(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) HOẠT ĐỘNG BÀO CHỮA CỦA LUẬT SƯ TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ

28 161 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 14:37

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) HOẠT ĐỘNG BÀO CHỮA CỦA LUẬT SƯ TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) HOẠT ĐỘNG BÀO CHỮA CỦA LUẬT SƯ TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) HOẠT ĐỘNG BÀO CHỮA CỦA LUẬT SƯ TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) HOẠT ĐỘNG BÀO CHỮA CỦA LUẬT SƯ TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) HOẠT ĐỘNG BÀO CHỮA CỦA LUẬT SƯ TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NGÔ THỊ NGỌC VÂN HOẠT ĐỘNG BÀO CHỮA CỦA LUẬT SƯ TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ Chuyên ngành : Luật Hình tố tụng hình Mã số : 62 38 01 04 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2016 Công trình hoàn thành tại: TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN VĂN HUYÊN TS PHAN THANH MAI Phản biện 1: PGS.TS Hồ Trọng Ngũ Phản biện 2: TS Nguyễn Ngọc Chí Phản biện 3: TS Nguyễn Đức Phúc Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp trường, họp Trường Đại học Luật Hà Nội, vào hồi h ngày tháng năm 2016 Có thể tìm hiểu luận án tại: 1) Thư viện Quốc gia; 2) Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm gần đây, đặc biệt sau ban hành Hiến pháp năm 2013, vấn đề mở rộng dân chủ, tăng cường pháp chế để bảo vệ có hiệu quyền người, quyền công dân trở nên cấp bách trở thành nhiệm vụ toàn xã hội Để đẩy mạnh công tác tư pháp cho ngang tầm nhiệm vụ thời kỳ mới, ngày 02/01/2002, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Nghị số 08/NQ-TW số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới Nghị quan điểm đạo “bảo đảm tranh tụng với Luật sư, người bào chữa người tham gia tố tụng khác ”, “ quan tư pháp có trách nhiệm tạo điều kiện để Luật sư tham gia vào trình tố tụng: tham gia hỏi cung bị can, nghiên cứu hồ sơ vụ án, tranh luận dân chủ phiên ” Hoạt động bào chữa Luật sư tố tụng hình nói chung giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình nói riêng cần thiết khách quan Khi tham gia giai đoạn xét xử sơ thẩm, phạm vi pháp luật cho phép, Luật sư bào chữa có trách nhiệm, nghĩa vụ thực hoạt động nghề nghề nghiệp khác nhằm bào chữa cho bị can, bị cáo cách có hiệu Tuy nhiên, hoạt động bào chữa Luật sư thời gian qua nhiều bất cập, hạn chế Nguyên nhân bất cập, hạn chế bất cập quy định pháp luật nhận thức tổ chức thực hoạt động bào chữa thực tế Trong trình tham khảo tài liệu có liên quan, nghiên cứu sinh nhận thấy có công trình nghiên cứu cấp độ thạc sỹ, tiến sỹ, đề tài khoa học cấp cớ sở, cấp Bộ, viết viết tạp chí chuyên ngành nhà khoa học, người làm công tác thực tiễn vai trò người bào chữa tố tụng hình nói chung vấn đề bảo đảm quyền người, quyền bị can, bị cáo …hay đề cập đến khía cạnh hẹp vấn đề mà chưa có công trình nghiên cứu cách trực diện, chuyên sâu vấn đề hoạt động thực tế luật sư đặc biệt hoạt động bào chữa luật sư Vì vậy, việc nghiên cứu làm rõ vấn đề lý luận liên quan đến hoạt động bào chữa Luật sư xét xử sơ thẩm vụ án hình sự; đánh giá thực trạng hoạt động bào chữa luật sư giai đoạn đề giải pháp nâng cao hiệu hoạt động bào chữa Luật sư có ý nghĩa quan trọng phương diện lý luận phương diện thực tiễn Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Đề tài “Hoạt động bào chữa luật sư giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự” sở nghiên cứu vấn đề lý luận, quy định pháp luật thực tiễn hoạt động bào chữa Luật sư giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, đưa kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật liên quan đến hoạt động bào chữa giải pháp bảo đảm, nâng cao chất lượng hoạt động bào chữa Luật sư tố tụng hình Với mục đích đó, Đề tài nghiên cứu đặt nhiệm vụ sau: - Làm rõ vấn đề lý luận hoạt động bào chữa luật sư giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình như: xây dựng khái niệm hoạt động bào chữa luật sư giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, nội dung hoạt động bào chữa, đặc điểm, mục đích, ý nghĩa hoạt động - Làm rõ sở pháp lý thực trạng hoạt động bào chữa Luật sư giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình (những kết đạt được, hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân hạn chế, vướng mắc) - Kiến nghị giải pháp cụ thể nhằm bảo đảm nâng cao chất lượng hoạt động bào chữa luật sư giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Luận án tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận hoạt động bào chữa luật sư giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, quy định pháp luật liên quan đến hoạt động bào chữa luật sư, thực trạng hoạt động bào chữa luật sư giai đoạn Phạm vi nghiên cứu: tập trung làm rõ khái niệm hoạt động bào chữa luật sư giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, cở sở pháp lý, nội dung, đặc điểm ý nghĩa hoạt động này; làm rõ cần thiết phải hoàn thiện pháp luật hoạt động bào chữa luật sư phương hướng, yêu cầu đặt việc kiến nghị hoàn thiện pháp luật giải pháp khác Luận án nghiên cứu nội dung hoạt động bào chữa thực trạng hoạt động giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hình phiên sơ thẩm (không nghiên cứu hoạt động bào chữa luật sư số trường hợp đặc thù bào chữa cho người chưa thành niên, theo thủ tục rút gọn sau phiên sơ thẩm) Về pháp luật, luận án tập trung nghiên cứu quy định BLTTHS năm 2003 liên quan đến hoạt động bào chữa luật sư Ngoài ra, luận án nghiên cứu văn pháp luật TTHS khác văn pháp luật khác có liên quan đến hoạt động bào chữa luật sư Việc nghiên cứu quy định pháp luật quốc tế vấn đề thuộc phạm vi nghiên cứu đề tài mức độ phù hợp với yêu cầu điều kiện nghiên cứu Vấn đề thực trạng hoạt động bào chữa luật sư giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, luận án đánh giá thông qua việc nghiên cứu, tổng kết vụ án xét xử sơ thẩm có tham gia luật sư bào chữa từ năm 2005- 2014 hoạt động thực tế luật sư bào chữa số tỉnh, thành phố sở báo cáo LĐLS Việt Nam, VKSNDTC, TANDTC, phiếu khảo sát thông tin, tài liệu khác Phương pháp nghiên cứu Vận dụng quan điểm chủ nghĩa vật biện chứng triết học Mác - Lê nin; quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam quyền người, vấn đề cải cách tư pháp xây dựng nhà nước pháp quyền dân, dân, dân làm phương pháp luận cho việc nghiên cứu Tác giả trọng sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp với nội dung nghiên cứu Cụ thể: - Sử dụng phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp tất chương luận án để làm rõ vấn đề lý luận, thực trạng giải pháp - Sử dụng phương pháp so sánh nghiên cứu vấn đề tổng quan tình hình nghiên cứu giới nước liên quan đến luận án; so sánh với chuẩn mực quốc tế; đánh giá tình hình luật sư tham gia bào chữa; đánh giá thực trạng hoạt động bào chữa luật sư - Sử dụng phương pháp thống kê tổng hợp số liệu liên quan đến luật sư tham gia bào chữa vụ án hình sự; khảo sát, vấn luật sư hành nghề, người tiến hành tố tụng đánh giá chất lượng hoạt động bào chữa luật sư Những điểm luận án - Luận án làm rõ vấn đề lý luận hoạt động bào chữa luật sư xây dựng khái niệm hoạt động bào chữa, đặc điểm ý nghĩa, nội dung hoạt động giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình - Chỉ rõ bất cập quy định pháp luật tố tụng hình pháp luật hành nghề luật sư ảnh hưởng đến hoạt động bào chữa luật sư - Làm rõ thực trạng hoạt động bào chữa luật sư giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình nguyên nhân bất cập, hạn chế hoạt động bào chữa luật sư giai đoạn - Đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật, bảo đảm thực nâng cao chất lượng hoạt động bào chữa luật sư giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận án Luận án công trình khoa học có ý nghĩa lớn lao lý luận thực tiễn Kết nghiên cứu Luận án bổ sung lý luận hoạt động bào chữa luật sư nói chung giai đoạn xét xử sơ thẩm nói riêng Điều có ý nghĩa không với nhà nghiên cứu đào tạo mà người làm công tác xây dựng pháp luật áp dụng pháp luật Luận án cung cấp tranh tổng quan hệ thống quy phạm pháp luật, hạn chế yêu cầu cần sửa đổi pháp luật hoạt động bào chữa luật sư giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình Kết cấu luận án Với mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra, luận án có kết cấu gồm chương sau: Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phần nội dung luận án gồm chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu Chương 2: Lý luận hoạt động bào chữa luật sư giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình Chương 3: Cơ sở pháp lý thực trạng hoạt động bào chữa luật sư giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình Chương 4: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động bào chữa luật sư giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình Ngoài chương nêu trên, luận án bao gồm phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRÊN THẾ GIỚI Trên diễn đàn nghiên cứu khoa học nước, có không báo, công trình nghiên cứu tác giả nước đề cập đến quyền bào chữa quyền có NBC Những tác phẩm bật, đáng ý bao gồm: sách “ Brownlie’s document on the man right” tác giả Lan Brownlie, GuyS.Goodwin -Grill năm 2010; sách “Toward an international criminal procedure” tác giả Christoph Saffeling năm 2003; viết “Basic principles on the role of lawyers” tác giả Adam Paker năm 2008; viết “Quá trình phát triển luật hình Hoa Kỳ” GS.JamesB.Jacobs, Warren.E.Burger tạp chí điện tử Bộ ngoại giao Hoa Kỳ năm 2001 Ngoài ra, có số nghiên cứu có liên quan đến quyền tố tụng người bị buộc tội tiếp cận góc độ pháp luật quốc tế bảo đảm quyền người, bao gồm nghiên cứu tác giả Phạm Thị Thanh Nga quyền người chưa thành niên bị buộc tội quy định Công ước Quyền trẻ em ví dụ/; “Developments in the Right to Defence for Juvenile Offenders since Vietnam’s Ratification of the Convention on the Rights of the Child” tạp chí East Asia Law Review (2014) and “Juvenile Offenders in Vietnam and the Right to Defence” tạp chí Youth Justice Nghiên cứu lý luận mô hình tố tụng cần kể đến sách “Tư pháp hình so sánh” Philip.L.Reichel (bản dịch tiếng Việt - Viện nghiên cứu Khoa học Pháp lý); sách “Khái quát hệ thống pháp luật Hoa Kỳ” (dịch từ nguyên tiếng Anh Outline of the U.S Legal System, Congressional Quarterly, Inc, 2001); viết “Phân tích, so sánh hai hệ thống pháp luật Mỹ Pháp” tác giả James Claude Joseph Daly; sách “Những mô hình tố tụng hình giới” Jean -Philippe Rivaud; sách “Nghiên cứu tổ chức hoạt động hệ thống tư pháp Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Hành Quốc Nga” Liên hợp quốc thực năm 2010 Liên quan đến vấn đề hoạt động bào chữa luật sư giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, sách “Bào chữa vụ án hình Liên bang Nga” đăng trang web: http://bit.ly/ntMTwq William Burnham năm 2012, Giáo sư Luật; tài liệu Hội thảo quốc tế Bộ luật TTHS năm 2003 quyền luật sư bào chữa năm 2012, tác giả Tian Wen Chang - chuyên gia Trung Quốc công bố viết “Suy nghĩ đánh giá tổng thể dự thảo sửa đổi Luật tố tụng hình Trung Quốc” 1.2 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Ở VIỆT NAM 1.2.1 Nhóm công trình liên quan đến sở lý luận luận án Những nghiên cứu quyền người kể đến sách chuyên khảo: “Quyền người - tiếp cận đa ngành liên ngành Luật học”- GS.TS Võ Khánh Vinh chủ biên, Nxb KHXH, Hà Nội 2010 (2 tập); “Cơ chế bảo đảm bảo vệ quyền người ”- G.TS Võ Khánh Vinh chủ biên, Nxb KHXH, Hà Nội 2011; “Giáo trình lý luận pháp luật quyền người” nhóm tác giả gồm GS.TS Nguyễn Đăng Dung, TS Vũ Công Giao Th.S Lã Khánh Tùng chủ biên, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011 viết “ Những vấn đề lý luận bảo vệ quyền người pháp luật lĩnh vực tư pháp hình ” PGS TSKH Lê Cảm, Tạp chí TAND số 11, 13 14/2006 Những nghiên cứu trực tiếp bảo đảm quyền có NBC khiêm tốn, đặc biệt chưa có nghiên cứu thực góc độ so sánh pháp luật Ở Việt Nam, nghiên cứu có liên quan đến quyền bào chữa bảo đảm quyền có NBC như: “nghiên cứu QBC pháp luật TTHS thực tiễn Việt Nam” nhóm nghiên cứu Nguyễn Hưng Quang cộng năm 2012; Luận văn thạc sỹ “Thực pháp luật quyền bào chữa bị can, bị cáo Việt Nam” tác giả Nguyễn Tường Vi; luận án tiến sỹ “Bảo đảm quyền có người bào chữa người bị buộc tội - So sánh luật tố tụng hình Việt Nam, Mỹ Đức” tác giả Lương Thị Mỹ Quỳnh; “Bảo đảm quyền bào chữa người bị buộc tội” tác giả Phạm Hồng Hải xuất năm 1999; cuốn“Địa vị pháp lý mối quan hệ người bào chữa với bị can, bị cáo tố tụng hình sự” tác giả Nguyễn Văn Tuân năm 2003… Những công trình khoa học nghiên cứu lý luận chức TTHS, có chức gỡ tội góp phần quan trọng việc nghiên cứu đề tài luận án Có thể kể đến công trình nghiên cứu “Mô hình TTHS Việt Nam” VKSNDTC chủ trì soạn thảo Đề án Mô hình TTHS Việt Nam; Luận án tiến sĩ “Các chức TTHS Việt Nam Những vấn đề lý luận thực tiễn” tác giả Nguyễn Mạnh Hùng, năm 2012; viết “Phân định rành mạch chức TTHS: Buộc tội, bào chữa xét xử” tác giả Hà An Các nghiên cứu thủ tục, phương thức thực hoạt động tố tụng, có hoạt động bào chữa luật sư nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án, đặc biệt nghiên cứu tranh tụng Có thể kể đến luận án tiến sĩ “Nguyên tắc tranh tụng TTHS Việt Nam - vấn đề lý luận thực tiễn” tác giả Nguyễn Văn Hiển, năm 2010; viết “Một số vấn đề tranh tụng TTHS” tác giả Lê Tiến Châu, tạp chí Khoa học pháp lý số 1, năm 2003; Nguyên tắc tranh tụng hệ thống nguyên tắc luật TTHS PGS.TSKH Lê Cảm, tạp chí Luật học, số 6, năm 2004; “Thực trạng tranh tụng vấn đề nâng cao vai trò luật sư tranh tụng trước yêu cầu cải cách tư pháp” TS Nguyễn Văn Tuân, tạp chí Dân chủ Pháp luật số tháng 3/2010 (216); bài“Bảo đảm quyền bị cáo phiên mở rộng tranh tụng” TS Nguyễn Văn Huyên, tạp chí Dân chủ Pháp luật số chuyên để tranh tụng năm 2003, luận văn thạc sỹ “Tranh tụng phiên sơ thẩm hình sự, vấn đề lý luận thực tiễn” tác giả Lưu Bình Dương năm 2004… 1.2.2 Nhóm công trình liên quan trực tiếp đến nội dung luận án Những vấn đề liên quan trực tiếp đến đề tài nghiên cứu nhiều phạm vi mức độ khác Ở mức độ đại cương, “Giáo trình Luật TTHS” Trường Đại học Luật Hà Nội, “Giáo trình Luật TTHS” Học viện Tư pháp giáo trình sở đào tạo luật khác; Giáo trình “Kỹ hành nghề luật sư” Học viện Tư pháp (năm 2001), giáo trình “Kỹ tham gia giải vụ án hình sự” Học viện Tư pháp sửa đổi, bổ sung năm 2013, giáo trình “Kỹ chuyên sâu Luật sư số vụ án hình sự” năm 2015 Nghiên cứu chuyên sâu có liên quan đến vấn đề kể đến luận án tiến sĩ “Thực quyền bào chữa bị can, bị cáo TTHS” TS Hoàng Thị Sơn, Trường Đại học Luật Hà Nội, năm 2003; sách chuyên khảo “Vai trò luật sư TTHS” TS Nguyễn Văn Tuân, Nhà xuất Đại học quốc gia, năm 2001; đề tài khoa học “Hoàn thiện pháp luật TTHS nhằm nâng cao hiệu hoạt động bào chữa luật sư” năm 2003 trường ĐH Luật Hà Nội năm 2013 Trên tạp chí chuyên ngành luật có số viết liên quan Tạp chí luật học số 5/2003, PTS TS Phạm Hồng Hải, Viện Nghiên cứu Nhà nước pháp luật, Trung tâm KHXH&NV quốc gia có viết “Vị trí luật sư bào chữa phiên tòa xét xử”; viết “Thực trạng hoạt động luật sư - Người bào chữa qua năm hành Bộ luật Tố tụng hình năm 2003” Tạp chí kiểm sát số 24 (12-2005) PGS.TS luật sư Phạm Hồng Hải; Tạp chí Dân chủ Pháp luật (Số - 2008), ThS Nguyễn Văn Trượng, Tòa án Quân Trung ương có viết “Bàn việc bảo đảm quyền bình đẳng luật sư bào chữa tham gia tranh tụng phiên tòa hình sự”; năm 2009, ThS Lê Văn Thảo, Đại học Vinh có viết “Coi trọng hoạt động nghề nghiệp luật sư phiên tòa tranh tụng nhằm nâng cao chất lượng xét xử vụ án hình nước ta nay” Tạp chí Dân chủ Pháp luật (Số - 2009) Bàn quy định pháp luật liên quan đến hoạt động luật sư bào chữa, viết “Thực trạng quy định pháp luật hoạt động tham gia tố tụng luật sư với tư cách người bào chữa hướng hoàn thiện” Tạp chí Tòa án nhân dân (kỳ II, tháng 4/2012, số 08) ThS Vũ Huy Khánh, Vụ Pháp chế, Bộ Công an; ThS Thẩm phán Nguyễn Hữu Chính, Phó Chánh án, TAND Tp.Hà Nội có viết “Những thuận lợi, khó khăn hoạt động hành nghề luật sư giai đoạn xét xử Tòa án số giải pháp hoàn thiện” Tạp chí Tòa án nhân dân, kỳ II tháng 9/2012 (số 18); ThS Đào Thị Nga, Phó Chánh tòa - Tòa phúc thẩm TANDTC HN ThS Nguyễn Trí Chinh, Trưởng phòng TKTH - Tòa phúc thẩm TANDTC HN có viết “Hoạt động luật sư giai đoạn xét xử” Tạp chí Tòa án nhân dân, kỳ I tháng 10/2012 (số 19); đầu năm 2012, TS Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng VKSNDTC Ths Lê Thị Thủy, VKSNDTC có viết “Hoàn thiện chế định người bào chữa Bộ luật TTHS năm 2003 đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp” công bố tài liệu Hội thảo quốc tế Bộ luật TTHS năm 2003 quyền luật sư bào chữa; tài liệu Hội thảo quốc tế Bộ luật TTHS năm 2003 quyền luật sư bào chữa năm 2012, Luật sư Nguyễn Huy Thiệp, Phó CN Đoàn luật sư Tp.HN công bố viết “Hoàn thiện quy định luật TTHS năm 2003 bảo đảm quyền bào chữa luật sư” Bên cạnh viết có liên quan mật thiết đến luận án tác giả nêu trên, có số công trình đăng tải tạp chí có tính liên quan định đến đề tài viết “Vai trò luật sư giai đoạn điều tra vụ án hình sự” đăng tạp chí công an nhân dân số 5/2006” TS.Nguyễn Văn Huyên, viết “Đào tạo nghề luật sư - nhiệm vụ quan trọng Bộ Tư pháp” tạp chí Nghề luật số 3/2006 TS.Nguyễn Văn Huyên; viết “Hoàn thiện chế định người bào chữa Bộ luật Tố tụng hình năm 2003 đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp” TS.Lê Hữu Thể- Phó viện trưởng VKSNDTC, đăng websitewww.liendoanluatsu.org.vn; “Vai trò luật sư bào chữa tố tụng hình theo mô hình tranh tụng số nước” TS.Nguyễn Ngọc Khánh-Phó tổng biên tập tạp chí Kiểm sát, đăng website www.tapchikiemsat.org.vn Bài báo “bảo đảm quyền bào chữa” tác giả Phan Thương Tiến Hiểu, đăng website www.phapluattp.vn; quyền bào chữa: “Rào cản” người, đăng website www.phapluattp.vn; đặc điểm tâm lý hoạt động bào chữa đăng website www.luathoc.cafeluat.com; bảo đảm quyền bào chữa luật sư giai đoạn xét xử tòa án tác giả Thu Hằng, đăng website www.dangcongsan.vn; báo cáo đánh giá thực trạng bảo đảm quyền bào chữa quan điểm sửa đổi, bổ sung BLTTHS năm 2003 Liên đoàn Luật sư Việt Nam đăng websitewww.liendoanluatsu.org.vn; Những báo nội dung nghiên cứu chủ yếu lý luận “Địa vị pháp lý mối quan hệ người bào chữa với bị can, bị cáo TTHS” củaTS Nguyễn Văn Tuân, tạp chí Dân chủ pháp luật, số 11/2008; “Bàn tham gia bắt buộc người bào chữa TTHS” củaTS Nguyễn Thái Phúc, tạp chí Kiểm sát, số Xuân 1/2009; “Nâng cao vị người bào chữa phiên hình sự” tác giả Nguyễn Ngọc Khanh, tạp chí Luật học, số 7/2008; “Bàn tham gia bắt buộc người bào chữa giai đoạn điều tra TTHS” Nguyễn Trương Tín, tạp chí Nhà nước pháp luật, số 12/2010; “Về tham gia người bào chữa vào trình TTHS theo BLTTHS năm 2003” Nguyễn Duy Hưng, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 3/2004 Những nghiên cứu nhà khoa học thực trạng hoạt động bào chữa kể đến số “Người bào chữa vụ án hình sự” TS Nguyễn Mai Bộ, tạp chí Nhà nước pháp luật, số 2/1999; “Một số vấn đề lý luận thực tiễn việc thực thi quy định pháp luật nhằm đảm bảo quyền luật sư trình tham gia TTHS, dân sự” củaTS Phan Trung Hoài, Tạp chí Kiểm sát, số 4/2007; “Thực trạng hoạt động luật sư - người bào chữa qua năm thi hành Bộ luật TTHS; LĐLS Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học nghiên cứu hoạt động bào chữa luật sư hội thảo “Cải cách tư pháp phòng chống oan sai hoạt động tố tụng” tổ chức Hà Nội ngày 2-3/11/2009; Hội thảo “Hoàn thiện quy định BLTTHS năm 2003 bảo đảm quyền bào chữa quyền hành nghề luật sư” tổ chức hai ngày 29 30/03/2012 Hà Nội 1.3 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN ÁN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU 1.3.1 Về khái niệm, đặc điểm, nội dung ý nghĩa hoạt động bào chữa luật sư giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình 12 Chương LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG BÀO CHỮA CỦA LUẬT SƯ TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ 2.1 KHÁI NIỆM HOẠT ĐỘNG BÀO CHỮA CỦA LUẬT SƯ TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ 2.1.1 Hoạt động bào chữa luật sư 2.1.1.1 Khái niệm hoạt động bào chữa luật sư Hoạt động bào chữa luật sư công việc luật sư tiến hành sở phù hợp với quy định pháp luật nhằm loại bỏ phần toàn buộc tội từ phía quan điều tra, viện kiểm sát người bị hại, tìm giảm nhẹ trách nhiệm hình cho người bị buộc tội, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp họ 2.1.1.2 Đặc điểm hoạt động bào chữa luật sư Hoạt động bào chữa luật sư có đặc điểm sau: - Hoạt động bào chữa luật sư thể tính chuyên nghiệp, tuân thủ quy tắc đạo đức, khuôn mẫu, dựa vào nhạy bén, linh hoạt, động luật sư, thể ứng xử có văn hóa, tôn trọng người tiến hành tham gia tố tụng thể tận tâm bảo vệ cho thân chủ, kiên trì thuyết phục Hội đồng xét xử nhằm bảo vệ tốt cho thân chủ - Hoạt động bào chữa luật sư thể tính độc lập tự chịu trách nhiệm cá nhân trước khách hàng hoạt động nghề nghiệp - Hoạt động bào chữa luật sư phụ thuộc vào thời điểm tham gia tố tụng mang tính đề xuất, kiến nghị, phụ thuộc nhiều vào quan tiến hành tố tụng - Hoạt động bào chữa luật sư thực sở nguyên tắc, thủ tục luật định quy định pháp luật quyền, nghĩa vụ người bào chữa 2.1.1.3 Cơ sở pháp lý hoạt động bào chữa luật sư - Các nguyên tắc mang tính chất định hướng cho hoạt động bào chữa nguyên tắc “bảo đảm quyền bào chữa người bị buộc tội” nguyên tắc “tranh tụng xét xử”; nguyên tắc khác nhằm đảm bảo cho hoạt động bào chữa luật sư có hiệu - BLTTHS quy định cụ thể trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải thông tin tội phạm trình giải vụ án hình Việc giải vụ án thực theo thủ tục tố tụng mà BLTTHS quy định - Các quy định bào chữa nói chung quyền, nghĩa vụ người bào chữa nói riêng pháp lý quan trọng để luật sư thực hoạt động bào chữa 13 2.1.1.4 Mục đích hoạt động bào chữa luật sư - Hoạt động bào chữa luật sư có mục đích trước hết bảo vệ quyền lợi cho cho người bị buộc tội hay nói cách khác bảo vệ quyền lợi ích đáng thân chủ - Hoạt động bào chữa Luật sư hướng tới việc hạn chế đến mức thấp vi phạm pháp luật quan THTT., hoạt động bào chữa luật sư đạt - Xác định thật vụ án, góp phần đảm bảo giải vụ án khách quan, toàn diện, pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội 2.1.2 Hoạt động bào chữa luật sư giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình 2.1.2.1 Giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình Giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình giai đoạn tố tụng hình sự, Toà án có thẩm quyền tiến hành xem xét, giải vụ án, án, định tố tụng theo quy định pháp luật Giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình có đặc trưng sau: - Giai đoạn xét xử sơ thẩm hồ sơ vụ án cáo trạng Viện kiểm sát chuyển sang Toà án có thẩm quyền Sau vụ án thụ lý, chánh án Toà án phân công thẩm phán (hoặc nhóm thẩm phán) nghiên cứu hồ sơ vụ án tham gia tố tụng phiên với tư cách chủ tọa thẩm phán xét xử; - Giai đoạn xét xử sơ thẩm kết thúc hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị; - Nhiệm vụ giai đoạn xét xử sơ thẩm xem xét giải tất vấn đề nội dung vụ án theo quy định pháp luật, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích Nhà nước; bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp công dân; - Chủ thể tiến hành tố tụng giai đoạn Toà án Chỉ có Toà án có thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình Ngoài ra, có tham gia chủ thể khác theo quy định pháp luật kiểm sát viên, người bào chữa, người bị hại, người làm chứng… 2.1.2.2 Nội dung hoạt động bào chữa luật sư giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình Trong thời gian án chuẩn bị xét xử, Luật sư phải thể tính động, tinh thần trách nhiệm Cho dù Luật sư mời tham gia vào giai đoạn tố tụng trước Luật sư phải nghiên cứu kỹ hồ sơ, gặp người bị buộc tội (nếu chưa có định đưa vụ án xét xử) để hiểu rõ nội dung vụ án, hiểu tình tiết mà Viện kiểm sát Cơ quan điều tra trước dùng làm chứng buộc tội họ giúp đỡ họ 14 mặt pháp lý Chính thời gian nghiên cứu hồ sơ Toà án chưa có định đưa vụ án xét xử, Luật sư trình bày quan điểm bước đầu nêu yêu cầu, đề nghị thẩm phán phân công làm chủ toạ phiên thực hành vi tố tụng khác theo quy định pháp luật Cùng với hoạt động này, luật sư thực hoạt động khác chuẩn bị luận bào chữa, dự kiến kế hoạch hỏi luật sư phiên toà, trao đổi với thân chủ trước phiên Tại phiên toà, sở quyền mà pháp luật quy định cho mình, luật sư thực hoạt động nhằm làm sáng tỏ điểm có lợi cho người bị buộc tội, phủ nhận hay giảm thiểu điểm bất lợi cho họ nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp họ Luật sư thực việc hỏi, tranh luận, đối đáp đưa đề xuất cần thiết phiên Như vậy, phân chia hoạt động bào chữa Luật sư thành hai nhóm cụ thể, nhóm công việc, thao tác nghề nghiệp thực sở quy định pháp luật tố tụng hình (đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng, người giám định, người phiên dịch; thu thập tài liệu, đồ vật, tình tiết liên quan đến việc bào chữa; đưa tài liệu, đồ vật, yêu cầu; gặp người bị buộc tội bị tạm giam; đọc, ghi chép chụp tài liệu hồ sơ vụ án liên quan đến việc bào chữa; hỏi, tranh luận phiên toà) nhóm công việc, thao tác nghề nghiệp khác không trái luật (trao đổi với người bị buộc tội; nghiên cứu hồ sơ vụ án; trao đổi, đề xuất với án; chuẩn bị luận bào chữa, dự kiến kế hoạch hỏi…) Hai nhóm hoạt động có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, bổ trợ cho hướng tới mục đích bảo vệ tốt quyền lợi hợp pháp cho người bị buộc tội giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình Từ phân tích nêu khái niệm liên quan, đặc điểm, nội dung, sở pháp lý mục đích hoạt động bào chữa luật sư, giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình đưa khái niệm hoạt động bào chữa luật sư giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự: công việc, thao tác nghề nghiệp luật sư tiến hành giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sở quy định pháp luật quy tắc đạo đức luật sư nhằm chống lại việc buộc tội, xác định vô tội người bị buộc tội giảm nhẹ trách nhiệm hình cho họ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp người bị buộc tội, góp phần xác định thật vụ án 2.2 Ý NGHĨA HOẠT ĐỘNG BÀO CHỮA CỦA LUẬT SƯ TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ 2.2.1 Ý nghĩa trị, xã hội - Thực hoạt động bào chữa nhằm thực chủ trương, sách Đảng, pháp luật nhà nước vấn đề bảo đảm quyền người, vấn đề cải cách tư pháp xây dựng nhà nước pháp quyền 15 - Góp phần vào việc bảo đảm pháp chế, bảo đảm pháp luật tôn trọng thực thi cách nghiêm chỉnh, góp phần bảo đảm quyền người TTHS - Góp phần bảo đảm cho công lý thực thi, bảo đảm việc thực công bằng, dân chủ tố tụng TTHS, không làm oan người vô tội, qua bảo đảm công xã hội - Giúp người quan tâm đến việc giải vụ án thấu hiểu quyền nghĩa vụ mình; giúp nhiều công dân hiểu giá phải trả có hành vi vi phạm pháp luật 2.2.2 Ý nghĩa pháp lý - Hoạt động bào chữa luật không công cụ hữu hiệu để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người bị buộc tội mà góp phần quan trọng việc xác định thật vụ án, đảm bảo việc giải vụ án khách quan, toàn diện, đầy đủ pháp luật, đảm bảo không làm oan người vô tội - Góp phần tích cực vào việc thực nhiệm vụ TTHS phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, phát xác, nhanh chóng xử lý công minh, kịp thời hành vi phạm tội, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội, góp phần bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp công dân, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa, đồng thời giáo dục người ý thức tuân theo pháp luật, đấu tranh phòng ngừa chống tội phạm Kết luận chương Hoạt động bào chữa Luật sư giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình thực sở quyền quy định BLTTHS quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư Trong luận án này, hoạt động bào chữa hiểu hoạt động người bào chữa có luật sư việc đưa chứng cứ, tài liệu nhằm bác bỏ phần hay toàn buộc tội giảm nhẹ trách nhiệm hình cho người bị buộc tội; phương thức hoạt động chủ thể nhằm loại bỏ phần toàn buộc tội từ phía quan điều tra, viện kiểm sát người bị hại, tìm giảm nhẹ trách nhiệm hình cho bị cáo bảo vệ quyền lợi người bị buộc tội Với nhận thức vậy, Luận án đưa khái niệm: Hoạt động bào chữa luật sư giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình công việc, thao tác nghề nghiệp luật sư tiến hành giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sở quy định pháp luật quy tắc đạo đức luật sư nhằm chống lại việc buộc tội, xác định vô tội người bị buộc tội giảm nhẹ trách nhiệm hình cho họ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp người bị buộc tội, góp phần xác định thật vụ án Đồng thời, luận 16 án phân tích đặc điểm bản, sở pháp lý, mục đích, ý nghĩa nội dung hoạt động bào chữa luật sư giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình Chương CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÀO CHỮA CỦA LUẬT SƯ TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ 3.1 CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA HOẠT ĐỘNG BÀO CHỮA CỦA LUẬT SƯ TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ 3.1.1 Mối quan hệ pháp lý luật sư bị can, bị cáo giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình 3.1.2 Cơ sở pháp lý để luật sư thực hoạt động bào chữa giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình Quyền người bào chữa nói chung, Luật sư nói riêng quy định cụ thể điều 56, 57, 58 BLTTHS năm 2003, đồng thời quy định rải rác điều luật khác chương quy định trình tự, thủ tục tố tụng Những quy định hình thành từ nguyên tắc hiến định yếu tố cấu thành nên chế định người bào chữa tố tụng hình Cùng với quyền pháp luật ghi nhận, Luật sư có nghĩa vụ định Bên cạnh điểm tiến BLTTHS 2003, quy định chế định người bào chữa tố tụng hình Việt Nam số bất cập Pháp luật quy định số quyền người bào chữa lại thiếu chế để người bào chữa thực đầy đủ, hiệu quyền mà pháp luật tố tụng hình quy định Đặc biệt, BLTTHS chưa quy định số quyền quan trọng làm sở cho hoạt động bào chữa quyền thu thập chứng cứ, có khó khăn việc thu thập chứng quan tiến hành tố tụng phải hỗ trợ luật sư việc thu thập chứng lệnh triệu tập người làm chứng hay yêu cầu quan, tổ chức chung cấp chứng cứ, quyền nhận định tố tụng liên quan đến người mà luật sư bào chữa, quyền chất vấn, đối chất người làm chứng, người bị hại giai đoạn tố tụng …; số thủ tục tố tụng hành chưa tạo điều kiện để luật sư nhanh chóng tiếp cận với trình giải vụ án; pháp luật có quy định trách nhiệm quan tiến hành tố tụng người tiến hành tố tụng việc đáp ứng yêu cầu, đề nghị luật sư lại thiếu thời hạn ràng buộc trách nhiệm chủ thể tiến hành tố tụng việc đáp ứng quyền luật sư luật định; vi phạm quyền người bào chữa từ phía quan tiến hành tố tụng, 17 người tiến hành tố tụng chưa ghi nhận vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng… Khắc phục hạn chế, bất cập quy định chế định người bào chữa BLTTHS năm 2003, BLTTHS năm 2015 có thay đổi bản, tạo hành lang pháp lý cho luật sư thực hoạt động bào chữa Tuy nhiên, quy định pháp lý đảm bảo mặt luật định việc đảm quyền có tính khả thi thực tế điều vô quan trọng 3.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÀO CHỮA CỦA LUẬT SƯ TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ 3.2.1.Tình hình luật sư tham gia bào chữa vụ án hình 3.2.2 Thực trạng hoạt động bào chữa luật sư giai đoạn chuẩn bị xét xử phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình 3.2.2.1 Thực trạng hoạt động bào chữa luật sư giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hình * Thực trạng hoạt động nghiên cứu hồ sơ luật sư Bên cạnh kết đạt được, hoạt động nghiên cứu hồ sơ luật sư tồn điểm hạn chế, vướng mắc như: Luật sư không phát vi phạm thủ tục tố tụng, chưa nhận thức vi phạm có ảnh hưởng đến việc xác định thật khách quan vụ án, quyền lợi ích hợp pháp người mà bào chữa hay không; việc đọc để hiểu thấu đáo nội dung cáo trạng, kết luận điều tra, biên hỏi cung, biên lấy lời khai … nhằm xác định hành vi thân chủ có cấu thành tội phạm hay không, vấn đề yêu cầu giải bồi thường thiệt hại (nếu có) chưa thực có hiệu * Thực trạng hoạt động gặp, trao đổi với bị can, bị cáo luật sư Hoạt động gặp, trao đổi với bị can, bị cáo luật sư hạn chế: - Một số luật sư chưa dự kiến kế hoạch trao đổi với thân chủ cách thoả đáng nên bỏ sót vấn đề cần phải làm rõ liên quan đến chứng có lợi cho thân chủ - Do thời gian gặp bị can, bị cáo hạn chế nên luật sư hỏi kỹ vấn đề dự kiến kế hoạch trao đổi - Có trường hợp luật sư đặt nhiều câu hỏi đa nghĩa, sử dụng từ địa phương khiến thân chủ khó trả lời trả lời không trọng tâm, trả lời thiếu luật sư không phát * Thực trạng hoạt động thu thập tài liệu, đồ vật, tình tiết liên quan đến việc bào chữa luật sư Trên thực tế, hoạt động thu thập tài liệu, đồ vật, tình tiết liên quan đến việc bào chữa luật sư vướng mắc định như: không 18 trường hợp luật sư chưa xác định cụ thể tài liệu muốn thu thập; việc chuẩn bị kế hoạch thu thập thông tin chưa cụ thể, cách thức thu thập chưa phù hợp với đối tượng có khả cung cấp thông tin; việc thu thập tài liệu từ phía quan tổ chức có liên quan khó khăn * Thực trạng hoạt động đề xuất với Tòa án luật sư Thực tiễn cho thấy, hoạt động đề xuất với án luật sư hạn chế Cụ thể: số luật sư chưa biết cách soạn thảo văn kiến nghị, đề xuất có tính thuyết phục hình thức nội dung nên không Thẩm phán phân công chủ toạ phiên chấp nhận; chưa đưa lý việc không cần thiết phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhận thấy thiếu chứng chứng quan trọng, có vi phạm thủ tục tố tụng vi phạm thủ tục tố tụng không nghiêm trọng; đề nghị nhập tách vụ án pháp luật quy định; chưa đề xuất kịp thời với TA để triệu tập người làm chứng đó; chưa cân nhắc kỹ lưỡng để lựa chọn biện pháp ngăn chặn có lợi cho thân chủ đề xuất thay đổi * Thực trạng hoạt động dự kiến kế hoạch hỏi phiên luật sư Hoạt động dự kiến kế hoạch hỏi luật sư hạn chế Cụ thể: số Luật sư chưa bám sát nội dung vụ án, hành vi tội danh mà VKS truy tố nên; số câu hỏi phức tạp chưa chuẩn bị trước cho bị cáo luật sư đặt trở thành phản tác dụng sau thân chủ trả lời; kế hoạch hỏi chưa rõ ràng, cụ thể, đầy đủ xác, hợp lý đối tượng xét hỏi, chưa linh hoạt việc dự kiến tình xảy phiên * Thực trạng hoạt động chuẩn bị luận bào chữa luật sư Tuy nhiên, hoạt động chuẩn bị luận bào chữa luật sư số hạn chế như: Luận bào chữa chuẩn bị với nội dung sơ sài, hô hiệu, chưa chứng chứng minh điểm có lợi mà thân chủ đáng hưởng Có trường hợp, luật sư bình luận viện dẫn sai sở pháp lý đề xuất 3.2.2.2 Thực trạng hoạt động bào chữa luật sư phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình * Thực trạng hoạt động bào chữa luật sư phần thủ tục bắt đầu phiên sơ thẩm Hoạt động bào chữa số luật sư phần thủ tục bắt đầu phiên hạn chế Cụ thể: không phát vắng mặt người có lời khai buộc tội cho bị cáo lời khai họ mâu thuẫn với chứng vụ án; không kịp thời phát thiếu sót HĐXX điều khiển phần thủ tục bắt đầu phiên toà; đưa đề xuất hoãn 19 phiên không phù hợp, chí không đem lại lợi ích cho bị cáo họ bảo vệ trường hợp cần đề xuất hoãn phiên lại không đề xuất; không đề nghị cho thân chủ thực quyền tố tụng; không phản đối đề xuất bất lợi đại diện viện kiểm sát hay luật sư đối phương * Thực trạng hoạt động bào chữa luật sư phần xét hỏi phiên tòa sơ thẩm Trong thực tế, việc thực hoạt động bào chữa luật sư phần xét hỏi tồn hạn chế định số luật sư chưa thực tốt hoạt động số trường hợp Cụ thể: chưa kịp thời giúp đỡ thân chủ mặt pháp lý việc thực quyền nghĩa vụ tố tụng, bảo vệ thân chủ khỏi trường hợp dụ cung, mớm cung, cung câu hỏi xâm phạm đến nhân phẩm, danh dự thân chủ từ phía người xét hỏi khác …; chưa yêu cầu Chủ toạ phiên ngăn chặn kịp thời vi phạm thủ tục tố tụng xét hỏi HĐXX, KSV hay Luật sư khác; chưa đặt câu hỏi để khẳng định tình tiết gỡ tội, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình vụ án; làm rõ tình tiết thuộc nhân thân người phạm tội động cơ, mục đích, hoàn cảnh phạm tội, thái độ việc phạm tội… có giá trị giảm nhẹ trách nhiệm hình bị cáo * Thực trạng hoạt động bào chữa luật sư phần tranh luận phiên tòa sơ thẩm Bên cạnh luật sư thực có hiệu hoạt động bào chữa phần tranh luận phiên toà, phận luật sư hạn chế trình thực hoạt động Cụ thể: chưa có chuẩn bị kỹ lưỡng luận bào chữa (dù sơ bộ) để sử dụng cần thiết toà; chưa linh hoạt việc kịp thời bổ sung tình tiết có lợi vào luận bào chữa hay thay đổi định hướng bào chữa cho phù hợp với diễn biến phiên toà; quan điểm bào chữa luật sư bị cáo chưa có thống nhất; trình bày quan điểm bào chữa mình, luật sư không đưa chứng gỡ tội cho bị cáo giảm nhẹ trách nhiệm hình cho bị cáo mà lại nhận xét thái độ, tác phong Kiểm sát viên đưa đề nghị không phù hợp chí làm ảnh hưởng đến quyền lợi bị cáo; số luận bào chữa Luật sư quán; tập trung vào việc phân tích, đánh giá hoàn cảnh khách quan để từ cho hành vi bị cáo thuộc trường hợp loại trừ tính chất tội phạm hành vi chưa đưa tài liệu, chứng cứ, đồ vật có tính bất ngờ, chắn để thuyết phục Hội đồng xét xử * Thực trạng hoạt động bào chữa luật sư phần tuyên án Nhiều luật sư khẳng định, phần tuyên án, Luật sư cần thực hoạt động cụ thể nhằm tiếp tục giúp đỡ cho thân chủ Luật sư 20 tuân theo điều khiển Chủ toạ phiên Toà tuyên án; ý lắng nghe để nắm bắt toàn nội dung hình thức án, định liên quan đến thân chủ để kịp thời trao đổi với thân chủ việc thực hay không quyền kháng cáo theo quy định pháp luật; trường hợp cần thiết chuẩn bị kháng cáo theo trình tự phúc thẩm theo quy định pháp luật 3.3 NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG HẠN CHẾ TRONG HOẠT ĐỘNG BÀO CHỮA CỦA LUẬT SƯ TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ 3.3.1 Nguyên nhân pháp luật Thứ nhất, BLTTHS năm 2015 chưa có quy định để bảo đảm cho chủ động thu thập chứng luật sư cá nhân, quan, tổ chức có liên quan không cung cấp; chưa quy định rõ trách nhiệm quan tiến hành tố tụng việc thông báo, tống đạt cho người bào chữa định, văn tố tụng liên quan đến quyền lợi ích người bị tạm giữ, bị can, bị cáo mà họ bào chữa, văn thay đổi trình tự tố tụng hình sự; không quy định trường hợp luật sư chủ động đề xuất người làm chứng, chứng triệu tập người có liên quan khác có mặt không chấp thuận án… ; quy định người bào chữa tham gia vào hoạt động điều tra khác chưa cụ thể; chưa quy định rõ ràng, cụ thể quyền chụp hồ sơ, tài liệu vụ án giai đoạn tố tụng người bào chữa; quy định người bào chữa hỏi người bị tạm giữ, bị can Điều tra viên đồng ý hạn chế quyền người bào chữa phụ thuộc nhiều vào quan điểm chủ quan Điều tra viên; chưa quy định rõ trách nhiệm quan tiến hành tố tụng (Điều tra viên, Kiểm sát viên ) phải thông báo thời gian, địa điểm hỏi cung để luật sư tham dự thực quyền bào chữa; chưa có quy định thủ tục người bào chữa gặp người bị tạm giữ, bị can, bị cáo; quyền người bào chữa gặp riêng người bị tạm giữ, bị can, bị cáo giai đoạn tố tụng, bảo mật thông tin trao đổi luật sư người bào chữa, không bị hạn chế số lần gặp, thời gian gặp, không bị kiểm soát nội dung trao đổi mà kiểm soát tầm nhìn; bảo đảm quyền gặp gỡ, thông tin liên lạc với người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, bị án người bào chữa; trách nhiệm Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án quan giam giữ có nghĩa vụ bảo đảm gặp mặt việc thông tin liên lạc người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, bị án với người bào chữa họ cách riêng tư độc lập; chưa có quy định quyền miễn trừ trách nhiệm hình dân người bào chữa; chưa quy định trách nhiệm quan người tiến hành tố tụng phải tôn trọng kết bào chữa; xem xét tài liệu, đồ vật bên bào chữa cung 21 cấp; tình tiết lập luận bên bào chữa nêu Các vi phạm quyền người bào chữa từ phía quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng phải bị xem vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng giá trị chứng minh phiên BLTTHS chưa quy định chế bảo đảm thực quyền người bào chữa; chế tài theo hướng quy định hậu pháp lý, theo quan tiến hành tố tụng có vi phạm người tham gia tố tụng gánh chịu hậu quả; Thứ hai: chưa quy định chế tài nghiêm ngặt để ràng buộc trách nhiệm cá nhân người bào chữa; thiếu sở pháp lý để xác định trách nhiệm Cơ quan điều tra, VKS việc đảm bảo tham gia người bào chữa hoạt động điều tra khác; Thứ ba: số quy định thủ tục xét xử chưa thực bảo đảm nguyên tắc bình đẳng trước tòa án chưa đảm bảo tăng cường tranh tụng; quy định phần tranh luận phiên tòa sơ thẩm chưa cụ thể hóa chức buộc tội Viện kiểm sát, chưa nhấn mạnh vai trò luật sư bào chữa, chưa nâng cao vị luật sư trách nhiệm luật sư với tư cách chủ thể bên gỡ tội 3.3.2 Nguyên nhân khác 3.3.2.1 Từ phía luật sư - Trong hoạt động bào chữa mình, nhiều Luật sư thiếu tinh thần trách nhiệm với thân chủ, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ hành nghề Luật sư bào chữa chưa đồng đều; - Do không hiểu thấu đáo quyền nghĩa vụ mà pháp luật quy định, Luật sư không thực quyền nghĩa vụ làm nhiệm vụ bào chữa cho bị can, bị cáo - Nhiều Luật sư có trình độ chuyên môn nghiệp vụ chưa có môi trường cạnh tranh lành mạnh; tổ chức Luật sư (các văn phòng Luật sư) chưa tổ chức đầy đủ địa phương; tổ chức phân bố không đồng địa phương không đáp ứng nhu cầu bào chữa nhiều tỉnh, vùng sâu, vùng xa 3.3.2.2 Từ phía quan tiến hành tố tụng - Cơ quan tiến hành tố tụng gây khó khăn, không tạo điều kiện để luật sư thực quyền bào chữa theo quy định pháp luật, nhận thức người tiến hành tố tụng hoạt động bào chữa luật sư chưa đắn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ người tiến hành tố tụng chưa đồng - Phẩm chất đạo đức ứng xử nghề nghiệp chủ thể tiến hành tố tụng nhiều hạn chế - Trong trình tham gia tố tụng liên quan đến việc hành nghề, nhiều luật sư bị xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự, 22 LĐLSVN can thiệp mạnh mẽ, kiên nhiều vụ việc không Cơ quan tố tụng khẩn trương làm rõ, khiến cho quyền hành nghề luật sư bị ảnh hưởng, giảm sút tin cậy xã hội vị trí, vai trò đội ngũ luật sư 3.3.2.3 Tuyên truyền giáo dục pháp luật Trên thực tế, hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật chưa thực hiệu Bởi lẽ, số quan, tổ chức có thẩm quyền chưa nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò, tầm quan trọng hoạt động này; chưa chủ động, tích cực tổ chức thực hiện; chưa linh hoạt việc tìm kiếm mô hình, phương pháp, cách làm phù hợp với điều kiện địa phương; lực lượng thực công tác phổ biến giáo dục pháp luật chủ yếu kiêm nhiệm nên chưa chuyên tâm với công việc Kết luận chương Hoạt động bào chữa luật sư giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình thực mang lại hiệu không bị can, bị cáo họ bảo vệ mà góp phần làm sáng tỏ vụ án, giúp Toà án có phán xác, pháp luật Mặc dù có khó khăn định nhìn chung hoạt động bào chữa Luật sư đáp ứng yêu cầu bào chữa đạt kết đáng kể Tuy nhiên, chất lượng bào chữa Luật sư giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình hạn chế Nguyên nhân tình trạng hiệu hoạt động bào chữa Luật sư nước ta xuất phát từ nguyên nhân chủ quan điều kiện khách quy định pháp luật tố tụng hình số văn khác có liên quan chưa rõ ràng, đầy đủ; hạn chế nhận thức, trình độ chuyên môn, kỹ hành nghề, đạo đức nghề nghiệp người tiến hành tố tụng từ phía luật sư; nhận thức người dân (cả công dân nói chung người bị buộc tội nói riêng) Chương GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG BÀO CHỮA CỦA LUẬT SƯ TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ 4.1 YÊU CẦU CỦA CẢI CÁCH TƯ PHÁP VÀ VẤN ĐỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG BÀO CHỮA CỦA LUẬT SƯ 4.2 GIẢI PHÁP VỀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - Thứ nhất: hoàn thiện quy định quyền, nghĩa vụ người bào chữa việc đảm bảo thực bổ sung điều luật trình tự thủ tục gặp gỡ, trách nhiệm quan tiến hành tố tụng việc bảo đảm 23 quyền gặp gỡ người bào chữa người bị giam, giữ; quy định rõ ràng, cụ thể quyền chụp hồ sơ, tài liệu vụ án giai đoạn tố tụng người bào chữa, quy định cụ thể trình tự, thủ tục việc bảo đảm thực quyền người bào chữa đọc, chụp hồ sơ vụ án; quy định chế bảo đảm thực quyền người bào chữa chế tài cần thiết quan, người tiến hành tố tụng có hành vi vi phạm; xây dựng chế tài nghiêm ngặt để ràng buộc trách nhiệm cá nhân người bào chữa BLTTHS cần quy định luật sư bào chữa phải có mặt lần lấy lời khai người bị tạm giữ bị can để đảm bảo tính khách quan, xác lời khai; - Thứ hai: bảo đảm nguyên tắc tranh tụng xét xử, thực quyền tư pháp; quy định trách nhiệm thông báo người tiến hành tố tụng đối tượng thực quyền bào chữa; - Thứ ba: quy định trách nhiệm, chế tài cụ thể Đoàn luật sư, Văn phòng luật sư việc không cử người bào chữa sau quan tiến hành tố tụng yêu cầu; bổ sung trường hợp bắt buộc phải có người bào chữa; trách nhiệm Nhà nước việc hỗ trợ chi phí cho người bào chữa trường hợp bắt buộc trường hợp người bào chữa có mặt lần lấy lời khai người bị tạm giữ bị can 4.3 CÁC GIẢI PHÁP KHÁC 4.3.1 Đối với đội ngũ luật sư Xây dựng đội ngũ Luật sư theo hướng nắm vững luật pháp, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu bảo vệ chân lý khách quan điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền; nhanh chóng xây dựng đội ngũ Luật sư với số lượng chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu tham gia bào chữa tất vụ án không thành phố lớn Luật sư bào chữa phiên phải coi bên tranh tụng thực bình đẳng với quan công tố; cần tăng cường công tác đào tạo rèn luyện phẩm chất đạo đức đội ngũ Luật sư, nâng cao chất lượng khoá đào tạo nguồn luật sư đặc biệt trọng đào tạo kỹ hành nghề nói chung kỹ tranh tụng phiên nói riêng tạo điều kiện để Luật sư thử thách thực tiễn; thu hút chuyên gia giỏi pháp luật tham gia đội ngũ Luật sư; hoàn thiện thể chế luật sư hành nghề luật sư; tăng cường hiệu lực, hiệu công tác quản lý luật sư hành nghề luật sư, nâng cao lực máy quan quản lý nhà nước, đội ngũ cán tư pháp thực công tác quản lý luật sư hành nghề luật sư; có sách kích thích nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý cá nhân, quan, tổ chức; ban hành sách thu hút nguồn nhân lực tham gia hoạt động hành nghề luật sư; có phương thức cung cấp thông tin tiếp cận thông tin dễ dàng, thuận lợi công dân, quan, tổ chức với tổ chức, hoạt động luật sư; có sách ưu đãi tổ chức, hoạt động luật sư địa 24 phương vùng sâu, vùng xa có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; nâng cao vị trí, vai trò đội ngũ luật sư việc tham gia hoạch định sách, xây dựng, giám sát thực thi pháp luật, thực trách nhiệm xã hội, góp phần bảo đảm thực chức bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp công dân, quan, tổ chức, bảo vệ công lý, xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn; chế độ đãi ngộ luật sư, luật sư định cần quan tâm; cho phép người tập hành nghề luật sư tham gia số hoạt động tố tụng hình sự kèm cặp, giám sát luật sư hướng dẫn để tránh tình trạng thiếu vắng việc thực hành kỹ thực tế trình tập sự… 4.3.2 Đối với người tiến hành tố tụng Cần xoá bỏ tư tưởng hạ thấp vai trò Luật sư nhận thức người tiến hành tố tụng, thay đổi nhận thức “việc Luật sư tham gia trang trí cho phiên toà”; phải tự trau dồi cho kiến thức chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, nắm văn pháp luật, đặc biệt văn pháp luật chuyên ngành để từ nâng cao lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu tình hình mới; quan tiến hành tố tụng cần thường xuyên tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tế cho người tiến hành tố tụng; người tiến hành tố tụng phải tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp trình thực thi nhiệm vụ quan tiến hành tố tụng phải đặt yêu cầu cụ thể việc thường xuyên trau dồi đạo đức nghề nghiệp chế tài áp dụng trường hợp vi phạm Các quan tiến hành tố tụng cần xây dựng chế thu hút người có lực vào ngành tư pháp; phối hợp với sở đào tạo chức đanh tư pháp xây dựng chương trình đào tạo chức danh tư pháp chất lượng cao đáp ứng đòi hỏi thực tế 4.3.3 Tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật - Làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao hiểu biết người dân kiến thức pháp luật Qua giúp người dân có ý thức tuân thủ pháp luật, nhận thức tự bảo vệ lợi ích đáng thân - Cần xây dựng thói quen sống làm việc theo pháp luật công dân; nâng cao trình độ dân trí; phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp thông qua phương tiện thông tin đại chúng hình thức đơn giản, dễ tiếp cận, lôi ý nhiều người xây dựng phim đề cao vai trò luật sư bảo vệ có hiệu cho người bị buộc tội không bị oan Kết luận chương Trong bối cảnh cải cách tư pháp tập trung vào việc tăng cường tranh tụng tố tụng hình sự, trọng tâm đổi hoạt động xét xử, vai trò luật sư hoạt động tranh tụng phải xem xét cách toàn diện với yếu tố đảm bảo cho luật sư phát huy vai trò thực tiễn Hoạt động bào chữa luật sư vấn đề quan tâm sâu sắc 25 trình thực yêu cầu cải cách tư pháp Để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động bào chữa luật sư tố tụng hình nói chung giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình nói riêng, cho cần tiến hành đồng giải pháp nhằm nâng cao nhận thức xác định vai trò, vị trí người bào chữa tố tụng hình sự; hoàn thiện pháp luật tố tụng hình theo hướng bổ sung thêm quyền người bào chữa tham gia tố tụng; có chế đảm bảo cho quy định pháp luật quyền luật sư thực thực tế; nâng cao trình độ kỹ nghiệp vụ, trau dồi đạo đức cho luật sư KẾT LUẬN Hoạt động bào chữa luật sư giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình công việc, thao tác nghề nghiệp luật sư tiến hành giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sở quy định pháp luật quy tắc đạo đức luật sư nhằm chống lại việc buộc tội, xác định vô tội người bị buộc tội giảm nhẹ trách nhiệm hình cho họ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp người bị buộc tội, góp phần xác định thật vụ án Thực tiễn cho thấy, năm qua hoạt động bào chữa Luật sư có đóng góp quan trọng góp phần xét xử người, tội, pháp luật; thực việc dân chủ hoá hoạt động tố tụng, tăng cường tranh tụng bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp bị can, bị cáo Tuy nhiên, hoạt động bào chữa Luật sư thời gian qua nhiều bất cập, hạn chế Nguyên nhân bất cập, hạn chế bất cập quy định pháp luật nhận thức tổ chức thực hoạt động bào chữa thực tế Việc nâng cao chất lượng hoạt động bào chữa Luật sư giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình đòi hỏi phải có nhận thức đắn vị trí, vai trò Luật sư tố tụng hình sự; làm rõ chức xét xử, chức buộc tội trọng chức gỡ tội Theo đó, vị trí Luật sư phải xem bên tham gia tố tụng, ngang hàng với Viện kiểm sát phiên nói chung phiên sơ thẩm nói riêng Nhận thức phải quán triệt đội ngũ cán làm công tác tư pháp, đặc biệt người tiến hành tố tụng công dân Đồng thời, cần có giải pháp hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự, nâng cao phẩm chất đạo đức trình độ chuyên môn Luật sư; ý đến vai trò tổ chức Luật sư việc nâng cao hiệu hoạt động tư pháp; Nhà nước phải tạo hành lang pháp lý điều kiện cần thiết để khuyến khích Luật sư hoạt động nghề nghiệp, đồng thời nâng cao vai trò tự quản Đoàn Luật sư Trong trình cải cách tư pháp cần củng cố, tăng cường tổ chức hoạt động Luật sư Sự đổi phải đặt tổng thể cải cách tư pháp, sở quán triệt quan điểm Đảng xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam 26 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ Ngô Thị Ngọc Vân (2015), “Hoạt động bào chữa luật sư giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình mô hình tố tụng thẩm vấn tố tụng tranh tụng”, Tạp chí Nghề luật, (5) Ngô Thị Ngọc Vân (2015), “Cơ sở pháp lý để tiến hành hoạt động bào chữa nội dung hoạt động bào chữa luật sư giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự”, Tạp chí Nghề luật, (6) Ngô Thị Ngọc Vân (2015), “Một số vấn đề quyền bào chữa người bị buộc tội theo quy định pháp luật quốc tế”, Tạp chí Dân chủ pháp luật, (12)
- Xem thêm -

Xem thêm: (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) HOẠT ĐỘNG BÀO CHỮA CỦA LUẬT SƯ TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) HOẠT ĐỘNG BÀO CHỮA CỦA LUẬT SƯ TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) HOẠT ĐỘNG BÀO CHỮA CỦA LUẬT SƯ TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay