Tài liệu hướng dẫn cài đặt phần mềm ECUS5 VNACCS

9 1,232 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 14:36

HNG DN CÀI T CHƠNG TRÌNH ECUS5VNACCS(Phn mm khai hi quan in t cho tt c loi hình)Thc hin cài chưng trình theo các bưc sau ây:Bc 1: Chay chơng trình cài t t ia CDNu CD c a bn  ch  auto run thì khi ưa ia cài t vào, chương trình cài t s t ng chy,trong trưng hp chương trình cài t không t ng chy thì bn vào ia cài t và chy file Setup.exe. Bc 2: Cài t MSDE 2000Nu h thng c a bn ã cài t MSDE hoc SQL Server 2000 thì không cn cài t bưc này na.MSDE có th cài lên máy chy chương trình hoc cài t trên máy ch . HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH ECUS5VNACCS (Phần mềm khai hải quan điện tử cho tất loại hình) Thực cài chương trình theo bước sau đây: Bước 1: Chay chương trình cài đặt từ đĩa CD Nếu ổ CD bạn để chế độ auto run đưa đĩa cài đặt vào, chương trình cài đặt tự động chạy, trường hợp chương trình cài đặt không tự động chạy bạn vào đĩa cài đặt chạy file Setup.exe Chương trình cài đặt có giao diện sau: Thực bước cài đặt theo mục 1, 2, theo hướng dẫn chi tiết Bước 2: Cài đặt MSDE 2000 Nếu hệ thống bạn cài đặt MSDE SQL Server 2000 không cần cài đặt bước MSDE cài lên máy chạy chương trình cài đặt máy chủ Để cài MSDE bạn kích chuột vào mục hình cài đặt, chương trình cài MSDE sau: Bạn chờ đến MSDE cài xong thực bước (Khi cửa sổ cài Microsoft SQL Server Desktop Engine đóng lại nút lệnh cài MSDE mục mờ bước cài MSDE hoàn tất) Bước 3: Tạo sở liệu (Trên máy cài MSDE) Chú ý: Chức thực máy chủ - máy lưu trữ liệu – máy cài MSDE SQL 2000 mà bạn vừa tiến hành bước Cửa sổ tạo sở liệu sau: Thư mục lưu liệu đặt ngầm định D:\SQLDatas Nếu máy bạn ổ D bạn chuyển sang ổ đĩa khác cách sửa tên thư mục lưu liệu, ví dụ: C:\SQLDatas Trường hợp tạo CSDL (Cơ sở liệu): Chỉ dùng doanh nghiệp lần đầu sử dụng chương trình ECUS bạn muốn tạo CSDL trắng ( tờ khai, chứng từ ) Nếu chương trình kiểm tra thấy thư mục bạn lưu CSDL có file CSDL trước đó, chương trình hỏi bạn có muốn tạo CSDL từ file CSDL trước không(khôi phục CSDL) Nếu tạo CSDL từ file có chọn “Có”, tạo CSDL trắng chọn “Không”, trái lại chọn “Đóng” để bỏ qua Trường hợp khôi phục CSDL trước đó: Nếu trước bạn cài ECUS5VNACCS lý bạn thực cài lại máy tính hệ quản trị MSDE, bạn phải tiến hành khôi phục lại liệu từ file liệu có trước a) Khôi phục từ file sở liệu dùng trước cài lại, loại file dạng hình sau : Hãy đảm bảo file sử dụng trước bạn cài lại máy tính cài lại MSDE Với dạng file bạn chọn “ Từ file CSDL” sau “Chọn file” để trỏ đường dẫn vào thư mục lưu trữ file này, chọn “Thực hiện” chờ có thông báo thành công : b) Khôi phục từ file lưu, dạng file mà trình làm chương trình bạn thường xuyên lưu dự phòng (dạng tenfile.BAK), đảm bảo file lưu bạn nhất, liệu khôi phục có đến ngày bạn lưu : Với dạng file bạn chọn lựa chọn “ Từ file lưu” trỏ đường dẫn tới vị trí lưu file, sau thực chờ kết thành công : Bước 4: Cài đặt chương trình Kích chuột vào mục Cài đặt máy trạm ECUS5-VNACCS chương trình cài đặt sau Chọn nút Next > để tiếp tục, Chọn thư mục cài đặt chương trình cửa sổ Nhấn “Next” để tiến trình cài đặt tự động bắt đầu Khi chương trình thông báo cài đặt thành công bạn chọn Restart để hoàn thành việc cài đặt (Sau khởi động lại máy, hình bạn xuất biểu tượng hoàn thành, bạn bắt đầu sử dụng chương trình) việc cài đặt Bước 5: Đăng ký để sử dụng chương trình Để sử dụng chương trình bạn kích đúp chuột vào biểu tượng hình Lần bạn chạy chương trình, chương trình hỏi thông tin doanh nghiệp bạn, bạn nhập đầy đủ thông tin sau chọn nút “Đồng ý” Sau nhập xong thông tin doanh nghiệp bạn chọn nút “Đồng ý” Kiểm tra lại thông tin chọn tiếp nút “Đồng ý” Lần đầu đăng nhập, bạn sử dụng tài khoản mặc định với tên truy nhập “Root” mật để trắng ấn vào truy nhập, lưu ý bạn không cần thiết lập thêm cho lần đăng nhập : Chúc bạn thành công
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu hướng dẫn cài đặt phần mềm ECUS5 VNACCS, Tài liệu hướng dẫn cài đặt phần mềm ECUS5 VNACCS, Tài liệu hướng dẫn cài đặt phần mềm ECUS5 VNACCS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay