Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần thịnh hưng

146 213 0
  • Loading ...
1/146 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 12:04

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH HƢNG SINH VIÊN THỰC HIỆN : LÝ THU HÀ MÃ SINH VIÊN : A20713 CHUYÊN NGÀNH HÀ NỘI – 2016 : KẾ TOÁN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH HƢNG Giáo viên hƣớng dẫn Sinh viên thực Mã sinh viên Chuyên ngành HÀ NỘI – 2016 : Th.s Nguyễn Thu Hoài : Lý Thu Hà : A20713 : Kế toán LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô trường Đại học Thăng Long dạy suốt thời gian em học trường, giúp em có tảng kiến thức vững dỗ em để hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Thạc sỹ Nguyễn Thu Hoài, người tận tình bảo, giúp đỡ em để em hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến bác, cô chú, anh chị Công ty Cổ phần Thịnh Hưng tạo điều kiện, tận tình bảo, giúp đỡ em thời gian làm khóa luận để em hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Lý Thu Hà LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp tự thân thực có hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn không chép công trình nghiên cứu người khác Các liệu thông tin thứ cấp sử dụng Khóa luận có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan này! Sinh viên (Ký ghi rõ họ tên) Lý Thu Hà MỤC LỤC CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN T VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY XUẤ LẮP… 1.1 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp xây lắp ảnh hƣởng đến kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 1.1.1 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp xây lắp ảnh hưởng đến kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 1.1.2 Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất tình giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp 1.2 Khái quát chung chi phí sản xuất giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp 1.2.1 Chi phí sản xuất xây lắp 1.2.2 Giá thành sản phẩm xây lắp 1.2.3 Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp 10 1.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên 10 1.3.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 11 1.3.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 13 1.3.3 Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công 15 1.3.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 20 1.3.5 Kế toán chi phí sửa chữa bảo hành công trình: 22 1.4 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, đánh giá sản phẩm dở dang tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp 22 1.4.1 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp 22 1.5 Đặc điểm tổ chức hạch toán theo phƣơng thức khoán gọn doanh nghiệp xây lắp 23 1.5.1 Kế toán đơn vị giao khoán 24 1.5.2 Kế toán đơn vị nhận khoán 27 1.6 Hình thức sổ kế toán áp dụng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp 29 1.6.1 Hình thức kế toán Nhật ký chung: 29 1.6.2 Hình thức kế toán máy vi tính 30 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH HƢNG 32 2.1 Khái quát Công ty Cổ phần Thịnh Hƣng 32 2.1.1Quá trình hình thành phát triển công ty cổ phần Thịnh Hưng 32 2.1.2Khái quát ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần Thịnh Hưng 33 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty cổ phần Thịnh Hưng35 2.1.4Cơ cấu tổ chức máy kế toán chế độ, sách kế toán áp dụng công ty cổ phần Thịnh Hưng 37 2.2 Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty Cổ phần Thịnh Hƣng 40 2.2.2 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, đánh giá sản phẩm dở dang tính giá thành sản phẩm xây lắp đội Công ty Cổ phần Thịnh Hưng 80 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH HƢNG 86 3.1 Nhận xét thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp công ty cổ phần Thịnh Hƣng 86 3.1.1 Những ưu điểm 86 3.1.2 Những hạn chế 88 3.2 Giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp công ty cổ phần Thịnh Hƣng 89 3.2.1 Đối với công tác kế toán: 89 3.2.2 Đối với việc luân chuyển chứng từ 91 3.2.3 Hoàn thiện công tác quản lý chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 91 3.2.4 Hoàn thiện công tác quản lý chi phí nhân công trực tiếp 93 3.2.5 Hoàn thiện công tác quản lý chi phí sản xuất chung 95 DANH MỤC VIẾT TẮT Tên Ký hiệu CT Công trình CBCNV Cán công nhân viên CCDC Công cụ dụng cụ CPNVLTT Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp CPNCTT Chi phí nhân công trực tiếp HMCT Hạng mục công trình MTC Máy thi công NVL Nguyên vật liệu TS Tài sản TSCĐ Tài sản cố định XL Xây lắp XD Xây dựng SXKD Sản xuất kinh doanh SPXL Sản phẩm xây lắp BHXH Bảo hiểm xã hội BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHYT Bảo hiểm y tế KPCĐ Kinh phí công đoàn DNXL Doanh nghiệp xây lắp DNSX Doanh nghiệp sản xuất DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HĨNH VẼ, ĐỒ THỊ, CÔNG THỨC Bảng 2.1: Bảng tổng hợp nhập xuất tồn kho nguyên vật liệu tháng năm 2015 45 Bảng 2: Bảng tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 46 Bảng 3: Bảng chấm công 51 Bảng 4: Bảng xác nhận khối lượng công việc hoàn thành .52 Bảng 5: Bảng toán lương cho đội XD 050 (Trích) 54 Bảng 6: Bảng phân bổ lương khoản trích theo lương 55 Bảng : Bảng tổng hợp chi phí nhân công trực tiếp 58 Bảng 8: Bảng phân bổ chi phí sử dụng máy thi công tháng 6/2015 62 Bảng 9: Bảng toán tiền lương phận quản lý công trình- tháng 6/2015 .70 Bảng 10 : Bảng trích khấu hao tài sản cố định 74 Bảng 11 : Bảng tổng hợp chi phí sản xuất chung .78 Biểu số 1: Hóa đơn GTGT mua nguyên vật liệu 42 Biểu số 2: Phiếu nhập kho 43 Biểu số 3: Phiếu xuất kho 44 Biểu số 4: Bảng tổng hợp nhập xuất tồn kho nguyên vật liệu tháng năm 2015 45 Biểu số 5: Bảng tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .46 Biểu số 6: Sổ chi tiết tài khoản 621 47 Biểu số 7: Sổ tài khoản 621 48 Biểu số 8: Biên giao khoán khối lƣợng xây lắp 50 Biểu số 9: Bảng chấm công 51 Biểu số 10: Bảng xác nhận khối lượng công việc hoàn thành 52 Biểu số 11: Bảng toán lương 54 Biểu số 12: Bảng phân bổ lương khoản trích theo lương .55 Biểu số 13: Sổ chi tiết TK 622 56 Biểu số 14: Sổ tài khoản 622 57 Biểu số 15: Bảng tổng hợp chi phí nhân công trực tiếp 58 Biểu số 16: Biên bàn giao 59 Biểu số 17: Nhật ký sử dụng Máy thi công 60 Biểu số 18: Bảng phân bổ chi phí sử dụng máy thi công tháng 6/2015 62 Biểu số 19: Sổ chi tiết TK 623 64 Biểu số 20: Sổ tài khoản 623 65 Biểu số 21: Bảng trích nộp khoản trích theo lương tháng năm 2015 .68 Biểu số 22: Bảng toán tiền lƣơng phận quản lý công trình- tháng 6/2015 70 Biểu số 23: Phiếu xuất kho phục vụ quản lý công trình .72 Biểu số 24: Bảng trích khấu hao tài sản cố định 74 Biểu số 25: Hóa đơn tiền điện 76 Biểu số 26: Phiếu chi 77 Biểu số 27: Bảng tổng hợp chi phí sản xuất chung 78 số 28: Sổ chi tiết Bi TK 627 79 số 29: Bảng tổng ểu hợp chi phí sản xuất 81 số 30: Thẻ tính Bi giá thành Hạng mục công trình thi công giảng đƣờng trƣờng Đại học Sƣ Phạm Hà Nội II 83 Biểu số 31: Nhật ký chung tháng năm 2015 (Trích) .84 Sơ đồ 1: Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 13 Sơ đồ 2: Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 15 Sơ đồ 3: Kế toán đội máy thi công tập hợp chi phí máy thi công (đội máy tổ chức kế toán riêng, tính KQ riêng) 17 Sơ đồ 4: Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công (đội máy tổ chức kế toán riêng, không tính KQ riêng) 18 Sơ đồ 6: Kế toán tổng hợp chi phí sử dụng MTC 19 Sơ đồ 10: Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công- MTC thuê 19 Sơ đồ 11: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 21 Sơ đồ 12: Kế toán tập hợp chi phí sửa chữa bảo hành công trình 22 Sơ đồ 13: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất DNXL 23 Sơ đồ 14: Kế toán đơn vị giao khoán đơn vị nhận khoán không tổ chức máy kế toán riêng 25 Sơ đồ 15: Kế toán đơn vị giao khoán đơn vị nhận khoán có tổ chức máy kế toán riêng không xác định KQKD riêng 26 Sơ đồ 16: Kế toán đơn vị nhận khoán phân cấp hạch toán riêng không xác định KQKD riêng 27 Sơ đồ 17: Kế toán đơn vị nhận khoán có xác định KQDK riêng .28 Sơ đồ 14: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung 30 Sơ đồ 15: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán máy 31 Sơ đồ 1: Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất .33 Sơ đồ 2:Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty Cổ phần Thịnh Hưng 35 Sơ đồ 3: Sơ đồ tổ chức máy kế toán 37 ng ưu điểm quản lý tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá N phẩm nêu có tác dụng tích cực đến việc tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ hữ giá thành sản phẩm xây lắp, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Tuy nhiên công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần Thịnh Hưng không tránh khỏi hạn chế số tồn cần phải hoàn thiện 3.1.2 Những hạn chế Bên cạnh ưu điểm tổ chức công tác kế toán, trình hạch toán phòng kế toán số hạn chế định việc tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Qua thời gian tìm hiểu thực tập Công ty, em xin đưa số hạn chế sau: Về hình thức ghi sổ: Hiện Công ty Cổ phần Thịnh Hưng áp dụng hình thức ghi sổ “Nhật ký chung” Trong kinh tế phát triển, chất doanh nghiệp xây lắp nên số lượng công việc vào cuối kỳ kế toán phức tạp Nếu doanh nghiệp sử dụng hình thức sổ Nhật ký chung gây thời gian doanh nghiệp tăng số lượng công việc lên nhiều Song song với việc sử dụng kế toán thủ công Công ty Cổ phần Thịnh Hưng công tác kế toán vi phạm nguyên tắc “Bất kiêm nghiệm”, kế toán tiền mặt vừa chịu trách nhiệm kế toán, sổ sách, vừa đứng thu chi tiền mặt, điều dễ ảnh hưởng đến công ty, gây mát,… Việc luân chuyển chứng từ kế toán: Do địa bàn sản xuất sản phẩm xây lắp phân tán khắp phạm vi nước Dẫn đến việc lưu chuyển chứng từ từ đơn vị, tổ đội xây lắp phận kế toán Công ty chậm trễ, thiếu sót, không đầy đủ, làm cho công việc kế toán công ty bị dồn vào cuối kỳ ảnh hưởng đến việc ghi chép lập báo cáo tài Ngoài nguyên nhân khách quan vị trí địa lý nguyên nhân chủ quan Công ty chưa giám sát chặt chẽ thời gian việc tập hợp nộp chứng từ, chưa có biện pháp xử lý trường hợp nộp chậm, thiếu chứng từ Về chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Với đặc thù riêng biệt ngành xây lắp, công trình xây lắp nhiều nơi, vậy, để thuận tiện cho việc thi công tiết kiệm chi phí vận chuyển nguyên vật liệu, công ty tiến hành xây dựng kho tạm CT, HMCT người trông giữ số lượng NVL đội trưởng đội xây dựng, nói cách khác, đội trưởng đội xây dựng chịu nhiệm vụ Thủ kho Do chân công trình, chỗ xây dựng kho tạm đơn sơ, nên dễ xảy tình trạng mát mà Công ty chưa có biện pháp xử lý cụ thể Về chi phí nhân công trực tiếp: Do lao động trực tiếp xây lắp Công ty chủ yếu nhân viên biên chế nên công trình thi công xa, Công ty thường gặp khó khăn việc điều động, luân 88 chuyển, phân bố lao động, dẫn tới việc không đủ lao động từ làm giảm tiến độ thi công công trình, đánh uy tín Công ty với khách hàng Trong HMCT “Giảng đường ĐHSPHN II”, phần chi phí nhân công trực tiếp sản xuất sản phẩm, kế toán tính nhầm cột tổng cộng chi phí Bảng phân bổ lương khoản trích theo lương Kế toán công ty nhầm lẫn 360.000 đồng tiền ăn ca không thuộc chi phí nhân công trực tiếp sản xuất sản phẩm nên xảy tình trạng sai sót Về việc hạch toán chi phí sản xuất chung: Công ty chưa thực trích bảo hành công trình từ chi phí sản xuất chung kỳ, tức giá thành công trình hoàn thành không bao gồm chi phí bảo hành Khi công trình bàn giao cho chủ đầu từ phải sau thời gian dài khoản chi phí bảo hành phát sinh Khi đó, công ty lại tính khoản chi phí vào vào chi phí kỳ khiến cho chi phí của kỳ tăng bất thường làm giảm lợi nhuận công ty Những vật dụng dù nhỏ dùng việc sản xuất doanh nghiệp công ty làm thành nhiều thủ tục Phiếu Nhập Kho, Phiếu Xuất kho, gây thêm gánh nặng công việc cho kế toán Về việc hạch toán, sử dụng tài khoản: Hiện nay, tất công trình, công ty giao công việc cho đội XD thực Tại đội XD tổ chức kế toán riêng không xác định kết kinh doanh Mọi chi phí phát sinh, kế toán công ty tập hợp trực tiếp tài khoản chi phí TK 621, 622, 623, 627 Dưới đội XD phát sinh nhu cầu sử dụng dịch vụ mua ngoài, NVL, CCDC,… phải đợi Công ty gửi xuống, điều gây thời gian, tốn 3.2 Giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp công ty cổ phần Thịnh Hƣng 3.2.1 Đối với công tác kế toán: Thứ 1: Công ty Cổ phần Thịnh Hưng sử dụng hình thức ghi sổ Nhật ký chung Xã hội phát triển, người cần nâng cao trình độ, sử dụng công nghệ cách triệt để hiệu Chính vậy, Công ty cần áp dụng thêm phần mềm kế toán máy máy vi tính vào phục vụ công tác hạch toán nhằm tiết kiệm đáng kể thời gian công sức nhân viên kế toán, ngày trước, cuối kỳ nhân viên kế toán có nhiều công việc phải làm, sử dụng Kế toán máy nhân viên có nhiều thời gian so với trước, công việc tổng hợp Nhật Ký chung, bảng tổng hợp,… tất Kế toán máy đảm nhiệm Hơn nữa, kế toán máy đảm bảo cung cấp đầy đủ, đúng, xác thông tin kế toán tài chính, kế toán quản trị giúp Ban giám đốc đưa định kinh tế cách kịp thời việc quản lý chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Về chi phí sử dụng phần mềm kế toán máy, công ty tham khảo bảng giá sau: 89 ểu số 1: Bảng giá phần mềm dịch vụ kế toán Fast Accounting (Nguồn: Internet) Giá phần mềm kế toán máy áp dụng 12 tháng Công ty Cổ Phần Thịnh Hưng áp dụng phần mềm kế toán Fast Accounting chi phí hàng năm 10 triệu đồng, cộng thêm phí dịch vụ đào tạo tư vấn triệu đồng Mặt khác, sử dụng phầnBimềm kế toán máy, công ty giảm bớt số lượng nhân viên lượng công việc giảm so với trước Loại nhân viên tay nghề Hiện tại, công ty chưa thay đổi phương thức chi phí phát sinh ban đầu sử dụng phần mềm lớn, bao gồm tiền mua máy vi tính, tiền lắp mạng, điện,… làm doanh nghiệp khoản vốn vào việc đầu tư Tuy nhiên, tình hình tại, để tạo bước đột phá thành công sau này, công ty cần thực kế hoạch sử dụng kế toán máy Công ty Thứ 2: Để khắc phục việc Công ty vi phạm nguyên tắc bất kiêm nghiệm Công ty cần phân bổ công việc riêng lẻ cho thành thành viên Một người có trách nhiệm làm thủ quỹ, chịu trách nhiệm thu chi tiền mặt Một người có nhiệm vụ hạch toán sổ sách kế toán nghiệp vụ tiền mặt Đi kèm với điều đó, Công ty sử dụng phần mềm kế toán máy Fast Accounting thi cắt bớt nhân lực làm việc mà đảm bảo chất lượng công việc hoàn thành 90 3.2.2 Đối với việc luân chuyển chứng từ: Do đặc điểm doanh nghiệp xây lắp địa bàn hoạt động rộng, CT, HMCT rải rác khắp nơi, xa trụ sở nên việc luân chuyển chứng từ lên Công ty thường bị chậm trễ Điều làm ảnh hưởng đến công tác hạch toán kế toán, cung cấp thông tin cho người sử dụng Để khác phục tình trạng này, Công ty cần định kỳ tháng, kế toán đội gửi tổng hợp số chứng từ phát sinh lên Công ty lần Để kiểm soát số lượng chứng từ để tránh mát, công ty cần lập sổ ghi chép chứng từ phát sinh Vì vậy, để khắc phục tình trạng chứng từ mát, tạo không thống bên giao chứng từ bên nhận chứng từ Công ty cần tạo liên kết hai bên thông qua “Biên giao nhận chứng từ” Kế toán Công ty cần lập Biên giao nhận chứng từ theo mẫu sau: Biểu số 2: Biên giao nhận chứng từ Công ty Cổ phần Thịnh Hưng Địa chỉ:……………… Đơn vị nhận khoán CT:………… Địa chỉ:…………………… Biên giao nhận chứng từ Công trình: ……………… Ngày … tháng… năm… Bên giao chứng từ:……………… Bên nhận chứng từ:………………… Chức vụ:………………… Chức vụ:…………………… STT Tên chứng từ Số lƣợng Ghi Ngày giao nhận chứng từ ** Chú thích:……………………………………………………………………… Bên giao Bên nhận (Ký tên) (Ký tên) Công ty cử kế toán Công ty xuống đội để tổng hợp chứng từ tổng hợp chi phí sản xuất phát sinh đội thông qua việc nhập liệu vào Kế toán máy Điều tránh nhầm lẫn, chứng từ đội Hơn nữa, công ty cần xây dựng kho chứng từ riêng, đảm bảo chứng từ phân loại, cất giữ hợp lý, ngăn nắp, khoa học, thuận lợi cho việc tìm kiếm, ghi chép kế toán Kho chứng từ cần phải có biện pháp bảo quản thích hợp tránh mối mọt mục nát, ẩm ướt gây hư hỏng ảnh hưởng đến công việc hạch toán lập báo cáo Công ty cần lập mức phát phù hợp cá nhân gây mát, hư hỏng chứng từ 3.2.3 Hoàn thiện công tác quản lý chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Tại việc giữ nguyên vật liệu chân công trình công ty, điều dễ gây mát công trình Chính vậy, công ty cần đưa mức xử phạt thích đáng dành cho cá nhân gây thiệt hại, thiếu hụt việc lưu giữ nguyên vật liệu Mặt khác, thay 91 ang tính trực tiếp chi phí vào TK chi phí, để tránh mát NVL giai Công ty ông, Công ty cần sử dụng TK 141- Tạm ứng để kiểm soát chất lượng NVL đ đoạn Trong phần chi phí NVL trực tiếp, số mặt hàng quan trọng bê tông, vôi, vữa,… nhập kho, kế toán cần lập Phiếu Nhập xuất thẳng thay lập theo hệ thống Phiếu nhập kho đến Phiếu xuất kho, điều gây lãng phí thời gian Ví dụ: Ngày 26/6/2015, đội XD 050 xuất bê tông thành phẩm 300, để phục vụ công trình Giảng đường trường Đại học Sư phạm Hà Nội II, trị giá bê tông 41.023.400 đồng Vậy, ta lập Phiếu nhập xuất thẳng theo biểu sau: Biểu số 3: Phiếu nhập xuất thẳng Công ty Cổ phần Thịnh hưng Thôn Tân Thành, Xã Yên Trị, Huyện Yên Thủy, Tỉnh Hòa Bình PHIẾU NHẬP XUẤT THẲNG Ngày 26 tháng năm 2015 Quyển: 01 số: … Công trình: giảng đường ĐHSPHN2 Họ tên người giao hàng: Nguyễn Đình Nam Địa chỉ: Công ty TNHH Vật liệu xây dựng An Phúc Số hóa đơn: 0005789 Số seri: AP/11P Nội dung: Nhập xuất thẳng bê tông TK có: 331 STT Mã số TK TKCP Đơn vị Số Đơn giá Thành tiền Tên hàng lượng hóa 621 M3 58 707.300 41.023.400 Bê tông NL0182 152 TP 300 Cộng tiền hàng 41.023.400 Thuế GTGT 10% 41.023.40 Tổng cộng tiền toán 45.125.740 Số tiền viết chữ: Bốn mươi năm triệu trăm hai mươi lăm nghìn bảy trăm bốn mươi đồng./ Nhập, ngày 26 tháng năm 2015 Người giao hàng Người nhận hàng Người lập phiếu Thủ kho (Ký tên) (Ký tên) (Ký tên) (Ký tên) 92 3.2.4 Hoàn thiện công tác quản lý chi phí nhân công trực tiếp Thứ 1: Công ty nên có kế hoạch phân công, bố trí số lượng công nhân trực tiếp xây lắp hợp lý Để tránh việc làm dở dang công việc công nhân bỏ dở, công ty nên lập hợp đồng để xác nhận lại công việc công nhân lao động Ban lãnh đạo công ty cần linh hoạt việc định thuê lao động bên hay không nhận CT, HMCT có giá trị lớn, tránh rơi vào tình trạng chậm tiến độ lao động thi công Bên cạnh đó, công ty cần giám sát chặt chẽ giấc làm việc lao động nhằm tránh tình trạng muộn sớm, thiếu ý thức, trách nhiệm trình làm việc làm ảnh hưởng tới chất lượng thi công công trình Thứ 2: Theo Bảng phân bố lương khoản trích theo lương chương 2, ta thấy, kế toán tính nhầm cột tổng cộng chi phí tiền lương nhân công trực tiếp sản xuất sản phẩm, kế toán nhầm tưởng 360.000 đồng tiền ăn ca không thuộc chi phí nhân công trực tiếp, kế toán trừ phần tiền ăn ca dẫn đến sai sót Sau kế toán sửa đổi, kế toán lập lại bảng phân bổ tiền lương khoản trích theo lương sau: 93 Biểu số 4: Bảng phân bổ lƣơng khoản trích theo lƣơng BẢNG PHÂN BỔ LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG CÔNG TRÌNH THI CÔNG: GIẢNG ĐƢỜNG ĐHDSPHN2 Tháng năm 2015 - ĐỘI XÂY DỰNG 050 TK 334 - Phải trả lao động TT TK 335 TK 338 - Các khoản phải trả TK622 - CPNCTT - Trong danh sách - Thuê Lƣơng Các khoản khác Cộng có TK BHXH 3382 334 BHYT 3383 BHTN 3384 KPCĐ 3389 Cộng có TK338 10 11 12 98.181.000 7.860.000 106.041.000 106.041.000 98.181.000 7.860.000 106.041.000 106.041.000 - - - TK623 - CPSDMTC 4.037.745 360.000 4.397.745 TK627 - CPSXC 11.111.535 1.320.000 12.431.535 TK334 - Phải trả lao động Cộng Tổng cộng Chi Đối tƣợng sử dụng 113.330.280 9.540.000 122.870.280 4.397.745 12.883.860 2.147.310 715.770 1.431.540 5.726.160 1.073.655 715.770 18.610.020 3.220.965 1.431.540 1.431.540 17.178.480 29.610.015 7.515.585 7.515.585 24.694.065 Ngày 30 tháng năm 2015 Kế toán trưởng (Ký tên) Người lập (Ký tên) 94 147.564.345 3.2.5 Hoàn thiện công tác quản lý chi phí sản xuất chung Công ty cần tiến hành lập Dự phòng bảo hành công trình nhằm tránh tình trạng chi phí kỳ tăng cách bất thường Tiến hành lập Dự phòng bảo hành công trình Trong hợp đồng chủ đầu tư Công ty Cổ phần Thịnh Hưng, có cam kết hai bên Công ty đảm bảo CT, HMCT có tỷ lệ bảo hành 3% Và thời gian bảo hành công trình, hạng mục công trình năm, kể từ ngày công trình hoàn thành bàn giao Vậy, kế toán cần lập Dự phòng bảo hành trích trước thông qua TK 352- “Dự phòng phải trả” Việc trích lập dự phòng bảo hành công trình xây dựng thực cho công trình, hạng mục công trình hoàn thành, bàn giao kỳ − Số dự phòng bảo hành công trình cần lập= Tổng giá thành SPXL *3% = 2.383.967.339 đồng * 3% = 71.519.020,17 đồng Khi xác định số dự phòng phải trả chi phí bảo hành công trình xây dựng, ghi: Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung 71.519.020,17 đồng Có TK 352 – Dự phòng phải trả (3522) 71.519.020,17 đồng − Hết thời hạn bảo hành công trình xây dựng, công trình bảo hành số dự phòng phải trả bảo hành công trình xây dựng lớn chi phí thực tế phát sinh số chênh lệch phải hoàn nhập, ghi: Nợ TK 352 – Dự phòng phải trả (3522) 71.519.020,17 đồng Có TK 711 – Thu nhập khác 71.519.020,17 đồng Từ hợp đồng giao nhận công trình, đảm bảo dự phòng, kế toán công ty ghi nhận phần tiền dự phòng vào Nhật ký chung, từ Nhật ký chung lên Sổ TK 627- Chi phí sản xuất chung Từ chứng từ, kế toán công ty ghi nhận tiếp vào sổ chi tiết TK 627, sau lên bảng tổng hợp chi phí sản xuất chung Đây sở giúp tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp 95 Biểu số 5: Sổ TK 627 (sau trích dự phòng) SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN (Trích) TÀI KHOẢN: 627 - CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG VỤ VIỆC: THI CÔNG CÔNG TRÌNH GIẢNG ĐƯỜNG ĐHSPHN Từ ngày: 01/6/2015 đến ngày 30/6/2015 Số dƣ nợ đầu kỳ: NT GS 2/6 30/6 30/6 30/6 Chứng từ Số hiệu NT PXK39 HĐ0000014 PC12 HĐ0078563 PC15 BPBL020 30/6 02/6 30/6 Xuất NVLSXC: Bóng đèn, thước lõi thép, dây mạng TTTM Chi phí điện tiêu thụ Số phát sinh Nợ 152 2.455.000 111 2.677.100 30/6 TTTM Dịch vụ viễn thông 111 750.000 30/6 Lương NVQL 334 12.431.535 30/6 338 17.178.480 30/6 Các khoản trích lương NCTT, NC điều khiển MTC, NVQL đội BPBL020 30/6 TK ĐỨ Diễn giải 30/6 BPBKH10 30/6 Chi phí khấu hao TSCĐ 214 637.500 30/6 BBBG 30/6 Trích lập dự phòng bảo hiểm công trình 352 71.519.020,17 30/6 PKT 30/6 K/c CPSXC công trình 154 Có 107.648.635,17 Tổng số phát sinh nợ: 107.648.635,17 Tổng số phát sinh có: 107.648.635,17 Số dƣ nợ cuối kỳ: Ngày 30 tháng năm 2015 Kế toán trưởng (Ký tên) Người ghi sổ (Ký tên) 96 KẾT LUẬN Sau thời gian thực tập với hướng dẫn cô giáo Thạc sỹ Nguyễn Thu Hoài giúp đỡ thành viên Công ty Cổ phần Thịnh Hưng, em hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp với đề tài "Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty Cổ phần Thịnh Hưng" Công ty Cổ phần Thịnh Hưng doanh nghiệp xây lắp khác không ngừng hoàn thiện để tồn phát triển Đặc biệt công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm ngày công ty quan tâm, trọng Việc hạch toán chi phí sản xuất cách xác, tính tính đủ giá thành sản phẩm xây lắp góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho Ban lãnh đạo công ty đưa định kịp thời, đắn nhằm thu lợi nhuận cao mà góp phần quan trọng việc quản lý sử dụng vốn Khi tiến hành thực khóa luận, em tìm hiểu kiến thức kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp, có hội tiếp xúc với thực tế, thấy cách vận dụng chế độ kế toán vào thực tế nhằm nâng cao hiểu biết thân Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn cô giáo Thạc sỹ Nguyễn Thu Hoài bác, cô chú, anh chị phòng Kế toán Công ty Cổ phần Thịnh Hưng tận tình giúp đỡ em hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp Hà Nội, ngày 29 tháng năm 2015 Sinh viên Lý Thu Hà 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 Chế độ kế toán doanh nghiệp Hệ thống tài khoản kế toán; Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng năm 2006 Bộ trưởng Bộ tài Quyển 1NXB Tài Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp xây lắp kế toán đơn vị chủ đầu tư' Kèm theo văn kế toán số quy định xây dựng bản_ NXB Thống kê_ PGS.TS Võ Văn Nhị PGS.TS Võ Văn Nhị – Kế toán tài – NXB Tài – 2010 http://niceaccounting.com/HTTK/6/623.html http://113.190.233.206:8081/dspace/simplesearch?location=%2F&query=x%C3%A2y+l%E1%BA%AFp&rpp=10&sort_b y=score&order=desc 98
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần thịnh hưng , Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần thịnh hưng , Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần thịnh hưng , Giáo viên hƣớng dẫn : Th.s Nguyễn Thu Hoài Sinh viên thực hiện : Lý Thu Hà, Kết cấu khóa luận, 3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên, Sơ đồ 1. 2: Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp, Sơ đồ 1. 6: Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công- MTC thuê ngoài, 5 Đặc điểm tổ chức hạch toán theo phƣơng thức khoán gọn trong doanh nghiệp xây lắp, Sơ đồ 2. 1: Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất, Biểu số 2. 10: Nhật ký sử dụng Máy thi công, Biểu số 2. 12: Sổ cái tài khoản 623, Bảng 2. 10 : Bảng trích nộp các khoản trích theo lƣơng tháng 6 năm 2015, Bảng 2. 11: Bảng thanh toán tiền lƣơng bộ phận quản lý công trình- tháng 6/2015, Biểu số 2. 13: Phiếu xuất kho phục vụ quản lý công trình, Bảng 2. 12 : Bảng trích khấu hao tài sản cố định, Biểu số 2. 16: Sổ chi tiết TK 627, Biểu số 2. 18: Nhật ký chung tháng 6 năm 2015 (Trích), Biểu số 3. 3: Phiếu nhập xuất thẳng, Biểu số 3. 5: Sổ cái TK 627 (sau khi trích dự phòng)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay