(Luận án tiến sĩ luật học) Đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam của dân, do dân, vì dân

177 149 0
  • Loading ...
1/177 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 14:52

(Luận án tiến sĩ luật học) Đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam của dân, do dân, vì dân(Luận án tiến sĩ luật học) Đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam của dân, do dân, vì dân(Luận án tiến sĩ luật học) Đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam của dân, do dân, vì dân(Luận án tiến sĩ luật học) Đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam của dân, do dân, vì dân(Luận án tiến sĩ luật học) Đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam của dân, do dân, vì dân 1 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận án Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng đề nhiệm vụ "Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân" [17, tr 72], đồng thời, khẳng định "Tiếp tục đổi tổ chức hoạt động quyền địa phương Nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân cấp, bảo đảm quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm việc định tổ chức thực sách phạm vi phân cấp" [17, tr 251] Trên sở đường lối, sách Đảng, Quốc hội thông qua Hiến pháp ngày 28 - 11 - 2013 (từ đây, viết gọn “Hiến pháp năm 2013”), quy định quyền địa phương Chương 9, gồm điều (Điều 110 Điều 116) Luật Tổ chức quyền địa phương ngày 19 - - 2015 (từ đây, viết gọn “Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015”) Công xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam dân, dân, dân đòi hỏi phải cải cách, đổi toàn diện máy nhà nước nói chung, quyền địa phương nói riêng, có đổi tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân tỉnh giữ vị trí quan trọng có vai trò ngày to lớn máy nhà nước pháp quyền Việt Nam dân, dân, dân nói chung, quyền địa phương nói riêng Tuy nhiên, nhiều nguyên nhân, tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh hạn chế định, làm cho máy cồng kềnh, hoạt động hiệu lực, hiệu mang tính hình thức Trong bối cảnh tổ chức thi hành Hiến pháp năm 2013 tới tổ chức thực Luật tổ chức quyền địa phương năm 2015 (kể từ ngày - - 2016) trước yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam dân, dân, dân Hội đồng nhân dân tỉnh cần tổ chức hoạt động nào? Đây câu hỏi chưa có lời giải đáp đầy đủ Đảng, Nhà nước ta có nhiều chủ trương, sách, pháp luật đổi tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh, việc thực đổi diễn chậm chạp đạt hiệu thấp; hiệu lực, hiệu hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh chưa phát huy Một nguyên nhân tình trạng việc thực đổi thiếu lý luận thực tiễn Bên cạnh đó, nay, việc nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn nội dung cách thức thực đổi tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền Việt Nam dân, dân, dân chưa triển khai cách sâu rộng có tổ chức, thiếu vắng công trình có giá trị khoa học cao vấn đề Trước tình hình trên, Nghiên cứu sinh chọn chủ đề "Đổi tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam dân, dân, dân" làm đề tài luận án tiến sĩ luật học Đối tượng phạm vi nghiên cứu Luận án Đối tượng nghiên cứu trực tiếp đề tài Luận án tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh Việt Nam Tuy nhiên, vấn đề lớn phức tạp, cho nên, Luận án này, tác giả giải số vấn đề lý luận thực tiễn đổi tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam dân, dân, dân Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Luận án Mục tiêu nghiên cứu đề tài đề xuất quan điểm khoa học, phương hướng giải pháp khả thi nhằm tiếp tục đổi tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam dân, dân, dân bối cảnh nước ta Nhằm đạt mục tiêu nêu trên, tác giả Luận án thực ba nhiệm vụ chủ yếu sau đây: Một là, phân tích làm rõ sở lý luận đổi tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam dân, dân, dân Hai là, đánh giá thực trạng đổi tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam dân, dân, dân phương diện ưu điểm, nhược điểm phân tích làm rõ nguyên nhân ưu, nhược điểm Ba là, đề xuất quan điểm khoa học, phương hướng, giải pháp tiếp tục thực đổi tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam dân, dân, dân Cơ sở phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Luận án Luận án hoàn thành sở phương pháp luận khoa học chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam nhà nước pháp luật Tác giả nghiên cứu đổi tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh theo quan điểm toàn diện, khách quan, lịch sử cụ thể Đổi Hội đồng nhân dân tỉnh mối quan hệ biện chứng đồng với đổi thành tố hệ thống trị nói chung máy nhà nước, quyền địa phương nước ta nói riêng nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền Việt Nam dân, dân dân Tác giả sử dụng phương pháp chủ yếu Chương 1, Chương Chương Đồng thời, tác giả phân tích việc đổi tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh gắn liền với điều kiện lịch sử cụ thể đất nước thời kỳ cách khách quan, phương pháp tác giả sử dụng chủ yếu Chương Luận án Ngoài ra, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu khác để thực Luận án phương pháp phân tích - tổng hợp, so sánh, thống kê,… Những đóng góp Luận án Lần luận án phân tích làm sáng tỏ vấn đề lý luận đổi tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền Việt Nam dân, dân, dân; đánh giá thực trạng tiến hành đổi tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh đáp ứng yêu cầu xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền Việt Nam thời gian qua, nhằm ưu điểm, nhược điểm phân tích làm rõ nguyên nhân ưu, nhược điểm đó; đề xuất quan điểm, phương hướng, giải pháp tiếp tục đổi tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền Việt Nam dân, dân, dân nước ta… Ý nghĩa lý luận thực tiễn Luận án Về mặt lý luận, luận án góp phần xứng đáng vào việc làm sáng tỏ nhiều vấn đề quan trọng mà nay, đề cập phần nào, chưa đề cập công trình nghiên cứu vị trí, vai trò Hội đồng nhân dân tỉnh Nhà nước pháp quyền Việt Nam dân, dân, dân; yêu cầu tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh phù hợp với nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam dân, dân, dân; khái niệm, mục tiêu, nguyên tắc, nội dung đổi tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh; nhân tố ảnh hưởng việc đổi tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh nhằm xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền Việt Nam dân, dân, dân nước ta Về mặt thực tiễn, sở đánh giá cách khoa học, khách quan thực trạng đổi tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh đáp ứng yêu cầu xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền Việt Nam dân, dân, dân, luận án đưa quan điểm, phương hướng, giải pháp khả thi nhằm tiếp tục tiến hành đổi tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh có hiệu đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam dân, dân, dân Luận án tài liệu khoa học có giá trị phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo đại học sau đại học ngành luật học, hành học; hoạt động thực tiễn đổi tổ chức hoạt động máy nhà nước nói chung, Hội đồng nhân dân tỉnh nói riêng, hoạt động xây dựng pháp luật, tổ chức thực pháp luật bảo vệ pháp luật tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh máy nhà nước theo hướng Nhà nước pháp quyền Việt Nam dân, dân, dân;… Kết cấu luận án Ngoài phần Mở đầu, Kết luận chung Danh mục tài liệu tham khảo, nội dung Luận án kết cấu thành bốn chương sau: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài Luận án Chương 2: Cơ sở lý luận đổi tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam dân, dân, dân Chương 3: Thực trạng đổi tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam dân, dân, dân Chương 4: Quan điểm, phương hướng giải pháp tiếp tục đổi tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam dân, dân, dân Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC Ở TRONG NƯỚC NGHIÊN CỨU VỀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 1.1.1 Về nhà nước pháp quyền Các công trình nghiên cứu nhà nước pháp quyền xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam tập trung giải vấn đề nhận thức luận nhà nước pháp quyền, Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân, dân, dân nguyên tắc, điều kiện, mô hình nhà nước pháp quyền điều kiện, hoàn cảnh nước ta Trong Vấn đề nhà nước pháp quyền (Tạp chí Cộng sản, Số 2/1992), tác giả Nguyễn Văn Động luận giải nhà nước pháp quyền giá trị văn minh nhân loại ý nghĩa lý luận, thực tiễn sâu sắc việc thực tư tưởng xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam dân, dân, dân thời kỳ đổi hội nhập quốc tế Trong Học thuyết nhà nước pháp quyền - Lịch sử (Tạp chí Luật học, Số 4/ 1996), tác giả Nguyễn Văn Động phân tích giá trị đặc điểm tư tưởng nhà nước pháp quyền lịch sử Tìm hiểu nhà nước pháp quyền công trình nhiều tác giả GS.TSKH Đào Trí Úc làm Chủ biên, Viện Nhà nước Pháp luật, Nxb Pháp lý, Hà Nội, 1992 Cuốn sách tổng thuật nhiều nội dung nhà nước pháp quyền khái niệm, nội dung nhà nước pháp quyền, xã hội công dân, quyền người nhà nước pháp quyền qua công trình nghiên cứu tác giả nước Bài Tư tưởng Hồ Chí Minh nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa GS.TS Hoàng Văn Hảo (Tạp chí Nhà nước pháp luật, Viện nhà nước pháp luật, Viện khoa học xã hội Việt Nam, Số 3/2004), tập trung phân tích tư tưởng lập hiến, quan điểm nhà nước nhân dân, nhân dân, nhân dân Chủ tịch Hồ Chí Minh cốt lõi nhà nước pháp quyền Trong Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật tổ chức thực pháp luật - Nhiệm vụ trọng tâm xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân, dân, dân (Tạp chí Nhà nước pháp luật, Viện nhà nước pháp luật, Viện khoa học xã hội Việt Nam, Số 7/2004), PGS.TS Trần Ngọc Đường phân tích nhu cầu hoàn thiện pháp luật, tiêu chí đánh giá hoàn thiện pháp luật, đồng thời nhấn mạnh việc tổ chức thực pháp luật nước ta Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân, dân lãnh đạo Đảng công trình Tô Xuân Dân Nguyễn Thanh Bình (Tạp chí Cộng sản, Số 4, tháng 2/2004), tác giả phân tích yêu cầu việc xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam PGS.TS Phạm Hồng Thái Nguyễn Quốc Sửu viết bài: Bàn Nhà nước pháp quyền xây dựng Nhà nước pháp quyền nước ta (Tạp chí Quản lý nhà nước, Học viện Hành Quốc gia, Số 3/2005), trình bày khái quát hình thành tư tưởng nhà nước pháp quyền đưa đặc trưng nhà nước pháp quyền nói chung Nhà nước pháp quyền Việt nam nói riêng Chương trình khoa học xã hội cấp nhà nước KX 04 (2001-2005) Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhân dân, nhân dân, nhân dân, có Đề tài KX.04.01: Cơ sở lý luận thực tiễn nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân, dân GS VS Nguyễn Duy Quý làm Chủ nhiệm; Đề tài KX.04-02: Mô hình tổ chức hoạt động Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam dân, dân, dân giai đoạn 2001 - 2010, GS.TSKH Đào Trí Úc làm Chủ nhiệm Những công trình nghiên cứu nghiên cứu đánh giá cách toàn diện nhà nước pháp quyền lịch sử phương Đông phương Tây; tư tưởng, đặc điểm Nhà nước pháp quyền Việt Nam Mô hình tổ chức hoạt động nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam sách chuyên khảo nhiều tác giả (Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2007), đó, tác giả nghiên cứu cách toàn diện vấn đề lý luận mô hình nhà nước pháp quyền, chất nhà nước pháp quyền, đặc điểm nhà nước pháp quyền nói chung đặc trưng Nhà nước pháp quyền Việt Nam nói riêng Trong Đề tài KX 04-04: Xây dựng mô hình tổ chức, phương thức hoạt động Quốc hội Chính phủ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân, dân (do PGS.TS Trần Ngọc Đường làm Chủ nhiệm), tác giả phân tích vị trí Quốc hội, Chính phủ, mối quan hệ hai thể chế, đưa mô hình cần có Quốc hội Chính phủ nước ta, đồng thời phân tích, đánh giá phương thức, hình thức hoạt động Quốc hội, Chính phủ Đề tài cấp Đại học Quốc gia, Mã số: QG 05.42 Quốc hội điều kiện việc xây dựng nhà nước pháp quyền, PGS.TS Nguyễn Đăng Dung làm Chủ nhiệm, khái quát tư tưởng nhà nước pháp quyền lịch sử, phân tích mô hình tổ chức quyền lực nhà nước số quốc gia, xác định nhiệm vụ tâm Quốc hội nhà nước pháp quyền Trong sách Sự hạn chế quyền lực nhà nước (Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2005), PGS.TS Nguyễn Đăng Dung phân tích chế hạn chế quyền lực pháp luật, đặc biệt nhấn mạnh vai trò quan tư pháp cấu quyền lực nhà nước Bài Quan điểm Hồ Chí Minh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân, nhân dân Tô Huy Rứa (Tạp chí Cộng sản, Số 22, tháng 11/2005) tập trung phân tích quan điểm Hồ Chí Minh tư tưởng xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân, dân 10 điều kiện thực tiễn nước ta Trong bài: Đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Http://w.w.w Vietnamplus, 21/4/2011), PGS.TS Nguyễn Viết Thông phân tích cách toàn diện quan điểm Đảng ta xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trong công trình nghiên cứu này, tác giả tập trung luận giải hình thành, phát triển nhận thức nhà nước pháp quyền, nguyên tắc, đặc trưng nhà nước pháp quyền với tư cách giá trị có tính phổ biến, hạn chế quyền lực nhà nước nhà nước pháp quyền, đồng thời, nêu quan điểm đặc trưng Nhà nước pháp quyền Việt Nam dân, dân, dân, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam; mô hình nhà nước pháp quyền, mô hình tổ chức quan lập pháp, hành pháp, tư pháp nhà nước pháp quyền, quyền địa phương nói chung Hội đồng nhân dân tỉnh nói riêng điểm qua nét chung mà chưa có phân tích xác đáng tổ chức hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân, dân Hơn nữa, nghiên cứu nêu trên, tác giả quan niệm khác nhà nước pháp quyền, quyền địa phương, vị trí, tính chất Hội đồng nhân dân Tuy vậy, sở lý luận, nguồn tài liệu quan trọng, có ý nghĩa lý luận sâu sắc để tác giả vận dụng vào việc nghiên cứu đề tài mà nghiên cứu sinh lựa chọn 1.1.2 Về Hội đồng nhân dân - Về hình thành, vị trí, tính chất, vai trò Hội đồng nhân dân nói chung, Hội đồng nhân dân tỉnh nói riêng: Kỷ yếu hội nghị toàn quốc Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân Văn phòng Quốc hội (Hà Nội, 1998) gồm nhiều viết vị trí, vai trò, tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân nói chung Bài Vài nét 163 nhà nước địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh cấp quyền địa phương, nơi tổ chức thực hiện, đạo thực chủ trương, sách, pháp luật nhà nước địa phương Hội đồng nhân dân tỉnh trực tiếp nhận phân cấp, phân quyền trung ương địa phương Nhà nước pháp quyền đòi hỏi tổ chức hoạt động quyền địa phương nói chung, Hội đồng nhân dân tỉnh nói riêng phải đổi sở đường lối đổi Đảng, phù hợp với Hiến pháp năm 2013 văn pháp luật khác; bảo đảm tính thống nhất, thông suốt hành nhà nước, bảo đảm tính nghiêm minh pháp luật; máy quyền địa phương nói chung, Hội đồng nhân dân tỉnh nói riêng phải gọn nhẹ, có phân quyền, phân cấp, ủy quyền rõ ràng quan nhà nước trung ương với quyền địa phương Hội đồng nhân dân tỉnh, phận hợp thành Hội đồng nhân dân tỉnh; hoạt động quyền địa phương Hội đồng nhân dân tỉnh phải hướng tới bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả; thực quyền, không hình thức 164 Thực trạng đổi tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh nước ta từ năm 1992 đến nay, phản ánh đường lối đổi Đảng giai đoạn đổi dân tộc Đó trình đổi mới, bước phát triển pháp luật qua giai đoạn lịch sử lập Hiến lập pháp quy định tổ chức quyền địa phương nói chung, Hội đồng nhân dân tỉnh nói riêng Thể chế dân chủ nhà nước ta thông qua vai trò, vị trí, tính chất Hội đồng nhân dân tỉnh ngày sâu sắc, phản ánh chất Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bước khẳng định xu tất yếu xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam dân, dân dân Đổi tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh thời gian qua đạt nhiều thành tựu bộc lộ nhiều hạn chế đòi hỏi thiết giai đoạn tiếp tục đổi mạnh mẽ lãnh đạo Đảng, chấm dứt tình trạng lúng túng lựa chọn mô hình tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam dân, dân dân để thực hóa định hướng xây dựng quyền địa phương mà vai trò quan trọng hàng đầu Hội đồng nhân dân tỉnh đạo luật liên quan đến quyền địa phương sở Hiến pháp năm 2013 Đổi tổ chức hoạt động quyền địa phương nói chung, Hội đồng nhân dân tỉnh nói riêng yêu cầu tất yếu khách quan phù hợp với đường lối đổi Đảng Hiến pháp năm 2013 Quá trình đổi tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh mang tính thường xuyên, liên tục lãnh đạo Đảng Việc đổi tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh giai đoạn cụ thể hóa Luật tổ chức quyền địa phương năm 2015 vừa mang tính đổi vừa mang tính ổn định tương lai, bảo đảm tính 165 thống nhất, đồng tổ chức hoạt động máy hành nhà nước thống thông suốt 166 CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Bùi Giang Hưng (2015), "Nguyên tắc, nội dung, hình thức phương pháp đổi tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh", Khoa học trị, (1+2), tr 87-92; 99 Bùi Giang Hưng (2015), "Một số ý kiến tiếp tục đổi tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh nước ta", Khoa học trị, (3), tr 35-41 Bùi Giang Hưng (2015), "Tiếp tục nghiên cứu đổi tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nước ta nay", Nhịp cầu tri thức, (1+2), tr 48-49; 71 167 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Tổ chức - Cán Chính phủ (2000), Sổ tay nghiệp vụ cán làm công tác tổ chức nhà nước, Hà Nội Nguyễn Xuân Chinh (1991), "Tổ chức quyền địa phương", Kỷ yếu Hội thảo: Quản lý hành quốc gia, Học viện Hành Quốc gia Bộ Ngoại giao tổ chức Hà Nội tháng 3/1991, Hà Nội Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội Hội đồng nhân dân (1996), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Ngô Huy Cương (2006), Dân chủ pháp luật dân chủ, (Sách chuyên khảo), Nxb Tư pháp, Hà Nội Nguyễn Hồng Diên (2009), Tổ chức hoạt động quyền tỉnh theo hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luận án tiến sĩ Quản lý hành công, Hà Nội Nguyễn Đăng Dung (1997), Tổ chức quyền nhà nước địa phương, Nxb Đồng Nai, Đồng Nai Nguyễn Đăng Dung (1998), Hội đồng nhân dân hệ thống quan quyền lực nhà nước, Nxb Pháp lý, Hà Nội Nguyễn Đăng Dung (2000), "Hội đồng nhân dân cấp quyền quan trọng", Kỷ yếu hội thảo: Đổi tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân cấp, Văn phòng Quốc hội tổ chức Hải Phòng Nguyễn Đăng Dung (2101), "Nhà nước pháp quyền, hình thức tổ chức nhà nước", Nghiên cứu lập pháp, (6) 10 Nguyễn Đăng Dung (2012), Hội đồng nhân dân nhà nước pháp quyền, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2012 11 Nguyễn Đăng Dung, Phạm Hồng Thái, Vũ Công Giao (Đồng Chủ biên) (2011), Hiến pháp: Những vấn đề lý luận thực tiễn, (Sách chuyên khảo), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 168 12 Nguyễn Đăng Dung, Phan Trung Lý (1995), "Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân", Trong sách: Bình luận khoa học Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1992, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 13 Vũ Đức Đán (Chủ nhiệm) (1998), Đổi tổ chức hoạt động quyền thành phố, Đề tài khoa học cấp 14 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 15 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 16 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi (Đại hội VI, VII, VIII, IX), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 17 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, Hà Nội 18 Nguyễn Văn Động (1992), "Vấn đề nhà nước pháp quyền", Tạp chí Cộng sản, (2), tr 22-25 19 Nguyễn Văn Động (1996), "Học thuyết nhà nước pháp quyền: lịch sử tại", Luật học, (4), tr 19-23 20 Nguyễn Văn Động (2003), "Suy nghĩ sở khoa học việc đổi tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân nước ta nay", Luật học, (4), tr 3-8 21 Nguyễn Văn Động (2006), "Văn hóa pháp lý điều kiện phát huy dân chủ nước ta nay", Dân chủ pháp luật, (9), tr 8-12 22 Nguyễn Văn Động (2012), "Những vấn đề lý luận tính chất, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng nhân dân Việt Nam nay", Kỷ yếu khoa học: Cơ sở lý luận thực tiễn việc đổi tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân địa phương (góp phần sửa đổi chế định Hội đồng 169 nhân dân Hiến pháp 1992), Đề tài khoa học cấp Bộ, Chủ nhiệm: Thái Vĩnh Thắng, Bộ Tư pháp, Hà Nội 23 Bùi Xuân Đức (1994), "Pháp luật tổ chức quyền địa phương triều Lê", Trong sách: Nghiên cứu hệ thống pháp luật Việt Nam kỷ thứ XV-XVIII, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 24 Bùi Xuân Đức (2002), Đổi tổ chức hoạt động quyền địa phương tỉnh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 25 Bùi Xuân Đức (2002), "Đổi mô hình tổ chức quyền địa phương nước ta nay", Nghiên cứu lập pháp, (9) 26 Bùi Xuân Đức (2007), "Tự quản địa phương: vấn đề nhận thức vận dụng nước ta nay", Nhà nước pháp luật, (1) 27 Bùi Xuân Đức (2007), Đổi mới, hoàn thiện máy nhà nước ta giai đoạn nay, NxbTư pháp, Hà Nội 28 Bùi Xuân Đức (2008), "Cơ sở lý luận thực tiễn việc không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận phường", Nghiên cứu lập pháp, (9) 29 Vũ Như Giới (1994), Về Luật tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Nxb Pháp lý, Hà Nội 30 Nguyễn Nam Hà (2011), Chất lượng hoạt động Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo yêu cầu nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luận án tiến sĩ Luật học, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Hà Nội 31 Tô Tử Hạ, Nguyễn Hữu Chí, Nguyễn Hữu Đức (Đồng chủ biên) (1998), Cải cách hành địa phương: Lý luận thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 32 Hoàng Văn Hảo (1994), "Tổ chức hoạt động quan quyền lực nhà nước", Trong sách: Tìm hiểu đổi tổ chức hoạt động máy nhà nước theo Hiến pháp 1992, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 170 33 Nguyễn Thị Hồi (2004), "Về Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân nước ta nay", Luật học, (1) 34 Vũ Hùng (2007), Hội đồng nhân dân - trình hình thành biến đổi, Nxb Đà Nẵng, Đà Nẵng 35 Vũ Ngọc Khánh (1994), "Tổ chức quyền cấp tỉnh trước Cách mạng tháng 8", Người đại biểu nhân dân, (24) 36 Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội (2008), Tổ chức quyền địa phương, Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Hà Nội 37 Phạm Văn Lợi, Hoàng Thị Ngân (Biên dịch) (2005), Thiết chế trị máy nhà nước số nước giới, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2005 38 Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, Tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Nội Hồ Chí Minh (2005), Bàn nhà nước pháp luật, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Quốc hội (1946), Hiến pháp, Hà Nội Quốc hội (1958), Luật tổ chức Chính quyền địa phương, Hà Nội Quốc hội (1959), Hiến pháp, Hà Nội Quốc hội (1962), Luật tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban hành cấp, Hà Nội Quốc hội (1980), Hiến pháp, Hà Nội Quốc hội (1983), Luật tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân, Hà Nội Quốc hội (1989), Luật tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân (sửa đổi, bổ sung), Hà Nội Quốc hội (1992), Hiến pháp, Hà Nội Quốc hội (1994), Luật tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân, Hà Nội Quốc hội (2003), Luật tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân, Hà Nội 171 50 Quốc hội (2013), Hiến pháp, Hà Nội 51 Quốc hội (2015), Luật tổ chức quyền địa phương, Hà Nội 52 Nguyễn Duy Quý (Chủ nhiệm) (2005), Cơ sở lý luận thực tiễn nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân, dân, Đề tài khoa học cấp nhà nước, mã số: KX.04.01 53 Lê Minh Tâm (2002), "Về tư tưởng nhà nước pháp quyền khái niệm nhà nước pháp quyền", Luật học, (2) 54 Phạm Hồng Thái (1994), "Tổ chức hoạt động quan quyền địa phương", Trong sách: Tìm hiểu đổi tổ chức hoạt động máy nhà nước theo Hiến pháp 1992, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 55 Phạm Hồng Thái (Chủ nhiệm) (2002), Thiết lập mô hình tổ chức quyền đô thị Việt Nam, Đề tài khoa học cấp Bộ, Học viện Hành Quốc gia, Hà Nội 56 Phạm Hồng Thái, Nguyễn Sĩ Dũng, Nguyễn Đăng Dung, Vũ Công Giao, Hoàng Minh Hiếu, Đặng Minh Tuấn (Đồng chủ biên) (2012), Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 - Những vấn đề lý luận thực tiễn, Tập I - Những vấn đề chung hiến pháp máy nhà nước, (Sách chuyên khảo), Nxb Hồng Đức, Hà Nội 57 Thái Vĩnh Thắng (2001), "Một số ý kiến đổi tổ chức hoạt động quan quyền lực nhà nước ta giai đoạn nay", Nhà nước pháp luật, (5) 58 Thái Vĩnh Thắng (2002), "Tổ chức quyền địa phương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - trình hình thành phát triển, bất cập phương hướng đổi mới", Luật học, (4) 59 Thái Vĩnh Thắng (2005), "60 năm xây dựng hoàn thiện tổ chức quyền địa phương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945-2005)", Luật học, (5) 172 60 Thái Vĩnh Thắng (Chủ nhiệm) (2012), Cơ sở lý luận thực tiễn việc đổi tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân địa phương (góp phần sửa đổi Chế định Hội đồng nhân dân Hiến pháp 1992), Đề tài khoa học cấp Bộ, Bộ Tư pháp, Hà Nội 61 Chu Thành (1991), "Khái niệm quan quyền lực nhà nước việc xác hóa lại vị trí pháp lý Hội đồng nhân dân cấp", Nghiên cứu lý luận, (6) 62 Lê Minh Thông (1999), "Đổi tổ chức hoạt động Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân cấp", Nhà nước pháp luật, (6) 63 Lê Minh Thông (2002), "Thực tiễn đặt từ tổ chức hoạt động quyền xã nước ta nay", Nhà nước pháp luật, (2) 64 Lê Minh Thông (2004), Cải cách tổ chức hoạt động quyền địa phương đáp ứng yêu cầu Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân, dân, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 65 Lê Minh Thông, Nguyễn Như Phát (Đồng chủ biên) (2002), Những vấn đề lý luận thực tiễn quyền địa phương Việt Nam nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 66 Nguyễn Viết Thông (2011), "Đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam", http://www Vietnamplus.vn, ngày 21/4/2011 67 Vũ Thư (2001), "Một số vấn đề tổ chức hoạt động quyền địa phương", Trong sách: Một số vấn đề hoàn thiện tổ chức hoạt động máy nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 68 Vũ Thư (2014), "Cải cách quyền địa phương nay", www.isos.gov.vn 173 69 Nguyễn Văn Thuận (2000), "Một số quan điểm Hội đồng nhân dân", Bản tin Nghiên cứu lập pháp, (7) 70 Trung tâm Thông tin, Thư viện Nghiên cứu khoa học, Một số kiến nghị quyền địa phương Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 từ kết tham vấn, (Tài liệu lưu hành nội bộ), Hà Nội 71 Dương Quang Tung (2001), "Bàn mô hình tổ chức quyền địa phương", Trong sách: Một số vấn đề hoàn thiện tổ chức hoạt động máy Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ biên: Lê Minh Thông, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 72 Đào Trí Úc (Chủ biên) (1992), Tìm hiểu nhà nước pháp quyền, Nxb Pháp lý, Hà Nội 73 Đào Trí Úc (1995), Những vấn đề lý luận nhà nước pháp luật, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 74 Đào Trí Úc (Chủ biên) (2007), Mô hình tổ chức hoạt động Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, (Sách chuyên khảo), Nxb Tư pháp, Hà Nội 75 Đào Trí Úc (2007), "Mô hình tổng thể tổ chức hoạt động quan quyền địa phương", Trong sách: Mô hình tổ chức hoạt động Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, (Sách chuyên khảo), Nxb Tư pháp, Hà Nội 76 Đào Trí Úc - Vũ Công Giao (Chủ biên dịch tiếng Việt) (2014), "Dân chủ cấp địa phương", Sổ tay IDEA Quốc tế, (Biên dịch: Lương Minh Châu), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 77 Đào Trí Úc - Vũ Công Giao (Chủ biên dịch tiếng Việt) (2014), "Dân chủ trực tiếp", Sổ tay IDEA Quốc tế, (Biên dịch: Phùng Phương Thảo - Bùi Hải Thiêm), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 174 78 Ủy ban thường vụ Quốc hội (2010), Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc hoạt động Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân, Hà Nội 79 Viện Khoa học tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ (2008), Cơ sở khoa học tổ chức quyền địa phương Việt Nam nay, Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Hà Nội 80 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (1992), Tìm hiểu nhà nước pháp quyền Viện nhà nước pháp luật, Nxb Pháp lý, Hà Nội 81 Viện Nghiên cứu lập pháp - Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (2013), Báo cáo kết nghiên cứu chuyên đề phục vụ sửa đổi Hiến pháp 1992, (Chỉ đạo biên soạn: Đinh Xuân Thảo, Hoàng Văn Tú), Hà Nội 82 Nguyễn Như Ý (Chủ biên) (1998), Đại Từ điển Tiếng Việt, Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội TIẾNG ANH 83 Amy Dalton, A theory of the organization of state and local government employees, Journal of labour research, Volum 3, No 2, 1982 84 Bjorn Gustafsson, Central-local government relations in transition: the case of Swedish child care, Public choice 110, 305-325, 2002 85 Christopher Heady, Local government finance and industrial policy in China, Economics of Planning 31: 195 - 212, 1998 86 Craig Young, Sylwia Kaczmarek, Local government, local economic development and quality of life in, GeoJournal 90, 225 - 234, 2000 87 Denis Petit (2000), Resolving Election Disputes in the OSCE Area: Towards a Standard Election Dispute Monitoring System, ODIHR Rule of Law Expert, Warsaw, 2000, © OSCE/ODIHR 175 88 Dietmar Wellisch, Jorg Hulshorst, A second-best theory of local government policy, International Tax and Public Finance, 7, 522 (2000) 89 Geoffrey Turnbull, Gyusuck Geon, Local government internal structure, external constraints and the median voter, Public choice 2006, 129: 487 - 506 90 Guy S Goodwin-Gill (2006), "Free and Fair Elections - New expanded edition", Inter-Parliamentary Union, Geneva 91 Huntington, Samuel P (1991), The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, Norman, London: University of Oklahoma Press 92 IFES (2007), Strategic Concept: Challenges and Opportunities in Providing Assistance to Parliaments, IFES 93 InternationalIDEA (2000), Capacity-Building Series 8, Democratization in Indonesia an Assessment, Forum for Democratic Reform, International IDEA 94 John Charles Bradbury, Local government structure and public expenditure, Public Choice 115: 185-198, 2003 95 Joe Michael Sasanuma (2004), Japanese electoral politics: reform, results, and prospects for the future, Boston College, April 2004 96 Jonathan Hiskey, Michell Seligson, Pitfalls of power to people: decentralization, local government performance and system support in Bolivia, Studies in Comparative International Development, 2003, Vol 37, No 4, 64-88 97 Katja Andresen, For the good of the public - what can we for you? Effective partnering between local government and business for service delivery, Global report (báo cáo toàn cầu), TNS EMNID, Government online, 2002 176 98 Leonzio Rizzo, Local government responsiveness to federal transfers: theory and evidence, International Tax Public Finance (2008) 15: 316-337 99 Mark Schneider, Fragmentation and the growth of local government, Public choice 48, 255-263, 1986 100.Michael Nelson, An empirical analysis of state and local tax structure in the context of the Leviathan model of government, Public choice 49, 283-294 (1986) 101.Michael Marlow, Neela Manage, Expenditures and receipts in state and local government finances: Reply, Public choice 59, 287290 (1983) 102.Nobuo Akai, Toshirio Ihori, Central government subsidies to local public goods, Economics of governance, 2002, volum 3, 227239 103.Patrick Larkey, Richard Smith, Bias in the formulation of local government budget problems, Policy science 22, 123-166, 1989 104.Randall Holcombe, Donald Lacombe, Factors underlying the growth of local government in the 19th century United States, Public choice 120: 159-377, 2004 105.Rebecca Campbell, Leviathan and fiscal illusion in local government overlapping jurisdictions, Public choice 120: 301329, 2004 106.Roan Paddison, From unified local government to decentred local governance: the ‘institutional turn’ in Glasgow, GeoJournal 58: 11-21, 2002 107.Robert Rebertson, Innovation and improvement in the delivery of public services: the use of quality management within local government in Canada, Public organization review: A Global Journal 2: 387 - 405 (2002) 177 108.Rochard Jackman, John Papadachi, Local government education expenditure in England and Wales: Why standards differ and the impact of government grants, Public choice 36: 425-439 (1981) 109.Toshihiro Ihori, Jun-ichi Itaya, Fiscal reconstruction and local government financing, International tax and public finance, 11, 55-67, 2004 110.Vicent Hoffmann-Martinot, Hellmut Wollmann, State and local government reforms in France and Germany - divergence and convergence, VS Verlag, 2006 111.World Bank, Overview of rural decentralization in India, Volum 1, 2000
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận án tiến sĩ luật học) Đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam của dân, do dân, vì dân, (Luận án tiến sĩ luật học) Đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam của dân, do dân, vì dân, (Luận án tiến sĩ luật học) Đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam của dân, do dân, vì dân

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay