(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) PHÁP LUẬT VỀ ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI CHUNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

26 263 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 14:39

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) PHÁP LUẬT VỀ ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI CHUNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) PHÁP LUẬT VỀ ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI CHUNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) PHÁP LUẬT VỀ ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI CHUNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) PHÁP LUẬT VỀ ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI CHUNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) PHÁP LUẬT VỀ ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI CHUNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NGUYỄN THỊ HẰNG NGA PHÁP LUẬT VỀ ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI CHUNG - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN - Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số: 62 38 01 07 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC Hà Nội, 2016 Công trình hoàn thành tại: TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Viết Tý TS Vũ Thị Lan Anh Phản biện 1: PGS TS Nguyễn Như Phát Phản biện 2: TS Đồng Ngọc Ba Phản biện 3: TS Nguyễn Am Hiểu Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp trường, họp Trường Đại học Luật Hà Nội, vào hồi… ….ngày …….tháng …… năm 2016 Có thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện Quốc Gia; Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong điều kiện sản xuất hàng hóa thương mại dịch vụ phát triển, điều kiện thương mại chung (ĐKTMC) không áp dụng cho chủ thể số đông người tiêu dùng mà áp dụng thương gia với Sự thiếu hụt quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp trước ĐKTMC bất công đặt nhiều tranh luận nhà nghiên cứu Thực tiễn áp dụng ĐKTMC cho thấy nhu cầu cần phải bảo vệ doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ trước ĐKTMC bất công Trong xu năm gần đây, Liên minh Châu Âu rộ lên phản ứng mạnh mẽ việc thiếu chế pháp lý để bảo vệ hợp đồng doanh nghiệp với có sử dụng ĐKTMC Ở Việt Nam, vấn đề bảo vệ doanh nghiệp trước ĐKTMC bất công chưa tiếp cận nghiên cứu cách toàn diện Pháp luật hợp đồng vấn đề pháp lý phức tạp, pháp luật ĐKTMC chung thể phức tạp cách quan niệm tiếp cận khác quyền tự hợp đồng lẽ công bẳng pháp luật hợp đồng Việc nghiên cứu để làm rõ vấn đề lý luận ĐKTMC, xác định nguyên việc kiểm soát pháp luật việc áp dụng ĐKTMC giao dịch hợp đồng, nhận diện nội dung pháp luật cốt lõi ĐKTMC, từ phân tích đánh giá quy định pháp luật hành Việt Nam để đề xuất vấn đề xây dựng pháp luật điều chỉnh việc giao kết hợp đồng sử dụng ĐKTMC cách hiệu điều cần thiết, đặc biệt bối cảnh Việt Nam bước hoàn thiện quy định Bộ luật Dân hội nhập sâu rộng toàn cầu Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích luận án đảm bảo cho công trình nghiên cứu thực cách toàn diện có hệ thống mặt lý luận pháp luật ĐKTMC, đưa luận giải khoa học để xác định hướng tiếp cận phù hợp pháp luật ĐKTMC hướng tiếp cận khác Trên sở đánh giá thực trạng pháp luật hành ĐKTMC, luận án xây dựng giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam lĩnh vực với luận giải xác đáng sở lý luận thực tiễn Với mục đích nghiên cứu đó, luận án tập trung thực nhiệm vụ nghiên cứu sau đây: Làm rõ nguồn gốc hình thành ĐKTMC với tính chất tượng kinh tế mà pháp luật phải can thiệp điều chỉnh; làm rõ khái niệm ĐKTMC, chất pháp lý ĐKTMC; ưu, nhược điểm việc áp dụng ĐKTMC; làm rõ nguyên việc pháp luật can thiệp kiểm soát ĐKTMC, từ xác định nội dung pháp luật ĐKTMC; phân tích thực trạng quy định pháp luật hành liên quan đến hợp đồng dân theo mẫu, điều kiện giao dịch chung hợp đồng tiêu dùng thực tiễn áp dụng quy định pháp luật ĐKTMC Việt Nam số lĩnh vực (tài ngân hàng kinh doanh nhà ở) Qua nêu rõ bất cập, hạn chế nguyên nhân tình trạng này; tìm hiểu pháp luật vấn đề thời pháp luật gần nước có truyền thống lâu đời lĩnh vực pháp luật ĐKTMC, hợp đồng mẫu từ đúc rút học kinh nghiệm cho Việt Nam; xác định phương hướng đề xuất giải pháp cụ thể nhằm xây dựng pháp luật ĐKTMC Việt Nam bối cảnh hoàn thiện pháp luật nói chung, pháp luật hợp đồng nói riêng Phạm vi nghiên cứu Phù hợp với mục đích nhiệm vụ nghiên cứu cấp độ luận án tiến sỹ, luận án đặt trọng tâm nghiên cứu vấn đề mang tính chất lý luận Những nội dung liên quan đến thực trạng pháp luật thực thi pháp luật, luận án giới hạn phạm vi lãnh thổ Việt Nam Về thực trạng áp dụng pháp luật ĐKTMC, ĐKTMC áp dụng nhiều lĩnh vực kinh doanh khác đời sống kinh tế xã hội, phạm vi nghiên cứu Luận án, NCS lựa chọn hai lĩnh vực tài chính, ngân hàng kinh doanh nhà để đưa vào đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật ĐKTMC Việt Nam Những án lệ án nước không thuộc phạm vi nghiên cứu luận án đề cập cấp độ tham khảo sử dụng làm dẫn chứng cho nghiên cứu so sánh ví dụ minh hoạ Việc so sánh, đối chiếu quy phạm giới hạn nước có truyền thống lâu đời lĩnh vực này, chủ yếu pháp luật nước thuộc Liên minh Châu Âu EU Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Luận án thực sở vận dụng phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử Luận án thực sở quan điểm Mác - Lê Nin tư tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước pháp luật, đường lối, sách Đảng Nhà nước ta xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung, pháp luật hợp đồng nói riêng Trong trình nghiên cứu, luận án sử dụng phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh, phương pháp lịch sử để làm rõ nội dung cụ thể, nhằm đạt nhiệm vụ xác định luận án Những đóng góp Luận án Thứ nhất, từ cách tiếp cận khác khái niệm ĐKTMC nhà nghiên cứu, Luận án xây dựng khái niệm ĐKTMC bao quát đầy đủ dấu hiệu dạng thái biểu phổ biến ĐKTMC; Thứ hai, sở nghiên cứu học thuyết kinh tế học thuyết pháp lý, Luận án phân tích tảng triết lý việc kiểm soát pháp luật ĐKTMC, làm rõ nguyên việc can thiệp điều chỉnh pháp luật cho không trái nguyên tắc tự hợp đồng Từ Luận án định hình nội dung pháp luật ĐKTMC khẳng định pháp luật ĐKTMC không vấn đề pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD quan niệm truyền thống lâu Nội dung pháp luật kiểm soát giao dịch công ty với người có liên quan bao gồm quy định nhận diện ĐKTMC, nguyên tắc áp dụng ĐKTMC (khi ĐKTMC trở thành phận hợp đồng), giải thích ĐKTMC kiểm soát ĐKTMC bất công áp dụng cho tất hợp đồng có sử dụng ĐKTMC giao kết Thứ ba, Luận án công trình nghiên cứu đánh giá cách toàn diện, có hệ thống chi tiết thực trạng pháp luật ĐKTMC Việt Nam giác độ nội dung pháp luật ĐKTMC, bất cập hệ thống pháp luật hành thực tiễn thực thi số lĩnh vực Thứ tư, luận án đề xuất định hướng giải pháp cụ thể cho việc hoàn thiện pháp luật ĐKTMC, đáp ứng nhu cầu phát triển môi trường kinh doanh lành mạnh kinh tế thị trường thời kỳ hội nhập quốc tế Việt Nam Những giải pháp bao gồm giải pháp hoàn thiện pháp luật hợp đồng, giải pháp hoàn thiện chế kiểm soát ĐKTMC bất công giải pháp việc tăng cường tính khả thi việc áp dụng pháp luật lĩnh vực Kết cấu Luận án: Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận án gồm chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài Chương 2: Những vấn đề lý luận điều kiện thương mại chung pháp luật điều kiện thương mại chung Chương 3: Pháp luật Việt Nam điều kiện thương mại chung thực tiễn áp dụng số lĩnh vực Chương 4: Hoàn thiện pháp luật điều kiện thương mại chung Việt Nam CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1.1 Khái quát chung tình hình nghiên cứu đề tài nước 1.1.1 Tình hình nghiên cứu nước Ở Việt Nam, trước có xuất Luật BVNTD 2011, ĐKTMC đề cập mờ nhạt góc độ luật thực định nghiên cứu khoa học Cho đến thời điểm NCS thực Luận án, công trình công bố đáng ý viết PGS.TS Nguyễn Như Phát vào năm 2003 số luận văn thạc sỹ như: “Điều kiện giao dịch chung lĩnh vực kinh doanh quốc tế khả áp dụng Việt Nam” vào năm 2008 thạc sỹ Lê Thanh Hà, Đại học Ngoại thương; luận văn thạc sỹ “Pháp luật Việt Nam bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hợp đồng gia nhập” vào năm 2010 thạc sỹ Lò Thị Thuỳ Linh, Đại học Luật Hà Nội gần luận văn thạc sỹ ngoại thương “Pháp luật hợp đồng dân theo mẫu giới- Những học kinh nghiệm cho Việt Nam” tác giả Nguyễn Thị Ngọc Anh vào năm 2011, Đại học Ngoại thương Trong số công trình nghiên cứu bật đây, có viết PGS.TS Nguyễn Như Phát đề cập trực diện nhất, tổng thể vấn đề pháp luật ĐKTMC gợi mở ban đầu nội dung cần nghiên cứu mà chưa có kết luận cụ thể 1.1.2 Tình hình nghiên cứu nước Trong giới nghiên cứu khoa học Việt Nam không mặn mà với việc nghiên cứu lĩnh vực nước có nhiều công trình nghiên cứu khác liên quan đến ĐKTMC hợp đồng mẫu nhiều giác độ khác Đáng kể số nghiên cứu sau đây: Thứ nhất, viết “Hợp đồng gia nhập- Một vài suy nghĩ vấn đề tự hợp đồng” tác giả Friedrich Kessler Đây viết xuất sớm bàn ĐKTMC hợp đồng gia nhập Với việc phân tích nguyên nhân kinh tế việc hình thành ĐKTMC, tác giả phân tích bất cập, lúng túng án hệ thống luật án lệ việc giải thích hợp đồng gia nhập với nguyên tắc tự hợp đồng Thứ hai, viết “Hợp đồng mẫu điều chỉnh quyền lực lập pháp” tác giả W.David Slawson Tương tự tác giả Friedrich Kessler, W.David Slawson nguyên nhân việc hình thành ĐKTMC đề xuất nhiệm vụ án việc điều chỉnh hành xử hai bên theo nguyên tắc công Tuy nhiên, khác với Friedrich Kessler, W.David Slawson cho việc can thiệp quyền lực lập pháp nhằm bảo vệ bên yếu với tư cách nhóm người có địa vị yếu mặt kinh tế xã hội Thứ ba, viết “Luật hợp đồng mẫu: Nhầm lẫn trực giác kiến nghị việc cấu trúc lại” tác giả Shmuel I Becher Esther Unger-Aviram Bài viết phân tích nguyên nhân người tiêu dùng thường không đọc hợp đồng mẫu vấn đề tiết kiệm chi phí, độ dài hợp đồng khả thay đổi quyền nghĩa vụ hợp đồng, người tiêu dùng thường phải gánh chịu bất lợi từ điều khoản lạm dụng người soạn thảo Trên sở phân tích tác giả cho giải pháp kiểm soát luật quy định việc in ấn rõ ràng, co chữ văn dễ dàng để đọc…không giải pháp triệt để chất không thay đổi nguyên nhân việc người tiêu dùng không đọc hợp đồng Tác giả cho cần thiết phải có quy định pháp luật riêng biệt, cụ thể hợp đồng lĩnh vực tiêu dùng Thứ tư, viết “Luật điều khoản hợp đồng bất bình đẳng Úc- Xem xét lại hợp đồng tiêu dùng mẫu gia tăng bất công tác giả Jannie Paterson Tác giả bất cập quy định pháp luật điều khoản hợp đồng bất bình đẳng Úc Tương tự Shmuel I Becher Esther Unger-Aviram, Jannie Paterson cho việc quan niệm công thủ tục xác lập hợp đồng chưa đủ để kiểm soát tính bất công hợp đồng tiêu dùng việc quy định hình thức hợp đồng mẫu không thay đổi tình trạng người tiêu dùng không đọc hợp đồng Do đó, tác giả quan niệm rằng, công phải công thực chất (sustantative fairness), tức cho phép pháp luật can thiệp vào điều khoản hợp đồng soạn sẵn bất công bằng, không tuý can thiệp thủ tục xác lập hợp đồng chứa đựng điều khoản Thứ năm, viết “Thực Chỉ thị điều khoản bất bình đẳng Vương Quốc Anh” TS Christian Twigg-Flesner Bài viết phân tích xung đột quy định pháp luật án lệ Luật điều khoản hợp đồng bất bình đẳng năm 1977 Nghị định hợp đồng tiêu dùng năm 1994 1999 Thứ sáu, viết “Trung Quốc- Quy định phạt gian lận hợp đồng bất công bằng” tác giả Maarten Roos Bài viết nêu lên điểm pháp luật Trung Quốc kể từ có Quy tắc giám sát xử lý hành vi hợp đồng trái pháp luật có hiệu lực từ ngày 13 tháng 11 năm 2010, theo nhấn mạnh cần thiết việc xử phạt điều khoản hợp đồng bất bình đẳng Thứ bảy, viết “Các nguyên tắc áp dụng pháp luật ĐKTMC Đức” GS.TS Thomas Zerres Bài viết diễn giải nội dung điều từ Điều 305 đến Điều 310 Bộ luật Dân Đức ĐKTMC Thứ tám, viết “Điều chỉnh lại điều khoản hợp đồng bất công bằng” tác giả Frank and Bernice Greenberg Bài viết phân tích đưa giải pháp việc điều chỉnh lại điều khoản hợp đồng bất bình đẳng, nhấn mạnh giải pháp đưa điều khoản hợp đồng trạng thái phù hợp Đây viết đưa hướng nghiên cứu hoàn toàn so với viết trước điều khoản hợp đồng soạn sẵn bất công Tác giả cố luận giải đưa giải pháp để “lấp chỗ trống” (fill the gap) cho điều khoản hợp đồng bất bình đẳng bị coi vô hiệu Thứ chín, viết “Điều khoản bất bình đẳng hợp đồng doanh nghiệp với doanh nghiệp” tác giả Martijn Hesselink, giáo sư Đại học Amsterdam, Hà Lan Bài viết trích Chỉ thị điều khoản bất bình đẳng hợp đồng tiêu dùng- The Directive 93/13/EEC năm 1993 Liên minh Châu Âu việc quy định phạm vi điều chỉnh Chỉ thị hợp đồng nhà cung cấp, thương nhân với người tiêu dùng (business to consumer contracts)- viết tắt tiếng Anh B2C) mà không đề cập đến hợp đồng thương nhân với thương nhân (business to business contracts- viết tắt tiếng Anh B2B contracts) Các nghiên cứu học giả đặt cho NCS nhiều vấn đề cần phải tìm hiểu, vấn đề quan trọng mà NCS cố gắng tìm kiếm câu trả lời xác đáng cần phải có pháp luật điều chỉnh riêng hợp đồng sử dụng ĐKTMC, hợp đồng mẫu có quy định pháp luật chung hợp đồng? Việc can thiệp điều chỉnh pháp luật có vi phạm nguyên tắc tự hợp đồng pháp luật công bố thừa nhận? Bởi xét cho hợp đồng mẫu, hợp đồng có sử dụng ĐKTMC giao kết hình thành tự nguyện lựa chọn chấp nhận chủ thể tham gia, cưỡng ép đe doạ hay lừa dối…? Tại pháp luật ĐKTMC lại có tiếp cận điều chỉnh khác pháp luật quốc gia, thể hai trường phái trường phái điều chỉnh tất hợp đồng trường phái điều chỉnh hợp đồng lĩnh vực tiêu dùng? Căn nguyên để pháp luật can thiệp bảo vệ bên không soạn thảo hợp đồng, có phải họ nhóm người có vị trí yếu mặt kinh tế hay địa vị xã hội quan hệ hợp đồng? Hướng lựa chọn phù hợp cho Việt Nam? 1.2 Đánh giá liên quan công trình nghiên cứu với nội dung nghiên cứu đề tài- nội dung nghiên cứu đề tài 1.2.1 Về nguồn gốc hình thành điều kiện thương mại chung Các kết nghiên cứu nói cho NCS kết luận sở kinh tế việc hình thành ĐKTMC, sản phẩm tất yếu kinh tế, sản xuất phát triển ĐKTMC mang lại giá trị định việc tiết kiệm chi phí, thời gian giao dịch đặc biệt chuẩn hoá quy tắc thương mại hình thành lâu đời, ban hành với mục đích sử dụng nhiều lần lặp lặp lại Trên sở kế thừa kết nghiên cứu tác giả này, điểm NCS có lý giải đưa mệnh đề kết luận cho hướng nghiên cứu NCS theo ĐKTMC tượng kinh tế xã hội tồn khách quan nhiều lĩnh vực kinh doanh, không riêng lĩnh vực tiêu dùng Mặt khác, NCS phân tích điều kiện kinh tế xã hội hình thành ĐKTMC số lĩnh vực kinh doanh Việt Nam bối cảnh kinh tế chuyển đổi chênh lệch quan hệ cung-cầu thị trường không độc quyền mang lại, chẳng hạn thị trường kinh doanh bất động sản, kinh doanh bảo hiểm Từ đặc điểm Việt Nam cho thấy việc tiếp cận bảo vệ nguyên tắc tự hợp đồng theo pháp luật hành không đủ Việc thiếu nguyên tắc công pháp luật hợp đồng rõ ràng làm giảm hiệu điều chỉnh pháp luật để bảo vệ chủ thể không soạn thảo hợp đồng 1.2.2 Về khái niệm chất pháp lý điều kiện thương mại chung NCS so sánh làm rõ mối quan hệ ĐKTMC hợp đồng mẫu giải triệt để câu hỏi liệu ĐKTMC có vấn đề pháp lý thuộc lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng? Hợp đồng mẫu có phải hợp đồng áp dụng người tiêu dùng? Pháp luật hợp đồng mẫu có phải pháp luật ĐKTMC? Trên sở giải câu hỏi này, NCS làm rõ chất pháp lý ĐKTMC Việc giải vấn đề tiền đề để NCS nhận diện nội dung pháp luật ĐKTMC, từ NCS có sở để phân tích luật thực định Việt Nam lĩnh vực Trên sở NCS đưa đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật ĐKTMC với luận giải toàn diện sở lý luận thực tiễn 1.2.3 Về tảng triết lý việc điều chỉnh pháp luật điều kiện thương mại chung Đây nội dung nghiên cứu Luận án so với công trình nghiên cứu khác Tác giả cố gắng bước đầu đưa lý giải tảng kinh tế, nguyên sâu xa việc tiếp cận điều chỉnh pháp luật ĐKTMC dựa học thuyết kinh tế pháp lý Việc nghiên cứu trả lời cho câu hỏi cần phải có pháp luật riêng ĐKTMC bên cạnh pháp luật hợp đồng? Sự can thiệp điều chỉnh luật pháp có vi phạm nguyên tắc tự hợp đồng? Liệu việc điều chỉnh pháp luật ĐKTMC có nhằm mục đích bảo vệ bên yếu bên không soạn thảo hợp đồng nhóm chủ thể có vị trí yếu kinh tế? Từ kết nghiên cứu mình, với việc đánh giá thực trạng luật thực định thực trạng áp dụng pháp luật ĐKTMC Việt Nam, NCS định hướng giải pháp xây dựng pháp luật lĩnh vực 1.2.4 Về vấn đề lịch sử hình thành pháp luật điều kiện thương mại chung nhận diện nội dung pháp luật điều kiện thương mại chung Việc nghiên cứu lịch sử hình thành pháp luật ĐKTMC để tác giả đưa kết luận việc nhận diện nội dung pháp luật lĩnh vực Bên cạnh đó, tác giả tiếp cận cách nghiên cứu lịch sử hình thành pháp luật ĐKTMC học giả quốc tế để soi chiếu vào lịch sử hình thành pháp luật ĐKTMC Việt Nam Tác giả người tổng hợp viết nghiên cứu học giả nước để dựng lên tranh tổng thể, rõ ràng nội dung pháp luật ĐKTMC, sở đối chiếu với luật hành Việt Nam để nhìn thấy mảng, góc khuyết thiếu quy định pháp luật Việt Nam 1.2.5 Về chế kiểm soát điều kiện thương mại chung bất công Các nghiên cứu học giả nước cho thấy nhiều phân tích khác liên quan đến hiệu lực ĐKTMC cách tiếp cận cụ thể hệ thống pháp luật khác nhau, chủ yếu hệ thống luật common law hệ thống luật civil law Trên sở đó, nghiên cứu sinh người tổng hợp thành vấn đề lý luận chung vấn đề Các công trình nghiên cứu phân tích cách thức bảo vệ bên yếu thế, chủ yếu người tiêu dùng, trước điều khoản hợp đồng soạn sẵn nhà cung cấp đưa Điểm đóng góp NCS tổng hợp công trình nghiên cứu thành vấn đề lý luận pháp luật việc điều chỉnh bất công điều khoản hợp đồng soạn sẵn Đây thông tin cho việc nghiên cứu Việt Nam Trên sở kết hợp với phân tích luật so sánh số quốc gia Đức, Trung Quốc, Anh pháp luật Liên 10 quyền thương lượng, soạn thảo đàm phán nội dung để sửa đổi, bổ sung Do việc tồn pháp luật điều chỉnh hợp đồng mẫu pháp luật ĐKTMC bất hợp lý 1.3.3 Câu hỏi nghiên cứu Luận án đặt giải câu hỏi nghiên cứu sau đây: ĐKTMC gì? Bản chất pháp lý ĐKTMC? ĐKTMC hợp đồng mẫu có một; sở để pháp luật can thiệp điều chỉnh việc áp dụng ĐKTMC quan hệ hợp đồng; pháp luật nước có cách tiếp cận khác điều chỉnh vấn đề này; việc pháp luật Việt Nam tồn quy định hợp đồng mẫu BLDS quy định hợp đồng mẫu, điều kiện giao dịch chung lĩnh vực bảo vệ quyền lợi NTD có hợp lý; pháp luật ĐKTMC Việt Nam cần hoàn thiện nào? Kết luận Chương 1 ĐKTMC tượng tất yếu kinh tế phát triển Việc nghiên cứu pháp luật ĐKTMC xuất sớm khoa học pháp lý quốc gia phát triển Tuy nhiên Việt Nam, tình hình nghiên cứu pháp luật ĐKTMC xuất thời gian gần với nhu cầu thiết việc bảo vệ quyền lợi NTD trước ĐKTMC trái pháp luật Mặc dầu vậy, ĐKTMC tượng kinh tế xuất nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau, áp dụng không với NTD mà áp dụng với thương nhân với Câu hỏi đặt liệu pháp luật có cần thiết phải điều chỉnh việc áp dụng ĐKTMC hợp đồng thương nhân với thương nhân bắt đầu đề cập rộng rãi khoa học pháp lý quốc gia giới năm gần Ở Việt Nam chưa có công trình khoa học đặt vấn đề nghiên cứu nói trên, câu hỏi nghiên cứu mà NCS nêu chưa giải cách toàn diện sở lý luận thực tiễn Trong bối cảnh bước hoàn thiện pháp luật, đặc biệt pháp luật hợp đồng để đối diện với thách thức hội nhập kinh tế quốc tế, việc nghiên cứu vấn đề lý luận lý giải cặn kẽ nguyên việc xây dựng pháp luật ĐKTMC lựa chọn mới, lần tiếp cận nghiên cứu Việt Nam CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI CHUNG VÀ PHÁP LUẬT VỀ ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI CHUNG 2.1 Tổng quan điều kiện thương mại chung 11 2.1.1.Nguồn gốc hình thành điều kiện thương mại chung Kết nghiên cứu Luận án cho thấy ĐKTMC tượng xã hội đại sử dụng phổ biến thời kỳ công nghiệp hoá vào Thế kỷ XIX Châu Âu, kết việc sản xuất hàng hoá cung cấp dịch vụ đại trà; đặc biệt kinh tế độc quyền với xuất nhiều ĐKTMC lạm dụng ĐKMTC trở thành tượng đặt nhiều thách thức cho việc can thiệp pháp luật Tuy nhiên việc kiểm soát pháp luật ĐKTMC nhằm hạn chế tượng độc quyền vấn đề mang tính lịch sử Ngày nay, thực tiễn giao lưu thương mại cho thấy ĐKTMC không vấn đề độc quyền Ngay kinh tế thị trường cạnh tranh, ĐKTMC hình thành cách khách quan vấn đề tiết kiệm chi phí giao dịch mang lại 2.1.2 Khái niệm chất pháp lý điều kiện thương mại chung Theo NCS “ĐKTMC nội dung, điều khoản hợp đồng soạn sẵn, thể hình thức khác nhau, ban hành bên để sử dụng nhiều lần giao dịch hợp đồng mà bên quan hệ hợp đồng không thương lượng, đàm phán để thay đổi nội dung đó” ĐKTMC hợp đồng mẫu, hợp đồng gia nhập một, ĐKTMC hợp đồng gia nhập, hợp đồng mẫu không tách rời nhau, có mối quan hệ khăng khít với Thực chất thực tiễn điều chỉnh pháp luật, điều chỉnh hợp đồng mẫu, hợp đồng gia nhập, hợp đồng hàng loạt cách thức tiếp cận điều chỉnh khác điều khoản hợp đồng soạn sẵn, xét đến điều chỉnh việc giao kết hợp đồng có sử dụng ĐKTMC Về chất pháp lý, ĐKTMC ý chí đơn phương bên ban hành, bên lại có quyền lựa chọn để tham gia hợp đồng Nói cách khác ĐKTMC đề nghị giao kết hợp đồng đặc thù 2.1.3 Lợi ích hạn chế điều kiện thương mại chung ĐKTMC sản phẩm việc hạn chế nguyên tắc tự hợp đồng, sản phẩm tất yếu khách quan kinh tế phát triển nội dung ĐKTMC mang tính “tiêu cực”, chứa đựng quy định thiếu công bằng, lạm dụng Việc ứng dụng ĐKTMC đời sống xã hội có lợi ích hạn chế pháp lý, kinh tế Lợi ích quan trọng ĐKTMC rút ngắn thời gian đàm phán, tiết kiệm chi phí giao dịch cho bên quan hệ hợp đồng Hạn chế quan trọng ĐKTMC dễ dẫn đến tình trạng bất cân xứng thông tin Việc lựa chọn nội dung để đưa vào ĐKTMC tính toán, lường trước biến động thị trường ảnh hưởng tới thương vụ Bên đề nghị áp dụng ĐKTMC lúc rơi vào bị động thông 12 tin không trực tiếp khảo sát thị trường soạn thảo điều khoản đó, đó, dễ gặp tổn thất lớn có rủi ro xảy 2.2 Khái quát pháp luật điều kiện thương mại chung 2.2.1 Nền tảng triết lý việc kiểm soát pháp luật điều kiện thương mại chung nhận diện pháp luật điều kiện thương mại chung Sự can thiệp bên vào tự ý chí bên giao kết hợp đồng sử dụng ĐKTMC vấn đề phức tạp, cần thiết phải lý giải thấu đáo nguyên việc can thiệp pháp luật trường hợp Dựa học thuyết kinh tế nhà kinh tế học tiếng Coase, NCS cho nguồn gốc kinh tế việc điều chỉnh luật pháp ĐKTMC nhằm hướng đến điều tiết giá trị công bằng, kiểm soát bất cân xứng thông tin đổ vỡ thị trường Vì vậy, nguyên việc can thiệp pháp luật nhằm bảo vệ bên hội tiếp cận thông tin, hạn chế lạm dụng điều khoản hợp đồng soạn sẵn bất công không mang ý nghĩa bảo vệ bên có vị trí yếu thị trường mà chủ yếu NTD 2.2.2 Nội dung pháp luật điều kiện thương mại chung Pháp luật ĐKTMC gồm có nội dung sau: trước hết cần thiết phải có xác định bên hợp đồng bị ràng buộc với ĐKTMC (nhận diện ĐKTMC xác định rõ điều khoản ban hành đơn phương bên trở thành phận hợp đồng có giá trị ràng buộc bên lại (hay gọi vấn đề “incorporation”); thứ hai vấn đề giải thích điều khoản hợp đồng soạn sẵn không rõ ràng tối nghĩa bên hợp đồng tham gia vào trình soạn thảo (còn gọi vấn đề “interpetation”); nội dung thứ ba coi trọng tâm pháp luật ĐKTMC vấn đề kiểm soát điều khoản hợp đồng soạn sẵn bất công (vấn đề unfair standard terms control) 2.2.3 Lịch sử hình thành pháp luật điều kiện thương mại chung mô hình pháp luật điều kiện thương mại chung Châu Âu coi nơi xuất pháp luật ĐKTMC Thời gian này, hầu hết quốc gia khởi động với việc ban hành quy định cụ thể lĩnh vực chuyên ngành có sử dụng ĐKTMC phổ biến hình thành sớm chẳng hạn lĩnh vực vận tải bảo hiểm (giải pháp gọi “sectoral solutions”) Một số quốc gia khác cố gắng thích nghi nguyên tắc chung pháp luật hợp đồng Sang kỷ 20, nhiều hệ thống pháp luật xây dựng chế điều chỉnh chung điều khoản hợp đồng soạn sẵn pháp luật hợp đồng với hi vọng thay giải pháp quy định riêng lẻ luật chuyên ngành Ba Lan đất nước tiên 13 phong việc quy định nguyên tắc chung việc áp dụng ĐKTMC Điều 71 Luật Nghĩa vụ vào năm 1933 Tiếp theo Ý với Điều 1341 Bộ luật Dân vào năm 1942 Cho đến nay, pháp luật ĐKTMC Châu Âu nói riêng giới nói chung trì tiếp cận đa dạng Trong lịch sử lập pháp có tồn bốn mô hình pháp luật ĐKTMC: i/Mô hình “không có ngoại lệ cụ thể” (no particular problem model); ii/mô hình “luật riêng ĐKTMC” (standard form contract model); iii/mô hình thứ ba “mô hình bảo vệ NTD” (consumer protection model); iv/mô hình thứ tư “mô hình công chung” (general fairness model) Tuy nhiên tính từ sau thời điểm Chỉ thị 93/13/EEC đời, pháp luật ĐKTMC nước giới định hình rõ hai khuynh hướng pháp luật (trend layer) Khuynh hướng thứ điều chỉnh điều khoản hợp đồng soạn sẵn tất hợp đồng, phân biệt chủ thể hợp đồng NTD hay doanh nghiệp (“collective litigation”) Khuynh hướng thứ hai coi ĐKTMC vấn đề pháp luật bảo vệ NTD Khuynh hướng tập trung điều chỉnh điều khoản hợp đồng soạn sẵn hợp đồng tiêu dùng, hướng đến mục đích bảo vệ NTD với tư cách bên yếu (“individual litigation”) 2.3 Pháp luật điều kiện thương mại chung Liên minh EU số quốc gia giới – học kinh nghiệm cho Việt Nam Qua việc nghiên cứu pháp luật Liên minh Châu Âu số quốc gia giới, đúc rút học kinh nghiệm sau cho việc hoàn thiện pháp luật ĐKTMC Việt Nam: Thứ nhất, không quốc gia phủ nhận ĐKTMC vấn đề pháp luật hợp đồng Việc thiết kế hình thức chứa đựng quy định BLDS hay ban hành Luật Hợp đồng riêng cần tính đến phù hợp đặc điểm, bối cảnh xã hội, tình hình pháp luật quốc gia; Thứ hai xu tiếp cận điều chỉnh ĐKTMC bất công hợp đồng tiêu dùng cho thấy nhiều bất cập’ Thứ ba, quốc gia vừa có quy định hợp đồng mẫu vừa có quy định ĐKTMC Kết luận Chương ĐKTMC tượng kinh tế pháp lý tồn phổ biến kinh tế phát triển Vai trò điều chỉnh pháp luật thừa nhận tồn khách quan ĐKTMC, đưa nguyên tắc áp dụng thống để tránh tuỳ tiện đồng thời tạo chế hợp lý để đảm bảo công nguyên tắc tự hợp đồng Việc tiếp cận điều chỉnh pháp luật ĐKTMC dựa học thuyết công thủ tục học thuyết 14 công thể pháp luật hợp đồng, qua cho thấy phạm vi chủ thể mà pháp luật hướng đến bảo vệ có khác Chủ thuyết vị mạnh bên hướng pháp luật đến việc bảo vệ NTD, chủ thể yếu chủ yếu thị trường Chủ thuyết chi phí giao dịch hướng đến việc cân lợi ích bên bất cân xứng thông tin, xuất phát từ tiết kiệm chi phí giao dịch Tuy nhiên, nguyên mặt kinh tế việc can thiệp điều chỉnh pháp luật nhằm bảo vệ thị trường khỏi đổ vỡ, thất bại bất cân xứng thông tin; ĐKTMC bên chủ động ban hành áp đặt nên dễ có xu hướng tạo nên nội dung bất công hai bên Tiêu chí không công tiêu chí hướng đến để kiểm soát phần lớn pháp luật nước giới nhằm thiết lập lại lợi ích bên quan hệ hợp đồng, hướng nhiều đến việc bảo vệ chủ thể không soạn thảo hợp đồng Tuy nhiên, cách tiếp cận điều chỉnh pháp luật nước khác nhau, thể can thiệp giải pháp pháp lý khác tựu chung nhằm mục đích bảo vệ nguyên tắc tự khế ước nguyên tắc công bằng; Pháp luật nước giới cho thấy cách tiếp cận điều chỉnh ĐKTMC góc độ khác tựu chung thể hai xu hướng chính, xu hướng điều chỉnh ĐKTMC tất hợp đồng xu hướng điều chỉnh ĐKTMC áp dụng lĩnh vực tiêu dùng nhằm bảo vệ NTD Tuy nhiên, thực tiễn điều chỉnh cho thấy xu thứ xu điều chỉnh phù hợp, khắc phục hạn chế xu điều chỉnh góc độ pháp luật bảo vệ NTD; Các điều khoản hợp đồng soạn sẵn có dấu hiệu lạm dụng, không công không pháp luật công nhận giá trị pháp lý Pháp luật quy định nhiều hình thức kiểm soát khác ĐKTMC bất công Tuy vậy, việc xác lập chế hữu hiệu để điều chỉnh lại ĐKTMC bất công vấn đề lý luận bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu thêm Chương PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ ĐKTMC VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG Ở MỘT SỐ LĨNH VỰC 3.1 Thực trạng quy định pháp luật điều kiện thương mại chung Việt Nam 3.1.1.Quy định pháp luật định nghĩa điều kiện thương mại chung Pháp luật Việt Nam ĐKTMC thể rõ tản mát, manh mún qua quy định pháp luật hợp đồng theo mẫu BLDS 2005, quy 15 định điều kiện giao dịch chung, hợp đồng mẫu lĩnh vực tiêu dùng Luật BVQLNTD 2011 quy định ban hành hợp đồng mẫu, quy định điều khoản hợp đồng bắt buộc số lĩnh vực đặc thù kinh doanh nhà ở, kinh doanh bảo hiểm Xét khía cạnh nội dung pháp luật ĐKTMC đề cập Chương 2, pháp luật Việt Nam bao quát nội dung cần điều chỉnh pháp luật lĩnh vực Song tản mát, manh mún thiếu hệ thống nên bất cập quy định pháp luật mặt bộc lộ rõ Cụ thể: i/Có chồng chéo không rạch ròi khái niệm ĐKTMC hợp đồng mẫu; ĐKTMC trở thành phận pháp luật hợp đồng tiếp cận điều chỉnh góc độ pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD; iii/việc giải thích ĐKTMC không theo nguyên tắc quán; iv/vấn đề bảo vệ bên bị áp đặt ĐKTMC bất công chưa hiệu 3.1.1.Quy định pháp luật định nghĩa điều kiện thương mại chung Pháp luật Việt Nam đưa các tiếp cận khác ĐKTMC văn pháp luật khác Luật BVQLNTD 2011 có định nghĩa điều kiện giao dịch chung, hợp đồng theo mẫu lĩnh vực tiêu dùng BLDS 2005 có định nghĩa hợp đồng theo mẫu Sự tồn đồng thời nhiều định nghĩa văn pháp luật khác nhau, với nội hàm khác cho thấy cách làm rối ren khó hiểu pháp luật Việt Nam Tựu chung, quy định pháp luật hành khái niệm ĐKTMC có bất cập sau cần khắc phục: i/Cần tiếp cận đầy đủ khái niệm ĐKTMC với tính chất điều khoản hợp đồng soạn sẵn, thể hình thức khác nhau, ban hành bên để sử dụng nhiều lần giao dịch hợp đồng mà bên quan hệ hợp đồng không thương lượng, đàm phán nội dung đó; ii/Loại bỏ chồng chéo khái niệm hợp đồng mẫu không rạch ròi hợp đồng mẫu với ĐKTMC 3.1.2 Các quy định pháp luật việc áp dụng ĐKTMC Vấn đề ĐKTMC trở thành phận hợp đồng nội dung chưa pháp luật Việt Nam quy định đồng BLDS 2005 quy định nguyên tắc áp dụng ĐKTMC nguyên tắc lựa chọn ĐKTMC trường hợp bên sử dụng giao kết hợp đồng Các bất cập cụ thể quy định pháp luật thể sau: Thứ nhất, pháp luật liệt kê nhiều điều khoản bắt buộc hợp đồng cách không cần thiết làm giảm hiệu điều chỉnh quy định pháp luật; Thứ hai, việc ban hành hợp đồng mẫu số lĩnh vực nguyên tắc quán ghi nhận luật pháp; Thứ ba, dường có khó hiểu Nhà nước vừa ban hành 16 mẫu hợp đồng bắt buộc doanh nghiệp phải áp dụng vừa buộc doanh nghiệp phải đăng ký Ngoài ra, thấy bên cạnh hạn chế nội quy định pháp luật, pháp luật Việt Nam thiếu quy định pháp luật việc lựa chọn áp dụng ĐKTMC trường hợp có xung đột điều khoản mẫu, cần thiết phải bổ sung để hoàn chỉnh nội dung pháp luật ĐKTMC 3.1.3 Các quy định pháp luật việc giải thích điều kiện thương mại chung Việc bảo vệ bên không soạn thảo hợp đồng trước điều khoản hợp đồng soạn thảo không rõ ràng kỹ thuật Việt Nam giống với nhiều nước giới Tuy nhiên, quy định giải thích bất lợi cho bên soạn thảo điều khoản hợp đồng không rõ ràng Điều 407 BLDS 2005 chưa tạo chế pháp lý đủ mạnh để bảo vệ bất công bằng, đặc biệt Việt Nam nước theo hệ thống luật civil law thẩm phán xét xử dựa vào quy định pháp luật mà quyền giải thích luật phù hợp với ngữ cảnh 3.1.4.Quy định pháp luật điều kiện thương mại chung bất công Việc thiếu quy định nguyên tắc công pháp luật hợp đồng với không đồng quy định pháp luật việc bảo vệ bên không soạn thảo hợp đồng trước điều khoản hợp đồng soạn sẵn lạm dụng cho thấy chưa có công cụ pháp lý đủ mạnh để xử lý bất công đời sống hợp đồng Bên cạnh việc thiếu nguyên tắc công pháp luật hợp đồng, quy định hành việc bảo vệ bên yếu trước lạm dụng bên quyền soạn thảo thể khác BLDS 2005 Luật BVQLNTD 2011, tạo thiếu đồng bộ, bất hợp lý quy định pháp luật 3.2 Thực tiễn áp dụng pháp luật điều kiện thương mại chung số lĩnh vực ĐKTMC áp dụng nhiều lĩnh vực kinh doanh Trong phạm vi nghiên cứu Luận án, NCS lựa chọn lĩnh vực tài chính, ngân hàng kinh doanh nhà làm ví dụ rà soát để đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật ĐKTMC Việt Nam Thực tiễn áp dụng pháp luật lĩnh vực tài chính, ngân hàng kinh doanh nhà cho thấy cho dù pháp luật có quy định cụ thể để kiểm soát lạm dụng bên ban hành thực tế nhà cung cấp dường cố tình phớt lờ quy định pháp luật Mặt khác, tình trạng bất công thái quá, dấu hiệu bóc lột bất cân xứng thông tin khó kiểm soát triệt để thiếu nguyên tắc công 17 pháp luật hợp đồng thẩm phán thiếu công cụ pháp lý hữu hiệu để đánh giá trường hợp cụ thể Kết luận Chương Qua kết nghiên cứu Chương 3, rút kết luận sau đây: Pháp luật ĐKTMC Việt Nam thiếu quán, đồng Các quy định pháp luật ĐKTMC nằm rải rác quy định hợp đồng mẫu, quy định điều kiện giao dịch chung lĩnh vực bảo vệ quyền lợi NTD quy định hợp đồng mẫu lĩnh vực kinh doanh đặc thù Có thể thấy Việt Nam số nước có xu hướng thiên điều chỉnh ĐKTMC góc độ pháp luật bảo vệ NTD Pháp luật ĐKTMC Việt Nam có quy định nhận diện điều kiện giao dịch chung trái pháp luật lĩnh vực bảo vệ quyền lợi NTD bước đầu xây dựng chế bảo vệ bên yếu hợp đồng tiêu dùng Tuy nhiên nhiều tồn tại, hạn chế bất cập thực trạng quy định pháp luật thực tiễn triển khai, cần sớm khắc phục để đảm bảo hiệu điều chỉnh thực thi pháp luật ĐKTMC CHƯƠNG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI CHUNG Ở VIỆT NAM 4.1 Định hướng việc hoàn thiện pháp luật ĐKTMC 4.1.1 Đảm bảo tính thống nhất, đồng qua nâng cao tính khả thi pháp luật hợp đồng Việc xây dựng pháp luật hợp đồng cần có sự thống nhất, không mâu thuẫn, không trùng lặp, chồng chéo chế định pháp luật quy phạm pháp luật với Để đáp ứng điều này, NCS cho BLDS năm 2005 với tư cách luật gốc hợp đồng cần điều chỉnh tổng quát nội dung pháp luật ĐKTMC để đảm bảo yêu cầu tính thống nhất, đồng pháp luật hợp đồng bảo đảm quyền tự kinh doanh hoạt động thương mại, theo cần thiết phải điều chỉnh pháp luật ĐKTMC tất hợp đồng có sử dụng ĐKTMC giao kết, không phân biệt hợp đồng tiêu dùng hay không hợp đồng tiêu dùng 4.1.2 Đảm bảo việc bảo vệ tối đa quyền lợi người tiêu dùng đồng thời với việc hài hoà lợi ích chủ thể kinh doanh Việc hoàn thiện pháp luật ĐKTMC, việc đảm bảo tính thống nhất, đồng pháp luật hợp đồng cần thiết phải cân nhắc đến đặc thù việc bảo vệ NTD Tuy nhiên, song song với tiêu chí 18 bảo vệ tối đa quyền lợi NTD, việc hoàn thiện hệ thống pháp luật ĐKTMC phải hướng tới việc hài hòa lợi ích chủ thể chủ thể kinh doanh 4.1.3 Học tập kinh nghiệm nước phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội Việt Nam, đảm bảo hài hòa pháp luật nước với pháp luật quốc tế xu hội nhập quốc tế Sự hội nhập quốc tế làm cho quốc gia xích lại gần lĩnh vực, có pháp luật Tiến trình hội nhập đòi hỏi quốc gia phải hài hòa vấn đề quốc gia cho tương thích với chuẩn mực chung hầu hết quốc gia giới thừa nhận, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội nước Trong trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế, khung pháp lý để phát triển loại thị trường tiếp tục xây dựng hoàn thiện Đó tiền đề để thúc đẩy nhanh giao lưu thương mại kéo theo xâm chiếm ĐKTMC tập đoàn, doanh nghiệp nước vào Việt Nam Vì lẽ việc xây dựng quy định ĐKTMC nói riêng cần phải tính đến hài hoà pháp luật nước pháp luật quốc tế 4.2 Các giải pháp hoàn thiện pháp luật điều kiện thương mại chung 4.2.1 Bổ sung nguyên tắc công giao kết hợp đồng sử dụng điều kiện thương mại chung Nguyên tắc tự do, tự nguyện cam kết thể xuyên suốt BLDS việc ghi nhận quyền tự lựa chọn chủ thể, lựa chọn nội dung phương thức giao dịch, không bị đe doạ, cưỡng ép hay nhầm lẫn, lừa dối Với hợp đồng sử dụng ĐKTMC, nguyên tắc trung thực, thiện chí thể rõ việc quy định bên ban hành điều khoản hợp đồng soạn sẵn không tạo “sự cân thái quyền nghĩa vụ bên” Việc bổ sung nguyên tắc công khía cạnh công cụ pháp lý để thẩm phán linh hoạt việc phán ĐKMTC bất công 4.2.2 Xây dựng chế định giao kết hợp đồng sử dụng ĐKTMC Bộ luật Dân Chế định hợp đồng theo mẫu BLDS hành chưa đủ hiệu lực điều chỉnh, tỏ không phù hợp với đời sống kinh tế xã hội, bỏ lọt tượng kinh tế pháp lý thực tế tồn gây nhiều xúc thực tiễn hoạt động kinh doanh Điều đòi hỏi phải sửa chế định hợp đồng theo mẫu thành chế định rõ ràng, đầy đủ nội dung ĐKTMC Chế định giao kết hợp đồng sử dụng ĐKTMC bao gồm quy định khái niệm ĐKTMC, nguyên tắc việc áp dụng ĐKTMC hay điều kiện để 19 ĐKTMC trở thành phận hợp đồng, nguyên tắc giải thích ĐKTMC, ĐKTMC bất công hậu pháp lý Các quy định áp dụng cho tất hợp đồng, không phân biệt hợp đồng dân sự, hợp đồng thương mại, hợp đồng lĩnh vực tiêu dùng 4.2.3 Tăng cường quy định bảo vệ người tiêu dùng việc xác lập hợp đồng lĩnh vực tiêu dùng Các quy định pháp luật bảo vệ NTD phải tính đến việc khắc phục nhược điểm phương thức giao kết hợp đồng với NTD nêu BLDS dừng lại quy định khuyến khích doanh nghiệp đăng ký ĐKTMC ĐKTMC lĩnh vực tiêu dùng, cần quy định hợp lý trường hợp hợp đồng mẫu với NTD cần phải đăng ký, thủ tục đăng ký vấn đề liên quan khác Bên cạnh cần thiết phải xây dựng quy tắc giao dịch bán hàng gián tiếp/bán hàng qua mạng 4.2.4 Hoàn thiện quy định tố tụng dân Để tạo điều kiện cho chủ thể thực thi quyền khởi kiện khả thi thực tế, pháp luật cần quy định cụ thể trình tự, thủ tục khởi kiện rút gọn thủ tục khởi kiện tập thể, khẳng định vai trò đại diện tố tụng quan bảo vệ quyền lợi NTD việc khởi kiện loại yêu cầu Bên cạnh cần quy định thủ tục giải việc dân vụ án dân sự, không đặt vấn đề án phí theo giá ngạch khó có sở để xác định án phí trường hợp khởi kiện tuyên ĐKTMC vô hiệu/ 4.2.5 Hoàn thiện quy định pháp luật chuyên ngành lĩnh vực cung ứng hàng hoá, dịch vụ cụ thể Các văn luật chuyên ngành nên thiết kế theo hướng điều chỉnh nội dung hợp đồng đặc thù phù hợp với lĩnh vực kinh doanh định Đối với lĩnh vực cần thiết phải ban hành hợp đồng mẫu, Nhà nước ban hành mẫu hợp đồng cụ thể theo nguyên tắc ghi nhận BLDS Các quy định chung hợp đồng áp dụng BLDS, lược bỏ nội dung pháp luật chuyên ngành bị trùng lặp trái với BLDS để đảm bảo tính đồng bộ, quán pháp luật hợp đồng Trong lĩnh vực kinh doanh dễ phát sinh tình trạng “bóc lột” kinh doanh bất động sản, nhà ở… cần tăng cường chặt chẽ việc kiểm soát điều khoản hợp đồng soạn sẵn bất công bằng việc Nhà nước áp đặt quy định cụ thể nội dung hợp đồng thay việc liệt kê tên điều khoản Đồng thời quy định rõ trường hợp điều khoản hợp đồng soạn sẵn khác trái với quy định nội 20 dung bị vô hiệu hợp đồng áp dụng theo quy định pháp luật 4.2.6 Cho phép án quyền giải thích luật thừa nhận án lệ nguồn pháp luật hợp đồng NCS cho việc cho phép thẩm phán giải thích luật công nhận án lệ nguồn pháp luật Việt Nam có nhiều vấn đề cần phải nghiên cứu để đảm bảo tính khả thi thực tế Nhưng góc độ nghiên cứu khoa học, nói việc cho phép án giải thích luật áp dụng án lệ vào hoạt động xét xử coi giải pháp quan trọng để tăng cường khả bảo vệ nguyên tắc công pháp luật hợp đồng Điều khẳng định thực tiễn áp dụng hàng trăm năm nước phát triển dường trở thành nhu cầu tất yếu phần lớn hệ thống án nước giới Để án lệ trở thành nguồn pháp luật hợp đồng đòi hỏi kết hợp đồng với việc nâng cao chất lượng đội ngũ thẩm phán yếu tố khác để nâng cao chất lượng xét xử thẩm phán thực người công tâm, vô tư thực chức xét xử 4.3 Giải pháp nâng cao hiệu áp dụng pháp luật điều kiện thương mại chung 4.3.1 Nâng cao ý thức người tiêu dùng, doanh nghiệp việc tuân thủ quy định pháp luật điều kiện thương mại chung Nâng cao nhận thức cho cá nhân, doanh nghiệp mục đích, cần thiết phải kiểm soát điều khoản hợp đồng không công yếu tố giúp cho pháp luật triển khai vào sống có hiệu quả, làm lành mạnh môi trường kinh doanh Chừng tự thân cá nhân, doanh nghiệp chưa nhận thức rõ ràng giá trị việc cần nên hành xử bình đẳng môi trường kinh doanh việc áp dụng quy định pháp luật khả thi mang tính hình thức 4.3.2 Nâng cao nhận thức lực xét xử thẩm phán việc giải yêu cầu tuyên điều kiện thương mại chung vô hiệu Vai trò tòa án lực xét xử thẩm phán việc xác định điều khoản hợp đồng soạn sẵn vô hiệu giải hậu giao dịch vô hiệu quan trọng Đây công cụ hữu hiệu để kiểm soát bất công bằng, bảo vệ bên không soạn thảo hợp đồng Chính vậy, bên cạnh việc hoàn thiện quy định pháp luật tố tụng việc nâng cao hiệu hoạt động tòa án, tăng cường mức độ độc lập quan tư pháp lực xét xử thẩm phán loại tranh chấp có ý nghĩa định trình thực thi 4.3.3 Tăng cường vai trò thiết chế giám sát hoàn thiện chế tài trách nhiệm vật chất 21 Việc tăng cường thiết chế giám sát điều khoản hợp đồng bất công coi giải pháp hỗ trợ để đảm bảo tính khả thi pháp luật ĐKTMC Việc tăng cường quy định trách nhiệm vật chất đặt hành vi vi phạm có ý nghĩa lớn việc cưỡng chế thực thi quy định pháp luật kiểm soát điều khoản hợp đồng không công Trách nhiệm vật chất không việc phạt tiền xử phạt vi phạm hành mà bao gồm trách nhiệm bồi hoàn lợi ích không thoả đáng mà doanh nghiệp nhận từ điều khoản hợp đồng bất công mang lại Kết luận Chương Việc ban hành pháp luật thống điều chỉnh ĐKTMC Việt Nam cần thiết phải đáp ứng yêu cầu tính đồng bộ, toàn diện khả thi pháp luật hợp đồng, đảm bảo tính hài hoà việc bảo vệ quyền lợi NTD chủ thể kinh doanh phù hợp với pháp luật nước xu hội nhập kinh tế quốc tế Hướng điều chỉnh pháp luật ĐKTMC góc độ pháp luật hợp đồng, theo tạo chế pháp lý bảo vệ cho chủ thể không soạn thảo trước ĐKTMC bất công bằng, không phân biệt chủ thể NTD hay chủ thể khác phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội Việt Nam kinh tế chuyển đổi, dự báo tính ổn định lâu dài hiệu điều chỉnh; Các giải pháp cụ thể để xây dựng pháp luật ĐKTMC bao gồm: i/Bổ sung nguyên tắc công nguyên tắc pháp luật hợp đồng; ii/Xây dựng chế định giao kết hợp đồng sử dụng ĐKTMC, bao gồm định nghĩa ĐKTMC, nguyên tắc áp dụng, ĐKTMC vô hiệu hậu ĐKTMC vô hiệu; iii/Quy định đặc thù riêng bảo vệ quyền lợi NTD Luật BVQLNTD, tránh trùng lặp với quy định BLDS; iv/Quy định thủ tục khởi kiện rút gọn, thủ tục khởi kiện tập thể để tăng hiệu việc khởi kiện yêu cầu huỷ bỏ ĐKTMC vô hiệu; v/Hoàn thiện quy định pháp luật chuyên ngành lĩnh vực cung ứng hàng hoá, dịch vụ cụ thể hợp đồng mẫu, điều khoản bắt buộc hợp đồng; vi/Cho phép thẩm phán quyền giải thích luật thừa nhận án lệ nguồn nguồn pháp luật hợp đồng để tăng cường khả bảo vệ lẽ công pháp luật hợp đồng Bên cạnh việc xây dựng pháp luật thống ĐKTMC, cần tăng cường giải pháp đồng khác nâng cao ý thức người dân, doanh nghiệp việc tuân thủ quy định pháp luật ĐKTMC, nâng cao nhận thức lực xét xử thẩm phán việc giải yêu cầu tuyên ĐKTMC vô hiệu tăng cường vai trò thiết chế giám sát hoàn thiện 22 chế tài trách nhiệm vật chất doanh nghiệp người đứng đầu doanh nghiệp sử dụng ĐKTMC KẾT LUẬN ĐKTMC tượng kinh tế pháp lý tồn phổ biến kinh tế phát triển Vai trò điều chỉnh pháp luật thừa nhận tồn khách quan ĐKTMC, đưa nguyên tắc áp dụng thống để tránh tuỳ tiện đồng thời tạo chế hợp lý để đảm bảo công nguyên tắc tự hợp đồng Căn nguyên mặt kinh tế việc can thiệp điều chỉnh pháp luật nhằm bảo vệ thị trường khỏi đổ vỡ, thất bại bất cân xứng thông tin, đối tượng hướng đến bảo vệ pháp luật không NTD mà bao gồm chủ thể khác giao dịch hợp đồng; Là phận pháp luật hợp đồng, pháp luật ĐKTMC lĩnh vực pháp luật phức tạp với cách thức tiếp cận khác pháp luật nước giới thể hai xu hướng chính, xu hướng điều chỉnh ĐKTMC tất hợp đồng xu hướng điều chỉnh ĐKTMC áp dụng hợp đồng lĩnh vực tiêu dùng nhằm bảo vệ NTD Tuy nhiên, thực tiễn điều chỉnh cho thấy xu thứ xu điều chỉnh phù hợp hơn, khắc phục hạn chế xu điều chỉnh góc độ pháp luật bảo vệ NTD; Pháp luật ĐKTMC Việt Nam thể quy định hợp đồng dân theo mẫu BLDS 2005, quy định điều kiện giao dịch chung lĩnh vực bảo vệ quyền lợi NTD quy định hợp đồng lĩnh vực kinh doanh đặc thù Mặc dù tản mát, thiếu tính hệ thống nội dung pháp luật áp dụng, giải thích, kiểm soát ĐKTMC thể khía cạnh khác quy định pháp luật bước đầu xây dựng chế bảo vệ bên yếu hợp đồng tiêu dùng Tuy nhiên nhiều tồn tại, hạn chế bất cập thực trạng quy định pháp luật thực tiễn triển khai, cần sớm khắc phục để đảm bảo hiệu điều chỉnh thực thi pháp luật ĐKTMC; Trên sở luận giải vấn đề lý luận thực tiễn, Luận án đưa số giải pháp cụ thể để hoàn thiện pháp luật ĐKTMC bao gồm: i/Bổ sung nguyên tắc công giao kết hợp đồng có sử dụng ĐKTMC; ii/Xây dựng chế định giao kết hợp đồng sử dụng ĐKTMC, bao gồm định nghĩa ĐKTMC, nguyên tắc áp dụng, ĐKTMC vô hiệu hậu ĐKTMC vô hiệu; iii/Quy định đặc thù riêng bảo vệ quyền lợi NTD Luật BVQLNTD, tránh trùng lặp với quy định BLDS; iv/Hoàn thiện quy định pháp luật tố tụng để tăng hiệu 23 việc khởi kiện yêu cầu huỷ bỏ ĐKTMC bất công bằng; v/Hoàn thiện quy định pháp luật chuyên ngành lĩnh vực cung ứng hàng hoá, dịch vụ cụ thể hợp đồng mẫu, điều khoản bắt buộc hợp đồng; vi/Cho phép thẩm phán quyền giải thích luật thừa nhận án lệ nguồn nguồn pháp luật hợp đồng để tăng cường khả bảo vệ lẽ công pháp luật hợp đồng Bên cạnh đó, việc nâng cao ý thức người dân, doanh nghiệp việc tuân thủ quy định pháp luật ĐKTMC, nâng cao nhận thức lực xét xử thẩm phán tăng cường vai trò thiết chế giám sát hoàn thiện chế tài trách nhiệm vật chất doanh nghiệp người đứng đầu doanh nghiệp sử dụng ĐKTMC giải pháp cần thiết trọng để đảm bảo tính khả thi pháp luật ĐKTMC Trong phạm vi nghiên cứu Luận án, số vấn đề lý luận vấn đề kiểm soát ĐKTMC bất công đặc biệt vấn đề điều chỉnh lại ĐKTMC bất công tác giả luận án đề cập chừng mực định, cần tiếp tục nghiên cứu thêm./ DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ XUẤT BẢN LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Nguyễn Thị Hằng Nga (2014), “Một số bất cập pháp luật đăng ký hợp đồng mẫu, điều kiện giao dịch chung”, Tạp chí Nghề Luật (Số 4/2012) Nguyễn Thị Hằng Nga (2014), “Cách tiếp cận pháp luật nước pháp luật Việt Nam khái niệm điều kiện thương mại chung”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, 2014 (Số Nguyễn Thị Hằng Nga (2015), “Chế định hợp đồng theo mẫu số đề xuất sửa đổi Bộ luật Dân 2005”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp (Số 16/296) Nguyễn Thị Hằng Nga (2015) “Nền tảng triết lý việc kiểm soát pháp luật điều kiện thương mại chung”, Tạp chí Dân chủ- Pháp luật (Số chuyên đề Pháp luật Kinh tế năm 2015) [...]... lý giải cặn kẽ căn nguyên của việc xây dựng pháp luật về ĐKTMC là lựa chọn mới, lần đầu tiên được tiếp cận nghiên cứu ở Việt Nam CHƯƠNG 2 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI CHUNG VÀ PHÁP LUẬT VỀ ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI CHUNG 2.1 Tổng quan về điều kiện thương mại chung 11 2.1.1.Nguồn gốc hình thành điều kiện thương mại chung Kết quả nghiên cứu của Luận án cho thấy ĐKTMC không phải là hiện tượng... thêm Chương 3 PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ ĐKTMC VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG Ở MỘT SỐ LĨNH VỰC 3.1 Thực trạng các quy định pháp luật về điều kiện thương mại chung ở Việt Nam 3.1.1.Quy định của pháp luật về định nghĩa điều kiện thương mại chung Pháp luật Việt Nam về ĐKTMC thể hiện rõ sự tản mát, manh mún qua các quy định pháp luật về hợp đồng theo mẫu trong BLDS 2005, các quy 15 định về điều kiện giao dịch chung, hợp... chế và bất cập cả về thực trạng các quy định pháp luật và thực tiễn triển khai, cần sớm được khắc phục để đảm bảo hiệu quả điều chỉnh và thực thi pháp luật về ĐKTMC CHƯƠNG 4 HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI CHUNG Ở VIỆT NAM 4.1 Định hướng của việc hoàn thiện pháp luật về ĐKTMC 4.1.1 Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và qua đó nâng cao tính khả thi của pháp luật về hợp đồng Việc xây dựng pháp. .. ở những khía cạnh khác nhau trong các quy định của pháp luật và đã bước đầu xây dựng được cơ chế bảo vệ bên yếu thế trong các hợp đồng tiêu dùng Tuy nhiên còn nhiều tồn tại, hạn chế và bất cập cả về thực trạng các quy định pháp luật và thực tiễn triển khai, cần sớm được khắc phục để đảm bảo hiệu quả điều chỉnh và thực thi pháp luật về ĐKTMC; 4 Trên cơ sở luận giải các vấn đề lý luận và thực tiễn, Luận. .. ngữ pháp lý giống nhau nhưng việc điều chỉnh pháp luật về hợp đồng mẫu hay điều chỉnh pháp luật về ĐKTMC về thực chất là điều chỉnh việc áp dụng các điều khoản hợp đồng soạn sẵn trong các hợp đồng mà một bên không được 10 quyền thương lượng, soạn thảo và đàm phán các nội dung đó để sửa đổi, bổ sung Do vậy việc cùng tồn tại pháp luật điều chỉnh về hợp đồng mẫu và pháp luật về ĐKTMC là sự bất hợp lý 1.3.3... 2005 và Luật BVQLNTD 2011, tạo ra sự thiếu đồng bộ, bất hợp lý của các quy định pháp luật 3.2 Thực tiễn áp dụng pháp luật về điều kiện thương mại chung ở một số lĩnh vực ĐKTMC được áp dụng ở rất nhiều lĩnh vực kinh doanh Trong phạm vi nghiên cứu của Luận án, NCS lựa chọn lĩnh vực tài chính, ngân hàng và kinh doanh nhà ở làm ví dụ rà soát để đánh giá về thực tiễn áp dụng pháp luật về ĐKTMC ở Việt Nam Thực. .. kiểm soát pháp luật về điều kiện thương mại chung và nhận diện pháp luật về điều kiện thương mại chung Sự can thiệp của các bên vào tự do ý chí của các bên trong giao kết hợp đồng sử dụng ĐKTMC là vấn đề phức tạp, cần thiết phải lý giải thấu đáo căn nguyên của việc can thiệp pháp luật trong trường hợp này Dựa trên học thuyết kinh tế của nhà kinh tế học nổi tiếng Coase, NCS cho rằng nguồn gốc về kinh... xét xử 4.3 Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về điều kiện thương mại chung 4.3.1 Nâng cao ý thức của người tiêu dùng, doanh nghiệp về việc tuân thủ các quy định pháp luật về điều kiện thương mại chung Nâng cao nhận thức cho các cá nhân, doanh nghiệp về mục đích, sự cần thiết phải kiểm soát các điều khoản hợp đồng không công bằng là yếu tố giúp cho pháp luật được triển khai vào cuộc sống có... thi của pháp luật về ĐKTMC Trong phạm vi nghiên cứu của Luận án, một số vấn đề lý luận như vấn đề kiểm soát ĐKTMC bất công bằng và đặc biệt là vấn đề điều chỉnh lại các ĐKTMC bất công bằng tác giả luận án mới đề cập ở chừng mực nhất định, cần tiếp tục được nghiên cứu thêm./ DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ XUẤT BẢN LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 1 Nguyễn Thị Hằng Nga (2014), “Một số bất cập của pháp luật về đăng... 3.1.1.Quy định của pháp luật về định nghĩa điều kiện thương mại chung Pháp luật Việt Nam đưa ra các các tiếp cận khác nhau về ĐKTMC trong các văn bản pháp luật khác nhau Luật BVQLNTD 2011 có định nghĩa về điều kiện giao dịch chung, hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực tiêu dùng và ngoài ra BLDS 2005 có định nghĩa về hợp đồng theo mẫu Sự tồn tại đồng thời nhiều định nghĩa ở các văn bản pháp luật khác nhau,
- Xem thêm -

Xem thêm: (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) PHÁP LUẬT VỀ ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI CHUNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) PHÁP LUẬT VỀ ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI CHUNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) PHÁP LUẬT VỀ ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI CHUNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay