100 cau hoi on tap mon toan lop 7

16 225 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 14:27

100 CÂU HỎI, BÀI TẬP ÔN TẬP TOÁN Câu 1:  = 640,   = 800 Tia phân giác BAC  cắt BC D Cho tam giác ABC,  Số đo góc  ADB bao nhiêu? o A 70 B 102o C 88o D 68o Câu 2: Đơn thức  xy đồng dạng với: 2 2 B x y  x y A 2 C xy  xy D Câu 3: Cho tam giác ABC độ dài cạnh 6cm Kẻ AI vuông góc với BC Độ dài cạnh AI là: B 3cm C 2cm A 3cm D 3cm Câu 4: Tìm n  N, biết 3n.2n = 216, kết là: A n = B n = C n = D n = Câu 5: Xét khẳng định sau.Tìm khẳng định Ba đường trung trực tam giác đồng qui điểm gọi là: A Trọng tâm tam giác B Tâm đường tròn ngoại tiếp C Trực tâm tam giác D Tâm đường tròn nội tiếp Câu 6:  :C   : Bất đẳng thức sau đúng? Cho tam giác ABC có  A  500 ; B A AC < AB < BC B BC < AC < AB C AC < BC < AB D BC < AB < AC Câu 7: Cho điểm P (-4; 2) Điểm Q đối xứng với điểm P qua trục hoành có tọa độ là: Q  4;  Q  4;  Q  2; 4  Q  4; 2  A B C D Câu 8: Xét khẳng định sau, tìm khẳng định Trong tam giác giao điểm ba trung tuyến gọi là: A Trọng tâm tam giác B Trực tâm tam giác C Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác D Tâm đường tròn nội tiếp tam giác Câu 9: P(x) = x2 - x3 + x4 Q(x) = -2x2 + x3 – x4 + R(x) = -x3 + x2 +2x4- P(x) + R(x) đa thức: A 3x4 + 2x2 B 3x4 C -2x3 + 2x2 D 3x4 -2x3 + 2x2 Câu 10: Cho tam giác ABC có AB = AC = 10cm, BC = 12cm Vẽ trung tuyến AM tam giác Độ dài trung tuyến AM là: A 8cm D 6cm C 44 cm B 54 cm Câu 11: 1 Tính:     ? 6   A B 3 C D Câu 12: Tìm n  N, biết 2n+2 + 2n = 20, kết là: A n = B n = C n = D n = Câu 13: Trong số sau số nghiệm thực đa thức : P(x) = x2 –x - A B -2 C D -6 Câu 14: Tìm n  N, biết A n = 4n 64 , kết :  3n 27 B n = C n = D n = 32 C 405 503 D 32 Câu 16:  : Cho tam giác ABC cân A, có  A =70o Số đo góc B A 50o B 60o C 55o D 75o Câu 15: Tính 155 : 55   35 : 65   ? 243 A 32 39 B 32 Câu 17: Bộ ba số ba sau độ dài ba cạnh tam giác A 6cm; 8cm; 10cm C 2,5cm; 3,5cm; 4,5cm Câu 18: Tìm x, biết: A x B 5cm; 7cm; 13cm D 5cm; 5cm; 8cm 8 x  11 15 80 B x 75 C Câu 19: Giá trị có tần số lớn gọi : A Mốt dấu hiệu C Số trung bình cộng x 11 90 D x B Tần số giá trị D Số giá trị dấu hiệu Câu 20: Hệ số cao hệ số tự đa thức P(x) = -x4 + 3x2 + 2x4 - x2 + x3 - 3x3 là: A B C D va Câu 21: x – 4x2 + – x3 + x2 + 5x – Tìm đa thức Q(x) biết P(x) + Q(x) = x3 + x2 + x - 1, kết là: 3 x  4x  4x  x  2x  4x  A B 3 x  2x  4x  x  4x  4x  C D Cho đa thức P(x) = Câu 22: Giá trị x phép tính 0,5 x  A B 0,5 11 80  là: C D -1 Câu 23: Để tìm nghiệm đa thức P(x) = x2+1, hai bạn Lý Tuyết thực sau : Lý : Ta có, với x = -1; P(-1) = -12 + = -1 + = Vậy x = -1 nghiệm đa thức P(x) = x2 + Tuyết : Ta có : x2   x2 + > Vậy đa thức P(x) = x2 + vô nghiệm Đánh giá làm hai bạn: A Lý sai, Tuyết B Lý đúng, Tuyết sai C Lý sai, Tuyết sai D Lý đúng, Tuyết Câu 24: 1  1  Tính: 3,15  :   2,15 1    ? 2  2  A 19,25 B 19,4 C 16,4 D 18,25 Câu 25: Cho bảng tần số Số trung bình cộng là: Giá trị (x) Tần số (n) Các tích (x.n) 100 100 70 30 N = 300 X ? A X  5, B X  4,1 C X  4,5 D X  5,15 Câu 26: Giá trị đa thức C x = 2; y = -1 là: A -6 B 14 D -14 C Câu 27: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy lấy hai điểm: M (0; 4), N (3; 0) Diện tích tam giác OMN là: A 12 (đvdt) B (đvdt) C (đvdt) D 10 (đvdt) Câu 28: Cho tam giác ABC vuông A, AB = 5cm, AC = 8cm Độ dài cạnh BC là: B 12cm C 10cm A 39cm D 89cm Câu 29: Tìm số a, b, c biết a : b : c = : : a + b – c = 10, ta có kết A a = 12; b = 21; c = 27 B a = 2; b = ; c = C a = 20; b = 35; c = 45 D a = 40; b = 70; c = 90 Câu 30: 3 x y z kết là: C 3x y z x y z B Thu gọn đơn thức  x  xy  x y z A Câu 31: Điền vào chỗ trống (…) đơn thức thích hợp : 3x3 +… = -3x3 C A 3x3 B 6x3  x9 y z D D -6x3 Câu 32: Tập hợp “bộ ba độ dài sau đây”, với ba dựng tam giác? 2cm, 4cm, 6cm 3cm, 4cm, 7cm A B 2cm,3cm, 6cm 3cm, 4cm, 6cm C D Câu 33: Tìm giá trị biến số x để công thức hàm số f  x   x  có nghĩa A x  B x  C x  4 D x  4 Câu 34: Kết phép tính  81 A -9 B 9 C 9 D Câu 35: Từ đẳng thức m.n = p.q với m, n, p, q  lập nhiều tỉ lệ thức? A B C D Câu 36: Kết phép tính 16  - 16  : A -2 B -1 C D -3 Câu 37: Chọn cách ghép số chữ tương ứng : (1) -2x2yz ; (2) 1- y4 + y + y5 (3) xy2-3x2y2+y3 ; (4) xyz ; (a) Đa thức bậc 4; (b) Đơn thức bậc ; (c) Đa thức biến bậc ; (d) Đơn thức bậc A - b; - a; - c; - d B - d; - c; - a; -b C – d; -a; - c; - b D - b; - c; - a; - d Câu 38: Cho đa thức A  x  xy  ; B  075  x  xy Tìm đa thức C biết C + B = A 2 B C  x A C  14 xy  x C C  x  14 xy Câu 39:  có dạng đặc biệt nào? Tam giác ABC có AB = AC có  A =2 B A Tam giác vuông B Tam giác C Tam giác cân D Tam giác vuông cân Câu 40: Tìm x, biết: x   x  16 D C  x  14 xy A x  B x  11 C x  12 D x  10 Câu 41: Số học sinh hai lớp 7A 7B tỉ lệ Số học sinh lớp 7B nhiều số học sinh lớp 7A học sinh Vậy số học sinh lớp 7A 7B : A 32HS; 37HS B 45HS; 40HS C 30HS; 35HS D 40HS; 45HS Câu 42: Cho biết x y hai đại lượng tỉ lệ thuận với x = y = -9 Hãy biểu diễn y theo x? 4,5 18 A y  x B y  4,5 x y y x x C D Câu 43: Tính  x  x  x  1   x  x    ? Kết sau đúng? A x  x  x  C x  x  x  B x  x  x  D x  x  x  Câu 44: Biểu thức 8.25: 16 viết dạng luỹ thừa số : B A 22 C 23 D 24 Câu 45:   ( ) 10 D Điền vào chỗ trống (…) số hữu tỉ thích hợp để đẳng thức đúng:  A 10 B - 10 C  Câu 46:  =750 Số đo góc  Cho tam giác ABC cân A, B A là: A 400 B 750 C 650 D 300 Câu 47: a b  bằng: A 2a b B a b C a b D a b Câu 48: 2   5 2 :   ? 5 2   A   12 2   B   2   C   2   D   Câu 49: Tìm giá trị lớn biếu thức: A  11  x  x  A AMax = 12, đạt x = - x = -1 B AMax = 11, đạt x = x = C AMax = 11, đạt x = - x = -1 D AMax = 12, đạt x = x = Câu 50: Cho hai đa thức P(x) = -x3 + 2x2 + x - 1và Q(x) = x3 - x2 – x + Nghiệm đa thức P(x) + Q(x) : A -1 B Vô nghiệm C D Câu 51: Cho đơn thức P  x a xy  4  x y (a số) Hệ số đơn thức P là: A B 8 C 8a D 8a Câu 52:    Giá trị   x yz    xy z  x = 1; y = - ; z = -2    A 0,8 B C 1,6 D Câu 53:  =50o ; B  = 60o Câu sau đúng? Cho tam giác ABC có C A AB > AC > BC B AB > BC > AC C BC > AC > AB D AC > BC > AB Câu 54: Hai đại lượng có mối quan hệ tỉ lệ nghịch? A Giá tiền C (đồng) tờ báo số lượng mua N tờ báo B Vận tốc S (km/h) thời gian t (giờ) cần phải có để đoàn tàu từ A đến B C Dung tích bể chứa C (lít) chiều cao h (mét) bể chứa D Trị giá tiền lãi tiết kiệm R (đồng) theo thời gian T (tuần lễ) Câu 55: Giá trị x phép tính  x : A 1 = là: 64 B Câu 56: Bậc đơn thức 4a x y x (a số) C 64 D A 14 B 10 C D 12 Câu 57: Cho biết x y hai đại lượng tỉ lệ nghịch x = -3 y = Vậy x = : A -18 B -6 C -9 D  giá trị y Câu 58: Chọn mệnh đề Tâm đường ngoại tiếp tam giác điểm cắt A Ba đường cao B Ba đường trung tuyến C Ba đường phân giác góc D Ba đường trung trực cạnh Câu 59: Cho đa thức P(x) = 5x3 + 2x4 – x2 – 5x3 – x4 + +3x2 + 5x2 Hệ số cao hệ số tự đa thức là: A B C D Câu 60: Cho biết x : y = : y - x = Vậy giá trị x , y là: A x = 10 ; y = 12 B x = 12 ; y = 14 C x = 18 ; y = 20 D x = 14 ; y = 16 Câu 61: Thời gian làm toán (tính phút) 50 học sinh, ta có số liệu sau : Thời gian (phút) x 10 11 12 Tần số n N=50 Số trung bình cộng ? A 7,68 B 7,32 C 7,12 D 7,20 Câu 62: Cho hàm số y = -4x Gọi B  xB ; yB  C  xC ; yC  hai điểm thuộc đồ thị hàm số nói Cho biết yB : yC = 3: xB  xC = 10 Vậy tọa độ điểm B C :  7; 28 C  3; 12   4;16  C 14;56  C B A B  6; 24   8; 32  D B B B  4; 16   2; 8 C C Câu 63: Sử dụng máy tính bỏ túi để tìm bậc hai số Câu sau sai? B 10000  100 A 6, 0025  4,55 C 150  150 Câu 64: D 12,5316  3,54 Điền vào chỗ trống (…) đơn thức thích hợp 6xy – (…) = 7xy A xy B -xy C -13xy D 13xy Câu 65: Cho biết (-3,6).x + (-6,4).x - 1,2 = 8,8 Vậy x = ? A B -7,6 C -1 D 7,6 Câu 66: Biểu thức đại số diễn đạt ý : “Bình phương tổng a b’’ là: A (a + b)2 B a2 + b2 C a2 + b D a + b2 Câu 67:  3  20   20 Kết phép tính     :      : :   21   21 A B C -1 D Câu 68: Có số tiền dùng để mua tập Nếu mua tập loại I 15 tập, mua tập loại II 18 tập Hỏi số tiền giá tập loại I đắt loại II 400 đồng tập ? A 36 000đồng B 34 000đồng C 32 000đồng D 30 000đồng Câu 69: Cho biết Â1 = 70o, góc có số đo 70o :      A A3 ; A4 ; B4 B A3 ; B3    C A3 ; B3 ; B1    D A3 ; B4 ; B2 Câu 70: Với x ( x  3)  (2 x  4) bằng: A  x  B  x  C x  D x  Câu 71: Trong phép biến đổi Hãy hàng bị lỗi, lỗi chọn d  3a 2b   2ab3  bằng: A 27 a 6b3  2ab3  2 8 B 108a b C 27 a 6b3  4a 2b5  Câu 72: Kết phép tính 2x3 + (-3x3) + 3 x A x3 B x3 : 3 x C - x3 D - Câu 73: Thời gian (1 lần từ nhà tới trường) 10 học sinh ghi lại bảng Câu sau sai: T.T Thời gian (phút) T.T Thời gian (phút) 21 22 22 20 20 23 22 24 24 10 22 A Số giá trị dấu hiệu 10 B Số trung bình cộng: X  2, C Dấu hiệu là: thời gian từ nhà tới trường học sinh D Mốt dấu hiệu: M  22 Câu 74: Trong khẳng định sau, khẳng định sai? Hai đường thẳng song song hai đường thẳng: A Không có điểm chung B Phân biệt không cắt C Không cắt Câu 75: Điểm (-2; 3) thuộc đồ thị hàm số sau ? A y = -6x  x B y = 2  x C y = D y = 6x Câu 76:  =50o đường cao AD, BE gặp K Câu sau sai? Cho tam giác nhọn ABC, C        C A AKB = 130o B KBC = 40o C A > B > D KAC = EBC Câu 77: Giá trị biểu thức: 1118  1117  1116.2 chia hết cho số sau đây? A 160 B 147 C 150 D 130 Câu 78: Viết dạng lũy thừa số 10 256.84 : A 108 B 1012 C 1010 D 1010 Câu 79: Tìm x :│0,1-x│= 2,1 A x = -2,2 hay x = C x = -2,2 B x = -2 hay x = 2,2 D x = -2 Câu 80: Tổng ba đơn thức 23x2yz; 2x2yz -5x2yz đơn thức có bậc là: A B C Câu 81: D 10 Trong đa thức sau, đa thức (đối với biến x) có bậc cao nhất? A x  x  x  B 5x  y 2 C x  x y  x  Câu 82: Hệ số cao hệ số tự đa thức : P(x) = (15x2 – 7x – x3) + (2x – 12x2 + 7x3) A -1 B C 15 -1 D C D Câu 83: Giá trị x đẳng thức  x `1  27 là: A  B  Câu 84: Cho A, B hai đơn thức, A = 2x2y biết A + B = - x2y, đơn thức B : A -x2y B x2y C -3 x2y D x2y Câu 85: Mức thu nhập bình quân hàng tháng 20 hộ gia đình (đơn vị tính: trăm ngàn đồng) thu thập với số liệu sau : Mức thu nhập x 10 12 15 16 Tần số n 1 N=20 Mốt dấu hiệu : A M = 20 B M = C M = 16 D M = 10 Câu 86:  C  Số góc đo Cho tam giác ABC cân A,  A =70o Gọi I giao điểm tia phân giác B  là: BIC A 135o B 115o C 125o D 105o Câu 87:  3    15 Tính   :   :  ?    3  6  A 25 B 21 C 6 Câu 88: x2  x  Giá trị không thích hợp x y biểu thức là:  x  3 y  1 A x = -3 y = -1 B x = y = -1 D C x = -3 y = D x = y = Câu 89: Xét biểu thức x  xy  Khẳng định sai: A Đấy tam thức B số hạng C Đấy biến thức hai biến D Hệ số xy Câu 90: Cho biết x y hai đại lượng tỉ lệ nghịch với x = -3 y = -6 Giá trị y x = : A B C 36 D 18 Câu 91: Hệ số cao hệ số tự đa thức: 2x4 - x2 + x - 7x4 + 2x là: A B -5 C -7 D Câu 92: Xác định giá trị m để đồ thị hàm số y = (m - 3)x qua điểm M (-1; 6) A m  2 B m  C m  D m  3 Câu 93: P(x) = -2x2 + 3x2 - x3 - x2 + Q(x) = -3x3 + x2 – P(x) - Q(x) đa thức : A 2x2 + B x3 + x2 + C x2 + D x3 - 2x2 + Câu 94: 144 0, 4.10 0, 640.100   ? 169 26 132 6 M 1 M 13 13 B C Tính giá trị biểu thức: M  A M 4 D M 3 13 Câu 95: Tìm mệnh đề mệnh đề sau: Trung tuyến tam giác đoạn thẳng A Chia diện tích tam giác thành hai phần B Vuông góc với cạnh qua trung điểm cạnh C Là đường vuông góc với cạnh D Chia đôi góc tam giác Câu 96: Đa thức P ( x)   x  x  có nghiệm là: A B Câu 97: C D Kết phép tính - 11 A 24 11  12  :   (9)   là: 12  15  24 11 B 11 C 48 11 D 48 Câu 98:   = 800 Tia phân giác BAC Cho tam giác ABC,  cắt BC D A = 640, B Kẻ Dx//AB, Dx cắt AC E Số đo góc  AED ? o o A 116 B 110 C 108o D 70o Câu 99: Trong khẳng định sau, khẳng định đúng? A Số bậc hai B Số C Số bậc hai 9 bậc hai 81 Câu 100:  2 Cho hàm số y = ax có đồ thị qua điểm P   ;   Thì giá trị a là:  5 1 B a  a a  1 a 1 5 A C D Đáp án 100 câu hỏi ôn tập toán Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Đáp án D C A D B B D A D A B D B B A C B D A C A C A B B A C D C D D D B C A A D D D C 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 D B A D D D B B C B D A C B A D D D C B A B A B C A B A C B C D B C B D D B B B B A B C D C 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 A B D C B D C B A B C A B D [...]... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Đáp án D C A D B B D A D A B D B B A C B D A C A C A B B A C D C D D D B C A A D D D C 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 D B A D D D B B C B D A C B A D D D C B A B A B C A B A C B C D B C B D D B B B B A B C D C 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 A B D C B D C... 108o D 70 o Câu 99: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? A Số 9 là căn bậc hai của 3 B Số C Số 9 là căn bậc hai của 9 9 là căn bậc hai của 81 Câu 100:  1 2 Cho hàm số y = ax có đồ thị đi qua điểm P   ;   Thì giá trị của a là:  3 5 5 1 1 B a  1 a a  1 a 1 6 5 5 A C D Đáp án 100 câu hỏi ôn tập toán 7 Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28...Trong các đa thức sau, đa thức nào (đối với biến x) có bậc cao nhất? 5 3 8 2 A x  2 x  4 x  9 B 5x  y 3 2 2 4 C x  x y  7 x  1 Câu 82: Hệ số cao nhất và hệ số tự do của đa thức : P(x) = (15x2 – 7x – x3) + (2x – 12x2 + 7x3) A 7 và -1 B 3 và 0 C 15 và -1 D 6 và 0 2 C 3 4 D 3 Câu 83: 3 Giá trị của x trong đẳng thức  3 x `1   27 là: A  4 3 B  2 3 Câu 84: Cho... M 0 = 6 C M 0 = 16 D M 0 = 10 Câu 86:  và C  Số góc đo Cho tam giác ABC cân tại A,  A =70 o Gọi I là giao điểm các tia phân giác B  là: BIC A 135o B 115o C 125o D 105o Câu 87:  3   2  15 Tính   :   :  ?  5   3  4 6 6  A 25 B 21 C 6 Câu 88: x2  x  5 Giá trị không thích hợp của x và y trong biểu thức là:  x  3 y  1 A x = -3 hoặc y = -1 B x = 3 hoặc y = -1 D 6 C x = -3 hoặc... do của đa thức: 2x4 - 3 x2 + x - 7x4 + 2x là: A 2 và 3 B -5 và 0 C -7 và 1 D 2 và 0 Câu 92: Xác định giá trị của m để đồ thị của hàm số y = (m - 3)x đi qua điểm M (-1; 6) A m  2 B m  2 C m  4 D m  3 Câu 93: P(x) = -2x2 + 3x2 - x3 - x2 + 2 và Q(x) = -3x3 + x2 – 1 P(x) - Q(x) là đa thức : A 2x2 + 1 B x3 + x2 + 3 C x2 + 3 D x3 - 2x2 + 3 Câu 94: 144 0, 4.10 0, 640 .100   ? 2 169 26 132 6 6 M 1... 5 6 D M 3 5 13 Câu 95: Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau: Trung tuyến của một tam giác là một đoạn thẳng A Chia diện tích của tam giác thành hai phần bằng nhau B Vuông góc với một cạnh và đi qua trung điểm của cạnh đó C Là đường vuông góc với một cạnh D Chia đôi một góc của tam giác Câu 96: Đa thức P ( x)   x 2  3 x  4 có nghiệm là: A 2 B 4 Câu 97: C 0 D 1 Kết quả của phép tính - 11 A 24
- Xem thêm -

Xem thêm: 100 cau hoi on tap mon toan lop 7, 100 cau hoi on tap mon toan lop 7, 100 cau hoi on tap mon toan lop 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay