(Luận án tiến sĩ luật học) Pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế trong sử dụng đất

170 216 0
  • Loading ...
1/170 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 14:29

(Luận án tiến sĩ luật học) Pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế trong sử dụng đất(Luận án tiến sĩ luật học) Pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế trong sử dụng đất(Luận án tiến sĩ luật học) Pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế trong sử dụng đất(Luận án tiến sĩ luật học) Pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế trong sử dụng đất(Luận án tiến sĩ luật học) Pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế trong sử dụng đất(Luận án tiến sĩ luật học) Pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế trong sử dụng đất Bộ Giáo dục Đào tạo t pháp trờng đại học luật hà nội nguyễn ngọc minh pháp luật quyền nghĩa vụ tổ chức kinh tế sử dụng đất luận án tiến sĩ luật học Hà nội - 2016 Bộ Giáo dục Đào tạo t pháp trờng đại học luật hà nội nguyễn ngọc minh pháp luật quyền nghĩa vụ tổ chức kinh tế sử dụng đất Chuyên ngành : Luật kinh tế Mã số : 62 38 01 07 luận án tiến sĩ luật học Ngời hớng dẫn khoa học: PGS.TS Hoàng Thế Liên PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến Hà nội - 2016 LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc s liu nờu lun ỏn l trung thc Nhng kt lun khoa hc ca lun ỏn cha tng c cụng b bt k cụng trỡnh no khỏc Tác giả luận án Nguyn Ngc Minh mục lục Trang mở đầu Chng 1: TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU V C S Lí THUYT CA TI 1.1 Tng quan tỡnh hỡnh nghiờn cu 1.2 C s lý thuyt ca ti 35 Chng 2: MT S VN Lí LUN V PHP LUT V QUYN V 40 NGHA V CA T CHC KINH T TRONG S DNG T 2.1 Ch s hu ton dõn v t v quyn s dng t ca t chc 40 kinh t 2.2 Lý lun v cỏc t chc kinh t s dng t Chng 3: THC TRNG PHP LUT V QUYN V NGHA V 52 79 CA T CHC KINH T TRONG S DNG T 3.1 Phng thc s dng t ỏp dng i vi cỏc t chc kinh t 79 phỏp lut hin hnh 3.2 Quyn v ngha v ca t chc kinh t s dng t 95 3.3 Sỏp nhp, gii th t chc kinh t s dng t v thu hi t 116 3.4 Quyn v ngha v i vi t ca doanh nghip nh nc c 118 phn húa Chng 4: NH HNG V GII PHP GểP PHN HON THIN 128 PHP LUT V QUYN V NGHA V CA T CHC KINH T TRONG S DNG T 4.1 nh hng hon thin phỏp lut v quyn v ngha v ca t chc 128 kinh t s dng t 4.2 Gii phỏp hon thin phỏp lut v quyn v ngha v ca t chc 133 kinh t s dng t KT LUN 151 DANH MC CC CễNG TRèNH KHOA HC CễNG B LIấN 156 QUAN N TI LUN N DANH MC TI LIU THAM KHO 157 M U Tớnh cp thit ca vic nghiờn cu ti T chc kinh t l lng lc nũng ct cú vai trũ rt quan trng thi k y mnh ton din cụng cuc i mi t nc to nn tng n nm 2020 nc ta c bn tr thnh nc cụng nghip phỏt trin theo hng hin i Trong hot ng sn xut - kinh doanh ca t chc kinh t, t cú ý ngha quan trng c bit; bi l, t l mt nhng yu t u vo khụng th thiu c ca quỏ trỡnh sn xut Nú to c s nn tng, a bn xõy dng nh xng, kho tng, khụng gian cho hot ng ca t chc kinh t Vic t chc kinh t tip cn t d dng, thun li hay khú khn cú tỏc ng trc tip, mnh m n tớnh hp dn ca mụi trng u t, kinh doanh nc ta Do tớnh c thự ca ch s hu ton dõn v t m Nh nc l i din ch s hu nờn vic tip cn t ca t chc kinh t c thc hin thụng qua vic Nh nc giao t, cho thuờ t v cụng nhn quyn s dng t n nh lõu di K t õy, quyn v ngha v ca t chc kinh t s dng t c hỡnh thnh Ch nh quyn v ngha v ca t chc kinh t s dng t l mt nhng ni dung c bn ca phỏp lut t Cỏc quy nh v quyn v ngha v ca t chc kinh t s dng t c cp chi tit, c th k t Lut t nm 1993 i v c bit l t Phỏp lnh v quyn v ngha v ca t chc nc s dng t ngy 14/10/1994 c ban hnh Ch nh ny tip tc c k tha, b sung v hon thin Lut t nm 2003 v cỏc bn hng dn thi hnh Vic i cỏc quy nh v quyn v ngha v ca t chc kinh t s dng t ó to c s phỏp lý iu chnh hot ng ca t chc kinh t s dng t c bit, cỏc quy nh v chuyn quyn s dng t khụng ch to iu kin thun li cho t chc kinh t tip cn t s dng vo mc ớch sn xut - kinh doanh, dch v m cũn gúp phn to hnh lang phỏp lý cho vic xõy dng v thỳc y s phỏt trin ca th trng bt ng sn hot ng theo hng cụng khai, minh bch v lnh mnh Mc dự, Lut t nm 2003 v cỏc bn hng dn thi hnh ó cú nhng sa i, b sung v quyn v ngha v ca t chc kinh t s dng t nhm ỏp ng ũi hi ca hot ng sn xut - kinh doanh Tuy nhiờn, thc tin thi hnh Lut t nm 2003 cho thy cũn nhiu bt cp liờn quan n quyn v ngha v s dng t ca t chc kinh t; ú, bt cp d nhn thy nht l s khụng bỡnh ng vic tip cn t gia t chc kinh t vi ngi Vit Nam nh c nc ngoi; t chc, cỏ nhõn nc ngoi s dng t thc hin d ỏn u t ti Vit Nam iu ny th hin: i) T chc kinh t c Nh nc cho thuờ t tr tin thuờ t hng nm; ú, ngi Vit Nam nh c nc ngoi; t chc, cỏ nhõn nc ngoi s dng t thc hin d ỏn u t ti Vit Nam c Nh nc Vit Nam cho thuờ t tr tin thuờ t hng nm, cho thuờ t tr tin thuờ t mt ln cho c thi gian thuờ; ii) T chc kinh t c Nh nc giao t cú thu tin s dng t s dng t vo mc ớch sn xut - kinh doanh Ngc li, t chc, cỏ nhõn nc ngoi s dng t thc hin d ỏn u t ti Vit Nam khụng c Nh nc Vit Nam giao t cú thu tin s dng t Hn na, o Lut ny cha cú y cỏc quy nh c th v quyn v ngha v ca t chc kinh t c phn húa hoc chia tỏch, sỏp nhp v.v Bờn cnh ú, mc dự Lut t nm 2003 quy nh t chc kinh t s dng t theo hỡnh thc thuờ t tr tin thuờ t hng nm c bỏn, tng cho, cho thuờ li, th chp v gúp bng ti sn thuc s hu ca mỡnh gn lin vi t Song trờn thc t, t chc kinh t s dng t theo hỡnh thc ny chuyn nhng quyn s dng t c phn húa hoc chia tỏch, sỏp nhp Nhng hn ch, bt cp ny ó c Lut t nm 2013 tng bc khc phc Lut t nm 2013 c Quc hi khúa XIII ti k hp th thụng qua ngy 29/11/2013 v cú hiu lc thi hnh k t ngy 01/07/2014 ó k tha, b sung v hon thin ch nh v quyn v ngha v ca t chc kinh t s dng t o lut ny ang c cỏc B, ngnh, a phng v cng ng doanh nghip tớch cc trin khai thc hin Song mt t l lm th no xõy dng c ch thc thi cú hiu qu Lut t nm 2013 núi chung v cỏc quy nh v quyn v ngha v ca t chc kinh t s dng t núi riờng Trong bi cnh ú, vic nghiờn cu mt cỏch cú h thng ch nh phỏp lut v quyn v ngha v ca t chc kinh t s dng t l cn thit c trờn phng din lý lun v thc tin khụng nhng gúp phn tớch cc vo vic xõy dng c ch bo m thi hnh Lut t nm 2013 m cũn tip tc b sung, hon thin h thng c s lý lun v quyn v ngha v ca t chc kinh t s dng t di khớa cnh lut hc Vi cỏc lý c bn trờn õy, tụi la chn ti "Phỏp lut v quyn v ngha v ca t chc kinh t s dng t" lm lun ỏn tin s Lut hc Mc ớch nghiờn cu Nghiờn cu ti ny, lun ỏn hng n vic t c cỏc mc ớch c bn sau õy: - B sung, hon thin c s lý lun v c s thc tin ca ch nh phỏp lut v quyn v ngha v ca t chc kinh t s dng t ti Vit Nam - a gii phỏp hon thin v nõng cao hiu qu thc thi ch nh phỏp lut v quyn v ngha v ca t chc kinh t s dng t ti Vit Nam Nhim v nghiờn cu t c cỏc mc ớch nghiờn cu c bn trờn õy, lun ỏn xỏc nh nhng nhim v nghiờn cu c th sau: - Phõn tớch v nhn din bn cht ca cỏc khỏi nim, bao gm: Khỏi nim t chc kinh t; khỏi nim quyn v ngha v s dng t; khỏi nim t chc s dng t núi chung v khỏi nim t chc kinh t s dng t núi riờng - Lun gii c s lý lun v c s thc tin ca vic tip tc hon thin ch nh phỏp lut v quyn v ngha v ca t chc kinh t s dng t - ỏnh giỏ khỏi quỏt lch s hỡnh thnh v phỏt trin ca ch nh phỏp lut v quyn v ngha v ca t chc kinh t s dng t nc ta nhm ch s phỏt trin t xõy dng cỏc quy nh v quyn v ngha v ca ch th ny s dng t - C ch iu chnh ca phỏp lut i vi vic s dng t ca t chc kinh t s dng t nc ta - Tỡm hiu thc tin phỏp lý v kinh nghim ca Trung Quc vic xỏc lp ch nh quyn v ngha v ca t chc kinh t s dng t - Bi hc kinh nghim i vi Vit Nam - Phõn tớch ni dung ch nh phỏp lut v quyn v ngha v ca t chc kinh t s dng t - ỏnh giỏ thc trng thi hnh ch nh phỏp lut v quyn v ngha v ca t chc kinh t s dng t nhm ch nhng thnh cụng v nhng hn ch, bt cp; nguyờn nhõn ca nhng hn ch, bt cp - Phõn tớch nh hng v xut cỏc kin ngh gúp phn hon thin, nõng cao hiu qu thc thi ch nh phỏp lut v quyn v ngha v ca t chc kinh t s dng t nc ta i tng v phm vi nghiờn cu 4.1 i tng nghiờn cu Vi ti "Phỏp lut v quyn v ngha v ca t chc kinh t s dng t", lun ỏn xỏc nh i tng nghiờn cu, bao gm: - Cỏc quy nh ca phỏp lut t ai, c bit l nghiờn cu Lut t nm 2013 v cỏc bn hng dn thi hnh v quyn v ngha v ca t chc kinh t s dng t - Quan im, ng li ca ng, chớnh sỏch ca Nh nc ta v qun lý v s dng t núi chung v ch nh v quyn v ngha v ca t chc kinh t s dng t núi riờng - C ch thi hnh phỏp lut t Vit Nam t thi k i mi (nm 1986) n - Thc trng thi hnh Lut t nm 2003 núi chung v ch nh v quyn v ngha v ca t chc kinh t s dng t núi riờng - Kinh nghim ca Trung Quc v phỏp lut t ai; c bit l ch nh phỏp lut v quyn v ngha v ca t chc kinh t s dng t - Mt s v vic c th v thc thi ch nh phỏp lut v quyn v ngha v ca t chc kinh t s dng t 4.2 Gii hn phm vi nghiờn cu "Phỏp lut v quyn v ngha v ca t chc kinh t s dng t" l ti cú phm vi nghiờn cu rt rng v liờn quan n nhiu quy nh ca mt s o lut nh Lut t ai, Lut doanh nghip, Lut u t, B lut dõn s, Lut thng mi, Lut kinh doanh bt ng sn v Lut ngõn hng v cỏc t chc tớn dng v.v Tuy nhiờn, khuụn kh cú hn ca mt lun ỏn tin s lut hc; lun ỏn ny trung nghiờn cu nhng c th sau õy: Mt l, lý gii lm rừ mt s lý lun liờn quan n quyn v ngha v ca t chc kinh t s dng t, lm rừ bn cht, nhng c trng ca ch nh phỏp lut v quyn v ngha v ca t chc kinh t s dng t Hai l, nghiờn cu ch nh phỏp lut v quyn v ngha v ca t chc kinh t s dng t c quy nh cỏc lut t ca nc ta lm rừ tớnh k tha v phỏt trin ca ch nh ny ng thi trung phõn tớch, ỏnh giỏ ni dung cỏc quy nh ca Lut t nm 2013 v cỏc bn hng dn thi hnh v quyn v ngha v ca t chc kinh t s dng t bao gm t chc kinh t nc, doanh nghip cú u t nc ngoi Ba l nghiờn cu cỏc quy nh hin hnh v iu kin, trỡnh t, th tc v c ch thc hin quyn v ngha v ca t chc kinh t s dng t Bn l, nghiờn cu, ỏnh giỏ thc trng thi hnh cỏc quy nh ca Lut t nm 2013 v cỏc bn hng dn thi hnh v ny Phng phỏp nghiờn cu t c mc tiờu nghiờn cu, lun ỏn s dng cỏc phng phỏp nghiờn cu c bn sau õy: - Phng phỏp lun nghiờn cu khoa hc vt bin chng, vt lch s ca ch ngha Mỏc - Lờ nin v t tng H Chớ Minh v Nh nc phỏp quyn - Ngoi ra, lun ỏn cũn s dng cỏc phng phỏp nghiờn cu c th, bao gm: (i) Phng phỏp phõn tớch, phng phỏp ỏnh giỏ, phng phỏp tng hp, phng phỏp so sỏnh c s dng ti Chng v Chng ca lun ỏn tỡm hiu tng quan tỡnh hỡnh nghiờn cu v lý gii, soi sỏng nhng lý lun t (ii) Phng phỏp ỏnh giỏ, phng phỏp din gii, phng phỏp tng hp v.v c s dng ti Chng nghiờn cu, ỏnh giỏ thc trng phỏp lut v quyn v ngha v ca t chc kinh t s dng t lm rừ nhng thnh cụng cng nh nhng hn ch, bt cp quy nh v thc thi cỏc quy nh v quyn, ngha v ca t chc kinh t s dng t (iii) Phng phỏp bỡnh lun, phng phỏp quy np, phng phỏp lp lun, phng phỏp suy din v.v c s dng ti Chng xỏc nh hng v kin ngh cỏc gii phỏp hon thin phỏp lut v quyn v ngha v ca t chc kinh t s dng t Nhng im mi ca lun ỏn Trờn c s tip thu v k tha kt qu nghiờn cu ca cỏc cụng trỡnh khoa hc ó cụng b; lun ỏn vi ti "Phỏp lut v quyn v ngha v ca t chc kinh t s dng t" cú nhng im mi c bn sau õy: - Gúp phn b sung h thng c s lý lun v quyn v ngha v ca t chc kinh t s dng t v phỏp lut v quyn v ngha v ca t chc kinh t s dng t ti Vit Nam - Gii mó ni hm cỏc khỏi nim v quyn v ngha v; v quyn v ngha v s dng t; v t chc kinh t; v quyn v ngha v ca t chc kinh t s dng t - Phõn tớch khỏi nim v c im phỏp lut v quyn v ngha v ca t chc kinh t s dng t - Nhn din nhng hn ch, bt cp v nguyờn nhõn ca hn ch, bt cp ca phỏp lut v quyn v ngha v ca t chc kinh t s dng t trờn c s ỏnh giỏ thc trng lnh vc phỏp lut ny ti Vit Nam - a cỏc gii phỏp mang tớnh khoa hc nhm gúp phn hon thin, nõng cao hiu qu thc thi phỏp lut v quyn v ngha v ca t chc kinh t s dng t ti Vit Nam Kt cu ca lun ỏn Ngoi phn m u, kt lun v danh mc ti liu tham kho, ni dung ca lun ỏn gm chng, 10 tit 152 nm 2003 i thay th Lut t nm 1993, Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut t nm 1998 v nm 2001 ó dnh mt chng quy nh v quyn v ngha v ca ngi s dng t (trong ú cú quyn v ngha v ca t chc kinh t s dng t) K tha quy nh ca Lut t nm 2003, Lut t nm 2013 cú mt chng quy nh v quyn v ngha v ca ngi s dng t, bao gm cỏc quy nh v quyn v ngha v chung ca ngi s dng t v cỏc quy nh v quyn v ngha v c th ca tng nhúm ch th s dng t (trong ú cú t chc kinh t s dng t) Cỏc quy nh v quyn v ngha v ca t chc kinh t s dng t ngy cng c sa i, b sung v hon thin theo hng bỡnh ng, khụng phõn bit i x v quyn v ngha v gia t chc kinh t nc vi doanh nghip cú u t nc ngoi s dng t nhm ỏp ng yờu cu ca hi nhp quc t ca Vit Nam Ch nh v quyn v ngha v ca t chc kinh t s dng t chu s chi phi mnh m ca cỏc yu t, bao gm ch s hu ton dõn v t ai; c ch qun lý kinh t; mc ớch v hỡnh thc s dng t v.v Lut t nm 2013 v cỏc bn hng dn thi hnh khụng ch k tha nhng quy nh v quyn v ngha v ca t chc kinh t s dng t ca Lut t nm 2003 m cũn b sung mt s quy nh mi nhm ỏp ng yờu cu phỏt trin t nc thi k y mnh ton din cụng cuc i mi v hi nhp quc t nh b sung quy nh quyn v ngha v ca t chc kinh t nhn chuyn nhng quyn s dng t, chuyn mc ớch s dng t; quy nh v quyn v ngha v ca t chc kinh t nhn gúp bng quyn s dng t, quyn s dng t ca t chc kinh t gii th, phỏ sn; quy nh v quyn v ngha v ca doanh nghip liờn doanh s dng t nhn gúp bng quyn s dng t; doanh nghip 100% u t nc ngoi c chuyn i t doanh nghip liờn doanh v.v Lut t nm 2013 b sung quy nh Nh nc cho thuờ t thu tin thuờ t mt ln cho c thi gian thuờ i vi t chc kinh t; Nh nc giao t cú thu tin s dng t cho doanh nghip cú u t nc ngoi thc hin d ỏn 153 u t xõy dng nh bỏn hoc kt hp gia bỏn v cho thuờ nhm xúa b s bt bỡnh ng v quyn v ngha v gia t chc kinh t vi doanh nghip cú u t nc ngoi s dng t thc hin d ỏn u t ti Vit Nam Tuy nhiờn, quỏ trỡnh thc thi cỏc quy nh ca Lut t nm 2013 v quyn v ngha v ca t chc kinh t s dng t gp khụng ớt khú khn, thỏch thc nh trờn thc t vic tip cn t gia t chc kinh t thuc cỏc thnh phn kinh t cũn thiu s bỡnh ng (c bit l i vi doanh nghip t nhõn va v nh); cỏc t chc kinh t ch yu tip cn t ti th trng s cp quyn s dng t thụng qua vic Nh nc giao t, cho thuờ t mang nng tớnh cht xin cho tim n nguy c tham nhng, tiờu cc, li ớch nhúm, ú cỏc giao dch v quyn s dng t trờn th trng th cp v quyn s dng t dng nh cũn ớt phỏt trin thiu khung phỏp lý hon chnh, y v ton din cho th trng ny phỏt trin thụng sut v lnh mnh Trờn c s ỏnh giỏ thc trng phỏp lut v quyn v ngha v ca t chc kinh t s dng t v nh hng hon thin ch nh phỏp lut ny ti Chng v Chng 4, lun ỏn a mt s khuyn ngh tip tc hon thin phỏp lut v quyn v ngha v ca t chc kinh t s dng t Cỏc khuyn ny c chia thnh mt s nhúm gii phỏp c bn sau õy: - Nhúm gii phỏp hon thin cỏc quy nh v cn c hỡnh thnh quyn v ngha v ca t chc kinh t s dng t, bao gm: i) Sa i, thay th cỏc quy nh v Nh nc giao t, cho thuờ t cho t chc kinh t theo c ch hnh chớnh xin - cho bng cỏc quy nh Nh nc u giỏ, u thu quyn s dng t; ii) Tip tc th ch húa iu 54 Hin phỏp nm 2013 bng vic b sung cỏc quy nh khng nh quyn s dng t l ti sn ca t chc kinh t c phỏp lut bo h; theo ú, quyn s dng t ca t chc kinh t c Nh nc m bo bng cỏc bo m phỏp lý nh: T chc kinh t c cp Giy chng nhn quyn s dng t; Nh nc ch thu hi t ca t chc kinh t trng hp tht cn thit theo lut nh vỡ mc ớch quc phũng, an ninh; phỏt trin kinh t - xó hi vỡ li ớch cụng cng mt cỏch cụng khai minh bch v cú bi thng v.v ; iii) B 154 sung v thc hin cỏc quy nh v phỏt trin th trng th cp v quyn s dng t theo hng t chc kinh t cú quyn s dng t hp phỏp (ó c cp Giy chng nhn quyn s dng t) c t chuyn nhng quyn s dng t; ng thi, cho phộp cỏc t chc kinh t (khụng phõn bit thnh phn kinh t) c t nhn chuyn nhng quyn s dng t ca t chc, h gia ỡnh, cỏ nhõn ỏp ng nhu cu ca hot ng sn xut - kinh doanh - Nhúm gii phỏp tip tc hon thin cỏc quy nh v chuyn quyn s dng t ca t chc kinh t, bao gm: i) B sung quy nh Nh nc cn tip tc nghiờn cu, xem xột, xõy dng quy nh cho phộp t chc kinh t c th chp quyn s dng t ti cỏc t chc tớn dng nc ngoi vay sn xut, kinh doanh; ii) B sung quy nh cho phộp doanh nghip cú u t nc ngoi s dng t thc hin cỏc d ỏn u t ti Vit Nam khụng ch c nhn chuyn nhng u t l giỏ tr quyn s dng t ca doanh nghip ang s dng t cú ngun gc c Nh nc giao t cú thu tin s dng t, cho thuờ t tr tin mt ln cho c thi gian thuờ m giỏ tr quyn s dng t ó c húa vo ca doanh nghip (tr trng hp chuyn nhng u t l giỏ tr quyn s dng t sn xut nụng nghip, t lõm nghip) m cũn c nhn chuyn nhng quyn s dng t ca t chc s nghip cụng lp t ch v ti chớnh, h gia ỡnh, cỏ nhõn s dng t v.v - Nhúm gii phỏp hon thin cỏc quy nh v giỏ t, tin s dng t, tin thuờ t, thu v phớ v t ỏp dng i vi t chc kinh t s dng t, bao gm: i) Nh nc cn r soỏt, sa i, b sung cỏc quy nh v tin cho thuờ t kinh doanh c s h tng khu cụng nghip theo hng tỏch bch gia vic cho thuờ li t (quyn ca Nh nc) v phớ s dng h tng (quyn ca doanh nghip phỏt trin h tng); ii) Nh nc cn b sung cỏc quy nh nhm xõy dng mt khung phỏp lý hon chnh, ng b v c ch thnh lp, hot ng ca cỏc t chc t v giỏ t c lp to iu kin h tr, thỳc y cỏc giao dch v chuyn quyn s dng t ca t chc kinh t s dng t phỏt trin; iii) Nh nc cn b sung quy nh gii mó c th, rừ rng v s phự hp gia bng giỏ t y ban nhõn dõn cp tnh quy nh vi giỏ t ph bin trờn th trng cú cỏch hiu 155 v ỏp dng thng nht trờn thc t; iv) Tip tc hon thin quy nh v xỏc nh giỏ tr t quỏ trỡnh c phn húa doanh nghip nh nc theo hng: Mt l, i vi nhng doanh nghip nh nc s dng t theo hỡnh thc c Nh nc giao t cú thu tin s dng t m tin s dng t ó tr khụng cú ngun gc t ngõn sỏch nh nc thỡ c xỏc nh giỏ tr quyn s dng t tớnh vo giỏ tr doanh nghip nh nc c phn húa Hai l, i vi nhng doanh nghip nh nc s dng t theo hỡnh thc c Nh nc cho thuờ t thỡ cho phộp xỏc nh giỏ tr, li th v trớ t m doanh nghip nh nc ang s dng c phn húa Bờn cnh ú, Nh nc cn phõn loi doanh nghip nh nc thuờ t (cn c vo s tin thuờ t ó tr hoc chi phớ bi thng ó b ra) xỏc nh giỏ tr quyn s dng t c phn húa cỏc doanh nghip nh nc ny v coi giỏ tr quyn s dng t l phn ngõn sỏch nh nc ti doanh nghip c phn húa Ba l, i vi nhng doanh nghip nh nc khụng thuc din c phn húa cng cn tin hnh tớnh ỳng giỏ tr quyn s dng t m doanh nghip ang s dng v coi õy l phn nh nc u t vo doanh nghip Tỏc gi lun ỏn cho rng cú nh vy mi nõng cỏo trỏch nhim v hiu qu s dng t ai, nh xng ca cỏc doanh nghip nh nc ny, ngn nga vic s dng t lóng phớ hoc b hoang húa v.v - Nh nc cn b sung quy nh c th húa khon iu 19 Lut t nm 2013 v Nh nc iu tit phn giỏ tr tng thờm t t khụng u t ca ngi s dng t mang li thụng qua chớnh sỏch thu, tin s dng t, tin thuờ t, u t c s h tng v chớnh sỏch h tr cho ngi cú t thu hi nhm to c s phỏp lý rừ rng, c th búc tỏch rừ rng phn giỏ tr tng thờm t t khụng u t ca ngi s dng t mang li giỏ bỏn nh thng mi, cn h chung c ca ch u t theo hng phn giỏ tr tng thờm ny phi c iu tit vo ngõn sỏch nh nc thụng qua vic thc hin thu thu nhp doanh nghip 156 DANH MC CC CễNG TRèNH KHOA HC CễNG B LIấN QUAN N TI LUN N Nguyn Ngc Minh (2010), "Phỏp lut v kinh doanh bt ng sn Vit Nam di gúc hot ng u t nc ngoi", Nghiờn cu lp phỏp, 14(175), tr 54-58 Nguyn Ngc Minh (2010), "Ci cỏch th tc hnh chớnh nhm thỳc y s phỏt trin th trng bt ng sn", Nghiờn cu lp phỏp, 16(177), tr 37-41 Nguyn Ngc Minh - Nguyn Quang Tuyn (2010), "Phỏp lut v bi thng, tỏi nh c Nh nc thu hi t ca Singapore v Trung Quc - Nhng gi m cho Vit Nam hon thin phỏp lut v bi thng, tỏi nh c Nh nc thu hi t", Lut hc, 10(125), tr 60-68 Nguyn Ngc Minh - Nguyn Quang Tuyn (2012), "Hon thin quy nh ca Lut t nm 2003 v thi hn s dng t nụng nghip", Lut hc, 09(148), tr 54-60 Nguyn Ngc Minh (2012), "Nhng lý lun xõy dng phỏp lut v kinh doanh dch v bt ng sn Vit Nam", Sỏch chuyờn kho: Phỏp lut v kinh doanh dch v bt ng sn Vit Nam, Nxb T phỏp, H Ni, tr 9-43 Nguyn Ngc Minh (2012), "nh hng v gii phỏp hon thin phỏp lut v kinh doanh dch v bt ng sn Vit Nam giai on hin nay", Sỏch chuyờn kho: Phỏp lut v kinh doanh dch v bt ng sn Vit Nam, Nxb T phỏp, H Ni, tr 285-320 Nguyn Ngc Minh (2014), "Nhng sa i, b sung c bn v ch nh quyn v ngha v ca ngi s dng t Lut t nm 2013", Lut hc, (c san v Lut t nm 2013), tr 33-42 157 DANH MC TI LIU THAM KHO Nguyn Hi An (2011), C s lý lun v thc tin v tng cho quyn s dng t, Lun ỏn tin s Lut hc, Khoa Lut, i hc Quc gia H Ni, H Ni Ban T chc - Cỏn b Chớnh ph (2000), S tay nghip v cỏn b lm cụng tỏc t chc nh nc, H Ni B Ti chớnh (2012), "Tip tc hon thin c ch c phn húa doanh nghip nh nc v hot ng ca Tng Cụng ty Qun lý nh nc (SCIC)", http://www.mof.gov.vn, ngy 22/8/2012 B Ti nguyờn v Mụi trng (2013), Bỏo cỏo s 193/BC-BTNMT ngy 06/9/2013 v tng kt tỡnh hỡnh thi hnh Lut t 2003 v nh hng sa i Lut t ai, H Ni B Ti nguyờn v Mụi trng (2014), Quyt nh s 1839/Q-BTNMT ngy 27/8/2014 ca B trng B Ti nguyờn v Mụi trng v th tc chuyn t hỡnh thc thuờ t tr tin thuờ t hng nm sang thuờ t tr tin thuờ t mt ln cho c thi gian thuờ, H Ni Mnh Bụn (2000), "Tht cht qun lý nh, t cụng", Bỏo u t, 78(875) ngy 01/7/2000, tr Nguyn ỡnh Bng (2006), "Th trng quyn s dng t nc ta giai on hin - Thc trng v gii phỏp", a chớnh, (8) Nguyn ỡnh Bng (Ch biờn) (2012), Qun lý t Vit Nam (1945 2010), Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni Nguyn Th Cam (1997), Ch nh quyn s dng t phỏp lut Vit Nam, Lun thc s Lut hc, Trng i hc Lut H Ni, H Ni 10 Trn Th Minh Chõu (2011), "Quyn ca ngi s dng t theo Lut t nc ta", Hi tho chuyờn : Hon thin quy nh ca phỏp lut t v cỏc quyn ca ngi s dng t, Tng cc Qun lý t (B Ti nguyờn v Mụi trng) t chc ti Thnh ph H Chớ Minh, thỏng 10, Thnh ph H Chớ Minh 158 11 Chớnh ph (2006), Ngh nh s 43/2006/N-CP ngy 25/4/2006 quy nh quyn t ch, t chu trỏch nhim v thc hin nhim v, t chc b mỏy, biờn ch v ti chớnh i vi n v s nghip cụng lp, H Ni 12 Chớnh ph (2009), Ngh nh s 69/2009/N-CP ngy 13/8/2009 quy nh b sung v quy hoch s dng t, giỏ t, thu hi t, bi thng, h tr v tỏi nh c, H Ni 13 Chớnh ph (2014), Ngh quyt s 01/NQ-CP ngy 02/01/2014 v nhng nhim v, gii phỏp ch yu ch o iu hnh thc hin k hoch phỏt trin kinh t - xó hi v d toỏn ngõn sỏch nh nc nm 2014, H Ni 14 Chớnh ph (2014), Ngh nh s 43/2014/N-CP ngy 15/5/2014 ca Chớnh ph quy nh chi tit thi hnh mt s iu ca Lut t ai, H Ni 15 Chớnh ph (2014), Ngh nh s 46/2014/N-CP ngy 15/5/2014 quy nh v thu tin thuờ t, thuờ mt nc quy nh, H Ni 16 Cc Qun lý cụng sn - B Ti chớnh (2009), Vn kin d ỏn thnh phn, H Ni 17 Cc Qun lý cụng sn - B Ti chớnh (2010), "Chng trỡnh h tr k thut hu gia nhp WTO" - Cu phn 1: Tng cng th ch kinh t th trng/ Nm cụng tỏc th nht - D ỏn Hon thin chớnh sỏch t c phn húa doanh nghip nh nc, H Ni 18 Cc Qun lý cụng sn - B Ti chớnh (2010), Bỏo cỏo ỏnh giỏ tỏc ng ca chớnh sỏch t c phn húa cụng ty nh nc, H Ni 19 Nguyn ỡnh Cung (2015), "i mi t v thỏo g nỳt tht th ch chuyn mnh nn kinh t nc ta sang kinh t th trng y , hin i", Din n Kinh t xuõn 2015: Ci thin mụi trng u t kinh doanh: Bin li núi thnh hnh ng, y ban Kinh t ca Quc hi khúa XIII t chc ti Thnh ph Vinh - Ngh An ngy 21 - 22/04/2015 20 Tụ Xuõn Dõn (2002), "í kin - Nhn nh", Bỏo u t, 145(942) ngy 04/12/2002, tr 21 Nguyn Vnh Din (2007), "Quyn s dng t - ti sn c bit giao dch dõn s", Thng mi, (7) 159 22 Nguyn Th Dung (2011), Quyn s dng t th trng bt ng sn Vit Nam - Nhng lý lun v thc tin, Lun ỏn tin s Lut hc, Trng i hc Lut H Ni, H Ni 23 ng Cng sn Vit Nam (2001), Ngh quyt Hi ngh ln th ba Ban Chp hnh trung ng (khúa IX), Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 24 ng Cng sn Vit Nam (2003), Vn kin Hi ngh ln th Ban Chp hnh Trung ng khúa IX, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 25 ng Cng sn Vit Nam (2005), Vn kin i hi ng thi k i mi (i hi VI, VII, VIII, IX), Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 26 ng Cng sn Vit Nam (2011), Vn kin i hi i biu ton quc ln th XI, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 27 ng Cng sn Vit Nam (2011), Chin lc phỏt trin kinh t - xó hi 2011 2020, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 28 ng Cng sn Vit Nam (2012), Ngh quyt s 19-NQ/TW ngy 31/10/2012 ca Ban Chp hnh trung ng v tip tc i mi chớnh sỏch, phỏp lut v t thi k y mnh ton din cụng cuc i mi, to nn tng n nm 2020 nc ta c bn tr thnh nc cụng nghip theo hng hin i, H Ni 29 ng Cng sn Vit Nam (2015) D tho cỏc kin trỡnh i hi XII ca ng (ti liu s dng ti i hi ng b cp c s), H Ni 30 Nguyn Ngc in (2015), "Ci cỏch h thng phỏp lut ti sn tha tiờu hi nhp thụng qua vic sa i B lut dõn s", Nghiờn cu lp phỏp, (03+04), tr 80 31 "ng i" ca t cụng nhỡn t thng v Constrexim - Hũa Phỏt", http://vneconomy.vn, ngy 05/11/2012 32 H Giang (2014), "Thi hnh Lut t nm 2013 thnh ph Vinh: Sm thỏo g vng mc", baonghean.vn, ngy 24/6/2014 33 Quyn ỡnh H, V Th Bỡnh (2006), "Th trng quyn s dng t - Lý thuyt v thc tin hnh Vit Nam", a chớnh, (7) 160 34 T Ngc Hi (2015), "Khỏi nim, phõn loi v cỏc c trng c bn ca t chc t giỏc khoa hc t chc nh nc", http://isos.gov.vn, ngy 10/8/2015 35 Quý Ho (2002), "Nhiu ro cn doanh nghip va v nh - Cn mt s i x cụng bng", Thi bỏo Kinh t Vit Nam, 44 (922), ngy 12/4/2002, tr 36 Nguyn Th Thu Hin (Ch nhim ti) (2008), Nghiờn cu c s khoa hc v thc tin v cỏc gii phỏp qun lý, s dng hp lý, hiu qu t cỏc doanh nghip, ti nghiờn cu khoa hc cp B, Vin Nghiờn cu a chớnh - B Ti nguyờn v Mụi trng, H Ni 37 Phan Trung Hin (2014), Nhng iu cn bit v bi thng, h tr, tỏi nh c Nh nc thu hi t, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 38 Trn Th Thanh Hp (2010), Nhng phỏp lý hot ng cho thuờ t ca Nh nc, Lun thc s Lut hc, Trng i hc Lut H Ni, H Ni 39 Dng ng Hu (2015), "Nờn s dng khỏi nim vt quyn B lut dõn s", Nghiờn cu lp phỏp, 13(293), K 1, tr 5-6 40 Trn Quang Huy (2008), Phỏp lut v hỡnh thc giao t cú thu tin s dng t Vit Nam, Lun ỏn tin s Lut hc, Vin Nh nc v Phỏp lut (Vin Hn lõm Khoa hc xó hi Vit Nam), H Ni 41 Trn Quang Huy (2009), "Phỏp lut t Vit Nam hin hnh - Nhỡn t gúc bo m quyn ca ngi s dng t", Lut hc, (8) 42 Trn Quang Huy (Trng nhúm chuyờn gia thc hin) (2011), Bỏo cỏo r soỏt Lut t ai, Lut kinh doanh bt ng sn, ti nghiờn cu Phũng Thng mi v Cụng nghip Vit Nam v V Phỏp lut (Vn phũng Chớnh ph) tin hnh, H Ni 43 Khoa Lut - i hc Quc gia H Ni (1997), Giỏo trỡnh Nh nc v phỏp lut i cng, Nxb i hc Quc gia H Ni, H Ni 44 Lờ Thanh Khuyn (1998), "C s phỏp lý ca vic th chp giỏ tr quyn s dng t, tn ti v gii phỏp", Ngõn hng, (4) 45 Quý Luyn (2002), "Mt bng cho sn xut, kinh doanh", Thi bỏo Kinh t Vit Nam, 146(1025), ngy 06/12/2002, tr 161 46 Bựi Tuyt Mai (2006), Th trng quyn s dng t, Nxb Lao ng, H Ni 47 Nguyn Th Nga (2009), Phỏp lut v th chp quyn s dng t Vit Nam, Lun ỏn tin s Lut hc, Vin Nh nc v Phỏp lut (Vin Hn lõm Khoa hc xó hi Vit Nam), H Ni 48 Nguyn Th Nga (Ch nhim ti) (2011), Hon thin phỏp lut v quyn ca ngi s dng t lnh vc u t, ti nghiờn cu khoa hc cp Trng, Trng i hc Lut H Ni, H Ni 49 ng Vn Ngn (2009), Phỏp lut v chuyn nhng quyn s dng t t thc tin ti H Nam, Lun thc s Lut hc, Khoa Lut, i hc Quc gia H Ni, H Ni 50 Ngõn hng Th gii ti Vit Nam (2001), Chng trỡnh Phỏt trin D ỏn Mờkụng - Chuyờn nghiờn cu kinh t t nhõn, kinh doanh di Lut doanh nghip mi: Kho sỏt v cỏc doanh nghip mi ng ký, H Ni 51 Ngõn hng Th gii ti Vit Nam (2011) Nhn din v gim thiu cỏc ri ro dn n tham nhng qun lý t Vit Nam, (Sỏch tham kho), Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 52 Phm Duy Ngha (2004), Chuyờn kho Lut Kinh t, Nxb i hc Quc gia, H Ni, H Ni 53 Phm Duy Ngha (2015), "Thc thi phỏp lut bo v quyn s hu", Hi tho khoa hc: Quyn s hu ti sn v s phỏt trin ca doanh nghip, Phũng Thng mi v Cụng nghip Vit Nam (VCCI) t chc ti H Ni, ngy 25/6/2015 54 "Nhiu vng mc cn thỏo g thi hnh Lut t nm 2013" (2015), Bỏo Kinh t ụ th, ngy 27/5/2015 55 Nguyn Th Hng Nhung (2004), Nhng im mi ca Lut t nm 2003 v chuyn quyn s dng t, Lun thc s Lut hc, Trng i hc Lut H Ni, H Ni 56 Nguyn Th Hng Nhung (2012), Phỏp lut v chuyn nhng quyn s dng t kinh doanh bt ng sn Vit Nam, Lun ỏn tin s Lut hc, Trng i hc Lut H Ni, H Ni 162 57 V Vn Phỳc (Ch biờn) (2013), Nhng v s hu, qun lý v s dng t giai on hin nay, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 58 Hunh Minh Phng (2006), Phỏp lut v quyn v ngha v ca t chc nc s dng t, Lun thc s Lut hc, Trng i hc Lut H Ni, H Ni 59 Xuõn Phng (2002), "Gian nan tỡm t thuờ", Bỏo u t, 145 (942) ngy 04/12/2002, tr 60 Mnh Quõn (2010), "C phn húa doanh nghip nh nc - Nhng l hng quỏ ln", http://thongtinphapluat.vn 61 Quc hi (1980), Hin phỏp, H Ni 62 Quc hi (1987), Lut t ai, H Ni 63 Quc hi (1992), Hin phỏp, H Ni 64 Quc hi (1993), Lut t ai, H Ni 65 Quc hi (1998), Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut t ai, H Ni 66 Quc hi (2001), Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut t ai, H Ni 67 Quc hi (2003), Lut t ai, H Ni 68 Quc hi (2005), B lut dõn s, H Ni 69 Quc hi (2013), Hin phỏp, H Ni 70 Quc hi (2013), Lut t ai, H Ni 71 Quc hi (2014), Lut kinh doanh bt ng sn, H Ni 72 Quc hi (2014), Lut nh , H Ni 73 Quc hi (2015), Lut doanh nghip, H Ni 74 Lng Xuõn Qu (1994), C ch th trng v vai trũ ca Nh nc nn kinh t Vit Nam, Nxb Thng kờ, H Ni 75 inh Dng S (2003), "Bo v quyn s hu ton dõn v t v quyn s dng t ca ngi s dng t: Thc trng v kin ngh", Nh nc v phỏp lut, (10) 76 Nguyn Vn Ti (Ch nhim ti) (2010), Nghiờn cu c s lý lun, thc tin v xut vic sa i, b sung, hon thin Lut t ai, Bỏo cỏo 163 tng kt khoa hc ti cp B, Vin Chin lc, Chớnh sỏch ti nguyờn v Mụi trng - B Ti nguyờn v Mụi trng, H Ni 77 Lu Quc Thỏi (2009), Phỏp lut v th trng quyn s dng t - Thc trng v hng hon thin, Lun ỏn tin s Lut hc, Vin Nh nc v Phỏp lut (Vin Hn lõm Khoa hc xó hi Vit Nam), H Ni 78 Hng Thỏi (2015), "Nhiu vng mc cn thỏo g thi hnh Lut t nm 2013", http://www.ktdt.vn, ngy 27/5/2015 79 inh Xuõn Tho (Ch biờn) (2011), Hon thin ch nh s hu ton dõn v t Vit Nam, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 80 Trn Vn Thuõn (Ch nhim ti) (2011), Giao dch dõn s gn vi quyn s dng t - Thc trng v mt s kin ngh nhm hon thin h thng phỏp lut t ai, Bỏo cỏo khoa hc ti cp c s, Vin Nghiờn cu Lp phỏp, H Ni 81 Phm Thu Thy (2001), Phỏp lut v chuyn quyn s dng t ca h gia ỡnh, cỏ nhõn, Lun thc s Lut hc, Khoa Lut, i hc Quc gia H Ni, H Ni 82 Phm Thu Thy (2013), Phỏp lut v bi thng Nh nc thu hi t nụng nghip Vit Nam, Lun ỏn tin s Lut hc, Trng i hc Lut H Ni, H Ni 83 Trn Quc Ton (Ch biờn) (1993), Mt s v i mi quan h s hu t ai, ( ti nghiờn cu khoa hc cp Nh nc), Nxb Thụng tin lý lun, H Ni 84 Trn Quc Ton (Ch biờn) (2013), i mi quan h s hu t - Lý lun v thc tin, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 85 Xuõn Trng (2011), a v phỏp lý ca t chc, cỏ nhõn nc ngoi i vi bt ng sn, Lun thc s Lut hc, Trng i hc Lut H Ni, H Ni 86 Trung tõm o to t xa - i hc Hu (2013), Giỏo trỡnh Lut t ai, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 164 87 Võn Trng (2010), "t cụng l chựm kh ngt", http://diaoc.tuoitre.vn, ngy 14/6/2010 88 Trng i hc Lut H Ni (1999), T in Gii thớch thut ng Lut hc (Lut t ai, Lut lao ng, T phỏp quc t), Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 89 Trng i hc Lut H Ni (2001), Giỏo trỡnh Lý lun nh nc v phỏp lut, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 90 Trng i hc Lut H Ni (2008), Giỏo trỡnh Lut t ai, Nxb Cụng an nhõn dõn, H Ni 91 Lờ Vn T (1997), "Quyn s dng t - mt khỏi nim phỏp lý, mt khỏi nim kinh t", Nghiờn cu kinh t, (9) 92 Nguyn Quang Tuyn (2002), "Th chp quyn s dng t", Nghiờn cu lp phỏp, (3), tr 39-47 93 Nguyn Quang Tuyn (2003), a v phỏp lý ca ngi s dng t cỏc giao dch dõn s, thng mi v t ai, Lun ỏn tin s Lut hc, Trng i hc Lut H Ni, H Ni 94 Nguyn Quang Tuyn (2003), "Cn sa i ch gúp bng giỏ tr quyn s dng t", Nghiờn cu lp phỏp, (10), tr 70-74 95 Nguyn Quang Tuyn (2004), "Bn thờm v cỏc quy nh v th chp quyn s dng t", Lut hc, (5), tr 50-54 96 Nguyn Quang Tuyn (2004), "Quyn v ngha v ca ngi nc ngoi s dng t ti Vit Nam", Dõn ch v phỏp lut, (10); tr 38-41 97 Nguyn Quang Tuyn (2005), "Nhng sa i, b sung ca Lut t nm 2003 v quyn v ngha v ca ngi nc ngoi s dng t ti Vit Nam", Nh nc v phỏp lut, (4); tr 62-66 98 Nguyn Quang Tuyn (2007), "H thng phỏp lut t Vit Nam 20 nm i mi (1986 - 2006)", Lut hc, (1), tr 56-62 99 Nguyn Quang Tuyn (2010), "Bn v quyn v ngha v ca ngi s dng t", Hi tho khoa hc: Qun lý t thi k y mnh cụng nghip 165 húa, hin i húa t nc, Tng cc Qun lý t (B Ti nguyờn v Mụi trng) t chc ti thnh ph H Ni, ngy 02/10/2010, H Ni 100 Nguyn Quang Tuyn (2010), "Phỏp lut t Vit Nam tin trỡnh hi nhp v phỏt trin", Nh nc v phỏp lut, (1), tr 45-52 101 Nguyn Quang Tuyn (2011), "Mt s suy ngh v hon thin quy nh ca phỏp lut t liờn quan n cỏc quyn s dng t", Hi tho chuyờn : Hon thin quy nh ca phỏp lut t v cỏc quyn ca ngi s dng t, Tng cc Qun lý t (B Ti nguyờn v Mụi trng) t chc ti Thnh ph H Chớ Minh, thỏng 10, Thnh ph H Chớ Minh 102 Nguyn Quang Tuyn (2014), "Nhng im mi ni dung cỏc quy nh v t ai, ti nguyờn v mụi trng ca Hin phỏp nm 2013 v t chc trin khai thc hin", Lut hc, (c san v Hin phỏp nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam 2013), tr 78-84 103 Nguyn Ngc Tuyn (2010), Hp ng chuyn quyn s dng t theo quy nh ca B lut dõn s nm 2005, Lun thc s Lut hc, Khoa Lut, i hc Quc gia H Ni, H Ni 104 y ban Thng v Quc hi (1994), Phỏp lnh v quyn v ngha v ca t chc nc s dng t, H Ni 105 y ban Thng v Quc hi (1994), Phỏp lnh v quyn v ngha v ca t chc, cỏ nhõn nc ngoi s dng t ti Vit Nam, H Ni 106 y ban Thng v Quc hi - Vin Nghiờn cu Lp phỏp v Vin Rosa Luxem burg (Cng hũa Liờn bang c) (2011), Tip tc i mi chớnh sỏch, phỏp lut t thi k cụng nghip húa, hin i húa t nc, (K yu Hi tho), Nxb Lao ng, H Ni 107 y ban Thng v Quc hi - Vin Nghiờn cu Lp phỏp v Vin Rosa Luxem burg (Cng hũa Liờn bang c) (2012), Thi hnh phỏp lut v t Vit Nam hin - Thc trng v nhng gii phỏp hon thin, (K yu Hi tho), Nxb i hc Kinh t quc dõn, H Ni 108 Hng Võn (2009), Gúp bng quyn s dng t ti Vit Nam, Lun thc s Lut hc, Khoa Lut, i hc Quc gia H Ni, H Ni 166 109 Vin Khoa hc Phỏp lý (2006), T in Lut hc, Nxb T in Bỏch khoa v Nxb T phỏp, H Ni 110 Vin Nghiờn cu a chớnh - Tng cc a chớnh (1999), D ỏn iu tra s hiu bit v nm quyn ca ngi s dng t, ti nghiờn cu khoa hc cp B, H Ni 111 Vin Nghiờn cu a chớnh - Tng cc a chớnh (2000), C s khoa hc cho vic hoch nh cỏc chớnh sỏch v s dng hp lý qu t ai, ti nghiờn cu khoa hc cp Nh nc, H Ni 112 ng Hựng Vừ (2005), Th trng quyn s dng t Vit Nam, Nxb Lao ng - xó hi, H Ni 113 Phm Vn Vừ (2003), "V mi quan h gia Nh nc vi ngi s dng t v s th hin mi quan h ny d tho Lut t ai", Nh nc v phỏp lut, (10) 114 Phm Vn Vừ (2011), "V quyn v ngha v ca ngi s dng t l nh u t nc ngoi", Hi tho khoa hc: Chớnh sỏch, phỏp lut t i vi u t nc ngoi ti Vit Nam, Tng cc Qun lý t (B Ti nguyờn v Mụi trng) t chc ti Thnh ph H Chớ Minh, thỏng 12, Thnh ph H Chớ Minh 115 V Phỏp lut Dõn s-Kinh t - B T phỏp (1996), Nhng ni dung c bn ca B lut dõn s nm 1995, Nxb T phỏp, H Ni 116 Nguyn Nh í (Ch biờn) (2001), T in ting Vit thụng dng, Nxb Giỏo dc, H Ni [...]... với quyền của tổ chức kinh tế trong sử dụng đất tại Chương 2 luận án v.v 1.1.1.2 Các công trình nghiên cứu về quyền sử dụng đất Những nghiên cứu về quyền sử dụng đất tạo thuận lợi cho tác giả khi tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế trong sử dụng đất; bởi lẽ, quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế trong sử dụng đất là một biểu hiện cụ thể của quyền sử dụng đất của người sử dụng đất nói chung... nghĩa vụ của tổ chức kinh tế trong sử dụng đất Điều này có nghĩa là quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế trong sử dụng đất và lĩnh vực pháp luật này được nghiên cứu lồng ghép, xen lẫn với việc phân tích, tìm hiểu pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất Những kết luận, nhận định, đánh giá xung quanh các quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế trong sử dụng đất mới dừng... niệm tổ chức trong nước sử dụng đất bao gồm tổ chức kinh tế trong nước và các tổ chức trong nước khác sử dụng đất Vì vậy những nghiên cứu lý luận của luận văn này bao gồm phân tích cơ sở hình thành quyền và nghĩa vụ của tổ chức trong nước sử dụng đất (trong đó có tổ chức kinh tế trong nước sử dụng đất) ; đánh giá thực trạng pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức trong nước sử dụng đất v.v được... niệm và đặc điểm của tổ chức trong nước sử dụng đất; vị trí và vai trò của tổ chức trong nước sử dụng đất; phân tích, tìm hiểu 21 khái niệm quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất nói chung và khái niệm quyền và nghĩa vụ của tổ chức trong nước sử dụng đất nói riêng - Tập hợp, hệ thống hóa và góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng quyền và nghĩa vụ của tổ chức trong nước sử dụng. .. dụng đất; đề cập lịch sử hình thành và phát triển quyền và nghĩa vụ của tổ chức trong nước sử dụng đất - Đánh giá thực trạng pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức trong nước sử dụng đất và đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức trong nước sử dụng đất Như vậy, nội dung nghiên cứu của luận văn có một phần liên quan trực tiếp đến đề tài luận án Nội hàm khái niệm tổ chức. .. tổ chức kinh tế trong sử dụng đất ở nước ta Kế thừa các kết quả nghiên cứu lý luận về địa vị pháp lý của người sử dụng đất trong các giao dịch dân sự, thương mại về đất đai của luận án này, tác giả đã xây dựng khái niệm tổ chức kinh tế sử dụng đất; khái niệm quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế sử dụng đất; phân loại tổ chức kinh tế sử dụng đất; đồng thời nhận diện bản chất, đặc trưng của quyền và nghĩa. .. luận án chỉ tìm hiểu về thế chấp quyền sử dụng đất nói chung mà không đi sâu phân tích về thế chấp quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế song kết quả của luận án được tác giả tham khảo, vận dụng khi đánh giá các quy định về thế chấp quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế sử dụng đất tại Chương 3 luận án Bởi lẽ, thế chấp quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế sử dụng đất là một dạng cụ thể của thế chấp quyền. .. luận về quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế trong sử dụng đất tại Chương 1 luận án Bởi lẽ, luận văn của Nguyễn Thị Cam tìm hiểu những vấn đề lý luận và thực tiễn của chế định quyền sử dụng đất nói chung; trong 19 khi đó, luận án của tác giả lại đi sâu nghiên cứu chế định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế trong sử dụng đất - một chủ thể sử dụng đất cụ thể viii) Thị trường quyền sử dụng đất, của. .. v.v 1.1.1.3 Các công trình nghiên cứu về quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế sử dụng đất i) Pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức trong nước sử dụng đất, Luận văn thạc sĩ luật học của Huỳnh Minh Phương - Trường Đại học Luật Hà Nội (năm 2006) Đối tượng nghiên cứu của luận văn là các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức trong nước sử dụng đất Đây là công trình khoa học có nội... hành; phân tích, tìm hiểu các quyền và nghĩa vụ chung của người sử dụng đất, điều kiện chuyển quyền sử dụng đất; phân tích, bình luận các quyền và nghĩa vụ cụ thể của từng nhóm chủ thể sử dụng đất; bao gồm: quyền và nghĩa vụ của tổ chức trong nước sử dụng đất; quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo sử dụng đất; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài, người
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận án tiến sĩ luật học) Pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế trong sử dụng đất, (Luận án tiến sĩ luật học) Pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế trong sử dụng đất, (Luận án tiến sĩ luật học) Pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế trong sử dụng đất

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay