Tiểu luận hành chính so sánh SO SÁNH nền HÀNH CHÍNH GIỮA VIỆT NAM và TRUNG QUỐC

30 1,599 3
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 12:17

MỞ ĐẦUNghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI xác định: Cải cách nền hành chính nhà nước là trọng tâm của việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước, với mục tiêu là xây dựng một nền hành chính trong sạch có đủ năng lực, sử dụng đúng quyền lực và từng bước hiện đại hoá để quản lý có hiệu lực và hiệu quả công việc của nhà nước, thúc đẩy xã hội phát triển lành mạnh, đúng hướng, phục vụ đắc lực đời sống nhân dân, xây dựng nếp sống và làm việc theo pháp luật trong xã hội. Như vậy, năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của nền hành chính vừa là mục tiêu của cải cách hành chính, vừa là nhiệm vụ hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân trong xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.Để thực hiện thắng lợi mục tiêu cải cách hành chính, trước tiên cần làm rõ và nhận thức đầy đủ các khái niệm về năng lực, hiệu lực và hiệu quả của nền hành chính nhà nước.Nền hành chính Việt Nam trong những năm qua đã có sự tiến bộ rõ rệt vầ hiệu quả hoạt động và chức năng phục vụ mọi mặt hoạt động của đời sống nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, nền hành chính Việt Nam còn nhiều yếu kém cần khắc phục.Trung Quốc là nước láng giềng lớn của Việt Nam với những đặc điểm tương đồng về thể chế chính trị, đặc điểm về địa lý, con người... Sự phát triển vượt bậc của Trung Quốc trong những năm qua đã cho thấy đường lối phát triển đúng đắn của một đất nước Xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là những ưu điểm về nền hành chính nhà nước là một vấn đề cần tìm hiểu, nghiên cứu.Chính vì vậy, em chọn đề tài so sánh nền hành chính Việt Nam và Trung Quốc làm đề tài tiểu luận môn học hành chính so sánh với mong muốn từ thực trạng nền hành chính hai nước, rút ra được những ưu, nhược điểm, đưa ra những giải pháp thực hiện và vận dụng vào cải cách nền hành chính Việt Nam một cách hiệu quả nhất. TIỂU LUẬN Môn học: HÀNH CHÍNH SO SÁNH Tên đề tài: SO SÁNH NỀN HÀNH CHÍNH GIỮA VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC Năm 2013 MỤC LỤC: Mở đầu Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HÀNH CHÍNH SO SÁNH 1.1 Khái niệm 1.2 Phương pháp so sánh nghiên cứu hành học 1.3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu nhiệm vụ hành so sánh Chương 2: NỘI DUNG SO SÁNH NỀN HÀNH CHÍNH GIỮA VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC 2.1 Khái quát Trung Quốc tổ chức hành Trung Quốc 2.1.1 Khái quát chung Trung Quốc 2.1.2 Khái quát tổ chức hành Trung Quốc 2.2 Khái quát Việt Nam tổ chức hành Việt Nam 2.2.1 Khái quát chung Việt Nam 2.2.2 Khái quát tổ chức hành Việt Nam 2.3 So sánh hành Việt Nam Trung Quốc 2.3.1 Những điểm giống 2.3.2 Những điểm khác Chương 3: ĐÁNH GIÁ VỀ NỀN HÀNH CHÍNH VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC 3.1 Ưu điểm hành Việt Nam Trung Quốc 3.2 Hạn chế hành Việt Nam Trung Quốc 3.3 Nguyên nhân 3.4 Giải pháp KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO MỞ ĐẦU Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI xác định: Cải cách hành nhà nước trọng tâm việc tiếp tục xây dựng hoàn thiện Nhà nước, với mục tiêu xây dựng hành có đủ lực, sử dụng quyền lực bước đại hoá để quản lý có hiệu lực hiệu công việc nhà nước, thúc đẩy xã hội phát triển lành mạnh, hướng, phục vụ đắc lực đời sống nhân dân, xây dựng nếp sống làm việc theo pháp luật xã hội Như vậy, lực, hiệu lực, hiệu hoạt động hành vừa mục tiêu cải cách hành chính, vừa nhiệm vụ hàng đầu toàn Đảng, toàn dân xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam Để thực thắng lợi mục tiêu cải cách hành chính, trước tiên cần làm rõ nhận thức đầy đủ khái niệm lực, hiệu lực hiệu hành nhà nước Nền hành Việt Nam năm qua có tiến rõ rệt vầ hiệu hoạt động chức phục vụ mặt hoạt động đời sống nhân dân Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, hành Việt Nam nhiều yếu cần khắc phục Trung Quốc nước láng giềng lớn Việt Nam với đặc điểm tương đồng thể chế trị, đặc điểm địa lý, người Sự phát triển vượt bậc Trung Quốc năm qua cho thấy đường lối phát triển đắn đất nước Xã hội chủ nghĩa, đặc biệt ưu điểm hành nhà nước vấn đề cần tìm hiểu, nghiên cứu Chính vậy, em chọn đề tài "so sánh hành Việt Nam Trung Quốc" làm đề tài tiểu luận môn học " hành so sánh " với mong muốn từ thực trạng hành hai nước, rút ưu, nhược điểm, đưa giải pháp thực vận dụng vào cải cách hành Việt Nam cách hiệu Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HÀNH CHÍNH SO SÁNH 1.1 Khái niệm Hành so sánh phận quan trọng cấu thành nên hành học Trong lĩnh vực nghiên cứu hành chính, hành so sánh có vị trí đặc biệt: hành so sánh cung cấp trị thức mới, hiểu biết hành khác để làm tảng cho phát triển khoa học hành Đó lĩnh vực đặc biệt nghiên cứu đặc điểm, môi trường phát triển mô hình hành phận cấu thành hành khác nhằm tìm kiếm quy luật chung điểm khác biệt chúng Các nhà nghiên cứu hành tương đối thống quan điểm cho hành so sánh tập trung vào nghiên cứu giống khác hành giới Tuy nhiên, nghiên cứu so sánh lĩnh vực hành áp dụng rộng rãi để so sánh giống khác phương thức tổ chức nguyên tắc hoạt động máy hành nội quốc gia, qua tìm quy luật vận động chung yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động chúng Việc nghiên cứu mô hình hành khác giới cho phép rút học kinh nghiệm vận dụng vào việc nâng cao hiệu lực hiệu hoạt động hành nhà nước quốc gia Các nhà nghiên cứu thừa nhận yếu tố lịch sử, địa lý, văn hóa,…có thể ảnh hưởng lớn tới cách thức tổ chức hoạt động máy hành khiến cho hành nước khác tổ chức hoạt động không giống Tuy nhiên, có nguyên tắc chung chi phối tổ chức hoạt động máy hành quốc gia giới Nhận xét vấn đề này, Leonard D White cho rằng, nguyên tắc hành “là hữu ích với tư cách hướng dẫn hành động hành công nước Nga hữu ích hành công Vương quốc Anh, Irắc Hợp chủng quốc Hoa Kỳ” Hành so sánh xuất từ thời cổ đại nghiên cứu so sánh nhà nước trị Tuy nhiên, lĩnh vực quan tâm phát triển mạnh mẽ nửa đầu Thế kỷ XX, đặc biệt từ sau Chiến tranh giới lần thứ hai Ở Mỹ, vào cuối thập kỷ 40 Thế kỷ XX, hành so sánh xuất với tư cách môn học chương trình đào tạo hành Đến năm 1950 có hàng loạt hội thảo bàn hành so sánh năm 1960 Hội hành so sánh thuộc Hiệp hội Hành công Hoa Kỳ đời Ở Việt Nam, hành so sánh lĩnh vực nghiên cứu mẻ Trong tiến trình đổi hội nhập, việc nghiên cứu, học tập kinh nghiệm nước để vận dụng vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể Việt Nam để “đi tắt đón đầu”, thu hẹp khoảng cách với nước phát triển có ý nghĩa quan trọng Trong bối cảnh nay, cải cách hành Đảng Nhà nước ta xác định trọng tâm cải cách nhà nước, nghiên cứu lĩnh vực hành so sánh giành quan tâm mạnh mẽ có hội để phát triển Chính phủ xác định học cải cách hành là: Cải cách hành phải xuất phát từ thực tiễn Việt Nam với đặc điểm, truyền thống, sắc Việt Nam; đồng thời tham khảo, học hỏi kiến thức, kinh nghiệm nước tổ chức hoạt động quản lý để vận dụng thích hợp 1.2 Phương pháp so sánh nghiên cứu hành học 1.2.1 Phương pháp so sánh nghiên cứu khoa học So sánh phương pháp nghiên cứu quan trọng hầu hết khoa học, khoa học tự nhiên khoa học xã hội Mục đích phương pháp so sánh qua việc nghiên cứu so sánh trường hợp cụ thể để rút nhận thức quy luật vận động chung vật tượng tự nhiên xã hội Nhiều nhà khoa học đánh giá so sánh không phương pháp nghiên cứu khoa học mang tính thực nghiệm mà từ lâu sử dụng biện pháp để tìm quy luật chung nét đặc thù riêng vật, tượng 1.2.2 Sử dụng phương pháp so sánh hành học Trong nghiên cứu hành học, phương pháp so sánh đóng vai trò quan trọng Hành so sánh không chỉ khác biệt hành khác quốc gia mà góp phần quan trọng quy luật chung, chi phối tổ chức hoạt động hành khác giới, không phụ thuộc vào đặc điểm riêng có quốc gia Trên sở nghiên cứu so sánh, quốc gia rút học, vận dụng kinh nghiệm quốc gia khác cách thích hợp để nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động hành quốc gia Thêm vào đó, trình toàn cầu hóa hội nhập quốc tế ngày tăng đặt yêu cầu cấp bách phải hội nhập, tương đồng cấu trúc tổ chức, thể chế hoạt động hành nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu giải công việc chung, mang tính toàn cầu Các kết nghiên cứu hành so sánh góp phần tích cực vào việc hình thành kết cấu tương đồng hành khác nhau, phục vụ cho trình quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu hội nhập Trong thừa nhận vai trò quan trọng nghiên cứu hành so sánh, cần phải khẳng định hoạt động máy hành quốc gia phận cấu thành hoạt động nhà nước hệ thống trị quốc gia Do đó, hoạt động hành bị chi phối mạnh mẽ định hướng trị chi phối quốc gia, lịch sử hình thành quốc gia đặc điểm phát triển khác quốc gia Các nghiên cứu so sánh hành có mối liên hệ mật thiết với nghiên cứu so sánh trị phải bắt nguồn từ thực tiễn vận hành hệ thống trị quốc gia 1.3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu nhiệm vụ hành so sánh 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu hành so sánh Đối tượng nghiên cứu hành so sánh đa dạng Đó hành quốc gia khác hay quốc gia thời điểm khác nhau, phận hành quốc gia thời điểm khác Trong khuôn khổ chương trình tập trung vào so sánh hành quốc gia khác Cách thức phân chia quốc gia thành nhóm theo tiêu chí định có ý nghĩa quan trọng nghiên cứu hành so sánh Mỗi nhóm quốc gia có đặc điểm chung định có ảnh hưởng tới hệ thống hành nhà nước (chẳng hạn trình độ phát triển kinh tế - xã hội, đặc điểm chung văn hóa hành ) nhận thấy đặc trưng chung định hành nhóm quốc gia Nhìn chung, quốc gia giới phân chia thành hai nhóm chủ yếu quốc gia phát triển quốc gia phát triển theo tiêu chí mức độ phát triển kinh tế - xã hội Tuy vậy, việc phân chia mang tính tương đối: nhiều quốc gia thuộc nhóm phát triển có mức thu nhập bình quân đầu người cao trình độ phát triển công nghiệp cao Bên cạnh đó, cuixng có nước có đặc thù định xem xét riêng nước chuyển đổi hay nước XHCN 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu hành so sánh Hành so sánh thực nhiều cấp độ khác nhau, phạm vi khác tùy thuộc vào mục đích nghiên cứu Các nghiên cứu thực phạm vi hành quốc gia, tức nghiên cứu tổng thể hành nhà nước quốc gia, nghiên cứu lĩnh vực chuyên sâu hành thể chế hành chính, tổ chức máy hành chính, nhân hành nhà nước tài công 1.3.3 Nhiệm vụ hành so sánh Mục đích chủ yếu nghiên cứu hành so sánh mô tả khám phá đặc điểm quy tắc chi phối hoạt động hành nhà nước quốc gia khác để đưa kiến thức Việc phân tích, nghiên cứu, đánh giá hành khác giới với tư cách chỉnh thể yếu tố cấu thành nên hành giúp tìm điểm tương đồng khác biệt hoạt động hành quốc gia Tuy nhiên, mục đích hành so sánh không dừng lại mức đưa thông tin hành hay phận chúng mà mục đích cuối nghiên cứu tảng kiến thức, hiểu biết vận dụng cách thích hợp học kinh nghiệm nước vào thực tiễn hoạt động hành quốc gia nhằm nâng cao lực hiệu lực hiệu hoạt động thực tế máy hành quốc gia Căn vào nghị phê chuẩn Quốc hội, Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng thành viên khác Chính phủ Chính phủ chịu giám sát Quốc hội, chịu trách nhiệm trước Quốc hội, báo cáo công tác trước Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước Theo Điều 112 Hiến pháp 1992, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có nhiệm vụ quyền hạn sau đây: Một là, lãnh đạo công tác Bộ, quan ngang Bộ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân cấp, xây dựng kiện toàn hệ thống thống máy hành Nhà nước từ trung ương đến sở; hướng dẫn, kiểm tra Hội đồng nhân dân thực văn quan Nhà nước cấp trên; tạo điều kiện để Hội đồng nhân dân thực nhiệm vụ quyền hạn theo luật định; đào tạo, bồi dưỡng, xếp sử dụng đội ngũ viên chức Nhà nước; Hai là, bảo đảm việc thi hành Hiến pháp pháp luật quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang công dân; tổ chức lãnh đạo công tác tuyên truyền, giáo dục Hiến pháp pháp luật nhân dân; Ba là, trình dự án luật, pháp lệnh dự án khác trước Quốc hội Uỷ ban thường vụ Quốc hội; Bốn là, thống quản lý việc xây dựng, phát triển kinh tế quốc dân; thực sách tài chính, tiền tệ quốc gia; quản lý bảo đảm sử dụng có hiệu tài sản thuộc sở hữu toàn dân; phát triển văn hoá, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngân sách Nhà nước; Năm là, thi hành biện pháp bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp công dân, tạo điều kiện cho công dân sử dụng quyền làm tròn nghĩa vụ mình, bảo vệ tài sản, lợi ích Nhà nước xã hội; bảo vệ môi trường; Sáu là, củng cố tăng cường quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; bảo đảm an ninh quốc gia trật tự, an toàn xã hội; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; thi hành lệnh động viên, lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp biện pháp cần thiết khác để bảo vệ đất nước; Bảy là, tổ chức lãnh đạo công tác kiểm kê, thống kê Nhà nước; công tác tra kiểm tra Nhà nước, chống quan liêu, tham nhũng máy Nhà nước; công tác giải khiếu nại, tố cáo công dân; Tám là, thống quản lý công tác đối ngoại Nhà nước; ký kết, tham gia, phê duyệt điều ước quốc tế nhân danh Chính phủ; đạo việc thực điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết tham gia; bảo vệ lợi ích Nhà nước, lợi ích đáng tổ chức công dân Việt Nam nước ngoài; Chín là, thực sách xã hội, sách dân tộc, sách tôn giáo; Mười là, định việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Mười là, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể nhân dân thực nhiệm vụ, quyền hạn mình; tạo điều kiện để tổ chức hoạt động có hiệu Để thực chức năng, nhiệm vụ quyền hạn mình, Chính phủ có quyền ban hành Nghị quyết, Nghị định Các định Chính phủ phải nửa tổng số thành viên Chính phủ biểu tán thành, trường hợp biểu ngang thực theo phía có ý kiến Thủ tướng Chính phủ Ở Việt Nam, chia làm 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Chính quyền địa phương Việt Nam gọi Ủy ban Nhân dân, bao gồm cấp tỉnh, cấp huyện cấp xã Người đứng đầu quyền địa phương Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Về danh nghĩa, chức vụ Hội đồng Nhân dân cấp bầu hình thức bỏ phiếu kín Thông thường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đồng thời Phó Bí thư Đảng ủy Đảng Cộng sản Việt Nam địa phương Chủ tịch Ủy ban Nhân dân hai thành phố trực thuộc Trung ương lớn Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh đồng thời Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Các quan quyền địa phương cấp huyện phòng (Phòng Giáo dục, Phòng Tài chính, ), quyền cấp tỉnh sở (Sở Giáo dục, Sở Tài chính, ) Trách nhiệm quyền hạn thuế quyền địa phương cấp xác định rõ ràng thông qua Luật Ngân sách Nhà nước 1996, song trở nên thiếu rõ ràng Luật Ngân sách Nhà nước 2002 (chỉ quy định chung cho toàn khối địa phương đại diện quyền tỉnh, cụ thể cấp địa phương có trách nhiệm quyền quyền tỉnh định) 2.3 So sánh hành Việt Nam Trung Quốc 2.3.1 Những điểm giống Thứ nhất, quan hành pháp hai nước Quốc hội bầu quan chấp hành Quốc hội Người đứng đầu Chính phủ, thành viên Chính phủ Đảng viên Đảng Cộng sản phải đại biểu Quốc hội Thứ hai, phạm vi quản lý Chính phủ hai nước rộng lớn, bao gồm lĩnh vực ngoại giao, an ninh, tài chính, kinh tế, văn hóa, giáo dục… Thứ ba, hai nước có chế định Chủ tịch nước nguyên thủ quốc gia Thứ tư, phân cấp hành hai nước chia thành quyền Trung ương địa phương 2.3.2 Những điểm khác Thứ nhất, Trung quốc quan hành pháp gọi Quốc vụ viện Ở Việt Nam gọi Chính phủ Cơ cấu Quốc vụ viện Trung Quốc gồm có Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Uỷ viên Quốc vụ, trưởng người đứng đầu quan ngang Ở Việt Nam cấu Chính phủ có Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng người đứng đầu quan ngang Thứ hai, Quốc vụ viện Trung Quốc không quản lý hoạt động Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc Quân đội Trung Quốc đặt lãnh đạo Ủy ban Quân Trung ương Nhà nước – quan Quốc hội bầu Thứ ba, phân cấp hành Trung Quốc theo Hiến pháp Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quy định có cấp hành chính: tỉnh, huyện hương Nhưng thực tế Trung Quốc chia thành cấp đơn vị hành là: tỉnh, địa khu, huyện, hương thôn Tuy nhiên cấp thôn cấp quyền thức Trung Quốc có 33 đơn vị hành cấp tỉnh, không kể Đài Loan, gồm: + Tỉnh có 22 đơn vị Đài Loan (Trung Hoa Dân quốc) Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa coi tỉnh thứ 23 + Khu tự trị: có đơn vị + Đặc khu hành chính: có đơn vị + Thành phố trực thuộc Trung ương: có đơn vị Tuy thành phố có khu vực nông thôn trực thuộc dạng huyện ngoại thành Điển thành phố Trùng Khánh nơi khu vực nông thôn rộng lớn khu vực thành thị nhiều Cấp tương đương cấp tỉnh Việt Nam Thứ tư, Quốc vụ viện Trung Quốc gồm 28 ủy ban : Bộ ngoại giao, Bộ quốc phòng, Ủy ban phát triển cải cách nhà nước, Bộ giáo dục, Bộ khoa học công nghệ, Ủy ban công nghiệp khoa học công nghệ quốc phòng, Ủy ban dân tộc nhà nước, Bộ công an, Bộ an ninh quốc gia, Bộ kiểm tra, Bộ dân chính, Bộ tư pháp, Bộ nhân sự, Bộ lao động đảm bảo xã hội, Bộ đường sắt, Bộ giao thông, Bộ tài nguyên lãnh thổ, Bộ xây dựng, Bộ thông tin viễn thông, Bộ thủy lợi, Bộ y tế, Bộ nông nghiệp, Bộ thương mại, Ủy ban dân số kế hoạch hóa gia đình, Ngân hàng nhân dân Trung Quốc, Cơ quan kiểm toán Ở Việt Nam có 22 quan ngang Thứ năm, Trung Quốc người đứng đầu quan hành địa phương tỉnh trưởng, có toàn quyền định vấn đề địa phương Còn Việt Nam người đứng đầu quan hành địa phương Chủ tịch tỉnh kiêm Phó Bí thư tỉnh ủy, thành ủy có quyền lực không lớn tỉnh trưởng Trung Quốc Chương 3: ĐÁNH GIÁ VỀ NỀN HÀNH CHÍNH VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC 3.1 Ưu điểm hành Việt Nam Trung Quốc Cách thiết lập quan hành bảo đảm công tâm, khách quan Các đại biểu Quốc hội người ưu tú nhân dân bầu nên có sáng suốt lựa chọn người máy hành Bộ máy hành Việt Nam, Trung Quốc từ Trung ương đến địa phương ngày đơn giản, gọn nhẹ, bảo đảm quản lý tốt lĩnh vực đời sống xã hội Cơ chế kiểm soát quyền lực quan hành pháp ngày cải thiện Đội ngũ cán bộ, công chức máy hành ngày nâng cao trình độ ý thức phục vụ nhân dân tốt Phân cấp quản lý hành hợp lý, rõ ràng Chức năng, nhiệm vụ quan hành pháp người đứng đầu phận quy định rõ, cụ thể 3.2 Hạn chế hành Trung Quốc Việt Nam Về phía Trung Quốc, máy Quốc vụ viện cồng kềnh, quyền lực tập trung vào người đứng đầu quan dẫn đến tình trạng quan liêu, hách dịch, lạm quyền Trình độ dịch vụ công quyền nâng cao rõ rệt, song khó lòng thỏa mãn nhu cầu xã hội ngày tăng; máy quan quyền nhiều cồng kềnh, chức trách chồng chéo, ảnh hưởng đến việc quản lý tổng quát kinh tế - xã hội; chế độ quản lý quyền chưa hoàn thiện; chế độ quản lý dự toán công, khống chế vốn hành phải cải cách nữa; cách thức quản lý dịch vụ quyền hạn chế, hiệu suất không cao, không thích ứng với yêu cầu cạnh tranh kinh tế; công dân doanh nghiệp cần giải thủ tục phải qua nhiều khâu, nhiều hạng mục nhiều cấp xét duyệt; môi trường đầu tư môi trường thương nghiệp cần cải thiện cách cấp bách cần thiết; tình trạng tham ô, tham nhũng số cán máy hành xảy chưa có quy định cụ thể có biện pháp phòng chống có hiệu quả, làm ảnh hưởng lòng tin quần chúng nhân dân Về phía Việt Nam, Tuy đạt kết quan trọng, so với yêu cầu công đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội chủ động hội nhập quốc tế hành hiệu thấp Nền hành bộc lộ số tồn tại, yếu sau: Một là, hệ thống thể chế pháp luật chưa đồng bộ, thiếu quán số lĩnh vực chưa bám sát trình chuyển đổi khó khăn phức tạp Sự chưa đồng hệ thống thể chế mặt thể chỗ số luật, pháp lệnh ban hành nghị định thông tư hướng dẫn triển khai chậm ban hành Sự thiếu quán hệ thống thể chế biểu rõ việc chậm chuẩn bị ban hành văn luật, pháp lệnh để hướng dẫn thi hành Nhiều quan nhà nước có xu hướng giữ thuận lợi cho hoạt động quản lý nhiều đáp ứng nhu cầu tạo thuận lợi cho doanh nghiệp người dân Thủ tục hành chưa cải cách đơn giản hoá triệt để, tính công khai minh bạch thấp Sau thời gian có kết bước đầu cải cách thủ tục hành chính, thời gian gần nhiều thủ tục hành không hợp lý, phức tạp, tiếp tục gây phiền hà cho dân doanh nghiệp Hai là, Chậm xác định rõ chức năng, nhiệm vụ quản lý hành nhà nước vĩ mô quan hệ thống hành nhà nước, cấp Chính phủ Chính phủ làm làm đến đâu chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tương tự quyền cấp, vấn đề chưa hoàn toàn làm sáng tỏ Mặc dù Chính phủ không làm số việc giống 20 năm trước đây, thực tế việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phải nhiều chưa xứng tầm Chính phủ Nhìn tổng thể mối quan hệ nhà nước với thị trường, nhà nước với doanh nghiệp, có doanh nghiệp nhà nước chưa đủ rõ Ba là, tổ chức máy hành nhà nước cồng kềnh, nhiều tầng nấc với 22 bộ, quan ngang 13 quan thuộc Chính phủ Bộ máy hành cấp Trung ương lớn, số lượng tổ chức bên bộ, ngành nhiều có xu hướng phình Việc thực phân cấp ngành lĩnh vực trung ương địa phương, cấp quyền địa phương chậm, chưa có phân biệt rõ chức năng, nhiệm vụ tổ chức máy quyền đô thị với quyền nông thôn Bốn là, chế độ công vụ chậm hình thành đầy đủ, chất lượng cán bộ, công chức chưa đáp ứng với yêu cầu đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội Đội ngũ cán bộ, công chức bất cập kỹ quản lý mới, thiếu tính nhạy bén thị trường, trách nhiệm thực thi công vụ chưa cao Một phận cán bộ, công chức suy thoái phẩm chất, đạo đức, tham nhũng Rõ ràng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức vấn đề có ý nghĩa sống không riêng công cải cách hành mà nghiệp đổi mới, xây dựng bảo vệ đất nước Năm là, phương thức, lề lối làm việc thủ công, lạc hậu chưa đáp ứng yêu cầu chuyên nghiệp, đại Hoạt động máy hành nhà nước từ trung ương đến địa phương chưa thực thống nhất, thông suốt Quy trình làm việc cán bộ, công chức nhìn chung thủ công, thiếu tính chuyên nghiệp Dấu ấn chế tập trung quan liêu đậm nét điều hành tổ chức công việc quan đội ngũ cán bộ, công chức tất cấp Họp hành nhiều, giấy tờ hành gia tăng, thẩm quyền trách nhiệm giải công việc cán bộ, công chức không rõ; đặc biệt khâu phối hợp quan hành nhà nước trình giải công việc yếu Trang bị thiết bị, điều kiện làm việc quan hành nhà nước nói chung nhiều hạn chế Sau nửa kỷ xây dựng củng cố quyền tới 10% quyền cấp xã chưa có trụ sở làm việc, khoảng 30% trụ sở cấp xã nhà cấp 4, không bảo đảm điều kiện làm việc giải công việc dân Việc triển khai áp dụng giải pháp kỹ thuật công nghệ tin học vào hoạt động quản lý nhà nước chậm, đạt hiệu thấp Chủ trương đại hoá hành chính, thu hẹp khoảng cách tụt hậu so với nước khu vực Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2001-2010 đề thách thức lớn 3.3 Nguyên nhân hạn chế - Tàn dư chế độ phong kiến in đậm tư tưởng cán bộ, công chức Nó thể tác phong, lề lối làm việc thái độ phục vụ nhân dân - Sự phối hợp quan tổ chức cấp ủy với ban xây dựng đảng, tổ chức hệ thống trị, tổ chức cán quyền, ngành, đoàn thể có lúc thiếu chặt chẽ, đồng - Năng lực phận cán bộ, công chức hạn chế; đồng thời chưa có giải pháp thiết thực tạo động lực phát huy hết tiềm đội ngũ cán - Những sách với cán nhiều bất hợp lý, thiếu công bằng, thực không thống đồng bộ, chưa tạo động lực phát huy tài năng, chưa khuyến khích cán công tác sở, vùng khó khăn Đội ngũ cán phận suy thoái tư tưởng đạo đức Về mặt khách quan, có ảnh hưởng nhiều mặt chế thị trường, tình hình trị giới, từ yếu tố xã hội, tập quán, truyền thống; lực thù địch tìm cách lôi kéo, mua chuộc, làm biến chất đội ngũ cán Về mặt chủ quan, quan làm công tác cán chậm đổi Chưa trọng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn Một số cán thiếu gương mẫu đạo đức, thiếu công tâm, yếu lực Tổ chức máy thiếu ổn định, công tác cán lúng túng, bất cập Công tác giáo dục trị tư tưởng, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống chưa trọng, đào tạo chuyên môn thiếu bản, chắp vá, chế lỏng lẻo để cán chịu khó học tập, chạy theo cấp 3.4 Giải pháp - Hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đồng quán - tiếp tục cải cách hành nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành Nhà nước tất phương diện: thể chế, máy, cán bộ, công chức tài công Trước mắt, phát huy kết bầu cử đại biểu HÐND cấp vừa qua, trọng xây dựng quyền sở; đổi chế quản lý đơn vị nghiệp dịch vụ công; hệ thống thang, bảng lương lộ trình cải cách tiền lương; tiếp tục thực giải pháp có hiệu lực để đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành Ðồng thời, không ngừng nâng cao ý thức tôn trọng chấp hành pháp luật công dân Ðây nhiệm vụ đặt cho tất cấp ủy đảng, quyền từ Trung ương đến sở Văn kiện Đại hội XI Đảng rõ tiếp tục đổi công tác cán với chủ trương cụ thể sau: “ Mục tiêu chung xây dựng đội ngũ cán có lĩnh trị vững vàng, có đạo đức, lối sống lành mạnh, không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, kiên đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; có tư đổi mới, sáng tạo, có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa; có tinh thần đoàn kết, hợp tác, ý thức tổ chức kỷ luật cao phong cách làm việc khoa học, tôn trọng tập thể, gắn bó với nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” Cải tiến chế độ công vụ mới, đảm bảo chất lượng cán bộ, công chức chưa đáp ứng với yêu cầu đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội Cải tiến phương thức, lề lối làm việc, đáp ứng yêu cầu chuyên nghiệp, đại Nhiệm vụ quan trọng xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo, trước hết cán cấp chiến lược người đứng đầu tổ chức cấp, ngành hệ thống trị Đây nhiệm vụ toàn Đảng, toàn dân, trước hết Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị cần có kế hoạch chu đáo, giải pháp đồng bộ, cụ thể, có hiệu lực để thực hiện, quan tâm đội ngũ cán trẻ, cán nữ, cán dân tộc thiểu số… Thực nguyên tắc Đảng thống lãnh đạo công tác cán quản lý đội ngũ cán Cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền phải chủ trì chịu trách nhiệm công tác tổ chức cán theo nguyên tắc tập trung dân chủ; xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu công tác cán Mở rộng phát huy dân chủ, công khai, minh bạch công tác cán Các cấp uỷ cần coi trọng công tác đánh giá cán Cần xem xét, đánh giá cán bộ, cán tốt cần giới thiệu để bầu vào chức danh Đảng quyền Đổi hoàn thiện chế độ bầu cử, thực bầu cử có số dư, mở rộng quyền tiến cử tự ứng cử, giới thiệu nhiều phương án nhân bầu cử bổ nhiệm cán Đổi thực tốt chế độ bỏ phiếu tín nhiệm, cho từ chức, chức, miễn chức cách chức cán phạm khuyết điểm không hoàn thành nhiệm vụ; thực hiên chế đảng viên nhân dân tham gia giám sát cán công tác cán Đổi mạnh mẽ triển khai đồng khâu đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển…Đánh giá cán phải công khai, khách quan, toàn diện, phải vào hiệu suất làm việc…Không đề bạt người không đủ phẩm chất lực Tiếp tục cải cách chế độ tiền lương, thực tốt sách với lão thành cách mạng, cán hưu trí Xây dựng thực sách phát triển trọng dụng nhân tài, hút nhân tài vào lĩnh vực quan trọng, không phân biệt người hay Đảng Tăng cường nguồn đầu tư Nhà nước toàn xã hội, bồi dưỡng, sử dụng nhân tài, trước hết ba lĩnh vực: lãnh đạo - quản lý, sản xuất - kinh doanh, khoa học - công nghệ; có sách phát triển nhân tài lĩnh vực văn học, nghệ thuật lĩnh vực khác; tiếp tục chủ trương, sách khuyến khích đưa cán bộ, học sinh, sinh viên có đạo đức, có triển vọng đào tạo nước ngoài, làm tốt công tác quản lý, giáo dục sử dụng tốt tài người Việt Nam định cư nước chuyên gia giỏi nước KẾT LUẬN Việt Nam Trung Quốc hai nước chung đường xã hội chủ nghĩa, lại hai nước có đặc điểm tương đồng vị trí địa lý, người văn hoá Cái khác quan trọng hai nước là: Việt Nam nhỏ, Trung Quốc lại lớn Do đó, có khác đáng kể đặc điểm tạo Chính mà “đại cục” Trung Quốc Việt Nam khác Việt Nam lên từ nhỏ bé yếu ớt sức mạnh mềm vị tốt, nhiều nước văn minh giới cảm tình vị nể Đó do, Việt Nam thừa hưởng từ cha anh sức mạnh mềm lớn anh dũng, quật cường dẫn đầu nhóm nước nhược tiểu đấu tranh cho độc lập tự dân tộc Lại cố gắng đổi trị nước sang thể chế tiến hơn: “Dân làm chủ”, “Tất Dân, Dân Dân”, “Tất sức mạnh quyền lực nơi dân” Còn Trung Quốc ngược lại Trung Quốc nước lớn, đà vươn lên cố ý dành lấy vị ngày cao trường quốc tế, phận lớn lãnh đạo nhân dân hy vọng đuổi kịp Hoa Kỳ sức mạnh cứng sức mạnh mềm, đóng góp xứng đáng nước lớn với hòa bình thịnh vượng giới Và sau Hoa Kỳ cường quốc khác trở thành đa cực lãnh đạo giới Tuy nhiên, xét thể chế trị, có đặc điểm hành nhà nước Trung Quốc Việt Nam có điểm tương đồng lớn Nền hành hai nước năm gần có thay đổi rõ nét theo chiều hướng tích cực, đại hiệu Tuy nhiên tồn hạn chế mà hai cần nhìn nhận để khắc phục tìm biện pháp tháo gỡ Những đặc điểm tiểu luận vấn đề mẻ, nhiên, em mong rằng, vấn đề nghiên cứu phần cho thấy rõ nét đặc điểm hành hai nước Việt Nam - Trung Quốc giống, khác đặc điểm hành hai nước giúp rút học kinh nghiệm quý giá để cải cách hành Việt Nam hoạt động ngày hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng nhân dân nhà nước thực "của dân, dân dân" DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Thể chế trị giới đương đại Nxb, Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2003 Thể chế trị Nxb, Lý luận trị, Hà Nội, 2006 Tập giảng “Hành so sánh”, Học viện Hành chính, Hà Nội, 2010 Các viết trang mạng Chính Phủ, Cổng thông tin điện tử Chính phủ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận hành chính so sánh SO SÁNH nền HÀNH CHÍNH GIỮA VIỆT NAM và TRUNG QUỐC, Tiểu luận hành chính so sánh SO SÁNH nền HÀNH CHÍNH GIỮA VIỆT NAM và TRUNG QUỐC, Tiểu luận hành chính so sánh SO SÁNH nền HÀNH CHÍNH GIỮA VIỆT NAM và TRUNG QUỐC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay