(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

27 192 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 15:06

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƢ PHÁP TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NGUYỄN TUẤN AN HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Chuyên ngành: Lý luận lịch sử nhà nƣớc pháp luật Mã số: 62.38.01.01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI 2014 Công trình đƣợc hoàn thành tại: TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS Hoàng Thế Liên Phản biện 1: TS Đinh Trung Tụng Phản biện 2: PGS TS Nguyễn Thị Việt Hương Phản biện 3: TS Nguyễn Công Bình Luận án bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp trường họp Trường Đại học Luật Hà Nội vào hồi ngày / /2014 Có thể tìm hiểu luận án tại: 1) Thư viện Quốc gia; 2) Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội LỜI NÓI ĐẦU Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s phận quan trọng pháp luật Việt Nam Bởi vậy, y d ng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam cần trọng đ n vấn đ y d ng hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s Th c tiễn cho thấy, pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s có hạn ch , bất cập định Nhi u quy định pháp luật chưa đầy đủ, nhi u vướng mắc ch th c thi chưa tháo gỡ kịp thời Đặc biệt, th c tiễn l vi phạm pháp luật thi hành án d n s bộc lộ m u thuẫn, chồng chéo, không phù hợp với th c tiễn yêu cầu đời sống ã hội Nhi u vấn đ phát sinh th c tiễn l vi phạm pháp luật thi hành án d n s chưa u chỉnh, s a đổi, bổ sung kịp thời Bên cạnh đó, nay, vụ việc vi phạm pháp luật thi hành án d n s ảy ngày nhi u, đa dạng phức tạp Việc l vi phạm pháp luật thi hành án d n s không nghiêm, hiệu g y dư luận ấu ảnh hưởng tr c ti p đ n lòng tin nh n d n tính nghiêm minh pháp luật, kỷ cương phép nước bị em thường Bởi vậy, yêu cầu y d ng hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s ngày trở nên cấp thi t Theo đó, phải hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s nhằm tạo s tương thích, phù hợp pháp luật th c t l vi phạm pháp luật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, khả thi nghiêm minh pháp luật, đảm bảo quy định pháp luật th c hiệu th c t Với l đó, chọn đ tài Hoàn thiện pháp luật l vi phạm pháp luật thi hành án dân Việt Nam nay” làm đ tài luận án ti n sĩ 2 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận án Đối tượng nghiên cứu luận án quan điểm, tư tưởng v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s , th c trạng pháp luật hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s Phạm vi nghiên cứu đ tài tập trung tổng hợp, hệ thống hóa c ng l giải r vấn đ l luận việc hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s ; đánh giá mặt ưu điểm, mặt hạn ch pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s đ uất quan điểm, giải pháp nhằm ti p tục hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s Việt Nam Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu luận án Luận án th c sở vận dụng phương pháp vật biện chứng tri t học Mác - Lênin k t hợp với việc s dụng phương pháp nghiên cứu khác như: Phương pháp ph n tích - tổng hợp; Phương pháp so sánh, thống kê; Phương pháp mô tả; Phương pháp lịch s cụ thể; Phương pháp khái quát hóa; Phương pháp khảo sát th c t ; Phương pháp k t hợp nghiên cứu l luận với th c tiễn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án Mục đích nghiên cứu luận án đ uất giải pháp nhằm ti p tục hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d ns Để đạt mục đích trên, luận án tập trung ph n tích, làm sáng tỏ khái niệm, đặc điểm, nghĩa l vi phạm pháp luật thi hành án d n s ; khái niệm, đặc điểm, nội dung hình thức thể pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s ; mục tiêu, nội dung giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s ; nêu r tiêu chí ác định mức độ hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s Đánh giá th c trạng pháp luật hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s Ph n tích nguyên tắc việc hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s đ uất giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s Những điểm luận án Luận án có đóng góp v khoa học sau: Luận án đưa khái niệm, r đặc điểm, nội dung, nghĩa l vi phạm pháp luật hoạt động thi hành án d n s ; nêu khái niệm, ph n tích đặc điểm, nội dung hình thức thể pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s ; ác định mục tiêu, nội dung, nghĩa việc hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s ; nêu lên tiêu chí ác định mức độ hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s Ph n tích, đánh giá ưu điểm, thành t u c ng nhược điểm, hạn ch pháp luật, hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s nguyên nhân Nêu lên nguyên tắc hoàn thiện pháp luật đ uất giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s Ý ngh a l luận thực tiễn luận án Các k t nghiên cứu luận án góp phần bổ sung vào l luận v thi hành án, pháp luật v thi hành án d n s pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s ; cung cấp luận khoa học th c tiễn có giá trị tham khảo cho trình y d ng hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s Luận án dùng làm tài liệu tham khảo cho hoạt động nghiên cứu giảng dạy học tập Cơ cấu luận án Ngoài lời nói đầu, k t luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, luận án gồm có chương Chƣơng TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI Vấn đ y d ng hoàn thiện pháp luật Việt Nam nói chung đ cập nhi u công trình nghiên cứu khoa học nhìn nhận cách tổng thể, toàn diện khoa học, sở l luận th c tiễn Tuy nhiên, đ y công trình nghiên cứu khoa học v vấn đ y d ng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung nên nhìn chung, vấn đ đ cập đ u diện rộng tổng quát 1.1 Nội dung công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án Phù hợp với định hướng nghiên cứu đ tài, việc em ét, đánh giá k t công trình nghiên cứu liên quan tr c ti p đ n đ tài ti n hành tập trung nội dung: X l vi phạm pháp luật thi hành án d n s ; Pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s ; Hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s 1.2 Đánh giá kết công trình nghiên cứu liên quan trực tiếp đến đề tài luận án Về ưu điểm: Các công trình nghiên cứu đ u cho l vi phạm pháp luật thi hành án d n s nội dung quan trọng việc l nghiêm vi phạm pháp luật thi hành án d n s cần thi t Bên cạnh đó, công trình nghiên cứu đ u đánh giá tình trạng vi phạm pháp luật thi hành án d n s diễn phổ bi n hành vi vi phạm pháp luật đa dạng Các công trình nghiên cứu c ng nêu lên yêu cầu th c tiễn cần tăng cường pháp ch , l nghiêm trường hợp vi phạm pháp luật thi hành án d n s Về hạn chế: Có công trình, vi t nghiên cứu vấn đ hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s Các công trình nghiên cứu, vi t liên quan tập trung ph n tích, tìm hiểu v số loại vi phạm pháp luật phổ bi n mà chưa nghiên cứu s u v loại vi phạm pháp luật khác thi hành án d n s Việc tìm hiểu, nghiên cứu v loại vi phạm pháp luật, l vi phạm pháp luật mức độ ảnh hưởng, tác động vi phạm pháp luật công tác thi hành án d n s chưa đầy đủ nhi u hạn ch Các công trình nghiên cứu, vi t liên quan chưa nêu lên tầm quan trọng pháp luật c ng chưa đặt vấn đ cần phải hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s Có nhi u nội dung cần nghiên cứu, tìm hiểu làm r v hoàn thiện pháp luật l vi phạm pháp luật thi hành án d n s chưa đ cập công trình nghiên cứu KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 Hiện nay, có công trình khoa học, vi t nghiên cứu vấn đ hoàn thiện pháp luật l vi phạm pháp luật thi hành án d n s Có nhi u nội dung cần nghiên cứu, làm sáng tỏ chưa đ cập công trình nghiên cứu trước Đ tài “Hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s Việt Nam nay” tập trung nghiên cứu, ph n tích làm sáng tỏ vấn đ l luận hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s ; th c trạng pháp luật hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s , để t việc nghiên cứu đó, y d ng đ uất giải pháp nhằm ti p tục hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 2.1 Khái niệm, đặc điểm ngh a l vi phạm pháp luật thi hành án dân 2.1.1 Khái niệm xử lý vi phạm pháp luật thi hành án dân Vi phạm pháp luật thi hành án dân hành vi trái pháp luật, có lỗi, chủ thể có lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, xâm hại quan hệ xã hội lĩnh vực thi hành án dân sự, pháp luật thi hành án dân xác lập bảo vệ Vi phạm pháp luật thi hành án d n s gồm có: Vi phạm hành chính; Tội pạm; Vi phạm quy định pháp luật d n s ; Vi phạm kỷ luật; Vi phạm pháp luật g y thiệt hại thi hành công vụ; Vi phạm pháp luật g y thiệt hại v vật chất cho quan thi hành án d n s Trách nhiệm pháp lý thi hành án dân hậu pháp lý bất lợi mà chủ thể vi phạm pháp luật phải chịu có hành vi vi phạm pháp luật thi hành án dân sự, quy phạm pháp luật xử lý vi phạm pháp luật thi hành án dân xác lập điều chỉnh Trách nhiệm pháp l thi hành án d n s gồm có: Trách nhiệm hành chính; Trách nhiệm hình s ; Trách nhiệm d n s ; Trách nhiệm kỷ luật; Trách nhiệm bồi thường thiệt hại thi hành công vụ; Trách nhiệm hoàn trả người g y thiệt hại thi hành công vụ Trách nhiệm vật chất thi hành án d n s Xử lý vi phạm pháp luật thi hành án dân hoạt động áp dụng pháp luật quan nhà nước cá nhân có thẩm quyền, mang tính chất cưỡng chế thể quyền lực nhà nước, nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm pháp luật thi hành án dân hình thức, biện pháp khác tổ chức thi hành việc xử lý vi phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định Các biện pháp l vi phạm pháp luật thi hành án d n s gồm có: X l vi phạm hành chính; X l tội phạm hình s ; X l vi phạm pháp luật d n s ; X l vi phạm kỷ luật; X l vi phạm pháp luật g y thiệt hại thi hành công vụ X l vi phạm pháp luật g y thiệt hại v vật chất quan thi hành án d n s 2.1.2 Những đặc điểm xử lý vi phạm pháp luật thi hành án dân - X l vi phạm pháp luật thi hành án d n s hoạt động áp dụng pháp luật quan nhà nước cá nh n có thẩm quy n mà nội dung chủ y u áp dụng biện pháp ch tài mang tính cưỡng ch thể quy n l c nhà nước theo quy định pháp luật chủ thể vi phạm pháp luật thi hành án d n s - X l vi phạm pháp luật thi hành án d n s trình bao gồm toàn hoạt động phát hiện, ngăn chặn, l hành vi vi phạm pháp luật thi hành án d n s hình thức, biện pháp khác tổ chức thi hành việc l vi phạm pháp luật theo quy định pháp luật - X l vi phạm pháp luật thi hành án d n s ti n hành có hành vi vi phạm pháp luật thi hành án d n s - Hoạt động l vi phạm pháp luật thi hành án d n s bảo đảm th c quy n l c nhà nước - Hoạt động l vi phạm pháp luật thi hành án d n s phải ti n hành theo trình t , thủ tục chặt chẽ pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s quy định - Hoạt động l vi phạm pháp luật thi hành án d n s mang tính đặc thù cho phép ph n biệt với hoạt động l vi phạm pháp luật lĩnh v c khác đời sống ã hội 2.1.3 Ý nghĩa xử lý vi phạm pháp luật hoạt động thi hành án dân X l vi phạm pháp luật thi hành án d n s hoạt động nhằm phòng ng a, đấu tranh chống vi phạm pháp luật lĩnh v c thi hành án d n s ; bảo đảm tính công lĩnh v c thi hành án d n s ; bảo đảm tính nghiêm minh án, quy t định thi hành theo quy định pháp luật v thi hành án d n s ; góp phần n ng cao chất lượng hiệu công tác thi hành án d n s ; bảo đảm cho quy định pháp luật v thi hành án d n s th c thi đắn, nghiêm minh hiệu th c tiễn; góp phần bảo đảm an ninh trật t an toàn ã hội hoạt động thi hành án d n s ; hoạt động có nghĩa quan trọng việc giáo dục n ng cao thức pháp luật v thi hành án d n s 2.2 Khái niệm, đặc điểm, nội dung hình thức thể pháp luật l vi phạm pháp luật thi hành án dân 2.2.1 Khái niệm pháp luật xử lý vi phạm pháp luật thi hành án dân Có thể hiểu, pháp luật xử lý vi phạm pháp luật thi hành án dân tổng thể quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động xử lý hành vi vi phạm pháp luật xâm hại quan hệ xã hội phát sinh tổ chức hoạt động thi hành án dân sự, bao gồm quy định vi phạm pháp luật; trách nhiệm pháp lý; đối tượng chịu trách nhiệm pháp lý; thời hiệu truy cứu trách nhiệm pháp lý; hình thức biện pháp xử lý vi phạm pháp luật; thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật; trình tự, thủ tục xử lý vi phạm pháp luật giải khiếu nại, tố cáo xử lý vi phạm pháp luật thi hành án dân 2.2.2 Đặc điểm pháp luật xử lý vi phạm pháp luật thi hành án dân - Pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s tổng thể quy phạm pháp luật u chỉnh hoạt động l hành vi trái pháp luật m hại quan hệ ã hội phát sinh lĩnh v c thi hành án d n s - Hệ thống quy phạm pháp luật v vi phạm pháp luật l vi phạm pháp luật thi hành án d n s phản ánh đặc thù tổ chức hoạt động thi hành án d n s - Pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s quy định hoạt động th c quy n l c nhà nước nhằm l chủ thể th c hành vi vi phạm pháp luật m hại trật t thi hành án d n s hình thức biện pháp tương ứng - Nội dung pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s đa dạng phong phú 11 án d n s ; góp phần đảm bảo tốt quy n, lợi ích hợp pháp Nhà nước, ã hội công d n; góp phần tăng cường ch phối hợp quan, đơn vị hữu quan hoạt động thi hành án d n s ; có vai trò to lớn việc giáo dục thức pháp luật cho người 2.3.3 Tiêu chí xác định mức độ hoàn thiện pháp luật xử lý vi phạm pháp luật thi hành án dân - Tính toàn diện đòi hỏi pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s phải có đầy đủ văn quy phạm pháp luật, ch định pháp luật, quy phạm pháp luật biểu toàn nội dung pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s - Tính đồng đòi hỏi pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s có s đồng ch định pháp luật, ch định pháp luật quy phạm pháp luật có s thống quán với - Tính phù hợp đòi hỏi pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s phải phù hợp, tương quan với u kiện trị, kinh t , ã hội đất nước, phù hợp với quan điểm, đường lối Đảng sách pháp luật Nhà nước - Tính khoa học đòi hỏi pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s y d ng hoàn thiện theo nguyên tắc tối ưu, ác định ác cấu nội trình độ kỹ thuật lập pháp cao, theo quan điểm toàn diện, khoa học - Tính th c tiễn đòi hỏi công tác hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s phải thường uyên có s kiểm nghiệm đánh giá, tổng k t pháp luật qua th c tiễn, t đó, có s s a đổi, bổ sung u chỉnh kịp thời cho phù hợp - Tính công khai, minh bạch đòi hỏi pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s phải ban hành thẩm quy n, theo trình t luật định công bố rộng rãi theo quy định 12 - Tính d n chủ đòi hỏi Nhà nước phải công bố, công khai tổ chức lấy ki n rộng rãi đ n tầng lớp nh n d n v trình y d ng, s a đổi, bổ sung pháp luật KẾT LUẬN CHƢƠNG Vi phạm pháp luật thi hành án d n s hành vi trái pháp luật, có lỗi chủ thể có l c trách nhiệm pháp l th c hiện, m hại quan hệ ã hội lĩnh v c thi hành án d n s , pháp luật v thi hành án d n s ác lập bảo vệ Mỗi vi phạm pháp luật thi hành án d n s có trách nhiệm pháp l tương ứng X l vi phạm pháp luật thi hành án d n s hoạt động áp dụng pháp luật quan nhà nước cá nh n có thẩm quy n nhằm l chủ thể th c hành vi vi phạm pháp luật thi hành án d n s nhi u biện pháp khác tương ứng với loại vi phạm pháp luật có tính chất cưỡng ch thể quy n l c nhà nước X l vi phạm pháp luật thi hành án d n s có dấu hiệu, đặc điểm chung l vi phạm pháp luật, đồng thời, có đặc trưng riêng X l vi phạm pháp luật thi hành án d n s có nghĩa quan trọng đời sống ã hội Pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s tổng thể quy phạm pháp luật u chỉnh hoạt động l vi phạm pháp luật hành vi vi phạm pháp luật m hại quan hệ ã hội phát sinh tổ chức hoạt động thi hành án d n s Nội dung hình thức thể pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s đa dạng phong phú Pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án dân s có đặc trưng riêng đặc thù lĩnh v c thi hành án d n s quy t định Hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s trình hoạt động quan, tổ chức, cá nh n khác nhau, d a nguyên tắc định hình thức, biện pháp khác sở cụ thể hóa chí Nhà nước nguyện vọng 13 nh n d n Mục tiêu làm cho hệ thống pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s toàn diện, đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, có tính khả thi cao, có s đổi bản, có đầy đủ ch định pháp luật hệ thống quy phạm pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s , đáp ứng yêu cầu quản l trì trật t pháp luật thi hành án d n s Việc hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s cần thi t đòi hỏi mang tính khách quan Để ác định mức độ hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s cần phải vào nhi u tiêu chí khác Chƣơng THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 3.1 Thực trạng pháp luật xử lý vi phạm pháp luật thi hành án dân 3.1.1 Ưu điểm thành tựu - Pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s ban hành tương đối đầy đủ toàn diện đáp ứng yêu cầu l vi phạm pháp luật thi hành án d n s - Pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s có s đồng thống - Pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s phù hợp với u kiện trị, kinh t , ã hội nước ta - Pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s đáp ứng tương đối yêu cầu tính khoa học - Pháp luật l vi phạm pháp luật thi hành án d n s đáp ứng yêu cầu tính th c tiễn - Pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s bảo đảm tính công khai, minh bạch 14 - Pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s bảo đảm tính d n chủ - Trong công tác tổ chức th c pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s c ng đạt số thành t u quan trọng 3.1.2 Nhược điểm hạn chế - Pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s có điểm chưa toàn diện - Pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s có quy định chưa thống đồng - Pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s có điểm chưa phù hợp đáp ứng đầy đủ yêu cầu th c tiễn - Các quy định v trình t , thủ tục l vi phạm pháp luật thi hành án d n s có điểm chưa phù hợp với th c tiễn - Trong công tác tổ chức th c pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s có hạn ch định 3.1.3 Nguyên nhân 3.1.3.1 Nguyên nhân ưu điểm thành tựu Có nhi u nguyên nh n ưu điểm, thành t u như: Quan điểm nhận thức y d ng hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s ngày n ng cao; Vấn đ kiểm tra, theo d i, tổng k t, đánh giá hiệu trình tổ chức th c pháp luật quan t m hơn; Cơ sở pháp l cho việc y d ng pháp luật ngày đảm bảo; Vấn đ kỹ thuật pháp l ngày coi trọng; Công tác tổ chức th c pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s ngày trọng 3.1.3.2 Nguyên nhân nhược điểm hạn chế Có nguyên nh n như: Nhận thức tổ chức, cá nh n ã hội v vai trò thi t ch l vi phạm pháp luật chưa đầy đủ thống nhất; Việc y d ng hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp 15 luật thi hành án d n s nhi u hạn ch ; S tác động y u tố trị, kinh t , lịch s , tư tưởng, văn hóa, ã hội đất nước đ n trình y d ng hoàn thiện pháp luật; Việc tuyên truy n, phổ bi n, giáo dục pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s chưa trọng mức 3.2 Thực trạng hoàn thiện pháp luật l vi phạm pháp luật thi hành án dân 3.2.1 Ưu điểm, thành tựu việc hoàn thiện pháp luật xử lý vi phạm pháp luật thi hành án dân nguyên nhân 3.2.1.1 Ưu điểm thành tựu việc hoàn thiện pháp luật xử lý vi phạm pháp luật thi hành án dân - Trong suốt trình hình thành phát triển, khối lượng lớn văn quy phạm pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s ban hành Tính toàn diện phạm vi u chỉnh pháp luật ngày mở rộng - Công tác y d ng văn quy phạm pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s t ng bước đẩy mạnh góp phần n ng cao chất lượng văn quy phạm pháp luật - Công tác s a đổi, bổ sung, loại bỏ quy định không phù hợp thay th quy định c ng trình hoàn thiện quy định pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s th c tương đối kịp thời - Quá trình y d ng, hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s có s thống th c theo quy trình, thủ tục, thẩm quy n pháp luật quy định - Chất lượng pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s n ng cao r rệt - Hoạt động y d ng hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s ngày đổi v chất, phản 16 ánh thể pháp luật nhu cầu bản, khách quan v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s - Quá trình y d ng hoàn thiện pháp luật làm cho pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s có s hình thành phát triển tương đối đồng bộ, dần c n đối, hài hòa - Pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s mang sắc thái riêng, v a truy n thống v a đại - Kỹ thuật lập pháp nói chung kỹ thuật y d ng pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s nói riêng ngày cải ti n 3.2.1.2 Nguyên nhân ưu điểm thành tựu Công tác tổ chức th c việc y d ng hoàn thiện pháp luật trọng tăng cường Quan điểm nhận thức v y d ng hoàn thiện pháp luật l vi phạm pháp luật thi hành án d n s theo n ng cao Việc đ chương trình, k hoạch hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s ngày trọng có nhi u cải ti n Nhà nước c ng trọng việc nghiên cứu vấn đ l luận v pháp luật, tập quán, kỹ thuật pháp l ; quan t m vấn đ kiểm tra, theo d i, đánh giá hiệu quả, đầu tư kinh phí 3.2.2 Nhược điểm, hạn chế nguyên nhân việc hoàn thiện pháp luật xử lý vi phạm pháp luật thi hành án dân 3.2.2.1 Nhược điểm hạn chế việc hoàn thiện pháp luật xử lý vi phạm pháp luật thi hành án dân - Hiệu công tác y d ng hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s chưa đạt mong muốn c ng mục tiêu đ - Vấn đ y d ng hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật lĩnh v c thi hành án d n s chưa trọng mức cần thi t 17 - Chất lượng công tác y d ng hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s nhi u hạn ch - Công tác hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s chưa th c cách đồng bộ, triệt để toàn diện mặt hệ thống pháp luật - Việc y d ng chương trình, k hoạch mang tính chi n lược v hoàn thiện pháp luật l vi phạm pháp luật thi hành án d n s hạn ch chưa đặt - Quá trình th c hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s diễn chưa thường uyên, chưa đáp ứng yêu cầu th c tiễn - Trong nhi u trường hợp, việc hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s mang tính bị động, chưa có k hoạch mang tính tổng thể - Chất lượng công tác thẩm định, thẩm tra văn pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s nhìn chung chưa cao - Việc y d ng luận khoa học sở th c tiễn cho việc hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s chưa đáp ứng yêu cầu - Việc đánh giá công tác hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s chưa ti n hành thường uyên, đầy đủ - Các u kiện bảo đảm cho việc th c hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s nhi u hạn ch 3.2.2.2 Nguyên nhân nhược điểm hạn chế Đi u kiện v người, sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, kinh phí công tác y d ng hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s v chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Quan điểm nhận thức v hoàn thiện pháp luật l vi phạm pháp luật thi hành án d n s hạn ch định Nhà 18 nước chưa hoạch định chương trình y d ng, hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s mang tính toàn diện, tổng thể, có tầm nhìn chi n lược Bên cạnh đó, lĩnh v c thi hành án d n s chưa nhìn nhận với tầm quan trọng Hoạt động nghiên cứu, đánh giá, tổng k t v chất lượng hiệu công tác y d ng, hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s th c t diễn chậm, không kịp thời bộc lộ nhi u điểm bất hợp l KẾT LUẬN CHƢƠNG Trên sở đánh giá th c trạng pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s phương diện nội dung, hình thức tổ chức th c pháp luật cho thấy, pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s đạt thành t u quan trọng Bên cạnh ưu điểm thành t u đáng ghi nhận, pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s c ng bộc lộ nhược điểm hạn ch định Qua nghiên cứu th c tiễn y d ng hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s năm qua nước ta cho thấy, việc hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s đạt k t thành t u đáng ghi nhận Th c tiễn c ng cho thấy, công tác y d ng, hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s có nhược điểm hạn ch định, chưa đáp ứng yêu cầu đặt Có nhi u nguyên nh n dẫn đ n th c trạng pháp luật hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s , có nguyên nh n khách quan chủ quan khác Th c trạng đặt yêu cầu cần phải ti p tục hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s nhằm y d ng pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s toàn diện, đồng bộ, khoa học có tính khả thi cao 19 Chƣơng GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 4.1 Các nguyên tắc việc hoàn thiện pháp luật l vi phạm pháp luật thi hành án dân 4.1.1 Những nguyên tắc chung 4.1.1.1 Hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s phải uất phát t yêu cầu y d ng Nhà nước pháp quy n ã hội chủ nghĩa Việt Nam 4.1.1.2 Hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s phải uất phát t u kiện phát triển n n kinh t thị trường định hướng ã hội chủ nghĩa 4.1.1.3 Hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s phải uất phát t yêu cầu tăng cường hợp tác quốc t v pháp luật, tư pháp hội nhập kinh t quốc t 4.1.2 Những nguyên tắc đặc thù 4.1.2.1 Hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s sở thể ch hóa kịp thời, đầy đủ, đắn đường lối Đảng thể Nghị quy t số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 v chi n lược y d ng hoàn thiện pháp luật Việt Nam đ n năm 2010, định hướng đ n năm 2020 Nghị quy t số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 v chi n lược cải cách tư pháp đ n năm 2020 Bộ Chính trị; cụ thể hóa quy định Hi n pháp v nguyên tắc l nghiêm trường hợp vi phạm pháp luật, v tôn trọng thi hành nghiêm chỉnh án, quy t định tòa án, v bảo đảm quy n người, quy n công d n 4.1.2.2 Hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s nhằm mục đích làm tăng hiệu công tác thi hành án d n s , trì trật t pháp luật thi hành án d n s bảo đảm cho mối quan hệ thi hành án d n s tồn tại, phát triển bình thường khuôn khổ pháp luật 20 4.1.2.3 Việc hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s cần phải đặt tổng thể hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, đảm bảo s thống đồng 4.1.2.4 Việc hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s phải gắn li n với vấn đ n ng cao hiệu hoạt động l vi phạm pháp luật thi hành án d n s nhằm bảo đảm tính nghiêm minh, hiệu l c, hiệu pháp luật 4.1.2.5 Việc hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s phải tạo ch tăng cường phối hợp quan hữu quan việc l vi phạm pháp luật thi hành án d n s 4.1.2.6 Việc hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s phải đôi với việc tuyên truy n, phổ bi n, giáo dục pháp luật, gắn việc tổ chức th c pháp luật với tăng cường đội ng cán bộ, công chức chuyên trách v lĩnh v c 4.1.2.7 Phát huy d n chủ, tăng cường s tham gia nh n d n tổ chức ã hội vào hoạt động y d ng pháp luật nhằm làm cho pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s thể đầy đủ, đắn chí nguyện vọng nh n d n; tăng cường pháp ch trình y d ng, hoàn thiện tổ chức thi hành pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s 4.2 Giải pháp thực ây dựng, hoàn thiện pháp luật 4.2.1 Phương án hoàn thiện pháp luật xử lý vi phạm pháp luật thi hành án dân Phƣơng án 1: Hệ thống hóa đầy đủ quy định pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s pháp điển hóa chúng thành đạo luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s Đ uất triển khai th c hai cách y d ng đạo luật riêng v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s quy định toàn nội dung l vi phạm pháp luật v thi hành án d n s thành phần riêng Luật thi hành án d n s 21 Phƣơng án 2: Giữ nguyên cách thức quy định pháp luật l vi phạm pháp luật thi hành án d n s v hình thức nội dung có s s a đổi, bổ sung quy định pháp luật cho phù hợp, đồng thời, th c hệ thống hóa pháp điển hóa v mặt kỹ thuật quy phạm pháp luật v l vi phạm pháp luật lĩnh v c thi hành án d n s Mặc dù phương án nêu đ u có ưu, nhược điểm định ét cách toàn diện, nhận thấy việc l a chọn phương án hợp l 4.2.2 Nội dung hoàn thiện pháp luật xử lý vi phạm thi hành án dân Theo phương án hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s l a chọn nêu việc hoàn thiện pháp luật gồm hai nội dung th c pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s s a đổi, bổ sung, ban hành quy định pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s Việc hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s theo phương án th c toàn diện theo nội dung pháp luật loại l vi phạm pháp luật thi hành án d n s : X l vi phạm hành chính, tội phạm hình s , vi phạm pháp luật d n s , vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật g y thiệt hại thi hành công vụ, vi phạm pháp luật g y thiệt hại v vật chất quan thi hành án d ns 4.3 Giải pháp nhận thức tƣ tƣởng 4.3.1 Nâng cao nhận thức cấp, ngành tầm quan trọng việc hoàn thiện pháp luật xử lý vi phạm pháp luật thi hành án dân 4.3.2 Tổ chức tổng kết, đánh giá cách sâu sắc, toàn diện thực trạng pháp luật xử lý vi phạm pháp luật thi hành án dân sự, đặt 22 bối cảnh trước yêu cầu thực tiễn nhằm xây dựng quan điểm đề giải pháp để tiếp tục hoàn thiện pháp luật xử lý vi phạm pháp luật thi hành án dân 4.3.3 Xây dựng hệ thống quan điểm, luận khoa học hoàn thiện pháp luật xử lý vi phạm pháp luật thi hành án dân 4.3.4 Đổi quy trình, thủ tục xây dựng hoàn thiện pháp luật xử lý vi phạm pháp luật thi hành án dân 4.4 Giải pháp tổ chức thực pháp luật 4.4.1 Tăng cường vai trò, lực quan thi hành án dân tổ chức thực pháp luật xử lý vi phạm pháp luật thi hành án dân 4.4.2 Tăng cường lực đội ngũ cán pháp lý tổ chức thực pháp luật xử lý vi phạm pháp luật thi hành án dân 4.4.3 Tăng cường hoạt động giám sát việc tổ chức thực pháp luật xử lý vi phạm pháp luật thi hành án dân KẾT LUẬN CHƢƠNG Việc hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s phải đảm bảo nguyên tắc Bên cạnh đó, trình hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s c ng phải đáp ứng yêu cầu mang tính đặc thù lĩnh v c thi hành án d n s nước ta Hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s vấn đ có nghĩa quan trọng Việc hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s đồng nghĩa với việc phải giải quy t bất cập, hạn ch hệ thống quy phạm pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s , đồng thời, phải thể r tinh thần cải cách hành 23 Việc hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s phải th c cách toàn diện v nội dung hình thức thể pháp luật Trong y d ng hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s nay, vấn đ có nghĩa đặc biệt quan trọng cần th c hệ thống hóa pháp điển hóa hệ thống quy phạm pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s , đồng thời, phải kịp thời s a đổi, bổ sung, ban hành quy phạm pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s Để hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s vấn đ quan trọng trước tiên cần n ng cao nhận thức tư tưởng nước ta v hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s Công tác tổ chức th c pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng hoàn thiện pháp luật l vi phạm pháp luật thi hành án d ns KẾT LUẬN Pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s tổng thể quy phạm pháp luật u chỉnh hoạt động l hành vi vi phạm pháp luật m hại quan hệ ã hội phát sinh tổ chức hoạt động thi hành án d n s , đó, l vi phạm pháp luật thi hành án d n s ác định hoạt động áp dụng pháp luật quan nhà nước cá nh n có thẩm quy n nhằm truy cứu trách nhiệm pháp l chủ thể th c hành vi vi phạm pháp luật thi hành án d n s nhi u biện pháp khác tương ứng với loại vi phạm pháp luật có tính chất cưỡng ch thể quy n l c nhà nước Hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s trình hoạt động quan, tổ chức, cá nh n khác nhau, d a nguyên tắc định hình thức, biện pháp khác làm cho pháp luật v l vi phạm pháp luật thi 24 hành án d n s ngày hoàn chỉnh, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, đáp ứng đầy đủ yêu cầu Nhà nước pháp quy n ã hội chủ nghĩa, n n kinh t thị trường định hướng ã hội chủ nghĩa th c tiễn ã hội sở cụ thể hóa chí nhà nước nguyện vọng nh n d n Việc hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s cần thi t đòi hỏi mang tính khách quan th c tiễn Th c trạng cho thấy, pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s đạt thành t u quan trọng Tuy nhiên, bên cạnh đó, pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s c ng bộc lộ nhược điểm hạn ch định Việc hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s đạt k t thành t u đáng ghi nhận, song, bên cạnh đó, c ng nhược điểm hạn ch , chưa đáp ứng yêu cầu đòi hỏi th c tiễn Th c trạng pháp luật th c trạng hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s đặt yêu cầu cần phải ti p tục hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d ns Việc hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s phải th c cách toàn diện v nội dung hình thức thể pháp luật Để ti p tục hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật thi hành án d n s cần phải th c đồng thời giải pháp v th c y d ng, hoàn thiện pháp luật, nhận thức tư tưởng tổ chức th c pháp luật./ 25 DANH MỤC NHỮNG CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN “Vấn đ n ng cao chất lượng hiệu công tác thi hành án d n s nay”, Tạp chí D n chủ pháp luật, (T9/2008), tr 30 - 32 “Khắc phục bất cập việc trả lại đơn yêu cầu thi hành án”, Tạp chí D n chủ pháp luật, (T12/2008), tr - “Tội không chấp hành án th c tiễn thi hành án d n s ”, Tạp chí D n chủ pháp luật, (T3/2009), tr 23 - 25 “Khắc phục bất cập v l vi phạm hành thi hành án d n s ”, Tạp chí D n chủ pháp luật, (T11/2010), tr 39 - 41 “Vấn đ n ng cao hiệu l vi phạm pháp luật thi hành án d n s nay”, Tạp chí Pháp l , (T3/2011), tr 12 - 13 “Bàn v l vi phạm pháp luật hoạt động thi hành án d n s ”, Tạp chí D n chủ pháp luật, (T1/2012), tr 22 - 25 [...]... quan thi hành án dân sự trong tổ chức thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự 4.4.2 Tăng cường năng lực của đội ngũ cán bộ pháp lý trong tổ chức thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự 4.4.3 Tăng cường hoạt động giám sát vi c tổ chức thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự KẾT LUẬN CHƢƠNG 4 1 Vi c hoàn thi n. .. đề ra các giải pháp để tiếp tục hoàn thi n pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự 4.3.3 Xây dựng hệ thống quan điểm, luận cứ khoa học về hoàn thi n pháp luật xử lý vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự 4.3.4 Đổi mới quy trình, thủ tục xây dựng và hoàn thi n pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự 4.4 Giải pháp về tổ chức thực hiện pháp luật 4.4.1 Tăng... p tục hoàn thi n pháp luật v l vi phạm pháp luật trong thi hành án d n s nhằm y d ng pháp luật v l vi phạm pháp luật trong thi hành án d n s toàn diện, đồng bộ, khoa học và có tính khả thi cao 19 Chƣơng 4 GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THI N PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 4.1 Các nguyên tắc của vi c hoàn thi n pháp luật về ử l vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự 4.1.1... cường pháp ch trong quá trình y d ng, hoàn thi n và tổ chức thi hành pháp luật v l vi phạm pháp luật trong thi hành án d n s 4.2 Giải pháp về thực hiện ây dựng, hoàn thi n pháp luật 4.2.1 Phương án hoàn thi n pháp luật xử lý vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự Phƣơng án 1: Hệ thống hóa đầy đủ các quy định pháp luật v l vi phạm pháp luật trong thi hành án d n s và pháp điển hóa chúng thành một... pháp luật xử lý vi phạm trong thi hành án dân sự Theo phương án hoàn thi n pháp luật v l vi phạm pháp luật trong thi hành án d n s được l a chọn nêu trên thì vi c hoàn thi n pháp luật gồm hai nội dung cơ bản là th c hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật v l vi phạm pháp luật trong thi hành án d n s và s a đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định pháp luật v l vi phạm pháp luật trong thi hành án d... tư tưởng, văn hóa, ã hội của đất nước đ n quá trình y d ng và hoàn thi n pháp luật; Vi c tuyên truy n, phổ bi n, giáo dục pháp luật v l vi phạm pháp luật trong thi hành án d n s chưa được chú trọng đúng mức 3.2 Thực trạng hoàn thi n pháp luật về ử l vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự 3.2.1 Ưu điểm, thành tựu của vi c hoàn thi n pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự và... các tiêu chí hoàn thi n pháp luật về ử l vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự 2.3.1 Khái niệm hoàn thi n pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự Có thể hiểu, hoàn thi n pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự là quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác nhau, dựa trên những nguyên tắc nhất định và bằng các hình thức, biện pháp khác nhau... Để hoàn thi n pháp luật v l vi phạm pháp luật trong thi hành án d n s thì vấn đ quan trọng trước tiên là cần n ng cao nhận thức tư tưởng ở nước ta v hoàn thi n pháp luật v l vi phạm pháp luật trong thi hành án d n s 7 Công tác tổ chức th c hiện pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoàn thi n pháp luật l vi phạm pháp luật trong thi hành án d ns KẾT LUẬN 1 Pháp luật v l vi phạm pháp luật trong. .. t pháp luật thi hành án d n s 5 Vi c hoàn thi n pháp luật v l vi phạm pháp luật trong thi hành án d n s là rất cần thi t và là một đòi hỏi mang tính khách quan 6 Để ác định được mức độ hoàn thi n của pháp luật v l vi phạm pháp luật trong thi hành án d n s cần phải căn cứ vào nhi u tiêu chí khác nhau Chƣơng 3 THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ HOÀN THI N PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG THI HÀNH ÁN DÂN... pháp luật trong thi hành án dân sự 3.2.2.1 Nhược điểm và hạn chế trong vi c hoàn thi n pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự - Hiệu quả của công tác y d ng và hoàn thi n pháp luật v l vi phạm pháp luật trong thi hành án d n s chưa đạt được như mong muốn c ng như các mục tiêu đ ra - Vấn đ y d ng và hoàn thi n pháp luật v l vi phạm pháp luật trong lĩnh v c thi hành án d n s chưa
- Xem thêm -

Xem thêm: (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay