Tiểu luận môn quản lý nhà nước trong các lĩnh vực trọng yếu thực trạng quản lý giáo dục việt nam trong giai đoạn hiện nay

17 195 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 12:42

Mở đầuTrong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập, quốc tế, nguồn lực con người Việt Nam càng trở nên có ý nghĩa quan trọng, quyết định, sự thành công của công cuộc phát triển đất nước. Giáo dục ngày càng có vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng một thế hệ người Việt Nam mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tếxã hội. Chính vì những lí do đó việc xây dựng một nền giáo dục phát triển có thể đào tạo một đội ngũ nguồn nhân lực đông về số lượng, vững về chất lương trở thành một yêu cầu bức thiết quyết định đến việc thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và quá trình hội nhập quốc tế. Những thành tựu của giáo dục nước ta trong những năm qua đã khẳng định vai trò quan trọng của giáo dục trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Nhờ những thành tựu của giáo dục và các lĩnh vực xã hội khác mà chỉ số phát triển con người (HDI) của nước ta theo bảng xếp loại của Chương trình phát triển Liên hiệp quốc trong những năm gần đây có những tiến bộ đáng kể: từ 0,688, xếp thứ 109 trong số 174 quốc gia vào năm 2000 đã tăng lên 0,733, xếp thứ 105 trong số 177 quốc gia vào năm 2005. Những thành tựu của giáo dục đã và đang góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tếxã hội, giữ vững an ninh chính trị của đất nước trong hơn 20 năm đổi mới, tạo điều kiện cho đất nước tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đó, nền giáo dục Việt Nam cũng bộc lộ rất nhiều yếu kém đòi hỏi phải có những quan điểm chỉ đạo sáng xuốt, kịp thời cũng như giải pháp thời điểm và lâu dài để giải quyết dứt điểm những tồn tại, yếu kém đó nhằm đạt hiệu quả giáo dục toàn diện với chất lượng sánh ngang với các nước trong khu vực và trên thế giới. Chính vì thế, tác giả chọn đề tài thực trạng quản lý giáo dục Việt Nam trong giai đoạn hiện nay làm tiểu luận môn quản lý nhà nước trong các lĩnh vực trọng yếu với mong muốn những kiến nghị về giải pháp trong tiểu luận có thể có những đóng góp nhất định cho việc đánh giá thực trạng cũng như xây dựng giải pháp toàn diện hơn cho nền giáo dục nước nhà. Mở đầu Trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập, quốc tế, nguồn lực người Việt Nam trở nên có ý nghĩa quan trọng, định, thành công công phát triển đất nước Giáo dục ngày có vai trò nhiệm vụ quan trọng việc xây dựng hệ người Việt Nam mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội Chính lí việc xây dựng giáo dục phát triển đào tạo đội ngũ nguồn nhân lực đông số lượng, vững chất lương trở thành yêu cầu thiết định đến việc thực thắng lợi công công nghiệp hóa, đại hóa trình hội nhập quốc tế Những thành tựu giáo dục nước ta năm qua khẳng định vai trò quan trọng giáo dục việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước Nhờ thành tựu giáo dục lĩnh vực xã hội khác mà số phát triển người (HDI) nước ta theo bảng xếp loại Chương trình phát triển Liên hiệp quốc năm gần có tiến đáng kể: từ 0,688, xếp thứ 109 số 174 quốc gia vào năm 2000 tăng lên 0,733, xếp thứ 105 số 177 quốc gia vào năm 2005 Những thành tựu giáo dục góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh trị đất nước 20 năm đổi mới, tạo điều kiện cho đất nước tham gia vào trình hội nhập quốc tế Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đó, giáo dục Việt Nam bộc lộ nhiều yếu đòi hỏi phải có quan điểm đạo sáng xuốt, kịp thời giải pháp thời điểm lâu dài để giải dứt điểm tồn tại, yếu nhằm đạt hiệu giáo dục toàn diện với chất lượng sánh ngang với nước khu vực giới Chính thế, tác giả chọn đề tài "thực trạng quản lý giáo dục Việt Nam giai đoạn nay" làm tiểu luận môn "quản lý nhà nước lĩnh vực trọng yếu" với mong muốn kiến nghị giải pháp tiểu luận có đóng góp định cho việc đánh giá thực trạng xây dựng giải pháp toàn diện cho giáo dục nước nhà Chương Một số vấn đề lý luận 1.1 khái niệm giáo dục Giáo dục (theo nghĩa rộng): Là hình thành nhân cách tổ chức cách có mục đích, có tổ chức thông qua hoạt động quan hệ nhà Giáo dục với người giáo dục nhằm giúp người giáo dục chiếm lĩnh kinh nghiệm xã hội loài người Để hiểu rõ khái niệm Giáo dục (theo nghĩa rộng) cần làm sáng tỏ khái niệm nhân cách khái niệm xã hội hoá người Hình thành nhân cách: Đó trình phát triển người mặt sinh lý, tâm lý mặt xã hội, mang tính chất tăng trưởng lượng biến đổi chất Quá trình diễn ảnh hưởng nhân tố bên (bẩm sinh, di truyền, tính tích cực chủ thể…), nhân tố bên (ảnh huởng hoàn cảnh tự nhiên hoàn cảnh xã hội, tác động giáo dục), ảnh hưởng tác động tự phát, ngẫu nhiên (tác động bên trong, bên chưa kiểm soát, điều khiển) tác động có mục đích, có tổ chức (kiểm soát được, điều khiển được) Quá trình làm biến đổi đứa trẻ với tư chất vốn có người thànhmột nhân cách Xã hội hoá người: Đó trình có tính chất xã hội hình thành nhân cách Quá trình bao hàm tác động nhân tố xã hội; xã hội tác động cách có mục đích, có tổ chức tới cá nhân, mặt khác cá nhân tích cực tái sản xuất mối quan hệ xã hội hoạt động, tham gia tích cực vào môi trường xã hội Từ đó, giáo dục nói cách khác xã hội hoá nguời tác động có mục đích có tổ chức Giáo dục (theo nghĩa hẹp): Đó phận trình sư phạm, trình hình thành sở khoa học giới quan, niềm tin, lý tưởng, động cơ, tình cảm, thái độ, tính cách, hành vi, thói quen cư xử đắn xã hội, kể việc phát triển nâng cao thể lực Chức trội trình giáo dục (theo nghĩa hẹp) thực sở vừa tác động đến ý thức, vừa tác động đến tình cảm hành vi Giáo dưỡng (hay trau dồi học vấn): Dưới góc độ trình trình người lĩnh hội hệ thống tri thức định khoa học tự nhiên, xã hội tư Dưới góc độ kết lĩnh hội trình độ học vấn, nghĩa trình độ tri thức, kỹ kỹ xảo lĩnh hội, chẳng hạn người ta nói trình độ THPT sở, trình độ Đại học…Chức trội tác động đến ý thức Dạy học – Đó đường, phương tiện giáo dưỡng (trau dồi học vấn) giáo dục (nghĩa hẹp): Dưới góc độ trình dạy học trình tác động qua lại giáo viên học sinh, điều khiển hoạt động tâm lý học sinh để giúp họ tự giác, tích cực, chủ động chiếm lĩnh tri thức khoa học, kỹ năng, kỹ xảo hoạt động nhận thức thực tiễn, sở phát triển lực nhận thức hình thành giới quan khoa học cho họ 1.2 Các quan điểm Đảng quản lý phát triển giáo dục Đại hội VI (1986): chiến lược giáo dục phận chiến lược người Đầu tư cho giáo dục khoản phúc lợi đơn mà đầu tư phát triển Chỉ có đầu tư thỏa đáng cho giáo dục đất nước phát triển Hội nghị Trung ương lần thứ (khóa VII) nghị «Tiếp tục đổi nghệp giáo dục – đào tạo» Nghị Trung ương (khóa VIII) đề tư tưởng đạo mục tiêu để phát triển giáo dục là: Một là, giữ vững mục tiêu XHCN giáo dục – đào tạo tạo lớp người vừa hồng vừa chuyên để đáp ứng yêu cầu nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc XHCN Hai là, phải thực coi giáo dục – đào tạo quốc sách hàng đầu Ba là, giáo dục – đào tạo nghiệp Đảng, Nhà nước toàn dân Bốn là, phát triển giáo dục – đào tạo gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội Năm là, thực công xã hội giáo dục – đào tạo, tạo điều kiện học hành Sáu là, đa dạng hóa loại hình giáo dục, trường công lập giữ vai trò nòng cốt, mở rộng hình thức đào tạo đôi với quản lý chặt chẽ để bảo đảm chất lượng Kết luận Trung ương khóa XI, với đề án đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN hội nhập quốc tế" Chương Thực trạng giáo dục Việt Nam 2.1 Thành tựu Hiện nay, hệ thống giáo dục nước ta hoàn chỉnh từ bậc mầm non đến sau đại học; hầu hết bản, làng, xã, phường có trường lớp tiểu học; trường trung học sở xây dựng xã cụm liên xã; trường trung học phổ thông xây huyện, số huyện có ÷ trường Hệ thống giáo dục nước ta đáp ứng cầu học tập nhân dân Đến nay, hầu hết người dân độ tuổi học đến trường[1] Các trường Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) củng cố phát triển, mở rộng quy mô đào tạo, cấu ngành nghề đào tạo bước đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội Cả nước có 553 sở có đào tạo TCCN, đó: 246 trường trung cấp chuyên nghiệp, 201 trường cao đẳng đào tạo TCCN, 74 trường đại học có đào tạo TCCN, 32 sở đào tạo TCCN, quy mô đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp 614.516 học sinh Công tác dạy nghề phát triển mạnh mẽ Năm 2010, nước có khoảng 2300 sở dạy nghề (kể trường trung cấp nghề cao đẳng nghề) Quy mô đào tạo nghề năm vào khoảng 1.268.150 người, bậc trung cấp nghề, cao đẳng nghề 394.350 Với hệ thống đào ta hình thành lên lực lượng lao động nước ta qua đào tạo trình độ khác chiếm gần 40% dân số độ tuổi lao động nước 2.2 hạn chế Trong thập kỷ qua, giáo dục Việt Nam có bước phát triển, có thành tựu đáng ghi nhận, góp phần quan trọng vào nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực cho công xây dựng, bảo vệ đổi đất nước Nhưng đồng thời giáo dục ẩn chứa nhiều yếu kém, bất cập, mà Đại hội IX, X đến Đại hội XI Đảng nêu đậm nét, là: Chất lượng giáo dục thấp, quan tâm đến phát triển số lượng nhiều chất lượng; so với yêu cầu phát triển đất nước nhiều nội dung chưa đạt; chưa thực quốc sách hàng đầu Nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục lạc hậu, chậm đổi mới, chậm đại hóa, chưa gắn chặt với đời sống xã hội lao động nghề nghiệp; chưa phát huy tính sáng tạo, lực thực hành học sinh, sinh viên Chất lượng giáo dục có mặt bị buông lỏng, giảm sút, giáo dục đạo đức, lối sống; giáo dục quan tâm nhiều đến dạy “chữ”, dạy “người” dạy “nghề” yếu kém; yếu giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, lịch sử dân tộc, tư sáng tạo, kỹ thực hành, kỹ sống… Hệ thống giáo dục quốc dân không hợp lý, thiếu đồng bộ, chưa liên thông, cân đối Quản lý nhà nước giáo dục nhiều yếu kém, bất cập, chậm đổi mới, nguyên nhân chủ yếu nhiều nguyên nhân khác; chế quản lý giáo dục chậm đổi mới, nhiều lúng túng, nhận thức khác nhau, điều kiện kinh tế thị trường hội nhập quốc tế; chưa theo kịp đổi lĩnh vực khác đất nước Đội ngũ cán quản lý giáo dục giáo viên nhiều bất cập, đạo đức lực phận thấp Chưa nhận thức đầy đủ, đắn công tác xã hội hóa giáo dục; định hướng liên kết với nước phát triển giáo dục nhiều lúng túng, chưa xác định rõ phương châm Tư giáo dục chậm đổi mới, chưa theo kịp yêu cầu đổi mới-phát triển đất nước bối cảnh phát triển kinh tế thị trường hội nhập quốc tế; khoa học giáo dục chưa quan tâm mức, chất lượng nghiên cứu khoa học giáo dục nhiều bất cập Các quan chức chậm cụ thể hóa quan điểm Đảng thành chế, sách Nhà nước; thiếu nhạy bén công tác tham mưu, thiếu sách đồng hợp lý tầm vĩ mô (có sách ban hành đạo tổ chức thực không đến nơi đến chốn, hiệu quả); số sách giáo dục chủ quan, ý chí, xa thực tế, thiếu đồng thuận xã hội Không người cho chất lượng đào tạo nguồn nhân lực nước ta giảm sút Tình trạng tồn suốt thời gian dài chưa có biện pháp khắc phục hữu hiệu Nguồn nhân lực qua đào tạo không đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội trở thành nhân tố cản trở phát triển đất nước Một nghịch lý số lượng cán khoa học (đặc biệt số tiến sĩ, PGS, GS) nước ta cao vào loại khu vực, mà chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng giáo dục lại đánh giá vào loại thấp Trong giáo dục bộc lộ nhiều yếu chi phí cho giáo dục tăng liên tục trở thành gánh nặng ngân sách quốc gia người dân Đạo đức, nhân cách hệ trẻ có chiều hướng xấu đến mức báo động Tệ nạn xã hội tội phạm lứa tuổi học sinh, sinh viên gia tăng số vụ mức độ vi phạm Trong số 200 dạng tội phạm xã hội học sinh, sinh viên mắc phải, kể tội cướp giết người, buôn bán ma túy nhiều loại tội phạm nghiêm trọng khác Tuổi đời vi phạm trẻ hóa, số hành vi ngày phức tạp dã man Những biểu thiếu văn hóa diễn nhà trường không chuyện cá biệt, mà trở thành tình trạng phổ biến nhiều nơi Một số trường học quan hệ thầy trò thiếu lành mạnh, có phần thô bạo, vô văn hóa mà trước chưa có xuất Văn hóa học đường bị tổn thương nghiêm trọng Nền giáo dục nước ta đạt tới mục tiêu dạy chữ chưa đạt yêu cầu dạy người dạy nghề Một số nội dung sách giáo khoa vừa thiếu tính khoa học, vừa cũ kĩ không giá trị sử dụng, không cần thiết cho sống Những yếu làm cản trở liên thông, liên kết bậc học, ngành đào tạo, tình trạng chưa khắc phục Tình trạng "đói" giáo trình xảy nhiều trường đại học, cao đẳng, trung cấp, khối khoa học kỹ thuật Phương pháp dạy học cấp lạc hậu, mô hình tổ chức giáo dục, đào tạo rập khuôn theo kiểu hàn lâm, nặng lý thuyết, nhẹ thực hành Đào tạo theo kiểu hình ống mà sàng lọc Hiện giáo dục nước ta chủ yếu tập trung vào truyền đạt kiến thức cho học sinh, mà chưa làm cho cho học sinh, sinh viên biết cách học, cách làm người, có óc phê phán sáng tạo, sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm, không ngại gian khổ hy sinh để có thành công sống Trước yêu cầu thời kì công nghiệp hóa, đại hóa, giáo dục nhồi nhét nhiều kiến thức tốt, mà giáo dục cần rèn luyện khả tư duy, khả thích ứng mau lẹ hoàn cảnh, có đủ lĩnh tự khẳng định mình, hình thành thói quen tự học, tự rèn luyện để hoàn thiện thân, có hoài bão lớn lao ý thức nghĩa vụ, trách nhiệm thân, gia đình Tổ quốc nhằm thúc đẩy phát triển xã hội nhanh chóng lành mạnh Công tác quản lý giáo dục nước ta ôm đồm, chưa phát huy quyền chủ động, linh hoạt cấp Quản lý thi cử, cấp nhiều sơ hở, lỏng lẻo công tác kiểm tra, tra, dẫn đến tượng mua bằng, bán điểm, học “giả”, thi “giả” “bằng cấp thật” ngành học, bậc học, loại hình học Điều tạo không cán “trình độ giả”, sản phảm “giả” xã hội Nhưng giả dối cấp, đổ lỗi hoàn toàn cho giáo dục mà cách sử dụng người nặng cấp mà chưa coi trọng thực tài 2.3 Nguyên nhân thành tựu hạn chế 2.3.1 Nguyên nhân thành tựu Sự lãnh đạo Đảng, đạo điều hành Chính phủ quyền cấp, quan tâm, tham gia đóng góp tổ chức kinh tế-xã hội toàn dân giáo dục góp phần định cho thành công nghiệp giáo dục Sự ổn định trị, thành phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân thời kỳ đổi tạo môi trường với điều kiện thuận lợi cho phát triển giáo dục Đầu tư cho giáo dục tổng chi ngân sách nhà nước liên tục tăng qua năm Lòng yêu nước, yêu người, yêu nghề, nỗ lực đội ngũ nhà giáo tâm đổi ngành giáo dục đào tạo góp phần quan trọng thực nhiệm vụ giáo dục Các giáo viên cản quản lý công tác miền tổ quốc, đặc biệt vùng núi, vùng sâu, vùng xa vượt qua khó khăn, thử thách to lớn, đóng góp công sức vào nghiệp trồng người Truyền thống hiếu học dân tộc phát huy mạnh mẽ, thể gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư Nhân dân không tiếc công sức, tiền đầu tư khuyến khích động viên em vượt khó, chăm học tập, hỗ trợ tạo điều kiện dạy tốt, học tốt cho nhà trường 2.3.2 Nguyên nhân hạn chế Quan điểm giáo dục quốc sách hàng đầu chưa thực quán triệt mức cấp quản lý đạo giáo dục Trong nhiều năm qua Đảng ta luôn nhấn mạnh quan điểm “Giáo dục đào tạo với khoa học công nghệ quốc sách hàng đầu, động lực trình phát triển” Tuy nhiên thực tiễn, quan điểm chưa hiểu cách đầy đủ để triển khai cách thực hiệu lĩnh vực Nhiều bộ, ngành, địa phương chưa nhận thức đầy đủ vai trò giáo dục, chưa thấy hết trách nhiệm giáo dục nên chưa dành ưu tiên thỏa đáng tạo điều kiện phát triển giáo dục Một số địa phương sử dụng ngân sách giáo dục vào hoạt động không phục vụ mục đích giáo dục Tư giáo dục chậm đổi mới, chưa thích ứng với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trình hội nhập quốc tế Trong tình hình kinh tế xã hội nước có nhiều biến đổi sâu sắc giới diễn nhiều xu đổi giáo dục mạnh mẽ nhiều tư tưởng đạo giáo dục nước ta xơ cứng, trì trệ Chưa nhận thức mức cần thiết phải tập trung quản lý nhà nước toàn hệ thống giáo dục quốc dân Nhận thức tác động kinh tế thị trường chưa đầy đủ nên chưa tạo phù hợp chế quản lý giáo dục với chế thị trường Tư tưởng trọng cấp dẫn đến thành tích giả tạo giáo dục Ở đại học, nhà trường thường dạy có mà chưa quan tâm đến nhu cầu xã hội Ở phổ thông, quan niệm đề cao kiến thức, coi nhẹ lực hoạt động học sinh dẫn đến tình trạng tổ chức nhiều môn học chương trình giáo dục, phương pháp dạy học chủ yếu truyền thụ chiều, chưa tạo niềm vui học tập cho người học Công tác quản lý giáo dục nhiều bất cập Quản lý nhà nước Bộ Giáo dục Đào tạo nặng tính quan liêu bao cấp, tình trạng ôm đồm, vụ, làm hạn chế quyền chủ động, sáng tạo ý thức trách nhiệm đơn vị sở Hệ thống luật pháp sách giáo dục chưa hoàn chỉnh Việc chia cắt nhiệm vụ quản lý nhà nước giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo với ngành khác làm cho việc quản lý nhà nước hệ thống giáo dục chồng chéo, phân tán, thiếu thống Việc tách rời quản lý nhà nước chuyên môn với quản lý nhân sự, tài làm giảm tính thống đạo, điều hành toàn hệ thống giáo dục quốc dân làm cho máy quản lý giáo dục trở nên cồng kềnh, nặng nề Năng lực quan quản lý giáo dục chưa đáp ứng nhiệm vụ quản lý tình hình Chính sách huy động phân bổ nguồn lực tài cho giáo dục chưa hợp lý, chưa quan tâm mức đến địa phương khó khăn Đầu tư nhà nước cho giáo dục thiếu hiệu quả, chưa tập trung cao cho mục tiêu ưu tiên Cơ cấu chi ngân sách giáo dục chưa hợp lý, phần chi cho hoạt động chuyên môn không đáng kể Những tác động khách quan làm tăng thêm yếu bất cập giáo dục : Quá trình hội nhập quốc tế mang tới hội lớn mang đến nhiều thách thức lớn giáo dục Trong xã hội, chủ nghĩa hình thức, hám danh vọng nặng nề; tâm lý khoa cử, cấp chi phối mạnh việc dạy, học thi cử Mặt trái kinh tế thị trường có nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến giáo dục Nhu cầu học tập nhân dân ngày cao khả đáp ứng ngành giáo dục trình độ phát triển kinh tế đất nước hạn chế Sức đón nhận thị trường lao động hạn hẹp, chưa đáp ứng nhu cầu việc làm người lao động qua đào tạo Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quản lý giáo dục Việt Nam 3.1 Các quan điểm đạo Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 nêu quan điểm đạo gồm: Thứ nhất, phát triển giáo dục phải thực quốc sách hàng đầu, nghiệp Nhà nước toàn dân Thứ hai, xây dựng giáo dục có tính nhân dân, dân tộc, tiên tiến, đại, XHCN, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng Thứ ba, đổi toàn diện giáo dục theo hướng chuẩn hóa, đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa, hội nhập quốc tế, thích hợp với kinh tế thị trường định hướng XHCN, gắn với phát triển khoa học công nghệ Thứ tư, hội nhập quốc tế sâu rộng giáo dục sở bảo tồn phát huy sắc dân tộc, giữ vững độc lập, tự chủ định hướng XHCN Các giải pháp đột phá mà chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 đề gồm: Đổi quản lý giáo dục, phát triển nhân lực ngành giáo dục, đổi nội dung, phương pháp kiểm tra - đánh giá Bên cạnh đó, tăng cường đầu tư cho giáo dục, tăng cường gắn đào tạo với sử dụng, nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội Đồng thời tăng cường hỗ trợ giáo dục vùng khó khăn, dân tộc thiểu số đối tượng sách xã hội Phát triển khoa học giáo dục, mở rộng nâng cao hiệu hợp tác quốc tế Có vậy, đến năm 2020 giáo dục nước ta đổi toàn diện, chất lượng giáo dục nâng cao Giáo dục đạo đức, kỹ sống, lực sáng tạo kỹ thực hành trọng đáp ứng nhu cầu nhân lực, đảm bảo công xã hội giáo dục hội học tập suốt đời cho người dân để bước hình thành xã hội học tập 3.2 Giải pháp thực hiện: Thứ nhất, tăng cươǹ g công tác quản lý giáo dục Thực Thanh tra kiểm tra thường xuyên hoạt động giáo dục tất bậc đào tạo Thường xuyên tổng kết rút kinh nghiệm, đưa giải pháp kịp thời điểu chỉnh khắc phục vấn đề tồn Tổ chức đội ngũ cán quản lý có chuyên môn, giỏi lý thuyết thực tiễn Thường xuyên tạo điều kiện cho họ học tập môi trường tiên tiến dể tiếp thu thành tựu đại, áp dụng cách hiệu vào giáo dục nước nhà Thứ hai, đẩy mạnh thực hiện chưon̛ g trình giáo dục theo hệ thống tín chỉ Đào tạo theo tín chỉ là phưon̛ g thức đào tạo ở bậc đại học đã được áp dụng từ lâu ở Mỹ và ở nhiều nươć trên thế giới Trong quá trình hội nhập và hợp tác quốc tế hiện nay, giáo dục đại học Việt Nam cũng chuyển dần sang phưon̛ g thức đào tạo theo tín chỉ Từ năm 1993, nhiều trươǹ g đại học ở Việt Nam đã bắt đầu thử nghiệm hệ thống tín chỉ, bao gồm Đại học Cần Thơ, Đại học Đà Lạt, Đại học Bách khoa Tuy vậy, các trươǹ g đại học ở Việt Nam vẫn chưa xem hệ thống tín chỉ như một phưon̛ g tiện đẩy mạnh việc thực hiện những quan niệm giáo dục có được thông qua quá trình tranh luận, tư vấn và lãnh đạo Thay vào đó, hệ thống tín chỉ đươc̣ dùng như một thứ băng dán nhằm xoa dịu những chỉ trích hiện tại, mà không tác động thật sự đến việc cải cách chưon̛ g trình, nên việc sử dụng vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế Việc thực hiện hệ thống tín chỉ ở Việt Nam rất giống với những thử nghiệm ở Trung Quốc mặc dù với ít tham vọng hơn Nếu muốn thành công việc dùng hệ thống tín chỉ như một công cụ để cải cách giáo dục, trươć hết cần có nhiều hơn những công trình nghiên cứu về những vấn đề quản lý đặt cho cơ chế hiện tại của hệ thống đại học Việt Nam, đồng thời các nhà quản lý giáo dục, giảng viên và những người làm chính sách cần phải tự mình sáng tạo một tầm nhìn, một quan niệm, cũng như mục tiêu giáo dục chứa đựng những quan niệm ấy Mặt khác, chuyển sang phưon̛ g thức đào tạo theo tín chỉ, đòi hỏi các trươǹ g cần phải tăng cươǹ g việc kiểm tra, đánh giá Hoạt động này phải được tiến hành liên tục, nhanh chóng, khách quan, công bằng và chính xác Các kết quả thu đươc̣ qua kiểm tra, đánh giá phải phản ánh đúng năng lực, mức độ nắm vững kiến thức, kỹ năng tự học, tự nghiên cứu và khả năng ứng dụng của sinh viên, đồng thời phải phản ánh đúng hiệu quả của quá trình giảng dạy và hươń g dẫn sinh viên tự học của giáo viên Những tác kết quả đó phải có tác dụng phản hồi rất nhanh chóng tới việc học của trò, việc dạy của thầy, việc điều chỉnh nội dung, phưon̛ g pháp dạy học, chưon̛ g trình đào tạo và hợp lý hóa quá trình giáo dục chung của từng trường đại học Thứ ba, tổ chức định kỳ hoạt động đánh giá chất lươṇ g giảng dạy của giáo viên Khi tổ chức đánh giá chất lươṇ g giảng dạy của giáo viên, cần đánh giá lươṇ g kiến thức và những kỹ năng cần thiết mà sinh viên hấp thụ đươc̣ qua bài giảng đó, với những tiu chí cụ thể - Nội dung giảng phải làm tăng thêm sự hiểu biết và khả năng áp dụng lý thuyết vào thực tế của sinh viên - Nâng cao kỷ năng phân tích và lập luận của sinh viên - Phát triển tính sáng tạo và khuyến khích sự đổi mới ở sinh viên - Tạo điều kiện để cho các sinh viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm - Phát triển các kỹ năng ứng xử, tinh thần tập thể, tính trách nhiệm, kiên nhẫn, biết lắng nghe và tự khẳng định -Thay đổi thái độ của học viên trước một vấn đề cụ thể - Luôn đặt học sinh, sinh viên vào trạng thái suy nghĩ, phải hành động nên đã tạo hứng thú, tập trung sự chú ý học tập, góp phần phát huy cao độ tính tích cực, độc lập và tư sáng tạo của học sinh, sinh viên Thứ tư, tăng cươǹ g hợp tác trên lĩnh vực giáo dục – đào tạo với nước phát triển Trong những năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các nhà làm công tác quản lý giáo dục đã thuờng xuyen chú trọng đến việc giao lưu, hợp tác với các nền giáo dục, trươǹ g Đại học có uy tín trên thế giới Đặc biệt, thời gian gần đây, nhiều nội dung quan trọng đươc̣ bàn thảo các chuyến thăm của các nguyên thủ quốc gia đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến sự nghiệp giáo dục của nước nhà Ngoài ra, Để khắc phục khuyết điểm nêu trên, thiết nghĩ giáo dục nước ta cần: Tập trung nghiên cứu đưa triết lý giáo dục cho phù hợp với yêu cầu thời đại.Thực tốt sách công bằng, dân chủ giáo dục Bảo đảm cho công dân quyền bình đẳng quyền lợi nghĩa vụ học tập để người, dù giàu nghèo có hội học tập thành đạt ngang Giáo dục phải tôn trọng, phát triển cá tính, phải mở nhiều đường, nhiều hướng, tạo nhiều hội lựa chọn cho hệ trẻ phát triển tài năng, bồi dưỡng nhân tài Đặc biệt ý đến giáo dục nhân cách phương pháp tự học, phát huy khả tư sáng tạo cho học sinh, sinh viên Các trường từ phổ thông đến đại học cần giáo dục cho học sinh, sinh viên có lòng ham mê khoa học rèn luyện thói quen tự học, tự đọc, tự tìm thông tin để nâng cao hiểu biết Tiếp tục đẩy mạnh việc đổi quản lý giáo dục, việc quản lý chất lượng đào tạo cấp học, bậc học để khắc phục dần tình trạng "học giả, thật" Đánh giá chung Những vấn đề, yếu bất cập nêu giáo dục giải khắc phục giải pháp cục bộ, đơn lẻ, bề mặt thời, thiếu chiến lược tầm nhìn dài hạn, thiếu tính đồng hệ thống, chưa đạt tới chiều sâu chất vấn đề Để giải vấn đề đặt ra, người lãnh đạo - quản lý, nhà khoa học, người làm giáo dục phải có cách nhìn toàn diện, đầy đủ, khách quan, văn kiện Đảng nêu, sâu hơn, chất nêu báo chí báo cáo tổng kết thành tích Kết luận Xu hướng toàn cầu hoá mở cho nhiều hội không khó khăn, thách thức tất lĩnh vực, có giáo dục, đào tạo Đòi hỏi Đảng, nhà nước phải có tầm nhìn chiến lược, lâu dài giải pháp để thực cách hiệu mục tiêu đề Đây nhiệm vụ khó khăn đòi hỏi trình thực phải liệt chất lượng đất nước có xuất phát điểm Đi lên từ năm tháng khó khăn, gian khổ tâm lý tác phong học tập, làm việc theo kiểu nhà nông in đậm nhiều hoạt động thực tiễn người Việt Nam tất lĩnh vực Mong thời gian tới, hiệu quản lý nhà nước lĩnh vực giáo dục ngày nâng lên, đáp ứng mong mỏi kỳ vọng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta giáo dục chất lượng tiên tiến, Hoà nhập ngang tầm với giáo dục nước tiên tiến giới, gắn với đào tạo góp phần cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời gian tới Danh mục Tài liệu tham khảo Giáo trình "quản lý nhà nước lĩnh vực trọng yếu" học viện Báo Chí Tuyên truyền, nhà xuất trị, Quốc gia năm 2013 Nghị Hội nghị Trung ương lần thứ (khóa VII) Nghị Trung ương (khóa VIII) Kết luận Trung ương khóa XI Tạp Chí khoa học giáo dục tháng 12 năm 2014
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận môn quản lý nhà nước trong các lĩnh vực trọng yếu thực trạng quản lý giáo dục việt nam trong giai đoạn hiện nay, Tiểu luận môn quản lý nhà nước trong các lĩnh vực trọng yếu thực trạng quản lý giáo dục việt nam trong giai đoạn hiện nay, Tiểu luận môn quản lý nhà nước trong các lĩnh vực trọng yếu thực trạng quản lý giáo dục việt nam trong giai đoạn hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay