ Thống kê vụ tranh chấp chống bán phá giá giải giai đoạn hội thẩm (Từ ngày 1/1/1995 đến hết ngày 31/12/2013) STT Mã vụ tranh chấp Bên khiếu kiện Bên bị khiếu kiện Thời điểm I Đã thông qua yêu cầu thành lập Ban hội thẩm chưa chọn thành phần Ban hội thẩm (thời điểm thông qua yêu cầu thành lập Ban hội thẩm): 02 vụ DS420 Hàn Quốc Hoa Kỳ 22/02/2012 DS442 Inđônêxia EU 25/06/2013 II Ban hội thẩm thành lập (thời điểm thành lập): 06 vụ DS429 Việt Nam Hoa Kỳ 12/07/2013 DS440 Hoa Kỳ Trung Quốc 11/02/2013 DS449 Trung Quốc Hoa Kỳ 04/03/2013 DS454 Nhật Bản Trung Quốc 29/07/2013 DS460 EU Trung Quốc 30/08/2013 DS464 Hàn Quốc Hoa Kỳ 29/08/2013 III Báo cáo Ban hội thẩm ban hành (thời điểm ban hành): 01 vụ DS427 Hoa Kỳ Trung Quốc 02/08/2013 IV Báo cáo Ban hội thẩm bị kháng cáo: vụ V Báo cáo Ban hội thẩm thông qua mà không yêu cầu phải tiến hành hành động (thời điểm thông qua Báo cáo): 01 vụ 10 VI DS221 Canađa Hoa Kỳ 30/08/2012 Báo cáo Ban hội thẩm thông qua với khuyến nghị việc phải làm cho biện pháp áp dụng trở nên phù hợp (thời điểm thông qua Báo cáo): 05 vụ 11 DS241 Braxin Áchentina 19/05/2003 12 DS337 Nauy EC 08/01/2008 13 DS382 Braxin Hoa Kỳ 17/06/2011 14 DS404 Việt Nam Hoa Kỳ 02/09/2011 15 DS425 EU Trung Quốc 24/04/2013 VI 16 Thẩm quyền Ban hội thẩm bị chấm dứt: 01 vụ DS355 Áchentina Braxin 05/02/2009 Nguồn: World Trade Organizationiv iv Số liệu thống kê từ: http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_current_status_e.htm, truy cập ngày 31/12/2013 PHỤ LỤC SỐ Thống kê vụ tranh chấp chống bán phá giá giải giai đoạn kháng cáo phúc thẩm (Từ ngày 1/1/1995 đến hết ngày 31/12/2013) STT Mã vụ Nguyên đơn Bị đơn Thời điểm tranh chấp I Báo cáo AB ban hành (thời điểm ban hành Báo cáo): vụ II Báo cáo AB thông qua mà không yêu cầu phải tiến hành hành động (thời điểm thông qua Báo cáo): 02 vụ DS60 Mêxicô Goatêmalav 25/11/1998 DS244 Nhật Bản Hoa Kỳ 09/01/2004 III Báo cáo AB thông qua với khuyến nghị việc phải làm cho biện pháp áp dụng trở nên phù hợp (thời điểm thông qua Báo cáo): 06 vụ DS184 Nhật Bản Hoa Kỳ 23/08/2001 DS294 EU Hoa Kỳ 09/05/2006 DS295 Hoa Kỳ Mêxicô 20/12/2005 DS322 Nhật Bản Hoa Kỳ 23/01/2007 DS350 EU Hoa Kỳ 19/02/2009 DS414 Hoa Kỳ Trung Quốc 16/11/2012 Nguồn: World Trade Organizationvi v Các quốc gia/vùng lãnh thổ có tên in chữ đậm nghiêng bên có yêu cầu kháng cáo Báo cáo Ban hội thẩm vi Số liệu thống kê từ: http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_current_status_e.htm, truy cập ngày 31/12/2013 PHỤ LỤC SỐ Thống kê vụ tranh chấp chống bán phá giá giai đoạn thực thi định DSB (Từ ngày 1/1/1995 đến hết ngày 30/11/2013) STT Mã vụ tranh chấp Nguyên đơn I Bị đơn thông báo việc thực thi: Bị đơn DS122 Ba Lan Thái Lan DS136 EC Hoa Kỳ DS156 Mêxicô Goatêmala DS162 Nhật Bản Hoa Kỳ DS179 Hàn Quốc Hoa Kỳ DS189 EC Áchentina DS206 Ấn Độ Hoa Kỳ DS211 Thổ Nhĩ Kỳ Ai Cập DS219 Braxin EU 10 DS331 Goatêmala Mêxicô 11 DS335 Êcuađo Hoa Kỳ 12 DS343 Thái Lan Hoa Kỳ 13 DS345 Ấn Độ Hoa Kỳ 14 DS379 Trung Quốc Hoa Kỳ 15 DS383 Thái Lan Hoa Kỳ Ghi 16 DS397 Trung Quốc EU 17 DS402 Hàn Quốc Hoa Kỳ 18 DS405 Trung Quốc EU 19 DS422 Trung Quốc Hoa Kỳ II Thông báo giải pháp chấp nhận bên tranh chấp liên quan tới việc thực thi: 20 DS99 Hàn Quốc Hoa Kỳ 21 DS264 Canađa Hoa Kỳ 22 DS277 Canađa Hoa Kỳ III Thủ tục xem xét phù hợp hành động thực bên thua kiện tiến hành: vụ IV Kết thúc thủ tục xem xét phù hợp hành động thực bên thua kiện kết luận không phù hợp hành động đó: 23 DS132 Hoa Kỳ Mêxicô 24 DS141 Ấn Độ EC 25 DS312 Inđônêxia Hàn Quốc V Kết thúc thủ tục xem xét phù hợp hành động thực bên thua kiện kết luận có không phù hợp hành động đó: vụ VI Đệ trình yêu cầu trả đũa: 26 VII DS268 Áchentina Thông qua việc cho phép trả đũa: Hoa Kỳ 27 DS217 Ôxtrâylia, Braxin, Chilê, EC, Ấn Độ, Inđônêxia, Nhật Bản, Hàn Quốc Thái Lan Hoa Kỳ 28 DS234 Canađa, Mêxicô Hoa Kỳ VIII Thẩm quyền Ban hội thẩm thực thi bị chấm dứt 29 DS282 Mêxicô Hoa Kỳ Ngày 05/07/2007, Mêxicô yêu cầu Ban hội thẩm thực thi (Compliance panel) tạm dừng công việc có thông báo Mêxicô giành quyền yêu cầu Ban hội thẩm tiếp tục công việc vào thời điểm Cũng ngày hôm đó, Ban hội thẩm thông báo tới DSB họ đồng ý với yêu cầu Mêxicô Nguồn: World Trade Organizationvii vii Số liệu thống kê từ: http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_current_status_e.htm, truy cập ngày 30/11/2013 PHỤ LỤC SỐ Thống kê vụ tranh chấp chống bán phá giá chấm dứt giải thỏa thuận bên tranh chấp (Từ 1/1/1995 đến hết ngày 31/12/2013) STT Mã vụ Nguyên đơn Bị đơn Thời điểm Thời điểm tranh gửi yêu cầu thông báoviii chấp tham vấn DS23 Mêxicô Vênêxuêla 05/12/1995 06/05/1997 DS89 Hàn Quốc Hoa Kỳ 10/07/1997 15/09/1998 DS119 Thụy Sĩ Úc 20/02/1998 13/05/1998 DS247 Canađa Hoa Kỳ 06/03/2002 12/10/2006 DS281 Mêxicô Hoa Kỳ 31/01/2003 16/05/2007 DS306 Bănglađét Ấn Độ 28/01/2004 20/02/2006 DS313 Ấn Độ EC 05/07/2004 22/10/2004 DS327 Pakíttăng Ai Cập 21/02/2005 27/03/2006 DS344 Mêxicô Hoa Kỳ 26/05/2006 08/04/2013 10 DS374 Inđônêxia Nam Phi 09/05/2008 20/11/2008 Nguồn: World Trade Organizationix viii Thông báo chấm dứt đạt thỏa thuận việc giải tranh chấp bên tranh chấp Số liệu thống kê từ: http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_current_status_e.htm, truy cập ngày 31/12/2013 ix
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TRONG KHUÔN KHỔ WTO VÀ SỰ THAM GIA CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ VIỆT NAM – NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TRONG KHUÔN KHỔ WTO VÀ SỰ THAM GIA CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ VIỆT NAM – NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TRONG KHUÔN KHỔ WTO VÀ SỰ THAM GIA CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ VIỆT NAM – NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN, LOI CAM DOAN - TU VIET TAT - MUC LUC - 27 Mar 2014.pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay