(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) HOÀN THIỆN CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

26 277 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 14:35

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) HOÀN THIỆN CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) HOÀN THIỆN CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) HOÀN THIỆN CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) HOÀN THIỆN CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) HOÀN THIỆN CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI HOÀNG THỊ THÚY HẰNG HOÀN THIỆN CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI HOÀNG THỊ THÚY HẰNG HOÀN THIỆN CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Chuyên ngành : Lý luận Lịch sử Nhà nước pháp luật Mã số : 62 38 01 01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN VĂN ĐỘNG HÀ NỘI - 2015 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Từ thành lập (tháng 3/1930) đến nay, lúc hoạt động công khai, lúc hoạt động bí mật, tồn tên gọi hay tên gọi khác, Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) giữ vai trò đảng lãnh đạo xã hội Việt Nam Đặc biệt, Nhà nước Việt Nam (NNVN) đời (tháng 8/1945), ĐCSVN trở thành đảng cầm quyền thực sứ mệnh lịch sử lãnh đạo Nhà nước Vị ĐCSVN khẳng định qua thành to lớn lịch sử cách mạng Việt Nam; định ổn định phát triển xã hội giai đoạn đổi xây dựng đất nước Những đóng góp ĐCSVN đất nước dân tộc nhân dân Việt Nam ghi nhận Hiện nay, mặt pháp lý, vai trò lãnh đạo ĐCSVN NNVN xã hội đảm bảo quy định Hiến pháp năm 2013 (Điều 4) số văn QPPL khác Pháp luật tạo hành lang, khuôn khổ pháp lý để đảng viên tổ chức ĐCSVN, cán bộ, công chức, viên chức máy quan, tổ chức NNVN thực hiện; nhằm đảm bảo cho ĐCSVN thực hiệu vai trò lãnh đạo NNVN, điều kiện xây dựng NNPQ XHCN Việt Nam Mặc dù CSPL cho lãnh đạo ĐCSVN NNVN xác lập, song việc tiếp tục hoàn thiện CSPL cần phải đặt lý cụ thể như: nội dung CSPL có tập chung chủ yếu Hiến pháp, quy định mang tính định hướng, nguyên tắc, chưa cụ thể hóa PQPL cụ thể; số lượng QPPL trực tiếp quy định lãnh đạo ĐCSVN NNVN hạn chế, chưa tương xứng với phạm vi tầm quan trọng mối quan hệ ĐCSVN NNVN; từ thiếu hụt, chưa đầy đủ QPPL cụ thể hóa Hiến pháp nên có lúc, có nơi xảy tình trạng Đảng Cộng sản Việt Nam (Đảng) bao biện, làm thay Nhà nước Việt Nam (Nhà nước), Nhà nước trông chờ, ỉ lại vào lãnh đạo Đảng nên mà tính chủ động, chưa làm tròn chức năng, nhiệm vụ Đảng nhân dân giao phó Đồng thời thực tế, lãnh đạo quy định cụ thể chủ yếu quy định Đảng lý để lực thù địch đưa luận điểm chống phá Đảng nghiệp cách mạng nhân dân là: thể chế trị Việt Nam Đảng trị Chính vậy, việc hoàn thiện CSPL nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013; xây dựng chế bảo vệ ĐCSVN, bảo vệ lãnh đạo ĐCSVN NNVN cách vững luật pháp, phù hợp với yêu cầu, điều kiện xây dựng NNPQ XHCN; đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực lãnh đạo ĐCSVN hoạt động NNVN Mặc dù hoàn thiện CSPL lãnh đạo ĐCSVN NNVN vấn đề có tính cấp thiết, song hoạt động nghiên cứu xung quanh vấn đề nước ta thời gian qua lại chủ yếu tập trung vào vấn đề như: xây dựng chỉnh đốn ĐCSVN; nâng cao hiệu lực, hiệu lãnh đạo ĐCSVN NNVN xã hội…; chưa có công trình nghiên cứu trực tiếp vấn đề cách toàn diện có hệ thống Đó lý để chọn "Hoàn thiện sở pháp lý lãnh đạo Đảng Cộng sản Nhà nước Việt Nam nay" làm đề tài luận án tiến sỹ Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Luận án Trên sở làm rõ sở lý luận đánh giá thực trạng CSPL lãnh đạo ĐCSVN NNVN nay, mục đích nghiên cứu Luận án xác lập nội hàm, thành tố CSPL đề xuất giải pháp khả thi để hoàn thiện CSPL phù hợp với Hiến pháp 2013 lãnh đạo ĐCSVN NNVN Để đạt mục đích trên, Luận án có nhiệm vụ sau: - Thứ nhất, xây dựng sở lý luận cho việc hoàn thiện CSPL lãnh đạo ĐCSVN NNVN: tiếp tục làm sáng tỏ lý luận tính tất yếu, nội dung phương thức lãnh đạo ĐCSVN NNVN; xác lập nội hàm khái niệm CSPL lãnh đạo Đảng Nhà nước, hoàn thiện CSPL; cần thiết phải hoàn thiện CSPL lãnh đạo Đảng Nhà nước chủ thể, nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành việc hoàn thiện - Thứ hai, đánh giá thực trạng CSPL lãnh đạo ĐCSVN NNVN nay; đồng thời, nghiên cứu khái quát thực tiễn xác lập CSPL cho vị trị đảng trị, đảng trị cầm quyền số nhà nước giới - Thứ ba, xác định yếu tố ảnh hưởng đến việc hoàn thiện sở pháp lý, quan điểm, đề xuất giải pháp hoàn thiện CSPL lãnh đạo ĐCSVN NNVN điều kiện cần thiết đảm bảo thực CSPL thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Luận án Đối tượng nghiên cứu Luận án vấn đề lý luận thực tiễn việc hoàn thiện CSPL lãnh đạo ĐCSVN NNVN Phạm vi nghiên cứu: Luận án chủ yếu nghiên cứu nội dung CSPL việc hoàn thiện CSPL lãnh đạo ĐCSVN NNVN Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Luận án - Phương pháp luận: Luận án thực sở phương pháp luận chủ nghĩa vật lịch sử, chủ nghĩa vật biện chứng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm ĐCSVN nhà nước pháp luật - Các phương pháp nghiên cứu cụ thể: Phương pháp nghiên cứu lịch sử (Chương 2, 3); Phương pháp tổng hợp (Chương 1, 2, 3, 4); Phương pháp phân tích (Chương 1, 2, 3, 4) - Hướng tiếp cận Luận án: Tiếp cận góc độ lý luận lịch sử nhà nước pháp luật: NNPQ, vấn đề đảng cầm quyền, quyền lực nhân dân Tiếp cận hệ thống: phân tích, đánh giá CSPL có với thực tiễn lãnh đạo ĐCSVN NNVN phức hợp, liên quan, tác động trực tiếp lẫn nhau, tạo thành chỉnh thể thống Tiếp cận liên ngành: đặt nội dung nghiên cứu Luận án phối hợp nhiều ngành khoa học xã hội như: luật học, trị học, lịch sử ĐCSVN Những điểm Luận án Thứ nhất, Luận án bước đầu xây dựng sở lý luận, đặc biệt xác lập khái niệm CSPL hoàn thiện CSPL lãnh đạo ĐCSVN NNVN Thứ hai, Luận án đánh giá thực trạng CSPL lãnh đạo ĐCSVN NNVN Chỉ thành tựu hạn chế CSPL lãnh đạo Đảng Nhà nước Thứ ba, Luận án đề xuất số giải pháp để hoàn thiện CSPL lãnh đạo ĐCSVN phù hợp với tinh thần Hiến pháp năm 2013, có giải pháp xây dựng Luật ĐCSVN Có thể khẳng định, vấn đề mà Luận án nghiên cứu phức tạp có tài liệu nghiên cứu tương đồng để tham khảo Vì vậy, Luận án nội dung chưa thật thấu đáo, triệt để, chí gây tranh luận; song gợi mở cho hoạt động nghiên cứu vấn đề Ý nghĩa lý luận thực tiễn Luận án Kết nghiên cứu Luận án góp phần làm phong phú thêm kiến thức lý luận CSPL hoàn thiện CSPL lãnh đạo ĐCSVN NNVN điều kiện đảng cầm quyền nước ta Kết nghiên cứu Luận án có giá trị cung cấp tài liệu tham khảo cho nhà hoạt động thực tiễn trình thực lãnh đạo ĐCSVN NNVN, hoạt động xây dựng, hoàn thiện pháp luật tổ chức thực pháp luật ĐCSVN NNVN bối cảnh xây dựng NNPQ XHCN Việt Nam tiến trình đổi mới, phát triển nhanh, bền vững hội nhập quốc tế nước ta Kết cấu luận án Ngoài Phần mở đầu, Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo, Luận án kết cấu thành chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài Luận án Chương 2: Cơ sở lý luận việc hoàn thiện sở pháp lý lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Nhà nước Việt Nam Chương 3: Thực trạng sở pháp lý lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Nhà nước Việt Nam Chương 4: Quan điểm giải pháp hoàn thiện sở pháp lý lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Nhà nước Việt Nam Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CỦA LUẬN ÁN Trong công trình nghiên cứu từ trước đến nay, từ nước nước ngoài, nói, chưa có công trình nghiên cứu cách có hệ thống, sâu sắc trực tiếp vấn đề hoàn thiện sở pháp lý lãnh đạo Đảng Nhà nước mà chủ yếu đề cập đến số nội dung có liên quan như: đảng trị đảng cầm quyền; nâng cao lực lãnh đạo ĐCSVN với tư cách đảng cầm quyền; đổi hệ thống trị, đổi phương thức lãnh đạo ĐCSVN NNVN… Tuy nhiên, để có nhìn khái quát vấn đề nghiên cứu Luận án, ta xem xét, đánh giá công trình nghiên cứu nước nước nội dung có liên quan theo nhóm vấn đề sau: 1.1 Các công trình nghiên cứu cần thiết phải có đảng trị cầm quyền, đảng lãnh đạo nhà nước quốc gia 1.2 Các công trình nghiên cứu tính tất yếu, chức năng, nội dung phương thức lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Nhà nước Việt Nam 1.3 Các công trình nghiên cứu phải hoàn thiện, quan điểm giải pháp hoàn thiện sở pháp lý lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Nhà nước Việt Nam 1.4 Khái quát vấn đề thống vấn đề bỏ ngỏ, tranh luận 1.4.1 Các vấn đề thống Một là, công trình nghiên cứu, tác giả khẳng định tính cần thiết phải có đảng trị cầm quyền nhà nước thực vai trò định hướng, lãnh đạo nhà nước xã hội phát triển bền vững Hai là, nghiên cứu cho rằng: đảng cầm quyền nhà nước thiết chế thực ủy quyền từ quyền lực nhân dân, song đảng cầm quyền nhà nước có vai trò, chức phương thức thực vai trò, chức khác Ba là, nghiên cứu nước thống công nhận tính tất yếu vai trò lãnh đạo ĐCSVN NNVN Bốn là, nghiên cứu thống nhận định: giải pháp để nâng cao hiệu hoạt động ĐCSVN NNVN cần phải tách bạch, phân biệt chức năng, nhiệm vụ ĐCSVN với chức năng, nhiệm vụ NNVN 1.4.2 Các vấn đề bỏ ngỏ tranh luận Một là, nghiên cứu tiếp cận vấn đề, mối quan hệ Đảng Nhà nước khoa học trị xây dựng Đảng, chưa có nghiên cứu cách tiếp cận luật học Chính vậy, vấn đề sở pháp lý hay hoàn thiện sở pháp lý cho mối quan hệ lãnh đạo - chịu lãnh đạo Đảng Nhà nước chưa xem xét sâu, triệt để Đây vấn đề nghiên cứu bỏ ngỏ Hai là, kết nghiên cứu thống việc nhận định cần có tách bạch, cụ thể hóa lãnh đạo Đảng với hoạt động quản lý, điều hành Nhà nước, song công trình nghiên cứu có chưa thống đưa quan điểm: việc minh bạch hóa thể quy định pháp luật hay quy định Đảng Ba là, số nghiên cứu nước ĐCSVN có quan điểm đề cập đến việc hoàn thiện quy định Hiến pháp pháp luật lãnh đạo Đảng Nhà nước coi giải pháp để bảo vệ ĐCSVN, NNVN Tuy nhiên, quan điểm dừng lại mức độ khơi gợi vấn đề Đây vấn đề bỏ ngỏ, chưa giải thấu đáo Vì vậy, mở nhiệm vụ nghiên cứu cho khoa học lý luận Bốn là, công trình nghiên cứu có đề cập đến quan điểm hoàn thiện quy định pháp luật vai trò lãnh đạo ĐCSVN với NNVN, tác giả lại thống việc xác định nội dung hoàn thiện nào? Có tác giả cho rằng: hoàn thiện quy định Hiến pháp thành chương; có tác giả cho rằng: cần xây dựng thành đạo luật ĐCSVN Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC HOÀN THIỆN CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 TÍNH TẤT YẾU, NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1.1 Đảng Cộng sản Việt Nam đảng trị cầm quyền Sự tồn nhiều đảng phái đời sống trị - xã hội, tượng phổ biến nhiều quốc gia Vai trò đảng trị nhà nước xã hội rõ nét Thể điểm sau: - Đảng trị định hướng hệ tư tưởng cho nhà nước xã hội vấn đề quốc gia như: vấn đề quyền lực nhà nước, quyền lực nhân dân, quản lý phát triển quan hệ kinh tế, trị, xã hội… - Đảng trị tham gia vào trình thực quyền lực nhà nước thông qua việc cử đảng viên vào máy nhà nước - Đảng trị đối lập tham gia giám sát hoạt động đảng cầm quyền việc lãnh đạo nhà nước thực quyền lực nhà nước hợp hiến hợp pháp - Đảng trị thực việc bảo vệ lợi ích giai cấp, tầng lớp đại diện Việc xác lập vai trò cầm quyền cho đảng đời sống trị quốc gia thông qua nhiều cách thức: qua suy tôn quốc dân, qua bầu cử, chí qua hoạt động bạo lực áp chế Ở Việt Nam, ĐCSVN đời lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm tảng tư tưởng để vạch mục tiêu giải pháp cách mạng thời kỳ, giai đoạn lịch sử Với tính đắn phù hợp với thực tế điều kiện lịch sử nước ta chủ nghĩa Mác - Lênin, với vai trò lãnh đạo xuất chúng lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, ĐCSVN thực lôi cuốn, thu hút đông đảo giai cấp công nhân toàn thể nhân dân lao động dân tộc tham gia vào cách mạng ĐCSVN khởi xướng lãnh đạo Kết to lớn cách mạng NNVN đời Từ thành lập đến nay, lãnh đạo ĐCSVN, NNVN tiếp tục kiên định thực mục tiêu, lý tưởng xây dựng CNXH ĐCSVN vạch Kể từ có NNVN đời, thành tích ĐCSVN với đất nước, với dân tộc nhân dân ghi nhận dần dần, xác nhận vị trí, vai trò đảng cầm quyền thực lãnh đạo Nhà nước xã hội pháp luật NNVN 2.1.2 Tính tất yếu lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Nhà nước Việt Nam Ở Việt Nam, năm cuối kỷ XIX, đầu kỷ XX, thực dân Pháp tiến hành chương trình khai thác thuộc địa quy mô lớn khiến đại đa số người lao động, trước hết nông dân bị đẩy vào đường cùng; bên cạnh đó, đồng thời làm xuất số ngành công nghiệp khai khoáng, giao thông vận tải, công nghiệp nhẹ Từ đây, xã hội hình thành số giai cấp, lực lượng công nhân, tư sản, trí thức, tiểu tư sản Các khởi nghĩa yêu nước, chống thực dân Pháp liên tiếp diễn cuối thất bại mà nguyên nhân chủ yếu thiếu đường lối cách mạng đắn; thiếu tổ chức chặt chẽ thiếu lực lượng lãnh đạo cách mạng Sau tiếp cận, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, cách mạng XHCN tháng Mười Nga vĩ đại (1917) tình hình cụ thể đất nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc có chuẩn bị lý luận cho đời ĐCSVN; ngày 03/02/1930, ĐCSVN thức thành lập Ngay sau đó, tháng 10/1930, Hội nghị Trung ương lần thứ ĐCSVN đề Luận cương trị để xác định phương thức, lực lượng chiến lược cách mạng Việt Nam Việc đời Cương lĩnh trị ĐCSVN chấm dứt bế tắc lý luận cách mạng đường cách mạng dân tộc thời kỳ Bằng lý luận đắn, khoa học chủ nghĩa Mác - Lênin đấu tranh giai cấp, giải phóng dân tộc quốc gia thuộc địa, động lực lực lượng cách mạng vô sản dân tộc thuộc địa…, ĐCSVN vận dụng vào thực tiễn xã hội Việt Nam thực thu hút, tập hợp đông đảo tầng lớp nhân dân yêu nước đồng lòng theo ĐCSVN tiến hành cách mạng dân tộc Trong bối cảnh lịch sử giờ, xuất ĐCSVN tất yếu lịch sử Tính thuyết phục, niềm tin vai trò lãnh đạo ĐCSVN NNVN toàn xã hội xuất phát từ lực lãnh đạo kết cách mạng dân tộc ĐCSVN khởi xướng dẫn dắt Sự lãnh đạo nhân dân tự nguyện, tự giác suy tôn ĐCSVN thị, bắt buộc NNVN xã hội thực chủ trương, đường lối mà tự nguyện chấp thuận lãnh đạo ĐCSVN NNVN xã hội xuất phát từ tính đắn, phù hợp chủ trương, đường lối 2.1.3 Nội dung, phương thức lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Nhà nước Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam thực vai trò lãnh đạo NNVN thông qua 10 nội dung phương thức lãnh đạo cụ thể Nội dung lãnh đạo ĐCSVN NNVN thể phạm vi công việc Nhà nước mà Đảng cần tác động, lãnh đạo để Nhà nước thực theo ý chí Đảng Nội dung lãnh đạo ĐCSVN có tính lịch sử, phù hợp với giai đoạn cụ thể đất nước Cụ thể là: - Đảng lãnh đạo Nhà nước việc tổ chức máy nhà nước - Đảng lãnh đạo Nhà nước thực chức quản lý đất nước hoạt động mặt công tác: lập pháp, hành pháp tư pháp Phương thức lãnh đạo ĐCSVN NNVN cách thể hiện, cách tiến hành hoạt động lãnh đạo Đảng Nhà nước Hiện nay, Đảng thực vai trò lãnh đạo Nhà nước thông qua phương thức sau: - Đảng đề chủ trương, đường lối cho tổ chức hoạt động Nhà nước - Đảng lãnh đạo NNVN công tác cán - Đảng lãnh đạo NNVN hệ thống tổ chức Đảng tổ chức bên cạnh lòng quan nhà nước - Đảng lãnh đạo NNVN công tác giám sát, kiểm tra quan nhà nước việc việc chấp hành Cương lĩnh trị, chủ trương, đường lối, nghị Đảng 2.2 CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HIỆN NAY 2.2.1 Khái niệm sở pháp lý cần thiết phải xây dựng sở pháp lý lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Nhà nước Việt Nam Cơ sở pháp lý lãnh đạo ĐCSVN NNVN tổng thể QPPL xác lập nguyên tắc hiến định vị trí, vai trò lãnh đạo Đảng Nhà nước, phạm vi nội dung, phương thức lãnh đạo trách nhiệm Đảng tổ chức hoạt động Nhà nước nhằm bảo đảm cho Đảng thực lãnh đạo Nhà nước cách hợp pháp, có hiệu quả, có trách nhiệm; bảo đảm hiệu lực nhà nước, quyền lợi ích đáng nhân dân 2.2.2 Nội dung, hình thức sở pháp lý lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Nhà nước Việt Nam Về nội dung, CSPL lãnh đạo Đảng Nhà nước bao gồm: - Các QPPL Hiến pháp xác lập nguyên tắc hiến định vị trí, vai trò lãnh đạo Đảng Nhà nước; 12 Nhà nước không đòi hỏi mặt lý luận cho việc xây dựng hoàn thiện hệ thống luật pháp mà điều kiện đảm bảo thực khoản Điều Hiến pháp năm 2013 chế độ chịu giám sát chịu trách nhiệm trước Nhân dân Đảng - Việc hoàn thiện CSPL lãnh đạo Đảng Nhà nước nhằm xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ Đảng với trách nhiệm, nhiệm vụ Nhà nước nhằm nâng cao hiệu hoạt động hai thiết chế trị - Hoàn thiện hệ thống pháp luật có quy định lãnh đạo Đảng Nhà nước xã hội mong muốn nội Đảng: xây dựng dân chủ thực chất có hiệu 2.3.2 Mục tiêu nguyên tắc hoàn thiện sở pháp lý lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Nhà nước Việt Nam Việc hoàn thiện CSPL lãnh đạo Đảng Nhà nước có mục tiêu sau: Mục tiêu chung: Xây dựng tảng pháp lý vững cho lãnh đạo Đảng Nhà nước bảo đảm giữ vững phát huy quyền lãnh đạo Đảng bối cảnh tương lai đất nước quốc tế; đáp ứng yêu cầu xây dựng NNPQ XHCN tiêu chí NNPQ, xã hội pháp quyền, thực dân chủ Đảng, xã hội triển khai Hiến pháp năm 2013, có Điều Mục tiêu cụ thể: - Sử dụng pháp luật để điều chỉnh trực tiếp lãnh đạo Đảng Nhà nước trở thành quan hệ pháp luật không dừng lại quan hệ trị đơn thuần, nhờ mà nhiệm vụ, chức Đảng, Nhà nước đảm bảo thực pháp luật; - Bảo đảm lãnh đạo Đảng Nhà nước, tổ chức đảng quan nhà nước tương ứng luôn thực khuôn khổ Hiến pháp pháp luật; rành mạch trách nhiệm tổ chức, cá nhân tham gia quan hệ lãnh đạo - chịu lãnh đạo Tổ chức, cá nhân vượt khuôn khổ phải chịu trách nhiệm trước Hiến pháp, pháp luật kỷ luật Đảng Để đạt mục tiêu trên, trình hoàn thiện CSPL lãnh đạo Đảng Nhà nước cần phải tuân thủ nguyên tắc sau: - Việc hoàn thiện CSPL lãnh đạo Đảng Nhà nước phải dựa quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng đảng cầm quyền nghiệp xây dựng CNXH bảo vệ Tổ quốc XHCN 13 - Việc hoàn thiện CSPL lãnh đạo Đảng Nhà nước phải xuất phát từ quan điểm Đảng tiếp tục đảm bảo nâng cao lãnh đạo Đảng Nhà nước điều kiện xây dựng phát huy hiệu lực Nhà nước pháp quyền Việt Nam - Việc hoàn thiện CSPL lãnh đạo Đảng Nhà nước gắn liền với xây dựng dân chủ XHCN, nhằm đảm bảo kết hoàn thiện CSPL ý chí, nguyện vọng nhân dân nhân dân ủng hộ, bảo vệ 2.3.3 Chủ thể, nội dung, hình thức phương pháp hoàn thiện sở pháp lý lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Nhà nước Việt Nam Chủ thể thực việc hoàn thiện CSPL lãnh đạo Đảng Nhà nước Nhà nước Tuy nhiên, để thực tốt nhiệm vụ cần thiết phải đồng thuận ủng hộ có trách nhiệm toàn hệ thống trị xã hội; cụ thể vai trò lãnh đạo Đảng tham gia phối hợp nhân dân Nội dung việc hoàn thiện CSPL việc hoàn thiện QPPL trực tiếp điều chỉnh lãnh đạo Đảng Nhà nước để nhằm cụ thể hóa quy định Hiến pháp quyền lãnh đạo Đảng; đảm bảo tính thống nhất, tính chặt chẽ hệ thống quy định pháp luật, phù hợp với nguyên tắc xây dựng hệ thống pháp luật Nhà nước ta để quy định Hiến pháp có đủ giá trị thực thi đời sống trị - kinh tế - xã hội quốc gia Hình thức việc hoàn thiện CSPL đặt hai cấp độ Một là, hoàn thiện, bổ sung vào quy định pháp luật có; Hai là, xây dựng Luật ĐCSVN tập trung cụ thể hóa lãnh đạo Đảng Nhà nước (và xã hội) nội dung hình thức Phương pháp hoàn thiện CSPL lãnh đạo Đảng Nhà nước bao gồm: Việc hoàn thiện CSPL lãnh đạo Đảng Nhà nước cần thực phương pháp sau đây: Về phương pháp luận: Việc hoàn thiện CSPL lãnh đạo Đảng phải thực quán theo quan điểm Chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh lý luận Đảng với tư cách đảng cầm quyền, thực vai trò lãnh đạo Nhà nước xã hội thực thắng lợi mục tiêu xây dựng phát triển theo định hướng XHCN 14 Các phương pháp cụ thể: Phương pháp tập hợp hóa, phương pháp pháp điển hóa, phương pháp phân tích đánh giá, phương pháp so sánh, phương pháp liên ngành (xây dựng Đảng, tổ chức nhà nước, …) Trong trình xây dựng hoàn thiện CSPL lãnh đạo Đảng Nhà nước, tách bạch cụ thể việc sử dụng phương pháp mà đan xen, kết hợp phương pháp với nội dung nhiệm vụ, nhằm đảm bảo việc xây dựng CSPL lãnh đạo Đảng Nhà nước có tính hiệu cao, vừa mang tính đặc thù Việt Nam, vừa phù hợp với xu hướng quốc tế quan hệ trị - pháp lý tương đồng Chương THỰC TRẠNG CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HIỆN NAY 3.1 CÁC QUY ĐỊNH TRONG HIẾN PHÁP VỀ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM * Các quy định Hiến pháp năm 1946 Hiến pháp năm 1946 (thông qua ngày 09/11/1946), không quy định trực tiếp Đảng Lời nói đầu Hiến pháp ghi nhận ý nghĩa lịch sử Cách mạng tháng Tám năm 1945 - thành to lớn cách mạng dân tộc Đảng khởi xướng lãnh đạo * Các quy định Hiến pháp năm 1959 Lời nói đầu Hiến pháp năm 1959 trực tiếp ghi nhận vị trí, vai trò lãnh đạo Đảng cách mạng Việt Nam; đồng thời xác định rõ Đảng lực lượng tiếp tục lãnh đạo nghiệp xây dựng CNXH miền Bắc thực thống nước nhà Đây bước tiến rõ rệt việc đặt móng xác lập sở pháp lý cho lãnh đạo Đảng Nhà nước so với Hiến pháp năm 1946 * Các quy định Hiến pháp năm 1980 Không ghi nhận đóng góp lịch sử dân tộc, với Nhà nước xã hội Lời nói đầu, mà lần lịch sử lập hiến, Hiến pháp năm 1980, vai trò lãnh đạo ĐCSVN NNVN quy định thành điều riêng 15 biệt - Điều * Các quy định Hiến pháp năm 1992 Trong Hiến pháp năm 1992, vị trí, vai trò lãnh đạo Đảng Nhà nước xã hội nhắc đến lần Lời nói đầu 01 lần Điều * Các quy định Hiến pháp năm 2013 Trong Hiến pháp năm 2013, vai trò lãnh đạo Đảng Nhà nước nhắc đến 03 lần (02 lần Lời Nói đầu 01 lần Điều 4) Có thể nói, kể từ Hiến pháp năm 1980 dành điều để xác lập CSPL cho tổ chức hoạt động Đảng đến Hiến pháp năm 2013 có quy định CSPL dài có nội dung mở rộng quy định chế độ trách nhiệm Đảng Nhà nước 3.2 CÁC QUY ĐỊNH TRONG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT KHÁC VỀ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỐI VỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Sự lãnh đạo Đảng Nhà nước xã hội kết tinh nội dung QPPL Đó phù hợp, thống chủ trương, đường lối Đảng với tinh thần, nội dung luật pháp Tuy nhiên, để Đảng thực vai trò lãnh đạo Nhà nước, mặt pháp lý, quy định Hiến pháp vị trí, vai trò lãnh đạo Đảng Nhà nước có số QPPL trực tiếp điều chỉnh, bảo đảm lãnh đạo Đảng hoạt động Nhà nước, số lượng QPPL 3.2.1 Các quy định phạm vi, mức độ, tính chất lĩnh vực công tác Nhà nước mà Đảng lãnh đạo * Đối với việc lãnh đạo công tác tổ chức máy Nhà nước Qua nghiên cứu văn cho thấy quy định pháp luật nào quy định trực tiếp lãnh đạo Đảng công tác tổ chức máy nhà nước Đây nội dung thiếu hụt CSPL lãnh đạo Đảng Nhà nước * Đối với công tác lập pháp; hành pháp tư pháp số lượng QPPL quy định cụ thể vai trò lãnh đạo Đảng Nhà nước như: điều 31 (về Chương trình xây dựng pháp luật, pháp lệnh), Điều 32 (Đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh quan, tổ chức), Khoản Điều 65 (Nội dung thẩm tra nội dung dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết), Khoản Điều 84 (Đề nghị xây dựng Nghị định), Điểm b Khoản Điều 16 88 (Thẩm định đề nghị xây dựng nghị định), Điểm b Khoản Điều 102 (Thẩm định dự thảo thông tư), Điểm b Khoản Điều 124 (Thẩm tra dự thảo nghị HĐND cấp tỉnh)… Luật ban hành văn QPPL năm 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2016) Điểm Điều Luật Ngân sách năm 2015; Khoản Điều Luật Giáo dục an ninh quốc phòng năm 2013… quy định việc đảm bảo nội dung dự thảo văn pháp luật phù hợp với chủ trương, đường lối Đảng; ngân sách phải ưu tiên đảm bảo hoạt động Đảng… Tuy nhiên, nhận thấy quy định pháp luật xác định phạm vi nội dung công tác NNVN mà ĐCSVN lãnh đạo; song mức độ tính chất đạt đến độ nội dung công tác cần có lãnh đạo trực tiếp Đảng (ngoài mức độ tính chất thuộc thẩm quyền, trách nhiệm tự Nhà nước) pháp luật chưa quy định 3.2.2 Các quy định chức danh, vị trí máy quan nhà nước mà Đảng Cộng sản Việt Nam giới thiệu người Đảng Cộng sản Việt Nam đảm nhiệm Tại Khoản Điều 8, Luật bầu cử Đại biểu quốc hội đại biểu hội đồng nhân dân năm 2015; Mục 2, Mục Chương V hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội HĐND cấp quy định vai trò MTTQ việc chủ trì với ban lãnh đạo tổ chức trị - xã hội để hiệp thương xin ý kiến số lượng đại biểu, danh sách đại biểu đơn vị tổ chức bầu cử, đó, Khoản Điều nguyên tắc tổ chức hoạt động MTTQVN quy định vị trí Đảng thành viên lãnh đạo MTTQ đảm bảo vai trò lãnh đạo Đảng việc bầu cử đại biểu nhân dân tham gia các quan đại diện nhân dân máy nhà nước; Ngoài ra, công tác cán quan có số quy định vai trò lãnh đạo Đảng như: Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 Thủ tướng Chính phủ quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo; Điểm 6.3 Quyết định số 82/2004/QĐ-BNV ngày 17/11/2004 Bộ Nội vụ quy định chức danh Giám đốc sở chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh phải tốt nghiệp lý luận trị cao cấp; Khoản 1, Điều 5, Luật Cán bộ, công chức năm 2008 quy định nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức Khoản Điều 5: "Bảo đảm lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, quản lý Nhà nước" .Điều hiểu toàn hoạt động quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động như: kế hoạch xây dựng đội ngũ; tổ chức tuyển dụng, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng xem xét xử lý kỷ luật có 17 hành vi vi phạm bên cạnh việc chấp hành theo quy định pháp luật phải đảm bảo theo chủ trương, đường lối Đảng Như vậy, nhóm vấn đề để bảo đảm lãnh đạo Đảng Nhà nước có hai nhóm xác lập CSPL là: nguyên tắc bảo đảm lãnh đạo toàn diện Đảng Nhà nước phương thức lãnh đạo công tác cán quan nhà nước, nội dung CSPL chưa đầy đủ, hoàn thiện; nhiều nội dung khác CSPL chưa xây dựng Cụ thể như: - Các quy định pháp luật trách nhiệm Đảng xây dựng chủ trương, đường lối để lãnh đạo Nhà nước; - Các quy định cấu trúc tổ chức Đảng; - Các quy định vai trò tiên phong, gương mẫu đảng viên quan nhà nước - Các quy định pháp luật việc Đảng kiểm tra giám sát Nhà nước việc thực đường lối, chủ trương Đảng; - Các quy định pháp luật chế độ trách nhiệm Đảng việc lãnh đạo Nhà nước (đồng thời, chế độ trách nhiệm Nhà nước việc tiếp nhận lãnh đạo Đảng) Qua tổng hợp, phân tích đánh giá trạng CSPL có; nhận thấy thiếu hụt lớn CSPL lãnh đạo Đảng Nhà nước Nếu CSPL lãnh đạo Đảng Nhà nước cần quy định bảy nhóm nội dung thể lãnh đạo Đảng Nhà nước thực tế, hệ thống pháp luật có hai nhóm nội dung pháp luật quy định, chí nội dung số lượng QPPL hạn chế; năm nhóm nội dung lại chưa pháp luật quy định Nhưng thực tế, vấn đề Đảng, Nhà nước thực hiện; song việc thực theo quy định Đảng; ví dụ như: - Những văn Đảng chứa đựng quy định xác định nội dung hình thức lãnh đạo Đảng Nhà nước: Văn số 261- CV/TW ngày 03/12/1988 Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định phạm vi, tính chất nội dung, công tác xây dựng pháp luật Nhà nước mà Đảng trực tiếp cho ý kiến lãnh đạo; Nghị số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 Bộ Chính trị chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Đảng giao nhiệm vụ lãnh đạo công tác lập pháp cho tổ chức đảng quan nhà nước có chức 18 lập pháp đạo xây dựng chương trình xây dựng luật, giám sát chất lượng tiến độ ; Nghị Hội nghị TW 5, khóa X tiếp tục đổi phương thức lãnh đạo Đảng hoạt động hệ thống trị Đây văn Đảng xác định cụ thể nội dung phương pháp thực lãnh đạo Đảng Nhà nước Trong đó, Đảng xác định phạm vi vấn đề công tác lập pháp, hành pháp tư pháp thuộc trách nhiệm tổ chức Đảng BCH TW, Bộ Chính trị, BCS đảng quan Quốc hội, Chính phủ, Kiểm toán, TAND tối cao, VKSND tối cao cấp ủy đảng sở phải chủ trương, đường lối lãnh đạo quan nhà nước có thẩm quyền, chức thực - Các văn cấu trúc tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam; trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu người Đảng Cộng sản Việt Nam vào đảm nhiệm chức danh, vị trí lãnh đạo máy quan nhà nước vai trò tiên phong, gương mẫu đảng viên quan nhà nước: Điều 10, Điều lệ Đảng khóa XI quy định: "Hệ thống tổ chức Đảng lập tương ứng với hệ thống tổ chức hành Nhà nước" Nghị 15-NQ/TW ngày 30/7/2007 BCH TW khóa X quy định trách nhiệm BCH TW, Bộ Chính trị việc thành lập, kiện toàn Đảng đoàn Quốc hội; BCS đảng Chính phủ, BCS đảng TAND tối cao; BCS đảng VKSND tối cao; BCS đảng Kiểm toán nhân dân tối cao…Đồng thời, quy định trách nhiệm Bộ Chính trị, Ban Bí thư BCS, Đảng đoàn… việc xây dựng quy chế làm việc quy định quan hệ đạo, lãnh đạo Bộ Chính trị, Ban Bí thư với Đảng đoàn BCS… Cũng Nghị 15-NQ/TW ngày 30/7/2007, Đảng quy định cấp ủy đảng địa phương thành lập Đảng đoàn HĐND, BCS đảng TAND, VKSND cấp tỉnh; đồng thời yêu cầu xác định rõ quy chế làm việc, trách nhiệm cấp ủy đảng đảng đoàn, BCS đảng HĐND, TAND VKSND cấp tỉnh… Trên sở quy định này, nay, Đảng tổ chức thành hệ thống quan đảng chuyên trách song song với hệ thống cấp quyền; đồng thời, quan nhà nước cấp có tổ chức đảng hoạt động nhằm thực vai trò trực tiếp lãnh đạo quyền quan nhà nước Việc quy định hệ thống cấu trúc tổ chức Đảng, đồng nghĩa trách nhiệm tiếp nhận, thực quy định quan nhà nước Chính vậy, quan nhà nước phải đảm bảo yêu cầu, điều kiện để tổ chức hoạt động trụ sở, điều kiện sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động chế độ làm việc lương, phụ cấp cho người làm việc 19 tổ chức Ngoài ra, công tác cán bộ, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 54QĐ/TW ngày 12/5/1999 quy định chế độ học tập trị Đảng Trong quy định: việc học tập nâng cao trình độ lý luận trị gắn với việc tiêu chuẩn hóa cán bộ, đảng viên cấp, ngành Những quy định để Nhà nước triển khai thực thực tế công tác cán như: xét tiêu chuẩn để bổ nhiệm; luân chuyển, đánh giá cán bộ….nhằm đảm bảo công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ quản lý vị trí quan trọng quan nhà nước người Đảng giới thiệu trí - Các văn Đảng việc Đảng kiểm tra giám sát Nhà nước việc thực chủ trương, đường lối Đảng chế độ trách nhiệm Đảng việc lãnh đạo Nhà nước (đồng thời, chế độ trách nhiệm Nhà nước việc tiếp nhận lãnh đạo Đảng) Đối với hoạt động kiểm tra, giám sát Đảng, Đảng có số văn quy định cụ thể Phần nhiều số quy định, hướng dẫn quy trình nghiệp vụ để Đảng thực nội tổ chức đảng; song có số quy định chứa đựng nội dung để Nhà nước vào thực việc tiếp nhận kiểm tra, giám sát Đảng; ví dụ như: Chương VII Điều lệ ĐCSVN khóa X năm 2011 Hướng dẫn thực quy định công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng; Chương VII Chương VIII Điều lệ Đảng khóa XI ban hành kèm theo Quyết định số 46-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 BCH TW quy định trách nhiệm kiểm tra, giám sát Đảng; Căn quy định này, đảng viên làm việc quan nhà nước, tổ chức trị xã hội,… có vi phạm kỷ luật Đảng, bị Đảng xem xét, xử lý kỷ luật tiếp tục bị quyền quan nhà nước, tổ chức trị xã hội xem xét, xử lý mặt quyền đoàn thể đồng với kỷ luật đảng ngược lại Như vậy, thực trạng quy định Hiến pháp pháp luật hành lãnh đạo Đảng Nhà nước đánh sau: - Vai trò lãnh đạo Đảng Nhà nước xã hội quy định Hiến pháp Trong toàn nội dung Hiến pháp Việt Nam, vai trò lãnh đạo thể dạng gián tiếp (thông qua ghi nhận thành cách mạng Đảng lãnh đạo thực hiện), trực tiếp; từ việc quy định Lời Nói đầu đến việc cụ thể thành điều Hiến pháp - Số lượng văn QPPL Nhà nước lãnh đạo Đảng Nhà nước So với tổng thể nội dung CSPL lãnh đạo Đảng đối 20 với Nhà nước khẳng định rằng, số lượng quy định pháp luật không phản ánh đầy đủ lãnh đạo Đảng Nhà nước Đồng thời, QPPL làm CSPL lãnh đạo ĐCSVN NNVN nằm rải rác văn khác nhau, hầu hết lại có nội dung trùng lắp, mang tính chất nguyên tắc bảo đảm lãnh đạo Đảng số hoạt động Nhà nước - Trên thực tế, có nhiều quy định Đảng tổ chức đảng, đảng viên đồng thời quan nhà nước thực trực tiếp nhằm bảo đảm lãnh đạo Đảng Nhà nước 3.3 KINH NGHIỆM XÁC LẬP CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CHÍNH TRỊ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC TẠI MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI 3.4.1 Tại quốc gia chế trị đa đảng Trong nội dung hiến pháp hầu hết quốc gia chế trị đa đảng quy định đảng phái trị Theo đó, việc thành lập đảng phái trị quyền dân chủ phải tuân theo thủ tục, điều kiện cụ thể Ví dụ như: Điều 49 Cộng hòa Italia, năm 1947; Điều Hiến pháp Cộng hòa Pháp năm 1958; Điều Hiến pháp nước Cộng hòa Hàn Quốc, năm 1987, Việc quy định cụ thể điều kiện để tổ chức hoạt động hợp pháp đảng trị đồng nghĩa với việc đảng phái hoàn toàn bị xử lý chế tài pháp luật vi phạm điều kiện trên, chí bị giải tán Điều 40, Điều 41 Luật đảng trị Cộng hòa Macedonia (Phụ lục 1); Điều 16, Điều 33 Đạo luật đảng phái trị Nước cộng hòa liên bang Đức (Phụ lục 2) Trong pháp luật quốc gia này, chế định bầu vị trí chủ chốt máy nhà nước người đứng đầu quốc gia, nghị viện, tư pháp, quy định thẩm quyền vị trí Hiến pháp….chính biểu việc pháp luật quy định mối quan hệ đảng trị nhà nước Thông qua chế định bầu cử, đảng trị đưa thành viên đảng vào máy nhà nước; chuyển hóa vai trò lãnh đạo đảng trị nhà nước thể trực tiếp thông qua cá nhân Vì vậy, quan hệ với nhà nước, trách nhiệm đảng trị mặt pháp lý chủ yếu biểu trách nhiệm cá nhân mà đảng ủy quyền 3.4.2 Việc xác lập sở pháp lý lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Hiến pháp Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa (có hiệu lực từ 4/12/1982 chỉnh sửa, bổ sung lần vào năm 1988, 1993, 1999, 2004) cho phép đảng phái 21 hoạt động (đa đảng tham chính) song có đảng thực vai trò, vị trí lãnh đạo toàn diện, Đảng Cộng sản (một đảng chấp chính) Tuy nhiên, nay, máy nhà nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa, thực thể hóa số chức danh người đứng đầu nhà nước với người đứng đầu đảng; số quan nhà nước với quan đảng vậy, tách bạch: đảng lãnh đạo, đề đường lối, nghị quyết; nhà nước triển khai thực mà thực sự, lúc này, lãnh đạo đảng trở thành bước quy trình hoạt động nhà nước; trách nhiệm đảng gắn liền với trách nhiệm nhà nước Chương GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 4.1 NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH HOÀN THIỆN CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 4.1.1 Nhận thức cán bộ, đảng viên tính cần thiết việc hoàn thiện 4.1.2 Sự ổn định trị 4.1.3 Sự phát triển kinh tế - xã hội 4.2 QUAN ĐIỂM VỀ HOÀN THIỆN CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 4.2.1 Việc hoàn thiện sở pháp lý lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Nhà nước Việt Nam nhằm góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phát huy quyền làm chủ người dân đôi với việc nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động Đảng Nhà nước điều kiện Đảng cầm quyền lãnh đạo Nhà nước xã hội 4.2.2 Hoàn thiện sở pháp lý lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm tạo chế bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa cách hiệu điều kiện 4.2.3 Hoàn thiện sở pháp lý lãnh đạo Đảng Nhà nước phải đảm bảo quy định pháp luật xây dựng hoàn thiện pháp luật nhằm tạo sở pháp lý hoàn thiện so với nay, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền, hội nhập quốc tế 22 4.3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 4.3.1 Đổi tư trị- pháp lý lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Nhà nước Việt Nam điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Cần nhận thức rõ NNPQ XHCN Việt Nam nhà nước nhân dân, nhân dân nhân dân; nhà nước xây dựng xã hội dân sự, đó, cá nhân, tổ chức, kể tổ chức trị phải tôn trọng thực pháp luật cách đầy đủ, nghiêm chỉnh, thống Do vậy, việc pháp luật hóa lãnh đạo Đảng đối Nhà nước minh bạch quan hệ trị - pháp lý này, tạo thuận lợi cho Đảng, Nhà nước thực chức năng, nhiệm vụ theo ủy quyền nhân dân, nâng cao hiệu lãnh đạo Đảng, hiệu hoạt động Nhà nước - Việc pháp luật hóa lãnh đạo Đảng giúp cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, quyền làm tốt chức năng, nhiệm vụ mình; làm rõ trách nhiệm bên tham gia mối quan hệ lãnh đạo - đạo này; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để Đảng, Nhà nước nhân dân kiểm tra, giám sát cá nhân, tổ chức thực nhiệm vụ theo phân công, ủy quyền Để thực tốt giải pháp này, Đảng, Nhà nước cần tập trung giải số nhiệm vụ sau: Một là, Đảng cần thiết có định hướng tuyên truyền, giáo dục để thay đổi tư từ cấp lãnh đạo cao Đảng đến cấp sở việc hoàn thiện CSPL Đảng Nhà nước Hai là, Đảng Nhà nước cần tạo đồng thuận xã hội vấn đề Đảng cần phổ biến, giáo dục, tuyên truyền quan điểm định hướng, đạo Đảng tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật Đảng, có quy định lãnh đạo Đảng Nhà nước bối cảnh xây dựng NNPQ XHCN Việt Nam nhằm tới thống nhận thức cán bộ, đảng viên quần chúng Đảng làm việc máy Đảng, máy Nhà nước, đặc biệt cán bộ, đảng viên chuyên gia pháp luật, nhà hoạt động thực tiễn pháp luật quan có thẩm quyền xây dựng pháp luật 4.3.2 Hoàn thiện quy định pháp luật Đảng Cộng sản Việt Nam, 23 có quy định lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Nhà nước Việt Nam Việc hoàn thiện quy định pháp luật để cụ thể hóa Điều Hiến pháp năm 2013 cần thực hai cấp độ: Một là, hoàn thiện QPPL có nằm rải rác văn QPPL nêu phần thực trạng, nhằm đảm bảo lĩnh vực công tác Nhà nước có quy định pháp luật bảo đảm vai trò lãnh đạo Đảng Các quy phạm phải hoàn thiện theo hướng làm rõ, cụ thể hóa trách nhiệm Đảng Nhà nước chức năng, hoạt động Nhà nước: nội dung lãnh đạo? hình thức lãnh đạo? cách thức tiếp nhận lãnh đạo Đảng Nhà nước nào? Tuy nhiên, giải pháp hoàn thiện coi giải pháp mang tính trước mắt Ưu điểm giải pháp việc hoàn thiện tiến hành nhanh chóng; yêu cầu, điều kiện thực phức tạp Tuy nhiên, hạn chế giải pháp việc hoàn thiện phải tiến hành sở rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện nhiều văn pháp luật hành Đồng thời, với việc hoàn thiện riêng lẻ nhiều văn quy định nhiều lĩnh vực khác dẫn đến tình trạng có quy định bị trùng lắp lẽ, lĩnh vực quản lý xã hội khác nhau, song hình thức lãnh đạo Đảng Nhà nước không thay đổi Hai là, lãnh đạo Đảng, Nhà nước ban hành đạo luật Đảng Đây coi giải pháp triệt để Tuy nhiên, phương án ban hành đạo luật Đảng tương đối phức tạp lý do: điều kiện, yêu cầu để tiến hành (phải đảm bảo thuận lợi tốt từ yếu tố ảnh hưởng đến trình hoàn thiện); quy trình xây dựng luật Vì vậy, coi phương án hoàn thiện lâu dài Phạm vi điều chỉnh Luật: quy định vị trí, vai trò Đảng HTCT xã hội nước ta; quy định trực tiếp lãnh đạo ĐCSVN NNVN Đối tượng điều chỉnh Luật: mối quan hệ Đảng với thiết chế trị hệ thống trị như: Nhà nước, MTTQ với xã hội, đó, tập trung mối quan hệ Đảng với Nhà nước để thực lãnh đạo Đảng Nhà nước Cấu trúc Luật: Luật phân chia thành chương, điều, khoản Do tầm quan trọng đặc biệt mối quan hệ Đảng với Nhà nước nên Luật cần có chương riêng quy định mối quan hệ Đảng Nhà nước Nội dung chương bao gồm quy định về: - Các nguyên tắc chung lãnh đạo Đảng Nhà nước; 24 - Hệ thống cấu trúc tổ chức Đảng; - Phạm vi nội dung hình thức lãnh đạo Đảng Nhà nước; - Trách nhiệm Nhà nước việc tiếp nhận lãnh đạo Đảng biểu việc: + Tạo điều kiện sở vật chất kỹ thuật để tổ chức Đảng hoạt động; + Trách nhiệm phối hợp với cấp ủy cấp để xây dựng quy chế làm việc Bí thư cấp ủy cấp ủy với thủ trưởng quan nhà nước ban lãnh đạo quan nhà nước; + Tiêu chuẩn trị quy trình công tác chuẩn bị nhân vị trí quản lý, lãnh đạo chủ chốt quan nhà nước; + Nguyên tắc chuyển hóa hình thức kỷ luật Đảng thành chế tài xử lý vi phạm quan nhà nước ngược lại Để thực giải pháp trên, Đảng, Nhà nước cần giải đồng số nhiệm vụ chủ yếu sau: - Đảng cần tổng kết thực tiễn công tác lãnh đạo Đảng thời gian qua làm sở cho việc xây dựng quy định Luật - Nhà nước cần đưa việc xây dựng Dự án Luật vào chương trình xây dựng Luật Quốc hội sau thực theo quy trình xây dựng tổ chức thực luật theo quy định Hiến pháp pháp luật 4.3.3 Nâng cao lực lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam lực tiếp nhận chấp hành lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Nhà nước Việt Nam Đảng Nhà nước cần tiến hành đồng cải cách tổ chức đảng máy nhà nước nhằm tạo chế chuyển hóa ý chí có hiệu nhằm nâng cao lãnh đạo Đảng Nhà nước Đối với cải cách máy nhà nước: - Đẩy mạnh thực chủ trương thi tuyển cạnh tranh số chức danh lãnh đạo chủ chốt quan Nhà nước Đảng cần sớm có hướng dẫn, quy định thống Nhà nước, để Nhà nước cụ thể thành quy định, sách pháp luật thực cách công khai, minh bạch, thường xuyên, liên tục - Nhà nước cần đẩy mạnh việc xây dựng thực thi hệ thống mô tả công việc gắn với vị trí việc làm; sở xác định tiêu chuẩn chức danh máy 25 Nhà nước để đảm bảo tổ chức máy nhà nước tinh gọn; đổi hình thức tuyển dụng công chức, viên chức để đảm bảo cạnh tranh công bằng, minh bạch thí sinh - Cần đẩy mạnh hoạt động tổng rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức biên chế có quan nhà nước nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống trùng lắp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; chuyển giao công việc mà quan hành nhà nước không nên làm làm hiệu thấp cho xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức phi phủ đảm nhận - Tăng cường hoạt động giám sát, kiểm tra, tra việc thực thi nhiệm vụ, công vụ cán bộ, công chức, viên chức nhiều hình thức Đối với cải cách tổ chức đảng, cần đặt số phương hướng sau: - Đối với cấp địa phương, cần tiếp tục mở rộng thực việc thể hóa chức danh chủ tịch HĐND với chức danh bí thư cấp ủy cấp tất cấp; tiến tới, cần nghiên cứu thể hóa ba chức danh: chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND Bí thư cấp ủy cấp Có thể coi giải pháp nhằm kiện đảm bảo thực chuyển hóa ý chí lãnh đạo Đảng thành ý chí Nhà nước cách hiệu - Đảng cần thiết tiến hành hoạt động đánh giá hiệu hoạt động tổ chức đảng thành lập quan, đơn vị Nhà nước để thực việc tinh giảm có hiệu Cụ thể là: Ở cấp trung ương, có BCS Chính phủ nên không thiết phải có BCS Bộ để nâng cao tính thống lãnh đạo, điều hành Thủ tướng Chính phủ vừa với trọng trách người đứng đầu Chính phủ; vừa với trọng trách người đứng đầu tổ chức đảng Chính phủ Ở cấp địa phương nên xem xét lại tính cần thiết BCS đảng HĐND UBND cấp tỉnh Bởi lẽ nay, BCS nhiều đạo, định hướng công tác chuyên môn cho HĐND UBND cấp tỉnh Nhiệm vụ chủ yếu công tác chuẩn bị nhân chủ chốt quan nha nước cấp, song việc thực tế lại chủ yếu định quan cấp ủy chuyên trách Đảng hoạt động song song với máy quyền cấp (cụ thể tỉnh/thành ủy) KẾT LUẬN Việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đặt cho Đảng, Nhà nước nhân dân ta nhiệm vụ hoàn thiện CSPL lãnh đạo Đảng Nhà nước nhằm thực thi có hiệu quyền dân chủ nhân dân, đặc biệt dân chủ trị; nâng cao hiệu lực lãnh đạo Đảng Nhà nước xã hội, hiệu 26 hoạt động quản lý, điều hành đất nước Nhà nước; đồng thời, tạo chế bảo vệ Đảng hữu hiệu Các công trình nghiên cứu nước nước vấn đề liên quan đến đảng trị, đảng cầm quyền, mối quan hệ Đảng Nhà nước ….có khối lượng chất lượng tương đối đồ sộ, sâu sắc; nhiên vấn đề pháp lý hóa mối quan hệ Đảng Nhà nước nay, đề cập đến, song đặt nhiều mâu thuẫn, bỏ ngỏ Trên sở tiếp thu, kế thừa kết nghiên cứu sâu sắc thống cao vấn đề đảng trị đảng cầm quyền trước đây, Luận án tiếp tục tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận, thực tiễn vị trí, vai trò Đảng Nhà nước để đưa đến kết luận tính tất yếu khách quan lãnh đạo Đảng Nhà nước; cần thiết phải xây dựng CSPL hoàn thiện CSPL lãnh đạo Đảng Nhà nước giai đoạn Luận án xây dựng khái niệm CSPL hoàn thiện CSPL lãnh đạo Đảng Nhà nước Trên sở đánh giá thực trạng CSPL lãnh đạo Đảng Nhà nước có nhận diện yếu tố ảnh hưởng đến việc hoàn thiện CSPL nêu trên, Luận án đề ba quan điểm trị - pháp lý ba giải pháp để hoàn thiện CSPL lãnh đạo Đảng Nhà nước Ba giải pháp để hoàn thiện CSPL lãnh đạo Đảng Nhà nước gồm: Một là, đổi tư trị- pháp lý lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Nhà nước Việt Nam điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Hai là, hoàn thiện quy định pháp luật Đảng Cộng sản Việt Nam, có quy định lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Nhà nước Việt Nam; Ba là, nâng cao lực lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, lực tiếp nhận chấp hành lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Nhà nước Việt Nam Với tầm hiểu biết hạn chế phạm vi có hạn Luận án, cố gắng phân tích, làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn hoàn thiện CSPL lãnh đạo Đảng Nhà nước Việt Nam để từ kiến nghị giải pháp hoàn thiện mang tính khả thi với mong muốn góp phần nhỏ bé để nâng cao nhận thức CSPL hoàn thiện CSPL lãnh đạo Đảng Nhà nước Việt Nam nói riêng bổ sung, hoàn thiện lý luận NNPQ XHCN Việt Nam nói chung./
- Xem thêm -

Xem thêm: (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) HOÀN THIỆN CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) HOÀN THIỆN CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC) HOÀN THIỆN CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay