(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) Vấn đề thực thi quyền sở hữu trí tuệ có yếu tố nước ngoài của lực lượng công an nhân dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

180 167 0
  • Loading ...
1/180 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 15:08

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) Vấn đề thực thi quyền sở hữu trí tuệ có yếu tố nước ngoài của lực lượng công an nhân dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) Vấn đề thực thi quyền sở hữu trí tuệ có yếu tố nước ngoài của lực lượng công an nhân dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) Vấn đề thực thi quyền sở hữu trí tuệ có yếu tố nước ngoài của lực lượng công an nhân dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) Vấn đề thực thi quyền sở hữu trí tuệ có yếu tố nước ngoài của lực lượng công an nhân dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) Vấn đề thực thi quyền sở hữu trí tuệ có yếu tố nước ngoài của lực lượng công an nhân dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay B GIO DC V O TO B T PHP TRNG I HC LUT H NI NGUYN VNH DIN VấN Đề THựC THI QUYềN Sở HữU TRí TUệ Có YếU Tố NƯớC NGOàI CủA LựC LƯợNG CÔNG AN NHÂN DÂN VIệT NAM TRONG GIAI ĐOạN HIệN NAY LUN N TIN S LUT HC H NI - 2014 B GIO DC V O TO B T PHP TRNG I HC LUT H NI NGUYN VNH DIN VấN Đề THựC THI QUYềN Sở HữU TRí TUệ Có YếU Tố NƯớC NGOàI CủA LựC LƯợNG CÔNG AN NHÂN DÂN VIệT NAM TRONG GIAI ĐOạN HIệN NAY CHUYấN NGNH: LUT QUC T M S: 62 38 01 08 LUN N TIN S LUT HC NGI HNG DN: PGS.TS PHNG TH VC PGS.TS HONG PHC HIP H NI - 2014 LI CAM OAN Tụi xin cam oan Lun ỏn l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Nhng thụng tin, s liu nờu Lun ỏn l trung thc, khỏch quan v nhng kt qu nghiờn cu ca Lun ỏn cha tng c cụng b bt k cụng trỡnh nghiờn cu no khỏc Tỏc gi ca lun ỏn Nguyn Vnh Din MC LC Trang M U Chng 01 TNG QUAN V TèNH HèNH NGHIấN CU CC 06 NC TRấN TH GII V VIT NAM Cể LIấN QUAN N TI LUN N 1.1 Tỡnh hỡnh nghiờn cu cỏc nc trờn th gii 06 1.2 Tỡnh hỡnh nghiờn cu Vit Nam 11 1.3 Vn t cn tip tc nghiờn cu i vi ti Lun ỏn 19 Chng NHN THC CHUNG V THC THI QUYN S HU 26 TR TU Cể YU T NC NGOI VIT NAM CA LC LNG CễNG AN NHN DN 2.1 Mt s lý lun v quyn s hu trớ tu v quyn s hu 26 trớ tu cú yu t nc ngoi Vit Nam 2.2 Mt s lý lun v thc thi quyn s hu trớ tu v thc 51 thi quyn s hu trớ tu cú yu t nc ngoi Vit Nam 2.3 Vai trũ, chc nng, nhim v ca lc lng Cụng an nhõn dõn 64 thc thi quyn s hu trớ tu cú yu t nc ngoi Vit Nam Chng THC TIN THC THI QUYN S HU TR TU Cể 78 YU T NC NGOI VIT NAM CA LC LNG CễNG AN NHN DN 3.1 Thc trng phỏp lut v vi phm phỏp lut v quyn s hu trớ 78 tu cú yu t nc ngoi Vit Nam 3.2 Thc tin hot ng thc thi quyn s hu trớ tu cú yu t 111 nc ngoi Vit Nam ca lc lng Cụng an nhõn dõn Chng MT S GII PHP NHM NNG CAO HIU QU 132 THC THI QUYN S HU TR TU Cể YU T NC NGOI VIT NAM CA LC LNG CễNG AN NHN DN 4.1 D bỏo v tỡnh hỡnh quc t v nc liờn quan n thc 132 thi quyn s hu trớ tu cú yu t nc ngoi Vit Nam ca lc lng Cụng an nhõn dõn 4.2 Mt s gii phỏp nhm nõng cao hiu qu thc thi quyn s 144 hu trớ tu cú yu t nc ngoi Vit Nam ca lc lng Cụng an nhõn dõn KT LUN DANH MC CễNG TRèNH NGHIấN CU CA TC GI Cể LIấN QUAN N TI LUN N DANH MC TI LIU THAM KHO 164 NHNG CH VIT TT TRONG LUN N ANQG ANND BLDS BLTTDS BLHS BLTTHS CHXHCN CAND CSND CQHQ QT NXB NN&PTNN QTG QLQ QSHCN QVGCT QLTT SHTT SHCN WTO WIPO TAND TPHN TPHCM TTATXH TNHH UBND VH -TT-DL An ninh quc gia An ninh nhõn dõn B lut Dõn s B lut T tng dõn s B lut Hỡnh s B lut T tng hỡnh s Cng hũa xó hi ch ngha Cụng an nhõn dõn Cnh sỏt nhõn dõn C quan Hi quan iu c quc t Nh xut bn Nụng nghip v phỏt trin nụng thụn Quyn tỏc gi Quyn liờn quan Quyn s hu cụng nghip Quyn i vi ging cõy trng Qun lý th trng S hu trớ tu S hu cụng nghip T chc Thng mi th gii T chc S hu trớ tu th gii Tũa ỏn nhõn dõn Thnh ph H Ni Thnh ph H Chớ Minh Trt t an ton xó hi Trỏch nhim hu hn y ban nhõn dõn Vn húa, Th thao v Du lch M U Tớnh cp thit ca vic nghiờn cu ti Lun ỏn Trong tỏc phm S hu trớ tu - Mt cụng c c lc phỏt trin kinh t T chc S hu trớ tu th gii (WIPO) phỏt hnh, Kamil Idris khng nh: Ti sn hu hỡnh nh t ai, lao ng v tin ó tng l tiờu chun so sỏnh tỡnh trng kinh t, iu ú khụng ỳng na ng lc mi to s thnh vng xó hi ng thi l ti sn da trờn trớ thc [63, tr.7] Nhn nh trờn õy ó phn ỏnh chõn thc v vai trũ ca ti sn trớ tu i vi i sng vt cht v tinh thn ca ngi, ng thi tỏc gi cng d bỏo v xu hng phỏt trin tt yu ca xó hi loi ngi da trờn nn tng kinh t trớ thc Vi v trớ, vai trũ quan trng ca ti sn trớ tu nh ó nờu, nờn t rt lõu nhiu nc trờn th gii, nht l cỏc cng quc nh Hoa K, Nht Bn, Anh, Phỏp, c, Thy S ó dnh s quan tõm c bit cho lnh vc s hu trớ tu (SHTT), coi õy l nn tng thỳc y s phỏt trin ca nn kinh t quc dõn Vỡ vy, thc thi phỏp lut, chng li hnh vi xõm phm quyn SHTT luụn c cỏc quc gia chỳ trng thit lp v m rng quan h hp tỏc, giao lu quc t T mt nc cú xut phỏt im thp tham gia hi nhp quc t, Vit Nam mun phỏt trin nhanh, bn vng v mi mt, tng bc khng nh v th ca mỡnh cng ng quc t, thỡ cn phi c bit quan tõm n th trng khoa hc, cụng ngh, phi y mnh cỏc hot ng thc thi quyn SHTT, ú cú c quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam Tuy nhiờn, lm th no va gi vng an ninh quc gia (ANQG), bo m trt t an ton xó hi (TTATXH), tip thu c trớ tu nhõn loi phỏt trin t nc l nhng ln t i vi nc ta giai on hin ỏp ng nhng yờu cu v ũi hi thc tin, vi vai trũ lónh o ton din i vi t nc v xó hi, ng Cng sn Vit Nam ó ban hnh nhiu ngh quyt nh hng chin lc, ch o hot ng thc thi quyn SHTT nc ta Ngh quyt s 48-NQ/TW ngy 24/5/2005 v Chin lc xõy dng v hon thin h thng phỏp lut Vit Nam n nm 2010, nh hng n nm 2020 nhn mnh: Vic hon thin phỏp lut v s hu trớ tu, hỡnh thnh v phỏt trin th trng khoa hc, cụng ngh theo hng phự hp yờu cu ca WTO v cỏc iu c quc t m Vit Nam l thnh viờn l vic lm cp bỏch [60] Ngh quyt s 20NQ/TW ngy 31/10/2012 ca Hi ngh Trung ng khúa XI v Phỏt trin khoa hc v cụng ngh phc v s nghip cụng nghip húa, hin i húa iu kin kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha v hi nhp quc t, cng khng nh: Hon thin phỏp lut v s hu trớ tu, chuyn giao cụng ngh, tiờu chun v quy chun k thut, cht lng sn phm, hng húa theo hng h tr hiu qu cho vic hnh th trng khoa hc v cụng ngh Cú ch ti x lý nghiờm cỏc vi phm phỏp lut giao dch, mua bỏn cỏc sn phm v dch v khoa hc v cụng ngh [62] Thc hin ch trng, chớnh sỏch ca ng lnh vc SHTT, Nh nc ta ó ban hnh nhiu bn phỏp lut cú liờn quan, nh: B lut Dõn s (BLDS), Lut S hu trớ tu (Lut SHTT), Lut Chuyn giao cụng ngh, Lut Khoa hc v Cụng ngh, Lut Hi quan, B lut T tng dõn s (BLTTDS), B lut Hỡnh s (BLHS), B lut T tng hỡnh s (BLTTHS), Lut X lý vi phm hnh chớnh ng thi, nc ta cng ký kt v tham gia vo nhiu iu c quc t (QT) v bo h v thc thi quyn SHTT Ngoi ra, Nh nc cng chỳ trng cụng tỏc giỏo dc, tuyờn truyn phỏp lut, thnh lp cỏc c quan chuyờn trỏch v SHTT v ỏp dng nhng bin phỏp ch ti nghiờm khc i vi t chc, cỏ nhõn vi phm quyn SHTT Tuy nhiờn, thc tin, tỡnh hỡnh xõm phm quyn SHTT, c bit l quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam cha c kim soỏt trit , hnh vi xõm phm quyn tỏc gi (QTG), quyn liờn quan (QLQ), quyn s hu cụng nghip (QSHCN) v quyn i vi ging cõy trng (QVGCT) din thng xuyờn v cú xu hng ngy cng phc tp, gõy thit hi trc tip n li ớch ca ch th quyn SHTT, nh hng n ANQG, TTATXH v lm gim sỳt lũng tin ca i tỏc nc ngoi u t vo th trng Vit Nam L mt cỏn b cụng tỏc ngnh Cụng an, tỏc gi nhn thc rng: thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam liờn quan trc tip n chc nng, nhim v ca lc lng Cụng an nhõn dõn (CAND); õy l lc lng nũng ct u tranh phũng, chng ti phm v vi phm phỏp lut v quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam hin Tuy nhiờn, vỡ nhiu lý khỏc m lc lng CAND hin cha phỏt huy c ti a c hiu qu cỏc mt cụng tỏc thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam Vỡ nhng lý nờu trờn, tỏc gi ó la chn ti Vn thc thi quyn s hu trớ tu cú yu t nc ngoi ca lc lng Cụng an nhõn dõn Vit Nam giai on hin lm Lun ỏn Tin s Lut hc, nhm ỏp ng nhng yờu cu c v lý lun v thc tin ang t Mc ớch v nhim v nghiờn cu ca Lun ỏn - V mc ớch nghiờn cu, Lun ỏn lm rừ nhng lý lun v thc tin thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam ca lc lng CAND; trờn c s ú kin ngh nhng gii phỏp nhm nõng cao hiu qu thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam ca lc lng CAND giai on hin - V nhim v nghiờn cu, Lun ỏn t cỏc nhim v ch yu nh sau: + Phõn tớch, ỏnh giỏ tỡnh hỡnh nghiờn cu v ngoi nc v quyn SHTT cú yu t nc ngoi v thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi t ú tỡm nhng ni dung cn tip tc lm rừ Lun ỏn; + Phõn tớch, ỏnh giỏ di gúc khoa hc phỏp lý nhn thc chung v quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam v thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam ca lc lng CAND; + Kho sỏt tỡnh hỡnh vi phm phỏp lut v SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam v tỡm nhng nguyờn nhõn dn n tỡnh trng vi phm phỏp lut ú; + Phõn tớch, ỏnh giỏ hot ng thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam ca lc lng CAND t ú xut nhng gii phỏp nõng cao hiu qu thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam ca lc lng CAND i tng v phm vi nghiờn cu ca Lun ỏn - V i tng nghiờn cu: Lun ỏn nghiờn cu mt s lý lun v thc tin v hot ng thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam ca lc lng CAND - V phm vi nghiờn cu: Ni hm ca khỏi nim thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi khỏ phc tp, nhng khuụn kh ca Lun ỏn, tỏc gi ch trung: + Nghiờn cu nhng hot ng ca lc lng CAND thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam thụng qua vic ỏp dng cỏc bin phỏp hnh chớnh v hỡnh s theo chc nng, nhim v c phỏp lut quy nh Vic ỏp dng bin phỏp dõn s v cỏc bin phỏp nghip v khỏc ca lc lng CAND khụng thuc phm vi nghiờn cu ca Lun ỏn ny + a bn nghiờn cu trờn phm vi lónh th Vit Nam, trung mt s a phng c chn tiờu biu, nh: Thnh ph H Ni (TPHN), Thnh ph H Chớ Minh (TPHCM), Hi Phũng, Lng Sn, Qung Ninh, Ngh An, H Tnh, Nng, ng Nai, Tõy Ninh, Cn Th, B Ra - Vng Tu + Thi gian nghiờn cu t nm 2003 n nm 2014, c bit t sau Vit Nam gia nhp T chc Thng mi th gii (WTO) n Phng phỏp nghiờn cu ca Lun ỏn Lun ỏn c nghiờn cu trờn c s phng phỏp lun ca Ch ngha Mỏc - Lờ Nin, t tng H Chớ Minh; quan im, ng li, chớnh sỏch ca ng, phỏp lut ca Nh nc v cỏc lnh vc liờn quan n ti Lun ỏn Trong quỏ trỡnh nghiờn cu, tỏc gi trung s dng cỏc phng phỏp nghiờn cu c th, nh: phõn tớch, tng hp, so sỏnh phỏp lut, iu tra xó hi hc, lch s úng gúp mi v mt khoa hc ca Lun ỏn Lun ỏn cú mt s úng gúp mi v mt khoa hc nh sau: - Lm rừ thờm ni hm khỏi nim quyn SHTT cú yu t nc ngoi v thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam, gúp phn hon thin lý lun khoa hc phỏp lý nc ta v lnh vc ó nờu; - Lm rừ vai trũ, v trớ, chc nng, nhim v ca lc lng CAND v yờu cu t i vi CAND thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam iu kin hi nhp quc t hin nay; - D bỏo tỡnh hỡnh quc t v nc cú liờn quan n thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam, xut nhng gii phỏp mang tớnh khoa hc, tng th nhm nõng cao hiu qu hot ng thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam ca lc lng CAND nhng nm tip theo í ngha lý lun v thc tin ca Lun ỏn - V mt lý lun, kt qu nghiờn cu ca Lun ỏn cú th lm lun c xut, b sung nhng lý lun v thc thi quyn SHTT cú yu t nc 160 SHTT cn trung vo cỏc c bn, nh: phng thc, th on chim ot v ỏnh cp mt kinh doanh, sỏng ch, th on lm gi nhón hiu hng húa, kiu dỏng cụng nghip; cỏch thc, bin phỏp s dng cụng ngh hin i ngn chn vi phm v quyn SHTT, th tc kin v gii quyt tranh chp v quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam; th tc thc hin vic t giỏc ti phm v vi phm phỏp lut v quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam cho c quan Cụng an hay c quan nh nc khỏc cú thm quyn Bờn cnh ú, cn huy ng cỏc nh khoa hc, chuyờn gia am hiu v SHTT tham gia hot ng thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam phỏt huy vai trũ ca cỏc cỏ nhõn ú, lc lng CAND phi ch ng d kin nhng nhim v, cụng vic c th phi thc hin, t ú xõy dng mt k hoch, phng ỏn cho vic x lý vi phm quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam v nhng mc tiờu cn t c, ng thi cn phi cú ch ói ng thúa ỏng i vi cỏc nh khoa hc, cỏc chuyờn gia núi trờn vic khai thỏc cht xỏm ca h vo hot ng chung vỡ li ớch ca cng ng xó hi 4.2.2.5 Cn phi tng cng m rng hp tỏc, giao lu quc t vi cỏc quc gia v cỏc t chc quc t u tranh phũng, chng ti phm v vi phm phỏp lut v quyn s hu trớ tu cú yu t nc ngoi Vit Nam Cn xỏc nh rừ tm quan trng ca hp tỏc quc t phũng, chng ti phm v vi phm phỏp lut v quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam thi k hi nhp quc t l mt nhng nhim v trng tõm ca nc ta hin Trc ht, cn i mi t lónh o cụng tỏc phũng, chng ti phm t t quc gia sang t khu vc v ton cu; t th ng i phú sang ch ng tn cụng v m rng hp tỏc Cụng tỏc phũng, chng ti phm v vi phm phỏp lut v quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam hin phi cú chin lc vi s lónh o, ch o thng nht t trung ng n a phng v tham gia, phi hp cht ch gia cỏc lc lng thi hnh phỏp lut, cỏc cp, cỏc ngnh v Nhõn dõn phỏt huy cao nht sc mnh tng hp ca ton xó hi; kt hp tng cng hi nhp quc t v phũng, chng ti phm m bo ch ng phũng nga t xa v hp tỏc cú hiu qu phũng, chng ti phm Mun vy trc ht cỏc C quan thi hnh phỏp lut cn phi ch ng, tớch cc hi nhp v trin khai thc hin cú hiu qu nhng cam kt hp tỏc a phng v phũng, chng ti phm khuụn 161 kh, din n hp tỏc a phng vi t chc Liờn hp quc, t chc INTERPOL, ASEANAPOL; c bit l hp tỏc vi cỏc nc ASEAN theo tinh thn ca Hin chng ASEAN Vi phng chõm ly cụng tỏc phũng nga ti phm l chớnh, ng thi ch ng phỏt hin v u tranh, ngn chn t xa mi hot ng ca cỏc bng nhúm ti phm cú t chc xuyờn quc gia phự hp vi chớnh sỏch phỏp lut ca Nh nc v cỏc QT m Vit Nam l thnh viờn Theo ú cn xõy dng chin lc hp tỏc quc t phũng, chng ti phm v vi phm phỏp lut v quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam nh sau: - Mt l, cn r soỏt sa i, b sung cỏc hip nh ó ký v ký kt cỏc hip nh tng tr t phỏp hỡnh s gia Vit Nam vi cỏc nc cú nhiu hot ng hp tỏc song phng vi nc ta hot ng phũng, chng ti phm v vi phm phỏp lut v quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam thi k hi nhp quc t Trc mt, cn a ni dung hp tỏc gia quc t v phũng, chng ti phm v vi phm phỏp lut v quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam thnh nhng iu khon c th cỏc bn hip nh, tha thun ký kt gia Vit Nam vi nc ngoi, c bit l nhng nc cú chung ng biờn gii, ca khu hoc phỏt trin a dng v quan h thng mi vi Vit Nam nh Trung Quc, Lo, Campuchia, Thỏi Lan - Hai l, tng cng hp tỏc quc t song phng gia cỏc lc lng thc thi phỏp lut núi chung v lc lng CAND phũng, chng ti phm v vi phm phỏp lut v quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam Theo ú cỏc lc lng, nh CAND, Vin Kim sỏt nhõn dõn v TAND cn tng cng hp tỏc song phng vi cỏc i tỏc nc ngoi, c bit hp tỏc vi cỏc nc lỏng ging, cỏc nc cú quan h truyn thng v cỏc nc cú nhiu quan h hp tỏc phũng, chng ti phm v t phỏp hỡnh s vi Vit Nam - Ba l, CAND cn tng cng phi hp trin khai thc hin cú chiu sõu cỏc k hoch hp tỏc phũng, chng ti phm gia B Cụng an Vit Nam vi cỏc i tỏc nc ngoi nh B Ni v Cam Pu Chia, B Cụng an Lo, B Cụng an Trung Quc thc hin cú hiu qu gii phỏp ny, cn cú s phi hp cht ch gia cỏc n v chc nng ca B Cụn an vi c quan tham mu v hp tỏc quc t phũng, chng ti phm nh Vn phũng INTERPOL Vit Nam, V Hp tỏc quc t nhm c th húa nhng ni dung hp tỏc phũng nga ti phm v 162 vi phm phỏp lut v quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam; ng thi tng kt theo nh k nhm ỏnh giỏ thc trng kt qu thc hin K hoch, Tha thun t ú nhng ni dung, bin phỏp mi phự hp vi iu kin thc tin ca mi lc lng nghip v nc cng nh phự hp vi chớnh sỏch phỏp lut ca cỏc nc liờn quan - Bn l, hp tỏc vi cỏc t chc quc t cú chc nng phũng, chng ti phm nh t chc INTERPOL, ASEANAPOL, cỏc C quan thc thi phỏp lut ca cỏc nc phỏt trin cú quan h hp tỏc tt vi Vit Nam nhm kờu gi s ng h giỳp v o to chuyờn sõu nhng k nng iu tra v nõng cao trỡnh phỏp lut quc t cho cỏn b, chin s CAND, nht l cn cú c ch thun li v vic c cỏn b CAND i hc tp, nõng cao k nng khỏm phỏ cỏc v ỏn c bit nghiờm trng liờn quan n thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam; tranh th s giỳp v trang thit b, kinh nghim v o to i ng iu tra viờn trc tip th lý cỏc v ỏn hỡnh s t hiu qu cao nht thc hin c gii phỏp ny, cn khn trng xõy dng chin lc tng th hp tỏc quc t phũng, chng ti phm v vi phm phỏp lut v quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam vi t chc INTERPOL, ASEANAPOL ca lc lng CAND, ú lc lng CSND l lc lng nũng ct - Nm l, xõy dng Ngh nh ca Chớnh ph quy nh v mng li s quan liờn lc ca lc lng CSND nc ngoi nhm tng cng cụng tỏc nm tỡnh hỡnh ti phm v trc tip hp tỏc vi cỏc i tỏc nc ngoi thc hin cỏc yờu cu phũng nga ti phm t xa Theo ú cn xõy dng mng li s quan liờn lc ca lc lng CSND lm vic c cu ca C quan i din ca Vit Nam ti nc ngoi nhm to iu kin cho hot ng nghip v c bn ca lc lng CSND liờn quan n a bn nc ngoi, h tr cho cụng tỏc phũng nga ti phm v phi hp x lý cỏc yờu cu c th v lnh vc hp tỏc Cnh sỏt vi cỏc nc liờn quan 163 Kt lun Chng Trờn c s nghiờn cu v iu kin chớnh tr, kinh t, húa, xó hi cỏc nc trờn th gii v Vit Nam bi cnh hi nhp quc t, Chng ca Lun ỏn ó a nhng d bỏo v tỡnh hỡnh th gii v nc cú liờn quan n thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam ca lc lng CAND S bin i khụng ngng ca KH-CN trờn th gii ó to cho s phỏt trin mnh m ca quyn SHTT cú yu t nc ngoi; sn phm, hng húa ngy cng c to dn ỏp ng nhu cu ca ngi Tuy nhiờn, th gii phi i mt vi cuc khng hong kinh t trm trng, kộo theo nhng h ly tiờu cc Hin tng sn xut, buụn bỏn, tiờu th hng gi, hng vi phm quyn SHTT cú yu t nc ngoi ngy cng tr nờn ph bin v phc tp, nh hng nghiờm trng n cỏc lnh vc ca i sng xó hi mi quc gia, ú cú Vit Nam T vic tng kt lý lun v thc tin, ng thi da trờn kh nng d bỏo tng lai, Lun ỏn ó a cỏc gii phỏp nhm nõng cao hiu qu hot ng thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam ca lc lng CAND Cú hai nhúm gii phỏp c i sõu nghiờn cu v xut trờn c s phự hp vi phm vi nghiờn cu v nhim v nghiờn cu ca Lun ỏn, gm: gii phỏp xõy dng v hon thin phỏp lut v thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam v gii phỏp i mi cụng tỏc t chc, xõy dng lc lng v cỏc hot ng c th thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam ca lc lng CAND õy l ni dung cui cựng m tỏc gi Lun ỏn cp, khộp li ton b quỏ trỡnh nghiờn cu ti Lun ỏn 164 KT LUN Th gii ang chuyn mỡnh theo xu hng phỏt trin mnh m v khụng ngng ca nn kinh t trớ thc Cựng vi ti nguyờn thiờn nhiờn, gi õy quyn SHTT núi chung v quyn SHTT cú yu t nc ngoi núi riờng ó tr thnh ti sn cú v trớ vụ cựng quan trng, l nhõn t to nờn s hng thnh ca mi quc gia cng ng quc t Trong bi cnh Vit Nam ó l thnh viờn ca WTO v ang y mnh hi nhp quc t thỡ ti sn trớ tu hn bao gi ht, cng cú ý ngha c bit i vi nc ta trờn ng xõy dng, hi nhp v phỏt trin Cng bi ý ngha ú, ũi hi Vit Nam cn phi y mnh hn na cỏc hot ng thc thi quyn SHTT, nht l i vi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam chng li nhng hnh vi phm ti v vi phm phỏp lut khỏc xõm hi ti li ớch ca Nh nc, ca xó hi v ca ch th quyn SHTT, ng thi to iu kin cho cỏc t chc, cỏ nhõn nc ngoi gia tng quan h u t, thng mi nc ta mt mụi trng lnh mnh v SHTT Vi t cỏch l mt c quan nũng ct s nghip bo v ANQG, gi gỡn TTATXH, lc lng CAND ng thi cng l mt i din ca Nh nc thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam Trong quỏ trỡnh thc hin chc nng, nhim v ca mỡnh, lc lng CAND va l c quan tham mu cho ng v Nh nc v bo v ANQG, gi gỡn TTATXH, va l c quan qun lý Nh nc trờn mt trn ANQG v TTATXH, ng thi cng l c quan tin hnh t tng, trc tip u tranh phũng, chng ti phm v vi phm phỏp lut v quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam Chớnh bi vy, hot ng thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam ca lc lng CAND t hiu qu cao, cng ng ngha vi vic gúp phn n nh v phỏt trin t nc, gi vng c lp dõn tc v kiờn nh ng xõy dng CNXH iu kin hi nhp quc t t c mc tiờu ú, cỏc bin phỏp cụng tỏc v hot ng ca lc lng CAND phi tin hnh i mi, ci cỏch ng b mi cú th ỏp ng c nhng yờu cu t tỡnh hỡnh hin 165 Thc hin chc nng, nhim v ca mỡnh v thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam, thi gian qua lc lng CAND ó tin hnh trin khai hiu qu cỏc mt ca cụng tỏc tham mu, cụng tỏc qun lý Nh nc v cụng tỏc u tranh phũng, chng ti phm v vi phm phỏp lut v quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam Trong cỏc mt cụng tỏc ú, c bit phi k n cỏc v ỏn xõm phm ANQG cú liờn quan n mt Nh nc, mt kinh doanh, cỏc v ỏn liờn quan n sn xut, buụn bỏn, tiờu th hng gi, hng vi phm quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam ó b lc lng CAND phỏt hin, u tranh, x lý Tuy nhiờn, bờn cnh nhng thnh qu ó t c, vic thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi ca lc lng CAND cũn mt s cn phi c i mi, b sung v hon thin, ú quan trng nht l phi nõng cao nhn thc v s hiu bit ca cỏn b, chin s CAND v phỏp lut núi chung, phỏp lut v quyn SHTT núi riờng, ng thi cn phi xõy dng c c quan chuyờn trỏch v thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam ca lc lng CAND Bờn cnh ú, cụng tỏc nm tỡnh hỡnh v SHTT phi c c bit quan tõm, vỡ nu khụng cú y thụng tin cn thit v ti phm v vi phm phỏp lut v quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam thỡ khụng th phng ỏn v cỏch thc thc thi phỏp lut mt cỏch cú hiu qu theo nhng mc tiờu thc thi hiu qu quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam, cng ũi hi Nh nc phi to c c ch phi hp ng b gia cỏc c quan chc nng v thc thi quyn SHTT, bao gm: CAND, UBND, QLTT, CQHQ, Thanh tra chuyờn ngnh, TAND Bờn cnh ú, cng cn phi cú c ch phi hp hiu qu cụng tỏc trao i thụng tin, hp tỏc gia lc lng CAND vi cỏc B, ngnh, nh khoa hc, doanh nhõn, phúng viờn bỏo chớ, Hip hi bo v ngi tiờu dựng Ngoi ra, cn cú s hp tỏc cht ch vi cỏc quc gia, t chc quc t to s ng thun cựng u tranh chng ti phm núi chung, ti phm v v vi phm phỏp lut v quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam núi riờng cú th cú sc mnh thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam, lc lng CAND cng cn phi c s quan tõm ca ng, Nh nc 166 v Nhõn dõn c u t xõy dng hon thin theo hng chớnh quy, tinh nhu, tng bc hin i v phự hp vi yờu cu thc tin Thờm vo ú, h thng phỏp lut ng b v hon thin s l c s phỏp lý vng chc lc lng CAND hon thnh tt s mnh ca mỡnh s nghip bo v ANQG v gi gỡn TTATXH, ú cú thc thi quyn SHTT cú yu t nc ngoi Vit Nam Mc dự ó n lc nghiờn cu, nhng vỡ ti nghiờn cu ca Lun ỏn l khỏ mi m, liờn quan n nhiu lnh vc tng i nhy cm, nờn tỏc gi khú trỏnh nhng im khim khuyt c v mt ni dung v hỡnh thc Tỏc gi Lun ỏn mong nhn c nhng ý kin úng gúp quý bỏu ca cỏc thy, cụ giỏo, cỏc nh khoa hc v cỏc chuyờn gia v SHTT Lun ỏn c hon thin vi cht lng cao hn./ DANH MC CễNG TRèNH NGHIấN CU CA TC GI Cể LIấN QUAN N LUN N Nguyn Vnh Din (2008), Thc thi quyn s hu trớ tu iu kin Vit Nam l thnh viờn WTO v nhng t i vi cụng tỏc ca lc lng An ninh nhõn dõn, ti khoa hc cp Hc vin, Hc vin An ninh nhõn dõn, H Ni; Nguyn Vnh Din (2009), V quyn s hu trớ tu phỏp lut Vit Nam, Tp Thng mi (8), H Ni; Nguyn Vnh Din (2009), Mt s cam kt ch yu ca Vit Nam v thc thi quyn s hu trớ tu gia nhp WTO, Tp Thng mi (20), H Ni; Nguyn Vnh Din (2013), Lun bn v khỏi nim quy mụ thng mi phỏp lut s hu trớ tu Vit Nam, Tp Cnh sỏt phũng, chng ti phm (2), H Ni; Nguyn Vnh Din (2008), Giỏo trỡnh T phỏp quc t, Hc vin An ninh nhõn dõn, H Ni DANH MC TI LIU THAM KHO Ti liu ting Vit Nguyn Th Qu Anh (2003), Bớ mt kinh doanh v cỏc tiờu bo h, Tp Thng mi, (22), H Ni Nguyn Bỏ Bỡnh (2005), S giao thoa gia cỏc i tng ca quyn s hu trớ tu, Tp nghiờn cu lp phỏp (10), H Ni Trn Thanh Bỡnh (2005), Quyn tỏc gi i vi tỏc phm vit phỏp lut dõn s Vit Nam - mt s lý lun v thc tin, Lun thc s Lut hc, Trng i hc Lut H Ni, H Ni B lut Hỡnh s nm 1999 (sa i, b sung nm 2009) B lut Dõn s nm 1995 B Lut dõn s nm 2005 B lut T tng hỡnh s nm 2003 B lut T tng dõn s nm 2004 B Cụng an (2004), K yu Hi tho khoa hc khoa hc thc tin an ninh, trt t quỏ trỡnh hi nhp kinh t quc t , H Ni 10 Ban ch o 127/TW (2010), Bỏo cỏo tng kt 10 nm thc hin ch th 31/1999/CT-TTg v 02 nm thc hin Ch th 28/2008/CT - TTg ca Th tng Chớnh ph v u tranh sn xut v buụn bỏn hng gi, H Ni 11 B Khoa hc v Cụng ngh (2012), Bỏo cỏo tng kt nm thc hin Chng trỡnh hnh ng v hp tỏc phũng v chng xõm phm quyn s hu trớ tu giai on 2006 - 2010, H Ni 12 B Cụng an (2013), K yu Hi tho khoa hc bo m trt t, an ton xó hi chin lc bo v T quc tỡnh hỡnh mi - Quan im, nhn din v khuyn ngh, H Ni 13 B Cụng an (2008), K yu hi tho khoa hc cụng tỏc phũng nga, u tranh chng ti phm lnh vc ngõn hng, chng khoỏn, u t, ti chớnh trờn mng Internet, H Ni 14 B T phỏp (2006), Bỡnh lun B lut dõn s nm 1995, NXB T phỏp, H Ni 15 B T phỏp (2006), Bỡnh lun B lut dõn s nm 2005, NXB T phỏp, H Ni 16 Cc Cnh sỏt kinh t (2004), Bỏo cỏo tham lun ti Hi ngh ton quc v thc thi quyn s hu trớ tu, H Ni 17 Cc Cnh sỏt iu tra v ti phm v trt t qun lý kinh t v chc v (2012), Bỏo cỏo tng kt 10 nm v cụng tỏc phũng, chng hng gi v vi phm s hu trớ tu, H Ni 18 Cc Cnh sỏt iu tra v ti phm v trt t qun lý kinh t v chc v (2012), Cụng s 1647/C46 (P8) ngy 27/12/2012 v vic cung cp thụng tin ti phm v vi phm lnh vc s hu trớ tu cú yu t nc ngoi, H Ni 19 Cụng an H Ni (2005), Bỏo cỏo kt qu khỏm phỏ chuyờn ỏn 205 - C, H Ni 20 Cụng an H Ni (2008), Bỏo cỏo kt qu khỏm phỏ v ỏn sn xut, buụn bỏn hng gi l thuc cha bnh xy ti H Ni, H Ni 21 Cụng an H Ni, Bỏo cỏo kt qu v k hoch trin khai cụng tỏc v u tranh chng hng gi v vi phm quyn s hu trớ tu cỏc nm t 2003 n nm 2013, H Ni 22 Cụng an TP H Chớ Minh (2013), Cụng s 06/CV-PV11 (4) ngy 03/01/2013 v vic cung cp thụng tin, s liu, ỏnh giỏ cụng tỏc u tranh phũng, chng ti phm v vi phm phỏp lut lnh vc s hu trớ tu cú yu t nc ngoi, TP H Chớ Minh 23 Cụng an tnh Qung Ninh (2012), Cụng s 76/CAT- PC46 ngy 26/12/2012 v vic trao i thụng tin cụng tỏc phũng, chng ti phm v s hu trớ tu cú yu t nc ngoi, Qung Ninh 24 Cụng an TP Hi Phũng (2012), Cụng s 148/PC46 (1) ngy 27/12/2012 v vic cung cp thụng tin, s liu, ỏnh giỏ cụng tỏc u tranh phũng, chng ti phm v vi phm phỏp lut lnh vc s hu trớ tu cú yu t nc ngoi ti Vit Nam giai on 2007 - 2012, Hi Phũng 25 Cụng an tnh Hũa Bỡnh (2011), Bỏo cỏo tỡnh hỡnh hot ng buụn lu, gian ln thng mi nm 2011, Hũa Bỡnh 26 Cụng an tnh in Biờn (2012), Bỏo cỏo kt qu chng buụn lu, hng gi v gian ln thng mi nm 2012, in Biờn 27 Cụng an tnh Lo Cai (2012), Bỏo cỏo tng kt tỡnh hỡnh, kt qu cụng tỏc u tranh phũng, chng buụn lu, hng gi v gian ln thng mi nm 2012, Lo Cai 28 Cụng an tnh klc (2013), Bỏo cỏo tỡnh hỡnh cụng tỏc thỏng u nm v trin khai cụng tỏc thỏng cui nm, klc 29 Cụng an tnh Lng Sn (2012), Bỏo cỏo tng kt tỡnh hỡnh, kt qu cụng tỏc u tranh phũng, chng buụn lu, hng gi v gian ln thng mi nm 2012, Lng Sn 30 Cụng an tnh Ngh An, Bỏo cỏo tỡnh hỡnh cụng tỏc thỏng u nm v trin khai cụng tỏc thỏng cui nm ca Cụng an tnh Ngh An, Ngh An 31 Cc Ngh thut biu din (2012), Cụng s 945/NTBD ngy 21/12/2012 v vic cung cp thụng tin vi phm phỏp lut lnh vc s hu trớ tu cú yu t nc ngoi, H Ni 32 Cc Trng trt (2012), Cụng 2875/TT - KHTC ngy 25/12/2012 v vic bỏo cỏo tỡnh hỡnh thc thi quyn s hu trớ tu, H Ni 33 Cc Hi quan H Ni, Cụng s 3278/HQHN - CBL ngy 28/12/2012 v vic cung cp thụng tin v cỏc vi phm phỏp lut lnh vc s hu trớ tu cú yu t nc ngoi, H Ni 34 Cc Hi quan TP H Chớ Minh (2013), Cụng s 09/HQHCM-CBLXL ngy 02/01/2013 v vic cung cp thụng tin vi phm v s hu trớ tu, TP H Chớ Minh 35 Chi cc Qun lý Th trng H Ni (2013), Bỏo cỏo cụng tỏc u tranh chng hng gi, gian ln thng mi trờn a bn thnh ph nm 2013, H Ni 36 Cc s hu trớ tu (2007), K yu Hi tho khoa hc v ging dy v o to SHTT cỏc trng i hc v cao ng, H Ni 37 Cc s hu trớ tu (2006), Cm nang s hu trớ tu, NXB Vn húa - Thụng tin, H Ni 38 Ch th s 31/1999/CT-TTg ngy 21/7/1999 ca Th tng Chớnh ph v chng hng gi 39 Cụng c Berne 1886 v bo v quyn tỏc gi 40 Cụng c Paris 1883 v bo h quyn SHCN 41 Th tng Chớnh ph Nguyn Tn Dng (2006), Gia nhp WTO, c hi v thỏch thc i vi chỳng ta, Bỏo Nhõn dõn 20/12/2006, H Ni 42 Nguyn Vnh Din (2008), Thc thi quyn s hu trớ tu iu kin Vit Nam l thnh viờn WTO v nhng t i vi cụng tỏc ca lc lng An ninh nhõn dõn, ti khoa hc cp c s, Hc vin ANND, H Ni 43 Lờ Hoi Dng (2009),Bo h nhón hiu hng hoỏ Vit Nam, Tp To ỏn (2), To ỏn nhõn dõn ti cao, Tr 22-23 44 Lờ Th Nam Giang (2008), Bo h quyn SHTT theo Hip nh thng mi Vit - M, Tp Khoa hc phỏp lý (4), Tr 28 45 Hin phỏp nc Cng ho xó hi ch ngha Vit Nam nm 2013 46 Hip nh TRIPS v cỏc khớa cnh thng mi liờn quan n quyn SHTT 47 Hip nh thng mi Vit Nam - Hoa K nm 2000 48 Hi tiờu chun v bo v ngi tiờu dựng Vit Nam (2012), Cụng s 200/HCTH&BVNTDVN v vic cung cp thụng tin vi phm phỏp lut lnh vc s hu trớ tu cú yu t nc ngoi, H Ni 49 Ngụ Vn Hip (2005), Quyn tỏc gi lnh vc xut bn, thc trng v gii phỏp, Tp Dõn ch v Phỏp lut (12), H Ni 50 Hc vin An ninh nhõn dõn (2008), Giỏo trỡnh T phỏp quc t, H Ni 51 Hc vin An ninh nhõn dõn (2007), Giỏo trỡnh Lut dõn s, H Ni 52 Phỏp lnh t chc iu tra hỡnh s nm 2004 (sa i, b sung nm 2006) 53 Lờ Vit Long (2005) Xõm phm quyn SHCN - nhng t t thc tin, Tp Nh nc v phỏp lut (5), H Ni 54 Lut S hu trớ tu nm 2005 (sa i, b sung nm 2009) 55 Lut Chuyn giao cụng ngh nm 2010 56 Lut An ninh quc gia nm 2004; 57 Lut Cụng an nhõn dõn nm 2005; 58 Lut Hi quan nm 2005; 59 Lut X lý vi phm hnh chớnh nm 2012 60 Ngh quyt s 48 - NQ/TW ca B Chớnh tr ngy 24/5/2005 v Chin lc xõy dng v hon thin h thng phỏp lut Vit Nam n nm 2010, nh hng n nm 2020 61 Ngh quyt i hi ng ton quc ln th IX, X, XI 62 Ngh quyt s 20-NQ/TW ngy 31/10/2012 ca Hi ngh Trung ng khúa XI V phỏt trin khoa hc v cụng ngh phc v s nghip cụng nghip húa, hin i húa iu kin kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha v hi nhp quc t 63 TS Lờ ỡnh Ngh v TS V Th Hi Yn (2009), Giỏo trỡnh Lut S hu trớ tu, NXB Giỏo dc Vit Nam, H Ni 64 Lờ ỡnh Ngh (2002), Hp ng s dng tỏc phm theo quy nh ca B lut Dõn s, Lun Thc s Lut hc , Trng i hc Lut H Ni, H Ni 65 Nguyn Bỏ Ngng (2002), Bo v quyn s hu cụng nghip v trỏch nhim ca c quan Cụng an - Thc trng v gii phỏp, ti khoa hc cp B, B Cụng an, H Ni 66 Lờ Hoi Nam (2008), Thc trng vi phm quyn s hu trớ tu v cỏc gii phỏp phũng, chng ca lc lng Cnh sỏt nhõn dõn, ti khoa hc cp B, B Cụng an, H Ni 67 Ngh nh ca Chớnh ph s 99/2013/N-CP ngy 29/8/2013 v x pht hnh chớnh lnh vc SHCN 68 Ngh nh ca Chớnh ph s 105/2006/N-CP ngy 22/9/2006 quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut SHTT 2005, bo v QUYN SHTT v qun lý Nh nc v SHTT 69 Ngh nh s 104/2006/N- CP ngy 22/9/2006 v x pht vi phm hnh chớnh lnh vc ging cõy trng 70 Ngh nh ca Chớnh ph s 97/2007/N-CP ngy 7/6/2007 quy nh vic x lý vi phm hnh chớnh v cng ch hnh chớnh tronh lnh vc hi quan 71 Ngh nh s 131/2006/N-CP ngy 21/9/2006 quy nh chi tit v hng dn B lut Dõn s, Lut S hu trớ tu v quyn tỏc gi v quyn liờn quan n quyn tỏc gi 72 Ngh nh s 131/2013/N-CP ngy 16/10/2013 ca Chớnh ph quy nh x pht vi phm hnh chớnh v QTG v QLQ 73 Nguyn Nh Qunh (2004), Mt s gii quyt tranh chp quyn s hu trớ tu theo th tc T tng dõn s, Tp Lut hc (s c san v B lut T tng dõn s), H Ni, Tr 69 74 iờu Ngc Tun (2004), Khỏi quỏt v quyn tỏc gi v bo h quyn tỏc gi Vit Nam , Tp To ỏn (5), To ỏn nhõn dõn ti cao, H Ni 75 Lờ Xuõn Tho; i mi v hon thin c ch iu chnh phỏp lut v bo h quyn SHTT nn kinh t th trng Vit Nam, Lun ỏn Tin s , trng i hc Lut H Ni, H Ni 76 Lut Thng mi nm 2005 77 Lut Chuyn giao cụng ngh nm 2006 78 Lut Doanh nghip nm 2005 79 Lut Bo v mụi trng nm 2005 80 Kiu Th Thanh (1999), Mt s v quyn tỏc gi B lut Dõn s Vit Nam, Lun Thc s Lut hc, Trng i hc Lut H Ni, H Ni 81 Trng i hc Lut H Ni (207), Giỏo trỡnh Lut dõn s, NXB CAND, H Ni 82 Trng i hc Lut H Ni (2006), K yu Hi tho khoa hc v cỏc gii phỏp nõng cao hiu qu bo h, y mnh thc thi quyn s hu trớ tu trờn a bn Thnh ph H Ni, H Ni 83 Trng i hc Lut H Ni (1992), Giỏo trỡnh T phỏp quc t, NXB T phỏp, H Ni 84 Trng i hc Lut H Ni (1992), Giỏo trỡnh T phỏp quc t, NXB T phỏp, H Ni 85 Trng i hc Lut H Ni (2008), Giỏo trỡnh T phỏp quc t, NXB CAND, H Ni 86 Nguyn Th Hng Yn (2004), Thc thi quyn SHTT theo Hip nh TRIPS/WTO mi tng quan so sỏnh vi Phỏp lut Vit Nam, Lun Thc s Lut hc, Trng i hc Lut H Ni, H Ni 87 V Th Hi Yn (2003), Kin ngh sa i cỏc quy nh v quyn tỏc gi B lut Dõn s, Tp Lut hc (s c san 11/2003), Trng i hc Lut H Ni, H Ni, Tr 83- 89 88 Http://www.Chinhphu.gov.vn 89 Http://www.CAND.com.vn 90 Http//www Vietlaw.gov.vn 91 Http://www.WTO.org 92 Http://www Vietnamnet.com.vn 93 Http://www Google.com.vn Ti liu bng ting Anh 94 Blakeney, M Trade related Aspect of Intellecture Property Rights (London: Sweet and Maxwell, 1996) 95 Correa, C and A.A Yusuf (eds) Intellecture Property and International Trade: The TRIPS Agreement (London, Boston: Kluwer Law International, 1998) 96 Cho Un Young (2012), Seminar on Interlectual Property Right for ASEAN countries, IIPTI, Korea 97 Doern, B Global Change and Intellecture Property Agencies: An Institutional Perpective ( London: Routledge, 1999) 98 Fink, C and K.E Maskus (eds) Intellecture Property and Development: Lessons from Recent Economic Reseach (World Bank, 2004) 99 Drahos, P and R Mayne Global Intellecture Property Rights: Knowledge, Access & Deverlopment (London: Macmillan, 2001)
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) Vấn đề thực thi quyền sở hữu trí tuệ có yếu tố nước ngoài của lực lượng công an nhân dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) Vấn đề thực thi quyền sở hữu trí tuệ có yếu tố nước ngoài của lực lượng công an nhân dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) Vấn đề thực thi quyền sở hữu trí tuệ có yếu tố nước ngoài của lực lượng công an nhân dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN, Từ việc nghiên cứu về những công trình, tác phẩm khoa học đã được công bố ở trong và ngoài nước nói trên, có thể rút ra một số giá trị mà Luận án cần tham khảo như sau:, YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN, CÔNG AN NHÂN DÂN, - Một là, các quốc gia phát triển sẽ ngày càng bảo hộ nghiêm ngặt quyền SHTT của tổ chức, cá nhân nước mình theo hướng mở rộng và kéo dài các đối tượng quyền SHTT độc quyền, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế của các nước đang phát triển (trong đó, - Thứ nhất, trên lĩnh vực bảo vệ ANQG liên quan đến công tác thực thi quyền SHTT có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam của lực lượng CAND, có thể sẽ xảy ra các khả năng sau đây:, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay