(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

181 176 0
  • Loading ...
1/181 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 15:06

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƢ PHÁP TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NGUYỄN TUẤN AN HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ HÀ NỘI - 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƢ PHÁP TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NGUYỄN TUẤN AN HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Chuyên ngành: Lí luận lịch sử nhà nƣớc pháp luật Mã số: 62.38.01.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS HOÀNG THẾ LIÊN HÀ NỘI - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu độc lập cá nhân Nội dung số liệu trình bày Luận án hoàn toàn trung thực Những kết luận khoa học Luận án chưa công bố công trình khác./ TÁC GIẢ LUẬN ÁN Nguyễn Tuấn An DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN STT Từ viết tắt Nghĩa đầy đủ QPPL Quy phạm pháp luật THA Thi hành án THADS Thi hành án dân TNPL Trách nhiệm pháp lý VPPL Vi phạm pháp luật XHCN Xã hội chủ nghĩa XLVPPL Xử lý vi phạm pháp luật MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chƣơng 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1.1 Nội dung công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án 10 1.2 Đánh giá kết công trình nghiên cứu liên quan trực tiếp đến đề tài luận án 23 Chƣơng 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HOÀN THIỆN PHÁP LUẬ VỀ XỬ LÝ VI PHẠ PHÁP LUẬT TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 26 2.1 Khái niệm, đặc điểm ý nghĩa xử lý vi phạm pháp luật thi hành án dân 26 2.2 Khái niệm, đặc điểm, nội dung hình thức thể pháp luật xử lý vi phạm pháp luật thi hành án dân ự 38 2.3 Khái niệm, ý nghĩa tiêu chí hoàn thiện pháp luật xử lý vi phạm pháp luật thi hành án dân 70 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 86 3.1 Thực trạng pháp luật xử lý vi phạm pháp luật thi hành án dân 86 3.2 Thực trạng hoàn thiện pháp luật xử lý vi phạm pháp luật thi 106 hành án dân Chƣơng 4: GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ 126 XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG THI HÀNH ÁN DÂN Ự 4.1 Các nguyên tắc hoàn thiện pháp luật xử lý vi phạm pháp luật 126 thi hành án dân 4.2 Giải pháp thực xây dựng, hoàn thiện pháp luật 131 4.3 Giải pháp nhận thức tư tưởng 150 4.4 Giải pháp tổ chức thực hi n 156 KẾT LUẬN 162 NHỮNG CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN 165 QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 166 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Trong năm gần đây, Đảng Nhà nước đẩy mạnh công xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, cải cách tư pháp trọng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam Mục tiêu tạo hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội đất nước [9] háp luật XLV L TH DS phận quan trọng pháp luật Việt Nam Bởi vậy, xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam cần trọng đến vấn đề xây dựng hoàn thiện pháp luật XLV Hoàn thiện pháp luật XLV L TH DS L TH DS góp phần vào việc hoàn thiện pháp luật TH DS nói riêng, pháp luật Việt Nam nói chung Thực ti n cho thấy, pháp luật XLV L TH DS có hạn chế, bất cập định Nhiều quy định pháp luật chưa đầy đủ, nhiều vướng mắc chế thực thi chưa tháo gỡ kịp thời Đặc biệt, thực ti n XLV L TH DS bộc lộ mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp với thực ti n yêu cầu đời sống xã hội, vậy, hiệu đạt chưa cao, tính nghiêm minh pháp luật vấn đề lớn Nhiều vấn đề phát sinh thực ti n XLV L TH DS chưa điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung kịp thời Có thể nói, pháp luật XLV L TH DS nước ta chưa hoàn thiện, thiếu đồng bộ, mang tính chất tình thế, chắp vá chưa đáp ứng yêu cầu thực ti n Thực tế đặt yêu cầu cần phải hoàn thiện pháp luật XLV L TH DS nhằm tạo tương thích, phù hợp pháp luật thực tế XLV L, đảm bảo tính toàn diện, đồng bộ, khoa học, khả thi nghiêm minh pháp luật, đảm bảo quy định pháp luật thực hiệu thực tế, tránh tùy tiện áp dụng pháp luật gây oan sai thực ti n XLV Vấn đề XLV L nói chung XLV L L TH DS nói riêng có ý nghĩa quan trọng đời sống xã hội Việc XLV L không nghiêm, hiệu gây dư luận xấu ảnh hưởng trực tiếp đến lòng tin nhân dân tính nghiêm minh pháp luật, kỷ cương phép nước bị xem thường Do vậy, hoàn thiện pháp luật XLV L TH DS nhằm bảo đảm tính nghiêm minh pháp luật, nâng cao hiệu thực ti n XLV cầu cấp bách đặt hoạt động tư pháp nước ta L yêu Bên cạnh đó, nay, công tác TH DS ngày trọng, dần xã hội hóa Trong đó, số lượng vụ việc TH DS cần giải ngày tăng, mức độ phức tạp ngày cao hạm vi công tác TH DS lúc đầu giới hạn việc tổ chức thi hành án dân sự, hôn nhân gia đình, phần dân án hình đến mở rộng loại việc thi hành án, định tuyên bố phá sản doanh nghiệp, lao động, hành chính, án, định Tòa án Trọng tài nước Cùng với đó, vụ việc V L TH DS xảy ngày nhiều, đa dạng phức tạp Bởi vậy, yêu cầu xây dựng hoàn thiện pháp luật XLV L TH DS ngày trở nên cấp thiết Theo đó, pháp luật cần hoàn thiện theo hướng bảo đảm tính đồng bộ, đầy đủ, khả thi dự liệu loại V thực ti n hoạt động TH DS, đặc biệt loại V háp luật XLV hạn chế V L L xảy L TH DS hoàn thiện góp phần xử lý nghiêm L TH DS Từ vấn đề nêu trên, nhận thấy, việc nghiên cứu, tổng kết, đánh giá pháp luật XLV L TH DS lý luận thực ti n, để từ đề quan điểm giải pháp hoàn thiện cần thiết Với lý đó, chọn đề tài " u t tr gt dâ V t Na t u tv v ay" làm đề tài luận án tiến sĩ Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận án Đối tượng nghiên cứu luận án quan điểm, tư tưởng XLV THADS, thực trạng pháp luật XLV thiện pháp luật XLV L L lĩnh vực TH DS hoàn L TH DS hạm vi nghiên cứu đề tài tập trung tổng hợp, hệ thống hóa lý giải r vấn đề lý luận XLV L pháp luật XLV L TH DS; đánh giá mặt ưu điểm, mặt hạn chế pháp luật hoàn thiện pháp luật XLV L TH DS; đề xuất quan điểm, giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện pháp luật XLV L TH DS Việt Nam Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu luận án Để giải nhiệm vụ đặt ra, luận án thực sở lý luận khoa học phương pháp luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhà nước pháp luật, quan điểm Đảng Nhà nước ta Nhà nước pháp quyền XHCN nhân dân, nhân dân, nhân dân; cải cách tư pháp; xây dựng hoàn thiện pháp luật XHCN Luận án thực sở vận dụng phương pháp vật biện chứng triết học Mác - Lênin kết hợp với việc sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học khác để đáp ứng yêu cầu làm r nội dung nghiên cứu hương pháp phân tích - tổng hợp sử dụng xuyên suốt để nêu, phân tích, làm sáng tỏ vấn đề lý luận thực ti n luận án hương pháp so sánh, thống kê sử dụng để cung cấp số liệu cần thiết, đối chiếu, so sánh, làm r nội dung liên quan, đặt tổng thể hệ thống pháp luật XLV L TH DS lịch sử phát triển hương pháp mô tả sử dụng để nêu, làm sáng tỏ vấn đề hình thức thể pháp luật XLV L TH DS hương pháp lịch sử - cụ thể sử dụng để phân tích, đánh giá, bình luận thực trạng pháp luật XLV L TH DS hương pháp khái quát hóa sử dụng để nêu phân tích, kết luận vấn đề có tính chất chung, bao quát thành tựu công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án, thành tựu đạt trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật XLV L TH DS hương pháp khảo sát thực tế sử dụng để góp phần tổng kết thực ti n sâu sắc pháp luật XLV L TH DS, trình tổ chức thực pháp luật hiệu thực ti n hương pháp kết hợp nghiên cứu lý luận với thực ti n sử dụng tiến trình thực luận án để đưa bình luận, quan điểm, kết luận nội dung nghiên cứu Trên thực tế, hoạt động XLV pháp luật XLV L TH DS nước ta phức tạp, L TH DS đa dạng, có nhiều nhược điểm, hạn chế nên để thấy r chất, khuynh hướng vận động phát triển pháp luật chế thực thi XLV L TH DS nói chung cần phải sử dụng kết hợp nhiều phương pháp khác nhằm làm r khía cạnh khác vấn đề đặt Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án Thông qua việc nghiên cứu vấn đề lý luận thực ti n pháp luật XLV L TH DS, luận án đặt mục tiêu đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện pháp luật XLV L TH DS Việt Nam Để đạt mục đích trên, luận án tập trung giải nhiệm vụ nghiên cứu sau đây: hân tích, làm sáng tỏ khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa XLV L TH DS; khái niệm, đặc điểm, nội dung hình thức thể pháp luật XLV L TH DS; khái niệm, đặc điểm, nội dung, mục tiêu, ý nghĩa hoàn thiện pháp luật XLV L TH DS; nêu r tiêu chí xác định mức độ hoàn thiện pháp luật XLV L TH DS Đánh giá khách quan, toàn diện, có hệ thống thực trạng pháp luật hoàn thiện pháp luật XLV L TH DS nhằm làm r ưu điểm, thành tựu nhược điểm, hạn chế, nguyên nhân ưu điểm, thành tựu nhược điểm, hạn chế pháp luật hoàn thiện pháp luật XLV L TH DS chế thực thi hân tích nguyên tắc việc hoàn thiện pháp luật XLV đề xuất giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật XLV L TH DS L TH DS Những điểm luận án Luận án công trình khoa học nghiên cứu toàn diện, có hệ thống xây dựng hoàn thiện pháp luật XLV L TH DS Việt Nam, có đóng góp khoa học sau: Thứ nhất, luận án đưa khái niệm, r đặc điểm, nội dung, ý nghĩa XLV L hoạt động TH DS Thứ hai, xây dựng khái niệm, phân tích đặc điểm, nội dung hình thức thể pháp luật XLV L TH DS Thứ ba, xây dựng khái niệm, xác định mục tiêu, nội dung, ý nghĩa hoàn thiện pháp luật XLV L TH DS; nêu lên tiêu chí xác định mức độ hoàn thiện pháp luật XLV L THADS Thứ tư, phân tích, làm r thực trạng pháp luật hoàn thiện pháp luật XLV L TH DS, đánh giá ưu điểm, thành tựu nhược điểm, hạn chế nguyên nhân Thứ năm, nêu lên nguyên tắc đề xuất giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật XLV L TH DS Ý nghĩa l luận thực tiễn luận án Các kết nghiên cứu luận án góp phần bổ sung vào lý luận TH pháp luật TH DS pháp luật XLV L TH DS Luận án nhìn nhận, đánh giá khoa học ưu điểm, hạn chế, bất cập pháp luật XLV L TH DS Kết luận án cung cấp luận khoa học thực ti n có giá trị tham khảo cho trình xây dựng hoàn thiện pháp luật XLV L TH DS, góp phần thúc đẩy cải cách tư pháp công xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam Luận án dùng làm tài liệu tham khảo cho hoạt động nghiên cứu giảng dạy học tập sở đào tạo luật nghề tư pháp Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung luận án gồm chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài Chương 2: Cơ sở lý luận hoàn thiện pháp luật xử lý vi phạm pháp luật thi hành án dân Chương 3: Thực trạng pháp luật hoàn thiện pháp luật xử lý vi phạm pháp luật thi hành án dân Chương 4: Giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật xử lý vi phạm pháp luật thi hành án dân 162 Công tác tổ chức thực pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng việc hoàn thiện pháp luật XLV L TH DS, đó, cần tập trung số nội dung như: Tăng cường vai trò, lực quan TH DS tổ chức hoàn thiện pháp luật; tăng cường lực đội ngũ cán pháp lý tổ chức hoàn thiện pháp luật; tăng cường hoạt động giám sát việc tổ chức hoàn thiện pháp luật XLV L TH DS 163 KẾT LUẬN háp luật XLV L TH DS tổng thể Q hoạt động xử lý hành vi V L điều chỉnh L xâm hại quan hệ xã hội phát sinh tổ chức hoạt động TH DS, đó, XLV L TH DS xác định hoạt động áp dụng pháp luật quan nhà nước cá nhân có thẩm quyền, mang tính chất cưỡng chế thể quyền lực nhà nước, nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi V L TH DS hình thức, biện pháp khác tổ chức thi hành việc XLV pháp luật quy định XLV phạm hình sự, XLV L TH DS gồm có: XLV L dân sự, xử lý vi phạm kỷ luật, XLV thi hành công vụ TH DS XLV Nội dung pháp luật XLV V L theo trình tự, thủ tục L hành chính, xử lý tội L gây thiệt hại L gây thiệt hại cho quan TH DS L TH DS bao gồm toàn quy định L; TN L; đối tượng chịu TN L; thời hiệu truy cứu TN L; hình thức biện pháp XLV L; thẩm quyền XLV khiếu nại, tố cáo XLV XLV L; trình tự, thủ tục XLV L giải L TH DS Hình thức thể pháp luật L TH DS đa dạng phong phú, bao gồm nhiều văn Q L với thứ bậc khác nhau, liên quan đến nhiều luật chuyên ngành khác Quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đòi hỏi phải không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật, có pháp luật XLV TH DS Hoàn thiện pháp luật XLV L L TH DS trình hoạt động quan, tổ chức, cá nhân khác nhau, dựa nguyên tắc định hình thức, biện pháp khác làm cho pháp luật XLV L TH DS ngày hoàn chỉnh, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, đáp ứng đầy đủ yêu cầu Nhà nước pháp quyền XHCN, kinh tế thị trường định hướng XHCN thực ti n xã hội sở cụ thể hóa ý chí nhà nước nguyện vọng nhân dân Việc hoàn thiện pháp luật XLV L TH DS cần thiết đòi hỏi mang tính khách quan thực ti n Hoàn thiện pháp luật XLV L TH DS có ý nghĩa quan trọng lĩnh vực TH DS nói riêng đời sống xã hội nói chung Để xác định mức độ hoàn thiện pháp luật XLV L TH DS cần phải vào nhiều tiêu chí khác nhau, có tiêu chí bản, là: tính toàn diện, tính đồng bộ, tính phù hợp, tính khoa học, tính thực ti n, tính công khai, minh bạch tính dân chủ Việc hoàn thiện pháp luật XLV L 164 TH DS phải đảm bảo nguyên tắc bản, phải xuất phát từ điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta nay, phải đáp ứng yêu cầu đặc thù lĩnh vực TH DS, gắn với điều kiện hội nhập quốc tế nay, đồng thời, trình hoàn thiện pháp luật XLV L TH DS phải tiếp thu nội dung pháp luật phù hợp nước giới Trên sở đánh giá thực trạng pháp luật XLV L TH DS phương diện nội dung, hình thức thể tổ chức thực pháp luật cho thấy, pháp luật XLV L TH DS đạt thành tựu quan trọng, sở pháp lý để xử lý hành vi V L lĩnh vực TH DS đáp ứng yêu cầu điều chỉnh pháp luật hoạt động XLV L lĩnh vực TH DS, góp phần việc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp Nhà nước, xã hội công dân Tuy nhiên, bên cạnh đó, pháp luật XLV L TH DS bộc lộ nhược điểm hạn chế định phương diện nội dung, hình thức thể tổ chức thực pháp luật Thực ti n xây dựng hoàn thiện pháp luật XLV L TH DS năm qua nước ta cho thấy, việc hoàn thiện pháp luật XLV L TH DS đạt kết thành tựu đáng ghi nhận, đó, xây dựng hệ thống Q L XLV L TH DS tương đối đầy đủ, toàn diện, đồng đáp ứng phần yêu cầu tính khoa học, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội đất nước thực ti n TH DS Song, bên cạnh đó, công tác hoàn thiện pháp luật XLV L TH DS nhược điểm hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đòi hỏi thực ti n Chính nhược điểm hạn chế nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nhược điểm, hạn chế pháp luật XLV L THADS Thực trạng pháp luật thực trạng hoàn thiện pháp luật XLV L TH DS đặt yêu cầu cần phải tiếp tục hoàn thiện pháp luật XLV L TH DS nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước xã hội theo chế thị trường định hướng XHCN, cải cách tư pháp, cải cách hành cải cách máy nhà nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN dân, dân, dân, bước đưa đất nước hội nhập quốc tế, đồng thời, tạo sở pháp lý hữu hiệu tảng vững cho hoạt động XLV nước ta giai đoạn L lĩnh vực TH DS 165 Việc hoàn thiện pháp luật XLV L TH DS phải thực cách toàn diện nội dung hình thức thể pháp luật, đó, phải đề cập toàn nội dung pháp luật V L; TN L; đối tượng chịu TN L; thời hiệu truy cứu TN L; hình thức biện pháp XLV thẩm quyền XLV XLV L; trình tự, thủ tục XLV L; L giải khiếu nại, tố cáo L TH DS, đồng thời, phải tập trung đề xuất việc xây dựng, ban hành, sửa đổi, bổ sung, loại bỏ văn pháp luật XLV L TH DS sửa đổi, bổ sung, loại bỏ, xây dựng văn pháp luật liên quan Mục tiêu quan trọng xây dựng hệ thống pháp luật XLV L TH DS toàn diện, đồng bộ, khoa học có tính thực ti n cao Để tiếp tục hoàn thiện pháp luật XLV L TH DS vấn đề quan trọng trước tiên cần thực hệ thống hóa pháp điển hóa hệ thống Q L XLV L TH DS, đồng thời, phải kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành Q L XLV L TH DS Bên cạnh đó, cần nâng cao nhận thức tư tưởng hoàn thiện pháp luật XLV L TH DS mà nội dung chủ yếu có ý nghĩa định cần tập trung xây dựng hệ thống quan điểm khoa học hoàn thiện pháp luật XLV L TH DS Cùng với đó, công tác tổ chức thực pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng hoàn thiện pháp luật XLV L TH DS, đó, việc tổ chức thực hoàn thiện pháp luật XLV L TH DS cần tập trung số nội dung như: Tăng cường vai trò, lực quan TH DS tổ chức hoàn thiện pháp luật; tăng cường lực đội ngũ cán pháp lý tổ chức hoàn thiện pháp luật; tăng cường hoạt động giám sát việc tổ chức hoàn thiện pháp luật XLV L TH DS Đó nội dung giải pháp có ý nghĩa quan trọng để tiếp tục hoàn thiện pháp luật XLV L TH DS nước ta nay./ 166 DANH MỤC NHỮNG CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Nguy n Tuấn n 2008 , “Vấn đề nâng cao chất lượng hiệu công tác thi hành án dân nay”, Tạp chí Dân chủ pháp luật, , tr 30 - 32 Nguy n Tuấn n 2008 , “Khắc phục bất cập việc trả lại đơn yêu cầu thi hành án”, Tạp chí Dân chủ pháp luật, 12 , tr - Nguy n Tuấn n 2009 , “Tội không chấp hành án thực tiễn thi hành án dân sự”, Tạp chí Dân chủ pháp luật, , tr 23 - 25 Nguy n Tuấn n 2010 , “Khắc phục bất cập xử lý vi phạm hành thi hành án dân sự”, Tạp chí Dân chủ pháp luật, 11/ , tr 39 - 41 Nguy n Tuấn n 2011 , “Vấn đề nâng cao hiệu xử lý vi phạm pháp luật thi hành án dân nay”, Tạp chí háp lý, , tr 12 - 13 Nguy n Tuấn n 2012 , “Bàn xử lý vi phạm pháp luật hoạt động thi hành án dân sự”, Tạp chí Dân chủ pháp luật, , tr 22 - 25 167 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VII 1995 , Báo cáo trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII 2000 , Báo cáo trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX 2006 , Báo cáo trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX 2006 , Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 - 2011, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X 2007 , Nghị số 17/NQTW Về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý máy nhà nước Ban soạn thảo Dự án háp lệnh háp điển hệ thống quy phạm pháp luật (2010), Báo cáo tổng hợp kết nghiên cứu pháp luật pháp điển nước ngoài, Hà Nội Nguy n Công Bình 1998 , “Vấn đề thi hành án dân việc soạn thảo Bộ luật tố tụng dân sự”, Tạp chí Luật học, (5) Nguy n Công Bình 1999 , “Vài nét thi hành án dân Singapore”, Tạp chí Luật học, (5) Nguy n Thanh Bình 2006 , “Đổi trình tự tố tụng hành theo tinh thần cải cách tư pháp”, Tạp chí Nghề luật, (2) 10 Bộ Chính trị, Ban chấp hành trung ương Đảng khoá IX 2005 , Nghị 48/NQ-TW ngày 24/5/2005 Chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 11 Bộ Chính trị, Ban chấp hành trung ương Đảng khoá IX 2005 , Nghị 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 12 Bộ Tư pháp - Viện khoa học pháp lý 1993 , Nghiên cứu tư tưởng Hồ chí Minh nhà nước pháp luật, Nxb Chính trị, Hà Nội 13 Bộ Tư pháp - Viện khoa học pháp lý 1996 , Về mô hình quản lý thống công tác thi hành án, Đề tài khoa học cấp số 96-98-027/ĐT 14 Bộ Tư pháp 1997 , Báo cáo Cục quản lý Thi hành án dân - Bộ Tư pháp kết tọa đàm Luật Thi hành án dân Thụy Điển từ ngày 2829/10/1997, Hà Nội 168 15 Bộ Tư pháp 1998 , Báo cáo Đoàn nghiên cứu, khảo sát - Bộ Tư pháp kinh nghiệm Thi hành án dân Cộng hòa Liên bang Đức từ ngày 15/4/1998 đến ngày 25/4/1998, Hà Nội 16 Bộ Tư pháp, Dự án VIE 1998 , “Thi hành án dân - thực trạng hướng hoàn thiện” Đề tài Dự án VIE/98/01 Bộ Tư pháp phối hợp với Dự án VIE thực , Hà Nội 17 Bộ Tư pháp 2000 , Báo cáo Vụ Pháp luật Dân - Kinh tế, Bộ Tư pháp kết tọa đàm pháp luật Thi hành án dân Nhật Bản từ ngày 23/10/2000 ngày 6-7/10/2000, Hà Nội 18 Bộ Tư pháp - Viện khoa học pháp lý 2001 , Số chuyên đề: “Xã hội hoá hoạt động thi hành án dân - số vấn đề lý luận thực ti n”, Thông tin khoa học pháp lý, (6) 19 Bộ Tư pháp 2002 , Báo cáo Vụ Pháp luật Dân - Kinh tế, Bộ Tư pháp kết tọa đàm pháp luật Thi hành án dân Thụy Điển từ ngày 1113/12/2002, Hà Nội 20 Bộ Tư pháp - Viện khoa học pháp lý 2002 , Số chuyên đề: “Một số vấn đề tổ chức hoạt động thi hành án nay”, Thông tin khoa học pháp lý, (6) 21 Bộ Tư pháp - Viện khoa học pháp lý 2003 , Báo cáo phúc trình “Luận khoa học thực tiễn việc đổi tổ chức hoạt động thi hành án Việt Nam giai đoạn mới” Đề tài khoa học cấp nhà nước , Hà Nội 22 Bộ Tư pháp 2005 , Cải cách quan tư pháp, hoàn thiện hệ thống thủ tục tư pháp, nâng cao hiệu hiệu lực xét xử Tòa án Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân, dân, Đề tài KX.04.06 23 Bộ Tư pháp - Viện khoa học pháp lý 2005 , Bình luận Pháp lệnh thi hành án dân năm 2004, Đề tài khoa học cấp 24 Bộ Tư pháp - Viện khoa học pháp lý 2005 , Bình luận khoa học Pháp lệnh xử lý vi phạm hành năm 2002, Nxb Tư pháp, Hà Nội 25 Bộ Tư pháp 2005 , Báo cáo Đoàn khảo sát liên ngành kết khảo sát, tìm hiểu Luật Thi hành án Hoa Kỳ từ ngày 27/9/2005 đến ngày 06/10/2005, Hà Nội 26 Bộ Tư pháp 2011 , Nghiên cứu tổ chức hoạt động hệ thống tư pháp số nước giới, Hà Nội 27 Bộ Tư pháp - Tạp chí Dân chủ pháp luật 2006 , Số chuyên đề thi hành án dân sự, Hà Nội 28 Bộ Tư pháp - Tạp chí Dân chủ pháp luật 2007 , Số chuyên đề thi hành án dân sự, Hà Nội 29 Bộ Tư pháp - Tạp chí Dân chủ pháp luật 2008 , Số chuyên đề thi hành án dân sự, Hà Nội 30 Bộ Tư pháp - Tạp chí Dân chủ pháp luật 2009 , Số chuyên đề thi hành án dân sự, Hà Nội 169 31 Bộ Tư pháp - Tạp chí Dân chủ pháp luật 2010 , Số chuyên đề thi hành án dân sự, Hà Nội 32 Bộ Tư pháp - Tạp chí Dân chủ pháp luật 2011 , Số chuyên đề thi hành án dân sự, Hà Nội 33 Bộ Tư pháp - Tạp chí Dân chủ pháp luật 2011 , Số chuyên đề xử lý vi phạm hành lĩnh vực tư pháp, Hà Nội 34 Bộ Tư pháp - Tạp chí Dân chủ pháp luật 2012 , Số chuyên đề thi hành án dân sự, Hà Nội 35 Bộ Tư pháp - Tổng cục Thi hành án dân 2010 , Báo cáo kết công tác thi hành án dân năm 2010, phương hướng, nhiệm vụ năm 2011, Hà Nội 36 Bộ Tư pháp - Tổng cục Thi hành án dân 2011 , Báo cáo kết công tác thi hành án dân năm 2011, nhiệm vụ vụ trọng tâm, giải pháp năm 2012, Hà Nội 37 Bộ Tư pháp - Tổng cục Thi hành án dân 2012 , Báo cáo kết công tác thi hành án dân năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ năm 2013, Hà Nội 38 Bộ Tư pháp - Tổng cục Thi hành án dân 2012 , Báo cáo tổng kết Nghị định số 60/2009/NĐ-CP ngày 23/7/2009 Quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực tư pháp, Hà Nội 39 Bộ Tư pháp - Tổng cục Thi hành án dân 2012 , Báo cáo sơ kết hai năm thực Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước, Hà Nội 40 Bộ Tư pháp - Tổng cục Thi hành án dân 2012 , Báo cáo tổng kết Bộ luật hình sự, Hà Nội 41 Lê Cảm 2006 , “Cải cách quan tiến hành tố tụng quan thi hành án dân giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền”, Tạp chí nghề luật, 42 Lê Thị Kim Chung 2007 , “Về dấu hiệu vi phạm pháp luật”, Tạp chí Luật học, 43 Ngô Huy Cương 2008 , Góp phần bàn cải cách pháp luật Việt Nam nay, Nxb Tư pháp, Hà Nội 44 Đảng Cộng sản Việt Nam 1987 , Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 45 Đảng Cộng sản Việt Nam 1991 , Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 46 Đảng Cộng sản Việt Nam 1996 , Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 47 Đảng Cộng sản Việt Nam 2001 , Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 48 Đảng Cộng sản Việt Nam 2005 , Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 170 49 Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 , Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 50 Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 , Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung phát triển 2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 51 Bùi Thị Đào 2010 , “Một số vấn đề kỷ luật cán bộ, công chức”, Tạp chí Luật học, (6) 52 Nguy n Minh Đoan 2009 , Thực áp dụng pháp luật Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 53 Nguy n Minh Đoan 2011 , Xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 54 Nguy n Văn Động 2010 , Xây dựng hoàn thiện pháp luật nhằm bảo đảm phát triển bền vững Việt Nam nay, Nxb Tư pháp, Hà Nội 55 Nguy n Văn Động 2010 , “Hoạt động xây dựng pháp luật trước yêu cầu phát triển bền vững Việt Nam nay”, Tạp chí Luật học, (3) 56 Nguy n Văn Động 2010 , “Cách thức xác định yếu tố phát triển bền vững pháp luật lồng ghép chúng vào trình xây dựng pháp luật”, Tạp chí Luật học, (5) 57 Bùi Xuân Đức 2009 , “Hệ thống chế tài xử phạt vi phạm hành chính: bất cập, hạn chế phương hướng hoàn thiện”, Tạp chí Luật học, (1) 58 Trần Thị Hiển 2006 , “Bàn khái niệm trách nhiệm vật chất công chức”, Tạp chí Luật học, (10) 59 Nguy n Ngọc Hoà 2006 , “Kỹ thuật xây dựng cấu thành tội phạm việc hoàn thiện Bộ luật hình sự”, Tạp chí Luật học, (4) 60 Học viện tư pháp 2006 , “Đổi công tác thi hành án dân theo tinh thần cải cách tư pháp”, Tạp chí Nghề luật, (4) 61 Học viện tư pháp 2007 , “Mô hình tổ chức thi hành án số nước giới”, Tạp chí Nghề luật, (1) 62 Học viện Tư pháp - Tạp chí Nghề luật 2009 , Số chuyên đề Luật thi hành án dân sự, Hà Nội 63 Trần Minh Hương 2008 , “Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành thực trạng quy định, thực ti n áp dụng hướng hoàn thiện”, Tạp chí Luật học, (8) 64 Jame F Harigan (2005), “Bình luận STAR Việt Nam dự thảo Bộ luật thi hành án Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Hà Nội 65 John Bently (2006), “Các yêu cầu Hiệp định thương mại WTO khuyến nghị Dự án STAR - Việt Nam dự án Bộ luật thi hành án” Báo cáo Hội thảo góp ý dự thảo Bộ luật thi hành án Cát Bà tháng 6/2006 171 66 Trần Thúy Lâm 2005 , “Sự khác kỷ luật lao động kỷ luật công chức”, Tạp chí Luật học, (3) 67 Trần Thúy Lâm 2006 , “Khái niệm chất pháp lý kỷ luật lao động”, Tạp chí Luật học, (9) 68 Hoàng Thế Liên 2013 , “Luật xử lý vi phạm hành với nhiệm vụ bảo đảm trật tự, kỷ cương quản lý hành chính, trật tự an toàn xã hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp công dân”, Tạp chí Dân chủ pháp luật, Số năm 2013 69 Mai Kim Liên 2006 , “Nâng cao tính độc lập hoạt động quan thi hành án”, Tạp chí Dân chủ pháp luật, Số chuyên đề thi hành án 70 Nguy n Công Long 2005 , “Vấn đề đổi quy định thi hành án dân sự”, Tạp chí Dân chủ pháp luật, số chuyên đề Bộ luật TH dự thảo 71 Nguy n Đình Lộc 1998 , Tư tưởng Hồ Chí Minh nhà nước dân, dân, dân, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 72 Cao Vũ Minh, Nguy n Thị Thiện Trí 2012 , “Một số bất cập pháp luật xử lý kỷ luật công chức”, Tạp chí Luật học, (11) 73 Hồ Chí Minh toàn tập tập 2000 , Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 74 Hồ Chí Minh 1995 , Nhà nước - pháp luật, Nxb háp lý, Hà Nội 75 Nhà pháp luật Việt - Pháp (1997), “Tài liệu tham khảo thừa phát lại thi hành án” dịch từ “L’Hussier de la justice” Hội đồng thừa phát lại háp ấn hành tháng 2/1994) 76 Nhà pháp luật Việt - Pháp (2006), “Các mô hình tổ chức thi hành án giới”, Kỷ yếu Hội thảo ngày 17-18/4/2006, Hà Nội 77 Nguy n Văn Nghĩa 2006 , “Đổi công tác thi hành án dân theo tinh thần cải cách tư pháp”, Tạp chí Nghề luật, (4) 78 Nguy n Văn Nghĩa 2007 , “Mô hình tổ chức thi hành án số nước giới”, Tạp chí Nghề luật, (1) 79 Nguy n Văn Nghĩa 2009 , “Những điểm Luật thi hành án dân sự”, Tạp chí Luật học, (5) 80 Trần Văn Quảng 1996 , Một số vấn đề tổ chức hoạt động thi hành án dân Việt Nam, Luận văn thạc sĩ luật học 81 Hoàng Quốc 2011 , “Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành thi hành án dân sự”, Số chuyên đề xử lý vi phạm hành lĩnh vực tư pháp, Tạp chí Dân chủ pháp luật, (8) 82 Lê Minh Tâm (2003), Xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam - Những vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 83 Nguy n Quang Thái 2007 , “Một số ý kiến chế xử lý vi phạm pháp luật hoạt động thi hành án dân sự”, Tạp chí dân chủ pháp luật, Số chuyên đề thi hành án dân 172 84 Nguy n Thanh Thủy, Học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh 2008 , Hoàn thiện pháp luật thi hành án dân Việt Nam nay, Luận án tiến sĩ luật học 85 hạm Văn Tình 2006 , Một số vấn đề lý luận tình hình tội phạm Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 86 Lê nh Tuấn 2005 , Đổi thủ tục thi hành án dân Việt Nam, Luận văn thạc sĩ luật học 87 hạm Văn Tuyết 2006 , “Về tương đồng khác biệt nghĩa vụ dân trách nhiệm dân sự”, Tạp chí Luật học, (10) 88 Đoàn Trọng Truyến 2006 , Cải cách hành công xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội 89 Nông Xuân Trường 2004 , “Quy định tội phạm học số trường phái tội phạm học”, Tạp chí Nghề luật, (8) 90 Trường Đại học Luật Hà Nội 2003 , Đặc san xử lý vi phạm hành chính, Tạp chí Luật học 91 Tập thể tác giả 2008), Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 92 Trường Đại học Luật Hà Nội 2004 , Tổng thuật kết nghiên cứu đề tài “Một số vấn đề hoàn thiện pháp luật thi hành án dân sự”, Hà Nội 93 Trường Đại học Luật Hà Nội (2006), Giáo trình Lý luận nhà nước pháp luật, Nxb Tư pháp, Hà Nội 94 Trường Đại học Luật Hà Nội 2006 , Giáo trình Luật Hành Việt Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội 95 Trường Đại học Luật Hà Nội 2007 , Giáo trình Luật Hình Việt Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội 96 Trường Đại học Luật Hà Nội 2008 , Giáo trình Luật Tố tụng dân sự, Nxb Tư pháp, Hà Nội 97 Trường Đại học Luật Hà Nội 2011 , Giáo trình Luật Thi hành án dân sự, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 98 Hồ Sỹ Sơn 2010 , “Các nhân tố định nhu cầu mức độ quy định tội phạm Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật hình năm 2009”, Tạp chí Luật học, (1) 99 Lê Thị Sơn 2011 , “Tội phạm học - khái niệm đối tượng nghiên cứu”, Tạp chí Luật học, (2) 100 Đào Trí Úc 2001 , “Những nội dung khái niệm hệ thống pháp luật nước ta nguyên tắc lập pháp”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, (10) 101 Nguy n Thị Ánh Vân 2007 , “Cải cách tư pháp nh ý kiến cải cách tư pháp Việt Nam”, Tạp chí Luật học, (8) 102 Viện ngôn ngữ học 1992 , Từ điển Tiếng Việt, Hà Nội 173 103 http://caicachhanhchinh.gov.vn/ 104 http://www.gdla.gov.vn/ 105 http://www.hanoi.gov.vn/ 106 http://www.gdt.gov.vn 189 107 http://www.monre.gov.vn/ 108 http://www.moj.gov.vn/ 109 http://www.mpi.gov.vn/ 110 http://www.customs.gov.vn 174 PHỤ LỤC P ụ ục Kết xử l trách nhiệm bồi thƣờng lĩnh vực thi hành án dân (từ năm 2010 đến năm 2012) STT Tỉnh Số việc yêu cầu bồi thƣờng An Giang 2 Cần Thơ 1 Hà Nội 1 Thành phố Hồ Chí Minh 1 Khánh Hòa 1 Lạng Sơn Lâm Đồng Ninh Thuận Quảng Nam 10 Quảng Ngãi 11 Thanh Hóa 3 12 Tiền Giang 2 13 Tây Ninh 14 Nghệ n 15 Đắc Lắc 1 Tổng cộng 24 Giải xong Đang giải 1 1 1 1 18 Nguồn: Theo Báo cáo số 2023/BC-TCTHADS ngày 21/9/2012 Tổng cục Thi hành án dân - Bộ Tư pháp 175 P ụ ục Kết xử l trách nhiệm kỷ luật nhà nƣớc thi hành án dân (từ năm 2010 đến năm 2012) Xử l kỷ luật Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Tổng số 31 54 69 Khiển trách 13 20 32 Cảnh cáo 17 15 Hạ bậc lương Giáng chức 1 Cách chức, mi n nhiệm Buộc việc Tạm đình 13 Nguồn: Theo Báo cáo tổng kết công tác thi hành án dân năm 2010, 2011, 2012 Tổng cục Thi hành án dân - Bộ Tư pháp P ụ ục Kết truy cứu trách nhiệm hình cán thi hành án dân (từ năm 2010 đến năm 2012) Xử l hình Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Tổng số 13 Thiếu trách nhiệm gây hậu nghiêm trọng trình tổ chức TH Ra định trái pháp luật 1 Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản giả mạo công tác 1 Nhận hối lộ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản Lợi dụng chức vụ quyền hạn thi hành công vụ 1 Môi giới hối lộ Đánh bạc Nguồn: Theo Báo cáo tổng kết công tác thi hành án dân năm 2010, 2011, 2012 Tổng cục Thi hành án dân - Bộ Tư pháp 176 P ụ ục Kết xử l vi phạm hành thi hành án dân (từ năm 2010 đến năm 2012) Năm Số vụ xử l Số tiền (nghìn đồng) 2010 600 2011 500 2012 500 Nguồn: Theo Báo cáo tổng kết Nghị định số 60/2009/NĐ-CP Tổng cục Thi hành án dân năm 2012 P ụ ục Kết giải khiếu nại, tố cáo Ngành Thi hành án dân (từ năm 2010 đến năm 2012) Năm Tổng số đơn khiếu nại tố cáo phải giải Số đơn giải Số đơn giải 2010 7.110 6.787 323 2011 7.342 6.981 361 2012 7.513 7.217 296 Nguồn: Theo Báo cáo tổng kết công tác thi hành án dân năm 2010, 2011, 2012 Tổng cục Thi hành án dân - Bộ Tư pháp P ụ ục Kết thi hành án dân năm gần (từ năm 2010 đến năm 2012) Năm Tổng số việc phải thi hành Số việc thi hành xong Tổng số tiền phải thu (triệu đồng) Số tiền thu đƣợc (triệu đồng) 2010 615.411 351.373 30.698.100 8.301.320 2011 632.545 379.990 35.416 341 10.167 712 2012 642.885 395.284 43.219.633 10.344.567 Nguồn: Theo Báo cáo tổng kết công tác thi hành án dân năm 2010, 2011, 2012 Tổng cục Thi hành án dân - Bộ Tư pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay