(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) BẢO ĐẢM TÍNH ĐẠI DIỆN CỦA QUỐC HỘI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

27 143 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 15:03

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) BẢO ĐẢM TÍNH ĐẠI DIỆN CỦA QUỐC HỘI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) BẢO ĐẢM TÍNH ĐẠI DIỆN CỦA QUỐC HỘI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) BẢO ĐẢM TÍNH ĐẠI DIỆN CỦA QUỐC HỘI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) BẢO ĐẢM TÍNH ĐẠI DIỆN CỦA QUỐC HỘI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI HOÀNG MINH HIẾU BẢO ĐẢM TÍNH ĐẠI DIỆN CỦA QUỐC HỘI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Chuyên ngành: Lý luận lịch sử Nhà nước pháp luật Mã số: 62.38.01.01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI, 2014 Công trình hoàn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Thái Vĩnh Thắng Phản biện 1: PGS.TS Đinh Xuân Thảo Phản biện 2: PGS.TS Nguyễn Thị Việt Hương Phản biện 3: TS Hoàng Thị Ngân Luận án bảo vệ trước hội đồng đánh giá cấp trường họp Trường Đại học Luật Hà Nội vào hồi … ngày … / …/ 2014 Có thể tìm hiểu luận án tại: 1) Thư viện Quốc gia; 2) Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội; LỜI NÓI ĐẦU Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Trong trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thách thức hoạt động Quốc hội việc bảo đảm nâng cao tính đại diện Quốc hội Khi nhận định thách thức Quốc hội thời kỳ đổi mới, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt thách thức Quốc hội liên quan đến khả đại diện cho nhân dân đại biểu Quốc hội chồng chéo mối quan hệ đại diện Nhận định nhận đồng tình nhiều nhà nghiên cứu khác Bên cạnh đó, Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng lần thứ XI, Đảng ta nhận định cần tiếp tục đổi tổ chức hoạt động Quốc hội, bảo đảm cho Quốc hội thực quan đại biểu cao nhân dân, có chế để đại biểu Quốc hội gắn bó chặt chẽ có trách nhiệm với cử tri Trên thực tế, xung quanh việc đảm bảo tính đại diện Quốc hội có nhiều vấn đề tồn Đó vấn đề cấu thành phần đại biểu, mối quan hệ đại biểu Quốc hội cử tri, việc đại diện cho lợi ích địa phương lợi ích quốc gia v.v Hơn nữa, việc tăng cường tính đại diện Quốc hội đồng nghĩa với việc mở rộng dân chủ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Quốc hội Trong đó, vấn đề tính đại diện Quốc hội nước ta lại nội dung tập trung nghiên cứu đổi thời gian vừa qua Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu đề tài: “Bảo đảm tính đại diện Quốc hội đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam nay” yêu cầu cấp thiết 2 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án Mục đích Luận án làm sáng tỏ sở lý luận thực tiễn việc bảo đảm tính đại diện Quốc hội Trên sở đó, Luận án đưa kiến nghị nhằm tăng cường việc bảo đảm tính đại diện Quốc hội đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nước ta Do vậy, nhiệm vụ luận án bao gồm: - Làm rõ sở lí luận tính đại diện Quốc hội, yếu tố bảo đảm tính đại diện Quốc hội đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa - Phân tích, đánh giá thực trạng việc bảo đảm tính đại diện Quốc hội nước ta thời gian vừa qua - Đề xuất giải pháp nhằm bảo đảm tăng cường tính đại diện Quốc hội Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án Luận án chủ yếu tập trung làm rõ sở lý luận thực tiễn bảo đảm tính đại diện Quốc hội nước ta, đặc biệt công xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân dân khởi xướng từ năm 1994 đến Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Việc giải nhiệm vụ Luận án thực sở tảng phương pháp luận vật biện chứng triết học Mác – Lênin với phương pháp nghiên cứu cụ thể như: phương pháp phân tích, tổng hợp; phương pháp phân tích theo hệ thống, phương pháp kết hợp lý luận với thực tiễn, phương pháp lịch sử… Để lập luận Luận án bảo đảm tính khoa học, tác giả sử dụng phương pháp điều tra xã hội học Những đóng góp ý nghĩa luận án Luận án chuyên khảo khoa học Việt Nam làm rõ khái niệm tính đại diện Quốc hội yêu cầu bảo đảm tính đại diện Quốc hội đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Luận án cho việc bảo đảm tính đại diện Quốc hội đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đặt yêu cầu gồm: nâng cao nhận thức việc bảo đảm tính đại diện Quốc hội; xem xét cách toàn diện tính đại diện Quốc hội; bảo đảm chủ quyền nhân dân; bảo đảm thực uỷ quyền tự tăng cường hoạt động giáo dục ý thức cử tri Để tăng cường việc bảo đảm tính đại diện Quốc hội, Luận án đề xuất ba nhóm giải pháp gồm: hoàn thiện chế độ bầu cử, nâng cao vị đại biểu Quốc hội hoàn thiện quy trình, thủ tục làm việc Quốc hội Kết cấu luận án Luận án gồm có: Phần mở đầu; Bốn chương; Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Nội dung công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án Phù hợp với khuôn khổ phạm vi Luận án này, việc khảo sát công trình nghiên cứu Quốc hội tập trung vào nội dung: khái niệm tính đại diện yếu tố bảo đảm tính đại diện Quốc hội; bảo đảm tính đại diện Quốc hội việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; thực trạng việc bảo đảm tính đại diện Quốc hội; giải pháp, kiến nghị tăng cường việc bảo đảm tính đại diện Quốc hội Hiện nay, công trình nghiên cứu Quốc hội thường quan tâm đến tính đại diện nhân dân Quốc hội mà dành quan tâm nhiều đến chức năng, nhiệm vụ Hiến định Quốc hội Vì vậy, số công trình nghiên cứu có nội dung liên quan trực tiếp đến vấn đề thuộc nội dung đề tài luận án Đặc biệt, chưa có công trình nghiên cứu chuyên sâu đề tài Ở nước ngoài, việc nghiên cứu tính đại diện Quốc hội phong phú, đa dạng Ngoài tác phẩm kinh điển dân chủ đại diện, thời gian gần có nhiều công trình tập trung nghiên cứu tính đại diện Quốc hội Tuy nhiên, công trình nghiên cứu tập trung vào mối quan hệ lập pháp với hành pháp ý vào quan hệ nghị sĩ với công dân chưa tập trung nhiều vào bối cảnh nước chuyển đổi 1.2 Đánh giá kết công trình nghiên cứu có liên quan trực tiếp đến đề tài luận án Về ưu điểm, công trình nghiên cứu có nhiều nhận định thống tính đại diện Quốc hội tính chất quan trọng tính đại diện Quốc hội, mối liên hệ tính đại diện với chủ quyền nhân dân, số biểu tính đại diện Quốc hội số yếu tố bảo đảm tính đại diện Quốc hội Một số nghiên cứu có đánh giá mức độ khác thực trạng bảo đảm tính đại diện Quốc hội đưa kiến nghị nhằm tăng cường việc bảo đảm tính đại diện Quốc hội Về hạn chế, công trình nghiên cứu nước ta chưa tập trung phân tích, làm rõ khái niệm tính đại diện Quốc hội Cũng chưa làm rõ mặt lý luận nên việc xác định yếu tố bảo đảm tính đại diện Quốc hội gặp nhiều lúng túng, chưa bao quát đánh giá cách toàn diện yếu tố Bên cạnh đó, công trình nghiên cứu chưa làm rõ việc bảo đảm tính đại diện Quốc hội đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nước ta Do vậy, kiến nghị đề xuất chưa có tính hệ thống bao quát Kết luận Chương 1: Qua khảo sát nhận thấy nghiên cứu Quốc hội nước ta từ trước đến chủ yếu tập trung nghiên cứu chức Quốc hội ghi nhận thức Hiến pháp mà đề cập đến vấn đề quan trọng tính đại diện Quốc hội Ở phạm vi quốc tế, tính đại diện nghị viện nội dung tập trung nghiên cứu từ lâu Tuy nhiên, tác phẩm chủ yếu đề cập đến vấn đề nghị viện quốc gia có dân chủ nghị viện lâu đời Đối với nước có điều kiện đặc biệt Việt Nam, vấn đề bảo đảm tính đại diện Quốc hội chưa đề cập nhiều làm rõ Từ việc khảo sát nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án, nhiệm vụ đặt Luận án phải làm rõ khái niệm tính đại diện Quốc hội sở nghiên cứu, làm rõ tảng lý luận chủ quyền nhân dân dân chủ đại diện; xác định yêu cầu việc bảo đảm tính đại diện Quốc hội bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xác định yếu tố cụ thể để bảo đảm tính đại diện Quốc hội; đánh giá cách tổng thể thực trạng việc bảo đảm tính đại diện Quốc hội giai đoạn để qua hình thành nên kiến nghị, giải pháp cụ thể nhằm tăng cường bảo đảm tính đại diện Quốc hội đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nước ta Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍNH ĐẠI DIỆN VÀ VIỆC BẢO ĐẢM TÍNH ĐẠI DIỆN CỦA QUỐC HỘI 2.1 Khái niệm tính đại diện Quốc hội 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển lý luận tính đại diện Quốc hội Có thể nhận thấy khái niệm đại diện sử dụng lĩnh vực trị từ sớm để giải thích cho tính đáng việc nắm giữ quyền lực nhà nước Phần lớn chủ thể nắm giữ quyền lực tìm thấy khái niệm đại diện hợp lý định để giải thích cho nguồn gốc quyền lực Tuy nhiên, thời gian đầu, khái niệm đại diện chủ yếu khai thác góc độ để biện minh cho đáng lực cầm quyền xã hội theo hướng đại diện họ đại diện cho quyền lực công chúng mà đại diện dựa uỷ quyền đấng siêu nhiên từ nhu cầu cụ thể xã hội Việc nhà cầm quyền xem người đại diện cho nhân dân bắt đầu xuất sở lý luận chủ quyền nhân dân tính đại diện Quốc hội hình thành Lý thuyết chủ quyền nhân dân dân chủ đại diện cho quyền lực nhà nước thuộc nhân dân, nhân dân thực cách trực tiếp gián tiếp Trong bối cảnh xã hội nay, dân chủ đại diện cách thức phổ biến hơn, theo nhân dân sử dụng quyền lực thông qua người đại diện, người nhân dân lựa chọn thông qua bầu cử Trong mô hình thể đại diện, nhiều quan nhà nước khác nhân dân trực tiếp uỷ quyền để nắm giữ quyền lực Tuy nhiên, quan nhà nước Quốc hội có tính đại diện trội xuất phát từ yêu cầu chức năng, nhiệm vụ quan đại diện phản ánh ý chí chung xã hội từ yêu cầu tính đầy đủ tính đại diện vốn có tính đại diện Quốc hội mà quan khác 2.1.2 Khái niệm tính đại diện Quốc hội Cả mặt lý luận lẫn thực tiễn cho thấy việc áp dụng cách hiểu đại diện theo nghĩa thông thường theo nghĩa pháp lý tính đại diện Quốc hội không phù hợp Để đến cách tiếp cận phù hợp, khái niệm tính đại diện Quốc hội cần tiếp cận mức độ khái quát Theo đó, khái niệm đại diện cần hiểu cách tổng quát bao gồm bốn góc độ là: (1) đại diện hình thức; (2) đại diện biểu tượng; (3) đại diện đồng dạng (4) đại diện nội dung Các hình thức có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, tác động qua lại phụ thuộc lẫn Đối với tính đại diện Quốc hội, yếu tố thành phần tính đại diện Quốc hội xác định gồm: tính đại diện biểu qua việc hình thành nên mối quan hệ đại diện; qua tương đồng đại biểu Quốc hội với cử tri; qua lực đại diện đại biểu Quốc hội qua việc phản ánh ý chí chung xã hội Từ đó, hiểu cách khái quát tính đại diện Quốc hội tính chất thành viên Quốc hội cử tri trực tiếp bầu ra, có lực đại diện cách xứng đáng cho cử tri, phản ánh cấu thành phần xã hội, đại diện cho ý chí, nguyện vọng cử tri để từ thay mặt cho cử tri xác định ý chí chung xã hội 2.2 Tính đại diện Quốc hội nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Những đặc trưng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoa học trị - pháp lý nước ta đúc rút thời gian vừa qua cho thấy nhà nước pháp quyền xây dựng dựa yếu tố giá trị phổ biến nhà nước pháp quyền nhận thức chung nhân loại thiết kế phù hợp với điều kiện thực tế Việt Nam Trong trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, việc bảo đảm tính đại diện Quốc hội đặt yêu cầu thiết, xuất phát từ lý sau đây: Thứ nhất, việc bảo đảm tính đại diện Quốc hội đòi hỏi chung việc xây dựng nhà nước pháp quyền bảo đảm tính đại diện Quốc hội sở để khẳng định chủ quyền nhân dân sở hợp pháp quyền; thể việc bảo đảm dân chủ; điều kiện để đạo luật phản ánh quyền tự nhiên người yếu tố cần thiết để hạn chế lạm dụng quyền lực nhà nước Thứ hai, việc bảo đảm tính đại diện Quốc hội yêu cầu trình chuyển đổi mô hình tổ chức hoạt động Quốc hội Thứ ba, việc bảo đảm tính đại diện Quốc hội yêu cầu để Quốc hội đại diện cho ý chí chung xã hội, bảo vệ lợi ích quốc gia Thứ tư, việc bảo đảm tính đại diện Quốc hội góp phần tăng cường lãnh đạo Đảng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 2.3 Các yếu tố bảo đảm tính đại diện Quốc hội đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 2.3.1 Các yếu tố bảo đảm tính đại diện cách thức hình thành mối quan hệ đại diện a) Nguyên tắc phổ thông đầu phiếu đòi hỏi tất cử tri có quyền tham gia bầu cử để bầu nên đại biểu Quốc hội phải có đa số định người dân bỏ phiếu bầu cử b) Về nguyên tắc bình đẳng, cử tri nắm giữ phần chủ quyền ngang nên quyền tham gia bầu cử cử tri 11 trình tham gia hoạt động Quốc hội để đại biểu Quốc hội phản ánh kiến cử tri Quốc hội c) Bảo đảm phản ánh ý chí chung quốc gia Điều đòi hỏi việc phân chia khu vực bầu cử thực cách hợp lý, đồng thời có phối hợp chặt chẽ đại diện cho toàn thể nhân dân đại diện cho lợi ích địa phương Kết luận Chương 2: Tính đại diện Quốc hội tính chất thành viên Quốc hội cử tri trực tiếp bầu ra, có lực đại diện cách xứng đáng cho cử tri, phản ánh cấu thành phần xã hội, đại diện cho ý chí, nguyện vọng cử tri để từ thay mặt cho cử tri xác định ý chí chung xã hội Tính đại diện Quốc hội thể bốn góc độ: cách thức hình thành tính đại diện; tính tương đồng đại biểu Quốc hội cử tri; lực đại diện đại biểu Quốc hội đại diện cho ý chí chung xã hội Các yếu tố không tách biệt mà tồn mối quan hệ cử tri với đại biểu Quốc hội Trong máy nhà nước quốc gia đại, không Quốc hội mà quan nhà nước khác thể tính đại diện Tuy nhiên, so với quan nhà nước khác, tính đại diện Quốc hội trội Trong trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo đảm tính đại diện Quốc hội yêu cầu tất yếu Điều xuất phát từ đặc trưng chung Nhà nước pháp quyền bảo đảm tính dân chủ, tính thượng tôn pháp luật Ở nước ta, yêu cầu bảo đảm tính đại diện trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa xuất phát từ yêu cầu chuyển đổi mô hình tổ chức hoạt động Quốc hội; bảo đảm Quốc 12 hội đại diện cho ý chí chung đất nước hạn chế xu hướng bảo vệ quyền lợi địa phương xung đột đại diện; góp phần tăng cường lãnh đạo Đảng Các yếu tố bảo đảm tính đại diện Quốc hội xác định dựa mục tiêu tăng cường lực Quốc hội để định Quốc hội tiệm cận với ý chí chung xã hội Việc xác định yếu tố bảo đảm tính đại diện Quốc hội xem xét sở cấu trúc tính đại diện, đó: - Các yếu tố bảo đảm cách thức hình thành quan hệ đại diện bao gồm: bảo đảm nguyên tắc bầu cử phổ thông bình đẳng; giá trị phiếu cử tri ngang nhau; bảo đảm đa số cử tri bầu; bảo đảm nhiệm kỳ Quốc hội không dài - Các yếu tố bảo đảm tương đồng đại biểu Quốc hội với cử tri bao gồm: bảo đảm thành phần Quốc hội có phản ánh tương ứng vùng địa lý có diện đối tượng yếu thế; bảo đảm lựa chọn mặt đường lối, sách cử tri - Các yếu tố bảo đảm lực đại diện đại biểu Quốc hội bao gồm: phẩm chất, lực đại biểu Quốc hội; bảo đảm mối quan hệ chặt chẽ đại biểu Quốc hội với cử tri - Các yếu tố bảo đảm phản ánh ý chí chung xã hội bao gồm: bảo đảm cử tri ánh ý kiến mình; bảo đảm công cụ điều kiện để đại biểu Quốc hội lắng nghe ý kiến cử tri; bảo đảm tự bình đẳng đại biểu Quốc hội việc xét đoán thể kiến; bảo đảm có cân đại diện vùng miền nước 13 Chương THỰC TRẠNG VIỆC BẢO ĐẢM TÍNH ĐẠI DIỆN CỦA QUỐC HỘI 3.1 Bảo đảm tính đại diện giai đoạn phát triển Quốc hội Nhu cầu bảo đảm tính đại diện Quốc hội hình thành với trình hình thành phát triển Quốc hội Với khái niệm Quốc hội theo nghĩa quan cử tri bầu ra, nhận uỷ thác nhân dân để xác định nên ý chí chung xã hội, nước ta, Quốc hội bắt đầu hình thành sau Cách mạng tháng Tám thành công Cùng với giai đoạn phát triển Hiến pháp, việc bảo đảm tính đại diện Quốc hội nước ta trải qua bước phát triển khác Trong giai đoạn đầu, thành lập tính đại diện Quốc hội bảo đảm hệ thống biện pháp tương đối đầy đủ tiến Tuy nhiên, điều kiện lịch sử, số yếu tố tiến không trì, kế thừa phát huy giai đoạn Trong giai đoạn từ năm 1992 đến nay, với trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, việc bảo đảm tính đại diện Quốc hội có nhiều chuyển biến Trong bối cảnh đó, yếu tố bảo đảm tính đại diện Quốc hội xác định cách rõ ràng đầy đủ 3.2 Đánh giá thực trạng việc bảo đảm tính đại diện Quốc hội 3.2.1 Về việc bảo đảm tính đại diện cách thức hình thành mối quan hệ đại diện Kể từ kỳ Tổng tuyển cử Quốc hội vào năm 1946, Quốc hội nước ta thành lập hình thức bầu cử dựa nguyên tắc phổ thông đầu phiếu, bình đẳng, trực tiếp bỏ phiếu kín 14 Chính vậy, nói, việc bảo đảm tính đại diện qua cách thức hình thành mối quan hệ đại diện thực cách đầy đủ Tuy nhiên, việc bảo đảm tính đại diện Quốc hội góc độ hạn chế định pháp luật bầu cử nước ta chưa quy định việc thực quyền bầu cử đại biểu Quốc hội công dân Việt Nam nước ngoài; tượng “bỏ phiếu thay, bỏ phiếu mù” có nguy làm ảnh hưởng đến tính “chính đáng” quan đại diện; việc xác định số lượng đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử không đồng đều, dẫn đến thiếu bình đẳng đại diện 3.2.2 Về việc bảo đảm tính tương đồng đại biểu Quốc hội với cử tri Luật bầu cử đại biểu Quốc hội quy định chế “hiệp thương” với vai trò trung tâm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm tìm cấu hợp lý thành phần Quốc hội tương ứng với cấu thành phần xã hội nhiệm kỳ Tuy nhiên, nhìn vào thực tế kết bầu cử đại biểu Quốc hội qua thời kỳ nhận thấy có “độ vênh” lớn cấu thành phần Quốc hội với xã hội 3.2.3 Về việc bảo đảm lực đại diện đại biểu Quốc hội Về việc bảo đảm phẩm chất, lực đại biểu Quốc hội, kết bầu cử bị ảnh hưởng nhiều cấu đại biểu định đoạt trước diễn bầu cử thông qua trình hiệp thương nên phẩm chất, lực đại biểu có hạn chế Một thực trạng khác ảnh hưởng đến chất lượng đại biểu trình bầu cử pháp luật nước ta chưa ghi nhận hoạt động tranh cử Trên thực tế, vận động bầu cử thường diễn bình lặng, chí nhiều lúc “hình thức” Về mối liên hệ đại biểu Quốc hội với cử tri, việc trì diện đại biểu địa phương lỏng lẻo Theo kết 15 điều tra năm 2011, có 7,5% người dân hỏi cho biết họ có biết đến trụ sở Văn phòng phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội nơi cư trú Việc tổ chức đơn vị bầu cử bầu chọn nhiều ứng cử viên làm cho nhận thức cử tri đại diện đại biểu Quốc hội trở nên mờ nhạt Về phía đại biểu Quốc hội, với việc không hoàn toàn tự lựa chọn tỉnh ứng cử mình, đại biểu Quốc hội, đặc biệt người trung ương, nhiều động lực để đầu tư xây dựng mối liên hệ với cử tri tỉnh ứng cử Về hoạt động tiếp xúc cử tri, hình thức tiếp xúc cử tri đơn điệu, chủ yếu theo hình thức hội nghị, không phát huy hội cho cử tri thường xuyên tiếp xúc với đại biểu 3.2.4 Về việc bảo đảm phản ánh ý chí chung xã hội Về yếu tố bảo đảm lắng nghe đại biểu Quốc hội, thời gian vừa qua, hoạt động tham vấn ý kiến công chúng vào dự án luật, pháp lệnh, nghị hạn chế; tổ chức hoạt động Quốc hội chưa hoàn toàn công khai, minh bạch Về việc bảo vệ tự định đại biểu Quốc hội, hạn chế việc đảm bảo thảo luận bình đẳng đại biểu Quốc hội Ngoài ra, chưa ghi nhận quyền miễn trừ trách nhiệm nên tự xét đoán đại biểu Quốc hội giới hạn Về việc bảo đảm thể ý chí chung xã hội, đại biểu Quốc hội mang nhiều cấu khác nên nhiều trường hợp họ gặp phải xung đột lợi ích, ảnh hưởng đến tham gia vào thảo luận định Quốc hội Bên cạnh đó, chưa có tảng bầu cử quốc gia lại chịu chi phối Đoàn đại biểu Quốc hội, nên đại biểu Quốc hội có xu hướng bảo vệ lợi ích tỉnh trọng phản ánh ý chí chung xã hội Việc hoạt động 16 kiêm nhiệm dẫn đến thực trạng đại biểu Quốc hội gặp nhiều khó khăn công tác thể qua điểm bật thiếu thời gian, thiếu thông tin, thiếu kỹ Kết luận Chương Khảo sát trình hình thành phát triển Quốc hội từ năm 1945 cho thấy từ nhiệm kỳ đầu Quốc hội, yếu tố để bảo đảm tính đáng việc hình thành nên Quốc hội, liên kết đại biểu Quốc hội với cử tri việc bảo đảm tính độc lập đại biểu Quốc hội việc xét đoán, định vấn đề Quốc hội pháp luật thực tiễn hoạt động Quốc hội ghi nhận Cùng với giai đoạn phát triển Hiến pháp, việc bảo đảm tính đại diện Quốc hội nước ta trải qua bước phát triển khác Một đặc điểm xuyên suốt trình yếu tố bảo đảm tính đại diện Quốc hội ngày thể chế hoá thành quy định pháp luật Tuy nhiên, trình này, điều kiện lịch sử khác nên có yếu tố ngày ghi nhận phát huy (như số yếu tố việc bảo đảm tính đại diện hình thức), có số yếu tố không tiếp tục kế thừa phát triển (như nguyên tắc tự bầu cử) Trong giai đoạn (từ năm 1992 đến nay), phần lớn yếu tố bảo đảm tính đại diện Quốc hội pháp luật ghi nhận thực Trong số có yếu tố tổ chức thực hiệu quả, góp phần nâng cao tính đại diện Quốc hội bảo đảm số lượng cử tri bầu mức cao; số lượng đại biểu đại diện cho số thành phần yếu có tỷ lệ thích đáng Quốc hội … Tuy nhiên, ưu điểm tập trung khía cạnh mang tính “hình thức”, yếu tố để bảo đảm nội dung 17 định Quốc hội tiệm cận với ý chí chung xã hội có điểm hạn chế định Với chế bầu cử trọng nhiều đến cấu thành phần nên động lực để đại diện cho cử tri đại biểu Quốc hội chưa cao; điều kiện, công cụ để đại biểu Quốc hội “lắng nghe” ý kiến cử tri chưa đầy đủ chưa sử dụng có hiệu quả; đại biểu Quốc hội chưa tạo điều kiện để tự xét đoán nhằm đưa định thể rõ ý chí chung xã hội Chương CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ BẢO ĐẢM TÍNH ĐẠI DIỆN CỦA QUỐC HỘI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM 4.1 Các yêu cầu đặt việc bảo đảm tính đại diện Quốc hội Để đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, việc bảo đảm tính đại diện Quốc hội phải đáp ứng yêu cầu sau đây: Thứ nhất, bảo đảm tính đại diện Quốc hội điều kiện cần thiết để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việc bảo đảm tính đại diện Quốc hội yếu tố quan trọng để xây dựng nên Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Thứ hai, bảo đảm xem xét toàn diện tính đại diện Quốc hội thể mặt như: không bỏ sót yếu tố bảo đảm tính đại diện Quốc hội; phải bảo đảm cân hợp lý yếu tố; phải có tính thống mục tiêu Thứ ba, bảo đảm chủ quyền nhân dân thông qua hình thức dân chủ đại diện có kết hợp nhuần nhuyễn với việc thực hình thức dân chủ trực tiếp 18 Thứ tư, bảo đảm việc thực hình thức uỷ quyền tự Uỷ quyền tự điều kiện bảo đảm để đại biểu Quốc hội thể khả việc xác định ý chí chung xã hội Thứ năm, bảo đảm tăng cường hoạt động giáo dục cử tri để nâng cao chất lượng mối quan hệ cử tri đại biểu Quốc hội 4.2 Các giải pháp nhằm tăng cường bảo đảm tính đại diện Quốc hội 4.2.1 Nhóm giải pháp hoàn thiện chế độ bầu cử a) Áp dụng phương pháp bầu cử theo đa số Phương pháp bầu cử phù hợp với nước ta phương pháp bầu cử theo đa số Đây phương pháp phù hợp với hệ thống trị nước ta thực tế đa số cử tri chủ yếu lựa chọn ứng cử viên dựa việc xem xét phẩm chất cá nhân xét đến chương trình hành động ứng cử viên Tuy nhiên, để phù hợp với mục tiêu tăng cường mối quan hệ cử tri với đại biểu Quốc hội, phương pháp bầu cử theo đa số nên áp dụng theo chế hai vòng Điều mặt đảm bảo không để xảy tình trạng khuyết đại biểu Quốc hội, vừa đảm bảo có tính lựa chọn ứng cử viên mang tính tập trung hơn, góp phần làm nâng cao lực đại diện đại biểu Quốc hội b) Bảo đảm quyền bầu cử người Việt Nam nước Cần ghi nhận cách thức để công dân Việt Nam nước thực quyền bầu cử cách ghép công dân nước vào đơn vị bầu cử có nước Giải pháp không tạo điều kiện cho cử tri tham gia sâu vào hoạt động trị đất nước lại phù hợp với điều kiện nước ta 19 c) Bảo đảm số lượng cử tri bầu cách thực chất Trong bối cảnh nay, để đảm bảo tỷ lệ cử tri bầu nước ta cách thực chất, cách làm truyền thống cần thực hiện, cần tập trung vào số nội dung như: tăng cường giáo dục ý thức công dân; xoá bỏ hình thức “thi đua” bầu cử d) Bảo đảm nguyên tắc bầu cử bình đẳng Để tăng cường tính bình đẳng bầu cử nước ta, cần trọng giải pháp như: ấn định cụ thể số lượng đại biểu Quốc hội; xây dựng đơn vị bầu cử theo nguyên tắc số dân ngang có số đại biểu ngang nhau; bổ sung quy định trường hợp bầu cử bổ sung e) Bảo đảm tính cạnh tranh bầu cử Để tăng cường tính cạnh tranh bầu cử, cần tập trung vào hai yếu tố là: (1) bảo đảm số dư hợp lý ứng cử viên bầu cử (2) tạo chế tranh cử ứng cử viên Đặc biệt, cần thực giải pháp như: cho phép ứng cử viên sử dụng hình thức đa dạng để giới thiệu mình, chương trình hành động tới cử tri; tăng cường đối thoại trực tiếp ứng cử viên với cử tri f) Tổ chức đơn vị bầu cử không phụ thuộc địa dư hành Cần nghiên cứu, xây dựng đơn vị bầu cử đại diện (đơn vị bầu cử đơn danh) Theo đó, dựa số lượng đại biểu Quốc hội pháp luật ấn định, quan phụ trách bầu cử vào số dân nước để phân định khu vực bầu cử với số cử tri khu vực bầu cử xấp xỉ Mỗi khu vực bầu cử bầu đại biểu Quốc hội theo phương pháp bầu cử theo đa số hai vòng đề cập phần 20 Ngoài ra, cần nghiên cứu để xây dựng Viện thứ hai, đại diện cho lợi ích địa phương nhằm bảo đảm đại diện đồng khu vực 4.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao vị đại biểu Quốc hội a) Bãi bỏ quy định cử tri bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Việc quy định cử tri có quyền bãi nhiệm đại biểu Quốc hội sở mặt lý luận lẫn thực tiễn Bởi sở để xét đoán đại biểu Quốc hội không hoàn thành nhiệm vụ khó xác định Hơn nữa, việc tổ chức để cử tri bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khó thực thi thực tế b) Quy định quyền miễn trừ trách nhiệm đại biểu Quốc hội Cần bổ sung quy định quyền miễn trừ trách nhiệm đại biểu Quốc hội nhằm bảo đảm hoạt động hiệu Quốc hội Nó trao cho đại biểu Quốc hội tự việc trình bày kiến, đưa định theo tư thân Tuy nhiên, kèm theo cần phải bổ sung quy định nhằm tăng cường kỷ luật phiên họp nâng cao trách nhiệm đại diện cử tri c) Tăng cường số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách Về lâu dài, cần áp dụng hình thức hoạt động chuyên trách toàn đại biểu Quốc hội kèm theo việc tăng cường điều kiện hoạt dộng đại biểu chế độ cung cấp thông tin, chế độ lương, trợ cấp đặc biệt điều kiện để giúp đại biểu diện cách thường xuyên đơn vị bầu cử 4.2.3 Nhóm giải pháp hoàn thiện quy trình, thủ tục làm việc Quốc hội Bổ sung hình thức điều trần, theo cần áp dụng điều trần hoạt động lập pháp giám sát; quy định trách nhiệm tham gia đối tượng; quy định rõ quy trình, thủ tục áp dụng 21 Quy định nguyên tắc định theo đa số bảo vệ ý kiến thiểu số, theo bảo đảm đại biểu Quốc hội có quyền ngang trình thảo luận; cần có quy định bảo vệ ý kiến thiểu số; quy định công khai kết biểu đại biểu Quốc hội Kết luận Chương Bảo đảm tính đại diện Quốc hội điều kiện cần thiết để xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việc xây dựng Quốc hội có tính đại diện đầy đủ, toàn diện góp phần hình thành yếu tố cấu tạo nên Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân dân Việc bảo đảm tính đại diện Quốc hội phải tuân thủ yêu cầu chặt chẽ Trước hết, cần phải xem xét cách đầy đủ, toàn diện tổng thể yếu tố cấu tạo nên tính đại diện Quốc hội, bảo đảm thực chủ quyền nhân dân, bảo đảm uỷ quyền tự tăng cường hình thức giáo dục cử tri Một giải pháp để tăng cường bảo đảm tính đại diện Quốc hội hoàn thiện chế độ bầu cử Theo đó, chế độ bầu cử phù hợp với nước ta chế độ bầu cử theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng thực theo hình thức bầu cử đa số theo hai vòng Các khu vực bầu cử phân định dựa số đại biểu Quốc hội pháp luật ấn định theo nguyên tắc khu vực bầu cử bầu đại biểu với số cử tri gần tương đương Trong việc hoàn thiện chế độ bầu cử, việc tăng cường tính cạnh tranh ứng cử viên trình bầu cử giải pháp quan trọng để cử tri có nhiều thông tin xem xét, đánh giá lực đại biểu Để đại biểu Quốc hội thực tốt vai trò đại diện mình, cần phải tăng cường biện pháp nhằm nâng cao vị 22 đại biểu Quốc hội Theo đó, cần phải bãi bỏ quy định cử tri trực tiếp bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Bên cạnh đó, để đại biểu Quốc hội có vị độc lập tự phản ánh ý kiến cử tri, pháp luật cần quy định quyền miễn trừ trách nhiệm đại biểu Quốc hội Cần bổ sung hình thức điều trần bảo đảm nguyên tắc bảo vệ ý kiến thiểu số Hình thức điều trần công cụ giúp cho đại biểu Quốc hội việc tiếp cận thông tin từ người dân, có điều kiện để tìm hiểu rõ ý chí cử tri Trong đó, nguyên tắc bảo đảm ý kiến thiểu số điều kiện để bảo đảm ý chí người dân phản ánh diễn đàn Quốc hội KẾT LUẬN Trong phạm vi nghiên cứu mình, Luận án tập trung nghiên cứu, giải vấn đề sau đây: Tính đại diện Quốc hội khái niệm liên quan đến nhiều vấn đề lý luận tổ chức hoạt động Quốc hội Để hiểu tính đại diện cách đầy đủ có hệ thống, cần phải hiểu tính đại diện Quốc hội tính chất thành viên Quốc hội cử tri trực tiếp bầu ra, có lực đại diện cách xứng đáng cho cử tri, phản ánh cấu thành phần xã hội, đại diện ý chí, nguyện vọng cử tri để từ thay mặt cho cử tri xác định ý chí chung xã hội Tính đại diện Quốc hội phải xem xét bốn yếu tố cấu trúc chỉnh thể gồm: cách thức hình thành tính đại diện; tính tương đồng đại biểu Quốc hội với cử tri, lực đại diện đại biểu Quốc hội nội dung đại diện Quốc hội phản ánh ý chí chung xã hội Trên sở cấu trúc tính đại diện Quốc hội, việc bảo đảm tính đại diện Quốc hội xác định bao gồm nhiều 23 yếu tố khác Các yếu tố có mối quan hệ chặt chẽ với thay đổi yếu tố dẫn đến thay đổi yếu tố khác theo chiều hướng khác Tuy nhiên, để bảo đảm tính đại diện Quốc hội mục đích cuối bảo đảm thực mặt nội dung, theo định Quốc hội phải tiệm cận với ý chí chung xã hội Nghiên cứu thực tiễn tổ chức hoạt động Quốc hội từ năm 1945 cho thấy việc bảo đảm tính đại diện Quốc hội Chủ tịch Hồ Chí Minh Đảng, Nhà nước ta trọng thực Tuy nhiên, bên cạnh thành công, thiếu sót như: Việc bảo đảm nguyên tắc đại diện bình đẳng chưa trọng Còn có tượng phiếu cử tri khu vực có giá trị cao gấp nhiều lần so với cử tri khu vực khác; Các bầu cử nước ta có số lượng cử tri bầu theo thống kê cao có tượng bầu cử thay, bầu cử mù làm ảnh hưởng đến tính đáng Quốc hội; Cơ chế bầu cử chưa bảo đảm tính cạnh tranh nên chất lượng đại biểu Quốc hội chưa cao; động lực đại biểu Quốc hội việc đại diện cho nhân dân có nhiều hạn chế; Do đại biểu Quốc hội phải “gánh mình” nhiều yếu tố cấu nên hoạt động chưa đạt mong muốn Các trường hợp xung đột mặt lợi ích đặt đại biểu Quốc hội vào tình không phát huy vai trò thực mình; Các đại biểu Quốc hội nước ta chưa tạo điều kiện cách đầy đủ để tự xét đoán nhằm bảo đảm phản ánh cách hữu hiệu ý chí chung xã hội Từ thực trạng trên, việc bảo đảm tính đại diện Quốc hội trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đặt yêu cầu gồm: bảo đảm tính đại diện yêu cầu cần thiết để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo đảm xem xét 24 toàn diện tính đại diện Quốc hội; bảo đảm thực chủ quyền nhân dân; bảo đảm việc thực hình thức uỷ quyền tự bảo đảm tăng cường hoạt động giáo dục ý thức cử tri để tăng cường tham gia cử tri vào hoạt động trị đất nước Để bảo đảm tính đại diện Quốc hội đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nước ta, Luận án đề xuất ba nhóm giải pháp gồm: hoàn thiện chế độ bầu cử, nâng cao vị đại biểu Quốc hội hoàn thiện quy trình, thủ tục làm việc Quốc hội Trong có số giải pháp bật sau: - Áp dụng phương pháp bầu cử theo đa số hai vòng để tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội Các đơn vị bầu cử tổ chức với số dân gần tương đương nhau; đơn vị bầu cử bầu đại biểu Quốc hội; - Việc bầu cử đại biểu Quốc hội phải tiến hành sở có tính cạnh tranh cao, theo cần nâng cao số dư đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử, cho phép ứng cử viên vận động tranh cử để cung cấp thông tin tới cử tri giới thiệu khả mình; - Để bảo đảm tự việc xét đoán đại biểu Quốc hội tăng cường động lực đại diện, cần ghi nhận nguyên tắc uỷ quyền tự do, khôi phục quy định quyền miễn trừ trách nhiệm đại biểu Quốc hội; áp dụng hình thức chuyên trách toàn đại biểu Quốc hội; bổ sung hình thức điều trần hoạt động Quốc hội áp dụng nguyên tắc định theo đa số bảo vệ ý kiến thiểu số quy trình, thủ tục làm việc Quốc hội./ 25 DANH MỤC NHỮNG CÔNG TRÌNH KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ Nguyễn Sĩ Dũng, Trần Tuyết Mai, Nguyễn Đức Lam, Hoàng Minh Hiếu (2006), Thường thức hoạt động giám sát Quốc hội, NXB Tư pháp, Hà Nội Hoàng Minh Hiếu (2010), ‘Chức đại diện quốc hội: Một số vấn đề khái niệm’, Nghiên cứu Lập pháp, số 24/2010, tr.8-17 Nguyễn Sĩ Dũng, Hoàng Minh Hiếu (2010), ‘Việc tổ chức thực pháp luật bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền nước ta’, Nghiên cứu Lập pháp, Số 13/2010, tr 5-13 Thái Vĩnh Thắng, Hoàng Minh Hiếu, Lê Hà Vũ (2010), Sự tham gia đại biểu Quốc hội vào quy trình xây dựng luật, pháp lệnh, NXB Thời Đại, Hà Nội Hoàng Minh Hiếu (2011), ‘Bổ sung quy định quyền miễn trừ trách nhiệm đại biểu Quốc hội’, Nghiên cứu Lập pháp, số 13/2011, tr.9-15 Hoàng Minh Hiếu (2012), "Chủ quyền nhân dân việc tuyên bố chủ quyền nhân dân Hiến pháp," Một số vấn đề Hiến pháp nước giới, Hà Nội, NXB Chính trị Quốc gia, 2012, tr 57-67 Nguyễn Đức Lam, Hoàng Minh Hiếu, John Patterson, Kit Dawnay (2012), Báo cáo nghiên cứu: Điều trần uỷ ban Nghị viện khả áp dụng Việt Nam, NXB Hồng Đức, Hà Nội Hoàng Minh Hiếu, Nguyễn Đức Lam, Đinh Ngọc Quý (2012), Quy trình cách thức thực tham vấn công chúng hoạt động Hội đồng dân tộc, uỷ ban Quốc hội, Nxb Hồng Đức, Hà Nội Hoàng Minh Hiếu (2013), ‘Sự tham gia người dân vào trình xây dựng hiến pháp thông qua mạng Internet’, Viện Chính sách công pháp luật (2013), Sự tham gia vào quy trình lập hiến: Lý luận thực tiễn giới Việt Nam, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) BẢO ĐẢM TÍNH ĐẠI DIỆN CỦA QUỐC HỘI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) BẢO ĐẢM TÍNH ĐẠI DIỆN CỦA QUỐC HỘI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) BẢO ĐẢM TÍNH ĐẠI DIỆN CỦA QUỐC HỘI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay