Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty TNHH hải long việt nam

106 251 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 12:05

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH HẢI LONG VIỆT NAM SINH VIÊN THỰC HIỆN : TRẦN THỊ HÀ VÂN MÃ SINH VIÊN : A20656 CHUYÊN NGÀNH HÀ NỘI - 2016 : KẾ TOÁN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH HẢI LONG VIỆT NAM Giáo viên hƣớng dẫn : Th.s Đoàn Thị Hồng Nhung Sinh viên thực : Trần Thị Hà Vân Mã sinh viên : A20656 Chuyên ngành : Kế toán HÀ NỘI – 2016 Than Lon Universit Librar LỜI CẢM ƠN Trong suốt quãng thời gian học tập trƣờng đại học Thăng Long, em học nhiều kiến thức bổ ích, học hỏi đƣợc nhiều kĩ để chuẩn bị hành trang bƣớc vào công việc sau Để đƣợc có đƣợc điều đó, em quên công ơn thầy, cô giáo trƣờng Đại học Thăng Long giảng dạy tận tình, ngƣời bạn quan tâm gia đình bên động viên, giúp đỡ em đƣờng hƣớng tới thành công Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới quý thầy cô trƣờng Đại học Thăng Long dùng tâm huyết tri thức để truyền đạt vốn kiến thức cho chúng em, tạo điều kiện tốt để em học tập rèn luyện, tạo tiền đề vững cho công việc tƣơng lai Em xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới Ths Đoàn Thị Hồng Nhung, ngƣời giảng viên hƣớng dẫn giúp đỡ nhiệt tình để em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Nếu hƣớng dẫn, bảo tận tình cô khóa luận tốt nghiệp em khó hoàn thiện đƣợc Em xin gửi lời cảm ơn tới anh chị phòng Kế toán toàn nhân viên Công ty TNHH Hải Long Việt Nam dẫn truyền đạt cho em kinh nghiệm làm việc Trên sở số liệu thu đƣợc, với hƣớng dẫn giáo viên trƣờng đại học Thăng Long nhân viên Công ty giúp em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Sau em xin kính chúc quý thầy cô trƣờng Đại học Thăng long toàn thể cô chú, anh chị Công ty dồi sức khỏe thành công đƣờng nghiệp LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp tự thân thực hiện, có hỗ trợ từ giáo viên hƣớng dẫn không chép công trình nghiên cứu ngƣời khác Các liệu thông tin thứ cấp sử dụng Khóa luận có nguồn gốc đƣợc trích dẫn rõ ràng Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan này! Sinh viên Trần Thị Hà Vân Than 1.2.3.1 Kế toán tiêu thụ thành phẩm đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 11 1.3 Chứng từ sử 1.2.3.2 Kế toán tiêudụng thụ thành phẩm đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo 16 Kếphương toán chipháp phí quản lý kinh doanh .15 17 kiểm kê định kỳ 1.3 Lon Universit Librar MỤC LỤC ƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM CH VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát chung tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ thành phẩm doanh nghiệp 1.1.1 Sự cần thiết kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ thành phẩm 1.1.2 Một số khái niệm tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ thành phẩm 1.1.3 Nhiệm vụ kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ thành phẩm 1.1.4 Các phương thức tiêu thụ thành phẩm 1.1.4.1 Bán buôn 1.1.4.2 Bán lẻ 1.1.4.3 Bán hàng qua đại lý, ký gửi 1.1.4.4 Bán hàng trao đổi hàng 1.1.5 Phương pháp xác định giá vốn hàng bán 1.1.5.1 Phương pháp thực tế đích danh 1.1.5.2 Phương pháp giá bình quân (bình quân gia quyền) 1.1.5.3 Phương pháp FIFO 1.2 Kế toán tiêu thụ thành phẩm 1.2.1 Chứng từ kế toán 1.2.2 Tài khoản sử dụng 1.2.3 Phương pháp kế toán 11 1.4 Hệ thống sổ sách kế toán sử dụng để hạch toán trình tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ thành phẩm 20 CHƢƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH HẢI LONG VIỆT NAM 22 2.1 Khái quát công ty TNHH Hải Long Việt Nam 22 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty TNHH Hải Long Việt Nam 22 2.1.1.1 Giới thiệu chung Công ty TNHH Hải Long Việt Nam 22 2.1.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 22 2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tổ chức máy quản lý công ty TNHH Hải Long Việt Nam 23 2.1.2.1 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 23 2.1.2.2 Tổ chức máy quản lý 24 2.1.3 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán công ty TNHH Hải Long Việt Nam 25 2.1.3.1 Bộ máy kế toán 25 2.1.3.2 Chính sách kế toán 28 2.2 Thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm công ty TNHH Hải Long Việt Nam 29 2.2.1 Đặc điểm thành phẩm tiêu thụ thành phẩm Công ty TNHH Hải Long Việt Nam 29 2.2.1.1 Đặc điểm thành phẩm tiêu thụ thành phẩm 29 2.2.1.2 Tài khoản sử dụng 29 2.2.2 Phương pháp xác định giá vốn hàng bán Công ty TNHH Hải Long Việt Nam 29 2.2.3 Các phương thức tiêu thụ thành phẩm Công ty TNHH Hải Long Việt Nam 32 2.2.3.1 Bán buôn qua kho trực tiếp 32 2.2.3.2 Bán hàng qua đại lý, ký gửi 36 2.2.3.3 Giảm trừ doanh thu 43 2.2.4 Tổ chức sổ kế toán chi tiết sổ kế toán tổng hợp tiêu thụ thành phẩm Công ty TNHH Hải Long Việt Nam 47 2.2.4.1 Sổ chi tiết kế toán tiêu thụ thành phẩm 47 2.2.4.2 Sổ tổng hợp kế toán tiêu thụ thành phẩm 50 Thực trạng kế toán xác định kết tiêu thụ thành phẩm Công ty TNHH Hải Long2.Việt Nam 56 2.3.1 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh công ty TNHH Hải Long Việt Nam 56 2.3.1.1 Kế toán tiền lương 56 2.3.1.2 Kế toán chi phí khấu hao 61 2.3.1.3 Kế toán chi phí dịch vụ mua 62 2.3.2 Kế toán xác định kết tiêu thụ thành phẩm Công ty TNHH Hải Long Việt Nam 66 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH HẢI LONG VIỆT NAM 68 3.1 Đánh giá thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ thành phẩm công ty TNHH Hải Long Việt Nam 68 3.1.1 Ưu điểm 68 3.1.2 Nhược điểm 69 3.2 Yêu cầu nguyên tắc hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ thành phẩm công ty TNHH Hải Long Việt Nam 71 3.2.1 Yêu cầu hoàn thiện 71 3.2.2 Nguyên tắc hoàn thiện 71 3.3 Giải pháp hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ thành phẩm công ty TNHH Hải Long Việt Nam 72 KẾT LUẬN 81 DANH MỤC BẢNG BIỂU, ĐỒ THỊ SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Kế toán bán buôn qua kho 12 Sơ đồ 1.2 Kế toán bán buôn trực tiếp từ phân xƣởng sản xuất 12 Sơ đồ 1.3 Kế toán bán lẻ thành phẩm 13 Sơ đồ 1.4 Kế toán bán hàng theo phƣơng thức gửi đại lý (bên giao đại lý) 13 Sơ đồ 1.5 Kế toán bán hàng theo phƣơng thức gửi đại lý (bên nhận đại lý) .14 Sơ đồ 1.6 Kế toán bán hàng theo phƣơng thức bán trả góp .14 Sơ đồ 1.7 Kế toán tổng hợp tiêu thụ theo phƣơng pháp kiểm kê định kỳ 16 Sơ đồ 1.8 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 18 Sơ đồ 1.9 Kế toán xác định kết tiêu thụ 19 Sơ đồ 1.10 Trình tự ghi sổ theo hình thức sổ kế toán kế toán nhật ký chung 21 Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty TNHH Hải Long Việt Nam 24 Sơ đồ 2.2 Cơ cấu tổ chức máy kế toán công ty TNHH Hải Long Việt Nam 25 Sơ đồ 2.3 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán máy vi tính công ty TNHH Hải Long Việt Nam 28 Mẫu 2.1 Sổ chi tiết TK 155 30 Mẫu 2.2 Phiếu xuất kho 33 Mẫu 2.3 Hóa đơn GTGT 34 Mẫu 2.4 Giấy báo có 35 Mẫu 2.5 Hợp đồng đại lý 37 Mẫu 2.6 Phiếu xuất kho 38 Mẫu 2.7 Thông báo bán hàng đại lý 39 Mẫu 2.8 Hóa đơn GTGT 40 Mẫu 2.9 Hóa đơn GTGT hoa hồng đại lý 41 Mẫu 2.10 Giấy báo Có 42 Mẫu 2.11 Biên xác nhận hàng bán trả lại 44 Mẫu 2.12 Hóa đơn GTGT hàng trả lại 45 Mẫu 2.13 Phiếu nhập kho 46 Mẫu 2.14 Phiếu chi 47 Mẫu 2.15 Sổ chi tiết doanh thu 48 Mẫu 2.16 Sổ chi tiết giá vốn 49 Mẫu 2.17 Sổ Nhật ký chung (trích) .50 Than Lon Universit Librar − Về hình thức toán Hình thức bán hàng toán tiền mặt chuyển khoản giúp Công ty kiểm soát đƣợc lƣợng tiền sẵn có, đồng thời nguồn vốn Công ty không bị khách hàng chiếm dụng vốn ngắn hạn Tuy nhiên, hai hình thức phù hợp với khách hàng có hóa đơn giá trị nhỏ, số lƣợng hàng không nhiều Nếu áp dụng hình thức Công ty đánh lƣợng lớn khách hàng tiềm gắn bó lâu dài − Về việc sử dụng hệ thống chứng từ sổ sách kế toán Hiện Công ty chƣa có Bảng tổng hợp chi tiết doanh thu, điều gây khó khăn việc kiểm tra, đối chiếu, theo dõi so sánh mức doanh thu loại mặt hàng, nhằm mặt hàng tiềm doanh nghiệp nhu cầu thị trƣờng − Về sách tiền thƣởng cho công nhân viên Chính sách tiền lƣơng, thƣởng Công ty cứng nhắc tiền lƣơng trả cho công nhân viên cố định Ngoài khoản tiền trợ cấp ăn trƣa nhân viên khoản tiền thƣởng nào, khối lƣợng công việc nhiều, điều hạn chế yêu nghề công nhân viên khiến họ không nỗ lực công việc − Về khoản giảm trừ doanh thu Công ty áp dụng hai khoản giảm trừ doanh thu cho khách hàng trả lại hàng giảm giá sản phẩm sai quy cách, chất lƣợng Công ty nên cân nhắc áp dụng thêm khoản giảm trừ để thu hút khách hàng − Về việc ghi nhận chi phí dịch vụ viễn thông Hiện tại, công ty ghi nhận chi phí dịch vụ viễn thông Internet tháng trƣớc vào chi phí phát sinh tháng sau đó, điều không gây ảnh hƣởng đến tổng chi phí phát sinh doanh nghiệp nhƣng sai mặt chất Yêu cầu nguyên tắc hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ3.2 thành phẩm công ty TNHH Hải Long Việt Nam 2.1 Yêu cầu hoàn thiện Bán hàng khâu cuối toàn trình sản xuất kinh doanh đơn vị nhằm đáp ứng sản phẩm, hàng hóa hữu ích cho nhu cầu xã hội Để thực hoạt động bán hàng có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu xã hội, đạt đƣợc lợi nhuận ngày cao, đơn vị phải xây dựng cho kế hoạch kinh doanh, có kế hoạch bán hàng cách khoa học, hợp lý sở tính toán nhu cầu xã hội, tính toán đầy đủ, xác khoản chi phí kết hoạt động kinh doanh Do đó, doanh nghiệp cần: − Tuân thủ nguyên tắc quy định có tính pháp lệnh công tác kế toán thống áp dụng việc kế toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh − Kế thừa thành công công tác hạch toán kế toán thực doanh nghiệp sản xuất kinh doanh − Việc hoàn thiện phải phù hợp với quy mô, đặc điểm doanh nghiệp − Phù hợp với chế độ kế toán chế quản lý tài nhà nƣớc áp dụng doanh nghiệp − Phù hợp với lực trình độ đội ngũ cán kế toán, đảm bảo hiệu hiệu suất hoạt động máy kế toán − Việc hoàn thiện phải phù hợp với quy mô doanh nghiệp 3.2.2 Nguyên tắc hoàn thiện Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ thành phẩm doanh nghiệp sản xuất phải đƣợc dựa nguyên tắc định Những nguyên tắc không nằm thực tiễn tổ chức quản lý công tác kế toán kết hợp với nghiên cứu quan chức chuyên gia kế toán, theo đó: − Kế toán phải tuân thủ với quy định nhà nƣớc ban hành công tác tổ chức kế toán thống nhất, phù hợp với tình hình điều kiện kinh doanh đơn vị Sự phù hợp việc hoàn thiện kế toán thể việc tính toán chi phí để xác định lãi/lỗ, phải đảm bảo ghi nhận doanh thu cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho khách hành toán nhằm phản ánh doanh thu thực tế, tránh hạch toán trùng lặp bỏ sót nghiệp vụ kinh tế phát sinh − Việc kế toán doanh thu bán hàng phải tuân thủ theo nguyên tắc phù hợp doanh thu chi phí Muốn tổ chức kế toán chi tiết doanh thu bán hàng phục vụ cho kế toán quản trị có hiệu tổ chức kế toán chi tiết doanh thu phải phù hợp với kế hoạch doanh thu mà doanh nghiệp xây dựng để đảm bảo tính so sánh, phân tích, đánh giá tình hình thực với kế hoạch đặt Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm doanh nghiệp sản xuất phải đảm bảo tiết kiệm, có hiệu Tổ chức hạch toán cho gọn nhẹ, tiết kiệm chi phí bỏ mà đảm bảo thu thập thông tin đầy đủ kịp thời Đồng thời công tác hạch toán kế toán muốn hiệu phải thống cách hạch toán để đánh giá, so sánh số liệu kế toán báo cáo tài kỳ kế toán 3.3 Giải pháp hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ thành phẩm công ty TNHH Hải Long Việt Nam Qua thời gian tìm hiểu thực tế công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ thành phẩm công ty TNHH Hải Long Việt Nam kiến thức có đƣợc ghế nhà trƣờng, em xin phép đƣợc đƣa số ý kiến sau: − Thứ phƣơng thức tiêu thụ Để tăng doanh thu bán hàng, Công ty nên cân nhắc áp dụng thêm phƣơng thức tiêu thụ thành phẩm khác nhƣ: hình thức bán lẻ thành phẩm nhằm thu hút thêm khách hàng giúp sản phẩm phổ biến thị trƣờng Đồng thời Công ty nhận đƣợc phản hồi trực tiếp từ khách hàng sử dụng sản phẩm − Thứ hai hoàn thiện hệ thống tài khoản Công ty nên mở sổ chi tiết cho TK 642 – chi phí quản lý kinh doanh bao gồm: TK 6421 – Chi phí bán hàng TK 6422 – Chi phí quản lý doanh nghiệp Việc mở sổ chi tiết nhƣ giúp Công ty thuận tiện việc theo dõi chi phí cho hoạt động, đáp ứng đƣợc nhu cầu quản lý cung cấp thông tin hữu ích cho Công ty Từ đƣa định kiểm soát chi phí phù hợp, đồng thời hạn chế nhầm lẫn việc lập báo cáo tài Đồng thời đối chiếu lập bảng phân bổ tiền lƣơng phân bổ riêng cho phận, thuận tiện cho công tác kiểm tra quản lý chi phí Mẫu 3.1 Sổ chi tiết TK 6421 SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH Tài khoản: 6421 – Chi phí bán hàng Chứng từ Ngày tháng ghi sổ Số hiệu Ngày tháng Diễn giải A B C D … ……… … ………………………… 02/11 HĐ1236511 02/11 Tiền dịch vụ Internet … …… …… 29/11 HĐ0000463 29/11 …… …………………………… Hoa hồng đại lý công ty Bắc Việt … …… …………………………… 30/11 BPBTL 30/11 Lƣơng phận bán hàng 30/11 BPBTL 30/11 30/11 BPBTL 30/11 Các khoản trích theo lƣơng 30/11 BPBKH 30/11 … …… …… Tiền phụ cấp cho nhân viên Khấu hao TSCĐ phận bán hàng …………………………… Kết chuyển sang TK 911 Ghi nợ TK 6421 TK đối ứng Tổng tiền E …… 111 … 131 … Chia 64211 … 320.000 …….…… …… … …….…… 64218 … … 320.000 … … … …… …… … 22.660.000 … 40.440.741 40.440.741 334 5.550.000 5.550.000 338 9.086.000 9.086.000 214 753.333 …….…… 64217 …… …… 22.660.000 334 … 64212 64213 64214 … … … …… …… …… …… 753.333 … … … … (120.052.920) (Nguồn: Phòng Tài – Kế toán) Mẫu 3.2 Sổ chi tiết TK 6422 SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH Tài khoản: 6422 – Chi phí quản lý doanh nghiệp Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Ghi nợ TK 6422 TK đối ứng Tổng tiền Số hiệu Ngày tháng Diễn giải A B C D E … ……… … ………………………… …… … …… 30/11 BPBTL 30/11 Lƣơng phận quản lý doanh nghiệp 334 52.248.148 52.248.148 30/11 BPBTL 30/11 Tiền phụ cấp cho nhân viên 334 6.330.000 6.330.000 30/11 BPBTL 30/11 Các khoản trích theo lƣơng 338 11.748.000 11.748.000 30/11 BPBKH 30/11 Khấu hao TSCĐ phận quản lý doanh nghiệp 214 583.334 … …… …… …………………………… … …….…… Kết chuyển sang TK 911 Chia 64221 64222 64223 64224 …… …… 64227 64228 … … … …… …… 583.334 … … … … (80.035.280) (Nguồn: Phòng Tài – Kế toán) 74 Mẫu 3.3 Bảng phân bổ tiền lương bảo hiểm xã hội BẢNG PHÂN BỔ SỐ 1: TIỀN LƢƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI Tháng 11 năm 2015 Ghi Có TK 334 – Phải trả ngƣời lao động TK 338 – Phải trả phải nộp khác TK STT Ghi 01 02 Lƣơng Cộng có Phụ cấp TK 334 Cộng có KPCĐ BHXH BHYT BHTN 3382(*) TK 3383 3384 3389 17.046.000 2.841.000 947.000 20.834.000 125.402.889 TK 338 Nợ TK TK 642 92.688.889 TK 6421 40.440.741 5.550.000 45.990.741 7.434.000 1.239.000 413.000 9.086.000 55.076.741 TK 6422 52.248.148 6.330.000 58.578.148 9.612.000 1.602.000 534.000 11.748.000 70.326.148 7.576.000 1.420.500 947.000 9.943.500 9.943.500 24.622.000 4.261.500 1.894.000 30.777.500 135.346.389 11.880.000 104.568.889 TK 334 Tổng cộng 92.688.889 11.880.000 104.568.889 (Nguồn: Phòng Tài – Kế toán) Ghi chú: Các khoản trích theo lƣơng tính vào chi phí quản lý kinh doanh = Tổng lƣơng thỏa thuận * tỷ lệ trích theo quy định BHXH = 94.700.000*18% = 17.046.000 đồng BHYT = 94.700.000*3% = 2.841.000 đồng BHTN = 94.700.000*1% = 947.000 đồng Than Lon 9 Librar − Thứ ba phƣơng thức toán Để giữ chân khách hàng lớn tiềm Công ty nên có sách cho khách hàng mua chịu, thu tiền trả chậm nhằm tạo dựng trì mối quan hệ mua bán lâu dài giữ chân khách hàng Những điều khoản mua chịu, trả chậm đƣợc quy định rõ hợp đồng hai bên − Thứ tƣ việc sử dụng hệ thống chứng từ sổ sách kế toán Công ty cần có thêm Bảng tổng hợp chi tiết doanh thu, nhằm theo dõi xác dễ dàng doanh thu tất mặt hàng mà doanh nghiệp tiêu thụ, đồng thời thấy đƣợc mặt hàng tiềm mang lại doanh thu lớn cho doanh nghiệp Mẫu 3.4 Bảng tổng hợp chi tiết doanh thu BẢNG TỔNG HỢP CHI TIỂT DOANH THU Tháng 11 năm 2015 Đơn vị tính: Đồng Các khoản giảm trừ doanh thu STT Tên hàng hóa, thành phẩm Số lƣợng Doanh thu 01 Gạch Mosaic tráng men cao cấp 02 Gạch phù điêu gốm đắp 2.000 26.000.000 03 Gạch ngói lƣu ly 8.300 66.400.000 04 Gạch ngói mũi hài 1.400 12.600.000 … ………………………… Tổng cộng Chiết khấu thƣơng mại Doanh thu Gía vốn hàng bán 384.000.000 291.200.000 92.800.000 26.000.000 18.400.000 7.600.000 62.400.000 53.040.000 9.360.000 12.280.000 10.080.000 2.200.000 ………… …… …… …………… ………… 20.000.000 41.500.000 792.700.000 512.216.000 280.484.000 Giảm giá hàng bán 33.000 396.000.000 ……… ………… 854.200.000 Hàng bán bị trả lại 12.000.000 4.000.000 320.000 …… ……… Lợi nhuận gộp (Nguồn: Phòng Tài – Kế toán) − Thứ năm sách tiền thƣởng cho doanh số bán hàng Hiện nay, sách tiền lƣơng, thƣởng công ty cứng nhắc Tiền lƣơng trả cho công nhân viên cố định Trong kinh tế thị trƣờng có cạnh tranh, nhân viên cần cố gắng học hỏi để phát triển thân nhƣ trau dồi thêm kinh nghiệm công việc Nếu Công ty có thay đổi sách tiền lƣơng, thƣởng thúc đẩy đƣợc chăm cố gắng công nhân viên Vì vậy, em xin có vài ý kiến công tác tiền lƣơng công ty Ví dụ: Công ty đề mức doanh số bán hàng tháng, với giao dịch vƣợt doanh số Công ty, nhân viên đƣợc hƣởng 10% tiền thƣởng tính tổng hóa đơn giao dịch Nhờ vậy, khoản lƣơng cố định khoản trợ cấp tiền ăn trƣa nhân viên có thêm khoản tiền thƣởng tùy thuộc vào doanh số bán hàng mà nhân viên thu − Thứ sáu khoản giảm trừ doanh thu Để tạo dựng mối quan hệ tốt với khách hàng mua sản phẩm với số lƣợng lớn, Công ty nên thực thêm khoản giảm trừ doanh thu chiết khấu thƣơng mại cho khách hàng Ví dụ: Ngày 11/11 Công ty TNHH Hải Long Việt Nam xuất kho 9.500 viên gạch Mosaic tráng men cao cấp bán cho công ty xây dựng Minh Long Giá bán chƣa thuế GTGT 10% 12.000 đồng/viên, khách hàng toán tiền mặt sau nhận đƣợc hàng Do khách hàng mua hàng với số lƣợng lớn nên Công ty định cho khách hàng hƣởng 5% chiết khấu thƣơng mại Đơn giá bán = 12.000 – (12000*5%) = 11.400 đồng Tổng trị giá thuế GTGT 10% lô hàng = 11.400*1.1*9.500 = 119.130.000 đồng Mẫu 3.5 Hóa đơn GTGT chiết khấu thương mại HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Mẫu số: 01GTKT3/002 Liên 3: Nội Ký hiệu: TU/15P Ngày 11 tháng 11 năm 2015 Số: 0000376 Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH Hải Long Việt Nam Địa chỉ: Số 03, xóm 03, thôn Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội Số tài khoản: 0611001801688 Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Ba Đình Mã số thuế: 0105811911 Họ tên ngƣời mua hàng: Nguyễn Duy Anh Tên đơn vị: Công ty xây dựng Minh Long Địa chỉ:Số 70 phố Gia Ngƣ, quận Hoàn Kiếm, thành Phố Hà Nội Số tài khoản: 0433211801687 Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Lạc Trung Hình thức toán: Tiền mặt STT Tên hàng hóa, dịch vụ A B 01 Gạch Mosaic tráng men cao cấp Đơn vị tính Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 3=1x2 9.500 12.000 C Viên Chiết khấu thƣơng mại 5% 5.700.000 Cộng tiền hàng: Thuế suất GTGT: 10% 114.000.000 108.300.000 Tiền thuế GTGT: Tổng cộng tiền toán 10.830.000 119.130.000 Số tiền viết chữ: Một trăm mƣời chín triệu trăm ba mƣơi nghìn đồng chẵn./ Ngƣời mua hàng Ngƣời bán hàng (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Thủ trƣởng đơn vị (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) (Nguồn: Phòng Tài – Kế toán) 79 − Về việc ghi nhận chi phí dịch vụ viễn thông Hiện công ty ghi nhận sai mặt chất chi phí dịch vụ viễn thông Internet Mặc dù cƣớc thuê bao tháng nhƣ biến động lớn nên không ảnh hƣởng đến tổng chi phí doanh nghiệp Nhƣng để đảm bảo tính xác tránh sai xót giá cƣớc dịch vụ viễn thông có biến động, Công ty nên hạch toán khoản chi phí vào tài khoản 331 (Phải trả ngƣời bán) ghi giảm tài khoản 331 toán vào tháng sau Mẫu 3.6 Sổ Nhật ký chung (Trích) SỔ NHẬT KÝ CHUNG (Trích) Tháng 11 năm 2015 NT ghi sổ Chứng từ Số hiệu 02/11 HĐ1236511 … …………… Diễn giải NT 02/11 … Thanh toán tiền dịch vụ Internet tháng 10 ……………………… Đã ghi Số hiệu sổ TK Số phát sinh Nợ Có  331  111 352.000 … … ……… ………… 352.000 80 Than Lon Universit Librar KẾT LUẬN Kế toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ thành phẩm đóng vai trò quan trọng trình sản xuất kinh doanh, đặc biệt tiêu thụ thành phẩm định đến tồn doanh nghiệp Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ thành phẩm Công ty đòi hỏi ngƣời làm công tác kế toán không nắm vững mặt lý luận mà phải hiểu sâu sắc thực tế hoạt động Công ty vận dụng cách khoa học lý luận thực tiễn, đƣa đƣợc giải pháp có tính thiết thực nhằm nâng cao hiệu công tác kế toán Vì vậy, tổ chức hợp lý công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ thành phẩm góp phần tích cực vào việc hoàn thiện máy kế toán đơn vị, giúp đơn vị nhà quản trị có đƣợc thông tin tình hình kết hoạt động kinh doanh nhanh chóng, kịp thời để có điều chỉnh cho phù hợp Qua thời gian thực tập phòng Tài – Kế toán Công ty TNHH Hải Long Việt Nam, đƣợc tìm hiểu công tác kế toán nói chung kế toán tiêu thụ thành phẩm nói riêng Công ty, em cố gắng hoàn thiện đƣợc đề tài phán ánh trung thực, đầy đủ em tìm hiểu đƣợc kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ thành phẩm Công ty Do điều kiện thời gian nhƣ trình độ kiến thức hạn chế, bƣớc đầu áp dụng lý thuyết vào thực tế nhiều bỡ ngỡ nên viết không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đƣợc góp ý thầy cô giáo môn nhƣ anh chị phòng Tài – Kế toán Công ty TNHH Hải Long Việt Nam để khóa luận em đƣợc hoàn thiện Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn hƣớng dẫn tận tình ThS Đoàn Thị Hồng Nhung anh chị phòng Tài – Kế toán Công ty TNHH Hải Long Việt Nam tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Các chứng từ, sổ sách, tài liệu Công ty TNHH Hải Long Việt Nam PGS.TS Đặng Thị Loan – Giáo trình kế toán tài doanh nghiệp – NXB Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân – 2011 PGS.TS Võ Văn Nhị – Kế toán tài – NXB Tài – 2010 Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ (Ban hành theo QĐ 48/2006/QĐBTC) – NXB Thống kê 2014 Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 14/09/2006 Bộ trƣởng BTC Một số luận văn khác Than Lon Universit Librar [...]... hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm nói riêng Đối tƣợng nghiên cứu: Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty TNHH Hải Long Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm dƣới góc độ kế toán tài chính tại Công ty TNHH Hải Long Việt Nam trong tháng 11 năm 2015 Kết cấu khóa... Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm trong các doanh nghiệp Chƣơng 2: Thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty TNHH Hải Long Việt Nam Chƣơng 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty TNHH Hải Long Việt Nam Với kiến thức còn... thuyết kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm cùng với thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty TNHH Hải Long Việt Nam, hoàn thiện kiến thức cho bản thân và tìm ra đƣợc những mặt ƣu điểm, hạn chế trong công tác kế toán tiêu thụ của Công ty Cuối cùng đƣa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nói chung và hoàn thiện. .. phần hành quan trọng để xác định doanh thu, chi phí và lợi nhuận trong kinh doanh Để thấy đƣợc vai trò quan trọng của công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cũng nhƣ để nâng cao kiến thức của mình em đã chọn đề tài Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty TNHH Hải Long Việt Nam Mục đích nghiên cứu:... giáo trong khoa kế toán, các anh chị cán bộ kế toán tại Công ty TNHH Hải Long Việt Nam để em hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp của mình Em xin chân thành cảm ơn! Than Lon Universit Librar CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát chung về tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm trong các doanh... đó, kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm đòi hỏi các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trƣờng áp dụng các biện pháp phù hợp với doanh nghiệp mình mà vẫn khoa học, đúng chế độ kế toán do Nhà nƣớc ban hành 1.1.2 Một số khái niệm về tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm Thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm: Thành phẩm là kết quả cuối cùng của quá trình sản xuất và. .. xã hội Đây là mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển Hoạt động tiêu thụ và xác định kết quả tốt còn giúp doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nƣớc và xã hội, đồng thời cải thiện đời sống của ngƣời lao động Trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Hải Long Việt Nam, em nhận thấy kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm là một phần hành... bán hoặc tiêu thụ trực tiếp trong kỳ K/c trị giá vốn thành phẩm tiêu thụ trong kỳ TK 155, 157 TK 632 TK 911 K/c trị giá thành phẩm tồn kho và gửi bán đầu kỳ K/c trị giá thành phẩm tồn kho và gửi bán cuối kỳ 1.3 Kế toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm 1.3.1 Chứng từ sử dụng Theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng trong kế toán xác định kết quả tiêu thụ gồm... có thể tái sản xuất hoặc tích luỹ để đầu tƣ mở rộng quy mô kinh doanh Kế toán tiêu thụ là một bộ phận công việc phức tạp và chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ công việc kế toán Việc tổ chức hợp lý quá trình hạch toán kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá là yêu cầu hết sức cần thiết Tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm đóng vai trò rất quan trọng không chỉ đối với bản thân mỗi doanh... các doanh nghiệp 1.1.1 Sự cần thiết của kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm Trong nền kinh tế thị trƣờng sản xuất ra sản phẩm và bán đƣợc các sản phẩm đó trên thị trƣờng là điều kiện quyết định cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp Thông qua hoạt động tiêu thụ, giá trị và giá trị sử dụng của sản phẩm đó đƣợc thực hiện, sản phẩm chuyển từ hình thái hiện vật sang
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty TNHH hải long việt nam , Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty TNHH hải long việt nam , Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty TNHH hải long việt nam , Giáo viên hƣớng dẫn : Th.s Đoàn Thị Hồng Nhung Sinh viên thực hiện : Trần Thị Hà Vân, CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay