Tần suất, quy cách lấy mẫu xi măng

3 228 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 14:47

tần suất lấy mẫu xi măng, quy cách lấy mẫu xi măng theo tiêu chuẩn TCVN, QC 16BXD. Theo TCVN không có quy định cụ thể về cỡ lô, chỉ quy đinh lô trong cùng điều kiện sản xuất, bảo quản, tần suất lấy mẫu phụn thuộc hợp đồng. Theo ASTM C 18302: 100 tấn lấy nhiều mẫu rồi tạo một mẫu gộp đối với xi măng rời vận cuyển bằng ô tô, sản xuất tròn cùng điều kiện; 5 tấn lấy một mẫu nếu là xi măng bao XTEST - TẦN SUẤT, QUY CÁCH LẤY MẪU: PHẦN TT Loại VL TCVN yêu cầu kỹ thuật Chỉ tiêu kỹ thuật Cường độ nén Xi măng poóc lăng (TCVN 2682:2009) Thời gian đông kết, phút - Bắt đầu, không nhỏ - Kết thúc, không lớn Hàm lượng SO3, %, không lớn Hàm lượng MgO, %, không lớn Hàm lượng nung (MKN), %, không lớn Hàm lượng cặn không tan (CKT), %, không lớn Độ ổn định thể tích Le chatelier, mm, không lớn Cường độ nén Xi măng poóc lăng hỗn hợp (TCVN 6260:2009) Thời gian đông kết, phút - Bắt đầu, không nhỏ - Kết thúc, không lớn Hàm lượng SO3, %, không lớn Độ ổn định thể tích Le chatelier, mm, không lớn Độ nở autoclave, %, không lớn Cường độ nén Xi măng poóc lăng trắng (TCVN 5691:2000) Độ trắng tuyệt đối, %, không nhỏ Thời gian đông kết, phút - Bắt đầu, không nhỏ - Kết thúc, không lớn Độ ổn định thể tích Le chatelier, mm, không lớn Hàm lượng SO3, %, không lớn Cường độ nén Xi măng Alumin (TCVN 7569:2007) Hàm lượng Al2O3, SiO2, Fe2O3, Na2Otđ Thời gian đông kết Độ mịn Thành phần hóa học khoáng vật Xi măng giếng khoan chủng loại G (TCVN 7445:2004) Cường độ nén Thời gian đặc quánh Nước tự (độ tách nước), ml, không lớn XI MĂNG Mức yêu cầu (b) Theo Bảng TCVN 2682:2009 Phương pháp thử (c) Quy cách, số lượng mẫu Tần suất mẫu Căn Lấy tối thiểu 10 vị trí Mẫu gộp tối thiểu 10kg Lấy mẫu theo TCVN 4787:2009, Lô coi sản xuất điều kiện đồng Ngoài phụ thuộc vào hợp đồng nhà cung cấp khách hàng Lấy tối thiểu 10 vị trí Mẫu gộp tối thiểu 10kg Như TCVN 4787:2009 không quy định tần suất cụ thể Theo ASTM C183-02 (7 Sampling): Tại nơi sản xuất: 6h sản xuất lấy mẫu Tại nơi lưu trữ lớn điểm dỡ hàng: 400 lấy hai mẫu riêng lẻ, sau tạo mẫu gộp Lô hàng vận chuyển ô tô, điều kiện sản xuất: 100 tấn/mẫu gộp; Từ xi măng đóng bao: mẫu Lấy tối thiểu 10 vị trí Mẫu gộp tối thiểu 10kg Như Lấy tối thiểu 10 vị trí Mẫu gộp tối thiểu 10kg Như TCVN 6016:2011 TCVN 6017:1995 45 375 3,5 5,0 3,0 1,5 10,0 Theo Bảng TCVN 6260:2009 TCVN 141:2008 TCVN 141:2008 TCVN 141:2008 TCVN 141:2008 TCVN 6017:1995 TCVN 6016:2011 TCVN 6017:1995 45 420 3,5 10,0 0,8 TCVN 141:2008 TCVN 6017:1995 TCVN 8877:2011 Theo Bảng TCVN 5691:2000 TCVN 6016:2011 60 giá trị nhà sản xuất công bố TCVN 5691:2000 TCVN 6017:1995 45 375 10,0 3,5 Nhà sản xuất phải công bố loại sản phẩm theo TCVN 7569:2007 (ACN40, ACH50, ACH60, ACS70, ACS80) Các tiêu kỹ thuật kiểm tra phù hợp quy định tương ứng TCVN 7569:2007 Theo Bảng TCVN 7445-1:2004 Theo Bảng TCVN 7445-1:2004 Theo Bảng TCVN 7445-1:2004 3,5 TCVN 6017:1995 TCVN 141:2008 TCVN 7569:2007 TCVN 6533:1999 TCVN 6017:1995 TCVN 4030:2003 TCVN 141:2008 TCVN 7445-2:2004 TCVN 7445-2:2004 TCVN 7445-2:2004 Lấy tối thiểu 10 vị trí Mẫu gộp tối thiểu 10kg XI MĂNG XTEST - TẦN SUẤT, QUY CÁCH LẤY MẪU: PHẦN TT Loại VL TCVN yêu cầu kỹ thuật Chỉ tiêu kỹ thuật Cường độ nén Nhiệt thủy hóa Hàm lượng SO3, %, không lớn măngpoóc poóclăng lăngít XiXimăng Hàm lượng MgO, %, không lớn (TCVN 2682:2009) toả nhiệt (TCVN Thành phần khoáng 6069:2007) Thời gian đông kết, phút - Bắt đầu, không nhỏ - Kết thúc, không lớn Độ ổn định thể tích Le chatelier, mm, không lớn Cường độ nén Xi măng poóc lăng hỗn hợp toả nhiệt (TCVN 7712:2007) Nhiệt thủy hóa Thời gian đông kết, phút - Bắt đầu, không nhỏ - Kết thúc, không lớn Độ nở autoclave, %, không lớn Cường độ nén Mức yêu cầu Xi măng poóc lăng bền sun phát Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát (TCVN 7711:2007) (c) Theo Bảng TCVN 6067:2004 TCVN 141:2008 TCVN 6820:2001 với loại chứa bari Hàm lượng SO3, %, không lớn 2,5 Hàm lượng C3A C4AF tính theo thích Bảng TCVN 6067:2004 Hàm lượng (C3A), %, không lớn 3,5 Tổng hàm lượng (C4AF + 2C3A), %, không lớn Thời gian đông kết, phút - Bắt đầu, không nhỏ - Kết thúc, không lớn Độ ổn định thể tích Le chatelier, mm, không lớn Độ nở sun phát tuổi 14 ngày, %, không lớn 25,0 Thời gian đông kết, phút - Bắt đầu, không nhỏ - Kết thúc, không lớn Quy cách, số lượng mẫu Tần suất mẫu Căn Lấy tối thiểu 10 vị Lấy tối thiểu 10 vị trí Mẫu gộp tối thiểu trí Mẫu gộp tối thiểu 10kg 10kg Lấy mẫu theo TCVN 4787:2009, Lô coi sản xuất điều kiện đồng Ngoài Như phụ thuộc vào hợp đồng nhà cung cấp khách hàng Lấy tối thiểu 10 vị trí Mẫu gộp tối thiểu 10kg Như TCVN 4787:2009 không quy định tần suất cụ thể Theo ASTM C183-02 (7 Sampling): Tại nơi sản xuất: 6h sản xuất lấy mẫu Tại nơi lưu trữ lớn điểm dỡ hàng: 400 lấy hai mẫu riêng lẻ, sau tạo mẫu gộp Lô hàng vận chuyển ô tô, điều kiện sản xuất: 100 tấn/mẫu gộp; Từ xi măng đóng bao: mẫu Lấy tối thiểu 10 vị trí Mẫu gộp tối thiểu 10kg Như Lấy tối thiểu 10 vị trí Mẫu gộp tối thiểu 10kg Như TCVN 6016:2011 5,0 Cường độ nén Phương pháp thử Theo quy định Bảng TCVN 6016:2011 TCVN 6069:2007 TCVN 6070:2005 2,3 TCVN 141:2008 5,0 TCVN 141:2008 Theo Bảng TCVN 141:2008 TCVN 6069:2007 TCVN 6017:1995 45 375 10,0 TCVN 6017:1995 Theo Bảng TCVN 6016:2011 TCVN 7712:2007 Theo Bảng TCVN 6070:2005 TCVN 7712:2007 TCVN 6017:1995 45 375 0,8 TCVN 8877:2011 Hàm lượng MgO, %, không lớn (b) TCVN 6017:1995 45 375 10,0 0,04 Theo Bảng TCVN 7711:2007 TCVN 6017:1995 TCVN 6068:2004 TCVN 6016:2011 TCVN 6017:1995 45 375 Độ nở vữa dung dịch sun phát tuổi tháng(e), %, không lớn TCVN 7713:2007 - loại bền sun phát vừa - loại bền sun phát cao Độ nở sun phát nước tuổi 14 ngày, %, không lớn Độ nở autoclave, %, không lớn TCVN 6068:2004 TCVN 8877:2011 0,1 0,05 0,02 0,8 XTEST - TẦN SUẤT, QUY CÁCH LẤY MẪU: PHẦN TT Loại VL TCVN yêu cầu kỹ thuật Chỉ tiêu kỹ thuật Cường độ nén 10 Xi măng poóc lăng xỉ lò cao (TCVN 4316:2007) Xi măng poóc lăng (TCVN 2682:2009) Hàm lượng MgO, %, không lớn Hàm lượng SO3, %, không lớn Hàm lượng MKN, %, không lớn Độ ổn định thể tích Le chatelier, mm, không lớn Cường độ nén 11 12 Xi măng xây trát (TCVN 92022012.doc) Xi măng nở (TCVN 8873:2011) Khả giữ nước, % Hàm lượng SO3, %, không lớn Hàm lượng ion clo (Cl-), %, không lớn Độ ổn định thể tích Le chatelier, mm, không lớn Cường độ nén, MPa, không nhỏ - tuổi ngày - tuổi 28 ngày Hàm lượng MgO, %, không lớn Hàm lượng nung (MKN), %, không lớn Thời gian đông kết, phút, không thấp Độ nở kìm hãm vữa - ngày, % - 28 ngày so với ngày, %, không lớn Cường độ nén 13 Xi măng đóng rắn nhanh (theo TCVN cho xi măng đóng rắn nhanh) Thời gian kết thúc đông kết, phút, không thấp Độ co khô tuổi ngày 28 ngày, %, không lớn Độ nở autoclave, %, không lớn Thực hiện: XTEST Hà Nội XI MĂNG Mức yêu cầu (b) Theo Bảng TCVN 4316:2007 6,0 3,5 3,0 10,0 Theo Bảng TCVN 9202-2012 Từ 80 đến 95 3,0 0,1 10,0 16,0 30,0 6,0 4,0 75 Phương pháp thử (c) Quy cách, số lượng mẫu TCVN 6016:2011 TCVN 141:2008 TCVN 141:2008 TCVN 141:2008 TCVN 6017:1995 Lấy tối thiểu 10 vị trí Mẫu gộp tối thiểu 10kg Lấy tối thiểu 10 vị trí Mẫu gộp tối thiểu 10kg TCVN 6016:2011 TCXDVN 324:2004 TCVN 141:2008 Lấy tối thiểu 10 vị trí Mẫu gộp tối thiểu 10kg Tần suất mẫu Căn Lấy mẫu theo TCVN 4787:2009, Lô Như coi sản xuất điều kiện đồng Ngoài phụ thuộc vào hợp đồng nhà cung cấp khách hàng TCVN 4787:2009 không quy định tần suất cụ thể Theo ASTM C183-02 (7 Sampling): Tại nơi sản xuất: 6h sản xuất lấy mẫu Tại nơi lưu trữ lớn điểm dỡ hàng: 400 lấy hai mẫu riêng lẻ, sau tạo mẫu gộp Lô hàng vận chuyển ô tô, điều kiện sản xuất: 100 tấn/mẫu gộp; Từ xi măng đóng bao: mẫu Như TCVN 141:2008 TCVN 6017:1995 TCVN 6016:2011 TCVN 141:2008 Lấy tối thiểu 10 vị trí Mẫu gộp tối thiểu 10kg Như Lấy tối thiểu 10 vị Theo TCVN cho xi măng đóng rắn nhanh trí Mẫu gộp tối thiểu 10kg - Phương pháp thử Như TCVN 8875:2011 TCVN 8874:2011 Không nhỏ 0,04 không lớn 0,10 115 Theo TCVN cho xi măng đóng rắn nhanh - TCVN 6016:2011 Yêu cầu kỹ thuật 10 Theo TCVN cho xi măng đóng rắn nhanh - TCVN 8824:2011 Yêu cầu kỹ thuật 0,8 TCVN 8877:2011 - Tham khảo: TCVN, QC 16/BXD, tiêu chuẩn nước liên quan Nội dung tổng hợp thẩm định chuyên gia nhiều kinh nghiệm - Bản quyền thuộc XTEST, nội dung tham khảo, bạn đọc cập nhật văn liên quan, XTEST không chịu trách nhiệm mặt cung cấp thông tin - Mọi ý kiến đóng góp, cập nhật tài liệu xin liên hệ với XTEST địa www.xtest.vn / contact@xtest.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tần suất, quy cách lấy mẫu xi măng, Tần suất, quy cách lấy mẫu xi măng, Tần suất, quy cách lấy mẫu xi măng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay