50 bt dai so 7 3763

5 221 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 14:29

50 BÀI TẬP ĐẠI SỐ LỚP Bài Tính hợp lí   1 81 a  :  :  :  27   128  7  15 b    32  c 0,5   0,    35  15  7 1 1 1 1 1 1          d e 66      124  37   63  124  72 56 42 30 20 12  2 11  3 1 3    :x Bài Tìm x a b  x  1  x    c   x  7 14 35  3   d 1 x  x  6 Bài 3.Tìm x e  1 x:     3 g  1  1 b    x      2  2 a / x + / =0 x: 0,16 = 9: x c / x – 1, / = 2,6 1 / x/  e / x  /  f / x – / = x - Bài So sánh 14 60 38 129 17 17 11 22 141 159 ; ; ; ; ; a b c d e g 21 72 133 344 200 314 54 37 893 901 5  10 ; ; 24 24 Bài Tính 10 27  23 15  41  a  b c    d 12 18  41 83  25 4 1            13 13  Bài Tính nhanh 13 40 19 5 5 14 a   b  c .10 d   7 7 3 92 11 11 11 Bài Tính nhanh 3 3 3 4 2 2   a b   c 0,4.3 + ( -0, 4) – ( -0,4) ( -8 ) 10 20 10 14 10 14 14 Bài Tìm x biết a  x  1 x    b x  x  c  x  1 x    d d  x  1 x    Bài Tìm x biết a  x  3 3x    b x   c  x  1  x    d x2  x  Bài 10 Tính a / -3 / b / 2+4.( -5) / e c / x2 +1/ B = 3a- 3ab –b biết / a / = b = -1 Bài 11 tìm x , y biết a / 2x – / d A = / 2x +2xy –y / biết x = 2,5 y = 3 5a  biết / a / = ; / b/ = 0,25 b b 7,5 -3 / 5-2x / = -4,5 c / 3x – / + / 3y + / = g C = d x2 = e  x  3  16 f  x    243 g x 27  3x h n 3  37 Bài 12 Tìm x biết a / x / + x = b / x / - x = c / x / + x = 2x d x / x / = x2 e / -3 / + / 3x – / =5 Bài 13 Tìm giá trị nhỏ biểu thức sau a A = 3, + / 2x + / b B = / 3x – 5, / - 14, c C = x2 + d D = ( x +1)2 Bài 14 Tìm giá trị lớn biểu thức sau a.M = - / 2x – / b N = - / 2x + / + c P = -1 - / 5-3x / d Q = - (x + 3)2 – Bài 15 Tính 1 812 a 32 243 b  4.2  :  161  2 1  1     d         2  :  : e 2   2  Bài 16 So sánh 1 267 1347 13 29 ; ; ; a b c 1000 268 1343 38 88 1 ;   16    52  1   0,37     1, 28    2,5   12      32   32   23  c d 18 181818 ; 31 313131 e Bài 17 So sánh a 637 ; 1612 e 3500 ; 7300 Bài 18 So sánh 13 a ; 19 1000000 69 ; ; 6.9 Bài 19 So sánh a 85 ;3.47 Bài 20 So sánh a 1010 ; 48 50 51318 b 18 23 ; 91 114 3246 45984 ; 3247 45983 b c c 33 53 ; 131 217 b 9920 ;999910 c 5299; 3501 Bài 21 So sánh : a ;2 63 28 ;5 20 22 18 14 22 18   ;B    39 27 43 39 29 41 Bài 22 So sánh 7 a A   ; B   8 8 d c 222333 ;333222 b 199010 +1990 ; 199110 27 21 213 ; 52 523 d 22 51 ; 67 152 1313 1111 ; 9191 7373 e 1 a ;0 a g d 321 ; 231 d 323 ; 515 e.111979 ;371320 e 12723 ; 13     b   ;   243   83  c A  107  108  ;B  b A  10  10  101992  101993  B  101991  101992  Bài 23 So sánh 1015  1016  n n2 ; (n  N ) a A  16 ; B  17 b c n 1 n  10  10  n n 1 ; (n  N * ) n3 n4 Bài 24 Tính giá trị biểu thức a / 111-324 / + / -2 – 415/ + / 354 – 123 / b / -23 + 52 – 35 / - / 34 - 25 – 122 / 1, 09  0, 29   2,3  : 6, 25  1 c d    :  c  d 13  8.0,0125  6,9 9    18,9  16  20   10 25 45  44 63 84 Bài 25 Tìm số nguyên dương n biết a  22 :  2n  32 b 27  3n  243 c 125  5.5n  25 d 32< 2n< 128 e c A  2.16  2n  Bài 26 Tính  11    2  a A =   2,5  :     b B =   10  15   1000   : 0,5    0,   31    5   n n 1 n 1 1 1 C =      d  1  1  1 ( n số tự nhiên )  1000   10 15 Bài 27 tìm x biết 1 2 2 a x    b  x   c  x  1  x    10 11 21 5 3 1 2 d  x  1  x    5 3 1 1 x x 1 2  c  d 0 Bài 28 Tìm x biết a  x  1  x    b x2 2 x2 5 3 e  x  1  x   Bài 29 Tìm x a / x – 3,5 / < b / 2x - /  c / x – /  d / 3x – / < -4 e / x – / > g / 2x / -  h < / x / < i / 3x + / + >0 a  3  33   3 Bài 30 Tính 1 b 23     22.4   2  : 2 c 1 64 16   : 82 2 Bài 31 Chứng minh 3 5 c 12 16 a 12  18 93 3  3  20 10 b 75  45 30  53  125  64 253 d Bài 32 Tìm x biết x2 x4 2 x x 3 a,  x  1   x  1 b  x  1   x  1 Bài 33 Tính 2 5  10   A  (13   10 ).230  46 ; B  1   : 12  14  27 25 7  3  Tính A: B Bài 34 tìm x ; y nguyên biết x y = x + y = Bài 35 tính  1  1 a 16     13     3  3 Bài 36 Tìm x biết a : x  : 0, 3x Bài 37.Tìm x y biết  1  1 b    :      3  3 b / x + / / - = -1 Bài 39 Rút gọn phân số 4.7 3.21 a b 9.32 14.15 17.5  17  20 Bài 40 Rút gọn phân số 49  7.49 4116  14 a b 49 10290  35 4  2  2 c 32       67  3  3 c : x = x : 125 d 2x + = = 1 x  3/ /  y /  2 Bài 38.Tìm số nguyên x để biểu thức A số nguyên A  c c 2.5.13 26.35 2929  101 2.1919  404 x2 d 9.6  9.3 18 d 23.35.46 2.43 e e     12n  30n  2 2 32 22 32 42 52 Bài 42 Tính giá trị biểu thức a A = b B = 1.2 2.3 3.4 4.5 1.3 2.4 3.5 4.6 2 2     c 3.5 5.7 7.9 97.99 Bài 43 Tìm số biết số số tổng số 258 11 3 2 Bài 44 Tính a  b  c 5  d 2  e  7 7 3 Bài 41 Chứng tỏ phân số sau tối giản A= Bài 45 Tìm y a 0, y - y  12 x 1     1 :  4   28   Bài 46 Tìm n biết a n + 30% n = -1,3 b y :  2,5 b n - 25% n = c 5, y  13 15 c n  16  13, 25 d d 0, 25 n + 0, 75 n = 3    Bài 47 Tính a 5.7 7.9 59.61 b   22 13   13 11 13  104  24 12 0, 75    25%   : 15 13  195  47 1  1  3 Bài 48 Tìm x biết a    30, 75  x     0, 415   : 0, 01 200   12  5   b    x   :16  24   1  2  c    10, 75  x      0, 225  : 0,1 12 6  5  10  108 Bài 49 So sánh A = B = 108  108  Bài 50 Tìm x nguyên 1 1 1 1 a     x      5 2 11   3    b 4,85    1,105   x  9,1   6,85   4    c1
- Xem thêm -

Xem thêm: 50 bt dai so 7 3763, 50 bt dai so 7 3763, 50 bt dai so 7 3763

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay