(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ KIỂM SOÁT GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

166 165 0
  • Loading ...
1/166 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 14:55

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ KIỂM SOÁT GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ KIỂM SOÁT GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ KIỂM SOÁT GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ KIỂM SOÁT GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ KIỂM SOÁT GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN B GIO DC V O TO B T PHP TRNG I HC LUT H NI NGUYN TH VN ANH HOàN THIệN PHáP LUậT Về KIểM SOáT GIAO DịCH GIữA CÔNG TY VớI NGƯờI Có LIÊN QUAN Chuyờn ngnh : Lut Kinh t Mó s : 62 38 01 07 LUN N TIN S LUT HC Ngi hng dn khoa hc: GS.TS Lấ HNG HNH TS PHAN CH HIU H NI - 2015 LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc kt qu, s liu nờu lun ỏn l trung thc, cú ngun gc rừ rng, chớnh xỏc cỏc c quan chc nng ó cụng b Nhng kt lun khoa hc ca lun ỏn l mi v cha tng c cụng b bt c cụng trỡnh khoa hc no Tỏc gi lun ỏn Nguyn Th Võn Anh LI CM N Vi lũng kớnh trng v bit n sõu sc, tụi xin by t li cm n chõn thnh ti GS.TS Lờ Hng Hnh v TS Phan Chớ Hiu, nhng ngi Thy tõm huyt ó tn tỡnh hng dn tụi nghiờn cu, hc tp, dnh thi gian quý bỏu trao i, nh hng cng nh ng viờn khớch l tụi hon thnh lun ỏn tin s ny Tụi vụ cựng bit n ti nhng ngi thõn yờu ca tụi v cỏc bn bố, ng nghip thõn thit luụn ng viờn tụi trỡ ngh lc, luụn cm thụng v chia s v c thi gian, sc khe v cỏc ngun lc khỏc sut quỏ trỡnh hon thnh lun ỏn Tỏc gi lun ỏn Nguyn Th Võn Anh MC LC Trang M U PHN TNG QUAN V TèNH HèNH NGHIấN CU TI LUN N Chng 1: MT S VN Lí LUN C BN V KIM SOT GIAO DCH GIA CễNG TY VI NGI Cể LIấN QUAN 1.1 30 Nn tng trit lý ca vic kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan 1.2 Nhn din cỏc giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan cn kim soỏt 30 35 1.2.1 Ngi cú liờn quan v c im xỏc nh ngi cú liờn quan 35 1.2.2 Nhn din giao dch gia cụng ty vi ngi liờn quan cn kim soỏt 39 1.2.3 Cỏc dng giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan 45 1.3 Ni dung ca phỏp lut v hot ng kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan 46 1.3.1 Phỏp lut v kim soỏt nhm ngn nga vi phm 46 1.3.2 Phỏp lut v kim soỏt nhm khc phc v x lý vi phm 51 1.4 Vai trũ ca vic kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan bng phỏp lut 53 1.4.1 Vai trũ ca kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan i vi li ớch ca cụng ty, nhng ngi gúp v li ớch ca bờn th ba 54 1.4.2 Vai trũ ca kim soỏt cỏc giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan i vi hiu qu hot ng ca doanh nghip 54 1.4.3 Vai trũ ca kim soỏt cỏc giao dch gia cụng ty vi vic chng lm dng quyn lc cụng ty 55 1.4.4 Vai trũ ca kim soỏt cỏc giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan i vi vic hon thin c ch qun lý doanh nghip 56 1.5 C s phỏp lý ca hot ng kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan 56 1.5.1 Cỏc quy nh ca Phỏp lut 56 1.5.2 iu l t chc, hot ng v quy ch ni b ca doanh nghip 60 1.6 Cỏc c trng t chc, qun lý ca doanh nghip Vit Nam tỏc ng n c ch kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan 61 1.7 Kinh nghim phỏp lut mt s nc v kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan 63 1.7.1 Phỏp lut Hp chng quc Hoa K 64 1.7.2 Phỏp lut Cng hũa Phỏp 66 1.7.3 Phỏp lut Trung Quc 69 Chng 2: KIM SOT GIAO DCH GIA CễNG TY VI NGI Cể LIấN QUAN TRONG PHP LUT HIN HNH V TRONG IU L CA CC CễNG TY ANG HOT NG 2.1 Phỏp lut v kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan 73 73 2.1.1 Cỏc quy nh phỏp lut nhn din giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan cn kim soỏt 2.1.2 Cỏc quy nh phỏp lut v th tc xỏc lp giao dch 73 91 2.1.3 Hu qu phỏp lý ca giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan khụng c xỏc lp theo th tc lut nh 100 2.1.4 Trỏch nhim ca cỏc cỏ nhõn cú hnh vi vi phm quy nh v th tc xỏc lp giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan 105 2.2 Vic c th húa cỏc quy nh phỏp lut v kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan iu l hot ng ca doanh nghip 110 2.2.1 iu l hot ng ca Cụng ty c phn Dc Hu Giang 111 2.2.2 iu l hot ng ca Ngõn hng Thng mi c phn Ngoi thng 114 Chng 3: HON THIN PHP LUT V KIM SOT GIAO DCH GIA CễNG TY VI NGI Cể LIấN QUAN 119 3.1 Cỏc yu t cn c m bo hon thin phỏp lut v kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan 119 3.1.1 Cỏc nguyờn tc ca nn kinh t th trng v yờu cu v kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan 119 3.1.2 Tớnh ng b, tớnh h thng ca phỏp lut v kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan 122 3.1.3 Tớnh tng thớch vi phỏp lut v thụng l quc t v kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan 123 3.1.4 Cỏc yờu cu c th qun tr cụng ty t i vi phỏp lut v kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan 125 3.2 Mt s gii phỏp hon thin c ch kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan 130 3.2.1 Hon thin nn tng th ch cho vic kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan 130 3.2.2 Hon thin c ch qun tr cụng ty kim soỏt hiu qu hn giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan 140 3.2.3 Gii phỏp nõng cao hiu qu ỏp dng phỏp lut v kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan 144 KT LUN 152 DANH MC CC CễNG TRèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N LUN N C CễNG B DANH MC TI LIU THAM KHO 155 156 M U Tớnh cp thit ca ti Cựng vi s phỏt trin ca nn kinh t l s phỏt trin ca cỏc loi hỡnh doanh nghip v quy mụ v lnh vc hot ng Trong cỏc loi hỡnh cụng ty i vn, vic t chc, qun lý cụng ty c quyt nh da trờn yu t ca cỏc thnh viờn gúp vo cụng ty S lng thnh viờn cỏc cụng ty i thng nhiu v cỏc thnh viờn cú mi quan tõm khỏc tham gia cụng ty iu ny t l vic qun tr cụng ty cn phi m bo c quyn li ca bn thõn cụng ty, quyn li ca cỏc thnh viờn, c ụng, nht l ca cỏc thnh viờn, c ụng thiu s, ú cú c vic bo v trc s vi phm ca cỏc c ụng khỏc v nhng ngi qun lý cụng ty Kim soỏt giao dch ca cụng ty vi nhng ngi cú liờn quan l mt nhng ni dung ca qun tr cụng ty Trong quỏ trỡnh hot ng kinh doanh, cụng ty phi thit lp rt nhiu loi giao dch, hp ng Cỏc giao dch, hp ng ny rt a dng v ni dung (nh hp ng mua bỏn, hp ng cung ng nguyờn liu, hp ng dch v, hp ng thuờ ti sn, hp ng tớn dng), v hỡnh thc (vn bn, li núi, hnh vi), v mc ớch (li nhun hay tiờu dựng) v v thnh phn ch th (gia cụng ty vi khỏch hng ca mỡnh, ú, cú nhng giao dch c cụng ty thit lp vi ngi liờn quan nh: thnh viờn/c ụng cụng ty, nhng ngi ang nm gi nhng v trớ qun lý quan trng cụng ty) Giao dch gia cụng ty vi ngi liờn quan thng c tip cn theo tiờu ch th, ú, mt bờn ch th ca giao dch l cụng ty, cũn ch th bờn l ngi cú liờn quan Nhng ngi cú liờn quan l nhng ngi nm quyn qun lý hoc cú kh nng chi phi n ni dung giao dch, hp ng hoc cú nh hng n vic quyt nh ú Giao dch c ký kt da trờn nguyờn tc bỡnh ng, tha thun nhng cú nguy c mt cõn bng v li ớch cỏc ch th ny l nhng ngi nm gi v trớ qun lý quan trng doanh nghip hoc l cỏc thnh viờn, c ụng ln nờn cú kh nng tỏc ng n giao dch cho cú li cho mỡnh Trong giao dch gia cụng ty vi ngi liờn quan cú hai gi thuyt c t ra: cú s xung t li ớch v tớnh hp lý v mt kinh t gi thuyt th nht, giao dch ny tn ti s xung t li ớch gia ngi cú kh nng quyt nh hoc nh hng ỏng k n thit lp giao dch vi li ớch ca cụng ty Ngi ny cú th v cú kh nng c tỡnh phn ỏnh sai lch ý ca cụng ty, gõy thit hi hoc khụng ti a húa c li ớch cho ch th ny to li ớch cho bn thõn mỡnh hoc cỏ nhõn, t chc cú mi quan h liờn quan vi h Ngc li, gi thuyt th hai cho rng giao dch ú hon ton hp lý v mt kinh t, cú hiu qu v cn thit cho doanh nghip u im thit lp giao dch ny l mc linh hot quỏ trỡnh tha thun vỡ cỏc bờn ó rt hiu nhau, ú, tit kim thi gian, chi phớ; cỏc bờn gi c mt kinh doanh ca mỡnh; cỏc giao dch ny cú th sinh li cao hn cho cụng ty so vi cỏc giao dch vi nhng bn hng cú ớt thụng tin t bờn ngoi Phỏp lut ca cỏc nc trờn th gii khụng cm giao dch ca cụng ty vi ngi liờn quan m cho phộp thit lp giao dch thụng qua th tc kim soỏt cht ch Ngoi ra, cựng vi xu hng cỏc cụng ty u t, thõm nhp ln nhau, s phỏt trin mnh m ca cỏc on kinh t, cỏc nhúm cụng ty liờn kt vi thụng qua quỏ trỡnh u t thỡ vic ký hp ng gia cỏc cụng ty nhúm ngy cng gia tng Chớnh vỡ vy, cỏc hp ng ny nu khụng c kim soỏt bng c ch hiu qu cú th phỏt sinh tỡnh trng lm dng quyn lc gõy thit hi cho cụng ty, cho cỏc thnh viờn, c ụng ca cụng ty Hn na, nn kinh t th trng phỏt trin ũi hi s phỏt trin v mt lut phỏp m bo mụi trng phỏp lý lnh mnh, bo v quyn li ca cỏc nh u t, ngi lao ng, cỏc bn hng ca cụng ty v li ớch ca nh nc Phỏp lut v t chc doanh nghip ca Vit Nam ó t kim soỏt cỏc giao dch ca cụng ty vi ngi liờn quan, bt u t Lut Doanh nghip nh nc nm 1995, Lut Doanh nghip nm 1999 v tip tc c phỏt trin, hon thin Lut Doanh nghip nh nc nm 2003, Lut Doanh nghip nm 2005, Lut Doanh nghip nm 2014 Cỏc bn qun lý ni b tng cụng ty nh iu l cụng ty, cỏc quy ch v vic ký kt v thc hin hp ng cng cú quy nh iu chnh ny Tuy nhiờn trờn thc t, vic kim soỏt cỏc giao dch gia cụng ty vi ngi liờn quan nc ta cũn bc l nhiu bt cp, thm yu kộm Tỡnh trng ny xut phỏt t cỏc lý sau: Th nht, khỏi nim ngi cú liờn quan v cỏc cn c nhn din giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan cn c kim soỏt cũn cha c phỏp lut qui nh tht rừ rng, c th Quy nh v ngi cú liờn quan Lut Doanh nghip, Lut chng khoỏn nm 2006, Lut cỏc t chc tớn dng nm 2010 cũn chng chộo, mõu thun Cỏc quy nh phỏp lut v th tc kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan cũn cha c quy nh rừ rng v y v ngha v ca nhng ngi cú liờn quan vic cụng khai giao dch, cỏc nguyờn tc thụng qua giao dch Do ú, cỏc quy nh phỏp lut v th tc kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan cũn khú thc thi trờn thc t Th hai, phỏp lut cha cú quy nh rừ v x lý hu qu ca giao dch gia cụng ty vi ngi liờn quan nhng giao dch ny khụng c tuõn th trỡnh t thụng qua theo quy nh ca phỏp lut Nhng giao dch ny b vụ hiu cn c vo lý gỡ? Cỏc ch ti m ngi cú hnh vi vi phm phi chu trỏch nhim l gỡ? Nhn thc ca mt s doanh nghip v x lý hu qu ca giao dch gia cụng ty vi ngi liờn quan nu khụng c giao kt ỳng th tc cha ỳng n, dn n vic a cỏc yờu cu khụng cn thit vic kim soỏt giao dch Th ba, s kim soỏt cỏc giao dch ny quy ch hot ng ca cỏc loi hỡnh cụng ty nc ta cũn thiu Trong qun tr doanh nghip, cỏc thnh viờn, c ụng, cỏc c quan qun lý ca cụng ty a phn cũn cha ý thc c tm quan trng ca vic kim soỏt cỏc giao dch ny C th, cụng ty cha lu tr h s, danh tớnh v bờn cú liờn quan kim soỏt cng nh trỡnh t, th tc v thm quyn thụng qua cỏc giao dch ny Vỡ vy, cỏc doanh nghip cha xỏc nh c cỏc giao dch cn kim soỏt v yờu cu cụng khai húa v kim soỏt cỏc giao dch ny õy l l hng ln khung phỏp lut v qun tr doanh nghip nc ta hin Vỡ vy, vic nghiờn cu nhng lý lun v nhn din cỏc giao dch gia cụng ty vi ngi liờn quan, cng nh xõy dng hon thin c ch kim soỏt cỏc giao dch ny thc s cn thit iu ny ỏp ng yờu cu ca qun tr doanh nghip, gii quyt tranh chp v hp ng v to mụi trng kinh doanh lnh mnh Mc ớch, nhim v nghiờn cu Mc ớch ca lun ỏn l nghiờn cu mt cỏch ton din v cú h thng lý lun v phỏp lut kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan; ỏnh giỏ thc trng phỏp lut hin hnh v kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan; xut cỏc gii phỏp nhm hon thin phỏp lut v kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan thc hin mc ớch trờn, lun ỏn t cỏc nhim v nghiờn cu sau õy: Mt l, lm sỏng t nhng lý lun c bn v giao dch cn kim soỏt nh trit lý ca vic kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan; giao dch gia cụng ty vi ngi liờn quan cn kim soỏt cỏc loi hỡnh doanh nghip; vai trũ ca vic kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan bng phỏp lut; ni dung ca phỏp lut v kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan; c s phỏp lý ca hot ng kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan; nhng c trng t chc, qun lý v hot ng ca cỏc doanh nghip Vit Nam cú nh hng n vic thc thi cỏc quy nh phỏp lut v kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan Hai l, phõn tớch ỏnh giỏ thc trng phỏp lut Vit Nam v th tc kim soỏt cỏc giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan ỏnh giỏ thc trng phỏp lut v kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan gm cú: (i) cỏc quy nh phỏp lut nhn din giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan cn kim soỏt; (ii) cỏc quy nh phỏp lut v th tc xỏc lp giao dch; (iii) hu qu phỏp lý ca cỏc giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan khụng c xỏc lp theo th tc lut nh; (iv) trỏch nhim ca cỏc cỏ nhõn tham gia xỏc lp giao dch khụng tuõn theo th tc giao kt; (v) mt s trng hp ngoi l v quy nh cm giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan Trờn c s phõn tớch thc trng quy nh phỏp lut, lun ỏn ỏnh giỏ thc trng ỏp dng phỏp lut trờn thc t v vic c th húa phỏp lut iu l mt s cụng ty ang hot ng ch nhng ni dung, nhng cũn hn ch, thiu sút, cha phự hp, cn hon thin Ba l, trờn c s gii quyt nhng lý lun v thc trng phỏp lut nờu trờn, lun ỏn tip tc nghiờn cu cỏc yờu cu v gii phỏp hon thin phỏp lut nhm xõy dng c ch kim soỏt cỏc giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan mt cỏch hiu qu cú th phỏt huy vai trũ l mt nhng cụng c bo v quyn li ca cụng ty, bo v nh u t v mụi trng kinh doanh Phm vi nghiờn cu Trờn th gii, cỏc nh khoa hc nghiờn cu v giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan cú th tip cn di gúc kinh t tỡm hiu nhng u im, nhng nhc im v giỏ tr kinh t ca giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan da trờn vic phõn tớch cỏc s liu thc t ca cỏc cụng ty v loi giao dch ny Vi tớnh cht l lun ỏn tin s lut hc, lun ỏn t trng tõm nghiờn cu c ch kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan di gúc khoa hc phỏp lý 146 Lut Doanh nghip nm 2005, iu l v Quy ch hot ng ca cụng ty cng l mt nhng nguyờn nhõn dn n vi phm cỏc quy nh phỏp lut v kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan Bn thõn cỏc doanh nghip cha coi trng v cú ý thc tuõn th quy nh phỏp lut v kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan Bi vỡ nhiu cụng ty hot ng da trờn quan h gúp ca ngi thõn gia ỡnh, anh em, bn bố nờn nhng cụng ty ny mi quan h quyt nh mi hot ng ca cụng ty Nõng cao ý thc tuõn th phỏp lut cng l mt nhng gii phỏp chuyn t c ch qun tr theo li thun tin sang qun tr khoa hc 3.2.3.2 Nõng cao nhn thc v vai trũ ca iu l v quy ch ca doanh nghip vic kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan Vn kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan cn c cỏc doanh nghip quan tõm, chỳ trng ỳng mc t bt u thnh lp doanh nghip xõy dng c ch kim soỏt ny cn da trờn nh hng ca cỏc thnh viờn, c ụng cụng ty c th hin iu l, Quy ch hot ng ca Doanh nghip Ngay vic xõy dng iu l doanh nghip, hin cha nhn c s quan tõm ca cỏc thnh viờn, c ụng a s cỏc doanh nghip ó chộp nguyờn cỏc iu l mu m khụng cú s c th húa no theo cỏc c im ca doanh nghip Ch yu vic xõy dng iu l ch l hỡnh thc lm iu kin cho vic ng ký kinh doanh Trờn c s cỏc quy nh ca phỏp lut, doanh nghip xõy dng bn iu l phự hp vi cụng ty mỡnh t vic quyt nh din nhng ngi c coi l cú liờn quan cn a vo kim soỏt, th tc phờ duyt giao dch ú cú quy nh v cụng khai giao dch v thm quyn phờ duyt giao dch v hiu lc ca giao dch nu khụng tuõn theo th tc giao kt c quy nh iu l Trờn c s Lut Doanh nghip v iu l cụng ty, cỏc doanh nghip phi t xõy dng cho mỡnh quy ch ni b v kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan phự hp vi iu kin, hon cnh ca doanh nghip Trong quy ch ni b ny phi cp n cỏc ni dung sau: (i) Danh sỏch ngi cú liờn quan vi cụng ty Cụng ty cng cn lu ý rng danh sỏch ny phi thng xuyờn c kim tra v cp nht da trờn tỡnh hỡnh s hu ca cụng ty v nhng thay i ca ngi qun lý hoc cỏc thnh viờn, c ụng chi phi v ngi thõn thớch, v cụng ty m ngi ú cú c phn, gúp chi phi 147 Nh vy danh sỏch ngi cú liờn quan vi cụng ty ny gn lin vi yờu cu v cụng b thụng tin ca thnh viờn HQT, thnh viờn Ban kim soỏt v Ban giỏm c (ii) Cỏc loi giao dch cn kim soỏt: t giao dch dõn s, thng mi n lao ng Quy ch ny cú th quy nh cỏc loi giao dch c th cn kim soỏt bao gm nhng khụng gii hn cỏc loi giao dch nh giao dch mua bỏn, cho thuờ hng húa/ti sn; giao dch cho vay, bo lónh cho khon vay (iii) Th tc kim soỏt giao dch Gm cú: - Ngi i din theo phỏp lut cú ngha v cụng khai giao dch trc c quan cú thm quyn thụng qua giao dch nh HQT/HTV v HC; Ngi cú liờn quan cú quan h trc tip vi cụng ty cú ngha v cụng khai giao dch gia cụng ty vi ch th cú liờn quan n mỡnh ti ngi i din theo phỏp lut ca cụng ty - C quan cú thm quyn phờ duyt giao dch Ngi ng u c quan ú nh ch tch HQT/ch tch HTV cú ngha v t chc cuc hp ly ý kin v vic cú phờ duyt giao dch hay khụng Ngi cú liờn quan cú trỏch nhim gii trỡnh v cỏc iu khon ca giao dch, nhng li ớch vt cht cú th t c v nhng thụng tin quan trng v hp ng (nu cú) C quan cú thm quyn phờ duyt giao dch s b phiu thụng qua giao dch theo nguyờn tc c quy nh Lut Doanh nghip v iu l, ú lỏ phiu ca ngi cú liờn quan n giao dch khụng c tớnh n (iv) Trỏch nhim vi phm cỏc quy nh v kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan Cụng ty nờn c th húa trỏch nhim ca tng cỏ nhõn liờn quan n vic kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan ú l nhng ngi vi phm ngha v cụng b thụng tin, ngi i din theo phỏp lut vi phm ngha v cụng khai giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan v nhng ngi cú liờn quan trc tip vi cụng ty vi phm ngha v cụng khai giao dch Trỏch nhim dõn s, trỏch nhim hnh chớnh hoc trỏch nhim hỡnh s cn c quy nh c th Quy ch Ngoi ra, quỏ trỡnh hot ng, cỏc doanh nghip cn chỳ trng n vic xõy dng h thng qun tr H thng ú bao gm: t chc b mỏy, chớnh sỏch, quy ch, quy trỡnh nghip v kim tra, kim soỏt, ú quy nh y chc nng, nhim v ca cỏc b phn, cú s phõn cụng, phõn nhim y quyn rừ rng, xỏc nh trỏch nhim ca cỏ nhõn gn vi cht lng cụng vic v quyn li ca ngi thc hin Cỏc quy trỡnh nghip v phi y , chi tit, c th hng dn thc hin, xỏc nh rừ rng trỏch nhim ca tng cỏ nhõn v b phn cú liờn quan 148 Bờn cnh vic xõy dng h thng qun tr thỡ cỏc doanh nghip cng cn lu ý tip theo l lm cho h thng ú thc s c hnh i sng doanh nghip Ngoi vic kiờn nh vi mc tiờu phỏt trin v ỏp dng h thng qun tr, cỏc doanh nghip cng cn chỳ trng vic giỏm sỏt, kim tra v ỏnh giỏ nhm ci tin liờn tc h thng cho ngy cng phự hp hn vi iu kin thc t ca doanh nghip mỡnh Nhng ngi qun lý doanh nghip, c bit l cỏc thnh viờn HQT cn thay i t v nhn thc v qun tr cụng ty, nht l v vai trũ ca HQT, Ban giỏm c v Ban kim soỏt trỏnh vic HQT thõu túm quyn lc cụng ty a s thnh viờn HQT l c ụng ln Ngoi ra, thay i phng phỏp qun tr cụng ty v iu hnh doanh nghip ú coi trng vic minh bch húa v trỏch nhim gii trỡnh l quy trỡnh tt yu lnh mnh húa doanh nghip v qun tr doanh nghip hiu qu 3.2.3.3 Tng cng vai trũ ca cỏc thit ch giỏm sỏt v hon thin cỏc ch ti trỏch nhim vt cht Cỏc thit ch giỏm sỏt v cỏc ch ti mnh c ỏp dng i vi hnh vi vi phm cú sc rn e v m bo thc thi quy nh ca phỏp lut v kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan bi cnh hin ca Vit Nam chuyn t h thng qun lý da trờn quan h thõn quen sang h thng qun lý da trờn phỏp lut Hin nay, ngi ta ang bn lun v mc cõn bng thớch hp gia cỏc bin phỏp cng ch v t nguyn thi hnh Tuy nhiờn, nhng nc ang phỏt trin nh Vit Nam thỡ trờn cng cn phi cõn nhc n tớnh hiu qu ca c ch t nguyn xột n s yu kộm cụng tỏc qun lý theo phỏp lut v nng lc giỏm sỏt hn ch ca bờn th ba Vai trũ ca cỏc thit ch giỏm sỏt vic thi hnh phỏp lut v qun tr cụng ty c bit quan trng nht l cỏc nc ang phỏt trin [14] Hin nay, Vit Nam cha xõy dng mt thit ch giỏm sỏt i vi qun tr cụng ty ú cú vic tuõn th cỏc quy nh phỏp lut v giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan ca cỏc doanh nghip thụng thng i vi cỏc cụng ty cú niờm yt c phiu trờn th trng chng khoỏn thỡ mt y ban chng khoỏn nh nc thc hin vic giỏm sỏt th trng chng khoỏn cú vai trũ vic xỏc nh hnh vi vi phm Vic hon thin cỏc quy nh v trỏch nhim vt cht t i vi hnh vi vi phm cú ý ngha rt ln vic cng ch thc thi cỏc quy nh phỏp lut v kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan Trỏch nhim vt cht bao gm trỏch nhim hon tr li giỏ tr vt cht- l i tng ca giao dch cho cụng ty 149 v bi thng cỏc thit hi gõy cho cụng ty hnh vi vi phm ca mỡnh Nhng hnh vi vi phm phi chu trỏch nhim vt cht c ỏp dng i vi hnh vi khụng cụng khai giao dch ca ngi liờn quan n HQT/ HTV; hnh vi khụng cụng khai giao dch ca ngi i din theo phỏp lut n nhng ngi cú thm quyn thụng qua giao dch; hnh vi c tỡnh phờ duyt giao dch ca ngi cú thm quyn dn n thit hi cho cụng ty Cỏc quy nh ny cú tớnh rn e cao bi l nú luụn t cho nhng ngi cú thm quyn, nhng ngi cú liờn quan phi cõn nhc li ớch ca vic vi phm hay tuõn th cỏc quy nh v kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan H s phi luụn t mỡnh vo tỡnh th phi chu trỏch nhim vt cht ngoi cỏc ch ti hỡnh s hoc hnh chớnh nu vi phm cỏc quy nh v kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan c quy nh Lut doanh nghip v iu l cụng ty 3.2.3.4 Nõng cao hiu qu hot ng ca tũa ỏn v nng lc xột x ca cỏc thm phỏn i vi vic gii quyt yờu cu giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan khụng tuõn theo th tc giao kt lut nh Theo quy nh phỏp lut hin hnh, nu mt giao dch gia cụng ty vi bờn cú liờn quan khụng c phờ duyt theo trỡnh t, th tc lut nh hoc khụng a c bng chng chng minh c giao dch ú l cụng bng v hp lý ti thi im xỏc lp giao dch (i vi cụng ty i chỳng) thỡ giao dch ú khụng cú hiu lc Vn ny phi c xỏc nh ti mt phiờn tũa c m trờn c s khiu kin ca cụng ty hoc ca c ụng Nu phỏp lut v iu l cụng ty cho phộp c ch thụng qua sau ti HC hoc HQT/HTV giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan khụng tuõn theo th tc giao kt cú hiu lc thỡ vai trũ ca c quan t phỏp vic quyt nh hiu lc ca giao dch s hn ch Núi nh vy khụng cú ngha l tũa ỏn khụng cú quyn tuyờn b giao dch vụ hiu m ch trng hp c quan cú thm quyn thụng qua giao dch khụng chp nhn thụng qua giao dch ny Vai trũ ca tũa ỏn cng nh nng lc xột x ca cỏc thm phỏn vic xỏc nh giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan vụ hiu v gii quyt hu qu ca giao dch vụ hiu rt quan trng õy l mt nhng cụng c hu hiu cụng ty, cỏc thnh viờn, c ụng cụng ty bo v c quyn li ca mỡnh cú kh nng b li dng giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan trc li Thit ch ny cng luụn t ngi qun lý doanh nghip, c ụng chi phi vo tỡnh trng cú kh nng b kin v 150 phi bi thng cho cụng ty nu khụng tuõn th quy nh ca phỏp lut v iu l doanh nghip v kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan Chớnh vỡ vy, bờn cnh vic hon thin cỏc quy nh phỏp lut t tng thỡ vic nõng cao hiu qu hot ng ca tũa ỏn, tng cng mc c lp ca cỏc c quan t phỏp v nng lc xột x ca cỏc thm phỏn i vi loi tranh chp ny cú ý ngha quan trng i vi quỏ trỡnh thc thi Ngoi ra, ng thi vi vic xõy dng c ch t tng thun li cụng ty, thnh viờn, c ụng cú th d dng kin ngi qun lý, ngi i din theo phỏp lut ca cụng ty quyn li ca h b xõm phm thỡ cn xõy dng c ch yờu cu c quan, t chc cú ngha v cung cp chng c to iu kin cho cỏc thnh viờn, c ụng cụng ty kin v c ch gii quyt tranh chp kp thi, nghiờm minh v cú tớnh rn e cao KT LUN CHNG Vic cỏc yờu cu v gii phỏp hon thin phỏp lut v kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan l cn thit cỏc quy nh phỏp lut iu chnh hot ng kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan Vit Nam cũn cha ng b v tn ti nhiu bt cp Cỏc yờu cu t i vi vic hon thin phỏp lut v kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan gm cú: cỏc nguyờn tc ca nn kinh t th trng v yờu cu v kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan; nguyờn tc m bo s ng b v tớnh h thng ca cỏc quy nh phỏp lut v kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan; nguyờn tc m bo s tng thớch vi phỏp lut v thụng l quc t v kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan; nguyờn tc m bo cỏc yờu cu qun tr cụng ty t i vi phỏp lut v kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan hon thin c ch kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan cn thc hin ng b ba nhúm gii phỏp sau: Gii phỏp hon thin cỏc quy nh phỏp lut to nn tng th ch cho vic kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan; Gii phỏp hon thin c ch qun tr cụng ty kim soỏt hiu qu hn giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan; gii phỏp nõng cao hiu qu ỏp dng phỏp lut v kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan Trong ú nhúm gii phỏp hon thin cỏc quy nh phỏp lut to nn tng th ch cho vic kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan l trng tõm, 151 gm cú gii phỏp hon thin quy nh v ngi cú liờn quan v nhn din giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan cn kim soỏt, hon thin quy nh phỏp lut v th tc kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan, hon thin cỏc quy nh phỏp lut gii quyt hu qu ca giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan khụng tuõn theo th tc giao kt, hon thin quy nh phỏp lut v x lý ngi cú hnh vi vi phm th tc kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan Xut phỏt t cỏc c trng t chc, qun lý doanh nghip Vit Nam hin nay, nhúm cỏc gii phỏp nõng cao hiu qu ỏp dng phỏp lut v kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan nhm thc thi cỏc quy nh phỏp lut ny mt cỏch hiu qu cng l quan trng V phớa doanh nghip, nõng cao ý thc ca doanh nghip v cỏc nh u t v vic tuõn th quy nh phỏp lut v kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan, cỏc doanh nghip phi hon thin cỏc quy nh iu l v quy ch qun tr m bo kh nng kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan V phớa nh nc, nõng cao vai trũ ca cỏc thit ch giỏm sỏt v hon thin cỏc ch ti trỏch nhim vt cht, ng thi nõng cao hiu qu hot ng ca tũa ỏn v nng lc xột x ca cỏc thm phỏn i vi vic gii quyt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan vụ hiu nhm tng cng vic cng ch thc thi cỏc quy nh ny 152 KT LUN Trong hot ng kinh doanh, cụng ty cú th xỏc lp giao dch vi chớnh nhng ngi qun lý cụng ty, nhng thnh viờn, c ụng chi phi hoc nhng ngi cú mi quan h vi h Nhng giao dch ny c phỏp lut gi l giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan (phỏp lut Anh, M cp l related party transactions) Nhng ngi cú liờn quan l nhng ngi cú mi quan h trc tip vi cụng ty thụng qua quan h qun lý ni b, quan h gúp hoc quan h giỏn tip vi cụng ty thụng qua nhng ngi cú quan h trc tip Nhng ngi ny cú quyn quyt nh giao dch hoc chi phi, tỏc ng n vic thit lp giao dch nờn h cú kh nng quyt nh giao dch cú li cho h m gõy thit hi cho cụng ty V mt lý lun, giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan l giao dch c xỏc lp gia cụng ty vi ngi cú liờn quan ca cụng ty- l bờn c trao quyn quyt nh hoc cú kh nng chi phi n vic xỏc lp giao dch v cha ng xung t li ớch Xột v mt lch s, hai gi thuyt thng c la chn lý gii bn cht ca giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan l thuyt v xung t li ớch v thuyt v hiu qu ca giao dch, ú thuyt v xung t li ớch chim u th Hc thuyt ny cho rng giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan cú th lm xúi mũn ngha v trung thnh ca ngi qun lý cụng ty v thnh viờn, c ụng chi phi, hu qu l giao dch ny cú kh nng gõy thit hi cho cụng ty bng cỏch ngi qun lý hoc c ụng chi phi dựng quyn lc hoc nh hng ca mỡnh quyt nh giao dch cú li cho h Chớnh vỡ vy, phỏp lut cỏc nc thng cú cỏc cỏch tip cn khỏc kim soỏt loi giao dch ny theo hng cm oỏn hoc cho phộp thc hin giao dch nhng phi thụng qua th tc kim soỏt cht ch Hot ng kim soỏt cỏc giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan bn cht l kim soỏt khụng cho ngi cú liờn quan li dng giao dch ny mang li li ớch cho bn thõn, chim ot li ớch vt cht ca cụng ty v cỏc thnh viờn, c ụng cụng ty Phỏp lut v kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan mi quc gia c tip cn khỏc ph thuc vo c cu s hu, c cu qun tr v truyn thng húa ca quc gia ú kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan, phỏp lut phi xõy dng c nhng quy phm tng ng xỏc nh nhng i tng c coi l ngi cú liờn quan; ngha v cụng khai li ớch ca nhng ngi ny; th tc phờ duyt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan; x lý hu qu ca giao dch nu khụng tuõn theo th tc phờ duyt phỏp 153 lut quy nh v x lý cỏ nhõn cú hnh vi vi phm v th tc xỏc lp giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan C s phỏp lý ca hot ng kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan l cỏc quy nh phỏp lut doanh nghip, phỏp lut chng khoỏn, phỏp lut tớn dng, ngõn hng Ngoi ra, iu l doanh nghip úng vai trũ quan trng vic quy nh v kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan bi vỡ iu l l hp ng gia cụng ty vi c ụng v gia cỏc c ụng cụng ty Thc trng quy nh phỏp lut v kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan Vit Nam cũn nhiu bt cp C th, cỏc quy nh phỏp lut v nhn din giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan cũn thiu mt s i tng ngi cú liờn quan cn kim soỏt tng loi hỡnh cụng ty; cũn nhm ln tip cn ngi cú liờn quan vi cỏ nhõn m khụng phi vi doanh nghip; khụng rừ rng, khụng phự hp vi thc tin thi hnh Cỏc quy nh phỏp lut v th tc phờ duyt giao dch cha rừ rng, c th v cũn bt cp Trong ú, quy nh phỏp lut v gii quyt hu qu ca giao dch khụng tuõn theo th tc giao kt v trỏch nhim ca cỏ nhõn xy hnh vi vi phm cũn nhiu khong trng phỏp lý liờn quan n cn c tuyờn b giao dch vụ hiu v cỏc hỡnh thc x lý trỏch nhim hỡnh s v trỏch nhim hnh chớnh i vi cỏ nhõn cú hnh vi vi phm khin cho vic cng ch thc thi cỏc quy nh v kim soỏt giao dch cũn yu Chớnh iu ny lm cho vic thc thi cỏc quy nh phỏp lut v kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan cũn nhiu yu kộm v hu nh cha tn ti trờn thc t hot ng ca nhiu doanh nghip Thc trng ú t yờu cu phi hon thin phỏp lut giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan Lun ỏn ó phõn tớch vic c th húa phỏp lut iu l ca CTCP Dc Hu Giang v Ngõn hng ngoi thng Vit Nam xem xột kh nng dng phỏp lut vic xõy dng iu l cụng ty trờn thc t gp phi nhiu bt cp hon thin phỏp lut v nõng cao hiu qu ỏp dng phỏp lut v kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan iu kin, hon cnh Vit Nam, tỏc gi lun ỏn ó a mt s yờu cu v gii phỏp c bn Cỏc gii phỏp t bao gm l nhúm gii phỏp v hon thin cỏc quy nh to nn tng th ch cho vic kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan v nhúm gii phỏp hon thin c ch qun tr cụng ty kim soỏt hiu qu hn giao dch gia cụng ty 154 vi ngi cú liờn quan, gii phỏp nõng cao hiu qu ỏp dng phỏp lut v kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan Mt s gii phỏp hon thin phỏp lut v kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan c th l gii phỏp hon thin phỏp lut v nhn din giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan cn kim soỏt tng loi hỡnh doanh nghip Cỏch tip cn l phn gii thớch t ng lit kờ nhng ngi cú liờn quan i vi cụng ty v cỏc loi hỡnh doanh nghip cn kim soỏt ch quy nh ngi cú liờn quan l c trng ca tng doanh nghip ú v cho iu l cụng ty quy nh nhng trng hp no l cn thit Quy nh phỏp lut v th tc kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan cn c th hn ngha v cụng khai giao dch ca ngi cú liờn quan v nguyờn tc thụng qua giao dch nờn cho iu l cụng ty quy nh Trng hp giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan khụng tuõn theo th tc giao kt thỡ khụng ng nhiờn b vụ hiu m nờn cho cụng ty v cỏc thnh viờn, c ụng cụng ty t quyt nh bng th tc thụng qua sau ti HC/HTV hoc HQT Cỏc ch ti dõn s, hnh chớnh v ch ti hỡnh s vic x lý ngi cú hnh vi vi phm th tc kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan cn c b sung v quy nh c th hn nhm thc thi cú hiu qu cỏc quy nh ny 155 DANH MC CC CễNG TRèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N LUN N C CễNG B Nguyn Th Võn Anh (2012), Mt s ngha v ca ngi qun lý cụng ty cụng ty c phn theo Lut Doanh nghip nm 2005, Tp Ngh Lut, (2) Nguyn Th Võn Anh (2012), Phỏp lut Cng hũa liờn bang c, Cng hũa Phỏp v kim soỏt giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan v mt s bi hc kinh nghim i vi Vit Nam, Tp Ngh Lut, (6) Nguyn Th Võn Anh (2013), Nhn din ngi cú liờn quan v giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan, Tp Lut hc, (12) Nguyn Th Võn Anh (2013), Giao dch gia cụng ty vi ngi cú liờn quan theo Lut Doanh nghip nm 2005 v kinh nghim ca mt s nc trờn th gii, Tp Dõn ch v Phỏp lut, (12) 156 DANH MC TI LIU THAM KHO Ting Vit Ths Trn Th Bo nh (2010), Kim soỏt cỏc giao dch cú nguy c phỏt sinh t li theo Lut Doanh nghip nm 2005, Tp Lut hc, (s 9) Nguyn Ngc Bớch, Nguyn ỡnh Cung (2009), Cụng ty- vn, qun lý v tranh chp theo Lut Doanh nghip nm 2005, Nxb Tri thc, H Ni Chng trỡnh t ca IFC ti ụng (2012), Cm nang qun tr cụng ty, Thỏi Bỡnh Dng B K hoch v u t (2014), Bỏo cỏo tng kt thi hnh Lut Doanh nghip nm 2005, Ban son tho d ỏn Lut Doanh nghip sa i, H Ni PGS.TS Ngụ Huy Cng (2014), Sa i Lut Doanh nghip nm 2005: phõn tớch, bỡnh lun v kin ngh, Hi tho khoa hc Hon thin phỏp lut v doanh nghip v u t bi cnh ci cỏch th ch th trng Vit Nam hin ca Vin Nh nc v Phỏp lut, 24-25/4/2014, H Ni TS Bựi Ngc Cng (2004), Mt s v quyn t kinh doanh phỏp lut kinh t hin hnh, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni TS Bựi Xuõn Hi (2005), "Ngi qun lý cụng ty theo Lut Doanh nghip 1999 - nhỡn t gúc lut so sỏnh", Tp Khoa hc phỏp lý, (s 4) TS Bựi Xuõn Hi, "Hc thuyt v i din v my ca phỏp lut cụng ty Vit Nam", http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php?option =com_content&view=article&catid=110:ctc20074&id=323:htvdvmvcpl ctvn&Itemid=110 Bựi Xuõn Hi, "So sỏnh cu trỳc qun tr ni b ca CTCP Vit Nam vi cỏc mụ hỡnh in hỡnh trờn th gii", thongtinphapluatdansu edu.vn/2008/02/20/965 10 GS.TS Lờ Hng Hnh (1999), Buụn bỏn ni giỏn hot ng ca cỏc cụng ty trờn th trng chng khoỏn, Tp Lut hc, s 11 GS.TS Lờ Hng Hnh (2014), D tho Lut Doanh nghip nm 2005 sa i nhỡn t nhng nguyờn lý ph bin th hin chng I, Hi tho khoa hc Hon thin phỏp lut v Doanh nghip v u t bi cnh th ch th trng Vit Nam hin nay, Vin Nh nc v Phỏp lutKonrad Adenauer Stiftung, 24-25/4/2014, H Ni 157 12 TS Nguyn Thu Hin, Ths Trn Duy Thanh, "Cu trỳc s hu v kh nng thao tỳng doanh nghip", http://www.nhipcaudautu.vn/article.aspx? id=10275-cau-truc-so-huu-va-kha-nang-thao-tung-doanh-nghiep 13 Nguyn ng Duy Nht, "Qun tr- t gia ỡnh tr sang c ch tr", baodautu.vn/quan-tri-tu-gia-dinh-tri-sang-co-che-tri.html 14 Charles Oman v Daniel Blume, "Qun lý doanh nghip: Thỏch thc cho s phỏt trin", https:// vietnamese.vietnam.useembassy.gov/doc_ej0205 _iv.html 15 Ngụ Vin Phỳ (2005), Nghiờn cu so sỏnh qun lý cụng ty c phn theo Phỏp lut nc CHXHCN Vit Nam v CHND Trung Hoa, Lun ỏn tin s lut hc, H Ni 16 Ngụ Th Bớch Phng (2007), Kim soỏt cỏc giao dch cú nguy c phỏt sinh t li theo quy nh ca Lut Doanh nghip nm 2005, Lun thc s Lut, H Ni 17 Tũa ỏn nhõn dõn thnh ph H Ni (2014), Bn ỏn s 219/2014/HSST ngy 9/6/2014, H Ni 18 Ths V Th Thanh Tõm (1998), Chuyờn v Chng cỏc giao kt trc li kinh doanh, Thụng tin ca Vin Khoa hc Phỏp lý- B T phỏp, s 11 19 V Th Thanh Tõm (2007), Giao kt trc li nn kinh t th trng nc ta v nhng gii phỏp phỏp lý nhm hn ch, khc phc, Lun ỏn tin s lut, H Ni 20 LS Lờ Minh Ton (2013), "Nhiu vi phm quy nh giao dch t li", Bỏo u t, https://www.shs.com.vn/News/2013924/510038/nhieu-vi-pham-quydinh-giao-dich-tu-loi.aspx 21 T in Ting Vit (1998), Nxb Nng 22 Ths Lờ ỡnh Vinh (2004), "Kim soỏt cỏc giao dch t li cụng ty theo Lut Doanh nghip", Tp Lut hc, (s 1) Trang web 23 "Cỏc nguyờn tc ca nn kinh t th trng", http://freemarketprinciples.com/principles.php 24 Cỏc nguyờn tc qun tr cụng ty ca OECD, http://www.oecd.org/ dataoecd/32/18/31557724.pdf 25 "Chun mc k toỏn quc t", http://www.iasplus.com/standard/ias24 158 26 Du hiu chuyn giỏ ti Adidas Vit Nam, http://www.tapchitaichinh.vn/taichinh-doanh-nghiep/dau-hieu-chuyen-gia-tai-Adidas-Viet-Nam/17758.tctc 27 D tho B lut dõn s ly ý kin nhõn dõn, http://moj.gov.vn/dtblds/pages/home.aspx?ItemID=274 28 http://en.wikipedia.org/wiki/corporate_law_in_the_United_States 29 http://finance.vietstock.vn/DHG-ctcp-duoc-hau-giang.htm 30 http://finance.vietstock.vn/VCB-ngan-hang-tmcp-ngoai-thuong-viet-nam.htm 31 Phi v chuyn giỏ ngn t bc nht ca Keangnam, http://dddn.com.vn/phapluat/phi-vu-chuyen-gia-ngan-ty-bac-nhat-cua-Keangnam20131022110446946.htm 32 www.vietcombank.com.vn/upload/2014/08/Dieu-le-to-chuc-va-hoat-dong-cuaVCB-nam-2014.pdf?6 33 www.dhgpharm.com.vn/dhg/files/dieuleDuocHaugiang.pdf 34 http://www.law.uc.edu/sites/default/files/CCL/regS-K/SK404.html 35 http://www.fdi.gov.cn/pub/FDI_EN/Laws/lawen_info.jsp?docid=50878 Ting Anh 36 Article 149, "Company Law of the Peoples Republic of China", http://www.fdi.gov.cn/pub/FDI_EN/Laws/lawen_info.jsp?docid=50878 37 Iman Anabtawi & Lynn Stout, "Fiduciary duty for activist shareholders", http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1089606 38 Stephen M Bainbridge,"Insider Trading: an overview", http://papers.ssrn com/sol3/papers.cfm?abstract_id=132529 39 Blacks Law Dictionary Second Pocket Edition (2001), WEST PUBLISHING CO., USA 40 Joseph A Mc Cahery v Erik P.M Vermuelen, "Corporate Governance Crises and Related Party Transactions: A Post Parmalat Agenda", http://www.accf.nl/pages/members/mccahery/corp%20gov%20crises%20 and%20related%20party%20transactions.pdf 41 Brian Mayhew and Mark Kohlbeck (2004), Related Party Transaction, University of Wisconsin Madison, 9/2004 42 "Commercial Code of France", http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=180801 159 43 Zipora Cohen, "Fiduciary duty of controlling shareholders: a comparative view", http://www.law.upenn.edu/jouranls/jil/articles/volume12/isue3/Cohen12u Pajintlbus.L.379(1991)pdf 44 Simeon Djankov, Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Sinlanes, Andrei Shleifer (2008), "The Law and economic of self dealing, Journal of financial Economics 88", http:www.sciencedirect.com/science/article /pii/s0304405x08000160 45 PhD Bui Xuan Hai, "Internal Governace Structures in Vietnamese Company", http://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/bitstream/10086/15927/1/070inv00301.pdf 46 PhD 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Bui Xuan Hai, "Corporate Governance in Vietnam- a system in transition",herms-ir.lib.hitu.ac.jp/rs/bitstream/10086/15924/1/070inv00201.pdf Professor John H Farrar and Professor Susan Waston, "Self dealing, fair dealing, and related party transactions-history, policy and reform", http://ssrn.com/abstract=2020075 OECD (2006), "Methodology for assessing the Implementation of the OECD Principles of Corporate Governance", www.oecd.org/dataoecd/58/12/37776417.pdf OECD (2009), "Guide on fighting abusive related party transactions in Asia", http://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/43626507.pdf OECD (2012), "Related Party Transactions and minority shareholder rights", http://www.oecd.org/daf/corporateaffairs/corporategovernanceprinciple s/50089215.pdf Prof Michele Pizzo (2004), Related party transaction in Corporate Governance, Journal of management and Governance, Round table on Corporate Governance in Europe, http://ssrn.com/abstract=1441173 Michael D Ryngaert and Shawn E Thomas, "Related party transactions: Their oringins and wealth effects", http://papers.ssrn.com/sol3/papers cfm?abstract_id=970689 Section 144, "Delaware Corporation Law", http://delcode.delaware.gov/title8/c001/index.shtml Adam Smith (1776), The Wealth of Nation Luca Enriques, The Law on Company Directors self dealing-a comparative analysis, Journal international and comparative Law, 2/2000, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=271591 160 Ting Phỏp 56 Schmidt D., ô De lintộrờt social ằ, JCPE, No 38, 21 Septembre 1995 57 Teyssie B., ô Lintộrờt de lentreprise, aspects de droit du travail ằ, D., 2004 [...]... soát giao dịch giữa công ty với người có liên quan ở Việt Nam Luận án đã nghiên cứu về nền tảng triết lý của việc kiểm soát giao dịch giữa công ty với người có liên quan, nhận diện giao dịch giữa công ty với người có liên quan cần kiểm soát Nội dung của pháp luật về kiểm soát giao dịch giữa công ty với người có liên quan bao gồm quy định pháp luật về kiểm soát nhằm ngăn ngừa vi phạm như công khai giao. .. kiểm soát giao dịch giữa công ty với người có liên quan Chương 2: Kiểm soát giao dịch giữa công ty với người có liên quan trong pháp luật hiện hành và trong các Điều lệ của công ty đang hoạt động Chương 3: Hoàn thiện pháp luật về kiểm soát giao dịch giữa công ty với người có liên quan 8 PHẦN TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1 Các công trình nghiên cứu liên quan đến kiểm soát giao dịch. .. pháp luật liên quan đến thủ tục kiểm soát giao dịch giữa công ty với người có liên quan ở Việt Nam, luận án tập trung phân tích nghiên cứu dưới góc độ các quy định pháp luật về kiểm soát giao dịch giữa công ty với người có liên quan Dưới góc độ pháp lý, kiểm soát giao dịch giữa công ty với người có liên quan là một hoạt động liên quan đến nhiều vấn đề khác nhau như pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật. .. tục xác lập giao dịch và giải quyết hậu quả pháp lý của việc giao dịch không được giao kết theo đúng thủ tục; so sánh giữa quy định của pháp luật về công ty, pháp luật về chứng khoán, pháp luật về kế toán và pháp luật về ngân hàng về diện những người có liên quan và giao dịch giữa công ty với người có liên quan; (ii) pháp luật hợp đồng về giao dịch giữa công ty với người có liên quan vô hiệu và xử lý... trong nước và nước ngoài, luận án sẽ phân tích và luận giải cơ sở lý luận của việc nhận diện giao dịch giữa công ty với người có liên quan cần kiểm soát Trong đó, một trong những nội dung quan trọng nhất là đưa ra khái niệm người có liên quan và nhận diện về giao dịch giữa công ty với người có liên quan Pháp luật về kiểm soát giao dịch giữa công ty với người có liên quan, gồm có pháp luật về kiểm soát nhằm... chế kiểm soát giao dịch giữa công ty với người có liên quan Đồng thời luận án đã phân tích những kinh nghiệm quốc tế trong quy định pháp luật về kiểm soát giao dịch giữa công ty với người có liên quan Thứ hai, luận án đánh giá một cách tương đối toàn diện và có hệ thống thực trạng pháp luật về kiểm soát giao dịch giữa công ty với người có liên quan ở Việt Nam; phân tích việc cụ thể hóa các quy định pháp. .. định pháp luật về kiểm soát giao dịch giữa công ty với người có liên quan Luận án sẽ nghiên cứu pháp luật của một số nước về giao dịch giữa công ty với người có liên quan và gợi mở kinh nghiệm cho Việt Nam Thứ tư, luận án sẽ phân tích thực trạng của quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, không chỉ các quy định pháp luật về công ty mà các quy định có liên quan điều chỉnh giao dịch giữa công ty với người. .. có liên quan và kiểm soát giao dịch giữa công ty với người có liên quan như pháp luật về chứng khoán, pháp luật kế toán, pháp luật dân sự, pháp luật hành chính Phân tích các quy định về thủ tục kiểm soát giao dịch và hậu quả pháp lý của các giao dịch giữa công ty với người có liên 28 quan không được xác lập theo thủ tục luật định cũng như xác định trách nhiệm của các cá nhân tham gia xác lập giao dịch. .. hiệu quả của giao dịch đối với công ty Tóm lại, họ chỉ mới nghiên cứu khía cạnh tiêu cực của các giao dịch giữa công ty và người có liên quan Ngoài ra, các tác giả nghiên cứu pháp luật về kiểm soát giao dịch giữa công ty với người có liên quan theo hướng cho phép công ty với người có liên quan được xác lập giao dịch nhưng phải kiểm soát giao dịch theo một trình tự, thủ tục nhất định 3.1.2 Các công trình... Luận án nghiên cứu nền tảng triết lý của việc kiểm soát giao dịch giữa công ty với người có liên quan, chỉ ra điểm khác biệt trong loại hình công ty đối nhân và công ty đối vốn để khẳng định pháp luật chỉ can thiệp để kiểm soát giao dịch giữa công ty với người có liên quan trong công ty đối vốn, lý giải căn nguyên của việc kiểm soát giao dịch, mục tiêu và công cụ kiểm soát Thứ hai, kế thừa các công
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ KIỂM SOÁT GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ KIỂM SOÁT GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ KIỂM SOÁT GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay