(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) PHÁP LUẬT GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ VỀ LỢI ÍCH Ở VIỆT NAM

27 126 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 14:44

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) PHÁP LUẬT GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ VỀ LỢI ÍCH Ở VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) PHÁP LUẬT GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ VỀ LỢI ÍCH Ở VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) PHÁP LUẬT GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ VỀ LỢI ÍCH Ở VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) PHÁP LUẬT GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ VỀ LỢI ÍCH Ở VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) PHÁP LUẬT GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ VỀ LỢI ÍCH Ở VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI VŨ THỊ THU HIỀN PHÁP LUẬT GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ VỀ LỢI ÍCH Ở VIỆT NAM Chuyên ngành : Luật Kinh tế Mã số : 62 38 01 07 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC HÀ NÔI - 2016 Công trình hoàn thành tại: TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Kim Phụng TS Đỗ Ngân Bình Phản biện 1: PGS.TS Phạm Hữu Nghị Phản biện 2: PGS.TS Lê Thị Hoài Thu Phản biện 3: PGS.TS Đinh Dũng Sỹ Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp trường, họp Trường Đại học Luật Hà Nội, vào hồi… ….ngày …….tháng …… năm 201 … Có thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện Quốc Gia; Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cùng với phát triển kinh tế thị trường Việt Nam, TCLĐ, đặc biệt TCLĐTT lợi ích có chiều hướng gia tăng số lượng phức tạp tính chất Bên cạnh tác động có tính tích cực, TCLĐTT, đặc biệt TCLĐTT lợi ích có ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ lao động hai bên, tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp ổn định kinh tế - xã hội Theo quy định Luật sửa đổi, bổ sung số điều BLLĐ năm 2006, TTLĐ có quyền đình công sau vụ TCLĐTT lợi ích qua thủ tục hoà giải HGVLĐ, HĐTTLĐ không thành HĐTTLĐ không tiến hành hoà giải TCLĐTT lợi ích thời hạn luật định Tuy nhiên, qua nghiên cứu thực tế TCLĐTT lợi ích nguyên nhân phần lớn đình công xảy từ năm 2006 đến hết tháng năm 2013, thấy có tranh chấp với NSDLĐ giải pháp mà TTLĐ lựa chọn (thay cuối quy định pháp luật) đình công Đây nguyên nhân dẫn đến tình trạng hầu hết đình công xảy thời gian qua không hợp pháp Nguyên nhân tình trạng có nhiều, bên cạnh nguyên nhân thuộc bên tranh chấp chế quản lý Nhà nước, nguyên nhân quan trọng dẫn đến việc TTLĐ sử dụng đình công vũ khí có TCLĐTT lợi ích thời gian qua quy định pháp luật giải TCLĐTT lợi ích nhiều bất cập Nhằm khắc phục vướng mắc, bất cập pháp luật giải TCLĐ nói chung, pháp luật giải TCLĐTT lợi ích nói riêng, BLLĐ năm 2012 văn hướng dẫn thi hành TCLĐ có nhiều sửa đổi, bổ sung Bên cạnh quy định tiến liên quan đến chủ thể hoà giải TCLĐ sở, pháp luật hành giải TCLĐ nói chung, TCLĐTT lợi ích nói riêng nhiều điểm chưa hoàn thiện, chưa bám sát thể chế hoá đầy đủ quan điểm Đảng xây dựng Nhà nước pháp quyền, cải cách tư pháp tinh thần hội nhập, chưa kế thừa đầy đủ quy định giải TCLĐ Việt Nam chưa vận dụng kinh nghiệm có tính phổ biến giải TCLĐ nước giới phù hợp với điều kiện nước ta Những vướng mắc, bất cập pháp luật hành ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu hoạt động giải TCLĐTT lợi ích thực tế, làm suy giảm vị trí, vai trò hệ thống chủ thể giải TCLĐ Nhà nước mà vô hình chung tạo cho bên tranh chấp tâm lý/thói quen dễ dàng phá vỡ kết hai bên thoả thuận Từ lý trên, nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài: “Pháp luật giải TCLĐTT lợi ích Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu cho luận án tiến sĩ Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích luận án nghiên cứu vấn đề lý luận giải TCLĐTT lợi ích thực trạng pháp luật lao động Việt Nam giải TCLĐTT lợi ích để sở đưa đóng góp nhằm hoàn thiện hệ thống lý luận giải TCLĐTT lợi ích; hoàn thiện hệ thống quy định giải TCLĐTT lợi ích Việt Nam hai phương diện điều chỉnh pháp luật áp dụng pháp luật Để đạt mục đích nêu trên, luận án tập trung vào giải nhiệm vụ sau: Thứ nhất, tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án Cụ thể, tiến hành hồi cứu, thu thập tài liệu, công trình khoa học liên quan đến đề tài luận án, tìm hiểu, nhận xét, đánh giá nêu quan điểm vấn đề công trình khoa học trước nghiên cứu Từ đó, khái quát nội dung chưa công trình nghiên cứu đề cập tới để định hướng vấn đề, nội dung giải luận án Thứ hai, nghiên cứu làm sáng tỏ vấn đề lý luận TCLĐTT lợi ích pháp luật giải TCLĐTT lợi ích khái niệm, đặc điểm TCLĐTT lợi ích; khái niệm pháp luật giải TCLĐTT lợi ích, mục đích, nội dung điều chỉnh pháp luật giải TCLĐTT lợi ích Những vấn đề lý luận khái quát từ nghiên cứu quy định pháp luật lao động quốc tế pháp luật lao động quốc gia Thứ ba, phân tích, đánh giá thực trạng quy định pháp luật thực tiễn áp dụng quy định pháp luật giải TCLĐTT lợi ích Việt Nam, rút nhận xét ưu điểm tồn tại, bất cập quy định pháp luật hành sở so sánh với quy định pháp luật lao động giai đoạn trước pháp luật lao động quốc tế Thứ tư, luận giải cần thiết yêu cầu khách quan việc hoàn thiện pháp luật giải TCLĐTT lợi ích bối cảnh kinh tế thị trường hội nhập quốc tế Thứ năm, đề xuất ý kiến sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện pháp luật giải TCLĐTT lợi ích hành sở lý luận thực trạng pháp luật nghiên cứu 3 Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu Luận án nghiên cứu quy định pháp luật giải TCLĐTT lợi ích theo quy định BLLĐ năm 2012 văn hướng dẫn thi hành Theo đó, nội dung pháp luật giải TCLĐTT lợi ích Việt Nam đối tượng nghiên cứu luận án bao gồm: nguyên tắc giải TCLĐ; chủ thể có thẩm quyền giải quyết; trình tự, thủ tục giải TCLĐTT lợi ích Để làm sâu sắc vấn đề nghiên cứu, tùy nội dung yêu cầu đặt ra, luận án tham khảo, so sánh, đối chiếu với quy định pháp luật lao động pháp luật có liên quan Việt Nam, quy định pháp luật quốc tế công ước, khuyến nghị Tổ chức lao động quốc tế (ILO) pháp luật lao động số nước giới có liên quan đến nội dung nêu Phƣơng pháp nghiên cứu Luận án nghiên cứu dựa phương pháp luận học thuyết Mac – Lenin, bao gồm phép biện chứng vật phương pháp luận vật lịch sử Theo đó, vấn đề pháp luật giải TCLĐTT lợi ích nghiên cứu trạng thái vận động phát triển mối quan hệ không tách rời với yếu tố trị, kinh tế, xã hội Trong trình nghiên cứu, luận án dựa sở quan điểm, định hướng Đảng Nhà nước quan hệ lao động tập thể kinh tế thị trường Việt Nam Các phương pháp nghiên cứu cụ thể sử dụng để thực luận án bao gồm: phương pháp hồi cứu tài liệu, phân tích, chứng minh, so sánh, tổng hợp, dự báo khoa học Đóng góp khoa học luận án - Luận án phân tích làm rõ hơn, hoàn thiện vấn đề lý luận TCLĐTT lợi ích pháp luật giải TCLĐTT lợi ích Trên sở quy định pháp luật nước giới tiêu chuẩn lao động quốc tế quan hệ lao động, luận án xác định nội dung điều chỉnh pháp luật giải TCLĐTT lợi ích; - Luận án phân tích, đánh giá cách tương đối đầy đủ, toàn diện thực trạng pháp luật giải TCLĐTT lợi ích Việt Nam việc áp dụng quy định khía cạnh nguyên tắc giải TCLĐ, chủ thể có thẩm quyền trình tự, thủ tục giải TCLĐTT lợi ích; - Luận án xác định yêu cầu việc hoàn thiện pháp luật giải TCLĐTT lợi ích đồng thời đề xuất số kiến nghị nhằm sửa đổi, bổ sung số quy định tranh chấp giải TCLĐTT lợi ích theo BLLĐ năm 2012 văn hướng dẫn thi hành Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án Những kết nghiên cứu luận án góp phần làm phong phú thêm hệ thống lý luận TCLĐTT lợi ích pháp luật giải TCLĐTT lợi ích khoa học Luật lao động Việt Nam Luận án tài liệu tham khảo hữu ích cho quan nhà nước có thẩm quyền trình xây dựng pháp luật giải TCLĐ nói chung pháp luật giải TCLĐTT lợi ích nói riêng Luận án tài liệu cho sở nghiên cứu khoa học, giảng dạy, học tập pháp luật lao động; cho NLĐ, tổ chức đại diện TTLĐ, tổ chức đại diện NSDLĐ đối tượng khác có mong muốn, tìm hiểu pháp luật giải TCLĐ nói chung, pháp luật giải TCLĐTT lợi ích nói riêng Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục công trình công bố có liên quan đến luận án, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận án kết cấu gồm 04 chương - Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu pháp luật giải TCLĐTT lợi ích - Chương 2: Một số vấn đề lý luận TCLĐTT lợi ích pháp luật giải TCLĐTT lợi ích - Chương 3: Thực trạng pháp luật giải TCLĐTT lợi ích Việt Nam - Chương 4: Hoàn thiện pháp luật giải TCLĐTT lợi ích Việt Nam Chƣơng TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ VỀ LỢI ÍCH 1.1 Khái quát chung tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án 1.1.1 Tình hình nghiên cứu tác giả nước Trong phạm vi tiếp cận nghiên cứu sinh, có công trình nghiên cứu vấn đề giải TCLĐTT Việt Nam tác giả nước Đó tham luận hội thảo “Quan hệ lao động vấn đề giải TCLĐ Việt Nam” tiến sĩ Chang Hee Lee công bố vào năm 2006 Bên cạnh có sách “Conciliation and Arbitration Procedures in Labour Disputes: A Comparative study” xuất năm 1995 tác giả Eladio Daya – chuyên gia Ban Luật lao động Quan hệ lao động ILO Cuốn sách dịch sang tiếng Việt Nam với tiêu đề “Thủ tục hòa giải trọng tài TCLĐ” 1.1.2 Tình hình nghiên cứu tác giả nước 1.1.2.1 Bài viết khoa học Trong số viết khoa học công bố, có viết sau liên quan đến đề tài luận án: “Một số vấn đề TCLĐCN TCLĐTT” tác giả Trần Thị Thúy Lâm đăng Tạp chí Luật học số 5/1996; viết “Hòa giải trọng tài giải TCLĐ” tác giả Nguyễn Hữu Chí đăng Tạp chí Luật học số 4/1997; viết “Cách tháo gỡ số vướng mắc giải TCLĐ Tòa án” tác giả Nguyễn Thị Kim Phụng đăng Tạp chí Luật học số 1/1999; viết “Về TCLĐTT việc giải TCLĐTT” tác giả Lưu Bình Nhưỡng đăng Tạp chí Luật học số 2/2001; viết “Những điểm Luật sửa đổi, bổ sung số điều BLLĐ tranh chấp giải TCLĐ” tác giả Nguyễn Hữu Chí đăng Tạp chí Dân chủ Pháp luật số 12/2002; viết “Bàn thêm TCLĐ” tác giả Lưu Bình Nhưỡng đăng Tạp chí Luật học số 3/2003; viết “Một số điểm cần sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh thủ tục giải TCLĐ” tác giả Đỗ Ngân Bình đăng Tạp chí Luật học số 4/2003; viết “Giải TCLĐ đình công” tác giả Nguyễn Thị Kim Phụng đăng Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 4/2004; viết “Hòa giải TCLĐ giai đoạn tiền tố tụng – số vấn đề đặt hướng hoàn thiện” tác giả Nguyễn Văn Bình đăng Tạp chí Nhà nước Pháp luật số 3/2006; viết “Những điểm TCLĐ giải TCLĐ theo Luật sửa đổi, bổ sung số điều BLLĐ năm 2006” tác giả Nguyễn Xuân Thu đăng Tạp chí Luật học số 7/2007; viết “Một số ý kiến Luật sửa đổi, bổ sung số điều BLLĐ giải TCLĐ đình công” tác giả Đỗ Ngân Bình đăng Tạp chí Khoa học pháp lý số 2/2007; viết “Hoàn thiện pháp luật thủ tục giải TCLĐTT” tác giả Trần Hoàng Hải Đinh Thị Chiến đăng Tạp chí Luật học số 10/2010; viết “Một số vấn đề phân loại TCLĐ thẩm quyền xử lý TCLĐTT quyền lợi ích” tác giả Đào Xuân Hội đăng Tạp chí Nhà nước Pháp luật số 7/2012; viết “Bất cập áp dụng quy định pháp luật thủ tục giải TCLĐTT Việt Nam nay” tác giả Lê Thị Hoài Thu đăng Tạp chí Nhà nước Pháp luật số 11/2015 1.1.2.2 Giáo trình, sách chuyên khảo - Giáo trình: Ngoài viết khoa học, vấn đề liên quan đến pháp luật giải TCLĐTT nói chung đề cập Chương XIV Giáo trình Luật Lao động Đại học Luật Hà Nội (do TS Lưu Bình Nhưỡng làm chủ biên); Chương XIV Giáo trình Luật Lao động Việt Nam Khoa Luật, Đại học quốc gia (do TS Phạm Công Trứ làm chủ biên); Chương XII Giáo trình Luật Lao động Đại học Huế (do PGS.TS Nguyễn Hữu Chí làm chủ biên); Chương XII Giáo trình Luật Lao động Viện Đại học Mở Hà Nội (do PGS.TS Nguyễn Hữu Chí làm chủ biên)… - Sách chuyên khảo: sách chuyên khảo liên quan trực tiếp đến pháp luật giải TCLĐTT, có pháp luật giải TCLĐTT lợi ích công bố “Pháp luật giải TCLĐTT - kinh nghiệm số nước Việt Nam” tác giả Trần Hoàng Hải làm chủ biên, Nxb trị Quốc gia xuất tháng năm 2011 Đây công trình nghiên cứu công trình nghiên cứu có liên quan trực tiếp đến vấn đề pháp luật giải TCLĐTT 1.1.2.3 Luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Trong số luận án, luận văn công bố, có công trình sau liên quan đến đề tài luận án: luận văn “TCLĐ giải TCLĐ” năm 1996 tác giả Lưu Bình Nhưỡng; luận án “Tài phán lao động theo quy định pháp luật Việt Nam” năm 2001 tác giả Lưu Bình Nhưỡng; luận văn “Pháp luật giải TCLĐ Việt Nam nhìn từ góc độ so sánh với Luật lao động Thái Lan” năm 2005 tác giả Nguyễn Việt Hoàng; luận văn “TCLĐ giải TCLĐ theo quy định pháp luật lao động Việt Nam” năm 2007 tác giả Nguyễn Thị Bích; luận án “Cơ chế ba bên việc giải TCLĐ Việt Nam” năm 2008 tác giả Nguyễn Xuân Thu; luận văn thạc sĩ luật học “So sánh pháp luật Việt Nam Trung Quốc giải TCLĐ” năm 2009 tác giả Trịnh Thị Thu Hà; luận án “TƯLĐTT - nghiên cứu so sánh pháp luật lao động Việt Nam Thụy Điển” năm 2011 tác giả Hoàng Thị Minh 1.1.2.4 Đề tài nghiên cứu khoa học Các đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến luận án chủ yếu đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở Cụ thể đề tài khoa học cấp Đại học Quốc Gia: “Tranh chấp giải TCLĐ Việt Nam” năm 2004 tác giả Lê Thị Hoài Thu chủ nhiệm đề tài; đề tài “Nghiên cứu nhằm góp phần sửa đổi, bổ sung BLLĐ giai đoạn nay” năm 2010 tiến sĩ Trần Thị Thuý Lâm làm chủ nhiệm đề tài (trong đó, tác giả Đỗ Ngân Bình viết chuyên đề “Hoàn thiện quy định giải TCLĐTT BLLĐ sửa đổi năm 2006”) 1.2 Đánh giá liên quan công trình nghiên cứu công bố với đề tài luận án 1.2.1 Sự liên quan công trình khoa học công bố với vấn đề lý luận tranh chấp lao động tập thể lợi ích pháp luật giải tranh chấp lao động tập thể lợi ích Đa số công trình đề cập đến số vấn đề chung TCLĐ giải TCLĐ Một số công trình khoa học có nghiên cứu liên quan đến khái niệm, đặc điểm TCLĐTT, bao gồm TCLĐTT lợi ích Tuy nhiên, chưa có công trình nghiên cứu cách chuyên sâu, toàn diện đầy đủ vấn đề lý luận TCLĐTT lợi ích pháp luật giải TCLĐTT lợi ích 1.2.2 Sự liên quan công trình khoa học công bố với vấn đề thực trạng pháp luật giải tranh chấp lao động tập thể lợi ích Việt Nam Phần lớn công trình khoa học phân tích, bình luận quy định pháp luật giải TCLĐ nói chung Một số công trình có đề cập đến pháp luật giải TCLĐTT, bao gồm pháp luật giải TCLĐTT lợi ích pháp luật giai đoạn trước BLLĐ năm 2012 ban hành Sau BLLĐ năm 2012 ban hành, có 02 viết đề cập đến TCLĐTT, bao gồm TCLĐTT lợi ích Tuy nhiên, viết “Một số vấn đề phân loại TCLĐ thẩm quyền xử lý TCLĐTT quyền lợi ích” tác giả Đào Xuân Hội dừng lại việc phân tích định nghĩa TCLĐTT lợi ích quy định BLLĐ năm 2012 Một số phần viết mục viết “Bất cập áp dụng quy định pháp luật thủ tục giải TCLĐTT Việt Nam nay” tác giả Lê Thị Hoài Thu có liên quan trực tiếp đến chương luận án Mặc dù viết công bố nghiên cứu sinh bảo vệ xong luận án Hội đồng chấm luận án cấp sở phân tích thực trạng pháp luật giải TCLĐTT viết nguồn tài liệu tham khảo hữu ích trình nghiên cứu sinh hoàn thiện luận án 1.2.3 Sự liên quan công trình nghiên cứu với vấn đề hoàn thiện pháp luật giải tranh chấp lao động tập thể lợi ích Việt Nam Các kiến nghị hoàn thiện pháp luật giải TCLĐ nói chung, TCLĐTT lợi ích nói riêng công trình nghiên cứu thời gian qua có giá trị khoa học cao Nhiều kiến nghị tiếp thu thể BLLĐ năm 2012 việc bỏ Hội đồng hoà giải lao động sở Tuy nhiên, hầu hết kiến nghị, đề xuất công trình khoa học công bố nhằm hoàn thiện pháp luật giải TCLĐTT lợi ích giai đoạn trước năm 2012 1.3 Những nội dung đƣợc luận án tập trung nghiên cứu Thứ nhất, nghiên cứu vấn đề lý luận TCLĐTT lợi ích pháp luật giải TCLĐTT lợi ích Thứ hai, nghiên cứu đánh giá thực trạng pháp luật giải TCLĐTT lợi ích Việt Nam Cụ thể, nghiên cứu thực trạng pháp luật nguyên tắc giải TCLĐTT lợi ích; thực trạng pháp luật chủ thể có thẩm quyền giải TCLĐTT lợi ích; thực trạng pháp luật trình tự, thủ tục giải TCLĐTT lợi ích Thứ ba, đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật giải TCLĐTT lợi ích Việt Nam Chƣơng MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ VỀ LỢI ÍCH VÀ PHÁP LUẬT GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ VỀ LỢI ÍCH 2.1 Tranh chấp lao động tập thể lợi ích 2.1.1 Tranh chấp lao động tập thể lợi ích – tượng khách quan kinh tế thị trường Mặc dù pháp luật lao động cho phép bên quan hệ lao động tập thể tự do, tự nguyện thoả thuận nhằm xác lập điều kiện lao động TƯLĐTT/thoả thuận tập thể lao động trình thực TƯLĐTT/thoả thuận tập thể lao động, bên xuất xung đột, mâu thuẫn, bất đồng Những mâu thuẫn, bất đồng phát sinh hai bên cho bên vi phạm thoả thuận ký kết phát sinh hai bên muốn thay đổi, 11 TCLĐTT lợi ích giải phương thức thương lượng, hoà giải trọng tài Việc giải TCLĐTT lợi ích hoà giải tự nguyện hay hoà giải bắt buộc, trọng tài tự nguyện hay trọng tài bắt buộc tuỳ thuộc lĩnh vực phát sinh tranh chấp sách quan hệ lao động quốc gia 2.2.3.3 Chủ thể có thẩm quyền giải tranh chấp lao động tập thể lợi ích - Chủ thể có thẩm quyền giải TCLĐTT lợi ích hoà giải: Hội đồng/Ban hoà giải thành lập doanh nghiệp thành lập theo đơn vị hành cấp quận, huyện HGVLĐ - Chủ thể có thẩm quyền giải TCLĐTT lợi ích trọng tài: tuỳ thuộc vào thoả thuận bên tranh chấp tính bắt buộc (hay không bắt buộc) áp dụng phương thức trọng tài, trọng tài có thẩm quyền giải TCLĐTT lợi ích thường trực không thường trực (trọng tài lao động vụ việc) 2.2.3.4 Trình tự, thủ tục giải tranh chấp lao động tập thể lợi ích - Nếu bên có thoả thuận chế giải tranh chấp mình: nguyên tắc, TCLĐTT lợi ích giải theo chế bên không tự giải tranh chấp thương lượng - Nếu bên không thoả thuận chế giải tranh chấp mình: TCLĐTT lợi ích phát sinh, bên tự thương lượng để giải tranh chấp Trường hợp thương lượng không đạt kết quả, vụ tranh chấp giải hoà giải với tham gia chủ thể thứ ba trung lập Nếu hoà giải thành, hai bên tranh chấp thực kết hoà giải thành Nếu hoà giải không thành, TTLĐ (ở doanh nghiệp đình công) có quyền đình công hai bên tranh chấp thoả thuận yêu cầu Trọng tài lao động giải phương thức trọng tài Đối với TCLĐTT lợi ích phát sinh doanh nghiệp không đình công, hoà giải không thành vụ tranh chấp bắt buộc phải giải Trọng tài lao động, TTLĐ không quyền đình công KẾT LUẬN CHƢƠNG Qua việc nghiên cứu vấn đề lý luận TCLĐTT lợi ích pháp luật giải TCLĐTT lợi ích, luận án rút số kết luận sau đây: TCLĐTT lợi ích tượng tồn cách khách quan kinh tế thị trường TCLĐTT lợi ích loại tranh chấp “đặc biệt” – tranh chấp phát sinh từ bất đồng bên quan hệ lao động tập thể liên quan đến việc xác lập điều kiện lao động mới, thay đổi 12 điều kiện lao động đạt được; gia hạn hiệu lực TƯLĐTT số trường hợp Do ảnh hưởng TCLĐTT lợi ích đến kinh tế - xã hội quốc gia nên nước can thiệp vào trình giải loại tranh chấp việc ban hành quy phạm pháp luật để điều chỉnh trình giải TCLĐTT lợi ích theo ý chí Mặc dù có khác định nhìn chung, điều chỉnh trình giải TCLĐTT lợi ích, quốc gia ban hành quy phạm pháp luật để quy định nguyên tắc giải tranh chấp; phương thức giải tranh chấp; chủ thể có thẩm quyền trình tự, thủ tục giải TCLĐTT lợi ích Chƣơng THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ VỀ LỢI ÍCH Ở VIỆT NAM 3.1 Nguyên tắc giải tranh chấp lao động tập thể lợi ích - Tôn trọng, bảo đảm quyền tự định bên trình giải tranh chấp - Đảm bảo thực thương lượng trực tiếp bên tranh chấp nhằm giải hài hoà lợi ích hai bên tranh chấp, ổn định sản xuất, kinh doanh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội - Bảo đảm thực hoà giải, trọng tài sở tôn trọng quyền lợi ích hai bên tranh chấp, tôn trọng lợi ích chung xã hội, không trái pháp luật - Giải TCLĐ công khai, minh bạch, khách quan, kịp thời, nhanh chóng pháp luật - Bảo đảm tham gia đại diện bên trình giải TCLĐTT lợi ích 3.2 Chủ thể có thẩm quyền giải tranh chấp lao động tập thể lợi ích 3.2.1 Hoà giải viên lao động 3.2.1.1 Thẩm quyền Hoà giải viên lao động giải tranh chấp lao động tập thể lợi ích Theo quy định pháp luật hành, HGVLĐ có thẩm quyền giải TCLĐTT lợi ích phát sinh doanh nghiệp đình công có đủ 02 điều kiện: (i) có đơn yêu cầu hoà giải hai bên tranh chấp; (ii) vụ tranh chấp giải thương lượng không đạt kết bên tranh chấp yêu cầu bên từ chối thương lượng, hai bên thương lượng không 13 thành, hai bên thương lượng thành hai bên không thực kết thương lượng thành 3.2.1.2 Tổ chức quản lý Hòa giải viên lao động HGVLĐ người Chủ tịch UBND cấp tỉnh bổ nhiệm theo nhiệm kỳ 05 năm, chịu quản lý Chủ tịch UBND cấp tỉnh bị Chủ tịch UBND cấp tỉnh miễn nhiệm, bãi nhiệm theo quy định pháp luật 3.2.2 Hội đồng trọng tài lao động 3.2.2.1 Thẩm quyền Hội đồng trọng tài lao động giải tranh chấp lao động tập thể lợi ích - Đối với TCLĐTT lợi ích phát sinh doanh nghiệp đình công: theo quy định khoản 2, Điều 199 khoản 2, 3, Điều 204 BLLĐ năm 2012, HĐTTLĐ có thẩm quyền tiến hành hoà giải vụ tranh chấp có đơn yêu cầu hai bên sau tranh chấp HGVLĐ hoà giải không thành hoà giải thành hai bên không thực thoả thuận biên hoà giải thành hai bên có đơn yêu cầu hoà giải không HGVLĐ hoà giải thời hạn 05 ngày làm việc - Đối với TCLĐTT lợi ích phát sinh doanh nghiệp không đình công, hoạt động ngành, lĩnh vực thiết yếu cho kinh tế quốc dân: theo quy định điểm a, khoản 2, Điều Nghị định số 41/2013/NĐ – CP, HĐTTLĐ chủ thể có thẩm quyền tiến hành hoà giải vụ tranh chấp nhận đơn yêu cầu bên tranh chấp việc TLTT không thành 3.2.2.2 Tổ chức, hoạt động Hội đồng trọng tài lao động HĐTTLĐ quan giải TCLĐTT lợi ích thành lập tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương HĐTTLĐ Chủ tịch UBND cấp tỉnh thành lập gồm Chủ tịch Hội đồng người đứng đầu quan quản lý nhà nước lao động cấp tỉnh; thư ký Hội đồng thuộc biên chế Sở LĐ – TB - XH; thành viên đại diện tổ chức công đoàn cấp tỉnh, tổ chức đại diện NSDLĐ tỉnh Số lượng thành viên HĐTTLĐ số lẻ không 07 người Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch HĐTTLĐ mời đại diện quan, tổ chức có liên quan, người có kinh nghiệm lĩnh vực quan hệ lao động địa phương Chủ tịch thành viên HĐTTLĐ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm với nhiệm kỳ năm Thư ký Hội đồng làm việc theo chế độ chuyên trách hưởng phụ cấp trách nhiệm tương đương với phụ cấp chức vụ trưởng phòng thuộc Sở Lao động 3.2.3 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Chủ tịch UBND cấp tỉnh có thẩm quyền giải TCLĐTT lợi ích phát sinh doanh nghiệp không đình công, hoạt động 14 lĩnh vực thiết yếu cho kinh tế quốc dân, trường hợp vụ TCLĐTT HĐTTLĐ lập biên hoà giải thành mà bên không thực thoả thuận đạt HĐTTLĐ hoà giải vụ tranh chấp không thành 3.3 Trình tự, thủ tục giải tranh chấp lao động tập thể lợi ích 3.3.1 Trình tự, thủ tục giải tranh chấp lao động tập thể lợi ích doanh nghiệp đình công TCLĐTT lợi ích giải theo trình tự, thủ tục sau: - Thương lượng trực tiếp bên tranh chấp phát sinh - Hoà giải (bắt buộc) HGVLĐ: TCLĐTT lợi ích hoà giải HGVLĐ trường hợp vụ tranh chấp giải thương lượng không đạt kết bên yêu cầu bên từ chối thương lượng, hai bên thương lượng không thành, hai bên thương lượng thành hai bên không thực kết thương lượng thành HGVLĐ phải giải xong vụ tranh chấp thời hạn tối đa 05 ngày làm việc - Hoà giải (bắt buộc) HĐTTLĐ: TCLĐTT lợi ích hoà giải HĐTTLĐ trường hợp vụ tranh chấp hoà giải HGVLĐ không thành hai bên không thực thoả thuận đạt hết thời hạn 05 ngày làm việc mà HGVLĐ không tiến hành giải vụ TCLĐTT lợi ích HĐTTLĐ phải giải xong vụ tranh chấp thời hạn tối đa 07 ngày làm việc 3.3.2 Trình tự, thủ tục giải tranh chấp lao động tập thể lợi ích doanh nghiệp không đình công 3.3.2.1 Trình tự, thủ tục giải tranh chấp lao động tập thể lợi ích doanh nghiệp hoạt động ngành, lĩnh vực thiết yếu cho kinh tế quốc dân: - Hòa giải (bắt buộc) HĐTTLĐ: TCLĐTT lợi ích hoà giải HĐTTLĐ trường hợp bên TLTT để giải vấn đề liên quan đến lợi ích NLĐ không thành Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận đề nghị hai bên, HĐTTLĐ phải giải xong vụ tranh chấp - Giải Chủ tịch UBND cấp tỉnh: TCLĐTT lợi ích giải Chủ tịch UBND cấp tỉnh trường hợp HĐTTLĐ hoà giải vụ tranh chấp không thành sau 05 ngày, kể từ ngày HĐTTLĐ lập biên hòa giải thành mà bên không thực thỏa thuận đạt Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải giải xong vụ TCLĐTT lợi ích thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận báo cáo Sở LĐ – TB – XH kiến nghị TTLĐ 15 3.3.2.2 Trình tự, thủ tục giải tranh chấp lao động tập thể lợi ích doanh nghiệp trực tiếp phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh TCLĐTT lợi ích phát sinh doanh nghiệp trực tiếp phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh giải theo trình tự đặc biệt Cụ thể: trường hợp NSDLĐ BCHCĐ sở (hoặc BCHCĐ cấp trực tiếp sở nơi chưa thành lập công đoàn sở) thương lượng không thành NSDLĐ báo cáo với quan cấp có thẩm quyền xem xét, giải Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận báo cáo NSDLĐ, quan cấp có thẩm quyền phải có văn giải kiến nghị TTLĐ Quyết định quan cấp có thẩm quyền kết luận cuối hai bên phải chấp hành KẾT LUẬN CHƢƠNG Từ việc nghiên cứu thực trạng pháp luật giải TCLĐTT lợi ích, luận án rút số kết luận sau đây: Bên cạnh số quy định tiến so với trước liên quan đến chủ thể có thẩm quyền hoà giải TCLĐ, quy định pháp luật hành giải TCLĐTT lợi ích nhiều vướng mắc, bất cập Đặc biệt, quy định thủ tục giải TCLĐTT lợi ích HĐTTLĐ; hình thức ghi nhận kết hoà giải thành vụ TCLĐTT lợi ích theo quy định pháp luật hành chưa phù hợp với đặc điểm TCLĐTT lợi ích tiêu chuẩn lao động quốc tế quan hệ lao động Những bất cập tồn quy định pháp luật hành ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động giải TCLĐTT lợi ích thực tế Vì vậy, phải tiếp tục hoàn thiện pháp luật giải TCLĐTT lợi ích việc làm cần thiết Chƣơng HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ VỀ LỢI ÍCH Ở VIỆT NAM 4.1 Những yêu cầu việc hoàn thiện pháp luật giải tranh chấp lao động tập thể lợi ích Việt Nam - Khắc phục điểm bất hợp lý, bảo đảm tính khả thi pháp luật giải TCLĐTT lợi ích Việt Nam - Hướng tới mục tiêu xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến doanh nghiệp bối cảnh kinh tế thị trường Việt Nam 16 - Hướng tới mục tiêu phù hợp với tiêu chuẩn lao động quốc tế quan hệ lao động bối cảnh hội nhập quốc tế 4.2 Đề xuất sửa đổi, bổ sung số quy định pháp luật giải tranh chấp lao động tập thể lợi ích 4.2.1 Sửa đổi định nghĩa tranh chấp lao động tập thể lợi ích Để góp phần hoàn thiện pháp luật giải TCLĐTT lợi ích, cần hoàn thiện định nghĩa TCLĐTT lợi ích quy định khoản 9, Điều BLLĐ năm 2012 theo hướng sau: TCLĐTT lợi ích tranh chấp phát sinh từ bất đồng bên nhiều NSDLĐ (hoặc tổ chức đại diện NSDLĐ) với bên TTLĐ (hoặc tổ chức đại diện TTLĐ) liên quan đến việc xác lập điều kiện lao động mới; thay đổi điều kiện lao động đạt được; thoả thuận để lựa chọn gia hạn thời hạn TƯLĐTT hay ký kết TƯLĐTT thoả ước hết hạn, lựa chọn tiếp tục thực hiện, sửa đổi, bổ sung TƯLĐTT cũ hay ký kết TƯLĐTT có thay đổi cấu, thay đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp 4.2.2 Sửa đổi, bổ sung quy định chủ thể có thẩm quyền giải tranh chấp lao động tập thể lợi ích 4.2.2.1 Sửa đổi, bổ sung quy định Hoà giải viên lao động Thứ nhất, sửa đổi quy định thẩm quyền hoà giải TCLĐTT lợi ích HGVLĐ theo hướng: HGVLĐ có thẩm quyền hoà giải TCLĐTT lợi ích xảy doanh nghiệp đình công doanh nghiệp không đình công, hoạt động ngành, lĩnh vực thiết yếu cho kinh tế quốc dân, có đơn yêu cầu hai bên tranh chấp Thứ hai, sửa đổi quy định xác định số lượng HGVLĐ khoản 1, Điều Thông tư số 08/TT – BLĐTBXH theo hướng quy định số lượng HGVLĐ tối thiểu quận, huyện 03 người Thứ ba, bổ sung quy định thành lập đội ngũ HGVLĐ cấp quốc gia theo hướng đội ngũ HGVLĐ cấp quốc gia hoạt động chuyên trách, trực thuộc quản lý Bộ LĐ – TB – XH, Bộ trưởng Bộ LĐ – TB – XH bổ nhiệm quản lý Tiêu chuẩn bổ nhiệm HGVLĐ cấp quốc gia cần quy định cao tiêu chuẩn bổ nhiệm HGVLĐ địa phương 4.2.2.2 Sửa đổi, bổ sung quy định Hội đồng trọng tài lao động Thứ nhất, sửa đổi quy định thành lập HĐTTLĐ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo hướng thành lập HĐTTLĐ cấp nhà nước nằm Bộ LĐ – TB XH với số chi nhánh tỉnh, thành phố xảy nhiều TCLĐTT lợi ích HĐTTLĐ có danh sách TTVLĐ đại diện cho ba bên: Nhà nước, NLĐ NSDLĐ Các trọng tài viên HĐTTLĐ hoạt động chuyên trách, Bộ trưởng Bộ LĐ – TB XH bổ nhiệm với nhiệm kỳ 05 năm 17 Thứ hai, bổ sung quy định tiêu chuẩn bổ nhiệm thẩm quyền bổ nhiệm TTVLĐ theo hướng sau: * Tiêu chuẩn bổ nhiệm TTVLĐ: bao gồm tiêu chuẩn chung với thành viên HĐTTLĐ tiêu chuẩn riêng với TTVLĐ đại diện cho bên - Tiêu chuẩn chung với thành viên HĐTTLĐ: Là công dân Việt Nam, có lực hành vi dân đầy đủ, có sức khoẻ phẩm chất đạo đức tốt; người bị truy cứu trách nhiệm hình chấp hành án; từ 30 tuổi trở lên - Tiêu chuẩn riêng với TTVLĐ đại diện cho Nhà nước: có cử nhân luật pháp luật tương đương khác; có kinh nghiệm làm việc lĩnh vực quan hệ lao động từ 05 năm trở lên - Tiêu chuẩn riêng với TTVLĐ đại diện cho NLĐ NSDLĐ: có hiểu biết pháp luật lao động và/hoặc pháp luật có liên quan tài chính, kế toán; có kinh nghiệm làm việc lĩnh vực quan hệ lao động lĩnh vực tài chính, kế toán từ 03 năm trở lên * Thẩm quyền bổ nhiệm TTVLĐ: Vì HĐTTLĐ Bộ LĐ – TB XH quản lý nên pháp luật cần quy định thẩm quyền bổ nhiệm TTVLĐ thuộc Bộ trưởng Bộ LĐ – TB XH Thứ ba, sửa đổi quy định thẩm quyền HĐTTLĐ giải TCLĐTT lợi ích - Đối với TCLĐTT lợi ích phát sinh doanh nghiệp đình công: HĐTTLĐ có thẩm quyền giải phương thức trọng tài hai bên thoả thuận, thống yêu cầu Hội đồng giải quyết, sau vụ tranh chấp HGVLĐ hoà giải không thành không HGVLĐ hoà giải thời hạn quy định sau TCLĐTT lợi ích hoà giải theo chế giải bên tự thoả thuận không thành bên thống yêu cầu HĐTTLĐ giải Phán HĐTTLĐ vụ TCLĐTT lợi ích có giá trị thi hành bắt buộc với bên tranh chấp - Đối với TCLĐTT lợi ích phát sinh doanh nghiệp không đình công, hoạt động ngành, lĩnh vực thiết yếu cho kinh tế quốc dân: HĐTTLĐ có thẩm quyền giải vụ tranh chấp phương thức trọng tài có đơn yêu cầu hai bên, sau tranh chấp HGVLĐ hoà giải không thành không HGVLĐ hoà giải thời hạn quy định Phán HĐTTLĐ vụ TCLĐTT lợi ích có giá trị thi hành bắt buộc với bên tranh chấp 4.2.2.3 Bãi bỏ quy định thẩm quyền Chủ tịch UBND cấp tỉnh việc giải tranh chấp lao động tập thể lợi ích xảy 18 doanh nghiệp không đình công, hoạt động ngành, lĩnh vực thiết yếu cho kinh tế quốc dân 4.2.3 Sửa đổi, bổ sung quy định trình tự, thủ tục giải tranh chấp lao động tập thể lợi ích 4.2.3.1 Sửa đổi, bổ sung quy định chung trình tự, thủ tục giải tranh chấp lao động tập thể lợi ích (i) Trình tự, thủ tục giải TCLĐTT lợi ích doanh nghiệp đình công Thứ nhất, bổ sung quy định thừa nhận ưu tiên áp dụng chế giải tranh chấp bên thoả thuận để giải TCLĐTT lợi ích phát sinh doanh nghiệp đình công theo hướng: Trong trường hợp bên có thoả thuận chế giải tranh chấp riêng (thoả thuận ghi nhận TƯLĐTT có hiệu lực pháp luật thoả thuận ký kết đại diện TTLĐ đại diện NSDLĐ) TCLĐTT lợi ích ưu tiên giải theo chế trường hợp việc thương lượng giải tranh chấp không đạt kết Quyền lợi ích bên giải TCLĐTT lợi ích chế thoả thuận bảo đảm trường hợp bên giải tranh chấp chế giải TCLĐ Nhà nước - Trong chế giải TCLĐTT lợi ích hai bên thoả thuận quy định vụ tranh chấp giải hoà giải: vụ tranh chấp giải theo thủ tục hoà giải hai bên thoả thuận Kết hoà giải thành TCLĐTT lợi ích thủ tục hoà giải hai bên thoả thuận có giá trị kết hoà giải thành vụ tranh chấp HGVLĐ Các bên tranh chấp có nghĩa vụ phải chấp hành thoả thuận đạt Trường hợp vụ tranh chấp hoà giải thủ tục hoà giải hai bên thoả thuận không thành, TTLĐ quyền tiến hành thủ tục để đình công Tuy nhiên, hai bên tranh chấp có quyền thoả thuận, thống yêu cầu HĐTTLĐ giải theo trình tự luật định sau vụ tranh chấp hoà giải thủ tục hoà giải hai bên thoả thuận không thành Trường hợp yêu cầu HĐTTLĐ giải quyết, TTLĐ không tiến hành đình công Mặc dù hai bên tranh chấp thoả thuận thủ tục hoà giải tranh chấp riêng TCLĐTT lợi ích giải HGVLĐ theo thủ tục luật định trường hợp sau: Một là, hai bên có đơn yêu cầu HGVLĐ giải vụ tranh chấp chế giải tranh chấp hai bên thoả thuận áp dụng Hai là, hai bên thống không áp dụng thủ tục hoà giải thoả thuận mà yêu cầu HGVLĐ giải theo trình tự luật định 19 - Trong chế giải TCLĐTT lợi ích bên thoả thuận quy định vụ tranh chấp giải hoà giải trọng tài: vụ TCLĐTT lợi ích giải theo chế Trường hợp hoà giải thành, bên tranh chấp có nghĩa vụ phải chấp hành thoả thuận đạt Trường hợp hoà giải không thành, vụ tranh chấp tiếp tục giải thủ tục trọng tài hai bên thoả thuận TTLĐ không quyền đình công sau TCLĐTT lợi ích hoà giải không thành Phán giải TCLĐTT lợi ích chủ thể tiến hành trọng tài hai bên lựa chọn có giá trị phán HĐTTLĐ giải TCLĐTT lợi ích theo thủ tục luật định Các bên tranh chấp có nghĩa vụ chấp hành phán giải vụ tranh chấp Mặc dù chế giải tranh chấp hai bên thoả thuận quy định vụ TCLĐTT lợi ích phải giải thủ tục hoà giải trọng tài hai bên tự xây dựng vụ TCLĐTT lợi ích giải HGVLĐ 02 trường hợp nêu phần Vụ TCLĐTT lợi ích giải HĐTTLĐ trường hợp: tranh chấp giải thủ tục hoà giải bên thoả thuận/tranh chấp giải HGVLĐ (trong 02 trường hợp nêu trên) không thành hai bên thống yêu cầu HĐTTLĐ giải theo trình tự luật định thủ tục trọng tài hai bên thoả thuận áp dụng được/hai bên thống không áp dụng thủ tục trọng tài thoả thuận mà yêu cầu HĐTTLĐ giải Thứ hai, sửa đổi quy định trình tự giải TCLĐTT lợi ích phát sinh doanh nghiệp đình công - Các bên có thoả thuận chế giải TCLĐTT lợi ích riêng mình: vụ TCLĐTT lợi ích giải theo chế trường hợp hai bên không tự giải tranh chấp thương lượng Tuy nhiên, TCLĐTT lợi ích giải theo trình tự, thủ tục luật định số trường hợp nêu - Các bên chế giải TCLĐTT lợi ích riêng mình: vụ TCLĐTT lợi ích giải theo trình tự luật định  Bƣớc 1: Thương lượng giải tranh chấp - Thương lượng thành: bên thực kết thương lượng thành - Thương lượng không thành hai bên từ chối thương lượng thương lượng thành hai bên không thực hiện: giải theo bước 20  Bƣớc 2: Hoà giải HGVLĐ (bắt buộc) - Hoà giải thành: bên thực kết hoà giải thành - Hoà giải không thành HGVLĐ không hoà giải thời hạn luật định: TTLĐ tiến hành đình công bên thống giải theo bước  Bƣớc 3: Trọng tài (tự nguyện) HĐTTLĐ Phán HĐTTLĐ có giá trị thi hành bắt buộc với hai bên tranh chấp (ii) Trình tự, thủ tục giải TCLĐTT lợi ích doanh nghiệp không đình công, hoạt động ngành, lĩnh vực thiết yếu cho kinh tế quốc dân Do đặc thù doanh nghiệp hoạt động ngành, lĩnh vực thiết yếu cho kinh tế quốc dân, TCLĐTT lợi ích phát sinh doanh nghiệp này, vụ tranh chấp giải theo trình tự luật định mà không áp dụng chế giải bên thoả thuận  Bƣớc 1: Hoà giải (bắt buộc) HGVLĐ tranh chấp phát sinh trình TLTT không thành - Hoà giải thành: bên thực kết hoà giải thành - Hoà giải không thành HGVLĐ không hoà giải thời hạn luật định, tranh chấp giải theo bước  Bƣớc 2: Trọng tài (bắt buộc) HĐTTLĐ Phán HĐTTLĐ có giá trị thi hành bắt buộc với hai bên tranh chấp 4.2.3.2 Sửa đổi, bổ sung số quy định cụ thể trình tự, thủ tục giải tranh chấp lao động tập thể lợi ích Hoà giải viên lao động, Hội đồng trọng tài lao động Thứ nhất, sửa đổi, bổ sung quy định lựa chọn HGVLĐ, TTVLĐ tham gia giải TCLĐTT lợi ích - Về lựa chọn HGVLĐ tham gia giải TCLĐTT lợi ích: Hai bên quyền thoả thuận để lựa chọn HGVLĐ giải tranh chấp cho thời hạn 01 ngày, kể từ ngày bên nộp đơn yêu cầu hoà giải tranh chấp Phòng LĐ – TB XH Nếu hai bên không thống lựa chọn HGVLĐ, Phòng LĐ – TB XH định HGVLĐ từ danh sách HGVLĐ quận/huyện để Chủ tịch UBND cấp huyện ký định cử HGVLĐ tham gia giải TCLĐ - Về lựa chọn TTVLĐ giải TCLĐTT lợi ích: việc giải TCLĐTT lợi ích tiến hành Ban trọng tài gồm có 03 TTVLĐ đại diện cho ba bên (Nhà nước – NSDLĐ – NLĐ) Mỗi bên TCLĐTT lợi ích lựa chọn 01 TTVLĐ từ danh sách trọng tài viên đại diện cho Trọng tài viên thứ ba giữ chức vụ Chủ tịch Ban trọng tài hai trọng tài viên thoả thuận chọn từ danh sách TTVLĐ Nhà nước Nếu hai 21 trọng tài viên không lựa chọn trọng tài viên thứ ba Bộ trưởng Bộ LĐ – TB XH Trưởng chi nhánh HĐTTLĐ tỉnh, thành phố định 01 TTVLĐ từ danh sách TTVLĐ đại diện cho Nhà nước Trong trường hợp hai nhiều doanh nghiệp/hai nhiều công đoàn bên tranh chấp không thoả thuận việc lựa chọn TTVLĐ trọng tài viên Bộ trưởng Bộ LĐ – TB XH Trưởng chi nhánh HĐTTLĐ tỉnh, thành phố định Thứ hai, hướng dẫn thi hành quy định khoản Điều 204 BLLĐ năm 2012 trường hợp vụ TCLĐTT đan xen yêu sách lợi ích yêu cầu quyền Để đảm bảo thống áp dụng luật, cần hướng dẫn chi tiết thi hành khoản Điều 204 BLLĐ năm 2012 theo hướng: Chủ tịch UBND cấp huyện tiếp nhận vụ TCLĐTT đan xen yêu cầu quyền yêu sách lợi ích Chủ tịch UBND cấp huyện tiến hành giải TCLĐTT quyền trước vụ việc Chủ tịch UBND cấp huyện thụ lý Sau TCLĐTT quyền giải xong, TCLĐTT lợi ích phát sinh doanh nghiệp đình công TTLĐ tiến hành thủ tục để đình công hai bên tranh chấp thoả thuận yêu cầu HĐTTLĐ giải Nếu TCLĐTT lợi ích phát sinh doanh nghiệp không đình công bên tranh chấp yêu cầu HĐTTLĐ giải Thứ ba, sửa đổi, bổ sung quy định hoạt động xác minh, thu thập tài liệu chứng trình chuẩn bị mở phiên họp giải vụ TCLĐTT lợi ích HGVLĐ, HĐTTLĐ - Quy định chi tiết quyền HGVLĐ, TTVLĐ hoạt động xác minh, thu thập chứng để giải TCLĐTT lợi ích theo hướng: HGVLĐ, TTVLĐ quyền tiến hành hoạt động xác minh, thu thập tài liệu, chứng quyền đề nghị trợ giúp chuyên môn từ chuyên gia/cơ quan có thẩm quyền trình xác minh, thu thập tài liệu, chứng để giải TCLĐTT lợi ích - Bổ sung quy định trách nhiệm giữ bí mật thông tin thu trình giải TCLĐTT lợi ích HGVLĐ, TTVLĐ chế tài xử lý trường hợp chủ thể vi phạm - Quy định cụ thể trách nhiệm chủ thể HGVLĐ, TTVLĐ yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng có liên quan đến TCLĐTT lợi ích bổ sung quy định chế tài xử lý chủ thể vi phạm Thứ tư, sửa đổi quy định trình tự tiến hành phiên họp giải TCLĐTT lợi ích HĐTTLĐ theo hướng: phiên họp giải 22 TCLĐTT lợi ích HĐTTLĐ, Ban trọng tài lao động có trách nhiệm hỗ trợ bên thương lượng nhằm giải tranh chấp Trường hợp bên thoả thuận được, Ban trọng tài lập biên ghi nhớ kết thương lượng Biên có giá trị TƯLĐTT, bên tranh chấp có nghĩa vụ thi hành thoả thuận đạt biên ghi nhớ thi hành nội dung TƯLĐTT Nếu hai bên không tự thoả thuận việc giải vụ tranh chấp, Ban trọng tài lao động ban hành phán giải vụ tranh chấp Phán giải TCLĐTT lợi ích Ban trọng tài lao động có chữ ký 03 TTVLĐ Nếu TTVLĐ không đồng ý với định đa số, TTVLĐ ghi lại bất đồng ý kiến làm phụ lục cho định Ban trọng tài lao động Thứ năm, quy định giá trị pháp lý biên TLTT thành, biên ghi nhớ kết hoà giải thành TCLĐTT lợi ích HGVLĐ giá trị pháp lý phán HĐTTLĐ ban hành - Về giá trị pháp lý biên TLTT thành NSDLĐ TTLĐ doanh nghiệp không đình công, hoạt động ngành, lĩnh vực thiết yếu cho kinh tế quốc dân: cần quy định biên TLTT thành có giá trị TƯLĐTT Các bên phải thực nghiêm túc nội dung biên TLTT thành thực nội dung TƯLĐTT - Về hình thức ghi nhận kết hoà giải thành TCLĐTT lợi ích HGVLĐ giá trị pháp lý nó: cần quy định hình thức ghi nhận kết hoà giải thành TCLĐTT lợi ích HGVLĐ ghi nhớ kết hoà giải thành có chữ ký hai bên tranh chấp, HGVLĐ tiến hành hoà giải Bản ghi nhớ liệt kê nội dung hai bên thống phiên họp hoà giải Bản ghi nhớ kết hoà giải thành TCLĐTT lợi ích HGVLĐ có giá trị pháp lý TƯLĐTT với thời hạn tối thiểu 12 tháng Các bên quyền yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung thoả thuận sau thực 06 tháng Các bên tranh chấp có nghĩa vụ phải thực thoả thuận đạt ghi nhớ kết hoà giải thành thực nội dung TƯLĐTT Khi ghi nhớ kết hoà giải thành HGVLĐ có hiệu lực pháp luật, hợp đồng lao động, nội quy lao động thoả thuận nội khác doanh nghiệp không trái với nội dung hai bên thoả thuận TTLĐ không đình công vụ TCLĐTT lợi ích HGVLĐ hoà giải thành - Về giá trị pháp lý phán HĐTTLĐ giải TCLĐTT lợi ích: cần quy định phán HĐTTLĐ giải TCLĐTT lợi ích có giá trị TƯLĐTT với thời hạn tối thiểu 12 tháng Các bên quyền yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung phán HĐTTLĐ sau thực 06 tháng Các bên 23 tranh chấp có nghĩa vụ phải thực phán trọng tài thực TƯLĐTT Khi phán trọng tài TCLĐTT lợi ích có hiệu lực pháp luật, hợp đồng lao động, nội quy lao động thoả thuận nội khác doanh nghiệp không trái với phán trọng tài TTLĐ (ở doanh nghiệp đình công) không đình công HĐTTLĐ ban hành phán giải vụ tranh chấp Thứ sáu, kéo dài thời hạn tối đa giải TCLĐTT lợi ích HGVLĐ 10 ngày làm việc; thời hạn tối đa giải TCLĐTT lợi ích HĐTTLĐ 15 ngày làm việc (tranh chấp phát sinh doanh nghiệp đình công), 10 ngày làm việc (tranh chấp phát sinh doanh nghiệp không đình công) Thứ bảy, bổ sung quy định cụ thể xác định HGVLĐ, TTVLĐ không vô tư không khách quan trình giải TCLĐTT lợi ích thủ tục thay đổi HGVLĐ, TTVLĐ Thứ tám, quy định cụ thể trường hợp bên tranh chấp vắng mặt “có lý đáng” phiên họp giải TCLĐTT lợi ích HGVLĐ HĐTTLĐ theo hướng: HGVLĐ, HĐTTLĐ hoãn phiên họp giải TCLĐTT lợi ích triệu tập lần thứ hai đại diện bên tranh chấp vắng mặt trường hợp thiên tai, địch hoạ, bị tai nạn, bị ốm nặng, người thân bị chết…nên có mặt phiên họp giải tranh chấp theo giấy triệu tập HGVLĐ, HĐTTLĐ KẾT LUẬN CHƢƠNG Qua trình nghiên cứu chương 4, luận án rút số kết luận sau đây: Hoàn thiện pháp luật giải TCLĐTT lợi ích trước hết phải nhằm khắc phục điểm bất hợp lý, bảo đảm tính khả thi pháp luật giải TCLĐTT lợi ích Ngoài ra, việc hoàn thiện pháp luật giải TCLĐTT lợi ích hướng tới mục tiêu xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định tiến bối cảnh kinh tế thị trường Việt Nam đảm bảo phù hợp pháp luật giải TCLĐTT lợi ích với tiêu chuẩn lao động quốc tế quan hệ lao động bối cảnh hội nhập quốc tế Nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật giải TCLĐTT lợi ích, luận án đề xuất số kiến nghị liên quan đến: sửa đổi định nghĩa TCLĐTT lợi ích; hoàn thiện quy định chủ thể có thẩm quyền giải TCLĐTT lợi ích; hoàn thiện trình tự, thủ tục giải TCLĐTT lợi ích phát sinh doanh nghiệp đình công doanh nghiệp không đình công 24 KẾT LUẬN Từ kết nghiên cứu luận án, rút kết luận sau đây: TCLĐTT lợi ích tượng tồn cách khách quan kinh tế thị trường quốc gia TCLĐTT lợi ích phát sinh vi phạm quy định pháp luật lao động, thoả thuận TƯLĐTT/thoả thuận tập thể lao động ký kết Mục đích mà bên hướng tới tham gia TCLĐTT lợi ích nhằm đạt thoả thuận chung cho quan hệ lao động tập thể TCLĐTT lợi ích tranh chấp phức tạp, khó giải Mục đích điều chỉnh pháp luật trình giải TCLĐTT lợi ích quốc gia không nhằm giải nhanh chóng vụ tranh chấp hoà bình mà thúc đẩy phát triển TLTT với tư cách thể chế, từ tạo ổn định, hài hoà quan hệ lao động tập thể, góp phần vào ổn định phát triển kinh tế - xã hội Mặc dù có khác định quốc gia nguồn văn chứa đựng quy phạm pháp luật giải TCLĐTT lợi ích nhìn chung, pháp luật giải TCLĐTT lợi ích cấu thành từ bốn nhóm quy định: quy định nguyên tắc giải tranh chấp; quy định phương thức giải tranh chấp; quy định hệ thống chủ thể có thẩm quyền giải tranh chấp quy định trình tự, thủ tục giải TCLĐTT lợi ích Bên cạnh quy định tiến so với trước đây, quy định pháp luật hành giải TCLĐTT lợi ích nhiều vướng mắc, bất cập, đặc biệt quy định cấu, tổ chức thủ tục giải TCLĐTT lợi ích HĐTTLĐ Những bất cập tồn quy định pháp luật hành ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động giải TCLĐTT lợi ích thực tế Thực trạng pháp luật giải TCLĐTT lợi ích đặt yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện pháp luật giải TCLĐTT lợi ích hướng tới mục tiêu xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định tiến bối cảnh kinh tế thị trường Việt Nam đảm bảo phù hợp pháp luật giải TCLĐTT lợi ích Việt Nam với tiêu chuẩn lao động quốc tế quan hệ lao động bối cảnh hội nhập quốc tế Trên sở yêu cầu đặt ra, luận án đề xuất sửa đổi, bổ sung liên quan đến định nghĩa TCLĐTT lợi ích; chủ thể có thẩm quyền giải tranh chấp; trình tự, thủ tục giải TCLĐTT lợi ích 25 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ ĐƢỢC CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Vũ Thị Thu Hiền (2015), “Một số vấn đề chung tranh chấp lao động tập thể lợi ích”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật (6), tr 32 – 42 Vũ Thị Thu Hiền (2015), “Quan điểm nước Việt Nam tranh chấp lao động tập thể lợi ích” Tạp chí Nghề Luật (3) tr 43 – 47 Vũ Thị Thu Hiền (2015), “Pháp luật giải tranh chấp lao động tập thể lợi ích hội đồng trọng tài lao động kiến nghị hoàn thiện”, Tạp chí Luật học (5), tr 30 – 42 Vũ Thị Thu Hiền (2015), “Pháp luật giải tranh chấp lao động tập thể lợi ích hoà giải viên lao động kiến nghị hoàn thiện”, Tạp chí Dân chủ Pháp luật (6), tr 43 – 48 Vũ Thị Thu Hiền (2015), “Bàn phương thức giải tranh chấp lao động tập thể lợi ích”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật (12), tr 67 – 75
- Xem thêm -

Xem thêm: (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) PHÁP LUẬT GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ VỀ LỢI ÍCH Ở VIỆT NAM, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) PHÁP LUẬT GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ VỀ LỢI ÍCH Ở VIỆT NAM, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) PHÁP LUẬT GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ VỀ LỢI ÍCH Ở VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay