Chuyên đề tốt nghiệp cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn hà nội

52 213 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 13:36

MỤC LỤCMỞ ĐẦU3CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC51.1. Sự cần thiết phải cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước.51.1.1. Doanh nghiệp nhà nước và vai trò của doanh nghiệp nhà nước51.1.2. Sự cần thiết phải cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam71.2. Nội dung và qui trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước. 111.2.1. Nội dung cơ bản của chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước111.2.2. Qui trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước131.3. Kinh nghiệm của Trung Quốc và Thành phố Hồ Chí Minh về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước.141.3.1. Kinh nghiệm Trung Quốc141.3.2. Kinh nghiệm Thành phố Hồ Chí Minh18CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI212.1. Sơ lược quá trình cổ phần hoá ở Việt Nam.212.1.1. Giai đoạn thí điểm (199251996)212.1.2. Giai đoạn mở rộng (5199661998)232.1.3. Giai đoạn chủ động (71998nay)262.2. Thực trạng cổ phần hoá tại các doanh nghiệp nhà nước ở Hà Nội.282.2.1. Khái quát tiến trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở Hà Nội giai đoạn 19962003282.2.2. Đánh giá thực trạng cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở Hà Nội 29CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH TIẾN TRÌNH CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TẠI HÀ NỘI313.1. Quan điểm, mục tiêu cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước của Hà Nội đến cuối năm 2005.313.1.1. Quan điểm tiến hành cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước313.1.2. Mục tiêu323.2. Một số giải pháp đẩy mạnh tiến trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở Hà Nội.343.2.1. Nâng cao nhận thức của cán bộ công nhân viên về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước343.2.2. Hoàn thiện cơ chế chính sách về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước353.2.3. Lựa chọn doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá đồng thời củng cố lại doanh nghiệp trước khi tiến hành cổ phần hoá423.2.4. Hoàn thiện cơ chế định giá doanh nghiệp nhà nước433.2.5. Cần có cơ chế phân bổ và tổ chức bán cổ phiếu hợp lí hơn463.2.6. Gắn sự phát triển thị trường chứng khoán với cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước49KẾT LUẬN50TÀI LIỆU THAM KHẢO51 MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 5 1.1 Sự cần thiết phải cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước 1.1.1 Doanh nghiệp nhà nước vai trò doanh nghiệp nhà nước 1.1.2 Sự cần thiết phải cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước Việt Nam 1.2 Nội dung qui trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước 1.2.1 Nội dung chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp nhà 11 nước 1.2.2 Qui trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước 1.3 Kinh nghiệm Trung Quốc Thành phố Hồ Chí Minh 11 13 cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước 1.3.1 Kinh nghiệm Trung Quốc 1.3.2 Kinh nghiệm Thành phố Hồ Chí Minh 14 14 18 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 2.1 Sơ lược trình cổ phần hoá Việt Nam 2.1.1 Giai đoạn thí điểm (1992-5/1996) 2.1.2 Giai đoạn mở rộng (5/1996-6/1998) 2.1.3 Giai đoạn chủ động (7/1998-nay) 2.2 Thực trạng cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước Hà 21 21 21 23 26 Nội 2.2.1 Khái quát tiến trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước Hà 28 Nội giai đoạn 1996-2003 2.2.2 Đánh giá thực trạng cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước Hà 28 29 Nội CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH TIẾN TRÌNH CỔ PHẦN 3.1 Quan điểm, mục tiêu cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước 31 31 Hà Nội đến cuối năm 2005 3.1.1 Quan điểm tiến hành cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước 3.1.2 Mục tiêu 3.2 Một số giải pháp đẩy mạnh tiến trình cổ phần hoá doanh 31 32 34 HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TẠI HÀ NỘI nghiệp nhà nước Hà Nội -1- 3.2.1 Nâng cao nhận thức cán công nhân viên cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước 3.2.2 Hoàn thiện chế sách cổ phần hoá doanh nghiệp nhà 34 nước 3.2.3 Lựa chọn doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá đồng thời củng 35 cố lại doanh nghiệp trước tiến hành cổ phần hoá 3.2.4 Hoàn thiện chế định giá doanh nghiệp nhà nước 3.2.5 Cần có chế phân bổ tổ chức bán cổ phiếu hợp lí 3.2.6 Gắn phát triển thị trường chứng khoán với cổ phần hoá 42 43 46 doanh nghiệp nhà nước 49 50 51 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO -2- MỞ ĐẦU Trong tiến trình chuyển đổi từ chế tập trung quan liêu bao cấp sang chế thị trường, đa dạng loại hình sở hữu trở thành đòi hỏi tất yếu ngày phổ biến toàn xã hội Những thành tựu đổi cho thấy rõ rằng: bên cạnh hình thức sở hữu Nhà nước, hình thức sở hữu khác ( Tư nhân hay hỗn hợp) tạo điều kiện thuận lợi phát huy vai trò tích cực đời sống kinh tế Sự đa dạng hoá hình thức sở hữu cho phép thực triệt để nguyên tắc kinh tế, nâng cao quyền tự chủ tài khả quản lý sản xuất kinh doanh, nâng cao tinh thần trách nhiệm đầu óc sáng tạo người lao động nhà quản lý doanh nghiệp Việc nhận thức vấn đề tạo tảng cho việc thực tốt tiến trình cải cách doanh nghiệp Nhà nước năm Trước thực trạng hoạt động doanh nghiệp nhà nước thể tính hiệu quả, tình trạng “cha chung không khóc” Yêu cầu đặt phải chuyển đổi sở hữu, cổ phần hoá cách làm hữu hiệu Chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước thực qua chục năm Tiến trình nhân rộng, đặc biệt năm gần Nhiều doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hoá kinh doanh có hiệu Tuy nhiên tiến trình diễn chậm Có nhiều nguyên nhân tình trạng này, nguyên nhân chủ quan khách quan Để đạt mục tiêu cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước mà nhà nước đề từ năm 2005 chuyển đổi xếp 45% số doanh nghiệp Hà Nội, đòi hỏi cấp, ngành, nhà nghiên cứu cần phải tìm giải pháp thích hợp Để góp phần nhỏ bé sức lực việc giải vấn đề thực tiễn đặt mạnh dạn chọn đề tài khoá luận tốt nghiệp cử nhân là: “Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước địa bàn Hà Nội” -3- Nội dung khoá luận kết cấu thành chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước Chương 2: Thực trạng cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước địa bàn Hà Nội Chương 3: Một số giải pháp đẩy mạnh tiến trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước -4- CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 1.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 1.1.1 Doanh nghiệp nhà nước vai trò doanh nghiệp nhà nước 1.1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp nhà nước Theo luật doanh nghiệp nhà nước Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 20/04/1995 doanh nghiệp nhà nước định nghĩa sau: Doanh nghiệp nhà nước tổ chức kinh tế nhà nước đầu tư vốn, thành lập tổ chức quản lý, hoạt động kinh doanh hoạt động công ích, nhằm thực mục tiêu kinh tế xã hội nhà nước giao Như doanh nghiệp nhà nước tổ chức kinh tế nhà nước thành lập để thực mục tiêu nhà nước giao Và doanh nghiệp nhà nước nhà nước đầu tư vốn nên tài sản doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước, doanh nghiệp quản lý, sử dụng tài sản theo quy định chủ sở hữu nhà nước Doanh nghiệp nhà nước có tư cách pháp nhân có quyền nghĩa vụ dân sự, tự chịu trách nhiệm toàn hoạt động kinh doanh phạm vi số vốn doanh nghiệp quản lý Nghĩa doanh nghiệp nhà nước chịu trách nhiệm hữu hạn nợ nghĩa vụ tài sản khác phạm vi số tài sản doanh nghiệp quản lý Tất doanh nghiệp nhà nước tổ chức kinh tế nhà nước thành lập Tài sản doanh nghiệp phận tài sản nhà nước nhà nước đầu tư vốn nhà nước sở hữu vốn Doanh nghiệp nhà nước chủ thể kinh doanh có quyền quản lý kinh doanh sở sở hữu nhà nước Doanh nghiệp nhà nước đối tượng quản lý trực tiếp nhà nước, chịu trách nhiệm trước nhà nước việc bảo toàn phát triển số -5- vốn nhà nước giao cho, đồng thời thực mục tiêu mà nhà nước giao 1.1.1.2 Vai trò doanh nghiệp nhà nước Hiện Việt Nam xây dựng phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo chế thị trường có điều tiết nhà nước, doanh nghiệp bình đẳng kinh doanh trước pháp luật Nhưng nghĩa chúng có vị trí kinh tế Phạm vi hoạt động thành phần ngày giảm giữ vai trò chủ đạo Nó tồn ngành, lĩnh vực then chốt kinh tế để nhà nước có đủ sức thực chức điều tiết vĩ mô, khắc phục khiếm khuyết thị trường Doanh nghiệp nhà nước công cụ vật chất để nhà nước can thiệp vào kinh tế thị trường điều tiết thị trường theo mục tiêu nhà nước đặt theo định hướng trị nhà nước Doanh nghiệp nhà nước hoạt động ngành, lĩnh vực kinh doanh mang lại lợi nhuận lợi nhuận (mà thành phần kinh tế khác không đầu tư), phục vụ nhu cầu chung kinh tế, đảm bảo lợi ích công cộng Hơn nữa, doanh nghiệp Nhà nước đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh đòi hỏi vốn lớn mà thành phần kinh tế khác không đủ sức đầu tư, mà doanh nghiệp nhà nước lại có vai trò quan trọng Việc đánh giá vai trò quan trọng kinh tế nhà nước không dựa vào lời lỗ trước mắt mà phải tính đến hiệu kinh tế lâu dài Sự tồn doanh nghiệp nhà nước tất yếu khách quan Để doanh nghiệp nhà nước phát huy vai trò chủ đạo mình, đòi hỏi nhà nước phải có sách quản lý thích hợp doanh nghiệp nhà nước Nhưng phải tôn trọng quy luật kinh tế khách quan, để doanh nghiệp nhà nước không gánh nặng cho nhà nước kinh tế mà kinh tế nhà nước phải xếp lại cho hợp lý nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp nhà nước -6- 1.1.2 Sự cần thiết phải cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước Việt Nam 1.1.2.1 Quan niệm cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ưu việt công ty cổ phần Công ty cổ phần doanh nghiệp thành viên góp vốn, chia lợi nhuận, chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp chịu trách nhiệm khoản nợ công ty phạm vi số vốn góp vào công ty (Theo luật công ty ngày 21 - 12 – 1990) Công ty cổ phần mang lại hiệu kinh doanh cao góp phần hoàn thiện chế thị trường, quan hệ đa sở hữu công ty cổ phần nên quy mô có khả mở rộng, huy động vốn dễ, thu hút nhiều nhà đầu tư tiết kiệm dân cư, nên mở rộng quy mô nhanh Công ty cổ phần có thời gian tồn lâu dài vốn góp có độc lập định với cổ đông Trong công ty cổ phần, quyền sử dụng vốn tách rời quyền sở hữu nên hiệu sử dụng vốn cao Đó vốn trao vào tay nhà kinh doanh giỏi, biết cách để làm cho đồng vốn sinh lời Mặt khác, chế phân bổ rủi ro đặc thù, chế độ trách nhiệm hữu hạn khoản nợ mức vốn công ty nên nhà đầu tư tài mua cổ phần, tạo hội để huy động vốn Đặc biệt, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước cách để người lao động tham gia vào công ty làm thuê nên tăng trách nhiệm họ công việc Các doanh nghiệp nhà nước tiến hành cổ phần hoá vốn chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước bán cho nhiều đối tượng khác tổ chức kinh tế xã hội, cá nhân doanh nghiệp tạo chế nhiều người lo Nhà nước giữ lại tỷ lệ cổ phần không Như hình thức sở hữu doanh nghiệp chuyển từ sở hữu nhà nước sang sở hữu hỗn hợp Từ dẫn đến thay đổi quan trọng hình thức tổ chức quản lý phương hướng hoạt động cuả công ty -7- Doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hoá tổ chức hoạt động theo luật doanh nghiệp Có thể khái quát cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước biện pháp chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp từ sở hữu nhà nước sang sở hữu cổ đông (trong nhà nước tham gia với tư cách cổ đông không tham gia) Đi đôi với việc chuyển đổi sở hữu việc chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, điều chỉnh theo quy định Luật doanh nghiệp Về hình thức, việc nhà nước bán phần hay toàn giá trị cổ phần (vốn doanh nghiệp cho cá nhân tổ chức doanh nghiệp, trực tiếp tự doanh nghiệp theo cách bán giá thông thường hay phương thức đấu giá qua thị trường chứng khoán Về chất, phương thức thực xã hội hoá đồng vốn thuộc sở hữu nhà nước, chuyển từ doanh nghiệp chủ sở hữu sang đa sở hữu, tạo nên mô hình doanh nghiệp hoạt động phù hợp kinh tế thị trường Sự phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất trình độ xã hội hóa sản xuất dẫn đến tập trung lớn vốn xã hội điều mà cá nhân đáp ứng Từ lý nêu trên, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước Việt Nam vừa đòi hỏi khách quan, vừa điều kiện quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước 1.1.2.2 Sự cần thiết phải cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước Các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam thành lập sau miền Bắc giải phóng Hoạt động doanh nghiệp nhà nước góp phần tích cực vào nghiệp giải phóng miền Nam, thống đất nước ( ví dụ như: cung cấp sản phẩm chủ yếu tư liệu sản xuất vật phẩm tiêu dùng cho xã hội ) Nhưng chế bao cấp, kinh tế tự cung tự cấp kéo dài đất nước hoà bình thống nhất, dẫn đến triệt tiêu động lực sản -8- xuất kinh doanh Sản xuất không theo nhu cầu mà theo tiêu pháp lệnh nhà nước, sản xuất đình trệ hiệu Nhất vào năm 1960 tình hình trở nên xấu doanh nghiệp khả cạnh tranh thị trường quốc tế Mục đích việc thành lập doanh nghiệp nhà nước nhằm tạo tích luỹ cho ngân sách nhà nước, tạo việc làm cho người lao động thực tế doanh nghiệp nhà nước không đáp ứng mục tiêu Do doanh nghiệp nhà nước thường có xu hướng tập trung vào ngành cần vốn lớn sử dụng lao động, cộng thêm với trình độ đội ngũ quản lý doanh nghiệp có nhiều yếu kém, nên doanh nghiệp nhà nước hoạt động hiệu không đảm bảo mục tiêu nhà nước đặt doanh nghiệp nhà nước thành lập Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thực trạng hiệu doanh nghiệp nhà nước là: - Do ảnh hưởng chế kế hoạch hoá tập trung điều kiện chiến tranh kéo dài Trong chế coi kinh tế quốc doanh dựa chế độ sở hữu toàn dân, xem nhẹ quy luật kinh tế khách quan thị trường nên hạch toán doanh nghiệp mang tính hình thức, đội ngũ cán lãnh đạo quan liêu, nóng vội chủ quan ý chí Ngay thời kỳ đổi thành phần kinh tế hoạt động chưa hiệu quả, chưa đáp ứng yêu cầu thị trường thực tế, thái độ lao động doanh nghiệp nhà nước mang tính ỷ lại, nên xuất lao động không cao - Do yếu đội ngũ công nhân, cán quản lý trình độ công nghệ Sự yếu lực lượng sản xuất thể kết cấu hạ tầng thấp toàn kinh tế doanh nghiệp Công nghệ lạc hậu dẫn tới hậu tất yếu sản phẩm chất lượng kém, giá thành sản phẩm cao cạnh tranh thị trường, doanh nghiệp chưa có tích luỹ nội -9- - Trình độ quản lý vĩ mô kinh tế doanh nghiệp nhiều yếu Hệ thống sách pháp luật quản lý chưa hoàn chỉnh đồng chồng chéo mâu thuẫn, hiệu lực thực thấp gây khó khăn cho doanh nghiệp Pháp luật nhiều kẽ hở chồng chéo không ổn định linh hoạt phận quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán, tra Nên nhà nước không nắm thực trạng tài hiệu doanh nghiệp Các doanh nghiệp nhà nước chưa xác định rõ quyền lợi trách nhiệm người lao động, người lao động trách nhiệm, không quan tâm đến quản lý sử dụng tài sản doanh nghiệp, tình trạng tham nhũng tiêu cực doanh nghiệp trở nên phổ biến Cụ thể: + Công nợ doanh nghiệp nhà nước lớn, nợ phải thu chiếm 65% , nợ phải trả chiếm 125 % vốn nhà nước doanh nghiệp Trong nợ phải trả cho ngân hàng chiếm 25% + Quy mô doanh nghiệp nhà nước phần lớn nhỏ bé, số lượng nhiều Năm 1996 có 33% doanh nghiệp nhà nước có vốn nhỏ tỷ đồng 50% có số vốn nhỏ 500 triệu đồng; số doanh nghiệp có vốn từ đến tỷ đồng chiếm tỷ lệ 30 % Còn số doanh nghiệp có số vốn lớn 10 tỷ đồng chiếm 23 % số doanh nghiệp nhà nước hoạt động Nhiều doanh nghiệp loại hoạt động chồng chéo ngành nghề kinh doanh, cấp quản lý địa bàn tạo nên cạnh tranh không lành mạnh, nảy sinh nhiều tiêu cực + Khả cạnh tranh doanh nghiệp nhà nước yếu chưa chứng tỏ khả cạnh tranh thị trường mang tâm lý trông chờ ỷ lại không tự xây dựng kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp Trên thực tế chứng minh khả cạnh tranh khả thành công doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào kế hoạch kinh doanh kế hoạch cạnh tranh doanh nghiệp Việc lựa chọn sản phẩm cho doanh nghiệp yếu tố quan trọng hàng - 10 - Nợ phải thu hạn toán bán cho tổ chức kinh tế có khả mua bán nợ Nợ phải trả đến hạn thoả thuận với chủ nợ để xử lý chuyển thành vốn góp cổ phần Nợ thuế nợ ngân sách doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá xem xét cho xử lý khoanh nợ, giãn nợ, xoá nợ Nợ đọng vay ngân hàng thương mại doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá quyền thoả thuận với ngân hàng để giãn nợ, khoanh nợ, xoá nợ giảm lãi suất vay chuyển nợ thành vốn góp cổ phần Nợ nước doanh nghiệp tự vay thoả thuận với chủ nợ chuyển thành vốn góp công ty cổ phần Các khoản lỗ luỹ kế trước doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá dùng thu nhập trước thuế có đến thời điểm cổ phần hoá để bù đắp Đối với tài sản liên doanh nước doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá thoả thuận để mua bán lại vốn góp liên doanh Nếu đưa vốn góp liên doanh vào cổ phần hoá có quy định hướng dẫn xác định giá trị góp vốn liên doanh với nước ngoài, theo tỷ giá chuyển đổi ngoại tệ bình quân thị trường tiền tệ thời điểm định giá Đối với doanh nghiệp liên doanh với nước làm ăn thua lỗ cho kết thúc hợp đồng liên doanh, tiến hành giải thể doanh nghiệp theo quy định pháp luật Hoặc tiến hành cổ phần hoá theo hướng cổ phần hoá doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Cần có chế thích hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Có thể cho phép doanh nghiệp tiến hành cổ phần hoá công ty làm phong phú hình thức thu hút vốn đầu tư nước vào Việt Nam Đối với doanh nghiệp nên quy định khống chế tỷ lệ cổ phần thích hợp với bên nước bên Việt Nam, trước hết cần thí điểm để rút kinh nghiệm tránh việc mắc sai lầm Việc - 38 - tiến hành bổ sung sửa đổi luật đầu tư nước tiến hành cổ phần hoá doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, cần có bước thích hợp *Đảm bảo lợi ích người lao động doanh nghiệp cổ phần hoá Theo quy định năm làm việc cho Nhà nước người lao động doanh nghiệp thực cổ phần hoá mua tối đa 10 cổ phần (trị giá cổ phiếu 100.000 đồng) với mức giảm giá 30% so với đối tượng khác Số lượng cổ phần mua với giá ưu đãi tuỳ thuộc vào số năm công tác người tổng giá trị ưu đãi cho người lao động doanh nghiệp không vượt 20% 30% (đối với doanh nghiệp có vốn tự tích luỹ từ 40% giá trị doanh nghiệp trở lên) giá trị vốn Nhà nước doanh nghiệp Riêng người lao động nghèo Nhà nước cho trả chậm tiền mua cổ phần ưu đãi giới hạn 10 năm Về bản, chế độ ưu đãi cho người lao động cải thiện nhiều so với trước Tuy nhiên, việc quy định thống tỷ lệ giá trị ưu đãi tương ứng với phần vốn Nhà nước doanh nghiệp mà không xét đến mức vốn thực tế lao động có doanh nghiệp không hợp lý không công bằng, dẫn tới tình trạng nơi nhiều vốn Nhà nước người lao động hưởng phần mức quy định Nhất doanh nghiệp có giá trị tài sản thấp đông lao động, ưu đãi chưa thật hấp dẫn người lao động Vì thực tế bình quân người lao động doanh nghiệp mua 2-3 cổ phần theo giá ưu đãi cho năm công tác khu vực Nhà nước mà Mặt khác, chế độ ưu đãi khuyến khích phận người lao động doanh nghiệp cổ phần hoá, không công người lao động làm việc cho Nhà nước khu vực khác hưu trí Chưa thật tạo động lực thúc đẩy đông đảo quần chúng quan tâm nhiệt tình tham gia hưởng ứng chương trình cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước Chính phủ - 39 - Nên áp dụng tổng hợp giải pháp sau trình cổ phần hoá: Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chuyển từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá trì hợp đồng thuê nhà cửa, vật kiến trúc quan nhà nước doanh nghiệp khác, ưu tiên mua theo giá thị trường thời điểm cổ phần hoá để ổn định sản xuất kinh doanh Số dư tiền quỹ khen thưởng phúc lợi chia cho người lao động làm việc doanh nghiệp để mua cổ phần, nộp thuế thu nhập cá nhân Người lao động danh sách thường xuyên doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá nhà nước bán cổ phần theo giá ưu đãi cho năm làm việc thực tế khu vực nhà nước với giá giảm 30% so với mệnh giá ban đầu Trị giá cổ phần 100.000 đồng Người lao động nghèo mua trả dần 10 năm không lãi suất với cổ phần không mức khống chế tổng số cổ phần bán ưu đãi Tổng giá trị ưu đãi không vượt phần vốn nhà nước doanh nghiệp Tất cổ phần ưu đãi cổ phiếu ghi tên và chuyển nhưọng sau thời gian định kể từ mua Xoá bỏ tỷ lệ khống chế tổng mức giá trị ưu đãi cho người lao động Qui định cổ phần mua theo giá ưu đãi người lao động doanh nghiệp loại cổ phiếu ghi tên chuyển nhượng sau năm kể từ ngày mua, quyền thừa kế khuyến khích người lao động tham gia nhiệt tình việc mua cổ phiếu Trường hợp đặc biệt có vấn đề nghiêm trọng xảy hội đồng quản trị công ty cổ phần xem xét ưu tiên mua lại theo giá thị trường thời điểm bán - 40 - Không bắt buộc phải sử dụng hết số lao động có thời điểm cổ phần hoá, yêu cầu sử dụng tối đa số lao động có Số lao động lại Quỹ hỗ trợ lao động dôi dư xếp lại doanh nghiệp nhà nước giải Người lao động dôi dư hưởng sách đãi ngộ theo quy định pháp luật có hướng dẫn cụ thể cho doanh nghiệp ngành, lĩnh vực Còn bán cổ phần cho lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ người thân họ làm việc doanh nghiệp nhằm đảm bảo tính công cho cán công nhân viên, đồng thời không phân biệt cán lãnh đạo hay lao động bình thường, có thời gian thâm niên công tác phần ưu đãi phải hưởng Nên bổ sung sách ưu đãi người lao động số doanh nghiệp tích luỹ quỹ phúc lợi khen thưởng để phân phối cho công nhân mua cổ phần, cụ thể cho công nhân mua chịu trả chậm phần cổ phần theo giá ưu đãi (ngoài danh mục công nhân nghèo mua trả chậm) 3.2.2.3 Mở rộng quyền cán lãnh đạo doanh nghiệp cổ phần hoá việc mua cổ phiếu Đề nghị mở rộng sách quy định pháp lệnh chống tham nhũng, cho phép cán lãnh đạo cán quản lý doanh nghiệp cổ phần hoá mua cổ phần cổ đông khác (ngoài phần mua theo giá ưu đãi), họ có khả tài mua cao hơn, để tạo niềm tin cho tập thể người lao động doanh nghiệp cổ đông doanh nghiệp mua nhiều nhanh số cổ phần bán Vai trò cán lãnh đạo doanh nghiệp có ý nghĩa quan trong, định thành công thực cổ phần hoá doanh nghiệp, họ lại thấy quyền lợi cuả họ bị kìm lại nhiều quy định Cụ thể nghị định 44/CP (ngày 29-06-1998) không giới hạn cổ phần mà giám đốc doanh nghiệp mua, pháp lệnh chống tham nhũng - 41 - giám đốc mua không số cổ phiếu ưu đãi bình quân người lao động công ty Việc khống chế người lãnh đạo, người quản lý doanh nghiệp mua cổ phần theo giá ưu đãi tối đa mức bình quân cổ đông doanh nghiệp điều thiếu bình đẳng khiến cho đối tượng thiếu hăng hái việc tiến hành cổ phần hoá Và điều làm cho vị giám đốc tâm tư theo quy định nghị định 73/CP (0612-2000) giám đốc quyền quản lý vốn doanh nghiệp nắm giữ dù cổ phiếu doanh nghiệp Thực tế cho thấy doanh nghiệp mà người lãnh đạo người quản lý không hăng hái nhiệt tình tham gia quần chúng nơi không tin tưởng, nhiệt tình tham gia chương trình cổ phần hoá, tiến trình cổ phần hoá doanh nghiệp thường bị kéo dài cách không cần thiết, chí cấu vốn điều lệ công ty cổ phần không đảm bảo phương án cổ phần hoá đề gặp trở ngại trình bán cổ phần Nhiều doanh nghiệp cổ phần hoá không thuộc diện Nhà nước phải nắm giữ cổ phần chi phối, số cổ phần Nhà nước doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ lớn (khoảng 30%) không bán hết Điều cho thấy cần phải xem xét, sửa đổi, bổ sung lại quy định việc khống chế quyền mua cổ phần cho hợp lý linh hoạt để việc thực cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước thuận lợi hơn, công hơn, đảm bảo hoạt động cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước đáp ứng triệt để mục tiêu đặt 3.2.3 Lựa chọn doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá đồng thời củng cố lại doanh nghiệp trước tiến hành cổ phần hoá * Lựa chọn doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá Theo tinh thần NĐ 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 Chính phủ đối tượng cổ phần hoá quy định thông thoáng hơn, rõ ràng hơn, mặt khác, cổ phần hoá không tự nguyện doanh nghiệp mà theo phân định Chính phủ sở phương án xếp chuyển chuyển đổi - 42 - sở hữu doanh nghiệp Nhà nước bộ, ngành địa phương, đồng thời doanh nghiệp phải đủ điều kiện cổ phần hoá quy định nghị định 64/2002/NĐ-CP Do thiếu tiêu thức cần thiết quy định hướng dẫn việc lựa chọn doanh nghiệp để thực cổ phần hoá nên dẫn tới tình trạng bộ, ngành, địa phương quy định việc lựa chọn doanh nghiệp để cổ phần hoá khác Cho nên việc chọn doanh nghiệp nhà nước để cổ phần hoá là: doanh nghiệp không thuộc diện nhà nước phải đầu tư tiếp tục giữ 100% vốn, cho cổ phần hoá, số tiêu chuẩn cho doanh nghiệp muốn cổ phần hoá, doanh nghiệp không muốn Tiêu chuẩn doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá phận phụ thuộc doanh nghiệp nhà nước phải có đủ điều kiện hạch toán độc lập không gây khó khăn hay ảnh hưởng xấu đến sản xuất kinh doanh doanh nghiệp phận lại Ngoài doanh nghiệp hạch toán độc lập có vốn < tỷ, không cổ phần hoá tiến hành giao bán, khoán kinh doanh, cho thuê * Củng cố doanh nghiệp trước cổ phần hoá Thành lập công ty đầu tư tài nhà nước theo mô hình Trung Quốc Công ty quản lý vấn đề kinh doanh đại diện cho phủ làm chủ sở hữu vốn doanh nghiệp nhà nước, ngành làm nhiệm vụ quản lý nhà nước Tách quyền sở hữu tài sản khỏi quyền quản lý khai thác doanh nghiệp Nhà nước dùng tiêu doanh số, lợi nhuận, khả toán nợ để quản lý doanh nghiệp nhà nước, lại giao cho hội đồng quản trị giám đốc toàn quyền định vấn đề cụ thể trình sản xuất, kinh doanh như: mua sắm lý, cầm cố, chấp tài sản, quyền định tỷ lệ khấu hao, đầu tư phát triển, trả lương công nhân, tính - 43 - toán chi phí sản xuất Thu nhập công nhân, giám đốc doanh nghiệp tính theo hiệu kinh doanh không khống chế định mức mà quy định mức lương tối thiểu nhà nước được, không khống chế mức tối đa Giám đốc doanh nghiệp nghề, chức vụ, nên phải đào tạo theo chương trình khoa học Thực thuê giám đốc để điều hành doanh nghiệp nhà nước, trước hết phân định rõ mối quan hệ giám đốc hội đồng quản trị, giám đốc cấp uỷ doanh nghiệp Hạn chế đưa chi phí xã hội vào doanh nghiệp nhà nước Không dùng tiền thuế dân thành phần kinh tế khác để cấp vốn hay đầu tư cho doanh nghiệp nhà nước, gây thói chây ỳ ỷ lại doanh nghiệp nhà nước gây thất thoát lãng phí hiệu 3.2.4 Hoàn thiện chế định giá doanh nghiệp nhà nước Cho phép áp dụng nhiều phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá, đồng thời quy định tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá quan có thẩm quyền định cổ phần hoá doanh nghiệp định người đại diện làm chủ tịch hội đồng, quan tài (cung cấp) cử người đại diện làm chủ tịch hội đồng; lựa chọn công ty kiểm toán tổ chức kinh tế có chức định giá Giá trị quyền sử đụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp diện tích đất nhà nước giao cho doanh nghiệp để kinh doanh nhà hạ tầng ; doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá hưởng quyền sử dụng đất theo quy định luật đất đai Xác định lợi kinh doanh doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá so với lãi suất trái phiếu phủ kỳ hạn 10 năm thời điểm gần Cho phép tính giá trị thương hiệu vào giá trị doanh nghiệp, rõ ràng thị trường chấp nhận - 44 - Kết xác định giá trị doanh nghiệp sở xác định mức giá sàn để tổ chức bán cổ phần cho đối tượng bên doanh nghiệp Toàn giá trị doanh nghiệp nhà nước để cổ phần hoá trưởng bộ, chủ tịch UBND tỉnh thành phố định, trừ trường hợp giá trị doanh nghiệp thực tế nhỏ so với sổ sách kế toán doanh nghiệp từ 500 triệu đồng trở lên, cần phải thoả thuận văn tài Cách xác định giá trị doanh nghiệp có nhiều quy định thoáng hơn, với điều khoản cho áp dụng nhiều phương pháp khác để xác định giá trị thuê công ty kiểm toán tổ chức kinh tế có chức để định giá doanh nghiệp Giá trị xác định dùng để bán cổ phần cho người lao động, cổ phần bán (được quy định phải bán tối thiểu 30%) "giá sàn" để làm sở bán đấu giá Việc bán đấu giá quy định thực thông qua tổ chức tài trung gian Cách làm nhằm mục đích đưa giá bán doanh nghiệp sát với giá trị thật, hạn chế phản ánh định giá doanh nghiệp thấp, gây thất thoát tài sản nhà nước Giá trị thực tế doanh nghiệp giá trị toàn tài sản có doanh nghiệp thời điểm cổ phần hoá có tính đến khả sinh lời doanh nghiệp mà người mua, người bán cổ phần chấp nhận Giá trị thực tế phần vốn nhà nước doanh nghiệp giá trị thực tế doanh nghiệp sau dã trừ khoản nợ phải trả số dự Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi Giá trị tài sản doanh nghiệp phụ thuộc vào chất lượng tài sản, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị lợi kinh doanh doanh nghiệp Chất lượng tài sản doanh nghiệp vào khả bảo đảm an toàn vận hành sử dụng tài sản; bảo đảm chất lượng sản phẩm môi trường Giá trị quyền sử dụng đất, trước mắt áp dụng sách thuê đất giao đất theo quy định hành Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tính lại giá thuê - 45 - đất vị trí thuận lợi để áp dụng chung cho loại hình doanh nghiệp Đối với diện tích đất Nhà nước giao cho doanh nghiệp để kinh doanh nhà hạ tầng phải tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá Giá trị lợi kinh doanh doanh nghiệp xác định sở tỷ suất lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp vốn nhà nước doanh nghiệp bình quân năm liền kề trước cổ phần hoá so với lãi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm thời điểm gần nhân với giá trị phần vốn nhà nước doanh nghiệp thời điểm định giá Nếu doanh nghiệp có giá trị thương hiệu thị trường chấp nhận xác định vào thị trường Kết xác định giá trị doanh nghiệp sở để xác định cấu cổ phần bán lần đầu, thực sách người lao động doanh nghiệp, người sản xuất cung cấp nguyên liệu, xác định mức giá "sàn" để tổ chức bán cổ phần cho đối tượng bên doanh nghiệp Giá trị doanh nghiệp quan có thẩm quyền điều chỉnh lại trường hợp doanh nghiệp có khó khăn việc bán cổ phần trường hợp xác định lại giá trị doanh nghiệp từ thời điểm định giá đến thời điểm doanh nghiệp thức chuyển thành công ty cổ phần Trước xác định giá trị doanh nghiệp cần phải xử lý tài sản thuê, mượn, góp vốn liên doanh, liên kết, tài sản không cần dùng, tài sản đầu tư Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi 3.2.5 Cần có chế phân bổ tổ chức bán cổ phiếu hợp lý 3.2.5.1 Cơ chế phân bổ việc bán cổ phiếu Không hạn chế số lượng cổ phần mua lần đầu doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá nhà đầu tư nước (trừ trường hợp doanh nghiệp thuộc diện nhà nước giữ cổ phần chi phối, cổ phần đặc biệt) Cần quy định điều kiện để xác định cổ đông sáng lập doanh nghiệp cổ phần hoá là: Cổ đông sáng lập doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá phải - 46 - thoả mãn điều kiện tham gia thông qua điều lệ lần đầu công ty cổ phần; nắm giữ số lượng cổ phần quyền chào bán; sở hữu số lượng cổ phần đảm bảo mức tối thiểu cổ đông sáng lập đại hội đồng cổ đông định ghi vào điều lệ công ty Cơ cấu cổ phần lần đầu doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá dành để bán theo giá ưu đãi (giảm giá 30% 100.000 đồng mệnh giá ban đầu cổ phần) cho người lao động doanh nghiệp, cho người sản xuất cung cấp nguyên liệu doanh nghiệp chế biến hàng nông lâm thuỷ sản; ra, phải theo thứ tự ưu tiên bán cổ phần là: - Nhà nước, tiếp tục nắm giữ cổ phần - Người lao động doanh nghiệp mua theo giá ưu đãi - Người sản xuất cung cấp nguyên liệu cho doanh nghiệp, phép mua theo giá ưu đãi - Mọi người, mua số cổ phần lại, phải dành tối thiểu 30% để bán doanh nghiệp, ưu tiên cho nhà đầu tư tiềm Cán quản lý doanh nghiệp nhà nước, từ phó phòng nghiệp vụ trở lên không bị khống chế mức mua cổ phần theo giá ưu đãi bình quân doanh nghiệp Người lao động doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá có quyền nghĩa vụ dựa theo số năm tháng thực tế làm việc khu vực nhà nước trước cổ phần hoá Tuy nhiên điều cần phải khẳng định lại, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá phải chịu chi phối điều pháp lệnh chống tham nhũng Theo quy định việc mua cổ phần lần đầu doanh nghiệp cổ phần hoá khống chế sau: - Loại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối, cổ phần đặc biệt pháp nhân mua không 10%, cá nhân mua không 5% tổng số cổ phần doanh nghiệp - 47 - - Loại doanh nghiệp mà Nhà nước không tham gia cổ phần không hạn chế số lượng cổ phần pháp nhân cá nhân phải bảo đảm số cổ đông tối thiểu theo Luật doanh nghiệp Việc khống chế chặt chẽ, cứng nhắc, hạn chế nhà đầu tư muốn mua số lượng cổ phần lớn để tham gia quản lý công ty, mà nhà đầu tư loại thường mong muốn thay đổi hẳn phương pháp quản lý công ty Do đó, thường dẫn tới tượng người quyền mua đủ tiền người có đủ tiền muốn mua lại không mua Chính điều làm cho doanh nghiệp khó thu hút vốn từ nhiều nguồn khác nhau, để tiến hành mở rộng sản xuất kinh doanh thu lợi nhuận Các nhà đầu tư tiềm sở hữu tối đa 30% số cổ phiếu nên tiến hành mở rộng doanh nghiệp theo hướng kinh doanh sản xuất mặt hàng có lợi nhuận cao Chính việc khống chế số lượng có 30% số cổ phiếu phép bán doanh nghiệp hạn chế lớn nên tỷ lệ 50% cổ đông bên doanh nghiệp có tiền nắm quyền định vấn đề quan trọng doanh nghiệp cổ phần hoá hợp lý Trong trường hợp định, chế có ảnh hưởng không tốt đến tiến trình bán cổ phần tiến trình cổ phần hoá doanh nghiệp nói chung; đồng thời nguyên nhân gây ảnh hưởng cho việc thực mục tiêu: huy động vốn thay đổi phương thức quản lý chương trình cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước 3.2.5.2 Tổ chức bán cổ phiếu Cổ phần bán công khai doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá, tổ chức tài trung gian theo cấu cổ phần lần đầu quan có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hoá thực theo phương thức bán đấu giá - 48 - Việc bán cổ phần doanh nghiệp trước hết tiến hành bán cho cổ đông doanh nghiệp, theo quy định nhà nước cho đối tượng khác Số cổ phiếu lại 30% bán cho cổ đông khác theo hình thức công khai doanh nghiệp hay thị trường thông qua tổ chức tài trung gian Trong trường hợp doanh nghiệp phát hành thêm cổ phiếu nộp giải trình nhu cầu mở rộng doanh nghiệp thông qua đại hội đồng cổ đông công ty, phép phát hành cổ phiếu bên định giá theo giá thị trường Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá có tình hình tài phù hợp với điều kiện niêm yết thị trường chứng khoán, phương án bán cổ phần bên phải đảm bảo điều kiện để niêm yết thị trường chứng khoán, sau chuyển thành công ty cổ phần Tiền thu từ bán cổ phần thuộc vốn nhà nước doanh nghiệp thành viên tổng công ty nhà nước (không phân biệt tổng công ty 90 hay tổng công ty 91) chuyển quỹ hỗ trợ xếp cổ phần hoá tổng công ty nhà nước Tiền thu từ bán phần vốn nhà nước doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá sử dụng để hỗ trợ doanh nghiệp toán trợ cấp cho người lao động việc việc thời điểm cổ phần hoá sau người lao động chuyển sang làm việc công ty cổ phần Tiền thu từ bán phần vốn nhà nước doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá nên sử dụng để hỗ trợ doanh nghiệp có khó khăn khả toán để xử lý khoản nợ hạn, nợ bảo hiểm xã hội 3.2.6 Gắn phát triển thị trường chứng khoán với cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước Muốn có thêm hàng hoá cho thị trường chứng khoán, theo nhiều chuyên gia phải đẩy mạnh tiến trình cổ phần hoá doanh nghiệp đưa - 49 - nhanh doanh nghiệp lên sàn giao dịch Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc doanh nghiệp hội đủ điều kiện không tham gia thị trường chứng khoán, nhà nước có ưu đãi thuế phí công ty e ngại kiểm toán, công bố thông tin chờ cho thị trường chứng khoán hoạt động niêm yết, số công ty muốn niêm yết hạn chế quyền chuyển nhượng cổ phiếu điều lệ công ty quy định Vì cần có chế sách thông thoáng cho doanh nghiệp tham gia thị trường chứng khoán để thị trường chứng khoán mục tiêu hướng tới doanh nghiệp tiến hành cổ phần hoá, nhằm thu hút vốn đầu tư thông qua thị trường chứng khoán, cần tạo dựng quy chế thống cho công ty muốn tham gia vào thị trường chứng khoán dễ dàng hơn, không cần tiến hành thủ tục rườm rà Xây dựng thị trường chứng khoán phát triển để thị trường chứng khoán kênh thu hút vốn hữu hiệu cho doanh nghiệp, trường hợp muốn mở rộng sản xuất kinh doanh - 50 - KẾT LUẬN Từ thực tế cho thấy chủ trương Đảng nhà nước ta cổ phần hoá hoàn toàn đắn Cổ phần hoá mang lại hiệu kinh tế cao góp phần hoàn thiện chế thị trường, huy động vốn dễ dàng, thu hút nhiều nhà đầu tư tiết kiệm dân cư, có khả mở rộng quy mô nhanh; tạo điều kiện đời thị trường chứng khoán, tập hợp nhiều lưu lượng khác vào hoạt động chung tôn trọng quyền sở hữu riêng đủ quyền lợi ích cổ đông theo vốn Đặc biệt người lao động, cách để họ tham gia vào công ty họ làm thuê nên tăng trách nhiệm họ công việc Góp phần quan trọng cho thành công chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước nước, Hà Nội địa phương dẫn đầu doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá Tuy tiến trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước Hà Nội nhiều khó khăn nhìn chung với nỗ lực lớn Uỷ ban nhân dân thành phố sách đắn hợp lý Chính phủ, Thành phố bước thực công tác cổ phần hoá có hiệu Tuy nhiên để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững cần tích cực tiến trình cổ phần hoá sách công tác quản lý Có đáp ứng đòi hỏi quy luật khắt khe kinh tế thị trường hội nhập kinh tế Việt Nam với giới - 51 - TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo đầu tư chứng khoán số 26 – 92/2002 Ban đổi quản lý doanh nghiệp trung ương Công báo phủ 7/1998 - 6/2003 Diễn đàn doanh nghiệp số 15 - 17, 23 – 28/2003 Giải pháp khắc phục hỗ trợ doanh nghiệp nhà nước CPH Một số tư liệu ban sách tổng hợp - cục TCDN Tìm hiểu luật kinh tế, NXB Thống kê 11/1995 Tạp chí CN số 14, 8/1999 - 5/2001, 7/2002, 5/2004 Thời báo kinh tế Việt Nam 7/1998 - 6/ 2003 10.Uỷ ban chứng khoán nhà nước 11.Vietnam economics 12.Vietnam net 13.Vietnam news 14.Vnexpreess - 52 - [...]... CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH TIẾN TRÌNH CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TẠI HÀ NỘI 3.1 QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CỦA HÀ NỘI ĐẾN CUỐI NĂM 2005 3.1.1 Quan điểm tiến hành cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước phải góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp; tạo ra loại doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu trong đó có đông... thì Hà Nội không cổ phần hoá được doanh nghiệp nào Trong 2 năm 1996 –1998 thực hiện cổ phần hoá theo nghị định 28/CP (5/1996 đến 6/1998), Hà Nội mới chuyển được 4 doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần Từ 6/1998 đến 11/2003, thực hiện cổ phần hoá theo Nghị định 44/CP, NĐ 64/2002/NĐ-CP Hà Nội đã cổ phần hoá được 81 doanh nghiệp, đưa tổng số doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hoá ở Hà Nội lên 85 doanh. .. đổi doanh nghiệp nhà nước hoạt động kém hiệu quả gây lãng phí nguồn lực quốc gia, sang hình thức công ty cổ phần hay tư nhân hoá doanh nghiệp nhà nước là cần thiết để nâng cao hiệu quả cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế 1.2 NỘI DUNG VÀ QUI TRÌNH CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 1.2.1 Nội dung cơ bản của chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước Chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước. .. công ty cổ phần so với doanh nghiệp nhà nước là 15% Trong đó năm 1999 có 249 doanh nghiệp được cổ phần hoá chiếm 4,4% số doanh nghiệp nhà nước Năm 2000 có 212 doanh nghiệp cổ phần hoá chiếm 3,7 % tổn số doanh nghiệp nhà nước hiện nay Còn đến ngày 1/3/2004 cả nước đã có gần 1000 doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hoá với 229.778 lao động trong các công ty này trung bình có 116 lao động trên 1 doanh nghiệp. .. là, tỷ trọng cổ phần nhà nước có xu thế suy giảm rõ rệt, các công ty cổ phần ban đầu mới thành lập, cổ phần nhà nước đều chiếm trên 50%, nhưng sau đó cổ phần nhà nước cứ giảm dần, có công ty hàng năm giảm 10% Ba là, cổ phần nhà nước không thể vận hành (mua bán) nên về cơ bản trong tình trạng ngưng trệ, vốn nhà nước rất khó bảo tồn và tăng giá trị" Quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở Trung... cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở Hà Nội giai đoạn 1996 - 2003 Trước khi tiến hành cổ phần hoá mở rộng thì trên địa bàn Hà Nội có hơn 600 doanh nghiệp nhà nước Đa phần các doanh nghiệp này làm ăn kém hiệu quả, tình trạng thua lỗ kéo dài Trong khi đó thì tình hình chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước sang hình thức tư nhân hoá và cổ phần hoá là diễn ra rất chậm, trong suốt thời kỳ thí điểm cổ phần hoá. .. - CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 2.1 SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH CỔ PHẦN HOÁ Ở VIỆT NAM 2.1.1 Giai đoạn thí điểm (1992-5/1996) Giai đoạn này cả nước mới chỉ có 5 doanh nghiệp được cổ phần hoá Trong đó Hà Nội không có doanh nghiệp nào được cổ phần hoá Các công ty được cổ phần hoá đó là công ty cổ phần chế biến thức ăn gia súc Việt Phương, cổ phần hoá vào ngày 1/7/1995... doanh nghiệp nhà nước độc lập và 16 doanh nghiệp bộ phận của nhà nước tiến hành cổ phần hoá Tổng vốn cổ phần của các công ty cổ phần này là 297.672 triệu đồng Trung bình mỗi doanh nghiệp có số vốn đầu tư là 3.800 triệu đồng trong đó nhà nước nắm giữ 22,6 % số cổ phần của doanh nghiệp còn lại cổ đông nắm giữ 77,4 % số cổ phần còn lại, trong đó cổ đông trong doanh nghiệp nắm 56,6 % số cổ phần của doanh nghiệp, ... của nhà nước giao Cụ thể đã có 111 doanh nghiệp đã được tiến hành cổ phần hoá chiếm 2% so với tổng số doanh nghiệp nhà nước Trong đó Hà Nội chiếm khoảng 3,6% tổng số doanh nghiệp cổ phần hoá trên cả nước Đặc biệt là năm 1998 trên địa bàn Hà Nội đã cổ phần hoá được 30 công ty với tổng số vốn đầu tư đạt 119.341 triệu đồng trong đó vốn nhà nước là 28.744 triệu đồng chiếm 24% tổng vốn đầu tư, vốn do cổ. .. 50% số doanh nghiệp nhà nước hiện có, đây là những doanh nghiệp nhà nước làm ăn có lãi trong thời gian dài và những doanh nghiệp giữ vai trò định hướng, trọng yếu không thể tiến hành cổ phần hoá, những doanh nghiệp sản xuất những mặt hàng ít lãi nhưng thiết yếu Trong giai đoạn 2003 - 2005 sẽ tiến hành cổ phần hoá 63 doanh nghiệp nhà nước có đủ điều kiện để tiến hành cổ phần hoá Trong đó, Nhà nước nắm
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề tốt nghiệp cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn hà nội, Chuyên đề tốt nghiệp cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn hà nội, Chuyên đề tốt nghiệp cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn hà nội, MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CỔ PHẦN HOÁ, NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI, CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TẠI HÀ NỘI, * Chính sách ưu đãi hợp lý đối với doanh nghiệp cổ phần hoá, *Đảm bảo lợi ích của người lao động trong doanh nghiệp cổ phần hoá., * Củng cố doanh nghiệp trước khi cổ phần hoá.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay