(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ KIỂM SOÁT GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

27 150 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 14:55

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ KIỂM SOÁT GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ KIỂM SOÁT GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ KIỂM SOÁT GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ KIỂM SOÁT GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ KIỂM SOÁT GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NGUYỄN THỊ VÂN ANH HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SOÁT GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN Chuyên ngành : Luật Kinh tế Mã số : 62 38 01 07 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2015 Công trình hoàn thành tại: TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Lê Hồng Hạnh TS Phan Chí Hiếu Phản biện 1: GS.TS Nguyễn Thị Mơ Phản biện 2: PGS.TS Dương Đăng Huệ Phản biện 3: PGS.TS Nguyễn Đức Minh Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp trường, họp Trường Đại học Luật Hà Nội, vào hồi ngày tháng năm Có thể tìm hiểu luận án tại: 1) Thư viện Quốc gia; 2) Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cùng với phát triển kinh tế phát triển loại hình doanh nghiệp quy mô lĩnh vực hoạt động Trong loại hình công ty đối vốn, việc tổ chức, quản lý công ty định dựa yếu tố vốn thành viên góp vào công ty Điều đặt vấn đề việc quản trị công ty cần phải đảm bảo quyền lợi công ty, thành viên, cổ đông thiểu số, có việc bảo vệ trước vi phạm cổ đông khác người quản lý công ty Giao dịch công ty với người có liên quan tiếp cận theo tiêu chí chủ thể, bên chủ thể giao dịch công ty, chủ thể bên “người có liên quan” Những “người có liên quan” người nắm giữ quyền quản lý có khả chi phối đến nội dung giao dịch, hợp đồng có ảnh hưởng đến việc định Giao dịch ký kết dựa nguyên tắc bình đẳng, thỏa thuận có nguy cân lợi ích chủ thể người nắm giữ vị trí quản lý quan trọng doanh nghiệp thành viên, cổ đông lớn nên có khả tác động đến giao dịch cho có lợi cho Pháp luật kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan quy định nhằm giám sát, phòng ngừa xử lý vi phạm người có liên quan lợi dụng loại giao dịch để tư lợi Giao dịch công ty với người có liên quan vấn đề Việt Nam chưa thu hút quan tâm học giả Tác giả luận án lựa chọn đề tài “Hoàn thiện pháp luật kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan” làm đề tài nghiên cứu luận án Luật học xuất phát từ lý sau: Một là, khái niệm người có liên quan để nhận diện giao dịch công ty với người có liên quan cần kiểm soát chưa pháp luật quy định rõ ràng, cụ thể Thủ tục kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan chưa quy định rõ ràng, đầy đủ nghĩa vụ người có liên quan dẫn đến khó khăn thực thi quy định kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan thực tế Hai là, pháp luật chưa có quy định rõ xử lý hậu giao dịch công ty với người liên quan giao dịch không tuân thủ trình tự thông qua theo quy định pháp luật Căn để tuyên bố giao dịch vô hiệu gì? Các chế tài mà người có hành vi vi phạm phải chịu trách nhiệm cá nhân? Ba là, kiểm soát giao dịch quy chế hoạt động loại hình công ty nước ta hạn chế Trong vấn đề quản trị doanh nghiệp, thành viên, cổ đông, quan quản lý công ty đa phần chưa ý thức tầm quan trọng việc kiểm soát giao dịch Vì vậy, doanh nghiệp chưa xác định giao dịch cần kiểm soát, yêu cầu công khai hóa thủ tục kiểm soát giao dịch Đây lỗ hổng lớn khung pháp luật quản trị doanh nghiệp nước ta Vì vậy, việc nghiên cứu vấn đề lý luận nhận diện giao dịch công ty với người có liên quan, xây dựng hoàn thiện chế kiểm soát giao dịch thực cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp, giải tranh chấp hợp đồng tạo môi trường kinh doanh lành mạnh Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án Đối tượng nghiên cứu luận án quy định kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan Cơ sở pháp lý hoạt động kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan dựa pháp luật Điều lệ doanh nghiệp Phạm vi nghiên cứu luận án: Với tính chất luận án tiến sĩ Luật học, luận án đặt trọng tâm nghiên cứu kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan góc độ khoa học pháp lý Dưới góc độ pháp lý, kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan hoạt động liên quan đến nhiều vấn đề khác pháp luật doanh nghiệp, pháp luật chứng khoán, pháp luật ngân hàng, pháp luật kế toán, pháp luật hợp đồng, pháp luật hành chính, pháp luật hình sự, pháp luật trình tự giải tranh chấp hợp đồng công ty với người có liên quan… Trong giới hạn luận án tiến sĩ, đề tài tập trung nghiên cứu chủ yếu tập trung vào nội dung sau: (i) quy định pháp luật nhận diện giao dịch công ty với người có liên quan cần kiểm soát, thủ tục xác lập giao dịch giải hậu giao dịch không tuân theo trình tự thủ tục giao kết; so sánh quy định pháp luật công ty, pháp luật chứng khoán, pháp luật kế toán pháp luật ngân hàng; (ii) pháp luật hợp đồng giao dịch công ty với người có liên quan vô hiệu xử lý hậu quả; (iii) pháp luật xử lý vi phạm hành người có thẩm quyền vi phạm trình tự, thủ tục giao kết; (iv) pháp luật hình quy định chế tài hình người có thẩm quyền vi phạm thủ tục giao kết Trên sở pháp luật, Điều lệ doanh nghiệp cụ thể hóa quy định cụ thể giao dịch công ty với người có liên quan cần kiểm soát thủ tục kiểm soát phù hợp với doanh nghiệp Luận án phân tích Điều lệ công ty cổ phần đại chúng có cổ phiếu phát hành thị trường chứng khoán công ty kinh doanh lĩnh vực ngân hàng để có nhìn rõ nét việc thực hóa pháp luật Điều lệ hoạt động doanh nghiệp thực tế kiểm soát loại giao dịch doanh nghiệp Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu luận án Mục đích luận án: Mục đích luận án nghiên cứu kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan góc độ pháp luật xây dựng số giải pháp hoàn thiện pháp luật kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan Việt Nam Để đạt mục đích trên, luận án đặt nhiệm vụ sau: Thứ nhất, nghiên cứu để làm sáng tỏ vấn đề lý luận giao dịch công ty với người có liên quan cần kiểm soát triết lý việc kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan, khái niệm, chất giao dịch, nội dung pháp luật kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan, vai trò hoạt động kiểm soát giao dịch pháp luật, hậu pháp lý giao dịch công ty với người có liên quan không tuân theo thủ tục giao kết luật định, chế tài mà người có hành vi vi phạm bị áp dụng, sở pháp lý hoạt động kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan Thứ hai, nghiên cứu, phân tích đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam thủ tục kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan Đánh giá thực trạng pháp luật kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan gồm có: quy định pháp luật để nhận diện giao dịch công ty với người có liên quan, quy định pháp luật thủ tục xác lập giao dịch, hậu pháp lý giao dịch công ty với người có liên quan không xác lập theo thủ tục luật định trách nhiệm cá nhân tham gia xác lập không theo thủ tục giao kết Trên sở phân tích thực trạng quy định pháp luật, luận án đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan phân tích việc cụ thể hóa pháp luật kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan Điều lệ số doanh nghiệp hoạt động Từ luận án vấn đề hạn chế, thiếu sót, chưa phù hợp cần hoàn thiện Thứ ba, nghiên cứu yêu cầu hoàn thiện đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan giải pháp nâng cao hiệu áp dụng pháp luật để quy định phát huy vai trò công cụ bảo vệ quyền lợi công ty, bảo vệ nhà đầu tư môi trường kinh doanh lành mạnh Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu luận án Luận án hình thành sở phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng Nhà nước hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường điều kiện hội nhập quốc tế Cơ sở phương pháp luận luận án chủ nghĩa vật biện chứng vật lịch sử Để giải vấn đề mà nhiệm vụ nghiên cứu đề tài đặt ra, luận án sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu khác phương pháp phân tích, tổng hợp, phương pháp so sánh luật học Điểm ý nghĩa luận án Luận án đạt kết nghiên cứu sau: - Luận án xây dựng hệ thống lý luận kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan Việt Nam Luận án đưa tảng triết lý việc kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan, nhận diện giao dịch công ty với người có liên quan cần kiểm soát Nội dung pháp luật kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan bao gồm quy định pháp luật hoạt động kiểm soát nhằm ngăn ngừa vi phạm công khai giao dịch, thông qua giao dịch, giám sát giao dịch quy định pháp luật hoạt động kiểm soát nhằm khắc phục xử lý vi phạm gồm có yêu cầu tuyên bố giao dịch vô hiệu, yêu cầu người có liên quan hoàn lại lợi ích vật chất tài sản công ty đối tượng giao dịch yêu cầu người có liên quan phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho công ty Luận án vai trò kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan hiệu hoạt động doanh nghiệp chống lạm dụng quyền lực công ty; xác định sở pháp lý hoạt động kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan gồm có quy định pháp luật Điều lệ doanh nghiệp Luận án phân tích đặc trưng tổ chức, quản lý doanh nghiệp Việt Nam tác động đến chế kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan, đồng thời phân tích kinh nghiệm quốc tế quy định pháp luật kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan - Luận án đánh giá cách tương đối toàn diện có hệ thống thực trạng pháp luật kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan Việt Nam, bất cập hệ thống pháp luật hành khó khăn thực tiễn thi hành thể chế hóa quy định pháp luật vào Điều lệ hoạt động doanh nghiệp - Luận án đề xuất yêu cầu, nguyên tắc giải pháp cụ thể cho việc hoàn thiện pháp luật kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan, đáp ứng nhu cầu phát triển môi trường kinh doanh lành mạnh kinh tế thị trường thời kỳ hội nhập quốc tế Việt Nam Những giải pháp bao gồm giải pháp hoàn thiện pháp luật tạo tảng thể chế cho việc kiểm soát giao dịch, giải pháp hoàn thiện chế quản trị giải pháp nâng cao hiệu áp dụng pháp luật kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan Kết cấu luận án Ngoài Lời nói đầu, Phần tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài luận án, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, luận án gồm có chương, cụ thể sau: Chương 1: Một số vấn đề lý luận kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan Chương 2: Kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan pháp luật hành Điều lệ công ty hoạt động Chương 3: Hoàn thiện pháp luật kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan PHẦN TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Pháp luật giao dịch công ty với người có liên quan vấn đề giới Việt Nam chưa thu hút quan tâm học giả Một số công trình nghiên cứu có đề cập đến loại giao dịch gọi tên giao dịch giao dịch dễ phát sinh tư lợi dạng giao kết trục lợi Các công trình nghiên cứu kể đến sau: Thông tin Viện Khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp số 11/1998 “Chống giao kết trục lợi kinh doanh” Các viết “Kiểm soát giao dịch tư lợi công ty theo Luật Doanh nghiệp” tác giả Lê Đình Vinh tạp chí Luật học số 1/2004, “Kiểm soát giao dịch có nguy phát sinh tư lợi theo Luật Doanh nghiệp năm 2005” tác giả Trần Thị Bảo Ánh tạp chí Luật học số 9/2010, “Buôn bán nội gián hoạt động công ty thị trường chứng khoán” GS.TS Lê Hồng Hạnh tạp chí Luật học số 5/1999 Luận văn thạc sỹ “Kiểm soát giao dịch có nguy phát sinh tư lợi theo quy định Luật Doanh nghiệp năm 2005” tác giả Ngô Thị Bích Phương, Luận án tiến sỹ “Giao kết trục lợi kinh tế thị trường nước ta giải pháp pháp lý nhằm hạn chế, khắc phục” tác giả Vũ Thị Thanh Tâm Sách “Cẩm nang quản trị công ty” Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với Tổ chức tài quốc tế Các nghiên cứu Tổ chức phát triển kinh tế “Hướng dẫn phòng chống lạm dung giao dịch công ty với người có liên quan nước châu Á”, “Giao dịch công ty với người có liên quan quyền lợi cổ đông thiểu số”, Bài viết “Giao dịch tư lợi, giao dịch công giao dịch công ty với người có liên quan” John H Farrar Susan Watson trường Đại học Aucland, Newzeland, “Luật giao dịch công ty với giám đốc- nhìn từ góc độ so sánh” tác giả Luca Enriques, trường Đại học Bologna, Italia… Ở khía cạnh khác nhau, việc nghiên cứu hoạt động kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan tác giả đề cập đến dừng lại nội dung cụ thể giao dịch có xung đột lợi ích, giao dịch với giám đốc… mà điều kiện để giải toàn diện sâu sắc khía cạnh hoạt động kiểm soát giao dịch Vì vậy, nghiên cứu cách chuyên sâu hơn, đầy đủ, toàn diện có hệ thống pháp luật kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan Việt Nam giai đoạn thực cần thiết Tác giả luận án phân tích để nhận diện giao dịch công ty với người có liên quan cần kiểm soát, đặc điểm giao dịch này, nội dung sở pháp lý hoạt động kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan Các đặc trưng tổ chức quản lý doanh nghiệp Việt Nam có tác động đến việc kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan Luận án phân tích thực trạng pháp luật hành kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan pháp luật doanh nghiệp, pháp luật chứng khoán, ngân hàng, kế toán; quy định pháp luật giải hậu giao dịch không tuân theo thủ tục giao kết, trách nhiệm dân sự, trách nhiệm hành chính, trách nhiệm hình người có hành vi vi phạm Trên sở phân tích hạn chế pháp luật, luận án đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan Đây nội dung tiếp cận kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan luận án khác với nghiên cứu giao dịch công ty với người có liên quan công trình khoa học tác giả nước Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KIỂM SOÁT GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 1.1 Nền tảng triết lý việc kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan Trong loại hình công ty đối nhân, pháp luật không cần thiết phải can thiệp để kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan dựa đặc điểm thành viên phải chịu trách nhiệm vô hạn liên đới hoạt động kinh doanh công ty Như vậy, lợi ích công ty, cổ đông bên thứ ba (người lao động, bạn hàng, Nhà nước) đảm bảo Trong công ty đối vốn, đặc điểm công ty pháp nhân độc lập thành viên công ty chịu trách nhiệm hữu hạn số vốn góp nên pháp luật cần phải kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan không người có liên quan lợi dụng giao dịch để tư lợi Có thể lý giải nguyên việc kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan công ty đối vốn xuất phát từ lý sau: Thứ nhất, giao dịch công ty với người có liên quan giao dịch xác lập với chủ thể đặc biệt có khả định, chi phối đến việc thiết lập giao dịch Thứ hai, giao dịch xác lập dựa bình đẳng thỏa thuận có xung đột lợi ích phía chủ thể người có liên quan nên có nguy cân lợi ích Thứ ba, xác lập nghĩa vụ người đại diện phải trung thành với lợi ích công ty phải kiểm soát giao dịch pháp luật đảm bảo chế bồi thường thiệt hại, áp dụng trách nhiệm hành chính, trách nhiệm dân người có hành vi vi phạm Thứ tư, kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan nhằm bảo đảm lợi ích công ty, cổ đông bên thứ ba Đây dự liệu nhà lập pháp nhằm phá vỡ tường trách nhiệm hữu hạn cổ đông 1.2 Nhận diện giao dịch công ty với người có liên quan cần kiểm soát 1.2.1 Người có liên quan đặc điểm xác định người có liên quan Trên sở phân tích mối quan hệ nghĩa vụ ủy thác người quản lý thành viên, cổ đông sở hữu phần vốn góp, cổ phần lớn với công ty, luận án đưa khái niệm người có liên quan sau: Người có liên quan cá nhân, tổ chức có mối quan hệ trực tiếp gián tiếp với công ty sở góp vốn, quan hệ quản lý nội có quan hệ với người quản lý, người góp vốn trao quyền định có khả chi phối tới việc xác lập giao dịch Người có liên quan có đặc điểm sau: (i) Có mối quan hệ trực tiếp gián tiếp với công ty Quan hệ trực tiếp kể đến người quản lý, thành viên, cổ đông có phần 1.5 Cơ sở pháp lý hoạt động kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan 1.5.1 Các quy định pháp luật Các quy định pháp luật hoạt động kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan tìm thấy văn pháp luật công ty, pháp luật chứng khoán, pháp luật ngân hàng, pháp luật kế toán, pháp luật điều chỉnh quan hệ hợp đồng, pháp luật tố tụng dân sự, pháp luật hành chính, pháp luật hình Ngoài ra, án lệ tiền lệ xét xử coi nguồn luật giúp cho việc giải tranh chấp công ty với người có liên quan áp dụng thống 1.5.2 Điều lệ tổ chức, hoạt động quy chế nội doanh nghiệp Điều lệ quy chế tổ chức, hoạt động doanh nghiệp coi “luật” công ty điều chỉnh hoạt động nội công ty, có hoạt động kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan Áp dụng quy định để kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan trước hết phải ưu tiên Điều lệ công ty với tư cách hợp đồng bên Những vấn đề mà Điều lệ công ty không quy định quy định trái với pháp luật áp dụng đến quy định pháp luật 1.6 Các đặc trưng tổ chức, quản lý doanh nghiệp Việt Nam tác động đến chế kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan Những yếu tố đặc trưng Việt Nam có ảnh hưởng đến quy định pháp luật kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan gồm có: đặc trưng cấu sở hữu vốn sở hữu tập trung; đặc trưng cấu trúc quản trị cấu trúc mang tính pha trộn cấu trúc hội đồng tầng cấu trúc hội đồng hai tầng; đặc trưng quản lý tách bạch quyền sở hữu quyền quản lý 1.7 Pháp luật số nước kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan Luận án phân tích pháp luật Hợp chủng quốc Hoa kỳ-quốc gia điển hình pháp luật Anh, pháp luật nước Cộng hòa Pháp- quốc gia điển hình pháp luật Châu Âu lục địa pháp luật dân sự, thương mại Pháp ảnh hưởng sâu sắc đến tư lập pháp Việt Nam pháp luật nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa- nước có kinh tế chuyển đổi tương đồng với Việt Nam để tìm kinh nghiệm áp dụng pháp luật Việt Nam quy định kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan Kết luận chương 1 Giao dịch công ty với người có liên quan giao dịch xác lập công ty với người có liên quan công ty - bên trao quyền có khả chi phối đến việc xác lập giao dịch Các đặc điểm thể giao dịch công ty với người có liên quan gồm có: (i) chủ thể giao dịch công ty với người có liên quan công ty; (ii) giao dịch phải chứa đựng xung đột lợi ích; (iii) giao dịch mang yếu tố tài sản Nội dung hoạt động kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan bao gồm quy định pháp luật nhằm ngăn ngừa khắc phục hành vi vi phạm thủ tục kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan Vai trò hoạt động kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan bảo đảm quyền lợi công ty, thành viên, cổ đông lợi ích bên thứ ba Hoạt động kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan có ý nghĩa hiệu hoạt động doanh nghiệp, việc chống lạm dụng quyền lực công ty hoàn thiện chế quản lý doanh nghiệp Cơ sở pháp lý hoạt động kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan quy định văn pháp luật công ty, pháp luật chứng khoán, pháp luật ngân hàng, pháp luật kế toán, pháp luật hợp đồng, pháp luật hành chính, pháp luật hình Ngoài ra, thủ tục kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan với tư cách biện pháp tự thực thi chịu điều chỉnh Điều lệ quy chế tổ chức hoạt động công ty Áp dụng quy định pháp luật để kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan trước hết phải ưu tiên Điều lệ công ty với tư cách “luật” công ty quy chế nội tổ chức hoạt động công ty cụ thể hóa Điều lệ Những vấn đề mà Điều lệ không quy định quy định trái với pháp luật áp dụng đến quy định pháp luật Ở Việt Nam, đặc trưng tổ chức, quản lý doanh nghiệp có ảnh hưởng đến quy định pháp luật kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan khả thực thi quy định thực tế Đó cấu sở hữu vốn tập trung, cấu trúc quản trị nội doanh nghiệp, phân chia rành mạch quyền sở hữu, quyền quản lý Chương KIỂM SOÁT GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN TRONG PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VÀ TRONG ĐIỀU LỆ CỦA CÁC CÔNG TY ĐANG HOẠT ĐỘNG 2.1 Pháp luật kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan 2.1.1 Các quy định pháp luật nhận diện giao dịch công ty với người có liên quan cần kiểm soát Thứ nhất, nhận diện giao dịch công ty với người có liên quan cần kiểm soát theo pháp luật doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp năm 2005 xác định số loại công ty công ty TNHH thành viên tổ chức, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần xác lập giao dịch với người có liên quan cần phải theo thủ tục định Mỗi loại hình công ty kể xác định người có liên quan khác Về bản, diện người có liên quan xác lập giao dịch với công ty cần kiểm soát nhầm lẫn cách tiếp cận người có liên quan công ty hay cá nhân, chưa xác định đầy đủ đối tượng coi có liên quan Thứ hai, nhận diện giao dịch công ty với người có liên quan cần kiểm soát theo pháp luật chứng khoán Trong quy chế quản trị áp dụng cho công ty đại chúng có quy định giao dịch công ty với người quản lý nhóm người có quan hệ với người quản lý cần phải kiểm soát chương nghĩa vụ trách nhiệm người quản lý, thiếu vắng hẳn quy định người có liên quan cổ đông lớn Điều dẫn đến khó khăn thực tiễn thi hành Ngoài số quy định cấm đoán giao dịch công ty với người có liên quan công ty kinh doanh chứng khoán Thứ ba, nhận diện giao dịch công ty với người có liên quan cần kiểm soát theo pháp luật tín dụng ngân hàng Nhóm người có liên quan quy định Luật tổ chức tín dụng mở rộng so với Luật Doanh nghiệp việc xác định thành viên Ban kiểm soát thành viên, cổ đông sở hữu từ 5% vốn điều lệ ngân hàng cổ phần có quyền biểu ngân hàng trở lên Ngoài ra, giao dịch cấp tín dụng ngân hàng với số người có liên quan bị kiểm soát quy định cấm đoán 2.1.2 Các quy định pháp luật thủ tục xác lập giao dịch Thứ nhất, quy định công khai hóa giao dịch công ty với người có liên quan Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy định người đại diện theo pháp luật có nghĩa vụ công khai dự thảo hợp đồng công ty với người có liên quan đến chủ thể có thẩm quyền định giao dịch Luật Doanh nghiệp năm 2014 sửa đổi người có nghĩa vụ công khai giao dịch người ký hợp đồng theo quy định Luật này, công ty có nhiều người đại diện theo pháp luật nên người đại diện cho công ty ký hợp đồng có nghĩa vụ công khai giao dịch Tuy nhiên, quy định nghĩa vụ công khai giao dịch không dừng lại người quản lý (người đại diện theo pháp luật công ty) mà người có liên quan khác có quan hệ trực tiếp với doanh nghiệp Thứ hai, quy định thẩm quyền định giao dịch công ty với người có liên quan Khác với giao dịch thông thường khác, việc định xác lập giao dịch công ty với người có liên quan quan quản lý doanh nghiệp định Đối với công ty TNHH thẩm quyền định giao dịch thuộc Hội đồng thành viên Đối với công ty cổ phần phụ thuộc vào giá trị giao dịch (từ 50% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi báo cáo tài gần trở lên tỷ lệ lớn ghi Điều lệ công ty) mà thuộc Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông Luật Doanh nghiệp năm 2014 sửa đổi quy định từ 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi báo cáo tài gần trở lên Quy định mở rộng gây lãng phí chi phí quản trị cho công ty Thứ ba, quy định điều kiện thông qua giao dịch công ty với người có liên quan Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên tỷ lệ biểu thông qua giao dịch 75% số vốn có quyền biểu (Luật Doanh nghiệp năm 2014 thay đổi tỷ lệ 65%); công ty cổ phần, thông qua Đại hội đồng cổ đông tỷ lệ 65% Khi thông qua Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số Người có liên quan quyền bỏ phiếu Trong công ty TNHH thành viên tổ chức điều kiện thông qua chặt chẽ so với loại hình công ty khác Không quy định điều kiện nguyên tắc đa số thông qua Hội đồng thành viên mà cần phải đáp ứng điều kiện giá sử dụng hợp đồng giá thị trường thời điểm hợp đồng ký kết thực Pháp luật chứng khoán có quy định chặt chẽ thủ tục giao kết quy định điều kiện thông qua giao dịch công ty đại chúng hợp đồng phải tổ chức tư vấn độc lập cho công hợp lý xét phương diện liên quan đến cổ đông vào thời điểm thông qua 2.1.3 Hậu pháp lý giao dịch công ty với người có liên quan không xác lập theo thủ tục luật định Một là, giao dịch công ty với người có liên quan không tuân theo thủ tục giao kết theo quy định Điều lệ công ty Luật Doanh nghiệp hiệu lực kể từ thời điểm giao kết xử lý hậu giao dịch vô hiệu theo quy định pháp luật Việc tuyên bố giao dịch vô hiệu thuộc thẩm quyền quan giải tranh chấp sở đơn khởi kiện thành viên, cổ đông công ty Luật Doanh nghiệp năm 2014 bổ sung điều kiện để giao dịch bị vô hiệu phải gây thiệt hại cho công ty để tránh lãng phí chi phí khởi kiện, việc chứng minh thiệt hại cho công ty thành viên, cổ đông dễ dàng Tìm quy định Bộ luật dân hành dự thảo Bộ luật dân gần quy định để giao dịch vô hiệu không tuân theo trình tự, thủ tục giao kết Điều chứng tỏ chưa có tương thích văn pháp luật Hai là, xử lý tài sản giao dịch công ty với người có liên quan vô hiệu Người đại diện theo pháp luật người có liên quan phải có nghĩa vụ hoàn trả tài sản cho công ty, hoàn trả khoản lợi thu từ việc thực hợp đồng bồi thường thiệt hại phát sinh (nếu có) 2.1.4 Trách nhiệm cá nhân có hành vi vi phạm quy định thủ tục xác lập giao dịch công ty với người có liên quan Trách nhiệm dân trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại phát sinh trường hợp giao dịch công ty với người có liên quan gây thiệt hại đến lợi ích doanh nghiệp Tùy thuộc vào tính chất mức độ hành vi vi phạm mà người xác lập giao dịch công ty với người có liên quan không tuân theo thủ tục giao kết bị xử lý vi phạm hành bị áp dụng trách hình Tuy vậy, Nghị định số 155/2013/NĐ-CP xử lý vi phạm hành lĩnh vực kế hoạch đầu tư bỏ ngỏ hành vi vi phạm này, đồng nghĩa với việc thiếu quy định xử lý vi phạm hành người có hành vi vi phạm Bộ luật hình năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 có quy định tội phạm áp dụng người có hành vi vi phạm thủ tục giao kết gây thiệt hại cho công ty mức độ định Điều 165 tội cố ý làm trái quy định nhà nước quản lý kinh tế gây hậu nghiêm trọng Tuy nhiên, tội áp dụng người quản lý doanh nghiệp, người có liên quan khác thực hành vi vi phạm thủ tục giao kết giao dịch công ty với người có liên quan lại không bị truy cứu trách nhiệm hình 2.2 Việc cụ thể hóa quy định pháp luật kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan Điều lệ hoạt động Doanh nghiệp Luận án phân tích Điều lệ hoạt động công ty cổ phần Dược Hậu giang Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Do Điều lệ công ty phải khuôn khổ pháp luật mà quy định pháp luật kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan đa phần quy định mang tính bắt buộc mà không cho phép công ty tự thỏa thuận Điều lệ, quy định giá trị giao dịch đến mức độ thuộc thẩm quyền định Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị công ty phép thỏa thuận Điều lệ Công ty cổ phần Dược Hậu giang chép y nguyên quy định Quy chế quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng nên gặp phải hạn chế quy định pháp luật Trong đó, Điều lệ Ngân hàng ngoại thương vượt khuôn khổ pháp luật để phù hợp với thực tiễn thi hành lại trái pháp luật Kết luận chương Các quy định pháp luật nhận diện giao dịch công ty với người có liên quan cần kiểm soát, thủ tục thông qua giao dịch công ty với người có liên quan, giao dịch vô hiệu không tuân theo thủ tục giao kết trách nhiệm pháp lý người có hành vi vi phạm theo pháp luật hành chưa đầy đủ, rõ ràng khó áp dụng thực tiễn thi hành Trên thực tế, việc thực thi quy định chưa đảm bảo doanh nghiệp hoạt động Qua phân tích Điều lệ công ty cổ phần Dược Hậu Giang Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương nhận thấy việc cụ thể hóa pháp luật vào Điều lệ hoạt động công ty thực tế phụ thuộc vào cách vận dụng doanh nghiệp Điều lệ công ty cổ phần Dược Hậu Giang phù hợp với quy định pháp luật bất cập thực tiễn thi hành Điều lệ Ngân hàng Ngoại thương có quy định phù hợp với thực tiễn hoạt động doanh nghiệp, thuận tiện việc áp dụng lại không phù hợp với pháp luật Những người soạn thảo Điều lệ xoay xở khuôn khổ quy đinh pháp luật mà khuôn khổ nhiều bất cập Điều lệ doanh nghiệp có hạn chế Chương HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SOÁT GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 3.1 Các yếu tố cần đảm bảo hoàn thiện pháp luật kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan 3.1.1 Các nguyên tắc kinh tế thị trường yêu cầu kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan 3.1.2 Tính đồng bộ, tính hệ thống pháp luật kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan 3.1.3 Tính tương thích với pháp luật thông lệ quốc tế kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan 3.1.4 Các yêu cầu cụ thể quản trị công ty đặt pháp luật kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan Một là, yêu cầu đảm bảo sở cho khuôn khổ quản trị công ty hiệu Hai là, yêu cầu đảm bảo quyền cổ đông khả thực thi thực tế Ba là, yêu cầu đảm bảo đối xử bình đẳng cổ đông Bốn là, yêu cầu minh bạch hóa thông tin Năm là, yêu cầu tính trách nhiệm tối đa Hội đồng quản trị 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện chế kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan 3.2.1 Hoàn thiện tảng thể chế cho việc kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan Thứ nhất, hoàn thiện quy định pháp luật nhận diện giao dịch công ty với người có liên quan Về cách tiếp cận cấu điều luật quy định người có liên quan giao dịch công ty với người có liên quan loại hình doanh nghiệp nên tiếp cận theo hướng pháp luật doanh nghiệp quy định danh sách người có liên quan quan hệ với công ty Ngoài danh sách trên, doanh nghiệp thỏa thuận đối tượng khác coi người có liên quan Điều lệ phù hợp với doanh nghiệp Quy định giao dịch công ty với người có liên quan loại hình công ty nên quy định đặc thù loại doanh nghiệp mà không cần liệt kê lại tính liên kết, tính thống quy định người có liên quan Trong lĩnh vực pháp luật chứng khoán cần phải hiểu thống người có liên quan theo Luật Chứng khoán thay quy định Điều lệ Mẫu lại hiểu người có liên quan theo Luật Doanh nghiệp Pháp luật chứng khoán cần bổ sung giao kdichj công ty với người có liên quan cần kiểm soát để kết nối với khái niệm người có liên quan Thứ hai, hoàn thiện quy định pháp luật trình tự, thủ tục xác lập giao dịch Yêu cầu đảm bảo tính công khai giao dịch cần xác định rõ chủ thể có nghĩa vụ công khai giao dịch Có giao dịch công ty với người có liên quan che đậy cách tinh vi thông qua mối quan hệ phức tạp mà thân người đại diện theo pháp luật biết Vì vậy, nghĩa vụ công khai phải áp dụng người có liên quan có quan hệ trực tiếp với doanh nghiệp Nội dung công khai không nên dừng lại thông tin hợp đồng mà nội dung giải trình quan hệ công ty với người có liên quan, lợi ích mà họ đạt xác lập giao dịch Về thẩm quyền định giao dịch Đối với công ty cổ phần nên Điều lệ công ty quy định quan có thẩm quyền thông qua giao dịch tùy thuộc vào giá trị giao dịch Đối với công ty TNHH thành viên tổ chức để đảm bảo phân định ba quyền đạo, điều hành kiểm soát nên bỏ quy định kiểm soát viên có thẩm quyền thông qua giao dịch Về nguyên tắc thông qua giao dịch Đối với công ty TNHH thành viên tổ chức quy định điều kiện cần giá trị hợp đồng phải giá hợp lý thời điểm hợp đồng ký kết thực Điều kiện chặt chẽ so với loại hình công ty khác gây khó khăn thực tiễn thi hành Luật không quy định rõ tổ chức chuyên môn có thẩm quyền định giá giao dịch nên cần phải bổ sung quy định Đối với công ty hợp danh, pháp luật doanh nghiệp không kiểm soát giao dịch công ty hợp danh với người có liên quan giao dịch ảnh hưởng đến lợi ích công ty, thành viên hợp danh thành viên góp vốn Do cần phải bổ sung quy định pháp luật doanh nghiệp quyền biểu thành viên góp vốn giao dịch công ty hợp danh với người có liên quan công ty Thứ ba, hoàn thiện quy định pháp luật xử lý giao dịch công ty với người có liên quan bị vô hiệu Dự thảo Bộ luật dân sửa đổi nên bổ sung quy định giao dịch dân vô hiệu không tuân thủ trình tự, thủ tục giao kết để quan giải tranh chấp có pháp lý rõ ràng Pháp luật doanh nghiệp không nên quy định giao dịch công ty với người có liên qun đương nhiên vô hiệu không tuân theo thủ tục giao kết luật định mà nên trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên có định khác Đây coi thủ tục thông qua sau doanh nghiệp thời gian định Bởi vì, không tuân theo trình tự giao kết không đồng nghĩa với giao dịch công ty với người có liên quan bị tước đoạt lợi ích vật chất công ty Do việc tuyên bố giao dịch thực vô hiệu gây thiệt hại cho công ty giao dịch tuân theo quy luật thị trường cần thiết cho công ty Thứ tư, hoàn thiện quy định pháp luật trách nhiệm pháp lý người có hành vi vi phạm thủ tục kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan Về trách nhiệm dân sự, Luật Doanh nghiệp cần xác định rõ hành vi vi phạm việc kiểm soát giao dịch thuộc người có trách nhiệm bồi thường thiệt hại mà không nên quy định chung chung người đại diện theo pháp luật, người có liên quan phải liên đới bồi thường Về trách nhiệm hành cần phải bổ sung hành vi vi phạm phải chịu chế tài liên quan đến việc kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan Về chế tài hình sự, cần phải bổ sung hành vi phạm tội người có liên quan thành viên, cổ đông sở hữu phần vốn góp, cổ phần chi phối lợi dụng giao kết hợp đồng với công ty để tư lợi 3.2.2 Hoàn thiện chế quản trị công ty để kiểm soát hiệu giao dịch công ty với người có liên quan Xây dựng chế quản trị công ty tốt coi chìa khóa mở cửa thành công cho doanh nghiệp việc tiếp cận thị trường vốn nhân tố khẳng định giá trị doanh nghiệp tỏng kinh tế, qua kiểm soát có hiệu giao dịch công ty với người có liên quan Các giải pháp nhằm xây dựng hoàn thiện chế quản trị công ty kể đến gồm có: (i) hoàn thiện mô hình quản trị công ty; (ii) hạn chế can thiệp quan quản lý vào hoạt động quản trị công ty Để hoàn thiện khung pháp luật quản trị doanh nghiệp cần lưu ý đến số khuyến nghị: sửa đổi hoàn thiện quy định Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát; tăng cường chế bảo vệ cổ đông thiểu số; xây dựng hoàn thiện chế tài phù hợp vi phạm quản trị doanh nghiệp; hoàn thiện pháp luật kế toán, kiểm toán doanh nghiệp, nâng cao chất lượng hiệu hoạt động quan kế toán, kiểm toán nhằm minh bạch giao dịch công ty với người có liên quan 3.2.3 Giải pháp nâng cao hiệu áp dụng pháp luật kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan Hiện việc thực thi quy định pháp luật kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan Việt Nam yếu, nói chưa phát huy vai trò công cụ pháp lý nhằm bảo vệ quyền lợi thành viên, cổ đông góp vốn công ty Thách thức lớn với nước phát triển làm để thảo điều luật quy tắc quản trị doanh nghiệp chúng có sẵn mà vấn đề mấu chốt làm để thực thi điều luật cách có hiệu Điều phổ biến quốc gia có kinh tế chuyển đổi, nơi mà văn hóa kinh doanh chưa phát triển, pháp luật chưa văn minh, văn hóa pháp lý chưa tốt Các giao dịch công ty với người có liên quan chưa giải vụ án dân thành viên, cổ đông không phát có không thực quyền mà vụ việc đưa ánh sáng có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình Trong thời gian tới, giải pháp nhằm nâng cao hiệu áp dụng pháp luật kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan kể đến: Thứ nhất, nâng cao ý thức doanh nghiệp nhà đầu tư việc tuân thủ quy định pháp luật kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan Thứ hai, nâng cao nhận thức vai trò Điều lệ quy chế doanh nghiệp việc kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan Thứ ba, tăng cường vai trò thiết chế giám sát hoàn thiện chế tài trách nhiệm vật chất Các thiết chế giám sát chế tài đủ mạnh áp dụng hành vi vi phạm để có sức răn đe đảm bảo thực thi quy định pháp luật kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan bối cảnh Việt Nam chuyển từ hệ thống quản lý dựa quan hệ thân quen sang hệ thống quản lý dựa pháp luật Thứ tư, nâng cao hiệu hoạt động tòa án lực xét xử thẩm phán việc giải yêu cầu giao dịch công ty với người có liên quan không tuân theo thủ tục giao kết luật định Kết luận chương Các yếu tố cần đảm bảo hoàn thiện pháp luật kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan gồm có: nguyên tắc kinh tế thị trường; nguyên tắc đảm bảo đồng tính hệ thống quy định pháp luật kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan; nguyên tắc đảm bảo tương thích với pháp luật thông lệ quốc tế kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan; nguyên tắc đảm bảo yêu cầu quản trị công ty đặt pháp luật kiểm sát giao dịch công ty với người có liên quan Để hoàn thiện chế kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan cần thực đồng ba nhóm giải pháp sau: Giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật tạo tảng thể chế cho việc kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan; Giải pháp hoàn thiện chế quản trị công ty để kiểm soát hiệu giao dịch công ty với người có liên quan; giải pháp nâng cao hiệu áp dụng pháp luật kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan Trong nhóm giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật tạo tảng thể chế cho việc kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan trọng tâm, gồm có giải pháp hoàn thiện quy định người có liên quan nhận diện giao dịch công ty với người có liên quan cần kiểm soát, hoàn thiện quy định pháp luật thủ tục kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan, hoàn thiện quy định pháp luật giải hậu giao dịch công ty với người có liên quan không tuân theo thủ tục giao kết, hoàn thiện quy định pháp luật xử lý người có hành vi vi phạm thủ tục kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan KẾT LUẬN Giao dịch công ty với người có liên quan giao dịch xác lập công ty với người có liên quan công ty- bên trao quyền định có khả chi phối đến việc xác lập giao dịch; chứa đựng xung đột lợi ích Hoạt động kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan chất kiểm soát không người có liên quan lợi dụng giao dịch để mang lại lợi ích cho thân, chiếm đoạt lợi ích vật chất công ty thành viên, cổ đông công ty Pháp luật kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan quốc gia tiếp cận khác phụ thuộc vào cấu sở hữu, cấu quản trị truyền thống văn hóa quốc gia Để kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan, pháp luật phải xây dựng quy phạm tương ứng để xác định đối tượng coi người có liên quan; nghĩa vụ công khai lợi ích người này; thủ tục phê duyệt giao dịch công ty với người có liên quan; xử lý hậu giao dịch không tuân theo thủ tục phê duyệt pháp luật quy định xử lý cá nhân có hành vi vi phạm thủ tục xác lập giao dịch công ty với người có liên quan Cơ sở pháp lý hoạt động kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan quy định pháp luật doanh nghiệp, pháp luật chứng khoán, pháp luật tín dụng, ngân hàng Ngoài ra, Điều lệ doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng việc quy định thủ tục kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan Điều lệ hợp đồng công ty với cổ đông cổ đông công ty với Thực trạng pháp luật kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan Việt Nam nhiều bất cập Cụ thể, quy định pháp luật nhận diện giao dịch công ty với người có liên quan thiếu số đối tượng người có liên quan cần kiểm soát loại hình công ty; nhầm lẫn tiếp cận người có liên quan với cá nhân mà với doanh nghiệp; không rõ ràng, không phù hợp với thực tiễn thi hành Các quy định pháp luật thủ tục phê duyệt giao dịch chưa rõ ràng, cụ thể bất cập Trong đó, quy định pháp luật giải hậu giao dịch không tuân theo thủ tục giao kết trách nhiệm cá nhân để xảy hành vi vi phạm nhiều khoảng trống pháp lý liên quan đến tuyên bố giao dịch vô hiệu hình thức xử lý trách nhiệm hình trách nhiệm hành cá nhân có hành vi vi phạm khiến cho việc cưỡng chế thực thi quy định kiểm soát giao dịch yếu Chính điều làm cho việc thực quy định pháp luật kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan nhiều yếu chưa tồn thực tế hoạt động nhiều doanh nghiệp Thực trạng đặt yêu cầu phải hoàn thiện pháp luật giao dịch công ty với người có liên quan Luận án phân tích Điều lệ công ty cổ phần Dược Hậu Giang Ngân hàng ngoại thương Việt Nam để xem xét khả vận dụng pháp luật việc xây dựng Điều lệ công ty thực tế gặp phải nhiều bất cập Để hoàn thiện pháp luật kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan Việt Nam, tác giả luận án đưa số giải pháp Đó nhóm giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật tạo tảng thể chế cho việc kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan nhóm giải pháp hoàn thiện chế quản trị công ty để kiểm soát hiệu giao dịch công ty với người có liên quan Bên cạnh việc hoàn thiện quy định pháp luật, luận án đưa nhóm giải pháp nâng cao hiệu áp dụng pháp luật kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan điều kiện, hoàn cảnh Việt Nam Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan cụ thể giải pháp hoàn thiện quy định người có liên quan nhận diện giao dịch công ty với người có liên quan cần kiểm soát loại hình doanh nghiệp Cách tiếp cận phần giải thích từ ngữ liệt kê người có liên quan công ty loại hình doanh nghiệp cần kiểm soát quy định người có liên quan đặc trưng doanh nghiệp Điều lệ công ty quy định trường hợp cần thiết Quy định giao dịch công ty với người có liên quan cần kiểm soát cần phải cụ thể Quy định pháp luật thủ tục kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan cần cụ thể nghĩa vụ công khai giao dịch người có liên quan nguyên tắc thông qua giao dịch nên Điều lệ công ty quy định Trường hợp giao dịch công ty với người có liên quan không tuân theo thủ tục giao kết không đương nhiên bị vô hiệu mà nên công ty thành viên, cổ đông công ty tự định thủ tục thông qua sau Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị Các chế tài dân sự, hành chế tài hình việc xử lý người có hành vi vi phạm thủ tục kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan cần bổ sung quy định cụ thể nhằm thực thi có hiệu quy định DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ Nguyễn Thị Vân Anh (2012), “Một số nghĩa vụ người quản lý công ty công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp năm 2005”, Tạp chí Nghề Luật, (2) Nguyễn Thị Vân Anh (2012), “Pháp luật Cộng hòa liên bang Đức, Cộng hòa Pháp kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan số học kinh nghiệm Việt Nam”, Tạp chí Nghề Luật, (6) Nguyễn Thị Vân Anh (2013), “Nhận diện người có liên quan giao dịch công ty với người có liên quan”, Tạp chí Luật học, (12) Nguyễn Thị Vân Anh (2013), “Giao dịch công ty với người có liên quan theo Luật Doanh nghiệp năm 2005 kinh nghiệm số nước giới”, Tạp chí Dân chủ Pháp luật, (12) [...]... giải pháp hoàn thiện cơ chế kiểm soát giao dịch giữa công ty với người có liên quan 3.2.1 Hoàn thiện nền tảng thể chế cho việc kiểm soát giao dịch giữa công ty với người có liên quan Thứ nhất, hoàn thiện quy định pháp luật về nhận diện giao dịch giữa công ty với người có liên quan Về cách tiếp cận và cơ cấu các điều luật quy định về người có liên quan và giao dịch giữa công ty với người có liên quan. .. định pháp luật về kiểm soát giao dịch giữa công ty với người có liên quan; nguyên tắc đảm bảo sự tương thích với pháp luật và thông lệ quốc tế về kiểm soát giao dịch giữa công ty với người có liên quan; nguyên tắc đảm bảo các yêu cầu quản trị công ty đặt ra đối với pháp luật về kiểm sát giao dịch giữa công ty với người có liên quan 2 Để hoàn thiện cơ chế kiểm soát giao dịch giữa công ty với người có liên. .. giải pháp hoàn thiện các quy định pháp luật tạo nền tảng thể chế cho việc kiểm soát giao dịch giữa công ty với người có liên quan là trọng tâm, gồm có giải pháp hoàn thiện quy định về người có liên quan và nhận diện giao dịch giữa công ty với người có liên quan cần kiểm soát, hoàn thiện quy định pháp luật về thủ tục kiểm soát giao dịch giữa công ty với người có liên quan, hoàn thiện các quy định pháp luật. .. liên quan từ các giao dịch này 1.2.3 Các dạng giao dịch giữa công ty với người có liên quan Có thể phân loại theo tiêu chí người có liên quan hoặc tính chất của giao dịch để xác định các dạng giao dịch giữa công ty với người có liên quan 1.3 Nội dung của pháp luật về hoạt động kiểm soát giao dịch giữa công ty với người có liên quan Nội dung của pháp luật về kiểm soát giao dịch giữa công ty với người có. .. quả của giao dịch giữa công ty với người có liên quan không tuân theo thủ tục giao kết, hoàn thiện quy định pháp luật về xử lý người có hành vi vi phạm trong thủ tục kiểm soát giao dịch giữa công ty với người có liên quan KẾT LUẬN 1 Giao dịch giữa công ty với người có liên quan là giao dịch được xác lập giữa công ty với người có liên quan của công ty- là bên được trao quyền quyết định hoặc có khả năng... liên quan cần thực hiện đồng bộ ba nhóm giải pháp sau: Giải pháp hoàn thiện các quy định pháp luật tạo nền tảng thể chế cho việc kiểm soát giao dịch giữa công ty với người có liên quan; Giải pháp hoàn thiện cơ chế quản trị công ty để kiểm soát hiệu quả hơn giao dịch giữa công ty với người có liên quan; giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về kiểm soát giao dịch giữa công ty với người có liên quan. .. giao dịch giữa công ty với người có liên với việc hoàn thiện cơ chế quản lý doanh nghiệp 1.5 Cơ sở pháp lý của hoạt động kiểm soát giao dịch giữa công ty với người có liên quan 1.5.1 Các quy định pháp luật Các quy định pháp luật về hoạt động kiểm soát giao dịch giữa công ty với người có liên quan được tìm thấy trong các văn bản pháp luật về công ty, pháp luật về chứng khoán, pháp luật về ngân hàng, pháp. .. nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về kiểm soát giao dịch giữa công ty với người có liên quan trong điều kiện, hoàn cảnh của Việt Nam Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về kiểm soát giao dịch giữa công ty với người có liên quan cụ thể là giải pháp hoàn thiện quy định về người có liên quan và nhận diện giao dịch giữa công ty với người có liên quan cần kiểm soát trong từng loại hình doanh nghiệp... kiểm soát giao dịch giữa công ty với người có liên quan bao gồm các quy định pháp luật nhằm ngăn ngừa và khắc phục hành vi vi phạm về thủ tục kiểm soát giao dịch giữa công ty với người có liên quan Vai trò của hoạt động kiểm soát giao dịch giữa công ty với người có liên quan là bảo đảm quyền lợi của công ty, các thành viên, cổ đông và lợi ích của bên thứ ba Hoạt động kiểm soát giao dịch giữa công ty với. .. giao dịch giữa công ty với người có liên quan bởi vì Điều lệ là hợp đồng giữa công ty với cổ đông và giữa các cổ đông trong công ty với nhau 3 Thực trạng pháp luật về kiểm soát giao dịch giữa công ty với người có liên quan ở Việt Nam còn nhiều bất cập Cụ thể, các quy định pháp luật về nhận diện giao dịch giữa công ty với người có liên quan còn thiếu một số đối tượng người có liên quan cần kiểm soát trong
- Xem thêm -

Xem thêm: (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ KIỂM SOÁT GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ KIỂM SOÁT GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ KIỂM SOÁT GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay