CÂU HỎI ÔN TẬP & ĐÁP ÁN ĐẦY ĐỦ NHẤT MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

44 44 1
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 12:51

CÂU HỎI ÔN TẬP & ĐÁP ÁN ĐẦY ĐỦ NHẤT MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Câu 1: Anh (chị) phân tích nguồn gốc hình thành TT HCM, nguồn gốc nguồn gốc quan trọng nhất? sao? Trả lời: * Khái niệm TTHCM: TT HCM hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc vấn đế cách mạng VN, kết vận dụng phát triển sáng tạo CN Mác –LN vào điều kiện cụ thể nước ta, kế thừa phát triển giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; tài sản tinh thần vô to lớn quý giá Đảng dân tộc ta, mãi soi đường cho nghiệp cách mạng nhân dân ta giành thắng lợi * NGUỒN GỐC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH: Giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc Việt Nam Giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc Việt Nam thể qua giá trị sau đây: * Chủ nghĩa yêu nước ý chí bất khuất, tự lực tự cường - CN yêu nước trở thành động lực, sức mạnh truyền thống, đạo lý làm người, niềm tự hào nhân tố hàng đầu bảng giá trị tinh thần người VN - CN yêu nước động lực chi phối suy nghĩ, hành động HCM suốt đời hoạt động CM HCM người tiếp thu, nhận thức sớm sâu sắc truyền thống tốt đẹp Trong cảnh nước mất, nhà tan, nhân dân lầm than hai tầng áp bóc lột nguồn động lực hun đúc cho Bác hình thành nguồn gốc tư tưởng Người, nguồn gốc toàn tinh hoa văn hóa VN kết tinh qua hàng ngàn năm dựng nước giữ nước, bật chủ nghĩa yêu nước VN Người nói “chúng ta hy sinh tất định không chịu nước, định không làm nô lệ” Đó tư tưởng, tình cảm chi phối suy nghĩ hành động HCM suốt đời Người nói:” Tôi có ham muốn bậc cho đất nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn tự do, đồng bào ta có cơm ăn áo mặc, học hành” Nhận thức sức mạnh to lớn truyền thống đoàn kết – yêu nước nhân nghĩa dân tộc, người khẳng định “ Từ xưa đến tổ quốc bị xâm lăng tinh thần yêu nước lại sôi nổi, kết thành sóng vô mạnh mẽ, to lớn, lướt qua hiểm nguy, khó khăn, nhấn chìm tất lũ bán nước cướp nước” Sức mạnh đoàn kết, nhân nghĩa yêu nước , theo Người phải phát huy mạnh mẽ giai đoạn cách mạng dân tộc :”phải sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức lãnh đạo làm cho tinh thần yêu nước tất người thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến” * Tinh thần cộng đồng, đoàn kết, ý thức dân chủ xuất hiện, nuôi dưỡng trình dựng nước, giữ nước trở thành giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc Thấm nhuần truyền thống ấy, Người lần nêu rõ “Năm ngón tay có ngón ngắn ngón dài Nhưng ngắn dài hợp nên bàn tay Trong triệu người, có người nầy, khác, nầy hay khác dòng dõi tổ tiên ta Vậy nên ta phải khoan hồng đại độ Ta phải nhận Lạc cháu Hồng có hay nhiều lòng quốc Đối với đồng bào lạc lối lầm đường ta phải lấy tình nhân mà cảm hóa họ Có thành đại đoàn kết, có đại đoàn kết tương lai chặt chẽ, vẻ vang” Quan điểm xây dựng đại đoàn kết dân tộc, xóa bỏ thành kiến, cách biệt để tập họp lực lượng nghiệp cách mạng tư tưởng xuyên suốt Người trình hoạt động cách mạng toàn di sản tư tưởng Người để lại cho Đảng, cho dân tộc * Dũng cảm, cần cù, thông minh, sáng tạo lao động sản xuất, chiến đấu đồng thời dân tộc Việt Nam rộng mở đón nhận giá trị văn minh nhân loại để bảo tồn dân tộc phát triển đất nước Thu nhận hay để tồn tại, phát triển tư mở, mềm dẻo người Việt Nam Dân tộc VN dân tộc không ngừng học tập điều hay, lẽ phải không ngừng mở rộng cửa đón nhận tinh hoa văn hóa nhân loại Người VN không tiếp thu tư tưởng Phật, Nho… phương Đông mà tư tưởng văn hóa đại phương tây Trên sở giử vững sắc dân tộc, nhân dân ta biết chọn lọc, tiếp thu cải biến hay, tốt, đẹp người thành giá trị riêng Bên cạnh dân tộc VN dân tộc có truyền thống lạc quan, yêu đời Cơ sở lạc quan, yêu đời niềm tin vào sức mạnh thân mình, dân tộc mình, niềm tin vào tất thắng chân lý, nghĩa Trong thư gửi đồng bào Nam (tháng 9-1945) đất nước bị chia cắt làm miền, Hồ Chí Minh viết :”Tôi tất đồng bào người dân tộc yêu chuộng bình đẳng, tự giới đồng tình với Chúng ta địn h thắng lợi có lực lượng đoàn kết toàn dân Chúng ta định thắng lợi đấu tranh nghĩa” Như vậy, kiên định, vững vàng lạc quan trước khó khăn thử thách thể tư tưởng Người Chính chủ nghĩa yêu nước – nhân văn Việt Nam cội nguồn, giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, điểm xuất phát, động lực lên đường cứu nước lọc học thuyết để Hồ Chí Minh lựa chọn, tiếp nhận tinh hoa văn hóa nhân loại mà đỉnh cao CN M-L Người nói: Lúc đầu chủ nghĩa yêu nước chưa phải chủ nghĩa cộng sản đưa theo Lênin Quốc tế thứ ba Tinh hoa văn hóa phương Đông phương Tây a Tinh hoa văn hóa Phương đông gồm có Nho giáo, phật giáo, chủ nghĩa tam dân Tôn Trung Sơn - Nho giáo: vào nước ta Việt hóa thành nho giáo VN thể giá trị lòng yêu nước, thương dân HCM tiếp thu mặt tích cực học thuyết nho giáo tinh thần “nhân nghĩa”, đề cao “trung-hiếu” Đó triết lý hành động , tư tưởng nhập hành đạo giúp đời lý tưởng XH bình trị, giới đại đồng; triết lý nhân sinh : tu tâm, dưỡng tính; tư tưởng đề cao văn hóa, lễ giáo, tạo truyền thống hiếu học Đây tư tưởng tiến hẳn so với học thuyết cổ đại HCM lựa chọn yếu tố tích cực, phù hợp để phục vụ nhiệm vụ cách mạng Bên cạnh mặt tích cực HCM phê phán, bác bỏ mặt tiêu cực phân chia đẳng cấp, coi khinh lao động chân tay, trọng nam, khinh nữ… - Phật giáo: Phật giáo vào VN sớm ảnh hưởng mạnh nhân dân, để lại nhiều dấu ấn VH VN HCM tiếp thu mặt tích cực học thuyết phật giáo tư tưởng vị tha, từ bi bác ái, cứu khổ, cứu nạn, thương người thể thương thân, tình yêu bao la Nếu sống có đạo đức, sạch, giản dị, chăm lo làm điều thiện; tinh thần bình đẳng chống lại phân biệt đẳng cấp; tư tưởng đề cao lao động; chống lười biếng; sống gắn bó với nhân dân, với đất nước … - Chủ nghĩa tam dân: người tìm thấy CN tam dân Tôn Trung Sơn tư tưởng tiến tích cực vận dụng vào CMVN b Tinh hoa văn hóa Phương tây: Tư tưởng tự do, bình đẳng bác ái, bình đẳng CMTS Ngay từ lúc học nhà trường HCM làm quen với văn hóa Pháp Người biết đến hiệu “Tự – bình đẳng – bác ái” Tư tưởng dân chủ cách mạng tư sản với quyền dân tộc, quyền người tư tưởng tự do, bình đẳng, bác Đây tư tưởng tiến tinh hoa văn hóa Phương Tây tác động mạnh mẽ đến suy nghĩ, hành động tư tưởng HCM Tiếp thu TT dân chủ nhà khai sáng Vônte, Môngtétxkiơ, Rútxo, … Ngoài mặt tích cực tư tưởng phương đông, phương tây chủ nghĩa Tam dân Tôn Trung Sơn HCM tìm thấy “những điều thích hợp với điều kiện nước ta” Trong năm tháng bôn ba vừa kiếm sống vừa tham gia hoạt động CM khắp châu lục Người tận mắt chứng kiến sống nhân dân từ nước TB phát triển Mỹ, Anh , Pháp…đến nước thuộc địa Đó điều kiện thuận lợi để Người nhanh chóng chiếm lĩnh vốn kiến thức thời đại, đặc biệt truyền thống dân chủ tiến bộ, cách làm việc dân chủ khoa học nước Pháp Học thuyết thiên chúa giáo HCM tiếp thu TT thiên chúa giáo trình hình thành tư tưởng tiêu biểu lòng bác ái, đức hy sinh Chủ nghĩa Mác – Lênin CN M-LL điều kiện khách quan trực tiếp hình thành TT HCM, học thuyết giúp cho HCM có giới quan, phương pháp luận biện chứng để tìm đường cho cách mạng Việt Nam HCM tiếp thu lí luận M-L với trí tệ thiên tài với quan điểm lí luận gắn với thực tiễn người vận dụng đắn sáng tạo lí luận điều kiện XH VN XH thuộc địa nửa phong kiến Tư tưởng HCM ĐCS, sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân, độc lập dân tộc gắn liền với CNXH bắt nguồn từ học thuyết Mác ĐCS VN trực tiếp từ học thuyết Đảng kiểu giai cấp công nhân, Lênin đưa Nhưng xuất phát từ điều kiện lịch sử cụ thể VN, HCM vận dụng sáng tạo học thuyết để đưa đến cách mạng VN từ thắng lợi đến thắng lợi khác Như vậy, giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc VN nâng lên tầm giới với việc thâu nhận tinh hoa văn hóa nhân loại chủ nghĩa Mác – Lenin, hình thành tạo bước phát triển phù hợp với tiến trình phát triển nhân loại thời đại tư tưởng HCM Có thể nói, văn hóa, tư tưởng HCM kế thừa giá trị tốt đẹp văn hóa dân tộc nhân loại trình độ chất, phù hợp với thời đại Trí tuệ hoạt động thực tiễn HCM HCM người có lòng yêu nước thương dân sâu sắc, có ý chí tâm người yêu nước, có lý tưởng hoài bão lớn, lĩnh kiên định sẳng sàng hiến dân đời cho dân tộc độc lập, tự hạnh phúc nhân dân Tài trí tuệ mà biểu trước hết kiên trì học tập, tiếp thu vốn tri thức vốn có dân tộc nhân loại Sự khổ công học tập nhằm chiếm lĩnh vốn tri thức phong phú thời đại, vốn kinh nghiệm đấu tranh phong trào giải phóng dân tộc, phong trào nhân dân quốc tế để tiếp cận với CN Mác LêNin khoa học Năng lực hoạt động thực tiễn phong phú HCM Đó tâm hồn nhà yêu nước, chiến sỹ cộng sản nhiệt thành cách mạng, trái tim yêu nước, thương dân, yêu thương người khổ, sẳn sàng chịu đựng hy sinh cao độc lập tổ quốc, tự đồng bào Tóm lại, tư tưởng HCM có cội nguồn hình thành từ giá trị tốt đẹp dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại mà đỉnh cao chủ nghĩa Mác-LN thông qua hoạt động trí tuệ thực tiễn người Lý luận M-L quan trọng lý luận TT HCM không hình thành dẫn đường cho HCM tìm đường giải phóng dân tộc, giải phóng GC TT HCM vận dụng kế thừa LL CN M-L Chính phẩm chất cá nhân cao đẹp định việc Nguyễn Ái Quốc tiếp nhận, chọn lọc, chuyển hóa, phát triển tinh hoa dân tộc thời đại thành tư tưởng đặc sắc Chủ nghĩa Mác-Lênin nguồn gốc lý luận trực tiếp, định chất tư tưởng Hồ Chí Minh, sở giới quan phương pháp luận tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời tư tưởng Người góp phần làm phong phú thêm chủ nghĩa MácLênin thời đại dân tộc bị áp vùng lên giành độc lập, tự Người khẳng định: “Chủ nghĩa Mác-Lênin chúng ta… mặt trời soi sáng đường tới thắng lợi cuối cùng, tới chủ nghĩa xã hội…” Tư tưởng HCM với CN Mác Lênin tảng tư tưởng, kim nam cho hành động Đảng cách mạng VN Tư tưởng HCM tảng giới quan phương pháp luận CN Mác Lênin HCM vận dụng sáng tạo phát triển CN Mác Lênin vào điều kiện củ thể nước ta, phù hợp với lịch sử văn hóa VN, xuất phát từ đất nước người VN nhằm giải đáp yêu cầu thực tiễn lý luận cách mạng VN Vì vậy, phải nghiên cứu học lập CN Mác Lênin đồng thời phải đẩy mạnh học tập nghiên cứu tư tưởng HCM Câu 2: Phân tích nội dung khái niệm trình hình thành phát triển TTHCM Trong giai đoạn quan trọng có vai trò vạch đường cho CMVN? Khái niệm: TT HCM hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc vấn đế cách mạng VN, kết vận dụng phát triển sáng tạo CN Mác –LN vào điều kiện cụ thể nước ta, kế thừa phát triển giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; tài sản tinh thần vô to lớn quý giá Đảng dân tộc ta, mãi soi đường cho nghiệp cách mạng nhân dân ta giành thắng lợi ĐN nêu rõ cấu trúc, nguồn gốc, nội dung, ý nghĩa, giá trị TT HCM Đảng dân tộc ta: -Về cấu trúc: hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc vấn đề CMVN, cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp -Về nguồn gốc: nêu rõ 03 nguồn gốc LL kết vận dụng phát triển sáng tạo CN M-LN vào điều kiện cụ thể nước ta; kế thừa phát triển truyền thống tốt đẹp dân tộc; tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại - Về nội dung: tư tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng người Nội dung tư tưởng HCM bao gôm hệ thống quan điểm trị, quan điểm kinh tế, văn hóa, xây dựng người XHCN, phương pháp cách mạng… - Ý nghĩa giá trị: TT HCM mạng tảng lý luận định hướng đường lối đắn, tổ chức lực lượng cách mạng dẫn dắt nhân dân ta từ thắng lợi đến thắng lợi khác…cùng với chủ nghĩa Mác LL, TT HCM tảng kim nam cho hành động Đảng, đem lại thắng lợi cho công đổi cho nước ta tiếp tục dẫn dắt ta đường xây dựng CNXH Các giai đoạn hình thành TT HCM - Từ 1890-1911 tiếp nhận CN yêu nước hình thành ý chí yêu nước thời kỳ HCM tiếp thu truyền thống yêu nước long nhân từ gia đình, quê hương, đất nước hình thành nhân cách HCM Nguyễn Tất Thành tiếp nhận truyền thống yêu nước từ gia đình, từ quê hương, từ đất nước hình thành nên ý chí cứu nước, hình thành nên lòng căm thù giặc sâu sắc, tâm tìm đường cứu nước Đây vị trí, vai trò thời kỳ bậc phong trào CM - Từ 1911 -1920 Người tìm đường cứu nước Người khảo sát CM TG, đồng thời khảo sát đời sống dân tộc bị áp bức, bị bóc lột Thông qua trình khảo sát HCM đưa nhìn nhận, đánh giá CMTS CMTS CM không triệt để chưa giải phóng giai cấp Trong XH tồn áp bóc lột g/c, GCTS áp bóc lột GCCN HCM thấy mô hình N2 chưa đem lại giải phóng người cách triệt để, chưa đem lại quyền tự hạnh phúc cho nhân dân Do vậy, HCM không chọn mô hình HCM đọc luận cương vấn đề dân tộc thuộc địa Lenin vào tháng 7/1920 đăng tờ báo Nhân Đạo Khi Bác Hồ đọc luận cương vấn đề dân tộc thuộc địa luận cương giải đáp vấn đề, câu hỏi mà CMVN đặt lúc Khi đọc luận cương HCM tìm đường cho CMVN đường CMVS Con đường CMVS đường giải phóng dân tộc tiến lên xây dựng CNXH đường GCVS lãnh đạo GCVS lãnh đạo GCCN, GCCN có sứ mệnh lịch sử lãnh đạo nhân dân công CM đánh đổ CNTB xây dựng thành công chế độ CNXH sứ mệnh lịch sử GCCN đặt lúc HCM bỏ phiếu tán thành Quốc tế CS tháng 12/1920 Người tham gia quốc tế CS Pháp Từ từ người yêu nước trở thành người CS, HCM người CS nước VN, từ có thay đổi lớn hoạt động HCM Từ Người có định hướng đắn cho đường hoạt động CM - Từ 1920-1930 TTHCM hình thành Đây giai đoạn người tham gia hoạt động thực tiễn phong trào CSQT, phong trào GP dân tộc giới giai đoạn Bác Hồ viết nhiều tác phẩm thông qua phong trào hoạt động mình, thông qua tác phẩm đưa đánh giá chung đường CMVN, xác định đối tượng CM, nhiệm vụ CM, lực lượng CM, lực lượng lãnh đạo CM mối quan hệ CMVN với CMTG Đây giai đoạn quan trọng cho CMVN từ nhìn nhận, đánh giá chung đưa quan điểm có tính đắn xác Khi đưa vào vận dụng cho CMVN CMVN giành thắng lợi Chính giai đoạn Bác Hồ đưa nhìn nhận, đánh giá xác giúp cho CMVN giành thắng lợi Đây giai đoạn vạch đường để CMVN lên thắng lợi HCM tiến hành thống tổ chức CS thành lập Đảng CSVN ĐCSVN lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành độc lập CM T8/1945 thành công Đảng ta đấu tranh giành độc lập cho tổ quốc Khi vận dụng tư tưởng, nhìn nhận, đánh giá xác giúp cho CMVN giành thắng lợi Đây giai đoạn vạch đường cho CMVN - Từ 1930-1969 TTHCM thực VN + 1930-1940 : TTHCM gặp khó khăn thử thách Đây thời kỳ HCM gặp nhiều khó khăn thử thách từ kẻ thù từ tổ chức Thời kỳ QTCS bị chi phối quan điểm “tả” khuynh nên trích phê phán đường lối NAQ vạch hội nghị hợp Hội nghị TW T10/1930 Đảng ta,theo đạo QTCS nghị thủ tiêu Chánh cương sách lược vắn tắt NAQ đề (3/2/1930), đổi tên ĐCSVN thành ĐCSĐD Khi nguy CN phát xít chiến tranh TG đến gần Đại hội VII QTCS tự phê bình khuynh hướng “tả”, cô độc, biệt phái, bỏ rơi cờ dân tộc dân chủ, đảng TS, tiểu TS phát xít nắm lấy mà chống phá CM Đại hội chủ trương thành lập Mặt trận dân chủ chống phát xít Năm 1936, thực tế đảng ta trở lại với chánh cương, sách lược vắn tắt NAQ + 1940 -1945: TTHCM thực đắn VN HCM bổ sung thực đường lối đấu tranh giành độc lập dân tộc, nêu cao TT độc lập dân tộc, thực hành đại đoàn kết toàn dân để đấu tranh giành độc lập dẫn tới thắng lợi CM T8/1945 Đó thắng lợi thực TTHCM + TTHCM điều kiện Giai đoạn 1945-1954 HCM bổ sung phát triển tư tưởng cầm quyền, xây dựng nhà nước dân chủ nhân dân, đường lối kháng chiến dẫn đến thắng lợi kháng chiến chống Pháp Giai đoạn 1954-1969 TTHCM bổ sung phát triển CNXH, đường lên CNXH, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại dẫn đến kháng chiến chống Mỹ cứu nước giành độc lập thống toàn vẹn lãnh thổ nước VN Tóm lại, giai đoạn, giai đoạn 1920-1930 quan trọng nhất, từ nhìn nhận đánh giá đắn CN Mac-LN vạch đường cho CM VN đến thắng lợi, hợp tổ chức Đảng thành ĐCSVN dẫn dắt CMVN lên thắng lợi Câu 3: Phân tích làm rõ giai đoạn độc lập dân tộc gắn liền với CNXH đường đắn Trả lời: Khái niệm TTHCM: TT HCM hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc vấn đề CMVN, kết vận dụng phát triển sáng tạo CN Mác – Lê nin vào điều kiện cụ thể nước ta, kế thừa phát triển giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; tài sản tinh thần vô to lớn quý giá Đảng dân tộc ta, mãi soi đường cho nghiệp CM nhân dân ta giành thắng lợi * Quan niệm Hồ Chí Minh độc lập dân tộc - Độc lập dân tộc phải độc lập thực sự: Hồ Chí Minh khẳng định: Một dân tộc độc lập thật sự, tức quyền dân tộc phải đảm bảo; dân tộc phải có quyền tự tất lĩnh vực đối nội đối ngoại Về chủ quyền: nhân dân phải có chủ quyền GPDT VN Chúng ta phải có chủ quyền toàn vẹn thống lãnh thổ vùng biển, vùng đất liền vùng trời Về quyền tự dân tộc vấn đề đối nội đối ngoại dân tộc mà không chịu chi phối quốc gia nào, dân tộc TG Nước ta giành độc lập năm 1945 lúc nước ta tiến lên CNXH, mà đường CNXH đường dân tộc ta tự định - Độc lập dân tộc quyền thiêng liêng dân tộc: Hồ Chí Minh khẳng định: Mỗi dân tộc giới có quyền hưởng độc lập, tư Mỗi công dân nước độc lập có trách nhiệm nghĩa vụ bảo vệ quyền độc lập thiêng liêng dân tộc Lịch sử VN lịch sử không ngừng đấu tranh chống giặc ngoại xâm tinh thần yêu nước luôn đứng hàng đầu bảng giá trị tinh thần truyền thống VN HCM tìm hiểu Tuyên ngôn độc lập 1776 nước Mỹ, tuyên ngôn nhân quyền 10 Câu 6: Phân tích tư tưởng HCM cán ý nghĩa công đổi VN? Bài làm: Khái niệm TT HCM: TT HCM hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc vấn đế cách mạng VN, kết vận dụng phát triển sáng tạo CN Mác –LN vào điều kiện cụ thể nước ta, kế thừa phát triển giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; tài sản tinh thần vô to lớn quý giá Đảng dân tộc ta, mãi soi đường cho nghiệp cách mạng nhân dân ta giành thắng lợi Tư tưởng HCM vị trí, vai trò người cán bộ: - Hồ Chí Minh đánh giá cao vai trò cán bộ, trọng đến việc xây dựng đội ngũ cán để có đủ sức mạnh hoàn thành nghiệp vẻ vang Đảng Tư tưởng Hồ Chí Minh cán công tác cán có ý nghĩa to lớn nghiệp cách mạng Việt Nam * Về vị trí : Theo Người, vấn đề cán vấn đề trọng yếu, cần kíp, định việc Người coi cán gốc công việc “Gốc” từ sinh Cây phải có gốc, gốc héo Gốc có vững bền Người khẳng định: “ Muôn việc thành công thất bại, cán tốt kém.” Hồ Chí Minh cho rằng, cán “dây chuyền”, “cầu nối” Đảng, Chính phủ với nhân dân “cầu nối” học mà “dây chuyền”, “cầu nối” đặc biệt Người cán trở thành “cầu nối” phải có đủ phẩm chất đạo đức, trí tuệ, lĩnh, phương pháp phong cách, tức “con người hoàn toàn” giải thích cho dân chúng hiểu rõ sách Đảng Chính phủ; góp phần giáo dục, động viên, tập hợp quần chúng nhân dân tham gia tích cực vào phong trào cách mạng HCM rằng: cán người đem sách Đảng, Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ thi hành Đồng thời đem tình hình dân chúng báo cáo cho Đảng, Chính phủ hiểu rõ, để đặt sách cho 30 Như vậy, cán có vị trí chủ thể nghiệp cách mạng nước ta Đảng lãnh đạo Vị trí lãnh đạo, vị trí chủ thể cán Đảng, Nhà nước, đoàn thể phân công, quyền lực cán nhiệm vụ người cán nhân dân giao cho * Về vai trò: HCM cho rằng: “cán tiền vốn Đoàn thể Có vốn làm lãi Bất sách, công tác có cán tốt thành công, tức có lãi Không có cán tốt hỏng việc, tức lỗ vốn”.Ở cách nhìn khác, Người cho rằng: “Cán định việc Các đồng chí cán cao cấp, giữ trách nhiệm quan trọng “Công việc thành hay bại phần lớn nơi tư tưởng, đạo đức, thái độ lề lối làm việc đồng chí” Với ý nghĩa vậy, hiểu rằng, cán lực lượng tinh tuý xã hội, có vị trí vừa tiên phong vừa trung tâm xã hội có vai trò quan trọng hệ thống trị nước ta TT HCM đức, tài người cán a Yêu cầu HCM đạo đức người cán * Vai trò đạo đức cách mạng: HCM đặc biệt coi trọng chiến lược người Con người mục tiêu đồng thời nhân tố định thành công cách mạng Vì thế, Người nhấn mạnh cần thiết vũ trang cho tầng lớp nhân dân, đặc biệt cán bộ, đảng viên, niên giá trị đạo đức với ý nghĩa động lực cách mạng Theo HCM, đạo dức gốc, tảng người cách mạng: “Cũng sông có nguồn có nước, nguồn sông cạn Cây phải có gốc, gốc héo Người cách mạng phải có đạo đức, đạo đức dù tài giỏi không lảnh đạo nhân dân Vì muốn giải phóng cho dân tộc, giải phóng cho loài người công việc to tát, mà tự đạo đức, văn bản, tự hủ hóa, xấu xa làm việc gì” Người có đạo đức cách mạng gặp khó khăn, gian khổ, thất bại, không sợ sệt, rụt rè, lùi bước Khi cần sẵn sàng hi sinh tính mạng không tiếc HCM rõ, “tuy lực công việc người khác nhau, người làm việc to, người làm việc nhỏ; giữ đạo đức người cao thượng” 31 Tóm lại, đạo đức đặc trưng XH XHCN; thước đo chất người người; sức mạnh nghiệp xây dựng bảo vệ Tồ quốc, liên quan đến thành bại cách mạng * Các chuẩn mục đạo đức cán bộ: - Trung với nước, hiếu với dân: Theo Hồ Chí Minh, phẩm chất quan trọng nhất, bao trùm chi phối phẩm chất khác Từ quan niệm cũ “ trung với vua, hiếu với cha mẹ” đạo đức truyền thống xã hội phong kiến phương Đông, Hồ Chí Minh đưa vào nội dung mới, cao rộng “ trung với nước, hiếu với dân” Đây cách mạng quan niệm đạo đức Theo HCM “Trung với nước, hiếu với dân” mối quan hệ với đất nước với dân tộc, thể trách nhiệm với nghiệp dựng nước, giữ nước phát triển đất nước, phẩm chất đạo đức chủ chốt “Trung với nước, hiếu với dân” phải tâm, suốt đời, hết lòng, phụng Tổ quốc, phục vụ nhân dân; đặt lợi ích Tổ quốc, nhân dân lên hết, trước hết phải trọng dân, tin dân, học dân, hỏi dân, hiểu dân, lắng nghe ý kiến nhân dân, thương dân, hòa với quần chúng nhân dân thành khối; nắm vững dân tình, dân tâm, dân ý; quan tâm dân quyền, dân sinh, dân trí, dân chủ, dân vận; làm cho dân tin, dân phục, dân yêu Người khẳng định: Trung với nước, hiếu với dân, suốt đời phấn đấu hy sinh độc lập tự Tổ quốc, chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ hoàn thành, khó khăn vượt qua, kẻ thù đánh thắng Câu nói Bác vừa lời kêu gọi hành động, vừa định hướng trị, đạo đức cho người Việt Nam, đấu tranh giành độc lập dân tộc mà lâu dài sau - Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư: Theo Hồ Chí Minh thì: Cần tức lao động cần cù, siêng năng, chăm có kế hoạch, sáng tạo, có suất cao, với tinh thần tự lực cánh sinh, không lười biếng, không ỷ lại, không dựa dẫm; Kiệm tức tiết kiệm sức lao động, giờ, tiền của dân, nước, thân mình, phải tiết kiệm từ to đến nhỏ, nhiều nhỏ 32 cộng lại thành to, không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi, không phô trương hình thức, không liên hoan chè chén lu bù; “cần” “kiệm” phải đôi với hai chân người Tiết kiệm bủn xỉn Khi không nên tiêu xài hạt gạo, đồng xu không nên tiêu Khi có việc đáng làm, việc ích lợi cho đồng bào, cho Tổ quốc, dù công, tốn của, vui lòng “Liêm” tức luôn tôn trọng, giữ gìn công dân, không xâm phạm đồng xu, hạt thóc Nhà nước, nhân dân, phải sạch, không tham lam, không tham địa vị, không tam tiền tài, không tham sung sướng, không ham người tâng bốc mình, mà quang minh, đại, không hủ hóa; Chữ liêm phải đôi với chữ kiệm Có kiệm có liêm được.“Chính” nghĩa không tà, thẳng thắn, đứng đắn, không tự cao, tự đại, chịu khó học tập cầu tiến bộ, tự kiểm điểm để phát triển điều hay, sửa đổi điều dở thân mình, người không nịnh hót người trên, không xem khinh người dưới, giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, thật thà, không dối trá, lừa lọc, việc để việc công lên trên, lên trước việc tư, việc nhà; HCM cho “cần, kiệm, liêm, chính” bốn đức tính cần có người Nó thước đo chất người, thiếu đức không thành người” Ngoài “cần, kiệm, liêm, chính” thước đo trình độ văn minh, tiến dân tộc: “Một dân tộc biết cần, kiệm, biết liêm, dân tộc giàu vật chất, mạnh tinh thần, dân tộc văn minh tiến bộ”; Cần, kiệm, liêm, tảng đời sống mới, thi đua quốc, cần để làm việc, làm người ,làm cán bộ, phụng đoàn thể, giai cấp nhân dân, Tổ quốc nhân loại - “Chí công vô tư” đem lòng chí công vô tư mà người, với việc, làm việc đừng nghĩ đến trước, hưởng thụ nên sau, phải “ lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”, lòng biết Đảng, Tổ quốc, đồng bào Thực hành chí công vô tư gắn liền với chống quét chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng Bởi chủ nghĩa cá nhân trái với đạo đức cách mạng mà mối nguy hại cho Đảng dân tộc Theo HCM, chủ nghĩa cá nhân là 33 thứ gian xảo, xảo huyệt, khéo dỗ dành người ta xuống dốc Nó thứ giặc nội xâm, nguy hiểm giặc ngoại xâm Nó bạn đồng minh chủ nghĩa đế quốc thói quen truyền thống lạc hậu Chủ nghĩa cá nhân kẻ địch to, trở ngại lớn cho việc xây dựng chủ nghĩa XH Vì vậy, :thắng lợi CNXH tách rời thắng lợi đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân - Thương yêu người, sống có tình có nghĩa: Kết hợp nghiên cứu lí luận với trải nghiệm thực tế, HCM cho rằng, đời có hai loạingười: áp bị áp bức, người ác người thiện hai thứ việc: việc việc tà Thương yêu, quý trọng người tư tưởng HCM đứng vững lập trường giai cấp công nhân, biến thành hành động cụ thể, tức tình thương yêu người dành cho người bị áp bức, đói nghèo, bệnh tật Tình yêu thương người HCM biểu sáng ngời việc thấm nhuần chủ nghĩa Mác- Lênin Theo Người, hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin phải sống với cho có tình có nghĩa Đó tình thương yêu không phạm vi dân tộc mà phạm vi nhân loại -Tinh thần quốc tế sáng: Tinh thần quốc tế phẩm chất đạo đức bắt nguồn từ chất giai cấp công nhân chế độ XHCN Chủ tịch HCM nhà yêu nước nhiệt thành, chiến sĩ quốc tế vĩ đại Người không giáo dục tinh thần quốc tế sáng, thủy chung mà thân tinh thần quốc tế, kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chủ nghĩa quốc tế vô sản Hơn nửa kỉ hoạt động cách mạng, HCM quan tâm đến dân tộc Người đặt nghiệp cách mạng dân tộc VN quỹ đạo cách mạng giới.; coi thắng lợi của nahn6 dân VN thắng lợi chung nhân dân tiến giới, thắng lợi bạn thắng lợi * Những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới: - Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời HCM rõ: “Đạo đức cách mạng trời sa xuống Nó đấu người dành cho người bị áp bức, đói nghèo, bệnh tật Tình yêu thương người 34 HCM biểu sáng ngời việc thấm nhuần chủ nghĩa Mác- Lênin Theo Người, hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin phải sống với cho có tình có nghĩa Đó tình thương yêu không phạm vi dân tộc mà phạm vi nhân loại -Tinh thần quốc tế sáng: Tinh thần quốc tế phẩm chất đạo đức bắt nguồn từ chất giai cấp công nhân chế độ XHCN Chủ tịch HCM nhà yêu nước nhiệt thành, chiến sĩ quốc tế vĩ đại Người không giáo dục tinh thần quốc tế sáng, thủy chung mà thân tinh thần quốc tế, kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chủ nghĩa quốc tế vô sản Hơn nửa kỉ hoạt động cách mạng, HCM quan tâm đến dân tộc Người đặt nghiệp cách mạng dân tộc VN quỹ đạo cách mạng giới.; coi thắng lợi của nahn6 dân VN thắng lợi chung nhân dân tiến giới, thắng lợi bạn thắng lợi *Những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới: - Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời HCM rõ: “Đạo đức cách mạng trời sa xuống Nó đấu tranh, rèn luyện bền bỉ ngày mà phát triển củng cố Cũng ngọc mài sáng, vàng luyện trong” Không vượt qua mình, không chiến thắng giặc lòng có đạo đức cách mạng - Nói đôi với làm HCM coi nguyên tắc quan trọng xây dựng đạo đức nước ta Nó đối lập với thói đạo đức giả giai cấp bóc lột, nói đằng làm nẽo Nêu gương đạo đức nét đẹp truyền thống văn hóa phương Đông, nói phải làm, nói đôi với làm Theo quan điểm HCM, lí luận với gắn với thực tiễn điều quan trọng mặt đạo đức lấy hiệu làm thước đo Làm gương nhiều môi trường cấp độ khác Nhân dân ta thường nói: “đảng viên trước, làng nước theo sau” Trong biểu làm gương người 35 đứng đầu, cán chủ chất giữ vai trò quan trọng Muốn hướng dẫn cấp nhân dân phải làm mức thước cho người ta bắt chước - Xây đôi với chống: Xây xây dựng giá trị, chuẩn mực đạo đức Chống phải đấu tranh chống lại biểu hiện, hành vi vô đạo đức đời sống hàng ngày Nguyên tắc xuất phát từ nhận thức khoa học, đảng viên cán người Trong đảng người, lí khác nhau, “không phải người người tốt, việc việc hay” HCM rõ: “ Đảng ta trời sa xuống Nó XH mà Vì vậy, nói chung, đảng viên phần nhiều phần tử tốt, có số chưa bỏ hết thói xấu tự tư tự lợi, kêu ngạo, xa hoa” Trong đầu tranh cách mạng, thường xuyên phải chống lại ba kẻ địch: bọn đế quốc kẻ địch nguy hiểm; thói quen truyền thống lạc hậu kẻ địch to; loại địch thứ ba chủ nghĩa cá nhân Vì vậy, đạo đức cách mạng Chống xây đôi với Lấy gương người tốt việc tốt hàng ngày giáo dục lẫn cách tốt để xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức cách mạng, xây dựng người mới, sống Trong mối quan hệ chống xây, cần nhận thức chống nhằm xây, liền với xây dựng nhiệm vụ chủ yếu lâu dài b Yêu cầu HCM lực người cán Trên tảng đạo đức gốc, người cán phải có lực lãnh đạo tổ chức thực đường lối, chủ trương, sách Đảng Chính phủ Thực chất lực tổ chức động viên quần chúng thực sách Đảng Chính phủ Muốn động viên, tổ chức giáo dục nhân dân, chiều sâu gốc rễ vấn đề phải nhận thức thật khoa học cách mạng hai chữ “cán bộ” “lãnh đạo” gì? HCM giải thích: “ Làm cán tức suốt đời làm đầy tớ trung thành nhân dân Mầy chữ a,b,c thuộc đâu, phải học mãi, học suốt đời thuộc được”; Người viết: “Đảng ta Đảng lãnh đạo, nghĩa tất cán bộ, từ TW đến khu, đến tỉnh, đến huyện, đến xã, cấp ngành phải người đầy tớ trung thành nhân dân” 36 Như vậy, lực lãnh đạo người cán bộ, xét đến cùng, lực phục vụ nhân dân Theo HCM,”dân chúng biết giải nhiều vấn đề cách giản đơn, mau chóng, đầy đủ, mà người tài giỏi, đoàn thể to lớn, nghĩ không ra” Trên tảng phẩm chất đạo đức, trí tuệ, trình độ lí luận, chuyên môn nghiệp vụ, lực cán thể lĩnh phương pháp, phong cách lãnh đạo biểu cụ thể thực hành Năng lực lãnh đạo thể lãnh đạo Theo HCM lãnh đạo là: Một là: Phải định vấn đề cách cho Mà muốn định phải so sánh kinh nghiệm dân chúng Vì dân chúng người chịu đựng kết lãnh đạo ta Hai là: Phải tổ chức thi hành cho Mà muốn vậy, dân chúng giúp sức không xong Ba là: Phải tổ chức kiểm soát, mà muốn kiểm soát phải có quần chúng giúp HCM đem lại cho ta nhận thức mẻ, khoa học lực lãnh đạo Người phê bình thói lãnh đạo quan liêu: “Cái dùng mệnh lệnh Ép dân chúng làm Đóng cửa lại mà đặt kế hoạch, viết chương trình đưa cột vào cổ dân chúng, bắt dân chúng theo” Toàn di sản HCM cho thấy, điều cốt lỗi lực người cán không nằm lí luận mà nằm thực tiễn; phài từ quần chúng ra, trở lại nơi quần chúng Việc phải hỏi bàn bạc với dân chúng, giải thích cho dân chúng Tư tưởng HCM phong cách người cán * Quan niệm HCM phong cách người cán - Cuộc đời nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh gương sáng ngời dân, nước; tư tưởng, đạo đức phong cách người tài sản tinh thần vô giá Đảng dân tộc ta, thân khát vọng cao đẹp nhân loại Tư tưởng Người phong cách cán thể chỗ: - Phong cách người cán bộ, người cách mạng có quan hệ mật thiết với tư tưởng, đường lối phương pháp cách mạng Tư tưởng, đường lối soi sáng hoạt động 37 người cán bộ, có ý nghĩa định Nhưng phài có phương pháp đắn khoa học để đưa đường lối vào sống Phong cách người cán quan hệ chặt chẽ với đạo đức như: Phẩm chất đạo đức trung với nước, hiếu với dân, cần kiệm liêm chí công vô tư,… Đó phẩm chất chung người VN Phong cách cán chỉnh thể suy nghĩ (phong cách tư duy) đến hoạt động thực tiễn (phong cách làm việc, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử) cuối phong cách sinh hoạt đời thường * Người cán tu dưỡng, rèn luyện theo phong cách HCM ** Rèn luyện phong cách tư duy: Tu dưỡng theo phong phong cách tư HCM cán bộ, đảng viên phải có tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo Độc lập không lệ thuộc, không phụ thuộc, không bắt chước, theo đuôi, giáo điều Tự chủ chủ động suy nghĩ làm chủ suy nghĩ mình, tự chịu trách nhiệm trước dân, trước nước, biết làm chủ thân công việc Sáng tạo vận dụng quy luật chung cho phù hợp với riêng, đặc thù, tìm tòi, đề xuất để trả lời đòi hỏi sống đặt Nhờ phong cách tư đó, Hồ Chí Minh phát quy luật cách mạng Việt Nam, sáng tạo đường phương pháp tiến hành cách mạng phù hợp với thực tiễn đất nước; lãnh đạo Đảng dân tộc Việt Nam - nước kinh tế phát triển lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chủ nghĩa tư điều kiện giới đầy biến động Cái mới, sáng tạo Bác phù hợp với yêu cầu cách mạng Việt Nam, đồng thời phù hợp với quy luật phát triển chung xã hội loài người Phong cách tư Hồ Chí Minh gắn bó ý chí, tình cảm cách mạng với tri thức khoa học Chủ tịch Hồ Chí Minh không người giàu trí tuệ mà người có tình cảm, có ý chí nghị lực phi thường Tư Hồ Chí Minh phải xuất phát từ thực tế VN, địa phương, ngành mình, phù hợp với điều kiện lịch sử cụ thể Phải mở rộng tư duy, nghiên cứu tư tưởng, học thuyết tư độc lập, tự chủ, sáng tạo đồng nghĩa với lĩnh vững vàng, tinh thần dũng cảm dám nghĩ đến “nghịch lý táo bạo” sở nhân cách tài năng, tự định cách độc lập thái độ, hành động, quan điểm không áp lực bên mà 38 thay đổi kiến với tinh thần dám nghĩ, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân, Tổ quốc Đảng Tư tạo cho cán có sắc riêng, kiến riêng, xa lạ với xơ xứng, giáo điều ***Rèn luyện phong cách làm việc: - Tác phong quần chúng: Đối với cán bộ, đảng viên tu dưỡng rèn luyện theo phong cách quần chúng HCM phải theo đường lối cũa nhân dân với nội dung cụ thể sau: Thứ nhất, phải đặt lợi ích quần chúng nhân dân lên hết Điều thể chỗ việc có lợi cho dân, dù nhỏ làm; việc có hại cho dân dù nhỏ tránh Mỗi cán bộ, đảng viên phải thấu suốt lời dạy Bác Thứ hai, liên hệ chặt chẽ với nhân dân HCM lãnh tụ gần gũi, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng nhân dân thân Người làm gương trước Theo thống kê chưa đầy đủ, tính vòng 10 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc (1955- 1965), không quản tuổi cao, công việc bề bộn, Bác 700 lượt thăm địa phương, công trường, xí nghiệp, hợp tác xã, đơn vị đội từ miền núi đến hải đảo để thăm hỏi chiến sĩ đồng bào, xem xét tình hình, kiểm tra công việc Tính năm có 60 lượt Người xuống sở, tháng có khoảng lần Người gặp gỡ quần chúng Đó kỷ lục khó vượt qua, lãnh tụ tuổi 70 Thứ ba, việc bàn với dân, giải thích cho nhân dân hiểu rõ Vấn đề gốc rễ cán bộ, đảng viên phải hiểu “đối mà làm? Đối mà phụ trách?” HCM nêu: “ Nếu hỏi cán bộ: “Việc làm cho ai? Đối với phụ trách?”, số đông cán trả lời: “Làm cho Chính phủ Đảng, phụ trách trước cấp trên” Câu trả lời nửa Nếu ta lại hỏi: “Chính phủ Đảng mà làm việc đó? Và phụ trách với ai?” e nhiều cán khó trả lời Chính phủ Đảng mưu giải phóng cho nhân dân, thế, việc lợi ích nhân dân mà làm chịu trách nhiệm trước nhân dân” Trên sở nhận thức đó, cán gặp công việc phải tìm đủ cách giải thích cho dân hiểu, việc trực tiếp có lợi cho dân Cán không làm theo xách 39 hạ lệnh, cưỡng bức, dân không hiểu, dân oán Theo HCM, dân hiểu việc khó khăn học làm được, hi sinh họ không sợ Thứ tư, có khuyết điểm thật tự phê bình phê bình trước nhân dân Chúng ta không sợ có khuyết điểm, sơ có khuyết điểm không dám tự phê bình; cách tốt để làm cho dân tin Thứ năm, sẵng sàng học hỏi nhân dân Người lãnh đạo không nên kêu ngạo mà nên thấu hiểu Mỗi người phải hiểu hiểu biết kinh nghiệm chưa đủ cho lãnh đạo đáng đắn Ngoài kinh nghiệm mình, người lãnh đạo phải dùng kinh nghiệm dân chúng để tăng thêm kinh nghiệm Làm theo cách quần chúng việc phải hỏi ý kiến dân chúng Thức sáu, chống bệnh quan liêu Tu dưỡng, rèn luyện theo phong cách quần chúng HCM, góc tiếp cận khác phải “từ quần chúng ra, trở lại nơi quần chúng” Thực phong cách quần chúng đồng thời chống cách quan liêu với biểu xa nhân dân, không hiểu biết nhân dân, không thương yêu nhân dân, không thương yêu nhân dân Quan liêu gốc rễ, cuội nguồn đẻ tham ô, lãng phí Làm theo cách quan liêu hỏng việc, thất bại - Tác phong tập thể - dân chủ Về thực hành dân chủtrong đảng, cán đảng viên, cán lãnh đạo chủ chốt, đứng đầu cần thực nội dung sau: Thứ nhất, phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể Học tập làm theo gương đạo đức HCM, cán đảng viên phải nhận thức đắn người dù tài giỏi đến nhìn khắp vật, biết hết việc Vì phải ý phát huy trí tuệ tập thể, gắn bó với tập thể, tôn trọng tập thể, đặt tập thể Có dân chủ, bàn bạc tập thể thông suốt, trí, tâm thực hiện, tránh “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” Thứ hai, mở rộng dân chủ sinh hoạt Đảng Người lãnh đạo phải khuyên cán bộ, đảng viên mạnh bạo, gan nói, gan đề ý kiến, phê bình Đó cách tốt để người lãnh đạo biết rõ ưu điểm khuyết điểm tỏ thật dân chủ Đảng Trong sinh hoạt mà cán không nói năng, không đề xuất ý kiến, không phê bình 40 chí tâng bốc mình, tượng xấu (họ không dám nói, họ sợ,…) hết dân chủ đảng Thế nội Đảng trở nên trỉ trệ,… Do đó, người lãnh đạo không chuyên quyền, độc đoán, áp đặt chủ quan, mà phải thật mở rộng dân chủ để tất đảng viên bày tỏ kiến Thứ ba, nhận trách nhiệm cá nhân, hoàn thành tốt nhiệm vụ giao tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách Phát huy quyền làm chủ nhân dân Trên sở nhạn thức dân chủ giá trị lớn nhất, chìa khóa vạn giải khó khăn, người cán bộ, đảng viên phải làm cho nhân dân có lực làm chủ, biết hưởng quyền dân chủ, biết dùng quyền dân chủ mình, dám nói, dám làm Một điều quan trọng phải coi trọng việc nâng cao dân trí, bồi dưỡng ý thức làm chủ, phát triển văn hóa trị tính tích cực công dân, khuyến khích nhân dân tham gia vào công việc Nhà nước, giám sát, phê bình Chính phủ, phê bình lãnh đạo, khắc phục thứ dân chủ hình thức - Tác phong khoa học: Tác phong khoa học, hay gọi “cách làm việc có khoa học” vấn đề Hồ Chí Minh đặc biệt ý Người thường xuyên nhắc nhở, yêu cầu cán phải tự rèn luyện để có tác phong Mỗi cán phải ý thức mức độ khác nhau, người VN bị chi phối tư tiểu nông, tác phong làm việc thiếu khoa học Noi theo gương HCM, phải khắc phục thói quen tự do, tiện, thiếu kế hoạch, thiếu điều tra nghiên cứu, chậm chạp, lề mề Đồng thời phải xây dựng tác phong khoa học công tác, lãnh đạo Làm việc cần phải sâu, sát, điều tra nghiên cứu, nắm người, nắm việc, nắm tình hình cụ thể Phải nắm thông tin xử lí thông tin cách khoa học Làm việc phải có mục đích rõ ràng; chương trình, kế hoạch đặt phải sát hợp theo phương châm: “Kế hoạch một, biện pháp mười, tâm hai mươi” Nêu mục đích, đặt kế hoạch cho kêu, cho oai mà để thực Một kế hoạch nhỏ thực tốt kế hoạch lớn mà không thực 41 Theo tinh thần lời dạy Lênin, “Lãnh đạo mà không kiểm tra, có nghĩa không lãnh đạo”, cán lãnh đạo phải kiểm tra việc thực cấp dưới, kiểm tra việc thực kế hoạch đề Việc kiểm tra có ý nghĩa lớn, giúp người lãnh đạo biết nghị quyết, sách thực hành đến đâu, có khó khăn, trở ngại gì, dân chúng có sức tham gia hay không Kiểm tra cách để bổ sung, hoàn thiện chủ trương, nghị cho đắn Theo lời dạy gương HCM, tác phong khoa học đòi hỏi lãnh đạo phải cụ thể, phải kịp thời, phải thiết thực, phải có trọng điểm có điển hình Người cán bộ, lãnh đạo phải “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”, cần phải lãnh đạo toàn diện cụ thể; phải cẩn thận mà nhanh nhẹn, kịp thời, làm đến nơi, đến chốn Phải loại bỏ bệnh “hữu danh vô thực”, không từ gốc, chính, làm qua loa, đại khái, … Mỗi cán phải có ý thức sâu sắc sau công việc cần phải rút kinh nghiệ Kinh nghiệm lãnh đạo, tổ chức; kinh nghiệm cá nhân, địa phương, ngành **** Rèn luyện phong cách diễn đạt: Theo quan niệm HCM nói viết không dừng lại chỗ làm cho người nghe, người đọc hiểu điều nói, viết, mà cốt yếu tác động lên người nghe, người đọc, làm họ thay đổi nhận thức, ý nghĩ, tình cảm, sở đó, làm thay đổi hành vi họ, hướng họ vào hành động theo nhận thức Hiện nay, cán bộ, đảng viên cần phải học tập làm theo gương HCM cách diễn đạt tren khía cạnh chủ yếu sau: + Phải xác định rõ chủ đề, đối tượng, mục đích việc nói, từ tìm cách nói, viết phù hợp với đối tượng, rõ chủ đề đạt mục đích đề HCM nhắc nhở rằng, phải nắm nội dung, tức viết, nói gì? Phải nắm đối tượng, tức viết, nói cho ai? Phải nắm vững mục đích, tức nói, viết để làm gì? Phải nắm phương pháp, tức nói, viết nào? + viết nói phải chân thực, không nên nói ẩu, không bịa Chưa điều tra, chưa nghiên cứu, chưa biết rõ, nói, viết Điều biết nói biết, nói Viết nói thật tức nói sai lầm khuyết điểm Công 42 khai thừa nhận sửa chữa sai lầm khuyết điểm làm cho uy tín người lãnh đạo tăng lên củng cố niềm tin nhân dân Đảng + Viết, nói ngắn gọn nghĩa cụt, mà phải có đầu, có đuôi, có nội dung, thiết thực, thấm thía, chắn Ngắn gọn phải cô động, hàm súc, câu, chữ có mục đích, có ý nghĩa + Diễn đạt phải sáng, giản dị, dễ hiểu, dễ nhớ dễ làm Tuyên truyền quần chúng phải học cách nói quần chúng theo tinh thần câu tục ngữ “Học ăn, học nói, học gói, học mở” Học cách nói quần chúng phải tùy vào đối tượng mà dùng chữ, dùng lời cho hợp, để người nghe, người đọc hiểu được, quần chúng chấp nhận Muốn phải tránh lạm dụng chữ nước tránh bệnh hay nói chữ, ham dùng chữ **** Rèn luyện phong cách ứng xử: HCM có cách ứng xử tầm nghệ thuật, gần hoàn thiện Phong cách ứng xử thể ngôn ngữ, cử chỉ, thái độ, phong thái, phong độ, bắt nguồn từ nhân cách, từ đời chủ thể đối tượng Phong cách ứng xử HCM độc đáo, chứa đựng giá trị dân tộc, Đông phương Tây phương, nhiều nhà khoa học đánh giá, ca ngợi kiểu ứng xử văn hóa, có lý, có tình, hài hòa, nhuần nhị Hiện nay, tu dưỡng theo phong cách ứng xử HCM, mội cán bộ, đảng viên phải ý ứng xử với đối tượng khác nhau, trước hết quan trọng với tầng lớp nhân dân Đối với nhân dân, bạn bè, đồng chí, anh em, HCM có cách ứng xử tự nhiên, bình dị, cởi mở, chân tình, vừa chủ động, linh hoạt, vừa ân cần tế nhị Phải có lòng độ lượng, khoan dung nâng người lên, hạ thấp, vùi dập người Đặt biệt cán lãnh đạo, quản lý cấp, tuyệt đối không dùng sức mạnh quyền lực ứng xử với quần chúng nhân dân Trong ứng xử cần có thái độ khiêm nhường, khiêm nhường thật Đó phẩm chất văn hóa có văn hóa phải khiêm nhường ***** Rèn luyện phong cách sinh hoạt: 43 Đã có lời thán phục phong cách sinh hoạt Hồ Chí Minh, lúc sống Bác Đó giản dị, cao, sinh hoạt hàng ngày Đó cách sống chừng mực, điều độ, ngăn nắp, yêu lao động, quý trọng thời gian, chẳng có ham muốn danh lợi cho riêng Đó tình yêu thương người, hòa quyện với tình yêu thiên nhiên, tạo nên tinh thần lạc quan, tích cực Do đó, ta khẳng định rằng: phong cách sinh hoạt HCM thể triết lý nhân sinh lấy khiêm tốn giản dị làm nền, lấy chừng mực điều độ làm chuẩn, lấy sách cao làm vui, lấy gắn bó với người, với thiên nhiên làm niềm say mê vô tận Noi gương theo HCM, cán đảng viên phải tu dưỡng, rèn luyện phong cách sinh hoạt từ ăn, mặc đến sử dụng trang thiết bị vật dụng cho sinh hoạt hàng ngày lại, phòng làm việc HCM nói rằng: “ Người có ham muốn tốt bậc cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn tự do, đồng bào có cơm ăn, áo mặc, học hành” Cả đời người có mục đích là: Phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc hạnh phúc nhân dân HCM khuyên can bộ, đảng viên “ít lòng tham muốn vật chất” lại ham học, ham làm, ham tiến Trong sinh hoạt hàng ngày, cán bộ, đảng viên phải đặt cho kỉ luật chặt chẽ, giữ gìn nếp trật tự, ngăn nắp, gọn gàng, ý rèn luyện sức khỏe, xếp thời gian tiến hành việc thật hợp lí có hiệu Những việc cá nhân sinh hoạt hàng ngày, Bác tự làm chính, không muốn làm phiền người khác không cần thiết Đó gương lớn cho cán nói chung, cán lãnh đạo, quản lí cấp Ý nghĩa công đổi VN 44
- Xem thêm -

Xem thêm: CÂU HỎI ÔN TẬP & ĐÁP ÁN ĐẦY ĐỦ NHẤT MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH, CÂU HỎI ÔN TẬP & ĐÁP ÁN ĐẦY ĐỦ NHẤT MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH, CÂU HỎI ÔN TẬP & ĐÁP ÁN ĐẦY ĐỦ NHẤT MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay