đẩy mạnh sản xuất lúa gạo Việt nam theo quan điểm Marketing mix

102 283 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 14:01

Trªn c¬ së tËp trung ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu cña mÆt hµng g¹o, kho¸ luËn ®­a ra mét sè ®Þnh huíng ph¸t triÓn cho giai ®o¹n tiÕp theo, ®ång thêi t×m mét sè gi¶i ph¸p vÒ Marketing nh»m cñng cè, ®Èy m¹nh vµ ph¸t triÓn mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc nµy. §Ó ®¹t ®­îc môc ®Ých trªn, vÒ mÆt lý luËn, kho¸ luËn ®· tæng hîp, thèng nhÊt, ®óc kÕt vµ ph¸t triÓn nh÷ng vÊn ®Ò ®· vµ ®ang ®­îc nghiªn cøu, ®ång thêi xem xÐt trªn c¬ së thùc tiÔn ho¹t ®éng xuÊt khÈu g¹o cña ViÖt Nam theo quan ®iÓm cña Marketing ®Ó t×m ra h­íng ®i ®óng ®¾n trong thêi gian tíi. §Ò tµi: §Èy m¹nh xuÊt khÈu g¹o cña ViÖt Nam theo quan ®iÓm Marketingmixđẩy mạnh sản xuất lúa gạo Việt nam theo quan điểm Marketing mix Lời nói đầu Tính cấp thiết đề tài Qua 15 năm thực công đổi mới, kinh tế nớc ta có thay đổi tích cực, làm thay đổi đến khía cạnh đời sống xã hội Chúng ta đạt đợc số thành tựu đáng kể Ngoại thơng, đặc biệt xuất gạo Những số báo cáo hàng năm kết thật đáng tự hào ngành nông nghiệp nớc ta, thể tâm nhân dân đờng lối đạo đắn Đảng Nhà nớc Vị Việt Nam đợc nâng lên, sánh vai nớc xuất gạo lớn giới Tuy nhiên, yếu tố chủ quan khách quan, thực tiễn Việt Nam thời gian qua cho thấy, hoạt động xuất gạo nớc ta nhiều bất cập, tồn nhiều vấn đề xúc trớc biến động thất thờng tình hình trị thị trờng giới nh định hớng, tổ chức quản lý, tìm đầu cho sản phẩm, nâng cao giá khả cạnh tranh Kết là, khối lợng kim ngạch xuất có tăng nhng nhìn chung tiềm cha đợc khai thác cách tối u, mang lại hiệu cao Trong tình hình đó, nghiên cứu Marketing để tìm giải pháp nhằm nâng cao hoạt động xuất gạo đòi hỏi cấp thiết đáng quan tâm nhằm đẩy mạnh sản xuất xuất gạo Việt Nam Đối tợng phạm vi nghiên cứu Đề tài sâu vào phân tích đặc điểm, tình hình xuất gạo củaViệt Nam theo quan điểm Marketing-mix đồng thời nêu lên điểm mạnh, điểm yếu theo mô hình SWOT Qua thực tiễn hoạt động xuất gạo Việt Nam, đề tài đa giải pháp dới góc độ vĩ mô theo quan điểm Marketing-mix nhằm thúc đẩy việc xuất gạo, phù hợp với tiến trình phát triển kinh tế nớc ta Phơng pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng kiến thức tích luỹ suốt trình học tập với quan sát, thu thập thực tế, kết hợp việc tổng hợp sách báo, tài liệu với việc sâu vào phân tích thực tiễn, tham khảo ý kiến nhằm tìm hớng hợp lý Mục đích, nội dung nghiên cứu Trên sở tập trung phân tích, đánh giá thực trạng sản xuất xuất mặt hàng gạo, khoá luận đa số định huớng phát triển cho giai đoạn tiếp theo, đồng thời tìm số giải pháp Marketing nhằm củng cố, đẩy mạnh phát triển mặt hàng xuất chủ lực Để đạt đợc mục đích trên, mặt lý luận, khoá luận tổng hợp, thống nhất, đúc kết phát triển vấn đề đợc nghiên cứu, đồng thời xem xét sở thực tiễn hoạt động xuất gạo Việt Nam theo quan điểm Marketing để tìm hớng đắn thời gian tới Đề tài: Đẩy mạnh xuất gạo Việt Nam theo quan điểm Marketing-mix Chơng 1: Tổng quan gạo xuất giới Việt Nam Chơng 2: Thực trạng xuất gạo Việt Nam theo quan điểm Marketing-mix Chơng 3: Chiến lợc đẩy mạnh xuất gạo Trong khuôn khổ khoá luận tốt nghiệp sinh viên, đề tài nhằm: 1 Khẳng định lại vai trò xuất gạo phát triển kinh tế Việt Nam Phân tích thực trạng xuất gạo Việt Nam Nêu số định hớng giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất gạo Việt Nam Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo hớng dẫn Nguyễn Văn Thoan, cô cán Vụ Xuất nhập - Bộ Thơng mại thầy cô bạn bè giúp đỡ em hoàn thành khoá luận 2 Chơng Tổng quan gạo xuất giới Việt Nam Tổng quan thị trờng gạo giới Vấn đề tập trung đề tài hoạt động xuất gạo Việt Nam thị trờng giới Xét theo quan điểm Marketing có tính hớng ngoại Để đẩy mạnh xuất khẩu, Việt Nam phải hớng môi trờng kinh doanh lấy thị trờng làm sở định hớng Thị trờng đợc hiểu tập hợp nhà nhập gạo tiềm Mặt khác, nhu cầu thị trờng gạo lại chịu ảnh hởng nhiều yếu tố bên Chính vậy, nhà xuất gạo Việt Nam không tập trung vào nhà nhập gạo mà phải hớng vào đối thủ khác để đánh giá kịp thời khả cạnh tranh họ Nghiên cứu thị trờng gạo quốc tế, nghiên cứu nớc xuất, nhập gạo chủ yếu thị trờng đòi hỏi cấp thiết để ứng dụng vào tình hình cụ thể Việt Nam, nhằm nâng cao lực cạnh tranh gạo xuất nớc ta thị trờng giới 1.1 1.1.1 Các yếu tố ảnh hởng đến cung cầu gạo giới Trong số loại lơng thực bao gồm gạo, lúa mì, ngô, kê, lúa mạch gạo lúa mì hai loại thực phẩm chiếm vị trí quan trọng phần ăn hàng ngày ngời Theo thống kê Tổ chức Lơng thực Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), sản xuất lúa gạo lúa mì đạt mức tơng đơng Nhìn chung, sản lợng lúa gạo trì sống cho 53% tổng số dân giới Qua cho thấy tầm quan trọng gạo vấn đề an ninh lơng thực loài ngời, đặc biệt đặt bối cảnh biến động yếu tố nhân học 1.1.1.1 Vấn đề sản xuất gạo giới Ngành sản xuất lúa gạo bị phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên nh đất, nớc, khí hậu Sau nhiều năm liên tục tăng trởng, vào năm 1995, sản xuất gạo giới giảm nhẹ với diện tích sản xuất khoảng 146 nghìn ha, sản lợng thóc toàn giới đạt 553 triệu tấn, tơng đơng khoảng 360 triệu gạo Những thành công sản xuất gạo kết đạt đợc Cách mạng xanh đem lại với việc áp dụng tiến khoa học đổi chiến lợc kinh tế xã hội Chính phủ nớc sản xuất gạo chủ yếu Theo số liệu Vụ Xuất nhập - Bộ Thơng mại, dự đoán diện tích sản xuất lúa toàn giới năm 2001 151,9 nghìn Năng suất lúa năm 2000 đạt 3,92 tấn/ ha, gấp 1,6 lần so với suất lúa năm 1974 2,45 3 tấn/ha Đây tiến vợt bậc, nhờ sử dụng thành tựu công nghệ đại vào sản xuất, đồng thời áp dụng loại giống lúa cho suất cao Năm 2000 năm kỉ lục suất sản lợng lúa toàn cầu 607,4 triệu so với 333,8 triệu năm 1974, tăng 1,8 lần Qua cho ta thấy sản lợng lúa tăng chủ yếu suất tăng, kết đáng khích lệ cho sản xuất lúa toàn giới, đảm bảo tốt nhu cầu lơng thực nói chung lúa gạo nói riêng loài ngời Bảng 1.1 Tình hình sản xuất gạo giới (1998-2001) Sản xuất Bắc Mỹ Mỹ Latinh EU Liên Xô cũ Đông Âu Trung Đông Bắc Phi Châu Phi lại Nam Châu lại Châu Đại Dơng 1998 1999 8.747 17.225 2.701 1.108 56.000 3.048 5.463 10.540 165.170 358.864 1.324 8.836 22.165 2.694 1.124 52.000 3.370 4.261 10.845 172.526 358.485 1.362 Đơn vị tính: 1000 2000 2001(ớc) 9.795 21.229 2.637 1.189 56.000 2.905 5.889 10.950 183.311 36.281 1.101 9.062 20.204 2.462 1.026 56.000 2.279 6.063 11.481 179.426 354.965 1.761 Nguồn: Vụ Xuất nhập Bộ Thơng mại 1.1.1.2 Vấn đề tiêu dùng gạo giới Trên giới, phần lớn gạo đợc sản xuất nhằm phục vụ nhu cầu tiêu thụ nớc, 4% sản lợng toàn cầu đợc đem buôn bán, trao đổi nớc với Lúa gạo đợc sản xuất tập trung hoá cao độ, châu chiếm tới 90% tổng lợng sản xuất, 50% lợng nhập 72% lợng xuất Mức tiêu thụ gạo toàn cầu phụ thuộc vào tình hình canh tác khả cung cấp nớc sản xuất lúa gạo Trên quy mô toàn giới, lợng gạo tiêu dùng tăng đáng kể từ 222,4 triệu năm 1974 lên 398,6 triệu năm 2000, tăng 180% dự đoán năm 2001 400,8 triệu Để đảm bảo tiêu thụ ổn định cần đạt mức sản xuất hàng năm gấp 1,5 đến lần mức tăng dân số Nh vậy, mức tiêu thụ gạo bị khống chế khả 4 sản xuất phụ thuộc vào số dân toàn cầu nên nhìn chung tính theo đầu ngời không tăng Trên giới, châu khu vực tiêu thụ gạo nhiều với 362,1 triệu tấn, tức 90% so với lợng tiêu dùng toàn cầu vào năm 2001 (403 triệu tấn) Điều đợc giải thích tập quán coi gạo lơng thực yếu châu á, nơi tập trung 60% dân số toàn giới Tuy nhiên, năm gần, dân số nớc tăng mạnh diện tích trồng lúa giảm đáng kể trình đô thị công nghiệp hoá Thêm vào nữa, thiên tai nh lụt, bão, hạn hán thờng hay xảy nên nớc phải nhập gạo phục vụ cho nhu cầu nớc Các châu lục khác tiêu thụ 10% số lợng gạo lại Tại châu Mỹ, châu Âu khu vực Trung Đông, tiêu thụ gạo tăng đáng kể năm gần Cụ thể năm 2000, Bắc Mỹ tiêu thụ 4,1 triệu tấn, Mỹ Latinh 14,3 triệu tấn, EU triệu Dự đoán năm 2001, khu vực lần lợt tiêu thụ 4,7 triệu tấn, 14,7 triệu 2,1 triệu Qua đó, thấy lợng gạo tiêu thụ phân bố không đồng phụ thuộc nhiều vào nớc châu Bảng 1.2 Tình hình tiêu thụ gạo giới (1998-2001) Nhập Bắc Mỹ Mỹ Latinh EU Tây Âu lại Liên Xô cũ Đông Âu Trung Đông Bắc Phi Châu Phi lại Nam Châu lại Châu Đại Dơng Đơn vị tính: 1000 1998 1999 2000 2001(ớc) 4,108 4,439 4,718 4,747 13,778 14,085 14,272 14,661 2,012 2,066 2,131 2,079 48,000 50,000 53,000 55,000 1,130 1,119 1,136 1,311 344,000 382,000 360,000 386,000 5,779 6,159 6,499 6,435 2,982 2,984 3,097 3,177 10,412 10,973 11,563 12,155 104,835 110,412 113,711 114,989 234,508 236,025 241,852 238,692 563,000 608,000 670,000 706,000 Nguồn: Vụ Xuất nhập Bộ Thơng mại 1.1.1.3 Những nớc sản xuất tiêu thụ gạo giới * Trung Quốc Với số dân đông giới (1,26 tỷ ngời dự kiến lên tới 1,6 tỷ năm 2030) diện tích lúa 30 triệu ha, Trung Quốc quốc gia có chủ trơng đẩy mạnh sản xuất lúa gạo nhằm đáp ứng nhu cầu lơng thực nớc Đảm bảo an toàn lơng thực quốc gia chiến lợc hàng đầu phủ nớc Trái với số nớc khác trọng tới dự án phát triển trồng cách tăng cờng sử dụng có hiệu đất trồng nguồn tài nguyên khác nh nguồn nớc, khí hậu Trung Quốc tập trung chủ yếu vào công nghệ khoa học Trung Quốc tiên phong giống lúa lai dẫn đầu thử nghiệm lúa biến đổi gien Tuy diện tích trồng lúa Trung Quốc năm gần liên tiếp giảm nhu cầu gạo chất lợng thấp giảm lợi nhuận từ loại khác tăng lên, sản lợng gạo Trung Quốc năm 2001 dự kiến đạt 136,40 triệu tấn, tăng so với 130,9 triệu năm 2000 nhờ suất tăng Từ năm 1992-1993, với công đổi mới, đại hoá đất nớc, Trung Quốc có nhiều cố gắng đẩy mạnh sản xuất lúa Đến năm 2000, tiêu thụ gạo trung bình tính theo đầu ngời bình ổn (96 kg/ngời/năm) tổng tiêu thụ tăng dân số tăng Nhu cầu chất lợng ngày tăng Gạo chất lợng cao nh Japonica đợc trồng chủ yếu miền Bắc ngày trở nên phổ biến Tiêu thụ gạo nói riêng lơng thực nói chung tăng theo xu hớng kinh tế Gạo chất lợng ngày đợc chuyển sang dùng công nghiệp cho ngời có thu nhập thấp Một chiến lợc Trung Quốc phát triển ngành chăn nuôi gạo vụ sớm thức ăn tốt cho gia cầm chất lợng phù hợp giá thành rẻ Theo số liệu Bộ Thơng mại, năm 2000 Trung Quốc tiêu thụ 137,3 triệu gạo chiếm 34% tổng lợng gạo tiêu thụ toàn cầu Ước tính năm 2001 lợng tiêu thụ 134,3 triệu Con số nói chung không thay đổi nhiều so với năm trớc Với dự kiến nhu cầu tiêu thụ đạt đợc 220 triệu gạo vào năm 2010 260 triệu vào năm 2030, Trung Quốc đặt mục tiêu phát triển giống lúa mới, suất cao để đạt trung bình tấn/ha so với 6,5 tấn/ha * ấn Độ Là nớc đông dân thứ hai giới, ấn Độ nớc sản xuất gạo lớn thứ hai giới Năm 1994, sản lợng lúa ấn Độ đạt mức tăng kỷ 6 lục (2,8%) so với nớc khác ấn Độ nớc đứng đầu giới diện tích trồng lúa chiếm 22% tổng sản lợng lúa gạo toàn cầu Sản lợng gạo ấn Độ niên vụ 1999/2000 đạt 88,55 triệu so với 406,57 triệu giới dự đoán niên vụ 2000/2001 đạt 87,30 triệu so với 396 triệu giới Cuối năm 2000, Chính phủ ấn Độ có kế hoạch giải toả triệu gạo dự trữ để lấy chỗ chứa gạo mới, gây sức ép tới thị trờng gạo giới Bên cạnh đó, ấn Độ nớc đầu Cách mạng xanh, chủ yếu giống lúa Hiện nay, Bộ Thơng mại ấn Độ thông báo tiến hành thử nghiệm ADN để bảo đảm chủng cho giống gạo mới, khuyến khích sản xuất xuất loại gạo cao cấp Về tiêu thụ, ấn Độ quốc gia tiêu thụ gạo lớn thứ hai giới với lợng tiêu thụ 78,2 triệu (năm 1998), 81,2 triệu (năm 1999), 82,5 triệu (năm 2000) ớc tính năm 2001 83,5 triệu tấn, chiếm 20,8% so với tổng lợng tiêu thụ toàn giới * Inđônêxia Với sản lợng gạo năm 1999/2000 34,08 triệu tấn, dự đoán năm 2000/2001 34,80 triệu tấn, Inđônêxia xếp thứ ba toàn giới nớc có sản lợng gạo cao Năm 2001, nhờ triển vọng đạt sản lợng cao nên nhu cầu nhập nớc giảm 40% so với năm trớc Điều chứng tỏ Inđônêxia tích cực việc sản xuất lúa gạo nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu nớc, tránh bị phụ thuộc vào số lợng gạo nhập từ nớc bên Inđônêxia nớc tiêu thụ gạo lớn thứ ba giới Năm 2000, quốc gia sử dụng hết 35,9 triệu gạo, chiếm 9% lợng tiêu thụ toàn cầu Dự tính tiêu thụ năm 2001 có giảm nhng không đáng kể 35,8 triệu Năm 2002, Inđônêxia có kế hoạch nhập 700 ngàn tấn, nhập khoảng 500 ngàn từ Việt Nam để có nguồn gạo đáp ứng đủ nhu cầu nớc Chính phủ Inđônêxia dự kiến vay Ngân hàng phát triển Hồi giáo 102,5 triệu USD để nhập số gạo Biểu đồ 1.1 Dân số tiêu thụ gạo nớc tiêu thụ lớn 7 Tiêu thụ gạo Dân số 1.1.2 Cơ cấu thị trờng gạo giới 1.1.2.1 Đặc điểm triển vọng thị trờng gạo giới * Đặc điểm thị trờng gạo giới - Gạo loại lơng thực chủ yếu để nuôi sống 50% dân số toàn cầu, tập trung nhiều châu Chính vậy, thị trờng gạo giới mang đặc tính nhạy bén có biến động nhu cầu nớc tiêu thụ gạo nh Trung Quốc, ấn Độ, Inđônêxia, Bănglađét, Pakistan cung cầu giá gạo thị trờng giới lại thay đổi Việc Chính phủ ấn Độ có kế hoạch giải toả triệu gạo vào cuối năm 2001 ví dụ để gây sức ép với thị trờng gạo giới Cuối tháng 3/2000, Inđônêxia định ngừng nhập gạo ngạch tạo biến động không nhỏ tới giá gạo nói chung Tuy nhiên, độ nhạy cảm thị trờng gạo phải phụ thuộc vào lợng dự trữ toàn cầu nớc nh tỷ giá gạo loại lơng thực thay gạo nh lúa mỳ, ngô - Gạo đợc buôn bán đơn nh hàng hoá nớc khác mà mặt hàng chiến lợc thực sách đối ngoại Chính phủ thông qua hình thức viện trợ Mỹ nớc sử dụng hình thức nh chiến lợc ngoại giao nhằm tăng cờng phụ thuộc nớc khác vào nớc quan hệ kinh tế quốc tế Tơng tự nh vậy, EU thờng nhập gạo để cung cấp miễn phí cho nớc châu Phi để đổi lại điều kiện khác kinh tế - Trên giới có nhiều loại gạo mậu dịch phân loại theo cách khác Sự phong phú chủng loại tạo nên đa dạng cho thị trờng gạo giới Tơng ứng với loại gạo khác nhau, tuỳ thuộc chất lợng phẩm cấp khác lại hình thành mức giá cụ thể Tính đa dạng phức tạp 8 giá gạo biểu sinh động buôn bán quốc tế suốt nhiều năm qua * Triển vọng thị trờng gạo giới Trong năm gần đây, thị trờng gạo giới có nhiều biến động phức tạp, cụ thể nhu cầu nớc gạo đặc biệt thấp Mặc dù nớc xuất không ngừng nỗ lực tìm kiếm thị trờng nhng giá gạo tất xuất xứ giảm Nhu cầu gạo nớc nhập lớn nh Bănglađét, Inđônêxia, Braxin hạn chế phục hồi sản lợng sau 12 năm mùa Theo dự báo FAO Bộ Nông nghiệp Mỹ, sản lợng gạo giới đến năm 2005 có chiều hớng tăng chậm so với năm trớc, mức tiêu thụ tăng chậm Do đó, tốc độ tăng lợng gạo giao dịch toàn giới giảm Dự đoán tơng lai, châu Phi tham gia tích cực vào thị trờng gạo, đặc biệt nhập Châu khu vực đứng đầu sản xuất, tiêu thụ xuất với nhiều thay đổi chế sách Xuất gạo từ châu Âu châu Mỹ có xu hớng giảm việc thắt chặt quy định thơng mại giới làm hạn chế sách trợ giá xuất Xu hớng năm tới có nhiều nớc tham gia vào xuất lúa gạo, tạo sôi động cạnh tranh gay gắt thị trờng lúa gạo giới, đặc biệt châu á, sách nhiều nớc cho phép khu vực t nhân tham gia vào xuất nhập gạo Ngoài ra, năm tới, giao dịch loại gạo có chất lợng cao có xu hớng tăng mạnh giao dịch gạo phẩm cấp thấp giảm dần Gạo mặt hàng hoá thiết yếu đời sống sản xuất, mặt khác hàng hoá nhạy cảm xuất có tính chiến lợc số nớc, có xu hớng cạnh tranh ngày trở nên gay gắt nớc tham gia xuất Các nớc xuất luôn tăng sản lợng lúa gạo không để thoả mãn cho nhu cầu tăng dân số mà nhằm mang lại nguồn ngoại tệ đáng kể Vì vậy, tình hình nay, nớc đẩy mạnh hoạt động xuất để giảm hao phí h hao, đầu t chiều sâu để tăng nhanh suất sản lợng Để tăng khả cạnh tranh thị trờng, nớc trang bị ngày tốt từ việc chọn giống, thu hoạch, bảo quản, chế biến, vận tải, bao gói điều kiện giao hàng thích hợp với đòi hỏi thị trờng giới 1.1.2.2 Tình hình nhập gạo * Tình hình chung 9 Nhập gạo giới nhìn chung có xu hớng tăng lên nhng không ổn định năm gần đây, tuỳ thuộc vào sản lợng lơng thực năm khả toán nớc nhập Đa số nớc xuất gạo đạt sản lợng cao kỷ lục làm giảm mạnh giá gạo thị trờng giới Lợng nhập gạo toàn giới nh nớc thờng xuyên biến động mang tính thời vụ rõ rệt Vì sản xuất gạo phụ thuộc vào điều kiện thiên nhiên, tỷ lệ dự trữ, tồn kho lơng thực nên thờng bất ổn Năm mùa, nớc thờng cần gấp, nên nhập nhiều nhng năm khác lại giảm sản lợng nhập đáng kể Khi giá gạo tăng cao, nớc chuyển sang nhập hàng thay cho gạo nh lúa mì ngũ cốc khác, gây biến động không nhỏ cho sản lợng nhập gạo toàn giới Trong 10 năm qua, sản lợng nhập tăng nhu cầu tăng, đặc biệt năm 1998 lên tới 27,67 triệu Những năm sau có giảm nhẹ đợc mùa nớc nhập Ước tính toàn năm 2001, giới nhập 22,30 triệu gạo Bảng 1.3 Tình hình nhập gạo giới (1998-2001) Đơn vị: 1000 Nhập 1998 1999 2000 2001(ớc) Bắc Mỹ 840 4.439 4.718 4.744 Mỹ Latinh 3.357 14.085 14.272 14.661 EU 787 2.066 2.131 2.079 Tây Âu lại 60 50 53 55 Liên Xô cũ 321 1.191 1.346 1.311 Đông Âu 313 382 360 386 Trung Đông 3.224 6.159 6.499 6.435 Bắc Phi 188 2.984 3.097 3.177 Châu Phi lại 4.188 10.973 11.563 12.155 Nam 2.765 110.412 113.711 114.989 Châu lại 10.370 236.025 241.852 238.692 Châu Đại Dơng 288 608 670 706 Nguồn: Vụ Xuất nhập khẩuBộ Thơng mại Châu khu vực nhập gạo nhiều với khoảng 55% lợng gạo nhập toàn giới nhằm đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ n10 10 đảm bảo an ninh lơng thực thông qua điều tiết thuế Khi giá lúa xuống thấp hay giá xuất tăng cao, cần thiết cho số doanh nghiệp có lực, có đơn đặt hàng đợc vay u đãi nguồn quỹ hỗ trợ phát triển, hỗ trợ xuất thời hạn định, không thiết phải đa giá sàn để vào mà ngân hàng, ngành thuế tính mức u đãi, giá biến động theo thị trờng giới - Chính sách giá xuất Việt Nam, cạnh tranh doanh nghiệp kéo theo việc giá gạo xuất giảm đáng kể so với gạo chất lợng nớc xuất khác Do đó, cần phải có sách giá chung nhà xuất Việt Nam Năm 1992, Hiệp hội doanh nghiệp xuất gạo đời nhng không đảm nhiệm đợc vai trò Hơn nữa, lúa gạo sản phẩm sản xuất theo thời vụ, phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên nhu cầu ổn định nên cần phải dự báo thay đổi thị trờng dựa thông tin xác để đa mức giá hợp lý cho gạo xuất Giá bán gạo phụ thuộc vào điều kiện phơng thức toán INCOTERM 2000 Phòng thơng mại quốc tế định nghĩa cách xác tới điểm giao hàng việc phân chia trách nhiệm ngời bán ngời mua Các nhà xuất Việt Nam thiếu kinh nghiệm nên thờng bán gạo theo giá FOB để giảm trách nhiệm liên quan nên nhiều lợi ích đáng kể Hiện tại, Việt Nam nớc xuất gạo lớn giới nên cần phải thay đổi cách thức bán hàng chọn giá phù hợp đồng thời mang lại lợi nhuận tối đa cho đất nớc - Nghiên cứu sách giá nớc xuất khác, đặc biệt Thái Lan Đây việc cần làm vừa mang tính chất học hỏi, vừa biết đợc biện pháp áp dụng đối thủ để có đợc đối sách cạnh tranh phù hợp Nhằm giữ giá lúa không để sụt xuống thấp gây thiệt hại cho nông dân, Chính phủ Thái Lan năm qua có số biện pháp cụ thể là: + Một, công bố thông tin rộng rãi lúa gạo phơng tiện thông tin đại chúng trung tâm lúa gạo + Hai, thực biện pháp làm giảm cung lúa thị trờng, cho nông dân cầm cố (thế chấp) số lúa cha bán đợc giá thị trờng nớc xuống thấp để vay tiền Ngân hàng hay tổ chức khác Số lợng thóc nhận chấp lớn, có năm lơng thực lên tới hai triệu Việc 88 88 chấp vay tiền giữ lúa lại đợc quy định cụ thể điều kiện Ví dụ giá lúa để tính giá trị giá thóc chấp 80% mức giá sàn đợc công bố vụ lúa đó, quy đinh độ ẩm tiêu chuẩn khác chất lợng, mức vay tiền không 90% trị giá lúa cầm cố, quy định thời gian trả nợ không tháng, có kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa ngời vay tiền bán thóc chấp mà không trả nợ, đến hạn trả nợ, giá thị trờng thấp giá lúa lúc vay nông dân đợc trả theo giá lúa thị trờng lúc trả nợ, phần chênh lệch giá Nhà nớc chịu, ngợc lại, trả nợ giá lúa thị trờng lên cao giá lúc vay nông dân phải trả theo giá lúc vay + Ba, Chính phủ áp dụng biện pháp làm tăng cầu lúa gạo thị trờng Một số biện pháp thờng đợc áp dụng cho phép phòng ngoại thơng thuộc Thơng mại bán gạo G_TO_G từ đầu vụ thu hoạch Ngân hàng cho nhà máy xay nhà xuất gạo vay để mua lúa, gạo với lãi suất thấp Năm 2001, 20 tỉ bạt đợc cấp qua Ngân hàng EXIMBANK để thu mua lúa cho việc xuất gạo Qua biện pháp điển hình Thái Lan cần rút mặt tích cực để áp dụng vào hoàn cảnh cụ thể xuất gạo Việt Nam nhằm đạt hiệu tối u, nâng cao sức cạnh tranh xuất gạo nớc ta thị trờng giới 3.2.2.3 Chính sách phân phối Chính sách phân phối Marketing-mix phụ thuộc vào hai yếu tố: yêu thích sản phẩm hàng kênh phân phối mà ngời sản xuất cung cấp Để cho kênh phân phối hoạt động cần tính đến nhu cầu thái độ thị trờng mục tiêu tiềm Chúng ta cần có biện pháp nâng cao hiệu sách phân phối giai đoạn tới Cụ thể là: * Tổ chức lại khâu mua Việc tổ chức tốt trình lu thông phân phối gạo thị trờng có ý nghĩa khâu mua gạo cho xuất đồng thời đảm bảo cho vấn đề an ninh lơng thực quốc gia - Tổ chức lại mạng lới lu thông lơng thực Hiện mạng lới lu thông lơng thực chịu chi phối thị trờng thành phần t nhân lớn, dẫn đến tình trạng chèn ép giá, cạnh tranh không lành mạnh, đầu cơ, buôn lậu Quá trình hình thành giá gạo thực tế bị bóp méo đội ngũ t nhân mang tính độc quyền địa phơng Để giảm bớt thua thiệt nhiều mặt cho ngời dân, gần Chính phủ có 89 89 sách trợ giá nông sản song tác dụng hạn chế quy mô hoạt động doanh nghiệp Nhà nớc có giới hạn Báo cáo viện Nghiên cứu lúa cho thấy có khoảng 1,9% lợng lúa hàng hoá đợc doanh nghiệp Nhà nớc thu mua trực tiếp từ nông dân Vì vậy, nên điều chỉnh trình lu thông lơng thực hàng hoá cách yêu cầu doanh nghiệp Nhà nớc đặt thêm hệ thống kho trung chuyển xuống địa phơng để tổ chức mua gạo từ sở xay xát nhỏ chuyển Bên cạnh đó, việc nâng cao lực hệ thống tiêu thụ lúa gạo, đặc biệt hệ thống chợ trung tâm lúa gạo (chợ đầu mối) cần thiết thúc bách Chợ đầu mối khác so với chợ thông thờng làng xã chỗ, chợ thông thờng chủ yếu làm chức liên kết sản xuất tiêu thụ, chợ đầu mối, doanh nghiệp thơng mại phải xây dựng giá, thông tin, kiểm soát an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trờng Những chợ đầu mối đợc tổ chức cách có quy mô xuất châu Âu vào cuối kỷ XIX Ngày nay, chợ buôn bán đầu mối trở thành phần thiếu đợc mạng lới phân phối lúa gạo cho đô thị lớn Tại quốc gia phát triển, chợ buôn bán đầu mối trở thành trung tâm phân phối lúa gạo lớn Thái Lan, trung tâm lúa gạo kênh tiêu thụ gạo quan trọng mua tới 60% lúa nông dân sản xuất Trung tâm lúa gạo điểm tập trung ngời bán mua lúa, vừa tạo nên đợc cạnh tranh khiến việc mua bán diễn công bằng, khắc phục đợc tình trạng nông dân bị ép giá thông tin thị trờng, tránh đợc gian lận cân đong xác định chất lợng lúa Ngày 6/6/2001, Chính phủ có định số 223/QĐ-TTg nhấn mạnh việc hình thành chợ trung tâm lúa gạo khu vực đồng sông Cửu Long Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn gấp rút đạo Tổng công ty lơng thực Việt Nam nghiên cứu điều kiện cần thiết để nhanh chóng triển khai chợ đầu mối tiêu thụ gạo Cai Lậy (Tiền Giang), Thanh Bình (Đồng Tháp), Tân Thạnh (Long An) Bộ Thơng mại có tờ trình số 263/1/2001/BTM ngày 9/7/2001 trình Chính phủ việc thành lập trung tâm giao dịch nông sản hớng xuất Việt Nam Theo thiết kế, chợ lúa gạo đầu mối Thanh Bình (Đồng Tháp) có u thu hút lúa gạo Đồng Tháp, An Giang Kiên Giang Chợ u tiên xây dựng sách vật chất hạ tầng đại theo mô hình chợ lúa gạo đầu mối Thái Lan tổ chức thêm nhiều loại dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp Chợ thứ hai đợc mở Phú Cờng huyện Cai Lậy (Tiền Giang), bao gồm: kho chứa, nhà máy xay xát, đánh bóng, chế biến Chợ 90 90 thuận tiện cho giao thông thuỷ Phú Cờng thờng thu hút lúa gạo từ Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp Tại chợ, mua bán lúa gạo, công ty lơng thực Tiền Giang tổ chức thêm loại dịch vụ trọn gói cho bà nông dân nh cung ứng phân bón, máy nông nghiệp, xăng dầu, phụ tùng xay xát, chế biến, mặt hàng tiêu dùng, liên kết với ngân hàng mở tín dụng chợ Chợ thứ ba đợc xây dựng Thạnh Đông huyện Tân Thanh (Long An) với diện tích khoảng sử dụng, vốn dự đoán 11 tỉ đồng Theo nhận định nhà kinh tế, chợ lúa gạo đời làm thay đổi tập quán mua bán lâu đời nông dân đồng sông Cửu Long Tuy giai đoạn thủ tục nhng dự án mang tính khả quan nên có chơng trình hỗ trợ nhiều doanh nghiệp Trớc mắt, ngân sách Nhà nớc hỗ trợ phần (20-30% tổng vốn đầu t) để xây dựng sở hạ tầng cho vay vốn u đãi với lãi suất thấp theo luật khuyến khích đầu t nớc Dự kiến cuối năm 2002 chợ lúa gạo trung tâm ỏ đồng sông Cửu Long vào hoạt động Việc xây dựng chợ lúa gạo cần đợc thực sở tính toán kỹ lỡng nhu cầu giao dịch thị trờng gồm nhu cầu dịch vụ xay xát chế biến Đặc biệt, không đợc coi việc hình thành chợ đầu mối việc đầu t sở hạ tầng cá nhân hay tổ chức thuê chỗ mà phải coi nơi tổ chức, cá nhân đến để giao dịch, nh tránh đợc tình trạng độc quyền vị trí Bên cạnh đó, việc hình thành chợ trung tâm lúa gạo cần phải đợc thực bớc, vừa giảm chi phí đầu t, vừa tạo điều kiện để ngời sản xuất nh tổ chức kinh doanh lúa gạo có điều kiện tiếp cận, làm quen với phơng tiện giao dịch đại Ngoài ra, để chợ lúa gạo trung tâm hoạt động có hiệu việc xây dựng sở hạ tầng đại, thuận lợi, cần thiết lập chế quản lý tốt, luật lệ giao dịch rõ ràng, với hiệu lực thi hành đảm bảo, có thoả thuận mang tính hợp đồng với tổ chức, cá nhân tham gia vào chợ, đào tạo đội ngũ cán quản lý nhân viên có trình độ nghiệp vụ trách nhiệm cao - Tổ chức mua lúa hàng hoá kịp thời cho nông dân tổ chức dự trữ lơng thực Trong năm qua, Chính phủ áp dụng số giải pháp tình để tổ chức mua lúa hàng hoá cách kịp thời theo vùng nh lấy quỹ bình ổn giá hỗ trợ doanh nghiệp Nhà nớc phần lãi suất ngân hàng có quỹ bình ổn giá trợ lãi suất toàn phần, đồng thời đạo hệ 91 91 thống ngân hàng cho doanh nghiệp Nhà nớc vay dới hình thức tín chấp để doanh nghiệp có vốn mua lúa Tuy nhiên, doanh nghiệp Nhà nớc tham gia mua lúa trực tiếp nông dân, mà chủ yếu mua gạo nguyên liệu thành phẩm tầng lớp t thơng trung gian Nh vậy, nông dân gặp bất lợi giá lúa rẻ lúa hàng hoá đợc tiêu thụ hết nhng thu nhập họ không tăng, bị buộc phải tái sản xuất lúa Để giải vấn đề tiêu thụ lúa hàng hoá cách bản, chuẩn bị bớc vào kỳ thu hoạch lúa, Chính phủ phân chia địa bàn cụ thể cho doanh nghiệp Nhà nớc chuyên kinh doanh lơng thực Cục dự trữ quốc gia chịu trách nhiệm việc thu mua lúa hàng hoá Các đơn vị đợc phân công xuống địa bàn phụ trách để ký kết hợp đồng nguyên tắc ngời chuyên gom mua lúa Khi có hợp đồng, nhà cung ứng doanh nghiệp lập phơng án vay vốn doanh nghiệp tiêu thụ đợc gạo phải tiến hành giao dịch toán qua ngân hàng mà vay vốn mua lúa, gạo nguyên liệu Qua giải pháp trên, lúa hàng hoá đợc bảo đảm mua kịp thời vụ, ổn định giá cả, đảm bảo cho nông dân sản xuất lúa có lãi thoả đáng, nhờ phân công chuyên môn hoá hợp lý thành phần tham gia Về vấn đề tổ chức dự trữ lơng thực cần đợc thực tốt đảm bảo cho yếu tố ổn định nguồn cung cấp lơng thực sách an toàn lơng thực quốc gia Trong cấu mặt hàng dự trữ, dự trữ quốc gia tới hạn trung bình khoảng năm dự trữ nông dân nơi sản xuất dự trữ lúa thích hợp hơn, dự trữ doanh nghiệp thông thờng từ đến ba tháng nên dự trữ gạo thành phẩm bán thành phẩm bắt buộc phải đảo kho, đa lúa gạo cũ tiêu thụ nhập lúa gạo để trì chất lợng sản phẩm luôn tốt Trong đó, lúa cũ khoảng 6-12 tháng nguyên liệu thích hợp để chế biến gạo xuất có chất lợng tốt nhất, phù hợp với thị hiếu tiêu dùng nhiều nớc nhập gạo giới Nh vậy, Cục dự trữ quốc gia kết hợp việc đảo kho lơng thực dự trữ bảo hiểm để cung ứng lúa gạo cho doanh nghiệp xuất góp phần tốt để ổn định nguồn cung ứng gạo xuất có chất lợng cao, tăng đáng kể hiệu xuất gạo nói chung hiệu dự trữ bảo hiểm lơng thực nói riêng Trong thời gian tới, Chính phủ cần nâng mức dự trữ gạo lên triệu thực trớc thời vụ Đông-Xuân bắt đầu, nửa số mua hàng hoá Chính phủ, nửa lại thực theo chế tạm trữ doanh nghiệp thực nh lâu Con số triệu nói 92 92 vào tình hình thực tế hai năm 2000 2001, số thực tế năm sau phải vào tình hình sản xuất, khả xuất diễn biến số giá hàng tiêu dùng Chúng ta cần đứng quan điểm chung để mạnh dạn xử lý, không nên dè dặt, bỏ lỡ hội tốt xảy * Tổ chức khâu xuất Nhà nhập nớc thờng tiếp xúc trực tiếp với nhà xuất gạo qua trung gian Việt Nam để nhập gạo Thời gian thờng kéo dài từ 22 đến 30 ngày Đôi thời gian tăng lên thủ tục giấy tờ Ví dụ nh nhà xuất đợc phép xuất 30.000 gạo muốn xuất 10.000 cảng Cần Thơ 20.000 cảng TP Hồ Chí Minh phải xuất trình chứng từ hai cảng Khi hàng hoá sẵn sàng phải đợi giấy phép Bộ Thơng mại nhiều thời gian để giải Theo kinh nghiệm nhà xuất trớc kia, cần có chuyên gia giỏi để giải vấn đề Họ có khả làm nhanh chóng thủ tục hành liên quan đến xuất gạo Khâu trung gian giải chi tiết quan trọng Ngay doanh nghiệp xuất gạo với số lợng lớn sử dụng dịch vụ trung gian quốc tế số thị trờng Những doanh nghiệp biết cách hoàn thành thủ tục phức tạp Xu hớng nhà xuất phát triển kênh trực tiếp Tuy nhiên, cần có thời gian để xác lập quan hệ ngời sản xuất ngời tiêu dùng dạng kênh Việc phân phối hàng hoá bao gồm vận chuyển dự trữ hàng hoá suốt thời gian thực kênh phân phối Hiện nay, chi phí gửi hàng Việt Nam cao, sở hạ tầng cầu cảng không tốt bất lợi Việt Nam so với nớc xuất khác Cụ thể chi phí cảng, chi phí bốc dỡ xếp hàng chi phí liên quan cảng Sài Gòn khoảng 40.000 USD/tàu công suất 10.000 (chiếm 1,6% giá gạo xuất khẩu) chi phí Bangkok nửa Ngoài chi phí cảng, tốc độ bốc dỡ chậm, so với Băngcốc ta chậm lần (nghĩa Sài Gòn bốc dỡ đợc 1.000 tấn/ngày Băngcốc 6.000 tấn/ngày) Chậm trễ sửa chữa bốc xếp hàng thờng làm tốn thêm khoảng 6.000 USD/ngày Những hạn chế nói làm hội giá đơng nhiên ngời trồng lúa phải chịu dới hình thức giá FOB thấp Những bất lợi ta vận chuyển, bốc dỡ khắc phục thời gian ngắn đợc, nhng cần nhận thức sâu sắc điều để tìm giải pháp hợp lý để nâng cao sức cạnh tranh mặt hàng gạo 93 93 Việt Nam thị trờng giới Hiện tại, tàu đến cảng Sài Gòn xuất phát sau chiều đến trớc sáng, gây bất tiện tốn cho tầu không cập cảng thời gian Chúng ta cho tàu chạy đêm kênh chở gạo từ cảng đến bờ biển Trung Quốc, hạn chế phần bất lợi sở hạ tầng mà cha khắc phục đợc chơng 2, nghiên cứu kênh phân phối gạo xuất Việt Nam Trong năm tới, giảm bớt bất cập kênh phân phối cách áp dụng mô hình sau: Sơ đồ 3.1 Mô hình phân phối gạo đề xuất Ngời sản xuất T thơng Trạm thu mua Nhà máy chế biến Nhà xuất Nhà nhập khẩu-nhà phân phối phốiphối Bán buôn Bán lẻ 94 94 Ngời tiêu dùng Sơ đồ chia hoạt động xuất gạo Việt Nam làm hai khâu khâu mua, gạo đợc đa đến nhà máy chế biến cách: trực tiếp, qua t thơng qua trạm thu mua Nhà nớc Với khâu mua này, phát triển mua gạo chế biến hai cách trực tiếp gián tiếp qua trung gian nên ngời sản xuất chủ động linh hoạt việc bán gạo, tránh tình trạng bị ép giá dẫn đến bán giá rẻ Tuỳ khu vực cụ thể mà ta nên khuyến khích cách thu mua cho phù hợp đạt hiệu cao khâu xuất vận dụng kênh Marketing-mix qua kênh cấp 1,2,3,4 tuỳ thị trờng cụ thể Tuy nhiên, gạo xuất Việt Nam từ trớc đến phụ thuộc nhiều vào trung gian nớc ngoài, đặc biệt thị trờng có tiềm ta châu Phi gây thiệt hại cho ta nhiều giá gạo Trong tơng lai gần, phải hạn chế nhợc điểm này, ký kết hợp đồng trực tiếp với nớc nhập gạo trọng sử dụng giá CIF để linh hoạt cho lựa chọn mức giá nhà nhập Chúng ta cần tránh kênh phân phối nhiều trung gian mà tập trung vào kênh trực tiếp sử dụng trung gian để hạ thấp chi phí, giảm giá bán tăng số lợng gạo xuất Trong năm tới, cần bổ sung đại lý nớc ngoài, đặc biệt nớc nhập gạo chủ yếu Việt Nam để thuận tiện cho giao dịch gạo đạt đợc hiệu cao * Các kênh phân phối gạo Thái Lan Đặt bối cảnh khu vực quốc tế, cần thấy kênh phân phối Việt Nam cha đợc Nhà nớc quản lý cách chặt chẽ Các t thơng doanh nghiệp Nhà nớc cha có phối hợp hài hoà việc đa gạo từ ngời sản xuất đến ngời tiêu dùng nớc Chúng ta tham khảo mô hình khâu mua Thái Lan Biểu đồ 3.2 Hệ thống lu thông phân phối gạo Thái Lan khâu mua Thơng nhân cấp huyện 95 95 Thơng nhân cấp làng xã Thơng nhân cấp tỉnh Nông dân Các đại lý Các nhà xuất Cơ sở xay xát huyện tỉnh Chơng trình mua lúa Chính phủ Nguồn: Agricultural Marketing Improvement in Thailand Kasetsat University Bangkok 9.1994 Qua mô hình trên, nhận thấy quản lý chặt chẽ khâu mua gạo xuất Thái Lan Các kênh phân phối cấp thể đợc phân công lao động hợp lý, chuyên môn hoá cao, tạo hiệu tối u cho nhà xuất Thái Lan tung gạo thị trờng giới 3.2.2.4 Chính sách xúc tiến hỗ trợ kinh doanh Để nâng cao hiệu kinh doanh, tăng cờng khả cạnh tranh điều kiện thị trờng ngày nay, ngành xuất gạo Việt Nam lựa chọn khác việc đẩy mạnh sách xúc tiến hỗ trợ kinh doanh Trong năm tới, ngành gạo Việt Nam tập trung vào nhiệm vụ chính: * Làm tốt công tác nghiên cứu thị trờng nh thị hiếu khách hàng Nắm vững yếu tố thị trờng, hiểu biết quy luật vận động chúng giúp đa đợc định đắn kịp thời Để đẩy mạnh xuất gạo, giải pháp cần thiết khơi thông tin cho doanh nghiệp thông tin thị trờng quốc tế cần thiết phục vụ cho doanh nghiệp Chính phủ việc lập kế hoạch thực hoạt động th- 96 96 ơng mại xúc tiến thơng mại Trong bối cảnh nay, doanh nghiệp ngày phải quan tâm đến thông tin thị trờng gạo quốc tế Hiện nay, doanh nghiệp xuất gạo thờng quan tâm đến hai loại thông tin Một thông tin thị trờng nớc nhập với số liệu thống kê dân số, ngoại thơng, thuế quan, biện pháp kiểm soát xuất nhập ngoại lệ thủ tục cấp phép xuất nhập khẩu, quy định vệ sinh an toàn, đại lý quyền nhãn mác Hai thông tin sản phẩm, đặc biệt hội bán hàng cụ thể Ví dụ nh yêu cầu gạo ngời nhập khẩu, thống kê thơng mại, sản xuất tiêu thụ giới mặt hàng gạo, dự báo nhu cầu ngắn, trung, dài hạn nh thông tin đối thủ cạnh tranh thị trờng, lực, hoạt động, nhãn hiệu, thị phần khách hàng, kỹ thuật kinh doanh Bên cạnh đó, doanh nghiệp quan tâm đến mức giá gạo bán thị trờng cụ thể, hệ thống tập quán buôn bán phân phối phạm vi quốc gia quôc tế, kênh tiếp thị, điều kiện mua bán, cộng giá, giảm giá, thông tin nhà nhập khẩu, đại lý, ngời mua trực tiếp, điều kiện thơng mại quốc tế, thông tin vận tải kỹ thuật xúc tiến xuất Nh phân tích, doanh nghiệp xuất gạo Việt Nam thiếu thông tin thị trờng gạo quốc tế, thông tin bùng nổ mạnh Nguyên nhân doanh nghiệp cha nhận thức đợc đầy đủ tầm quan trọng kinh tế thị trờng nên cha thực quan tâm đến công tác thông tin thị trờng gạo quốc tế Hầu hết doanh nghiệp, kể doanh nghiệp xuất gạo lớn cha tổ chức cha có cán chuyên trách thông tin Chi phí cho công tác thông tin, kể tiền mua thông tin không đáng kể, chí Qua đó, cần có giải pháp để đa thông tin từ thị trờng quốc tế cho doanh nghiệp qua phơng tiện thông tin đại chúng, quan, tổ chức dịch vụ Những ngời cung cấp thông tin gạo biết rõ nhu cầu thông tin doanh nghiệp, biết xử lý phân tích nguồn thông tin, đầu t cho công tác thông tin mua thông tin nguồn, tránh cung cấp thông tin không cần thiết cho doanh nghiệp Các tổ chức cung ứng thông tin phải hoạt động theo chế vừa cạnh tranh vừa hợp tác Chính phủ nên hỗ trợ, tạo môi tr ờng thuận lợi việc cung cấp tiếp cận thông tin, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ tài cho doanh nghiệp đợc cung cấp thông tin, mua thông tin gạo Chính phủ cần hỗ trợ cách trực tiếp cung cấp thông tin cho doanh nghiệp Trên sở thông tin thu đợc, doanh 97 97 nghiệp tiến hành chọn lọc, phân tích rút nhận xét, kết luận để làm sở xây dựng kế hoạch chiến lợc, phơng án kinh doanh * Xây dựng hệ thống thị tr ờng tăng cờng đầu t cho hoạt động tuyên truyền, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm Thị trờng xuất gạo vấn đề cần tập trung tầm vĩ mô vi mô Vì vậy, bên cạnh hỗ trợ Nhà nớc vấn đề thị trờng, doanh nghiệp phải chủ động tìm bạn hàng phơng thức kinh doanh thích hợp để xâm nhập, trì mở rộng chỗ đứng thị trờng gạo giới Các doanh nghiệp cần đa dạng hoá khách hàng tận dụng hợp đồng có khối lợng không lớn đồng thời thiết lập quan hệ với tập đoàn xuyên quốc gia tổ chức kinh tế vững mạnh có tầm hoạt động rộng, am hiểu thị trờng khả vốn lớn để đảm bảo thị trờng xuất ổn định Hoạt động tuyên truyền, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm gạo đóng vai trò quan trọng kinh doanh nhằm xúc tiến nhanh chóng việc bán hàng, góp phần định vào thành công hay thất bại hoạt động xuất gạo Quảng cáo sản phẩm nhằm mở thị trờng mới, củng cố uy tín, nhãn hiệu hàng hoá, doanh nghiệp công tác thiếu đợc xuất gạo Các doanh nghiệp cần quan tâm đầu t ngân sách nh tuyển dụng ngời có lực, chuyên gia giỏi cho quảng cáo hoạt động muốn có hiệu lớn vấn đề đơn giản, đặc biệt đối tợng tiếp nhận lại khách hàng nớc 98 98 kết luận Gạo trở thành mặt hàng chủ lực lĩnh vực xuất Việt Nam Khả cạnh tranh xuất gạo, đặc biệt khu vực đồng sông Cửu Long, đợc khẳng định số liệu năm gần Để khai thác tiềm vốn có, cần có giải pháp hợp lý, hớng để tham gia vào thị trờng giới sở tận dụng hội, khắc phục hạn chế phát huy lợi Với việc sử dụng công cụ Marketing-mix để phân tích, đề tài nhằm mục đích tìm giải pháp mang tính khả thi cho xuất gạo Việt Nam Hiện nay, nhà hoạch định chiến lợc phải đối mặt với nhiều vấn đề quan trọng sách nông nghiệp nh khả trì sản xuất lúa gạo, bảo vệ sản xuất nớc trớc biến động thị trờng giới Trong vấn đề quan tâm, cần đặc biệt chu ý đến chất lợng, giá thị trờng để nâng cao uy tín gạo Việt Nam, đa hạt gạo đến với tất nớc có nhu cầu nhập giới Sản xuất xuất gạo Việt Nam phát triển tơng đối ổn định với kim ngạch khối lợng tăng cao gặp phải nhiều khó khăn, hạn chế cha khắc phục đợc Sau nghiên cứu, phân tích, đề tài rút ta số kết luận sau: Về sản phẩm: Nhìn chung, gạo xuất Việt Nam có chất lợng không cao, phần lớn đợc xuất thị trờng nh châu Phi, châu châu Mỹ La tinh, phần lại khó cạnh tranh đợc với Thái Lan, Mỹ thị trờng nhập gạo cấp cao nh Nhật Bản châu Âu Nguyên nhân cha có nhiều giống lúa cho chất lợng tốt, công nghệ thu hoạch, chế biến bảo quản Việt Nam lạc hậu, cha đáp ứng đợc yêu cầu chuyên môn hoá sản xuất gạo xuất Về giá xuất khẩu: Chính nguyên nhân chất lợng sản phẩm kéo theo yếu giá gạo Việt Nam thị trờng giới Vì xâm nhập vào thị trờng bình dân thờng bị ép giá thị trờng gạo cấp cao nên giá gạo nhìn chung thấp so với giá gạo loại nớc xuất khác Trong thời gian gần đây, giá gạo Việt Nam tăng đáng kể, dấu hiệu tốt cho xuất gạo Việt Nam Về vấn đề phân phối: Các kênh phân phối gạo Việt Nam nhiều trung gian, có bất cập khâu thu mua khâu xuất gây hạn chế không nhỏ cho việc quản lý, phân phối gạo đến tay ngời tiêu dùng nớc Về vấn đề xúc tiến hỗ trợ kinh doanh: Hiện tại, xuất gạo Việt Nam thiếu nguồn thông tin từ phía doanh nghiệp xuất lẫn khách hàng muốn mua sản phẩm gạo Việt Nam Các hoạt động quảng cáo, giới thiệu hạn chế thiếu tính quy mô Nhằm phát huy lợi vốn có hạn chế tồn tại, Nhà nớc cần đề sách mang tính vĩ mô, cần đặc biệt quan tâm đến nâng cao chất lợng, đẩy mạnh mở rộng quan hệ đối ngoại để tạo điều kiện cho việc thâm nhập mở rộng thi trờng, hoàn thiện tổ chức Do nhìn nhận xuất gạo theo góc độ Marketing-mix nên đề tài thiếu tính tổng quát Hơn nữa, thời gian hoạt động thực tế điều kiện nghiên cứu nhiều hạn chế, tài liệu tổng kết thống kê cha đầy đủ 99 99 với hiểu biết kinh nghiệm thân cha nhiều nên khóa luận không tránh khỏi thiếu sót Rất mong đợc đóng góp ý kiến độc giả Hà Nội, tháng 12 năm 2001 Sinh viên Phạm Thị Thu Hiền 100 100 Tài liệu tham khảo Đoàn Nhật Dũng: Nâng cao khả cạnh tranh, vấn đề sống doanh nghiệp Việt Nam tham gia AFTA, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế số 281 tháng 10/2001, trang 47,48,49 Một số chủ trơng sách chuyển dịch cấu kinh tế tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, Nghị Chính phủ, 15/6/2000 Đặng Kim Sơn, Phạm Quang Diệu: Tác động Hiệp định Thơng mại Việt - Mỹ đến ngành nông nghiệp Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế số 277 tháng 6/2001, trang 15,16,17 Hồ Khánh: Chợ trung tâm lúa gạo, dự án đột phá cho ĐBSCL, Thời báo kinh tế Việt Nam số 96, thứ t, 8/8/2001, trang 5 Hng Văn: Gạo tạm trữ: dao hai lỡi, Thời báo kinh tế Việt Nam số 98, thứ t, 15/8/2001, trang Hoài Linh: Giá gạo tăng vững, Thời báo kinh tế Việt Nam số 37, thứ sáu, 23/3/2001, trang An Yên: Nâng cấp gạo, cà phê, Thời báo kinh tế Việt Nam số 39, thứ sáu, 30/3/2001, trang Anh Thi: Lao đao gạo xuất khẩu, Thời báo kinh tế Việt Nam số 33, thứ sáu, 9/3/2001, trang Nguyễn Thế Nghiệp: Tiêu thụ gạo đạt mức kỷ lục, Thời báo kinh tế Việt Nam số 24, thứ sáu, 23/2/2001, trang 14 10.Thạc sỹ Đỗ Thị Loan: Định giá Marketing xuất khẩu, Tạp chí Thơng mại số 11/2001, trang 44,45 11 Võ Hùng Dũng: Xuất lơng thực: Thành tựu, thách thức sách, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế số 278, tháng 7/2001, trang 3,4,5,6,7 12.Phạm Văn Chung: Hiện trạng xu phát triển sản xuất lúa gạo Việt Nam, Tạp chí Nông nghiệp Phát triển nông thôn số 5/2001, trang 281, 282 13.Hoàng Sơn: Nâng cao chất lợng hàng xuất khẩu, đòi hỏi thực tế sản xuất, Tạp chí Nông nghiệp Phát triển nông thôn số 8/2001, trang 519, 520 14.Duy Hiếu, Thanh Hải: Sản xuất xuất gạo thời gian qua , Tạp chí Thơng mại số 4/200, trang 15.Thuý Nga: Mậu dịch gạo giới thời gian gần triển vọng, Tạp chí Thơng mại số 4/2000, trang 101 101 16.Phạm Minh Trí: Nâng cao khả cạnh tranh xuất nông sản Việt Nam bối cảnh hội nhập, Tạp chí Nông nghiệp Phát triển nông thôn số 4/2001, trang 200, 270 17.Thạc sỹ Nguyễn Thiện Đức: Về chế xuất gạo, Tạp chí Thơng mại số 14/2000, trang 11, 12 18.Đoàn Cung: Giá gạo khởi sắc nhng giảm nhẹ tháng tới, Tạp chí Thơng mại số 17/2001, trang 17 19.Nguyễn Đức Hy: Doanh nghiệp tham gia đầu t cao khả cạnh tranh thóc gạo miền Bắc thị trờng, Tạp chí Nông nghiệp Phát triển nông thôn số 2/2001, trang13 20.Thanh Hải: Chính sánh gạo 2000/02 Thái Lan, Tạp chí Ngoại thơng 21/1-10/2/2001, trang 13 21.V.Trân: Thị trờng gạo giới, Tạp chí Ngoại thơng 21/4-30/4 2001, trang 22.Anh Thi: Khơi thông nguồn tin cho doanh nghiệp, Thời báo Kinh tế Việt Nam số 124, thứ hai 7/10/2001, trang 12 23.PGS.TS Nguyễn Sinh Cúc: Giá nông sản Việt Nam, nguyên nhân giải pháp, Tạp chí Nông thôn tháng 4/2001, trang 13,14 24.Vơng Hoàng Sơn: Thị trờng đầu mối bán buôn sản phẩm, động lực hỗ trợ cho nông nghiệp Việt Nam, Tạp chí Nông nghiệp Phát triển nông thôn số 9/2001, trang 596, 597 25. Sản xuất, lu thông, xuất gạo Thái Lan Việt Nam, sách biện pháp quản lý có liên quan, Vụ xuất nhập , Bộ Thơng mại, 12/5/2000 26.TS Nguyễn Trung Vãn: Lơng thực Việt Nam thời đổi mới, hớng xuất khẩu, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội năm 1998 27.PGS,TS Nguyễn Bách Khoa, Thạc sỹ Phan Thu Hoài: Marketing thơng mại quốc tế, Nhà xuất giáo dục, Hà Nội, 1999 28.Giáo trình Marketing đại học kinh tế quốc dân, Nhà xuất thống kê, Hà Nội 4/2000 102 102
- Xem thêm -

Xem thêm: đẩy mạnh sản xuất lúa gạo Việt nam theo quan điểm Marketing mix, đẩy mạnh sản xuất lúa gạo Việt nam theo quan điểm Marketing mix, đẩy mạnh sản xuất lúa gạo Việt nam theo quan điểm Marketing mix, Bán lẻ cố định, Châu á còn lại, Nguồn: Vụ xuất nhập khẩu Bộ Thương mại, Xúc tiến bán hàng, Tất cả những điểm yếu trên đã và đang làm giảm thế mạnh trong thương mại quốc tế và khả năng cạnh tranh của gạo Việt Nam trước những biến động gay gắt trên thị trường thế giới., Trong những năm vừa qua, Việt Nam đã thực hiện chính sách mở cửa nền kinh tế và bước đầu đã hoà nhập được với nền kinh tế thế giới. Sau một loạt những sự kiện quan trọng trong hợp tác phát triển như bình thường hoá quan hệ với Mỹ, gia nhập ASEAN, ký kết h

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay