Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp tạo hứng thú khi học phân môn Âm nhạc Thường thức

15 1,138 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 13:19

Mt s phng phỏp to s hng thỳ cho hc sinh hc tit hc cú phõn mụn m nhc thng thc A PHN M U I t : Vic giỏo dc mt ngi ton din khụng ch giỏo dc cho h cú o c tt, cú trỡnh hiu bit, nm chc cỏc kin thc khoa hc v xó hi, cú sc kho, bit lao ng, m cũn phi giỏo dc cho h bit nhỡn nhn, phõn bit, bit thng thc cỏi p v bit lm p cho cuc sng núi chung cuc sng ca mỡnh núi riờng Vỡ vy, cú th núi rng giỏo dc thm m cho ngi l vic lm khụng th thiu c Mt nhng ng giỏo dc thm m nhanh v hiu qu nht l giỏo dc thụng qua cỏc mụn hc ngh thut Trong ú m nhc cú v trớ rt quan trng Trong nhng nm gn õy, nm bt tỡnh hỡnh thc t nhng ũi hi ca s phỏt trin xó hi, B Giỏo dc v o to ó iu chnh ni dung giỏo dc ngh thut nh trng v coi õy l mụn hc bt buc Nh chỳng ta ó bit nh trng hc mụn m nhc khụng o to cỏc em thnh nhng ca s, nhc s, nhng thụng qua mụn hc ny ó hỡnh thnh cho cỏc em nhng kin thc ban u, c bit l trang b cho cỏc em cú mt th gii tinh thn thoi mỏi hn, giỳp cỏc em phỏt trin mt cỏch ton din hn v t ú giỳp cỏc em hc tt cỏc mụn hc khỏc II- Thc trng : Bn thõn chỳng tụi l giỏo viờn c o to v phõn cụng trc tip ging dy b mụn m nhc ti trng THCS nhn thy i a s cỏc em rt thớch b mụn ny Qua thc t ging dy, nhn thy rng trc mt bi hỏt mt bi c, hoc nghe cỏc bn nhc, tỡm hiu v cỏc tỏc gi cỏc em hiu, nm c v thc hin tt yờu cu ca bi hc cng nh nờu c nhng cm nhn ban u ca mỡnh, thỡ ngi giỏo viờn cn cú mt phng phỏp truyn t, cú mt t liu hỡnh nh minh c th i vi tng bi hc v nhng t liu ú phi tht s hp dn, gn gi vi cỏc em dự t liu ú n gin nhng li mang li hiu qu nht, giỳp cỏc em nm bt tip thu nhanh nht kin thc bi hc Mt s phng phỏp to s hng thỳ cho hc sinh hc tit hc cú phõn mụn m nhc thng thc Trong thc t, vic a mt phng phỏp ging dy thớch hp cho b mụn m nhc núi chung v cho phn õm nhc thng thc cũn ph thuc vo nhiu yu t khỏc tựy tng ni dung, thi lng mt tit hc Bờn cnh ú l s thiu ht cỏc phng tin dy hc nh hỡnh nh ca cỏc nhc s, hỡnh nh nhc c minh cũn nghốo vv Do ú n tit hc cú phn kin thc õm nhc thng thc hc sinh ớt cú hng thỳ, vỡ vy kt qu t c l cha cao cú c gi day õm nhc thng thc theo mong mun ca ca ngi giỏo viờn vic u tiờn l la chn phng phỏp phự hp v phi tớnh n kh nng ca bn thõn, sau ú l vic lm nh th no phi hp mt cỏch hp lớ cỏc phng phỏp, cỏc trang thit b ú phự hp vi tng tit dy T thc t ú, chỳng tụi mnh dn a mt vi phng phỏp ỏp dng i vi tit hc c th cú phn ni dung m nhc thng thc nhm to cho hc sinh s hng thỳ tit hc õy l nhng kinh nghim m chỳng tụi ó ỳc kt c qua thi gian ging dy ti trng B NI DUNG TI Mt s phng phỏp to s hng thỳ cho hc sinh hc tit hc cú phõn mụn m nhc thng thc I- C s lớ lun ca m nhc l mt nhng phng tin thc hin nhim v giỏo dc thm m cho tng hc sinh, to c s hỡnh thnh nhõn cỏch ngi Vit Nam Vic dy õm nhc c hỡnh thnh trờn c s lý lun v thc tin Giỳp cỏc em hỡnh thnh tỡnh yờu thiờn nhiờn, tỡnh yờu t nc, ngi giỏo dc cho cỏc em kh nng cm th, biu hin xỳc cm, tỡnh cm o c v nim tin vo cuc sng Qua ú cỏc em nhn thc ỳng n lý tng nhõn sinh cỏch mng v rng rói hn na l ng m cỏc em ang ti tng lai II Phm vi ti: Chỳng tụi ch a mt s phng phỏp to s hng thỳ hc tit hc cú ni dung phõn mụn m nhc thng thc Mt s phng phỏp to s hng thỳ cho hc sinh hc tit hc cú phõn mụn m nhc thng thc III i tng ỏp dng: ti cú th ỏp dng cho nhiu tit hc khỏc thụng qua phng phỏp ny Tuy nhiờn ni dung c th thụng qua tit 10 14 - lp tit 13 lp m chỳng tụi minh IV- CC GII PHP V BIN PHP THC HIN iu tra thc t ti trng hc phõn mụn m nhc thng thc ca hc sinh Da vo c s lý lun ó cú cựng vi thi gian ging dy ti trng tụi ó tỡm hiu hc sinh lp ch nhim v mt lp khỏc Bng vic quan sỏt thc t cỏc gi hc tụi nhn thy vic tip thu cỏc kin thc m nhc v s yờu thớch hc b mụn ch ri vo mt s em gi l cú nng khiu Cũn li cỏc em khỏc ch hc theo bn nng phi hc nờn ớt cú s sỏng to dng kin thc Trờn c s t cõu hi qua phiu iu tra trc nghim: Em cú thớch hc phõn mụn m nhc thng thc khụng ? Vỡ thớch ? Vỡ khụng ? Kt qu thu c nh sau: STT NGUYấN NHN Do phõn mụn m nhc Thng thc d hc Do phõn mụn m nhc thng thc khụ khan KT QU Lp LP nhm chỏn Do bt buc 20% 15% 50% 45% 30% 40% Cỏc phng phỏp thc hin: cú mt tit hc m nhc hiu qu, gõy hng thỳ cho hc sinh trc tiờn ngi giỏo viờn phi xõy dng n np hc t bi hc u tiờn C th nh xỏc nh thỏi , ý thc hc i vi mụn hc Vỡ vy giỏo viờn phi nm vng cỏc phng phỏp v cỏc bc ging dy truyn th li cho cỏc em cỏc kin thc ca bi hc cng nh phỏt trin cỏc k nng ó cú ca cỏc em mt cỏch tt nht a i vi kiu bi: gii thiu tỏc gi, tỏc phm Mt s phng phỏp to s hng thỳ cho hc sinh hc tit hc cú phõn mụn m nhc thng thc i vi kiu bi ny tụi s dng phng phỏp thuyt trỡnh, phng phỏp hi ỏp Ngoi vic gii thiu tỏc gi, giỏo viờn k cho hc sinh nghe nhng cõu chuyn v cuc i tỏc gi thụng qua cỏc t liu, kin thc giỏo viờn ó tỡm hiu v nm bt c Hc sinh lng nghe thụng qua thuyt trỡnh ca giỏo viờn v sau ú tỡm hiu bi qua h thng cõu hi m giỏo viờn cung cp Tip n cho hc sinh trỡnh by hiu bit ca mỡnh thụng qua s chun b hoc cú th trỡnh by hoc k tờn bi hỏt ca tỏc gi m hc sinh bit, iu cn chỳ ca ngi giỏo viờn phng phỏp ny l tn dng khai thỏc trit nhng hiu bit ca cỏc em to c hi cỏc em mnh dn trỡnh by trc th lp vi s t tin, lm c iu ny ũi hi ngi giỏo viờn phi cú s thõn thin, ng viờn, khuyn khớch gi ni dung bi hc Sau ú cú th giỏo viờn hỏt trớch on mt vi ca khỳc cho hc sinh nghe v cựng cỏc em núi lờn suy ngh ca mỡnh nghe bi hỏt hoc tiu s ca tỏc gi, cui cựng cho hc sinh nghe bng a ó chun b - C th nh sau: Cú th cho hc sinh nghe nhc oỏn tờn bi hỏt , sau ú giỏo viờn hi Hi: Tờn bi hỏt ú l gỡ ? Ai l tỏc gi ? Nhc s : Phan Hunh iu - Giỏo viờn a h thng cõu hi: Hc sinh tr li sau ú giỏo viờn gii thiu s lc vi nột v tỏc gi, nhn mnh quờ hng nng ca tỏc gi hc sinh nh lõu hn Mt s phng phỏp to s hng thỳ cho hc sinh hc tit hc cú phõn mụn m nhc thng thc + Giỏo viờn gii thiu vi nột s lc: - ễng sinh 11/11/1924, quờ Nng, hin sng ti thnh ph H Chớ Minh Cú bỳt danh Huy Quang Bt u hot ng m nhc t nhng nm 40, nhúm tõn nhc - Trong khỏng chin chng phỏp ụng gia nhp quõn i, cụng tỏc liờn khu V - Nm1955 sau ụng kt Bc, cụng tỏc hi ngh Vit Nam - Nm 1957 thnh lp Hi Nhc s Vit Nam, ụng c c vo ban chp hnh, l y viờn thng v v cụng tỏc ti hi + Giỏo viờn cho hc sinh xem clip thi kỡ t nc b chia ct hai cú hỡnh nh v lng ghộp bi hỏt: Búng cõy K-nia lm rừ v khc sõu hon cnh i bi hỏt nhm gõy s chỳ ý cho hc sinh Sau giỏo viờn nhn mnh li ni dung bi hỏt: Hỡnh nh cụ gỏi v ngi m ngy ngy lờn nng ry nhỡn thy búng cõy K-nia li nh n ngi thõn ca mỡnh i xa, ó phn ỏnh ỳng tõm trng ca c ng bo Nam ang hng Bc ch i ngi thõn ca mỡnh tr v n õy giỏo viờn s dng phng phỏp + t cõu hi cú s liờn h kin thc v lch s : Giỏo viờn hi: t nc b chia ct hai thi gian no ? Theo em hiu vỡ nh vy ? Theo cỏc em vỡ hỡnh nh cụ gỏi v ngi m bi hỏt Búng cõy K-nia li nh ngi thõn ca mỡnh ? Chớnh cỏc cõu hi ca giỏo viờn ó to cho cỏc em c hi trao i, tranh lun v cú s hng thỳ tit hc b i vi kiu bi gii thiu nhc c: Cú th giỏo viờn phúng to nhiu loi nhc c khỏc nhau, ngoi cỏc thụng tin sỏch giỏo khoa ta nờn tỡm tũi thờm v ngun gc xut x ca cỏc loi nhc c mt cỏch c th hn nhm lụi cun cỏc em chỳ ý trung vo bi hc, hay k cỏc em nghe nhng cõu chuyn núi v ngun gc mt loi nhc c no ú, hoc giỏo viờn cú th cho hc sinh nghe õm ca cỏc nhc c c hc thụng qua n Ogan nhn bit c Mt s phng phỏp to s hng thỳ cho hc sinh hc tit hc cú phõn mụn m nhc thng thc õm sc ca cỏc loi nhc c Cú th giỏo viờn c tu mt on nhc s dng nhc c va hc chc chn cỏc em s rt thớch thỳ * C th nh i vi tit 13-lp 8: Gii thiờu v mt s nhc c dõn tc bi ny giỏo viờn cú th cho hc sinh xem hỡnh nh mt s loi nhc c Sau quan sỏt xong, giỏo viờn a h thng cõu hi ? Em hóy núi tờn cỏc nhc c trờn - Hoc cú th xem hỡnh nh tng loi nhc c cú lng ghộp õm v oỏn tờn nhc c ú l gỡ Vy thụng qua hỡnh nh cựng õm ó kớch thớch gi cho hc sinh cú s liờn tng, tũ mũ mun tỡm hiu v cỏc loi nhc c va nhỡn thy - Hỡnh nh cỏc nhc c Đàn Bầu Trống Cái Trống Cơm Đàn Nhị Đàn Tranh ẹaứn Nguyeọt - Cỏch khỏc ta cú th cho hc sinh tho lun nhúm : Nhúm 1-2: Mụ t cu to Cng, Chiờng ? Mt s phng phỏp to s hng thỳ cho hc sinh hc tit hc cú phõn mụn m nhc thng thc m ca Cng, Chiờng nghe nh th no? Nhúm 3- 4: Mụ t cu to ca Sỏo vv m ca Sỏo nghe nh th no? - Giỏo viờn gi i din nhúm hoc em no cú hiu bit gỡ v nhc c cú th tr li v cỏc em khỏc b sung õy thỏi ca ngi giỏo viờn rt quan trng phi to c s gn gi thõn thin cỏc em mnh dn núi lờn nhng hiu bit ca mỡnh, khụng nờn nhn xột ỳng sai m cú th gi mt hc sinh khỏc núi lờn ý kin ca mỡnh iu ú to cho hc sinh mnh dn hn trỏnh c s xu h trc cỏc bn nhng ln tr li sau - Sau ú giỏo viờn din gii c th cu to ca tng loi: thuc b gừ, lm bng ng thau, hỡnh trũn, ng kớnh di 20 n 60 cm gia cú mỳm dung dựi g cú qun vi hoc su ỏnhvv Giỏo viờn cho hc sinh xem hỡnh nh l hi cú s dng Cng, Chiờng hc sinh quan sỏt, nhm khc sõu kin thc õy cú th giỏo viờn t cõu hi: Cng, Chiờng vit Nam ó c th gii nh th no.vv - Cú th hc sinh bit v tr li nhng cha y n õy chỳng tụi s dng phng phỏp thuyt trỡnh, nhn mnh khụng gian húa Cng, Chiờng Tõy Nguyờn c UNESCO cụng nhn l kit tỏc Mt s phng phỏp to s hng thỳ cho hc sinh hc tit hc cú phõn mụn m nhc thng thc truyn khu v phi vt th nhõn loi vo ngy 15 thỏng 11 nm 2005 Sau Nhó nhc cung ỡnh Hu, õy l di sn th hai ca Vit Nam c nhn danh hiu ny - Cho hc sinh quan sỏt hỡnh nh v thuyt trỡnh õy l c b YKyih dõn tc R Ngao l ngi s hu nhiu cng chiờng nht Kontum - Lng dõn tc Gia Rai MRụng Yụ thuc xó Ia Ka huyn Ch Ph tnh Gia Lai - mt s ớt buụn lng giu Chiờng nht Tõy Nguyờn hin ang gi 30 b Cng, Chiờng Mt s phng phỏp to s hng thỳ cho hc sinh hc tit hc cú phõn mụn m nhc thng thc n Tranh n ỏ - Chỳng tụi cho hc sinh lng nghe mt trớch on s dng n tranh - n ỏ oỏn tờn nhc c - Giỏo viờn thuyt trỡnh: Vit Nam, ln u tiờn mt b n ỏ hon chnh c tỡm thy Khỏnh Sn (Cam Ranh, Khỏnh Hũa) vo nm 1979 Sau ú: Bỡnh a, Bỏc i Gn õy nht l n ỏ Tuy An (Phỳ Yờn - 1992) * Phng phỏp ny to cho hc sinh s trung chỳ ý v cú s hng thỳ c t khỏm phỏ kin thc mi vv c i vi kiu bi K chuyn m nhc: Trong thc t, truyn t mt cõu chuyn m nhc cú kt qu ũi hi giỏo viờn phi dng rt nhiu phng phỏp, k nng ging dy Khụng nhng th m cõu chuyn k ũi hi Mt s phng phỏp to s hng thỳ cho hc sinh hc tit hc cú phõn mụn m nhc thng thc tht chu ỏo, ú l c, tỡm hiu tht k ni dung chuyn cn k t ú cú th t c nhng cõu hi cho cỏc em tr li nhm khai thỏc ch ca chuyn K chuyn, khụng ging nh c chuyn, ch cn ch v thờm mt chỳt th hin nhn nhỏ ging l c K chuyn õm nhc ngoi vic nh v k ỳng ni dung ca chuyn, cũn ũi hi phi cú mt cht ging truyn cm v phi bit thờm tht nhng t ng vo ging k cho cõu chuyn thờm sinh ng, thu hỳt v hc sinh d nh ụi cõu chuyn, thờm sinh ng, ngi k cũn phi hỏt thay cỏc nhõn vt chuyn Vic chun b nhng bc tranh theo ni dung ca chuyn cho hc sinh tỡm hiu ni dung s giỳp hc sinh nhanh nh c ct chuyn v to cho cõu chuyn thờm phong phỳ cng nh thu hỳt s chỳ ý ca cỏc em hn - Vớ d Trong tit 13 - lp 7: Trong cõu chuyn Buc ton th gii phi nhc n tờn anh - Sau gii thiu khỏi quỏt v ni dung truyn, kốm theo hỡnh nh nhc s Betoven, giỏo viờn a h thng cõu hi cỏc em tr li cựng khai thỏc v khc sõu kin thc Vớ d : Cõu chuyn cụ va k trờn nhc n tờn nhc s no ? Ngi nc no ? Vỡ ton th gii phi nhc n tờn nhc s ? Khi hc sinh ó nm c ni dung ca chuyn, giỏo viờn cho cỏc em k li chuyn, cú th cho mi em k li mt on trờn c s quan sỏt tranh, cng nhiu em tham gia vo k v nhc li cỏc tỡnh tit ca chuyn cng tt Sau cho cỏc em k li chuyn, giỏo viờn khỏi quỏt li ton b ni dung chuyn, Qua chuyn cỏc em ó bit c iu gỡ, hay ó hc uc iu gỡ, t ú giỏo viờn gi ý cỏc em liờn h vi cuc sng, hc ca bn thõn v ng viờn cỏc em c gng hn na Trc kt thỳc cõu chuyn, giỏo viờn nờn cho hc sinh nghe vi trớch on tiờu biu ca tỏc gi Cỏch khỏc chỳng tụi cú th cho cỏc em chi trũ chi: oỏn hỡnh nh mt trũ chi nhm khc sõu ni dung kin thc ó hc 10 Mt s phng phỏp to s hng thỳ cho hc sinh hc tit hc cú phõn mụn m nhc thng thc - õy chỳng tụi s dng hỡnh nh - kt hp tiu s - tỏc phm tiờu biu ca cỏc nhc s ó hc v c xp sp khụng theo h thng logic, sau ú s a h thng cõu hi ó chun b kt hp vi cỏc phng tin dy hc nh prochecto, mỏy chiu cỏc em la chn ỏp ỏn ỳng Vớ d c th: a hỡnh nn chớnh, trờn hỡnh nn tụi lp ghộp cỏc ụ ch mi ụ ch l cõu hi ng vi ni dung Nhc s : Bectoven 11 Mt s phng phỏp to s hng thỳ cho hc sinh hc tit hc cú phõn mụn m nhc thng thc Hc sinh ln lc chn ụ ch bt kỡ, di mi ụ ch l mt cõu hi nu tr li n mt phn hai s ụ ch cỏc em oỏn c hỡnh nn thỡ dnh quyn u tiờn cho hc sinh a tay nhanh nht Nh vy vi trũ chi ny chỳng tụi ó ỏp dng rt thnh cụng, giỳp cỏc em khc sõu kin thc, nh bi rt nhanh, hc sinh rt hng thỳ,lp hc sụi ni Kt qu thc hin: Xut phỏt t thc trng kh nng nhn thc tip thu nhng kin thc c thự ca b mụn chỳng tụi ó la chn v a vo thc t nhng phng phỏp ging dy ca mỡnh trờn c s bỏm sỏt chng trỡnh chun kin thc k nng ca B Giỏo dc - o to ó thu c nhng kt qu ỏng k Qua quan sỏt thc t nhn thy cỏc em ho hng, mnh dn hn, t tin hn n gi hc lm c iu ny ũi hi ngi giỏo viờn chỳ ý iu khin quỏ trỡnh thc hin trờn c s mt s h thng mnh lnh, ch dn, tr giỳp, ỏnh giỏ, ng viờn kp thi, ng thi gi cho cỏc em cú cm nhn tớch cc v thỏi hnh vi ca mỡnh cỏc hot ng, nhng hn ht l s nhit tỡnh, lũng say mờ b mụn mỡnh ging dy v tỡm phng phỏp thớch hp nht giỳp cỏc em tip thu kin thc mt cỏch d dng v to s say mờ vic dng cỏc kin thc ó hc vo thc t cuc sng 12 Mt s phng phỏp to s hng thỳ cho hc sinh hc tit hc cú phõn mụn m nhc thng thc C KT LUN V XUT I Kt lun Qua vic ỏp dng ti ny bn thõn tụi nhn thy gi hc rt n tng v cú hng thỳ, c bit nhng t liu, hỡnh nh, cõu chuyn k ca giỏo viờn, cỏc bi hỏt c cỏc em trỡnh din v nhng on phim a ó tỏc ng n tõm t tỡnh cm, cú nhng suy ngh tớch cc, to cho hc sinh nm vng v khc sõu kin thc, nu chỳng ta thc hin thng xuyờn giỳp tng kh nng t duy, tinh thn hp tỏc h tr em li cho tit hc cú phõn mụn m nhc thng thc khụng khớ hc thoi mỏi to s hng thỳ cho hc sinh Tuy nhiờn thc hin c cỏc phng phỏp ny cng gp mt s khú khn nht nh thi gian cng cú phn hn ch nờn vic truyn t kin n cỏc em cha sõu Nhng cỏc phng phỏp dy hc khụng cú phng phỏp no l nng m ngi giỏo viờn phi bit kt hp hi ho sỏng to linh hot tựy vo hon cnh, i tng lp hc c th thỡ kh nng phỏt huy c nng khiu cng nh tinh thn say mờ hc ca hc sinh ngy cng th hin rừ hn II Nhng ý kin xut - nõng cao cht lng hc b mụn m nhc chỳng tụi xin cú ý kin xut nh sau: - Tip tc b sung dựng hc tp, dựng ging dy cho giỏo viờn nh: ốn chiu s dng giỏo ỏn in t, nhm ỏp ng nhu cu hc ca hc sinh v ging dy ca giỏo viờn tỡnh hỡnh xó hi ang phỏt trin mnh 13 Mt s phng phỏp to s hng thỳ cho hc sinh hc tit hc cú phõn mụn m nhc thng thc TI LIU THAM KHO Chun kin thc k nng mụn m nhc Trung hc c s B su dựng dy hc mụn m nhc Trung hc c s Giỏo ỏn ging dy qua cỏc nm hc ca chỳng tụi 14 Mt s phng phỏp to s hng thỳ cho hc sinh hc tit hc cú phõn mụn m nhc thng thc MC LC 15 [...]... pháp thích hợp nhất giúp các em tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng và tạo sự say mê trong việc vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống 12 Một số phương pháp tạo sự hứng thú cho học sinh khi học tiết học có phân môn Âm nhạc thường thức C KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT I Kết luận Qua việc áp dụng đề tài này bản thân tôi nhận thấy giờ học rất ấn tượng và có hứng thú, đặc biệt những tư liệu, hình ảnh,... ý kiến đề xuất như sau: - Tiếp tục bổ sung đồ dùng học tập, đồ dùng giảng dạy cho giáo viên như: Đèn chiếu để sử dụng giáo án điện tử, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và giảng dạy của giáo viên trong tình hình xã hội đang phát triển mạnh 13 Một số phương pháp tạo sự hứng thú cho học sinh khi học tiết học có phân môn Âm nhạc thường thức TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Chuẩn kiến thức kĩ năng môn Âm nhạc. .. dung Nhạc sĩ : Bectoven 11 Một số phương pháp tạo sự hứng thú cho học sinh khi học tiết học có phân môn Âm nhạc thường thức Học sinh lần lược chọn ô chữ bất kì, dưới mỗi ô chữ là một câu hỏi nếu trả lời đến một phần hai số ô chữ các em đoán được hình nền thì dành quyền ưu tiên cho học sinh đưa tay nhanh nhất Như vậy với trò chơi này chúng tôi đã áp dụng rất thành công, giúp các em khắc sâu kiến thức, ... có phân môn Âm nhạc thường thức TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Chuẩn kiến thức kĩ năng môn Âm nhạc Trung học cơ sở 2 Bộ sưu tập đồ dùng dạy học môn Âm nhạc Trung học cơ sở 3 Giáo án giảng dạy qua các năm học của chúng tôi 14 Một số phương pháp tạo sự hứng thú cho học sinh khi học tiết học có phân môn Âm nhạc thường thức MỤC LỤC 15 ... đưa ra đã tác động đến tâm tư tình cảm, có những suy nghĩ tích cực, tạo cho học sinh nắm vững và khắc sâu kiến thức, nếu chúng ta thực hiện thường xuyên giúp tăng khả năng tư duy, tinh thần hợp tác hỗ trợ nhau đem lại cho tiết học có phân môn Âm nhạc thường thức không khí học tập thoải mái tạo sự hứng thú cho học sinh Tuy nhiên để thực hiện được các phương pháp này cũng gặp một số khó khăn nhất định.. .Một số phương pháp tạo sự hứng thú cho học sinh khi học tiết học có phân môn Âm nhạc thường thức - Ở đây chúng tôi sử dụng hình ảnh - kết hợp tiểu sử - tác phẩm tiêu biểu của các nhạc sĩ đã học và được xắp sếp không theo hệ thống logic, sau đó sẽ đưa ra hệ thống câu hỏi đã chuẩn bị kết hợp với các phương tiện dạy học như prochecto, máy chiếu để các em lựa... truyền đạt kiến đến các em chưa sâu Nhưng trong các phương pháp dạy học không có phương pháp nào là vạn năng mà người giáo viên phải biết kết hợp hài hoà sáng tạo linh hoạt tùy vào hoàn cảnh, đối tượng lớp học cụ thể thì khả năng phát huy được năng khi u cũng như tinh thần say mê học tập của học sinh ngày càng thể hiện rõ hơn II Những ý kiến đề xuất - Để nâng cao chất lượng học tập bộ môn Âm nhạc chúng... rất nhanh, học sinh rất hứng thú, lớp học sôi nổi 3 Kết quả thực hiện: Xuất phát từ thực trạng khả năng nhận thức tiếp thu những kiến thức đặc thù của bộ môn chúng tôi đã lựa chọn và đưa vào thực tế những phương pháp giảng dạy của mình trên cơ sở bám sát chương trình chuẩn kiến thức kĩ năng của Bộ Giáo dục - Đào tạo đã thu được những kết quả đáng kể Qua quan sát thực tế nhận thấy các em hào hứng, mạnh... hơn, tự tin hơn khi đến giờ học Để làm được điều này đòi hỏi người giáo viên chú ý điều khi n quá trình thực hiện trên cơ sở một số hệ thống mệnh lệnh, chỉ dẫn, trợ giúp, đánh giá, động viên kịp thời, đồng thời khơi gợi cho các em có cảm nhận tích cực về thái độ hành vi của mình trong các hoạt động, nhưng hơn hết là sự nhiệt tình, lòng say mê bộ môn mình giảng dạy và tìm ra phương pháp thích hợp nhất
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp tạo hứng thú khi học phân môn Âm nhạc Thường thức, Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp tạo hứng thú khi học phân môn Âm nhạc Thường thức, Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp tạo hứng thú khi học phân môn Âm nhạc Thường thức

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay