BỘ CÂU HỎI & ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CHI TIẾT và ĐẦY ĐỦ NHẤT

56 622 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 13:23

BỘ CÂU HỎI & ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CHI TIẾT ĐẦY ĐỦ NHẤT Câu 1: Hoàn cảnh lịch sử nước ta trước có đảng cộng sản VN đời? vai trò lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc việc chuẩn bị thành lập đảng Quá trình thực dân Pháp xâm lược Ngày 01.9.1858, thực dân pháp nổ súng xâm lược nước ta, mở đầu công xâm lược việt nam triều đình nhà nguyễn bước thoả hiệp đến đầu hàng hoàn toàn , năm 1884 với điều ước patơnốt năm 1884, việt nam trở thành “một xứ thuộc địa, dân ta vong quốc nô, tổ quốc ta bị giày xéo gót sắt kẻ thù ác” - Thực dân pháp tiến hành khai thác thuộc địa +1897-1914: thực dân pháp thiết lập máy cai trị, tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ +1918-1929: thực dân pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ  tình hình kinh tế việt nam có chuyển biến sâu sắc Tình hình kinh tế, trị, xã hội việt nam pháp xâm lược Chính trị: thực dân pháp thi hành sách cai trị chuyên chế, quyền hành nằm tay bọn thực dân pháp Duy trì quyền phong kiến làm tay sai, thực sách “chia để trị”, thẳng tay đàn áp nhân dân ta khủng bố khốc liệt nhà tư tưởng, hoạt động yêu nước  lâm vào cảnh ngột ngạt trị Kinh tế: thực dân pháp tiến hành khai thác thuộc địa nhằm khai thác tài nguyên, bóc lột công nhân, cướp ruộng đất nhân dân lập đồn điền, biến đông dương thành thị trường độc quyền pháp Sự biến đổi cấu kinh tế đời số ngành công nghiệp: khai thác mỏ, giao thông, vận tải, thương nghiệp lập nhiều hình thức thuế khóa nặng nề kinh tế phát triển phiến diện, què quặt rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng Văn hóa: thực dân pháp thực sách ngu dân, mở nhà tù nhiều trường Du nhập văn hoá đồi trụy, tuyên truyền tư tưởng khai hóa văn minh, nước đại pháp Khuyến khích tệ nạn xã hội, dùng rượu cồn thuốc phiện để đầu độc hệ trẻ  thủ tiêu tinh thần yêu nước chống ngoại xâm nhân dân ta Tóm lại: sách cai trị thực dân pháp làm cho việt nam từ xã hội phong kiến độc lập trở thành xã hội thuộc địa nửa phong kiến Xã hội phân hóa mạnh tồn mâu thuẫn chủ yếu sau: - Hai mâu thuẫn chủ yếu: Dân tộc việt Nam với Đế quốc, tay sai; Nhân dân Việt Nam với Địa chủ phong kiến - Hai nhiệm vụ chiến lược Nhiệm vụ dân tộc: Chống đế quốc phong kiến tay sai giành đldt Nhiệm vụ dân chủ: Chống phong kiến phản động, đòi quyền dân chủ ruộng đất Xác định chống đế quốc, giải phóng dân tộc nhiệm vụ hàng đầu Các phong trào đấu tranh yêu nước cuối kỷ 19 đầu 20 - Phong trào đấu tranh theo tư tưởng phong kiến + phong trào cần vương tôn thất thuyết đứng đầu (1885-1896) + phong trào tự phát nông dân yên hoàng hoa thám lãnh đạo (1897 -1913) - Phong trào đấu tranh theo tư tưởng dân chủ tư sản + Theo xu hướng bạo động: đại diện phan bội châu (1867 – 1940) chủ trương dùng bạo động để đánh đuổi pháp + Theo xu hướng cải cách: đại diện phan chu trinh (1872 – 1926) chủ trương dùng cải cách văn hoá, xã hội, đả kích bọn vua quan phong kiến Các phong trào đấu tranh thất bại, nguyên nhân: đường lối đúng; giai cấp lãnh đạo; không xác định kẻ thù; chưa xây dựng lực lượng Quá trình tìm đường cứu nước Nguyễn Ái Quốc: 1911 tìm đường cứu nước; 1919 đưa yêu sách; 1920 đọc sơ thảo lần thứ luận cương vấn đề dân tộc vấn đề thuộc địa lênin đăng báo; 1923, tham dự đại hội quốc tế phương đông; 1924, tham dự đại hội lần quốc tế cộng sản; 1925 sáng lập hội vncm niên sở cải tổ tâm tâm xã; 1930 họp tổ chức cộng sản đến thành lập đảng cộng sản Nguyễn Ái Quốc lựa chọn đường cứu nước chuẩn bị cho việc thành lập đảng: - Về tư tưởng: vạch trần mặt phản động chất xâm lược tdp, tố cáo tội ác dã man chúng việt nam trước dư luận pháp giới; Thức tỉnh lòng yêu nước, ý chí phản kháng dt nhằm đánh đổ kẻ thù td pháp; nêu rõ mối quan hệ cách mạng vô sản cách mạng giải phóng nước thuộc địa; truyền bá chủ nghĩa mác-lênin, đưa nhân dân việt nam từ tư tưởng yêu nước đến với lý tưởng cộng sản - Về trị: đường cách mạng việt nam cách mạng giải phóng dân tộc gắn liền với cách mạng xhcn Đối tượng đấu tranh cm VN tư bản, đế quốc chủ nghĩa, phong kiến địa chủ lực lượng cách mạng: công nông chủ gốc cm; học trò nhà buôn nhỏ, điền chủ nhỏ bầu bạn công nông cách mạng việc chung dân chúng, việc hai người mục tiêu cách mạng: quyền lực thuộc nhân dân đảng: cm muốn thắng lợi trước hết phải có đcs lãnh đạo đảng phải lấy chủ nghĩa mác-linin làm hệ tư tưởng vận dụng học thuyết vào VN đoàn kết quốc tế: đặt cmvn phận cm giới; phải thực liên minh, đoàn kết với lực lượng cách mạng giới - Về tổ chức: năm 1921 nguyễn quốc số nhà nghiên cứu thuộc địa khác thành lập hội liên hiệp thuộc địa năm 1924 nguyễn quốc tới quảng châu (trung quốc) người nhà lãnh đạo trung quốc, triều tiên, ấn độ, thái lan, … thành lập hội liên hiệp dân tộc bị áp đông tháng 6/1925: thành lập hội việt nam cách mạng niên để: huấn luyện cán trực tiếp truyền bá chủ nghĩa mác- lênin vào pt công nhân pt yêu nước Vai trò nguyễn quốc việc thành lập đảng cộng sản việt nam tìm đường cứu nước cho dân tộc - Chuẩn bị tư tưởng tổ chức cho việc thành lập đảng: chủ trì hội nghị thành lập đảng; soạn thảo văn kiện cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, điều lệ đảng - ý nghĩa việc thành lập Đảng: Đảng đời đánh dấu bước ngoặc vĩ đại lịch sử cmvn, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng đường lối gc lãnh đạo đầu kỷ 20 chứng tỏ gccn trưởng thành đủ sức lãnh đạo cách mạng; chấm dứt thời kỳ khủng hoảng đường lối cứu nước khẳng định vị trí lãnh đạo giai cấp công nhân Đảng đời kiện có ý nghĩa định toàn trình phát triển cmvn điều kiện thuận lợi định thắng lợi cmvn kết tất yếu khách quan phù hợp với xu thời đại Đảng đời mở thời kỳ cho phát triển dt, thời kỳ đldt, dc, gắn với cnxh kiện có ý nghĩa định toàn trình cách mạng việt nam Đảng đời trở thành cờ đoàn kết gc, dt, quốc tế tạo thành sức mạnh tổng hợp cho cm thắng lợi kiện có ý nghĩa định toàn trình cách mạng việt nam Câu 2: Bằng tư liệu lịch sử có chọn lọc năm đầu kỷ xx làm rõ tính tất yếu lịch sử đời đảng cộng sản vn? Tình hình giới Đầu kỷ xx, chủ nghĩa tư phát triển thành chủ nghĩa đế quốc, đẩy mạnh sách xâm chiếm nô dịch nước nhỏ yếu biến nước thành thuộc địa phụ thuộc; làm nảy sinh mâu thuẫn thời đại: + mâu thuẫn giai cấp tư sản với giai cấp vô sản + mâu thuẫn đế quốc với đế quốc + mâu thuẫn đế quốc với dân tộc bị áp phong trào đấu tranh dt thuộc địa phát triển mạnh mẽ khắp thuộc địa đặc biệt châu + đại cải cách đảng quốc đại ấn độ + cách mạng tân nhật + cách mạng tân hợi trung quốc => ảnh hưởng mạnh mẽ đến phong trào cm nước ta Năm 1917, cm tháng 10 nga thắng lợi mở thời đại lịch sử loài người, thời đại độ lên cnxh, biến học thuyết mác từ lí luận trở thành thực, soi đường cho phong trào giải phóng dân tộc Năm 1919 quốc tế cộng sản thành lập: vạch chiến lược cho cm vs dân tộc thuộc địa giúp nước thuộc địa phụ thuộc đấu tranh chống cntb - Các đảng cộng sản thành lập: + 1918: đảng cộng sản hà lan + 1920: đảng cộng sản pháp + 1921: đảng cộng sản trung quốc + 1922 đảng cộng sản nhật Tình hình Việt Nam * Ngày 01/9/1858, thực dân pháp nổ súng xâm lược bước thôn tính Việt Nam Triều đình nhà Nguyễn bước thõa hiệp đến đầu hàng hoàn toàn, hiệp ước (ngày 5/6/1862 hiệp ước nhâm tuất ký kết; ngày 15/03/1874 hiệp ước giáp tuất ký kết; ngày 6/6/1884 hiệp ước patơnốp ký kết) nước ta trở thành nước thuộc địa thực dân pháp * Sự thống trị thực dân pháp Về trị, thực dân pháp thi hành sách cai trị chuyên chế, quyền hành nằm tay bọn thực dân pháp trì quyền phong kiến làm tay sai thực sách “chia để trị” thẳng tay đàn áp nhân dân ta sách cai trị chuyên chế điển hình: chia để trị, nắm quyền hành tăng cường đàn áp Về kinh tế, tdp tiến hành khai thác thuộc địa nhằm khai thác tài nguyên, bóc lột cn, cướp ruộng đất nd lập đồn điền, biến đông dương thành thị trường độc quyền pháp biến đổi cấu kt đời số ngành công nghiệp: khai thác mỏ, giao thông, vận tải, thương nghiệp lập nhiều hình thức thuế khóa nặng nề Một mặt trì phong trào sản xuất phong kiến lỗi thời, đồng thời du nhập hạn chế phương thức sản xuất tư chủ nghĩa Chính sách kinh tế: khai thác thuộc địa, thuế khoá, quốc trái sách độc quyền Pháp tiến hành khai thác lớn nước ta 02 lần: lần 1: 1897- 1914 lần 2: 1919- 1929 Về văn hóa-xã hội, td pháp thực sách ngu dân, mở nhà tù nhiều trường; du nhập vh đồi trụy, tuyên truyền tư tưởng khai hóa văn minh, nước đại pháp khuyến khích tệ nạn xh, dùng rượu cồn thuốc phiện để đầu độc hệ trẻ Chính sách văn hoá: sách ngu dân, kìm hãm hủ tục lạc hậu b thay đổi tính chất cấu giai cấp xh việt nam - Từ xh phong kiến độc lập chuyển sang xh thuộc địa, nửa pk, phụ thuộc vào td pháp - Về cấu xã hội, gc địa chủ pk bị phân hóa; gccn, gctsvn tầng lớp đời - Gcnd thành phần đông đảo xhvn (90%); bị đế quốc, địa chủ pk, tư bóc lột nặng nề Những mâu thuẫn xh ngày phát triển gay gắt: - Mâu thuẫn toàn thể dtvn với thực dân pháp, tay sai - Mâu thuẫn ndvn (nông dân) với giai cấp địa chủ phong kiến Nhiệm vụ chiến lược cmvn: + dân tộc: đánh đuổi td pháp giành độc lập dân tộc + dân chủ: xoá bỏ chế độ pk giành quyền dân chủ cho nd (ruộng đất cho nông dân) Các phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến: - pt chống pháp theo ý thức hệ phong kiến: văn thân, cần vương (1885-1896) - khởi nghĩa sĩ phu yêu nước: khởi nghĩa nông dân yên (1885- 1913); vua hàm nghi (1871 – 1944); tôn thất thuyết (1839 – 1913); hoàng hoa thám (1858- 1913) => ptyn theo hệ tư tưởng pk bị thất bại Hạn chế: mang cốt cách pk; thiếu đường lối đắn; thiếu giai cấp phong trào hướng dẫn Do chưa huy động sức mạnh dân tộc Phong trào yêu nước theo hệ tư tưởng dân chủ tư sản: xu hướng bạo động phan bội châu (1867 – 1940); thời kỳ tân hội đến pt đông du; quang phục hội; xu hướng cải cách phan châu trinh (1872 – 1926): “khai dân trí, chấn dân khí, hâu dân sinh”; việt nam quốc dân đảng nguyễn thái học (1902 – 1930)  tất ptyn thất bại, tdp đàn áp dã man Hạn chế: không xác định kẻ thù; không xác định lực lượng; phương pháp đắn; Nguyên nhân thất bại: thiếu cương lĩnh, đường lối trị đắn; thiếu tổ chức cách mạng lãnh đạo chặt chẽ thiếu phương pháp đấu tranh cách mạng Nguyễn quốc đến với chủ nghĩa M-LN, chuẩn bị thành lập đảng phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản Ngày 5/6/1911 nguyễn quốc tìm đường đấu tranh cứu nước, giải phóng dân tộc Đầu 1919 người tham gia đảng xã hội pháp Tháng – 1919: nguyễn quốc thay mặt hội người việt nam yêu nước pháp gửi tới hội nghị vecxây “yêu sách điểm” đòi pháp phải thừa nhận quyền tự do, dân chủ, bình đẳng, tự dân tộc việt nam Tháng 7/1920, nguyễn quốc đọc sơ thảo lần thứ “đề cương vấn đề dân tộc thuộc địa” lênin Tháng 12/1920, đại hội tua (đh lần thứ xviii đảng xh pháp), nguyễn quốc bỏ phiếu tán thành qtcs 01 người sáng lập đảng cộng sản pháp người trở thành người cộng sản việt nam * Về tư tưởng: Vạch trần mặt phản động chất xâm lược tdp, tố cáo tội ác dã man chúng việt nam trước dư luận pháp giới Thức tỉnh lòng yêu nước, ý chí phản kháng dt nhằm đánh đổ kẻ thù tdp Nêu rõ mối quan hệ cmvs cách mạng giải phóng nước thuộc địa Truyền bá chủ nghĩa mác-lênin, đưa nhân dân việt nam từ tư tưởng yêu nước đến với lý tưởng cộng sản * Về trị Con đường cách mạng việt nam cách mạng giải phóng dân tộc gắn liền với cách mạng xhcn Đối tượng đấu tranh cmvn tư bản, đế quốc chủ nghĩa, phong kiến địa chủ Về lực lượng cách mạng: công nông chủ gốc cm; học trò nhà buôn nhỏ, điền chủ nhỏ bầu bạn công nông cách mạng việc chung dân chúng, việc hai người mục tiêu cách mạng: quyền lực thuộc nhân dân đảng: cm muốn thắng lợi trước hết phải có đcs lãnh đạo đảng phải lấy cnmln làm hệ tư tưởng vận dụng học thuyết vào đoàn kết quốc tế: đặt cmvn phận cm giới; phải thực liên minh, đoàn kết với lực lượng cmtg * Về tổ chức năm 1921 nguyễn quốc số nhà nghiên cứu thuộc địa khác thành lập hội liên hiệp thuộc địa năm 1924 nguyễn quốc tới quảng châu (trung quốc) người nhà lãnh đạo trung quốc, triều tiên, ấn độ, thái lan, … thành lập hội liên hiệp dân tộc bị áp đông tháng 6/1925: thành lập hội việt nam cách mạng niên để: huấn luyện cán bộ, trực tiếp truyền bá chủ nghĩa mác- lênin vào ptcn ptyn tháng 6/1929 đông dương cộng sản đảng thành lập miền bắc (số 312 khâm thiên) tháng 11/1929 an nam cộng sản đảng đời (sài gòn), đảng có 01 chi trung quốc nhiều chi hoạt động nam kỳ ngày 1/1/1930 đông dương cộng sản liên đoàn thành lập trung kỳ * Ý nghĩa việc thành lập đảng: Đảng đời đánh dấu bước ngoặc vĩ đại ls cmvn, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng đường lối gc lãnh đạo đầu kỷ xx chứng tỏ gccn trưởng thành đủ sức lãnh đạo cách mạng Đảng đời kiện có ý nghĩa định toàn trình phát triển cmvn điều kiện thuận lợi định thắng lợi cmvn Đảng đời mở thời kỳ cho phát triển dt, thời kỳ đldt, dc, gắn với cnxh Đảng đời trở thành cờ đoàn kết gc, dt, quốc tế tạo thành sức mạnh tổng hợp cho cm thắng lợi Câu 3: So sánh giống khác Cương lĩnh tháng Luận cương tháng 10 * Nội dung Cương lĩnh trị Đảng Mục tiêu chiến lược cách mạng Việt Nam làm tư sản dân quyền cách mạng thổ địa cách mạng để tới XHCN Nhiệm vụ cách mạng chống đế quốc phong kiến thực độc lập dân tộc người cày có ruộng “Nhiệm vụ chống đế quốc đặt lên hàng đầu” Lực lượng cách mạng: Đảng phải thu phục cho đại phận giai cấp mình, phải thu phục cho đại phận dân cày, liên lạc với tiểu tư sản, trí thức, trung nông để kéo họ vào phe vô sản giai cấp, bọn phú nông, trung, tiểu địa chủ tư An nam mà chưa rõ mặt phản cách mạng phải lợi dụng, lâu làm cho họ đứng trung lập Tóm lại Đảng chủ trương đoàn kết tất GC, lực lượng tiến bộ, cá nhân yêu nước, trước hết công nông tập trung đoàn kết chống PK Phương pháp cách mạng: Sử dụng bạo lực CM, đường CM triệt để đánh đổ ĐQ Pháp Phong kiến Về đoàn kết Quốc tế: CMVN phận CNTG; phải đoàn kết dân tộc bị áp vô sản giới vô sản Pháp Về Đảng: Sự lãnh đạo Đảng nhân tố định thắng lợi cách mạng * Nội dung Luận cương trị • Hội nghị lần thứ Hương Cảng (Trung Quốc) để thảo luận định chủ trương, nhiệm vụ trước mắt nội dung cách mạng Đông Dương (từ ngày 12 đến ngày 27- 10-1930) • Hội nghị thông qua Luận cương chánh tri, bao gồm nội dung dân tộc dân chủ sau đây: • Phân tích đặc điểm tình hình Đông Dương, bao gồm ba xứ Việt Nam, Lào, Cao Miên • Luận cương xác định rõ 02 đặc điểm: chế độ thuộc địa đế quốc Pháp, trở lực cho phát triển độc lập dân tộc, ách áp bức, bốc lột đế quốc phong kiến địa chủ khiến mâu thuẫn giai cấp ngày gay gắt • Về mâu thuẫn giai cấp Đông Đương: Một bên thợ thuyền, dân cày phần tử lao khổ; bên địa chủ phong kiến, tư bổn đế quốc chủ nghĩa • Về tính chất cách mạng Đông Dương: thời kỳ đầu CM Đông Dương cách mạng tư sản dân quyền có tính chất thổ địa phản đế • Về nhiệm vụ CM tư sản dân quyền: phải tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chống đế quốc phong kiến • Về lực lượng cách mạng: Trong CM tư sản dân quyền, vô sản giai cấp nông dân động lực vô sản có cầm quyền lãnh đạo CM thắng lợi • Về phương pháp đấu tranh hình thức đấu tranh: Phải sử dụng bạo lực cách mạng để đánh đổ ách áp thực dân, phong kiến • Về đường phát triển cách mạng Đông Dương: làm CM tư sản dân quyền thắng lợi bỏ qua thời kỳ tư tranh đấu thẳng lên đường XHCN • Về mối quan hệ cách mạng Việt Nam với cách mạng giới: Mối quan hệ khăng khít cách mạng Đông Dương CM giới * Giống - tính chất cmvn: cmtsdq cmxhcn - mục tiêu cmvn: độc lập dân tộc ruộng đất dân cày - lực lượng cmvn: phận khăng khít cmtg, gcvs phải đoàn kết vstg vô sản pháp - giai cấp lãnh đạo: đảng cộng sản - phương pháp cm: sử dụng bạo lực cm để giành quyền * Khác nhau: cương lĩnh luận cương trị nhiệm vụ giải phóng dân tộc nhiệm vụ hàng giai đoạn đầu: đánh phong kiến, đầu cách mạng ruộng đất gccn, nd,bên cạnh phải liên minh, công nhân, nông dân, chưa lực lượng cm đoàn kết với tts, trung lập phú phát huy sức mạnh khối nông, trung, tiểu địa chủ dân kết dân tộc tts, ts Câu 4: Trình bày hoàn cảnh lịch sử, nội dung ý nghĩa chuyển hướng đạo chiến lược Đảng giai đoạn 1939 – 1941? Trả lời: + Hoàn cảnh lịch sử: Ngày 1/9/1939, ctranh giới thứ hai bùng nổ Ngày 3/9/1939, bọn thực dân pháp thức tham chiến Sự kiện lực sử làm thay đổi sách mà quyền thực dân pháp giai cấp côgn nhân, quần chúng lđộng pháp hệ thống nước thuộc địa Pháp Ở Đông Dương, đế quốc Pháp điên cuồng công vào ĐCS đoàn thể quần chúng, tổ chức ĐCS lđạo Chúng thực sách ktế thời chiến Đó sách kinh tế huy phục vụ cho chiến tranh Nội dung: chuyển hướng Qtrình điều chỉnh chủ trương đảng đc thể thông qua hội nghị TW: Hội nghị Tháng 11/1939: 10 + Lãnh đạo công tác tư tưởng, tổ chức cán kiểm tra, giám sát việc thực + Đảng lãnh đạo phải hình thức giáo dục thuyết phục (không độc đoán, chuyên quyền) Trong hệ thống trị XHXHCN có đảng có đủ phẩm chất trị lực xứng đáng người lãnh đạo Lê - nin viết: Chủ nghĩa Mác giáo dục đảng công nhân, giáo dục đội tiền phong giai cấp vô sản, đội tiền phong đủ sức nắm quyền dẫn dắt toàn dân tiến lên CNXH, đủ sức lãnh đạo tổ chức chế độ đủ sức làm thầy, làm người dẫn đường, làm lãnh tựu tất người lao động người bị bóc lột giúp họ tổ chức đời sống XH họ, mà không cần đến giai cấp tư sản chống lại giai cấp tư sản Đảng người lãnh đạo hệ thống trị, đảng định hướng phát triển tất lĩnh vực đời sống XH Sự lãnh đạo Đảng điều kiện tiên đảm bảo cho công XD CNXH thành công Buông lỏng lãnh đạo Đảng sai lầm nguyên tắc, thủ tiêu sức mạnh Nhà nước hệ thống trị CNXH, mở đường cho phần tử phản động cướp quyền, đưa đất nước trở lại đường TBCN Bốn là, tập trung dân chủ nguyên tắc để xây dựng tổ chức, sinh hoạt hoạt động Đảng Đảng liên minh tự nguyện người chung lý tưởng lợi ích đại biểu ưu tú GCCN nhân dân lao động Thực dân chủ nhằm phát huy cao trí tuệ khả sáng tạo chiến sĩ tiên phong Đảng, điều kiện đảm bảo cho Đảng có trí tuệ cao để làm tròn vai trò người lãnh đạo toàn XH Năm là, Đảng khối thống trị, tư tưởng tổ chức, tự phê bình phê bình quy luật phát triển Đảng Đoàn kết thống nguồn sức mạnh Đảng Sự đoàn kết thống đảng bắt nguồn từ chất giai cấp vô sản Đảng thu nhận vào đội ngũ đại biểu ưu tú giai cấp vô sản nhân dân lao động tự nguyện xin gia nhập Đảng Đó người có lý tưởng, mục đích lợi ích Theo Lê nin muốn đưa cách mạng đến thắng lợi, đảng: Phải có thống ý chí chặt chẽ, tuyệt đối Sáu là, Đảng gắn bó chặt chẽ với quần chúng, kiên đấu tranh để ngăn ngừa khắc phục bệnh quan liêu, xa rời quần chúng Khi có quyền, đảng có nhiều điều kiện mới, công cụ thuận lợi cho việc tăng cường mối quan hệ Đảng nhân dân Đồng thời, đảng viên có chức có quyền Đảng dễ sinh bệnh quan liêu, mệnh lệnh làm cho phận cán bộ, đảng viên thiếu rèn luyện rơi vào tình trạng thoái hóa, 42 biến chất, xa rời nhân dân Lê nin coi nguy mà Đảng cầm quyền cần ý đề phòng, khắc phục Bảy là, kết nạp người ưu tú giai cấp công nhân nhân dân lao động vào Đảng, đồng thời phải đưa người không đủ tiêu chuẩn phần tử hội khỏi Đảng Đảng đội tiên phong giai cấp Đảng làm tròn vai trò Đảng bao gồm chiến sĩ tiên phong Tích cực kết nạp đại biểu ưu tú GCCN nhân dân lao động vào Đảng biện pháp quan trọng để cải thiện thành phần, nâng cao chất lượng Đảng, điều kiện vô trọng yếu để nâng cao uy tín giữ vững vai trò lãnh đạo Đảng Để đội ngũ Đảng luôn sạch, bao gồm chiến sĩ tiên phong, quần chúng tin yêu Đảng phải thường xuyên đưa người không đủ tiêu chuẩn phần tử hội khỏi Đảng Tám là, tính quốc tế Đảng cộng sản, chủ nghĩa quốc tế giai cấp công nhân chất Đảng cộng sản Chủ nghĩa quốc tế giai cấp công nhân chất Đảng cộng sản Bản chất bắt nguồn từ vai trò, sứ mệnh lịch sử toàn giới giai cấp công nhân Câu phụ: Ý nghĩa thực tiễn Học thuyết Mác – Lê nin Đảng cách mạng GCCN Học thuyết Mác Lênin Đảng Cộng sản sở cho đời, phát triển đảng giới - Hồ Chí Minh vận dụng sang tạo học thuyết Mác Lênin Đảng Cộng sản xây dựng thành công Đảng kiểu VN Quy luật đời Đảng cộng sản: ĐCS = CNM + PTCN + PTYN Các nguyên tắc xây dựng Đảng - Ý nghĩa học thuyết Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản việc xây dựng đốn Đảng ta Thực tế lịch sử phong trào cộng sản công nhân quốc tế chứng minh học thuyết Lê nin ĐCS đến giá trị to lớn Mặt khác, học thuyết Mác – Lê nin đảng cách mạng GCCN, toàn CN Mác Lê nin với thuộc tính cách mạng khoa học đòi hỏi đảng cách mạng GCCN phải xuất phát từ điều kiện cụ thể dân tộc, giai cấp thực tiễn xã hội đất nước mà vận dụng sáng tạo ĐCSVN Chủ tịch HCM sáng lập rèn luyện trãi qua nhiều thử thách trở thành Đảng Mác – Lê nin kiên cường, trưởng thành trị, vững vàng trước biến cố vô khó khăn lịch sử nước giới Đó thành công học thuyết Mác – Lê nin đảng vận động phát triển 43 sáng tạo việc XD đảng cách mạng vững mạnh GCCN nước có kinh tế chậm phát triển, vốn xã hội thuộc địa phong kiến Hiện giới, đặc biệt từ sau nước XHCN Đông Âu Liên xô sụp đổ, bọn hội, xét lại giai cấp tư sản tìm cách để siêu tạc nhằm phủ nhận giá trị học thuyết Mác – Lê nin Đảng, việc nghiên cứu thực chất nguyên lý học thuyết Mác – Lê nin có ý nghĩa to lớn, giúp sở lý luận để xây dựng Đảng ngày vững mạnh, xứng đáng đội tiên phong cách mạng, người lãnh đạo trị GCCN nhân dân lao động Việt Nam vượt qua khó khăn xây dựng thành công CNXH Câu 15: Phân tích chất, nội dung nguyên tắc tập trung dân chủ? - Tập trung dân chủ nguyên tắc việc xây dựng đảng cộng sản Khái niệm TTDC Lênin sử dụng lần năm 1905 Hội nghị Tam-mec-pho, sau đưa vào Điều lệ Đảng Công nhân dân chủ - xã hội Nga (1906) - Khái niệm Nguyên tắc tập trung dân chủ nguyên tắc tổ chức quản lý, phản ánh mối quan hệ chủ thể đối tượng quản lý yêu cầu mục tiêu quản lý Nguyên tắc có tính chất vận dụng cụ thể quốc gia Bản chất nguyên tắc TTDC - Mặt tập trung nguyên tắc: Tập trung Đảng thống ý chí hành động ĐV tổ chức Đảng thể trong: Cương lĩnh, Điều lệ; Trung tâm lãnh đạo; Kỷ luật thống nhất;Hệ thống tổ chức ; - Mặt dân chủ nguyên tắc Dân chủ hiểu“tất quyền lực thuộc nhân dân” Dân chủ Đảng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trí tuệ đảng viên Thể trong: Mọi công việc Đảng ĐV trực tiếp thực hiện, thông qua đại diện định; ĐV thực quyền dân chủ cách tự nguyện uỷ quyền cho đại biểu mình, thông qua phiếu bầu cử; Dân chủ Đảng giới hạn tính tập trung thống toàn Đảng, thể Cương lĩnh, Điều lệ, kỷ luật Đảng Sự thống nguyên tắc TTDC 44 Tập trung tảng DC, DC đạo tập trung Tập trung tảng dân chủ nghĩa là: - Các quan lãnh đạo quần chúng, đảng viên bầu cử nên - Nghị quyết, sách Đảng ý kiến quần chúng, Đảng viên mà thành - Quyền lực quan lãnh đạo quần chúng đảng viên, giao phó - Cá nhân phục tùng tổ chức, sô phải phục tùng số nhiều, cấp phục tùng cấp trên, địa phương phải phục tùng Trung ương Dân chủ đạo tập trung - Cơ quan lãnh đạo có quyền triển khai hội nghị - Tất Nghị Đảng phải quan lãnh đạo chuẩn bị kỹ càng, giao cho cấp thảo luận - Khi bầu cử quan lãnh đạo Đảng phải xem xét kỹ để lập danh sách Đảng viên ứng cử - Toàn thể Đảng viên phải thực ĐLĐ phải theo lãnh đạo thống từ Trung ương Tóm lại: Tập trung tảng Dân chủ Nếu: Tập trung không dựa tảng dân chủ vừa làm dân chủ, dễ xa rời thực tế, vừa làm cho tập trung trở thành quan liêu, độc đoán, chuyên quyền Dân chủ đặt đạo tập trung Tập trung điều kiện để mở rộng dân chủ, làm cho dân chủ có mục đích, có định hướng, “tránh lối vô phủ” bè phái, chia rẽ Nội dung nguyên tắc tập trung dân chủ Đảng Cộng sản Việt Nam, Điều lệ Đại hội X, Điều 9, nêu “nội dung bản” nguyên tắc tập trung dân chủ: Nội dung 1: Cơ quan lãnh đạo cấp Đảng bầu cử lập ra, thực tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách Theo HCM: Tập thể lãnh đạo dân chủ Cá nhân phụ trách tập trung Chẳng hạn nói đến bầu cử lập quan lãnh đạo cấp Đảng, tức nói đến dân chủ 45 Nội dung Cơ quan lãnh đạo cao Đảng Đâị hội đại biểu toàn quốc Cơ quan lãnh đạo cấp ĐHĐB ĐH đảng viên Giữa kỳ ĐH, quan lãnh đạo Đảng BCH TW, cấp BCH Đảng bộ, chi (gọi tắt Cấp ủy) Nội dung3 Cấp ủy cấp báo cáo chịu trách nhiệm hoạt động đến tổ chức Đ trực thuộc, thực tự phê bình &phê bình Nội dung Tổ chức ĐV phải chấp hành NQ Đảng Thiểu số phục tùng đa số, cấp phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức, tổ chức toàn Đảng phục tùng Đại hội đại biểu toàn quốc &Ban chấp hành trung ưng (Chúng ta thấy rằng, nội dung hoàn toàn phản ánh tính tập trung phản ánh cụm từ: “phải chấp hành”, “phục tùng” Theo điều 16.3/ QĐ 45 BCH TW Khoá XI - Trường hợp kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên thức, xoá tên đảng viên, khai trừ đảng viên phải hai phần ba số thành viên tổ chức đảng trí đề nghị cấp uỷ cấp có thẩm quyền định với trí nửa số thành viên - Trường hợp giải tán tổ chức đảng phải hai phần ba số thành viên cấp uỷ cấp trực tiếp đề nghị, cấp uỷ cấp cách cấp định với đồng ý nửa số thành viên) Nội dung NQ quan lãnh đạo Đảng có giá trị thi hành có số thành viên quan tán thành Trước biểu quyết, thành viên phát biểu ý kiến Đảng viên có ý kiến thuộc vể thiểu số quyền bảo lưu báo cáo lên cấp đại hội đại biểu toàn quốc; song phải chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết, không truyền bá ý kiến trái với nghị Đảng Cấp ủy có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét ý kiến đó, không phân biệt đối xử với đảng viên có ý kiến thuộc thiểu số Nội dung Tổ chức Đảng định vấn đề thuộc phạm vi quyền hạn mình, song không trái với ng tắc, đường lối, sách Đảng, pháp luật NN NQ cấp VD: Hội nghị Ban chấp hành biểu danh sách phân loại đảng viên đảng X, đồng chí Nguyễn Văn A đảng viên mức1 Sau đó, có số ý kiến không thống đảng bộ, Ban thường vụ định điều chỉnh lại danh sách Kết phân loại đảng viên, đưa đồng chí Nguyễn Văn A từ ĐV mức xuống mức Vậy, định BTV có thẩm quyền không? Vì sao? (không, đồng chí dựa vào nội dung để giải thích) Phân biệt mặt: Mặt dân chủ mặt tập trung (tùy theo cách trình đ/c) 46 Mặt dân chủ Mọi đảng viên bình đẳng quyền Mặt tập trung - lợi nghĩa vụ Đảng Đảng có cương lĩnh, Điều lệ, hệ thống tổ chức thống - Được tự thảo luận tham gia - Cơ quan lãnh đạo cao Đại hội đại định Đảng biểu đảng toàn quốc - Các quan lãnh đạo Đảng bầu - Thiểu số phục tùng đa số, cá nhân phục cử lập bị bãi miễn không tùng tổ chức, cấp phục tùng cấp xứng đáng - Các quan lãnh đạo phải thực chế độ báo cáo công khai chịu trách nhiệm hoạt động trước cấp trên, cấp đại hội cấp - Nghị quyết, định thông qua theo đa số, cá nhân bảo lưu ý kiến đến tận Đại hội Đảng toàn quốc - Toàn Đảng có kỷ luật tự giác, nghiêm minh Tóm lại: TTDC nguyên tắc thống tập trung dân chủ Tình hình thực nguyên tắc TTDC TCCSĐ (phần mở rộng thực tế, tùy đ/c mở rộng cho phù hợp) Ưu điểm - Chế độ tập trung, kỷ luật, kỷ cương Đảng giữ vững 47 - Những định lớn Đảng thảo luận rộng rãi Đảng - Trong sinh hoạt Đảng thảo luận cởi mở, DC - TTDC công tác cán tốt hơn, dân chủ hơn, công khai - Chế độ dân chủ bầu cử cải tiến Hạn chế Thực nguyên tắc TTDC có biểu hiện: Vừa thiếu tập trung, + Một số tổ chức đảng, đảng viên chưa thống cao với đường lối, chủ trương Đảng, dao động hoài nghi đường chủ nghĩa xã hội; tình trạng thiếu ý thức tổ chức, kỷ luật, vi phạm kỷ luật đảng.+ Còn tượng nhân danh tập thể nghị trái với nghị cấp trên, trái với sách pháp luật Nhà nước, vượt thẩm quyền Vừa dân chủ + Một số cấp ủy, tổ chức đảng thiếu tôn trọng phát huy quyền đảng viên, nghe ý kiến cấp + Cán lãnh đạo số nơi gia trưởng, độc đoán, chuyên quyền + Có tượng tuyệt đối hóa tập thể, đa số, coi nhẹ ý kiến thiểu số * Nguyên nhân ưu khuyết điểm hạn chế - Chưa có nhận thức đắn nguyên tắc TTDC - Nguyên tắc TTDC chưa cụ thể hóa đầy đủ, xác thành tiêu chuẩn, quy định buộc phải thi hành - Một số cán bộ, đảng viên không gương mẫu cố tình thực sai lệch nguyên tắc TTDC - Công tác kiểm tra, giám sát nhiều tổ chức đảng bị buông lỏng, thi hành kỷ luật với sai phạm chưa nghiêm túc * Một số kinh nghiệm - Kiên trì đường lối đổi toàn diện đồng thời giữ vững tăng cường lãnh đạo Đảng, kiên định chủ nghĩa Mac-Lênin, kiên định mục tiêu, lý tưởng - Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên ý nghĩa, tầm quan trọng nguyên tắc TTDC 48 - Phát huy DC Đảng sở nguyện tắc TTDC - Xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ lĩnh trị, phẩm chất trí tuệ, lực hoạt động thực tiễn Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Đảng …  Những giải pháp chủ yếu nhằm thực tốt nguyên tắc TTDC tình hình hình a Đối với Trung ương - Đảm bảo đường lối, chủ trương, sách, nghị xây dựng sát triệt để chấp hành - Giữ vững tập trung, mở rộng dân chủ sở định rõ chế độ, trách nhiệm tổ chức cá nhân; trách nhiệm quản lý TW địa phương, sở b Đối với địa phương, sở - Nâng cao nhận thức nguyên tắc TTDC cho cán bộ, đảng viên, đôi phát huy dân chủ rộng rãi nội Đảng nhân dân - Tăng cường kỷ luật chặt chẽ, nghiêm minh Đảng - Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, chấp hành đường lối, chủ trương, sách thực nhiệm vụ trị địa phương b Đối với địa phương, sở - Thực nghiêm túc nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu cấp ủy đảng - Giải tốt mối quan hệ cấp ủy đảng với quyền tổ chức khác hệ thống trị - Thể chế hóa, quy chế hóa nguyên tắc TTDC - Các đảng ủy, chi ủy phải lãnh đạo thực tốt nguyên tắc TTDC hệ thống trị * Liên hệ: Quán triệt thực nguyên tắc tập trung dân chủ điều kiện mới: (NQTW4) + Trước hết nhằm phát huy DC rộng rãi nội Đảng… + Cùng với phát huy DC, phải tăng cường kỷ luật chặt chẽ, nghiêm minh Đảng, làm sở thiết lập kỷ cương + Tăng cường kiểm tra tổ chức Đảng đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng 49 + Thực nghiêm túc nguyên tắc lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách + giải tốt mối quan hệ cấp ủy với quyền tổ chức khác Câu 16: Trình bày vị trí, vai trò đặc điểm Đảng cộng sản cầm quyền? nguy Đảng lên nắm quyền? Khái niệm Đảng cộng sản cầm quyền Đảng cộng sản cầm quyền khái niệm rõ đặc điểm vai trò Đảng giai đoạn cách mạng mà giai cấp công nhân - lãnh đạo đội tiên phong trị Đảng cộng sản giành quyền, trở thành lực lượng lãnh đạo nhà nước xã hội Đảng cộng sản Việt Nam cầm quyền thực chất nhân dân nắm quyền, quyền hành lực lượng nơi dân Đảng nhân dân tín nhiệm giao trọng trách lãnh đạo xã hội Hiện XHVN có đảng ĐCSVN, nhân dân giao phó sứ mệnh ĐCQ lãnh đạo hệ thống trị nói chung nhà nước nói riêng toàn XH Đảng hạt nhân lãnh đạotoàn hệ thống trị Vị trí ĐCS cầm quyền - Trong XH: Đảng phận thành tố XH, đảng giữ vị trí trung tâm XH Vì Đảng tiên phong lý luận hành động; đảng viên người ưu tú tầng lớp - Trong mối quan hệ giai cấp với DT: Một mặt Đảng từ GCCN mà ra, mặt khác: Đảng sinh lòng dân tộc, cán bộ, đảng viên, từ nhân dân mà - Trong HTCT: Đảng phận HTCT, song giữ vị trí hạt nhân HTCT Vì: + Đảng lãnh đạo HTCT + Chất lượng lãnh đạo Đảng ảnh hưởng đến toàn chất lượng HTCT (Đảng mạnh HTCT mạnh ngược lại) Vai trò ĐCS cầm quyền Cơ sở khẳng định vai trò lãnh đạo Đảng: + Cơ sở pháp lý: Điều hiến pháp nước CH XHCNVN + Cơ sở lý luận: học thuyết Mac – Lênin, tư tưởng HCM ĐCS 50 + Cơ sở thực tiễn: Sự đời ĐCS lịch sử 80 năm lãnh đạo cách mạng nước ta cho thấy: Sự lãnh đạo Đảng nhân tố định thắng lợi cách mạng VN Vai trò ĐCS cầm quyền: - Đối với nhiệm vụ xây dựng bảo vệ tổ quốc: Xây dựng bảo vệ tổ quốc nhiệm vụ xuyên suốt cuả cách mạng VN gắn với vai trò ĐCS cầm quyền - Đối với công tác xây dựng Đảng: Xây dựng chỉnh đốn Đảng để Đảng thật sạch, vững mạnh mặt: trị, tư tưởng tổ chức, có lĩnh trị vững vàng, trình độ trí tuệ cao nhân tố định bảo đảm vai trò lãnh đạo Đảng - Đối với hệ thống trị: Đảng cầm quyền lãnh đạo XH nhà nước, hạt nhân hệ thống trị - Đối với quan hệ Đảng – Dân: Sức mạnh Đảng bắt nguồn từ sức mạnh quần chúng nhân dân, tách rời khỏi quần chúng nhân dân Đảng không lý để tồn Đặc điểm ĐCS Cầm Quyền: Sự thay đổi nhiệm vụ trị Đảng - Nhiệm vụ hàng đầu Đảng giáo dục thuyết phục, tuyên truyền giác ngộ; vận động nhân dân thấy đắn cương lĩnh sách lược để lãnh đạo nhân dân đánh đỗ chế độ cũ , giành 9q - Đảng cầm quyền phải chịu trách nhiệm trước dân tộc, trước nhân dân phát triển mặt đời sống XH lĩnh vực KT – TRỊ, VH – XH, QP – AN Đảng cầm quyền ĐK có Nhà nước XHCN Sau giành quyền Đảng thiết lập nhà nước - nhà nước dân, dân dân công cụ sắc bén để quản lý điều hành đất nước công cụ sắc bén để ĐCS thực lãnh đạo toàn xã hội - Là Đảng lãnh đạo, có Nhà nước, nhiều cán đảng viên đảng lụa chọn bố trí, nắm giữ chức vụ chủ chốt quan quyền đoàn thể Trình độ cán đảng viên ngang tầm NVCT(nhiệm vụ trị) Cụ thể: Nhà nước XHCN: + Nhà nước XHCN đời tất yếu lịch sử giai cấp công nhận lãnh đạo Đảng cộng sản trở thành lực lượng lãnh đạo toàn XH + Nhà nước XHCN mang b ản ch ất giai c ấp c ông nh ân, nh ân d ân lao đ ộng 51 + Nhà nước XHCN công cụ sắc bén để ĐCS thực vai trò lãnh đạo toàn XH Mối quan hệ Đảng với nhà nước * Đối với Đảng + Đảng lãnh đạo XH thông qua nhà nước + Đảng lãnh đạo nhà nước để đảm bảo nhà nước thật nhà nước ân, dân dân, công cụ sắc bén nhân dân + Tăng cường lãnh đạo Đảng phải gắn liền với nâng cao lực quản lý điều hành nhà nước * Đối với nhà nước Nhà nước phải thực tốt chức quản lý XH việc định hướng cho phát triển thông qua việc: + Xây dựng chiến lược, kế hoạch, quy hoạch chế, sách + Tạo môi trường pháp lý chế để phát huy nguồn lực XH + Ban hành hoàn thiện hệ thống pháp luật để Mặt trận tổ chức trị - XH phát huy vai trò giám sát phản biện XH Nhà nước XH đời bước ngoặt quan trọng trình lãnh đạo cách mạng Đảng - Tạo thuận lợi cho Đảng phát huy mạnh mẽ vai trò lãnh đạo Nhiều cán bộ, đảng viên Đảng nắm vai trò lãnh đạo chủ chốt quan 9q, đoàn thể + Tuy nhiên, cán Đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện dẫn đến tham nhũng, quan liêu, thoái hoá, biến chất, vi phạm quyền dân chủ nhân dân,…sẽ nguy đối vai trò lãnh đạo Đảng Sự thay đổi phương thức lãnh đạo Đảng Phương thức lãnh đạo Đảng hệ thống hình thức, phương pháp, quy chế, quy định, quy trình, chế độ, lề lối làm việc, tác phong công tác mà Đảng sử dụng tác động vào đối tượng nhằm thực tốt nội dung lãnh đạo + Lãnh đạo cương lĩnh, chiến lược, chủ trương đường lối + Lãnh đạo giáo dục thuyết phục + Lãnh đạo công tác, tổ chức cán + Lãnh đạo công tác kiểm tra giám sát 52 + Lãnh đạo phát huy vai trò làm chủ nhân dân Nguy ĐCS cầm quyền: Theo Lênin có nguy sau: + Nguy sai lầm đường lối + Nguy quan liêu, xa rời quần chúng Nguy ĐCSVN cầm quyền lãnh đạo : + Nguy tụt hậu kinh tế + Nguy chệch hướng xã hội chủ nghĩa + Nguy tham nhũng tiêu cực + Nguy diễn biến hoà bình lực thù địch Những biện pháp khắc phục nguy nguy cơ: - Kiên trì mục tiêu ĐLDT CNXH tảng CNMLN, TT Hồ Chí Minh - Phát triển chuyển dịch cấu KT theo hướng CNH, HĐH - Thực quán sách phát triển KT nhiều TP, tạo mội trường thuận lợi cho TPKT loại hình DN phát triển nhanh hiệu - Xây dựng đồng chế thị trường có QLNN, định hướng XHCN - Đầu tư phát triển khoa học công nghệ, GD- ĐT… Câu Phụ Phân tích nội dung phương thức lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam điều kiện nay[ Khi chưa có 9q trở thành Đảng cầm quyền, Đảng đội tiên phong trị gccn Nhưng có q Đảng phải xác định rõ nội dung phương thức hoạt động đảm bảo vừa giữ vưng vai trò lãnh đạo Đảng , đồng thời phát huy hiệu lực quản lý, điều hành nhà nước hoạt động có hiệu đoàn thể nhân dân Về nội dung lãnh đạo Đảng 53 Đảng phải lãnh đạo toàn diện lĩnh vực đời sống XH toàn hệ thống trị, đoàn thể nhân dân, tổ chức XH hợp pháp Đảng phải chịu trách nhiệm trước nhân dân, trước dân tộc Tuy nhiên có nhà nước đoàn thể nên Đảng cần tập trung thực tốt nội dung lãnh đạo chủ yếu sau: Một ĐCS ta phải xây dựng chủ trương, đường lối cương lĩnh trị, sách lớn lĩnh vực: Kinh tế, văn hoá XH, khoa học giáo dục an ninh quốc phòng,… Trước ta có cương lĩnh trị vắn tắt, sách lược vắn tắt HCM đề Cương lĩnh tháng 10 Trần Phú soạn thảo Cương lĩnh 1991 xác định: Đảng lãnh đạo XH cương lĩnh chiến lược , định hướng sách chủ trương công tác công tác tuyên truyền thuyết phục, vận động; công tác tổ chức kiểm tra = hành động gương mẫu Đảng viên Qua 20 năm thực cương lĩnh 1991, cương lĩnh xây dưng đất nước thời kì độ lên chủ nghĩa XH ( Bổ sung phát triển 2011) viết: ĐCS VN đội tiên phong gccn, đồng thời đội tiên phong nhân dân lao động dân tộc VN Chiến lược 2010 Ban hành chủ trương: Ban hành nghị đầu tư xây dựng Đảng Ban hành NQ an sinh XH, giáo dục bảo vệ tổ quốc,… Tất lĩnh vực Đảng ta tôn trọng tính độc lập sáng tạo quy chế hoạt động tổ chức Hai Đảng lãnh đạo xây dựng Nhà nước sạch, vững mạnh, thật nhân dân, dân dân Đảng không can thiệp vào công việc tổ chức thành viên hệ thống trị Nhưng Đảng đề quan điểm, nguyên tắc tư tưởng đạo xây dựng hoạt động tổ chức nhà nước toàn hệ thống trị VD: Ban hành NQ thí điểm mô hình sở NQ đại hội Đảng Quốc hội bàn mô hình, luật phủ, 9q địa phương Giúp đỡ máy 9q lập pháp, tư pháp, phủ xác định mục tiêu, chưc năng, nhiệm vụ Ba Đảng thống lãnh đạo công tác cán quản lý đội ngũ cán theo nguyên tắc tập trung dân chủ việc đề quan điểm, chủ trương công tác cán từ đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, đánh giá, sử dụng, luân chuyển cán bộ,… Đảng định sách lớn cán trực tiếp bố trí quản lý cán hệ thống trị Chẳng hạn ta biết TW ban hành nhiều NQ liên quan đến công tác cán NQ 11 công tác công tác phụ nữ NQ nêu quan điểm công tác cán nữ trẻ, đề tiêu chuẩn xét cán bộ, thực quy hoạch cán theo nhiệm vụ ví dụ ta thực A4 sở ta làm đề án nhân đại hội công tác luân chuyển, sách XH Tóm lại công tác cán Đảng phải quản lý Bốn kiểm tra, giám sát Nhà nước tổ chức hệ thống trị Nội dung kiểm tra, giám sát bao gồm: 54 1/ việc quán triệt tổ chức thực quan diểm, nguyên tắc, tư tưởng đạo Đảng Ví dụ: Ban thường vụ tỉnh uỷ tháng năm xuống sở Đảng Kiểm tra việc thực nghị 2/ kiểm tra việc chấp hành pháp luật tinh thần trách nhiệm trước nhân dân VD: KT thực NQ TW Kết khắc phục, hạn chế Kiểm tra thực CT 03 KT việc thực trách nhiệm người đứng đầu quan Phương thức kt gồm: trực tiếp kt giám sát phối hợp Về phương thức lãnh đạo Đảng Thứ Lãnh đạo cương lĩnh, chiến lược, chủ trương, đường lối Với nhà nước, Đảng làm hệ tư tưởng, đường lối, chủ trương, nghị Đảng thể chế hoá pháp luật sách; Với mạt trận đoàn thể: Đảng vạch định đường lối, chủ trương định phương hướng cho phong trào hoạt động mặt trận đoàn thể trị XH Lãnh đạo việc cụ thể hoá chủ trương, định Đảng Nghĩa ta đề dường lối sách thể chế VD: Ta thực 19 tiêu chí xã nông thôn mặt trận làm gì, nông thôn phụ nữ làm gì, Đảng không áp đạt, không bao biện, không làm thay Thứ Lãnh đạo giáo dục thuyết phục Với tư cách đội tiên phong trị, phương thức lãnh đạo Đảng công tác tư tưởng, phương thức tuyên truyền, vậ động, giáo dục, thuyết phục, vai trò gương mẫu đảng viên tổ chức Đảng đội ngũ cán phát huy vai trò làm chủ quần chúng Đảng hoạt động khuôn khổ Hiến pháp pháp luật Bác nói “ĐV trước làng nước theo sau” Nên ta phải xay dựng vai trò gương mẫu, tiên phong đầu Thứ Lãnh đạo công tác tổ chưc cán Đảng đề quan điểm toàn diện công tác cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán định sách lớn cán Đảng nắm công tác cán đội ngũ cán nhà nước tổ chức trị - XH Đảng nắm tổ chức Đảng đội ngũ đảng viên hoạt động nhà nước tổ chức trị Thông qua việc đề đường lối công tác cán thống quản lý cán Đồng thời giới thiệu để nhà nước tổ chức trị xã hội bổ nhiệm, bầu vào chức danh lãnh đạo chủ chốt tổ chức Tổ chức Đảng đội ngũ cán phải chịu trách nhiệm thể chế hoá đường lối chủ trương Đảng thành nghị cụ thể, thành văn pháp huy, thành kế hoạch, tiêu, sách cụ thê 55 Ta thấy chuẩn bị bầu cử quốc hội, hội đồng nhân dân cấp cấp uỷ cho biế ứtng cử, đâu cho biết ứng cử chức danh, số chức danh đưa bỏ phiếu cho ý kiến bầu cử chức danh lãnh đạo Thường xuyên rà soát, kiện toàn tổ chức máy Đảng, tổ chức hệ thống trị VD: Các đoàn thể thành lập Đảng, đoàn có thiếu ban thường vụ cho biết bổ sung Xác nhận chức năng, nhiệm vụ để bố trí tổ chức Đảng, cán , đảng viên Thứ Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát Lãnh đạo đạo quan kiểm tra Đảng, tra nhà nước quan có chức kiểm tra, giám sát thực việc kiểm tra, giám sát tổ chức cán ĐV Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát trực tiếp thực việc kiểm tra giám sát tổ chức Đảng ĐV Chẳng hạn: Cấp uỷ cúng xây dựng chương trình, kiểm tra theo chuyên đề nội dung, kế hoạch, thời gian, đối tượng, thành phần kt, đưa từ đầu năm, kt đâu, trưởng đoàn, nội dung Thứ Lãnh đạo phát huy vai trò làm chủ nhân dân Bác nói “ Dễ trăm lần không dân chịu, khó vạn lần dân liệu xong” Tôn trọng phát huy vai trò nhà nước tổ chức trị - XH Hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức trị - XH hoạt động, khơi dậy tính sáng tạo nhân dân Tạo điều kiện để đoàn thể nhân dân tham gia giám sát phản biện XH tổ chức Đảng cán bộ, ĐV, công chức Để thực đoàn thể phải nâng cao lực 56
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ CÂU HỎI & ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CHI TIẾT và ĐẦY ĐỦ NHẤT, BỘ CÂU HỎI & ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CHI TIẾT và ĐẦY ĐỦ NHẤT, BỘ CÂU HỎI & ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CHI TIẾT và ĐẦY ĐỦ NHẤT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay