(Tóm tắt LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) Vấn đề thực thi quyền sở hữu trí tuệ có yếu tố nước ngoài của lực lượng công an nhân dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

28 145 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 15:09

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) Vấn đề thực thi quyền sở hữu trí tuệ có yếu tố nước ngoài của lực lượng công an nhân dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) Vấn đề thực thi quyền sở hữu trí tuệ có yếu tố nước ngoài của lực lượng công an nhân dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) Vấn đề thực thi quyền sở hữu trí tuệ có yếu tố nước ngoài của lực lượng công an nhân dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) Vấn đề thực thi quyền sở hữu trí tuệ có yếu tố nước ngoài của lực lượng công an nhân dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay B GIO DC V O TO B T PHP TRNG I HC LUT H NI NGUYN VNH DIN VấN Đề THựC THI QUYềN Sở HữU TRí TUệ Có YếU Tố NƯớC NGOàI CủA LựC LƯợNG CÔNG AN NHÂN DÂN VIệT NAM TRONG GIAI ĐOạN HIệN NAY Chuyờn ngnh : Lut Quc t Mó s : 62.38.01.08 TểM TT LUN N TIN S LUT HC H NI - NM 2014 Cụng trỡnh c hon thnh ti: TRNG I HC LUT H NI Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS PHNG TH VC PGS.TS HONG PHC HIP Phn bin 1: GS.TS Lờ Hng Hnh Phn bin 2: PGS.TS Nguyn Trung Tớn Phn bin 3: TS V c Long Lun c bo v trc Hi ng chm lun ỏn cp Trng hp ti Trng i hc Lut H Ni vo hi .gi, ngy thỏng nm 2014 Cú th tỡm hiu lun ỏn ti: Th vin Quc gia Th vin Trng i hc Lut H Ni DANH MC CễNG TRèNH NGHIấN CU CA TC GI LIấN QUAN N LUN N Nguyn Vnh Din (2008), Thc thi quyn s hu trớ tu iu kin Vit Nam l thnh viờn WTO v nhng t i vi cụng tỏc ca lc lng An ninh nhõn dõn, ti khoa hc cp Hc vin, Hc vin An ninh nhõn dõn, H Ni; Nguyn Vnh Din (2009), V quyn s hu trớ tu phỏp lut Vit Nam, Tp Thng mi (8), H Ni; Nguyn Vnh Din (2009), Mt s cam kt ch yu ca Vit Nam v thc thi quyn s hu trớ tu gia nhp WTO, Tp Thng mi (20), H Ni; Nguyn Vnh Din (2013), Lun bn v khỏi nim quy mụ thng mi phỏp lut s hu trớ tu Vit Nam, Tp Cnh sỏt phũng, chng ti phm (2), H Ni; Nguyn Vnh Din (2008), Giỏo trỡnh T phỏp quc t, Hc vin An ninh nhõn dõn, H Ni M U Tớnh cp thit ca vic nghiờn cu ti Lun ỏn Ngy nay, sn phm trớ tu cú ý ngha c bit i vi i sng vt cht v tinh thn ca ngi, ng thi phn ỏnh xu hng phỏt trin tt yu ca xó hi loi ngi da trờn nn tng kinh t trớ thc Vi v trớ, vai trũ quan trng ca ti sn trớ tu nh vy, nờn rt nhiu nc ó dnh s quan tõm c bit cho lnh vc s hu trớ tu (SHTT), coi õy l nn tng thỳc y s phỏt trin ca nn kinh t t nc; ng thi thc thi phỏp lut, chng li hnh vi xõm phm quyn SHTT luụn c quan tõm hp tỏc, giao lu quc t T mt nc cú xut phỏt im thp, Vit Nam mun phỏt trin nhanh, bn vng tng bc khng nh v th ca quc gia, thỡ cn phi c bit quan tõm n th trng khoa hc, cụng ngh v y mnh cỏc hot ng thc thi quyn SHTT, ú bao gm c quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam Tuy nhiờn, lm th no va gi vng an ninh quc gia (ANQG), bo m trt t an ton xó hi (TTATXH), tip thu c trớ tu nhõn loi phỏt trin t nc v m rng hp tỏc, giao lu quc t l nhng ln t i vi t nc ta giai on hin Vn thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam liờn quan trc tip n chc nng, nhim v ca lc lng Cụng an nhõn dõn (CAND) Tuy nhiờn, vỡ nhiu lý khỏc m lc lng CAND hin cha phỏt huy ht hiu qu cỏc mt cụng tỏc bo v ANQG, gi gỡn TTATXH núi chung v thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam núi riờng Vỡ nhng lý nờu trờn, tỏc gi ó la chn ti Vn thc thi quyn s hu trớ tu cú yu t nc ngoi ca lc lng Cụng an nhõn dõn Vit Nam giai on hin lm lun ỏn Tin s Lut hc, nhm ỏp ng nhng yờu cu v lý lun v thc tin ang t Mc ớch v nhim v nghiờn cu ca Lun ỏn V mc ớch nghiờn cu, Lun ỏn lm rừ nhng lý lun v thc tin v thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam ca lc lng CAND; trờn c s ú kin ngh nhng gii phỏp nhm nõng cao hiu qu thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam ca lc lng CAND giai on hin V nhim v nghiờn cu, Lun ỏn t cỏc nhim v ch yu nh sau:(i) Phõn tớch, ỏnh giỏ tỡnh hỡnh nghiờn cu v ngoi nc v quyn SHTT cú yu t nc ngoi v thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi t ú tỡm nhng ni dung cn tip tc nghiờn cu v lm rừ Lun ỏn; - Phõn tớch, ỏnh giỏ di gúc khoa hc phỏp lý nhn thc chung v quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam v thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam ca lc lng CAND; - Kho sỏt tỡnh hỡnh vi phm phỏp lut v SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam v tỡm nhng nguyờn nhõn dn n tỡnh trng vi phm phỏp lut núi trờn; - Phõn tớch, ỏnh giỏ hot ng thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam ca lc lng CAND t ú xut nhng gii phỏp nõng cao hiu qu thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam ca lc lng CAND i tng v phm vi nghiờn cu ca Lun ỏn V i tng nghiờn cu: Lun ỏn nghiờn cu mt s lý lun v thc tin hot ng thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam ca lc lng CAND V phm vi nghiờn cu: - Nghiờn cu nhng hot ng ca lc lng CAND thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam thụng qua vic ỏp dng cỏc bin phỏp hnh chớnh v hỡnh s theo chc nng, nhim v c phỏp lut quy nh Vic ỏp dng cỏc bin phỏp dõn s v cỏc bin phỏp khỏc khụng thuc phm vi nghiờn cu ca Lun ỏn - a bn nghiờn cu trờn phm vi lónh th Vit Nam, trung mt s a phng c chn tiờu biu, nh: Thnh ph H Ni (TPHN), Thnh ph H Chớ Minh (TPHCM), Hi Phũng, Lng Sn, Qung Ninh, Ngh An, H Tnh, Nng, ng Nai, Tõy Ninh - Thi gian nghiờn cu t nm 2003 n nm 2014, c bit t sau Vit Nam gia nhp T chc Thng mi th gii (WTO) n Phng phỏp nghiờn cu ca Lun ỏn Lun ỏn c nghiờn cu trờn c s phng phỏp lun ca Ch ngha Mỏc - Lờ Nin, t tng H Chớ Minh; quan im, ng li, chớnh sỏch ca ng, phỏp lut ca Nh nc v cỏc lnh vc liờn quan n ti Lun ỏn Trong quỏ trỡnh nghiờn cu, tỏc gi trung s dng cỏc phng phỏp nghiờn cu c th, nh: phõn tớch, tng hp, so sỏnh phỏp lut, iu tra xó hi hc, lch s úng gúp mi v mt khoa hc ca Lun ỏn - Lm rừ thờm ni hm khỏi nim quyn SHTT cú yu t nc ngoi v thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam, gúp phn hon thin lý lun khoa hc phỏp lý nc ta v lnh vc ó nờu; - Lm rừ vai trũ, v trớ, chc nng, nhim v ca lc lng CAND v yờu cu t i vi CAND thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam iu kin hi nhp quc t; - D bỏo tỡnh hỡnh quc t v nc cú liờn quan n thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam, xut nhng gii phỏp mang tớnh khoa hc nhm nõng cao hiu qu hot ng thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam ca lc lng CAND giai on hin í ngha lý lun v thc tin ca Lun ỏn V mt lý lun, kt qu nghiờn cu ca Lun ỏn cú th lm lun c xut, b sung nhng lý lun v thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam, c bit l lý lun v phũng, chng ti phm v x lý vi phm phỏp lut v quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam giai on hin V mt thc tin, Lun ỏn cú th c dựng lm ti liu nghiờn cu, ging dy ti cỏc trng i hc; lm ti liu bi dng kin thc phỏp lut quc t cho cỏn b, chin s CAND u tranh phũng, chng ti phm v vi phm phỏp lut v quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam iu kin hi nhp quc t hin Cu trỳc ca Lun ỏn Ngoi phn m u, kt lun, danh mc ti liu tham kho, danh mc cụng trỡnh nghiờn cu ca tỏc gi cú liờn quan n ti nghiờn cu, Lun ỏn c cu trỳc bi chng nh sau: Chng Tng quan v tỡnh hỡnh nghiờn cu cỏc nc trờn th gii v Vit Nam cú liờn quan n ti Lun ỏn; Chng Nhn thc chung v thc thi quyn s hu trớ tu cú yu t nc ngoi Vit Nam ca lc lng Cụng an nhõn dõn; Chng Thc tin thc thi quyn s hu trớ tu cú yu t nc ngoi Vit Nam ca lc lng Cụng an nhõn dõn; Chng Mt s gii phỏp nhm nõng cao hiu qu thc thi quyn s hu trớ tu cú yu t nc ngoi Vit Nam ca lc lng Cụng an nhõn dõn Chng TNG QUAN V TèNH HèNH NGHIấN CU CC NC TRấN TH GII V VIT NAM Cể LIấN QUAN N TI LUN N 1.1 Tỡnh hỡnh nghiờn cu cỏc nc trờn th gii Cỏc cụng ó trỡnh phn ỏnh: mt s nc xõy dng h thng phỏp lut tng i hon chnh v SHTT, thnh lp c quan chuyờn trỏch v thc thi quyn SHTT, chỳ trng vic bo v thnh qu SHTT ca t chc, cỏ nhõn nc mỡnh (nht l cú liờn quan n ANQG v TTATXH), khai thỏc thnh tu trớ tu ca nc ngoi; vai trũ ca cỏc QT (c bit l Hip nh TRIPS) v cỏc t chc quc t (WTO, EU, ASEAN) hỡnh thnh c ch thc thi quyn SHTT 1.2 Tỡnh hỡnh nghiờn cu Vit Nam Cỏc cụng trỡnh ó mang nhng dung lý lun, nh: iu kin bo h, bin phỏp thc thi quyn SHTT; nhng khớa cnh phỏp lý v thc tin ca phũng, chng vi phm quyn SHTT Cha cú cụng trỡnh no cp n thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam ca lc lng CAND vi t cỏch l mt c quan qun lý nh nc v ANQG v TTATXH, ng thi cng l c quan cú chc nng iu tra, x lý ti phm theo trỡnh t t tng hỡnh s 1.3 Vn t cn tip tc nghiờn cu i vi ti lun ỏn - Khỏi quỏt nhng chung v quyn SHTT v thc thi quyn SHTT, tip tc nghiờn cu a khỏi nim, c im ca thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam; - Lm rừ c s phỏp lý quy nh chc nng, nhim v ca lc lng CAND thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam; - Kho sỏt thc trng phỏp lut v vi phm phỏp lut v quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam, ch rừ nguyờn nhõn, iu kin dn n thc trng trờn; - Kho sỏt, ỏnh giỏ thc trng hot ng ca lc lng CAND thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam; - D bỏo tỡnh hỡnh th gii v nc cú liờn quan n hot ng thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam; t ú a cỏc gii phỏp nhm nõng cao hiu qu thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam ca lc lng CAND nhng nm tip theo Chng NHN THC CHUNG V THC THI QUYN S HU TR TU Cể YU T NC NGOI VIT NAM CA LC LNG CễNG AN NHN DN 2.1 Mt s lý lun v quyn s hu trớ tu v quyn s hu trớ tu cú yu t nc ngoi Vit Nam 2.1.1 Mt s v quyn s hu trớ tu 2.1.1.1 Khỏi nim v quyn s hu trớ tu Quyn s hu trớ tu l quyn ca t chc, cỏ nhõn i vi ti sn trớ tu, bao gm: quyn tỏc gi v quyn liờn quan n quyn tỏc gi, quyn s hu cụng nghip v quyn i vi ging cõy trng (iu Lut SHTT) nh ngha th hin s a dng v ch th ca quyn SHTT bao gm cỏ nhõn, t chc v khỏch th ca quyn SHTT l ti sn trớ tu, l i tng ca QTG v QLQ, QSHCN, QVGCT Khỏi nim quyn SHTT cn c cp y v ton din cỏc phng din: - Quyn SHTT vi t cỏch l mt loi quan h phỏp lut (quan h SHTT); - Quyn SHTT vi t cỏch mt loi quyn dõn s; - Quyn SHTT vi t cỏch mt ch nh phỏp lut, l hp nhng quy phm phỏp lut iu chnh cỏc nhúm quan h SHTT (õy l i tng nghiờn cu ca lun ỏn) 2.1.1.2 c im ca quyn s hu trớ tu - Khỏch th ca quyn SHTT l ti sn trớ tu, mang tớnh cht phi vt th nờn rt d b xõm phm c th hin bờn ngoi bng mt hỡnh thc vt cht no ú - Quyn SHTT mang tớnh cht tuyt i v mt lónh th, c xỏc lp theo quy nh ca phỏp lut nc no thỡ thng ch cú hiu lc phm vi lónh th nc ú - Quyn SHTT c bo h thng b gii hn v mt thi gian - Quyn SHTT b gii hn bi cỏc quy nh ca phỏp lut vic khai thỏc, s dng cỏc i tng ca nú cú liờn quan n li ớch chung ca c cng ng 2.1.1.3 Ni dung ca quyn s hu trớ tu - Quyn nhõn thõn (hay cũn gi l quyn tinh thn) l nhng quyn gn vi cỏ nhõn, t chc quỏ trỡnh sỏng to, cụng b, ph bin cỏc i tng ca quyn SHTT v thng mang nhng du n riờng ca ch th quyn SHTT Quyn nhõn thõn chia thnh hai loi: quyn nhõn thõn phi ti sn v quyn nhõn thõn cú liờn quan n ti sn - Quyn ti sn (hay cũn gi l quyn kinh t) ca ch th quyn SHTT, l quyn c hng nhng li ớch v mt vt cht t sn phm trớ tu ca mỡnh c Nh nc bo h õy l quyn cú quan h gn bú mt thit vi quyn nhõn thõn, biu hin vic nu mt ngi ó cú quyn nhõn thõn i vi sn phm trớ tu, thỡ thng ng thi cng cú quyn ti sn i vi sn phm trớ tu y Tựy theo tớnh cht, c im ca mi i tng quyn SHTT m ni dung quyn ti sn ca ch s hu quyn SHTT cng c phỏp lut quy nh khỏc cỏc loi quyn SHTT 2.1.1.4 Vi phm phỏp lut v quyn s hu trớ tu Vi phm phỏp lut v quyn SHTT l hnh vi trỏi phỏp lut v cú li, ch th cú nng lc hnh vi thc hin, xõm hi ti quyn SHTT c phỏp lut cụng nhn, bo h - Vi phm phỏp lut v quyn SHTT luụn l hnh vi ca ngi; - Vi phm phỏp lut v quyn SHTT l hnh vi trỏi vi quy nh ca phỏp lut, xõm hi ti quyn li hp phỏp ca cỏc ch th quyn SHTT c phỏp lut cụng nhõn v bo h Mt s hnh vi xõm phm quyn SHTT: hnh vi xõm phm QTG (iu 28 Lut SHTT); hnh vi xõm phm QLQ (iu 35 Lut SHTT); hnh vi xõm phm QSHCN (iu 126, 127, 129, 130 Lut SHTT); hnh vi xõm phm QVGCT (iu 188 Lut SHTT) - Vi phm phỏp lut v quyn SHTT l hnh vi cha ng yu t li ca ch th vi phm, cú th l li c ý hoc vụ ý; - Ngi thc hin hnh vi vi phm quyn SHTT phi cú nng lc hnh vi; Trong mt s trng hp phỏp lut quy nh v hn ch quyn SHTT, mc dự vic khai thỏc, s dng sn phm trớ tu ca ch th quyn SHTT khụng c s ng ý ca ch s hu quyn SHTT, khụng b coi l vi phm phỏp lut v quyn SHTT 2.1.2 Khỏi nim, c im ca quyn s hu trớ tu cú yu t nc ngoi Vit Nam 2.1.2.1 Khỏi nim v quyn s hu trớ tu cú yu t nc ngoi Vit Nam Quyn s hu trớ tu cú t nc ngoi Vit Nam l quyn ca t chc, cỏ nhõn nc ngoi i vi ti sn trớ tu c cụng nhn v bo h Vit Nam, bao gm: quyn tỏc gi, quyn liờn quan ca ngi nc ngoi, phỏp nhõn nc ngoi i vi tỏc phm ln u tiờn c cụng b, ph bin ti Vit Nam hoc c sỏng to v th hin di hỡnh thc nht nh ti Vit Nam, c bo h theo quy nh ca phỏp lut Vit Nam v iu c quc t m Vit Nam l thnh viờn; quyn s hu cụng nghip, quyn i vi ging cõy trng ca ngi nc ngoi, phỏp nhõn nc ngoi i vi cỏc i tng ca quyn s hu cụng nghip, i tng ca quyn i vi ging cõy trng ó c Nh nc Vit Nam cp bng bo h hoc cụng nhn, c bo h theo quy nh ca phỏp lut Vit Nam v iu c quc t m Vit Nam l thnh viờn - Vai trũ ca lc lng CAND thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam th hin vic Nh nc trao quyn cho CAND trc tip thc hin cỏc bin phỏp phũng nga, u tranh, x lý cỏc hnh vi vi phm phm phỏp lut v quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam bng bin phỏp hnh chớnh v bin phỏp hỡnh s - Vai trũ ca lc lng CAND cũn c phỏt huy thụng qua quan h phi hp vi cỏc c quan, t chc v cỏ nhõn khỏc (UBND, CQHQ, QLTT, TAND) cỏc hot ng phũng nga, phỏt hin v x lý cỏc hnh vi xõm phm quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam 2.3.2 Chc nng ca lc lng Cụng an nhõn dõn thc thi quyn s hu trớ tu cú yu t nc ngoi Vit Nam Chc nng ca lc lng CAND l nhng phng din hot ng ch yu, gn lin vi c cu t chCAND gm ANND v CSND, cú chc nng tham mu cho ng v Nh nc v bo v ANQG v gi gỡn TTATXH; thc hin thng nht qun lý nh nc v bo v ANQG v gi gỡn TTATXH; u tranh phũng v chng õm mu, hot ng ca cỏc th lc thự ch, cỏc loi ti phm v vi phm phỏp lut v ANQG v TTATXH Vi quy nh trờn, lc lng CAND cú chc nng c bn l: tham mu; qun lý nh nc v ANQG v TTATXH v trc tip u tranh vi cỏc th lc thự ch, cỏc loi ti phm, vi phm phỏp lut khỏc i vi mi chc nng ny, ũi hi lc lng CAND phi tin hnh ng b nhiu mt cụng tỏc trờn c s phự hp vi iu kin kinh t, xó hi ca t nc i vi chc nng tham mu ca lc lng CAND thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam, CAND cn tin hnh ng b cỏc hot ng, nh: thu thp thụng tin, phõn tớch, ỏnh giỏ, d bỏo tỡnh hỡnh v xut vi ng, Nh nc ban hnh v ch o thc hin ng li, chớnh sỏch, phỏp lut v thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam cú nh hng n ANQG, TTATXH, kinh t, xó hi, quc phũng v i ngoi ca t nc; xõy dng k hoch ngn hn v di hn v thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam trỡnh Chớnh ph phờ duyt, phi hp vi cỏc B, ngnh v UBND cỏc cp t chc thc hin k hoch ó c hoch nh; tham gia thm nh cỏc d ỏn kinh t, xó hi cỏc B, ngnh, a phng chun b cú liờn quan n mua, bỏn, chuyn giao quyn SHTT cú yu t nc ngoi vo Vit Nam m cỏc i tng ca hp ng chuyn giao ny gn vi ANQG v TTATXH i vi chc nng qun lý Nh nc v ANQG v TTATXH liờn quan n thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam, CAND cn tin hnh cỏc cụng vic, nh: t chc tuyờn truyn, giỏo dc qun chỳng nhõn dõn tụn trng v thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam; hng dn, giỳp cỏc doanh nghip, t chc, cỏ 10 nhõn (c bit l t chc, cỏ nhõn nc ngoi Vit Nam) t bo v cú hiu qu quyn SHTT ca mỡnh Thc hin chc nng trc tip u tranh, trn ỏp cỏc th lc thự ch, ti phm v vi phm phỏp lut v quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam, lc lng CAND cn thit phi tin hnh cỏc hot ng sau: phỏt hin, xỏc minh, thu thp thụng tin, chng c ca hnh vi xõm phm quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam, phi hp vi cỏc c quan cú thm quyn x lý vi phm theo quy nh phỏp lut; t chc, ch o v tin hnh cỏc hot ng iu tra theo t tng hỡnh s, u tranh ngn chn cỏc hnh vi phm ti xõm phm quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam Liờn quan n x lý vi phm quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit nam bng bin phỏp hỡnh s, BLHS nm 1999 (sa i, b sung nm 2009) quy nh cỏc ti xõm phm quyn SHTT nh: Ti vi phm quy nh v cp bng bo h quyn s hu cụng nghip (iu 170); Ti xõm phm quyn tỏc gi, quyn liờn quan (iu 170 a); Ti xõm phm quyn s hu cụng nghip (iu 171); Ti sn xut, buụn bỏn hng gi (iu 156); Ti sn xut, buụn bỏn hng gi v lng thc, thc phm, thuc cha bnh, thuc phũng bnh (iu 157); Ti sn xut, buụn bỏn hng gi l thc n dựng chn nuụi, phõn bún, thuc thỳ y, thuc bo v thc vt, ging cõy trng, vt nuụi (iu 158); Ti vi phm cỏc quy nh v xut bn, phỏt hnh sỏch bỏo, a õm thanh, a hỡnh, bng hỡnh hoc cỏc n phm khỏc (iu 271 BLHS 1999) 2.3.3 Nhim v ca lc lng Cụng an nhõn dõn thc thi quyn s hu trớ tu cú yu t nc ngoi Vit Nam Nhim v ca lc lng CAND l nhng hot ng c th c tin hnh mt giai on nht nh phự hp vi chc nng ca lc lng CAND thc hin nhim v ca mỡnh, CAND phi da vo thm quyn, iu kin, phng tin k thut, bin phỏp cụng tỏc, s phi hp vi c quan, t chc v cỏ nhõn khỏc trờn c s quy nh ca phỏp lut.CAND cú cỏc nhim v hot ng bo v ANQG, gi gỡn TTATXH liờn quan n quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam, nh: thu thp thụng tin, phõn tớch, ỏnh giỏ, d bỏo tỡnh hỡnh v xut vi ng, Nh nc ban hnh ng li, chớnh sỏch, phỏp lut, chin lc bo v ANQG, gi gỡn TTATXH, kin ngh vic kt hp yờu cu ca chin lc bo v ANQG, gi gỡn TTATXH vi chin lc v xõy dng, phỏt trin kinh t, xó hi, quc phũng v i ngoi ca Nh nc; bo v quyn t do, dõn ch, tớnh mng, ti sn ca nhõn dõn, bo v cỏn b lónh o cp cao ca ng, Nh nc v khỏch quc t, bo v s kin quan trng, mc tiờu, cụng trỡnh trng im v ANQG, c quan i din nc ngoi, i din cỏc t chc quc t ti Vit Nam, cỏ nhõn nm gi hoc liờn quan mt thit n mt Nh nc 11 Chng THC TIN THC THI QUYN S HU TR TU Cể YU T NC NGOI VIT NAM CA LC LNG CễNG AN NHN DN 3.1 Thc trng phỏp lut v vi phm phỏp lut v quyn s hu trớ tu cú yu t nc ngoi Vit Nam 3.1.1 Thc trng phỏp lut v thc thi quyn s hu trớ tu cú yu t nc ngoi Vit Nam 3.1.1.1 Phỏp lut nc quy nh v thc thi quyn s hu trớ tu cú yu t nc ngoi Vit Nam Phn ny trỡnh by khỏi lc v nhng quy nh ca phỏp lut Vit Nam cú liờn quan n thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam Mc dự phỏp lut Vit Nam t trc n khụng cú quy nh trc tip v quyn SHTT cú yu t nc ngoi v thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam, nhng cỏc bn phỏp lut hin hnh, t Hin phỏp n bn lut v bn di lut cú liờn quan, u ó giỏn tip th hin vic ỏp dng phỏp lut i vi nhng quan h núi trờn 3.1.1.2 Cỏc iu c quc t m Vit Nam l thnh viờn liờn quan n thc thi quyn s hu trớ tu cú yu t nc ngoi Vit Nam Phn ny trỡnh by mt s QT m Vit Nam l thnh viờn cú quy nh v bo h v thc thi quyn SHTT Mc dự cỏc QT núi trờn khụng quy nh trc tip thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam, song nhng nguyờn tc, bin phỏp v yờu cu v thc thi quyn SHTT c th hin ó cú nh hng rt ln ti quỏ trỡnh xõy dng, ỏp dng v hon thin phỏp lut Vit Nam theo cỏc chun mc chung ca cng ng quc t lnh vc SHTT 3.1.2 Thc trng vi phm phỏp lut v quyn s hu trớ tu cú yu t nc ngoi Vit Nam 3.1.2.1 Thc trng vi phm phỏp lut v quyn tỏc gi v quyn liờn quan cú yu t nc ngoi Vit Nam Phn ny trỡnh by thc trng vi phm phỏp lut v QTG v QLQ cú yu t nc ngoi Vit Nam thi gian qua Ch th vi phm phỏp lut rt a dng, hnh vi vi phm phỏp lut c thc hin tinh vi, din trờn rt nhiu lnh vc c th t in n, xut bn, qung cỏo, phỏt thanh, truyn hỡnhc bit, QTG v QLQ cú yu t nc ngoi 12 Vit Nam cũn b cỏc th lc thự ch li dng tuyờn truyn, chng phỏ s nghip Cỏch mng ca ng v Nh nc ta, t trỏch nhim nng n i vi lc lng CAND u tranh phũng, chng cỏc hnh vi vi phm phỏp lut núi trờn 3.1.2.2 Thc trng vi phm phỏp lut v quyn s hu cụng nghip cú yu t nc ngoi Vit Nam Bc tranh v thc trng vi phm QSHCN cú yu t nc ngoi Vit Nam c miờu t c th phn ny, nh: s din bin phc tp, ph thuc vo hiu qu hot ng thc thi phỏp lut ca cỏc c quan nh nc cú thm quyn; xy i vi mi loi sn phm, hng hoỏ, c bit nhng mt hng gn lin vi nhu cu thit yu ca ngi tiờu dựng; ch th vi phm QSHCN cú yu t nc ngoi Vit Nam thuc nhiu thnh phn khỏc nhau, ó trit s dng nhiu phng thc, th on tinh vi nhm trn trỏnh phỏp lut v i phú vi s kim soỏt ca cỏc c quan nh nc cú thm quyn; hot ng sn xut, buụn bỏn, tiờu th sn phm hng húa vi phm QSHCN cú yu t nc ngoi khụng nhng gõy thit hi v mt kinh t m cũn gõy hu qu c bit cho tớnh mng, sc khe ca ngi, nh hng n ANQG v TTATXH, t trỏch nhim ca lc lng CAND vic phũng, chng cỏc hnh vi vi phm phỏp lut núi trờn hon thnh chc nng, nhim v theo quy nh ca phỏp lut 3.1.2.3 Thc trng vi phm quyn i vi ging cõy trng cú yu t nc ngoi Vit Nam Phn ny trỡnh by thc trng v vi phm phỏp lut v QVGCT cú yu t nc ngoi Vit Nam vi i tng ch yu l cỏc loi ging cõy lng thc, thc phm, bờn cnh ú l s du nhp mt s loi cõy trng cú kh nng nh hng xu n mụi trng sng Vit Nam, t trỏch nhim ca cỏc c quan chc nng v lc lng CAND vic bo v an ninh lng thc v mụi trng sinh thỏi nc ta 3.1.2.4 Nguyờn nhõn ca tỡnh trng vi phm phỏp lut v quyn s hu trớ tu cú yu t nc ngoi Vit Nam - H thng bn quy phm phỏp lut ca Vit Nam v bo h v thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi cũn nhiu im bt cp - C ch m bo thc thi phỏp lut v quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam cũn cha phự hp v kộm hiu qu - Cụng tỏc tuyờn truyn, giỏo dc ý thc phỏp lut v thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam cha c coi trng ỳng mc 13 - S tỏc ng ca mt trỏi c ch th trng v nh hng ca quỏ trỡnh hi nhp quc t 3.2 Thc tin hot ng thc thi quyn s hu trớ tu cú yu t nc ngoi Vit Nam ca lc lng Cụng an nhõn dõn 3.2.1 C cu, t chc ca lc lng Cụng an nhõn dõn hot ng thc thi quyn s hu trớ tu cú yu t nc ngoi Vit Nam Phn ny trỡnh by túm tt v c cu t chc ca lc lng CAND hot ng thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam, hin CAND cha cú b phn chuyờn trỏch v thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi m hot ng ny ang c lng ghộp vi hot ng ca cỏc c quan khỏc (ANND, CSND) 3.2.2 Cỏc mt hot ng c th thc thi quyn s hu trớ tu cú yu t nc ngoi Vit Nam ca lc lng Cụng an nhõn dõn 3.2.2.1 Cụng tỏc tham mu, ch huy, ch o v phũng, chng ti phm v vi phm phỏp lut v quyn s hu trớ tu cú yu t nc ngoi Vit Nam - ó tin hnh tham mu cho ng v Nh nc xõy dng cỏc bn ch huy, ch o v bo v ANQG v gi gỡn TTATXH liờn quan n thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi ti Vit Nam - B Cụng an ó cú nhiu bn ch o cụng tỏc bo v an ninh kinh t phự hp vi tỡnh hỡnh thc tin, nh: cụng tỏc nm tỡnh hỡnh, tham mu xỏc nh i tỏc quan h i ngoi v i tng cn phi u tranh; thm nh cỏc d ỏn kinh t trng im; xõy dng, trin khai cỏc ỏn bo m an ninh trt t phc v phỏt trin kinh t, xó hi ti cỏc vựng kinh t trng im - B Cụng an ban hnh nhng bn phỏp quy liờn quan n thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam v thc hin chc nng qun lý v bo v mt nh nc thuc phm vi ni b ngnh - B Cụng an ó phi hp vi c quan hu quan gúp phn xõy dng Ngh nh chi tit húa cỏc quy nh ca Lut SHTT 3.2.2.2 Cụng tỏc qun lý nh nc v an ninh quc gia, trt t an ton xó hi liờn quan n thc thi quyn s hu trớ tu cú yu t nc ngoi Vit Nam - T chc cụng tỏc nm tỡnh hỡnh v cỏc yờu cu c bn, phc v cụng tỏc phũng nga, u tranh phũng, chng ti phm v vi phm quyn SHTT cú yu t nc ngoi 14 Vit Nam Cỏc kờnh thu nhn tỡnh hỡnh ca lc lng CAND ch yu l mng li mt, n th t giỏc ca qun chỳng nhõn dõn; thụng tin cỏc c quan qun lý nh nc khỏc cung cp, trao i - Thc hin cụng tỏc cụng tỏc iu tra c bn phỏt hin ti phm v vi phm phỏp lut quyn SHTT cú yu t nc ngoi, lm rừ nguyờn nhõn, iu kin phỏt sinh, phỏt trin ca ti phm v vi phm phỏp lut lnh vc ny - Phỏt hin cỏc v vi phm phỏp lut v ti phm xõm phm quyn SHTT cú yu t nc ngoi, kp thi xỏc nh nhng a bn, nhng t im cú du hiu v sn xut, buụn bỏn hng gi tin hnh cỏc bin phỏp kim tra, x lý - Ch ng trao i, bn bc vi doanh nghip, yờu cu cỏc c quan, doanh nghip t kim tra v t khc phc nhng vi phm nh, n nh phỏt trin sn xut - Xỏc nh c nhng phng thc, th on ca ti phm; ng thi thụng qua cỏc phng tin thụng tin i chỳng tuyờn truyn giỏo dc ý thc phỏp lut cho mi ngi dõn, cỏc c quan, doanh nghip v ton th xó hi hiu bit v quyn li v trỏch nhim ca mỡnh, phỏt hin, t giỏc ti phm v vi phm phỏp lut v quyn SHTT cú yu t nc ngoi cho c quan bo v phỏp lut - Tp trung phỏt hin nhiu yu t bt n v kinh t, chớnh tr; lm rừ hn õm mu ý ca cỏc th lc thự ch thụng qua kinh t tỏc ng chuyn húa ch chớnh tr Vit Nam tham mu cho ng, Nh nc ch o cỏc bin phỏp iu chnh, gúp phn bo v ng li, chớnh sỏch v phỏt trin kinh t, xó hi v bo v li ớch quc gia ng thi tin hnh u tranh truy xột nhiu v vic nc ngoi múc ni ni b, tỏc ng chuyn húa, thu thp mt kinh t, mt nh nc nhm chng li ch xó hi nc ta - Phi hp vi cỏc n v hu quan xõy dng danh mc mt nh nc ca cỏc b, ngnh, a phng; tham mu xõy dng quy ch bo mt, quy nh x lý i vi hnh vi lm l, mt mt nh nc v mt cụng tỏc; tuyn chn ngi lm vic ti b phn thit yu c mt ca Nh nc; tra, kim tra phỏt hin khc phc nhiu s h, thiu sút cụng tỏc bo v mt nh nc 3.2.2.3 Cụng tỏc trc tip u tranh, trn ỏp cỏc hot ng xõm phm an ninh quc gia v trt t an ton xó hi liờn quan n thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam Thc hin chc nng, nhim v ca minh, da trờn c s ỏp dng cỏc bin phỏp cụng tỏc m phỏp lut quy nh, lc lng CAND ó tin hnh u tranh, trn ỏp, lm 15 tht bi mi õm mu ca cỏc th lc thự ch v bn ti phm li dng quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam xõm phm ANQG v TTATXH, chng li Nh nc v ch xó hi nc ta - u tranh chng li hnh vi li dng quyn SHTT cú yu t nc ngoi xõm phm ANQG trờn cỏc lnh vc: húa, t tng; an ninh kinh t; bo v ni b; thụng tin, truyn thụng - V hnh vi li dng quyn SHTT cú yu t nc ngoi xõm phm TTATXH trờn cỏc lnh vc: sn xut, buụn bỏn, tiờu th hng gi; sn xut, buụn bỏn, tiờu th hng gi l lng thc, thc phm, thuc cha bnh; sn xut phõn bún, thc n gia sỳc 3.2.3 Nhn xột, ỏnh giỏ chung v hot ng thc thi quyn s hu trớ tu cú yu t nc ngoi Vit Nam ca lc lng Cụng an nhõn dõn 3.2.3.1 Nhng u im hot ng thc thi quyn s hu trớ tu cú yu t nc ngoi Vit Nam ca lc lng Cụng an nhõn dõn - ó luụn tớch cc v ch ng tn cụng, trn ỏp ti phm v vi phm phỏp lut v quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam - ó ch ng lm tt cụng tỏc nm tỡnh hỡnh, iu tra c bn phỏt hin vi phm phỏp lut v ti phm xõm phm quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam, lm rừ nguyờn nhõn, iu kin phỏt sinh, phỏt trin ca vi phm phỏp lut v cỏc ti phm ny - Ch ng xut vi cỏc c quan chc nng tng cng cỏc bin phỏp qun lý nh nc v lnh vc cú liờn quan; ng thi kin ngh vi cỏc doanh nghip ch ng ỏp dng cỏc thnh tu khoa hc - k thut bo v quyn SHTT ca mỡnh trc nguy c b cỏc hnh vi trỏi phỏp lut xõm hi - ó kt hp vi cỏc c quan chc nng phỏt hin, iu tra, x lý cỏc v vi phm phỏp lut v ti phm xõm phm quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam ng thi, phỏt hin kp thi nhng a bn, t im cú du hiu v sn xut, buụn bỏn hng gi, hng vi phm quyn SHTT tin hnh cỏc bin phỏp kim tra, x lý - Lm tt cụng tỏc tuyờn truyn, ph bin, giỏo dc phỏp lut v SHTT, ch ng phỏt hin nhng biu hin vi phm ca mt s t chc, cỏ nhõn v doanh nghip ch ng trao i, bn bc vi doanh nghip, ng thi yờu cu cỏc c quan, doanh nghip, cỏ nhõn t kim tra v t khc phc nhng vi phm nh Vic lm ú cú tỏc dng tt v 16 giỏo dc phỏp lut v to iu kin doanh nghip n nh phỏt trin sn xut - ó xỏc nh c nhng phng thc, th on chớnh ca ti phm, t ú ỏp dng cỏc bin phỏp cụng tỏc phự hp vi tớnh cht, c im, tỡnh hỡnh ca ti phm u tranh kiờn quyt, trit i vi chỳng; ng thi v thụng qua cỏc phng tin thụng tin i chỳng tuyờn truyn cho cỏc c quan, doanh nghip v on th xó hi hiu bit v cỏc loi ti phm núi trờn phỏt hin, t giỏc v phũng nga ti phm cng nh phi vi vi lc lng CAND u tranh, phũng chng ti phm - Cụng tỏc phi hp gia lc lng CAND vi cỏc c quan, lc lng khỏc thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam ó c chỳ trng v em li nhng kt qu ỏng k, c bit hot ng phũng nga, x lý i vi nhng ti phm xõm phm ANQG, ti phm sn xut, buụn bỏn hng gi v kim soỏt xut, nhp khu hng húa qua biờn gii 3.2.3.2 Nhng tn ti hot ng thc thi quyn s hu trớ tu cú yu t nc ngoi Vit Nam ca lc lng Cụng an nhõn dõn - Cụng tỏc phỏt hin v x lý hng gi, hng nhỏi, hng vi phm quyn SHTT cú yu t nc ngoi, nht l cỏc sn phm nh hng n tớnh mng, sc khe ngi tiờu dựng (nh thc phm, m phm, dc phm, ung) cha cao - Cụng tỏc thng kờ ti phm hc ca lc lng CAND cha c quan tõm tha ỏng, hin cha cú s búc tỏch rch rũi gia ti phm v vi phm phỏp lut v quyn SHTT núi chung vi ti phm v vi phm phỏp lut v quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam núi riờng - Vic phi hp gia lc lng CAND vi cỏc lc lng khỏc, nh CQHQ, QLTT, Thanh tra chuyờn ngnh v cỏc lc lng cú liờn quan khỏc phũng nga vi phm quyn SHTT cú yu t nc ngoi cha n nh lõu di, cha ỏp ng c yờu cu ca thc tin t - Lc lng Cnh sỏt iu tra ti phm v trt t qun lý kinh t v chc v cha thc hin tt vai trũ ch cụng phũng nga, ngn chn ti phm xõm phm quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam 17 Chng MT S GII PHP NHM NNG CAO HIU QU THC THI QUYN S HU TR TU Cể YU T NC NGOI VIT NAM CA LC LNG CễNG AN NHN DN 4.1 D bỏo v tỡnh hỡnh quc t v nc liờn quan n hot ng thc thi quyn s hu trớ tu cú yu t nc ngoi Vit Nam ca lc lng Cụng an nhõn dõn 4.1.1 D bỏo v tỡnh hỡnh quc t liờn quan n hot ng thc thi quyn s hu trớ tu cú yu t nc ngoi Vit Nam ca lc lng Cụng an nhõn dõn - Cỏc quc gia phỏt trin s ngy cng bo h nghiờm ngt quyn SHTT ca t chc, cỏ nhõn nc mỡnh theo hng m rng v kộo di cỏc i tng quyn SHTT c quyn, gõy nh hng nghiờm trng n nn kinh t ca cỏc nc ang phỏt trin (trong ú cú Vit Nam) - Quỏ trỡnh m rng cỏc quan h thng mi quc t, ngoi vic mang li li ớch thỳc y phỏt trin kinh t ca cỏc quc gia, cũn mang n nhng nh hng nghiờm trng i vi ch quyn, ANQG, TTATXH ca cỏc nc ang phỏt trin (trong ú cú Vit Nam) - Cuc khng hong kinh t th gii ang giai on trm trng, tỏc ng sõu sc n hu ht cỏc nc (trong ú cú Vit Nam), lm ny sinh nhiu yu t tiờu cc ca xó hi, c bit l xu hng phỏt trin ca ti phm v vi phm phỏp lut v quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam 4.1.2 D bỏo v tỡnh hỡnh nc liờn quan n thc thi quyn s hu trớ tu cú yu t nc ngoi Vit Nam ca lc lng Cụng an nhõn dõn - Trờn lnh vc bo v ANQG liờn quan n cụng tỏc thc thi QSHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam ca lc lng CAND: v bo v mt Nh nc; v bo v hoỏ, t tng; v nhõn quyn; v bo v an ninh kinh t; v bo v an ninh, an ton v thụng tin liờn lc; v cụng tỏc bo v an ninh ni b - Trờn lnh vc gi gỡn TTATXH liờn quan n thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam ca lc lng CAND: v kh nng phỏt trin ca ti phm v vi phm phỏp lut v quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam; v phng thc, th on ca ti phm v hnh vi vi phm quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam; v i tng quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam b xõm hi; v ch th vi phm quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam; v a bn trng im din cỏc hot ng vi phm quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam 18 4.2 Mt s gii phỏp nhm nõng cao hiu qu hot ng thc thi quyn s hu trớ tu cú yu t nc ngoi Vit Nam ca lc lng Cụng an nhõn dõn giai on hin 4.2.1 Gii phỏp i vi xõy dng v hon thin phỏp lut v thc thi quyn s hu trớ tu cú yu t nc ngoi Vit Nam 4.2.1.1 Tip tc hon thin cỏc bn phỏp lut liờn quan n hot ng phũng nga vi phm phỏp lut v quyn s hu trớ tu cú yu t nc ngoi Vit Nam - V Lut SHTT: + Cn thit phi quy nh c th cỏc khỏi nim quyn SHTT cú yu t nc ngoi v quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam + Cn b sung thờm vo nhúm i tng quyn SHTT gm c ging vt nuụi + Cn thit phi ban hnh Ngh nh hng dn lut SHTT v nhun bỳt; bo h tỏc phm, hc ngh thut dõn gian lnh vc y hc c truyn, quyt ch bin thc phm; l phớ ng ký s hu cụng nghip - V Lut Hỡnh s: cn xem xột hỡnh pht cỏc ti danh liờn quan n SHTT, theo hng gim bt hỡnh pht t hỡnh i vi mt s ti c th; ngh sa i, b sung mt s iu, khon ca BLHS nhm gúp phn thỏo g nhng khú khn vng mc thc tin v cp nht nhng hnh vi phm ti mi phỏt sinh lnh vc SHTT - V Lut Dõn s: cn thit l phi b sung vo BLDS nhng quy nh y hn v cỏc khớa cnh ca quyn SHTT, lm cho quỏ trỡnh ỏp dng phỏp lut dõn s v SHTT c ng b, thng nht; cn b sung bi thng thit hi v mt tinh thn liờn quan n quyn SHTT theo hng trỏnh co bng gia cỏc t chc, cỏ nhõn; cn quy nh li v ch th ca QSHCN, QVGCT, chuyn giao cụng ngh cú yu t nc ngoi, theo hng ch th nc ngoi phi l t chc, cỏ nhõn nc ngoi thay cho ch th ngi nc ngoi, phỏp nhõn nc ngoi ang c nờu cỏc iu lut núi trờn - V phỏp lut hnh chớnh: cn ban hnh mi cỏc bn hng dn Lut X lý vi phm hnh chớnh nm 2012; cn sa i cỏch thc xỏc nh mc pht vi phm hnh chớnh da trờn nguyờn tc: mc pht phi cao hn li nhun m ngi vi phm cú th thu c t hnh vi vi phm m bo tớnh rn e ca phỏp lut; cn quy nh rừ v vic cho phộp lp qu trớch t cỏc khon x pht hnh chớnh, qu chng cỏc hnh vi kinh 19 doanh trỏi phỏp lut, ng thi cú ch khen thng xng ỏng bng vt cht i vi nhng ngi cú thnh tớch 4.2.1.2 Cn ban hnh cỏc bn trc tip ch o v t chc thc hin cụng tỏc thc thi quyn s hu trớ tu cú yu t nc ngoi Vit Nam ca lc lng Cụng an nhõn dõn - Cỏc bn phỏp lut v cụng tỏc tham mu cho ng v Nh nc v bo v ANQG v gi gỡn TTATXH liờn quan n thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam cn chỳ trng n cỏc nhy cm cú liờn quan n ANQG v TTATXH - Cỏc bn phỏp lut lnh vc qun lý nh nc v thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam liờn quan n ANQG v TTATXH cn xõy dng mi cỏc quy ch phi hp gia lc lng CAND vi lc lng thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam - Cỏc bn phỏp lut trc tip quy nh cụng tỏc u tranh phũng, chng ti phm v vi phm phỏp lut v quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam ca lc lng CAND cn cú cỏc ngh nh quy nh c th v bin phỏp cụng tỏc ca lc lng CAND 4.2.1.3 B sung quy nh ca phỏp lut theo hng tng cng hot ng ca cỏc c quan thc thi phỏp lut khỏc quan h phi hp vi lc lng CAND v thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam - Cn cú quy nh thng nht u mi tip nhn v x lý cỏc khiu ni v SHTT theo hng mt ca, n gin hoỏ th tc hnh chớnh - Cn cú s i mi t cụng tỏc phũng, chng vi phm v quyn SHTT - Cn cú s phõn cụng c th trỏch nhim cho cỏc c quan thc thi phỏp lut, thng nht u mi tip nhn v x lý vi phm quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam - Phỏt huy v trớ ch cụng trc tip u tranh phũng, chng ti phm v vi phm phỏp lut v quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam ca lc lng CAND 4.2.2 Gii phỏp v xõy dng lc lng v thc hin cỏc bin phỏp cụng tỏc thc thi quyn s hu trớ tu cú yu t nc ngoi Vit Nam ca lc lng Cụng an nhõn dõn 4.2.2.1 Cn cú s phõn cụng, phõn cp rừ rng v chc nng, nhim v v phi hp thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam ca cỏc n v lc lng CAND cựng thng nht mc tiờu hot ng 20 - Cn phi cú quy nh rừ rng i vi v vic loi no thuc thm quyn x lý ca ANND v CSND; - Xõy dng c c ch phi hp gia ANND v CSND cụng tỏc iu tra, x lý, trỏnh tỡnh trng b lt ti phm v vi phm phỏp lut v quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam 4.2.2.3 Cn tng cng hn na cụng tỏc o to, giỏo dc kin thc phỏp lut v SHTT i vi mi cỏn b, chin s lc lng CAND - Cn cú k hoch, chng trỡnh o to bi dng sõu rng hn na cho cỏn b, chin s CAND nhng kin thc phỏp lut v SHTT - M rng hỡnh thc tuyờn truyn ph bin kin thc phỏp lut v SHTT ton lc lng CAND, nht l nhng n v ng chõn trờn a bn nhy cm, d xy tỡnh trng vi phm quyn SHTT núi chung v quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam núi riờng - Hoch nh k hoch, chng trỡnh vi cỏc i tỏc nc ngoi, cỏc t chc quc t nhm trao i kinh nghim, chia s thụng tin v h tr k thut thc hin cỏc hot ng thc thi quyn SHTT t hiu qu cao nht - Tin hnh kin ton b mỏy lc lng CAND ỏp ng ni dung yờu cu thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam - Phi hp vi cỏc c s o to, cỏc c quan chuyờn mụn v ngoi ngnh theo chng trỡnh, d ỏn c th; song song vi ú l vic y mnh vic biờn son sỏch chuyờn kho, su tm ti liu phc v cho cụng tỏc o to phỏp lut v SHTT 4.2.2.4 Cn y mnh ng b cụng tỏc kim soỏt nm tỡnh hỡnh v vi phm quyn SHTT cú yu t nc ngoi ch ng phỏt hin, phũng nga v u tranh vi cỏc hnh vi xõm phm ANQG v TTATXH - T chc tt cụng tỏc nm tỡnh hỡnh liờn quan n vi phm quyn SHTT núi chung v quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam núi riờng trờn c s nõng cao cht lng, hiu qu cỏc mt cụng tỏc nghip v c bn gn vi vic xõy dng phong tro ton dõn bo v An ninh t quc, gn thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi vi trin khai cú hiu qu Chng trỡnh quc gia phũng chng ti phm - Xõy dng c ch x lý thụng tin mt cỏch linh hot v cn thng nht u mi thu nhn, x lý thụng tin cỏc cp, ú quan trng nht l B Cụng an 21 4.2.2.5 Lc lng CAND cn phi hp vi t chc, cỏ nhõn cú liờn quan ch ng lm tt cụng tỏc phũng nga vi phm quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam - Cỏc c quan xõy dng v thc thi phỏp lut phi phi hp cht ch vi c quan thụng tin, truyn thụng cung cp nhng tin tc, ti liu v cỏc quy nh ca nh nc v quyn SHTT Nhng thụng tin v SHTT phi c qun lý bng cụng ngh tiờn tin, hin i, thun tin cho vic nghiờn cu v ỏp dng - Lc lng CAND cn phi tip tc thc hin cụng tỏc hng dn cho cỏc t chc, cỏ nhõn v ngoi nc v vic t bo v quyn SHTT ca mỡnh Bờn cnh ú, cn huy ng cỏc nh khoa hc, chuyờn gia am hiu v SHTT tham gia hot ng thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam 4.2.2.6 Lc lng CAND cn tng cng cụng tỏc hp tỏc quc t vi cỏc quc gia v cỏc t chc quc t u tranh phũng, chng ti phm v vi phm phỏp lut v quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam - Tham mu cho c quan Nh nc cú thm quyn, ký kt cỏc hip nh hp tỏc v phũng, chng ti phm, ú cú ti phm v quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam - Xõy dng cỏc ỏn, chng trỡnh hp tỏc vi nc ngoi v o to, nõng cao nng lc cho cỏn b, chin s CAND v phỏp lut quc t, ngoi ng, phũng nga, iu tra i vi ti phm xõm phm quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam - Tham mu, ch ng xut vi c quan nh nc cú thm quyn tin hnh trao i, m phỏn vi nc ngoi, nht l cỏc nc cú chung ng biờn gii vi Vit Nam ký kt cỏc bn hp tỏc v phũng, chng ti phm xõm phm quyn SHTT - Xõy dng mng li s quan liờn lc, cng tỏc viờn ca cỏc c quan nc ngoi, ng thi tin hnh u t trang, thit b k thut hin i nhanh chúng nm tỡnh hỡnh, thu thp thụng tin v ti phm xõm phm quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam phc v cho yờu cu u tranh phũng, chng ti phm tỡnh hỡnh mi 22 KT LUN Th gii ang chuyn mỡnh theo xu hng phỏt trin mnh m v khụng ngng ca nn kinh t trớ thc Cựng vi ti nguyờn thiờn nhiờn, gi õy quyn SHTT núi chung v quyn SHTT cú yu t nc ngoi núi riờng ó tr thnh ti sn cú v trớ vụ cựng to ln, l nhõn t to nờn s hng thnh ca mi quc gia cng ng quc t Ngy nay, bi cnh Vit Nam ó l thnh viờn ca WTO v ang y mnh hi nhp quc t thỡ ti sn trớ tu hn bao gi ht, cng cú ý ngha c bit i vi nc ta trờn ng dng xõy v phỏt trin Cng chớnh bi ý ngha ú, ũi hi Vit Nam cn phi y mnh hn na cỏc hot ng thc thi quyn SHTT, nht l i vi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam chng li nhng hnh vi vi phm phỏp lut v ti phm xõm hi ti li ớch m phỏp lut bo v, ng thi to cho cỏc t chc, cỏ nhõn nc ngoi gia tng cỏc quan h thng mi, u t nc ta mt mụi trng lnh mnh v SHTT Vi t cỏch l mt c quan nũng ct s nghip bo v bo v ANQG, gi gỡn TTATXH, lc lng CAND ng thi cng l mt i din ca Nh nc thc thi QUYN SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam Trong quỏ trỡnh thc hin chc nng, nhim v ca mỡnh, lc lng CAND vi chc nng va l c quan tham mu cho ng v Nh nc v bo v ANQG, gi gỡn TTATXH, va l c quan qun lý Nh nc trờn mt trn ANQG v TTATXH, va l c quan tin hnh t tng, trc tip u tranh phũng, chng ti phm v vi phm phỏp lut v quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam Chớnh bi vy, nu hot ng thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam ca lc lng CAND m t hiu qu cao, cng ng ngha vi vic gúp phn n nh v phỏt trin t nc, gi vng c lp dõn tc v ng xõy dng CNXH iu kin hi nhp quc t t c mc tiờu ú, cỏc bin phỏp cụng tỏc v hot ng ca lc lng CAND phi tin hnh i mi, ci cỏch ng b mi cú th ỏp ng c nhng yờu cu ca t nc tỡnh hỡnh hin Thc hin chc nng, nhim v ca mỡnh v thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam, thi gian qua lc lng CAND ó thc thi hiu qu cỏc mt ca cụng tỏc tham mu, cụng tỏc qun lý Nh nc v cụng tỏc u tranh phũng, chng ti phm v vi phm phỏp lut v quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam Trong cỏc thnh tớch ca lc lng CAND, c bit phi k n hng trm v ỏn xõm phm ANQG cú liờn quan n mt Nh nc, mt kinh doanh, hng ngn v vic v sn xut, 23 buụn bỏn, tiờu th hng gi, hng vi phm quyn SHTT cú yu t nc ngoi ó b lc lng CAND phỏt hin, u tranh, x lý thi gian va qua, cng khng nh v trớ nũng ct ca CAND trờn mt trn núng bng ny Tuy nhiờn, bờn cnh nhng thnh qu ó t c, vic thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi ca lc lng CAND cũn mt s cn phi c b sung, hon thin, ú cú tớnh cht quyt nh, quan trng u tiờn l phi nõng cao nhn thc v s hiu bit ca cỏn b, chin s CAND v phỏp lut núi chung, phỏp lut v quyn SHTT núi riờng, ng thi cn phi cú c quan chuyờn trỏch v thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam ca lc lng CAND Bờn cnh ú, cụng tỏc nm tỡnh hỡnh v SHTT phi c c bit quan tõm, vỡ nu khụng y thụng tin cn thit v ti phm v vi phm phỏp lut i vi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam thỡ khụng th phng ỏn v cỏch thc thc thi phỏp lut mt cỏch cú hiu qu theo nhng mc tiờu thc thi hiu qu quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam, cng ũi hi Nh nc phi to c c ch phi hp ng b gia cỏc c quan chc nng, bao gm: CAND, UBND, QLTT, CQHQ, Thanh tra chuyờn ngnh, TAND, Vin kim sỏt nhõn dõn , ng thi cng cn phi cú c ch phi hp hiu qu cụng tỏc trao i thụng tin, hp tỏc gia lc lng CAND vi B, ngnh, cỏc nh khoa hc, cỏc doanh nhõn, cỏc phúng viờn bỏo chớ, ng thi hp tỏc cht ch vi cỏc quc gia, t chc quc t cú s ng thun cựng u tranh chng ti phm v vi phm phỏp lut v quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam cú th cú sc mnh thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam, lc lng CAND cn phi c xõy dng hon thin theo hng chớnh quy, hin i, tinh gn, phự hp vi yờu cu thc tin t Bờn cnh ú h thng phỏp lut ng b v hon thin s l c s phỏp lý vng chc lc lng CAND hon thnh tt s mnh ca mỡnh s nghip bo v ANQG v gi gỡn TTATXH Mc dự ó n lc nghiờn cu, nhng vỡ ti Lun ỏn l mi khoa hc phỏp lý Vit Nam, cú i tng v phm vi nghiờn cu tng i rng, nờn khú trỏnh nhng khim khuyt c v mt ni dung v hỡnh thc Tỏc gi Lun ỏn mong nhn c nhng ý kin úng gúp quý bỏu ca cỏc thy cụ giỏo, nh khoa hc, cỏc chuyờn gia v SHTT Lun ỏn c hon thin vi cht lng cao hn./ 24
- Xem thêm -

Xem thêm: (Tóm tắt LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) Vấn đề thực thi quyền sở hữu trí tuệ có yếu tố nước ngoài của lực lượng công an nhân dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, (Tóm tắt LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) Vấn đề thực thi quyền sở hữu trí tuệ có yếu tố nước ngoài của lực lượng công an nhân dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, (Tóm tắt LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) Vấn đề thực thi quyền sở hữu trí tuệ có yếu tố nước ngoài của lực lượng công an nhân dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, NHẬN THỨC CHUNG VỀ THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN, Phần này trình bày tóm tắt về cơ cấu tổ chức của lực lượng CAND trong hoạt động thực thi quyền SHTT có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam, hiện CAND chưa có bộ phận chuyên trách về thực thi quyền SHTT có yếu tố nước ngoài mà hoạt động này đang được lồng ghép vớ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay