QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH (VCB HCM)

94 162 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 12:04

QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH (VCB HCM)QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH (VCB HCM)QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH (VCB HCM)QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH (VCB HCM)QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH (VCB HCM) 1 CHƢƠNG 1.1 L Trong thời đại ngày nay, với phát triển cao kinh tế - xã hội, thị trường ngày mở rộng phát triển mối quan hệ kinh tế khu vực quốc tế Đây điều kiện thuận lợi để hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung hoạt động ngân hàng nói riêng phát triển Tuy nhiên, mức độ rủi ro tiềm ẩn kinh tế đại nhiều hơn, gắn liền với hội thách thức mà kinh tế hội nhập đem lại Hoạt động ngân hàng có quan hệ mật thiết, hữu với khách hàng kinh tế thông qua trình thực hoạt động kinh doanh, hoạt động dịch vụ ngân hàng huy động vốn, cho vay vốn, toán hoạt động dịch vụ khác Hoạt động tín dụng nghiệp vụ chủ yếu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, mang lại nguồn thu nhập lớn cho ngân hàng Tuy nhiên, hoạt động tín dụng chứa đựng nhiều rủi ro tổn thất tín dụng tổn thất lớn hoạt động ngân hàng Rủi ro tín dụng song hành với hoạt động tín dụng, loại bỏ hoàn toàn rủi ro tín dụng mà phải quản trị rủi ro tín dụng cách khoa học, toàn diện có hệ thống nhằm nhận diện, kiểm soát, phòng ngừa giảm thiểu tổn thất, ảnh hưởng bất lợi rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng Quản trị rủi ro tín dụng vấn đề khó khăn thiết ngân hàng thương mại Việt Nam Từ thành lập đến nay, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Chi nhánh Hồ Chí Minh lấy quyền lợi khách hàng phát triển bền vững làm phương châm hoạt động, lấy lợi nhuận làm thước đo hoạt động kinh doanh Trong năm qua, ngân hàng có đóng góp không nhỏ cho phát triển lĩnh vực tài - ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng kinh tế nói chung, đồng thời đạt số kết định quản trị rủi ro tín dụng Song, môi trường kinh doanh đầy biến động, rủi ro tín dụng ngày trở nên đa dạng hình thức, phức tạp mức độ, có khả xảy Những áp lực trình hội nhập, đặc biệt lĩnh vực tài đặt ngân hàng trước thách thức to lớn Trong điều kiện phải cạnh tranh mạnh mẽ với ngân hàng nước nước sân nhà, vấn đề hoàn thiện nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro tín dụng giữ vị trí trung tâm hoạt động ngân hàng Trong đó, công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Chi nhánh Hồ Chí Minh chưa đổi kịp thời theo tiêu chuẩn quốc tế, công tác đo lường, đánh giá kiểm soát rủi ro tín dụng chưa chặt chẽ Việc xây dựng hệ thống quản trị rủi ro nói chung quản trị rủi ro tín dụng nói riêng có vai trò sống hoạt động ngân hàng Quản trị rủi ro tín dụng tốt góp phần mang lại an toàn cho hoạt động ngân hàng phòng ngừa rủi ro tiềm ẩn tương lai, chọn đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Chi nhánh Hồ Chí Minh” làm đề tài luận văn thạc sĩ ngành Tài – Ngân hàng, qua đề xuất giải pháp để hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Chi nhánh Hồ Chí Minh giai đoạn nước ta ngày hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới 1.2 1.2.1 Mục tiêu chung hân tích thực trạng công tác QTRRTD VC HCM, từ đưa giải pháp, đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác QTRRTD VCB HCM 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Nghiên cứu, hệ thống hóa l luận RRTD QTRRTD VC HCM hân tích đánh giá thực trạng RRTD công tác QTRRTD VCB HCM, nguyên nhân hạn chế, tồn công tác QTRRTD để từ đề giải pháp khắc phục hạn chế, tồn đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác QTRRTD VC HCM 1.3 Tín dụng ngân hàng nói chung, QTRRTD nói riêng vấn đề nhà nghiên cứu chuyên gia quan tâm Thời gian gần đây, có nhiều công trình nghiên cứu RRTD QTRRTD nói chung, cho NHTM hay cho vài NH điển hình nói riêng nhằm nâng cao công tác QTRRTD, kể đến công trình nghiên cứu sau: Đinh Quyết (2012) Rủi ro tín dụng Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An – Thực trạng giải pháp khắc phục, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Huế Luận văn phân tích thực trạng nhân tố ảnh hưởng tới RRTD Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An Luận văn đưa nhóm giải pháp nhằm khắc phục RRTD Chi nhánh ngân hàng Nguyễn Đức Tú (2012) Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân Luận án đề xuất khái niệm RRTD, khác biệt với quan điểm nhiều chuyên gia kinh tế nhà quản l thực tiễn Việt Nam, nhấn mạnh khả xảy khác biệt không mong muốn thu nhập thực tế thu nhập kỳ vọng hạn, nhận đầy đủ gốc lãi RRTD dẫn đến tổn thất tài tức giảm thu nhập ròng giảm giá trị thị trường vốn Khái niệm sở l luận quan trọng để xác định nội dung cụ thể hoạt động QTRRTD Luận án phát triển hệ thống l luận QTRRTD áp dụng cho NH với nội dung là: Xây dựng mô hình QTRRTD theo hướng tiếp cận phương pháp QTRRTD đại; Áp dụng mô hình đánh giá RRTD; Nâng cao hiệu tính minh bạch QTRRTD ngân hàng, nên xây dựng sách tín dụng từ khâu hậu kiểm, tư vấn đến định quản l khoản vay dựa hệ thống phân tích rà soát tín dụng Nguyễn Tuấn Anh (2012) Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân Luận án có đóng góp mặt học thuật, l luận Áp dụng quan niệm mặt RRTD QTRRTD vào bối cảnh NH Việt Nam giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế Luận án đưa hệ thống đầy đủ tiêu chí định tính định lượng để đánh giá hiệu công tác QTRRTD NHTM Việt Nam – điều mà nghiên cứu trước Việt Nam chưa đưa đầy đủ Các nội dung tiêu chí đánh giá sở khoa học quan trọng để xây dựng đảm bảo thành công cho chiến lược QTRRTD hoàn thiện NHTM Việt Nam nói chung Ngân hàng Nông nghiệp hát triển nông thôn Việt Nam nói riêng Trên sở sử dụng hệ thống tiêu chí xây dựng, Luận án nhiều hạn chế QTRRTD Ngân hàng Nông nghiệp hát triển nông thôn Việt Nam như: Mô hình QTRR nhiều lạc hậu; Hệ số CAR thấp so với NHTM quốc doanh khác; Cơ cấu vốn chủ sở hữu thấp; Hệ thống đánh giá chấm điểm khách hàng chưa đánh giá khả khách hàng mang tính hình thức; Công tác phân loại nợ chưa thực đầy đủ, việc trích lập dự phòng rủi ro chưa thực hoàn hảo Luận án đưa khuyến nghị tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro Ngân hàng Nông nghiệp hát triển nông thôn Việt Nam đề xuất nhấn mạnh cần nhanh chóng thay đổi mô hình QTRRTD, thành lập Ủy ban quản trị rủi ro, phân công lại chức nhiệm vụ đơn vị, xây dựng hệ thống báo cáo theo chuẩn quốc tế Luận án đưa số kiến nghị NN, NHNN số ngành có liên quan tập trung vào hoàn thiện mộ trường pháp l , cụ thể việc chứng nhận quyền sử dụng đất địa phương, sửa đổi Luật đất đai, quy chế xử l phát tài sản, sửa đổi  Nhận xét chung Các đề tài tập trung phân tích thực trạng RRTD, QTRRTD từ số liệu đơn vị thời kỳ khác Tuy nhiên vào thời kỳ, công tác QTRRTD lại cần NH nhìn lại đưa sách, giải pháp phù hợp với tình hình Mỗi đề tài có nội dung riêng đáng để tham khảo học hỏi kinh nghiệm thực LV Trên sở đúc kết vấn đề đề tài nêu đưa ra, giai đoạn có nhiều văn bản, sách mới, trước hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN, gia nhập T , cần phải đổi công tác QTRRTD có giải pháp cho phù hợp với tình hình hội nhập kinh tế giới 1.4 ƣ 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: nhận dạng rủi ro, đo lường rủi ro, phân tích nguyên nhân gây RRTD đưa biện pháp nhằm kiểm soát, hạn chế, phòng ngừa rủi ro giải pháp tài trợ rủi ro hoạt động TD VCB HCM - Khách thể nghiên cứu: an lãnh đạo NH, C TD làm việc VCB HCM khách hàng có quan hệ tín dụng với VC HCM 1.4.2 hạm vi nghiên cứu Nội dung nghiên cứu: đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề l luận thực tiễn, nguyên nhân dẫn đến rủi ro hoạt động cho vay, trực trạng QTRRTD giai đoạn 2013 – 2015 VC HCM, từ đưa giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác QTRRTD VC HCM thời gian tới 1.4.2.1 Phạm vi không gian: tập trung nghiên cứu hoạt động QTRRTD VCB HCM 1.4.2.2 Phạm vi thời gian + Số liệu thứ cấp: năm từ 2013 đến 2015 qua số liệu hoạt động báo cáo thường niên VCB HCM + Số liệu sơ cấp: kết khảo sát tiến hành từ tháng 03 năm 2016 đến tháng 04 năm 2016 1.5 P ƣơ hương pháp nghiên cứu chủ yếu phương pháp định tính thực kết hợp với phương pháp: hương pháp thống kê mô tả, hương pháp phân tích so sánh, hương pháp điều tra khảo sát, hương pháp chọn mẫu 1.6 N Luận văn đưa giải pháp đóng góp để góp phần hoàn thiện công tác QTRRTD VC HCM Luận văn số hạn chế hoạt động mà VC HCM cần phải xây dựng đề giải pháp hoàn thiện để QTRRTD cách hiệu Cụ thể  Nhóm giải pháp sách TD  Nhóm giải pháp hoàn thiện công tác nhận dạng RRTD  Nhóm giải pháp hoàn thiện mô hình QTRRTD  Nhóm giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát RRTD  Nhóm giải pháp hoàn thiện công tác cán khoa học công nghệ  Nhóm giải pháp phòng ngừa RRTD việc liên kết đồng TCTD 1.7 Luận văn nghiên cứu gồm chương C ƣơ C ƣơ Cơ C ƣơ P CP N C ƣơ C ƣơ N ng ƣơ C H C T U N ƣơ N Trong chương LV chủ yếu giới thiệu khái quát tính cấp thiết chọn đề tài nghiên cứu, đưa mục tiêu nghiên cứu giới thiệu khái quát tình hình nghiên cứu LV trước Ngoài ra, LV nêu r đối tượng giới hạn phạm vi cần nghiên cứu từ đưa số phương pháp nghiên cứu thích hợp Chương tổng hợp đóng góp LV phù hợp với tình hình hoạt động định hướng phát triển VC HCM góp phần nâng cao lực QTRRTD VC HCM trình hội nhập phát triển CHƢƠNG CƠ 2.1 ộ N N I N NG ấ 2.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng Theo Trầm Thị Xuân Hương (2013) “Tín dụng hình thức sử dụng vốn ngân hàng thông qua việc chuyển giao vốn tín dụng cho khách hàng hình thức tiền tài sản mà khách hàng cam kết hoàn trả nợ lãi hạn” 2.1.2 Vai trò tín dụng ngân hàng kinh tế Là phương tiện thúc đẩy kinh tế phát triển tăng trưởng Một công cụ sách tiền tệ quốc gia Góp phần củng cố tăng cường chế độ hạch toán kinh tế cho DN Tạo điều kiện phát triển quan hệ kinh tế quốc gia với quốc tế 2.1.3 Phân loại tín dụng ngân hàng 2.1.3.1 Căn vào thời hạn tín dụng Tín dụng ngắn hạn: khoản vay có thời hạn đến năm, thường sử dụng vay bổ sung thiếu hụt tạm thời vốn lưu động phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt cá nhân Tín dụng trung hạn: khoản vay có thời hạn năm đến năm; cung cấp để mua sắm tài sản cố định, cải tiến đổi kỹ thuật, mở rộng xây dựng công trình nhỏ có thời gian thu hồi vốn nhanh Tín dụng dài hạn: khoản vay có thời hạn năm Loại TD sử dụng để cung cấp vốn cho xây dựng bản, cải tiến mở rộng sản xuất với quy mô lớn 2.1.3.2 Căn vào mục đích sử dụng vốn Tín dụng sản xuất lưu thông hàng hóa: loại cấp phát TD cho doanh nghiệp chủ thể kinh tế khác tiến hành sản xuất lưu thông hàng hóa Tín dụng tiêu dùng: hình thức cấp phát TD cho cá nhân để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng Tín dụng học tập: hình thức cấp phát TD để phục vụ việc học tập sinh viên Ngoài ra, vào mục đích sử dụng vốn có nhiều hình thức TD khác 2.1.3.3 Căn vào đối tượng trả nợ Tín dụng trực tiếp: hình thức TD mà người vay người trực tiếp trả nợ Tín dụng gián tiếp: hình thức TD mà người vay người trả nợ hai đối tượng khác 2.1.3.4 Căn vào tính chất khoản vay Tín dụng có đảm bảo: khoản vốn TD phát có hàng hóa, vật tư tài sản tương đương đảm bảo Tín dụng đảm bảo: khoản TD phát không cần có hàng hóa, vật tư, TSĐ mà dựa vào uy tín, tín nhiệm tổ chức, cá nhân để cấp vốn TD 2.2 Cơ 2.2.1 Cơ sở l luận rủi ro tín dụng 2.2.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng Theo Trần Huy Hoàng (2011) “Rủi ro tín dụng loại rủi ro phát sinh trình cấp tín dụng ngân hàng, biểu thực tế qua việc khách hàng không trả nợ trả nợ không hạn cho ngân hàng” 2.2.1.2 hân loại rủi ro tín dụng * Rủi ro giao dịch Là hình thức RRTD mà nguyên nhân phát sinh hạn chế trình giao dịch xét duyệt cho vay, đánh giá khách hàng Rủi ro giao dịch bao gồm rủi ro lựa chọn, rủi ro đảm bảo rủi ro nghiệp vụ Rủi ro giao dịch có ba phận: Rủi ro ựa ch n: rủi ro liên quan đến trình đánh giá, phân tích TD NH chọn lựa phương án vay vốn có hiệu để định cho vay Rủi ro ảo ảm: phát sinh từ tiêu chuẩn đảm bảo điều khoản hợp đồng cho vay, loại TSĐ , chủ thể đảm bảo, cách thức đảm bảo mức cho vay trị giá TSĐ Rủi ro nghiệp vụ: rủi ro liên quan đến công tác quản l khoản vay hoạt động cho vay, bao gồm việc sử dụng hệ thống xếp hạng rủi ro kỹ thuật xử l khoản cho vay có vấn đề * Rủi ro danh mục Là hình thức RRTD mà nguyên nhân phát sinh nguyên nhân khách quan từ kinh tế, môi trường, ngành nghề nên khó giảm thiểu rủi ro rủi ro nguyên nhân chủ quan gây nên giảm thiểu nhờ đa dạng hóa cho vay để phân tán rủi ro Rủi ro danh mục phân chia làm hai loại: Rủi ro nội tại: xuất phát từ yếu tố, đặc điểm riêng, mang tính riêng biệt bên chủ thể vay ngành, lĩnh vự kinh tế Nó xuất phát từ đặc điểm hoạt động đặc điểm sử dụng vốn khách hàng vay vốn Rủi ro t p trung: trường hợp NH tập trung vốn cho vay nhiều số khách hàng, cho vay nhiều DN hoạt động ngành, lĩnh vực kinh tế; vùng địa l định; loại hình cho vay có rủi ro cao 2.2.1.3 Tác động rủi ro tín dụng * Đối với ngân hàng Nếu khoản cho vay bị thất thoát, không thu hồi NH phải sử dụng nguồn vốn để trả cho người gửi tiền, đến lúc NH đủ nguồn vốn để trả cho người gửi tiền NH rơi vào tình trạng khả toán, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín NH, NH dẫn đến phá sản Như vậy, RRTD có ảnh hưởng lớn đến hoạt động NH, ảnh hưởng đến uy tín NH * Đối với kinh tế - xã hội ản chất chức NH tổ chức trung gian tài chính, huy động vốn nhàn rỗi kinh tế tổ chức cá nhân có nhu cầu vay lại Do đó, quyền sở hữu khoản cho vay thực chất quyền sở hữu người gửi tiền vào NH Hoạt động NH liên quan đến nhiều cá nhân, nhiều lĩnh vực kinh tế, vậy, NH gặp phải RRTD hay bị phá sản người gởi tiền hoang mang lo sợ ạt kéo rút tiền không NH mà NH khác làm cho toàn hệ thống NH gặp khó khăn NH phá sản ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh DN tiền trả lương công nhân, mua 10 nguyên vật liệu Lúc giá hàng hóa tăng, thất nghiệp tràn lan, xã hội ổn định, kinh tế lâm vào suy thoái RRTD châm ngòi cho khủng hoảng tài ảnh hưởng đến khu vực giới RRTD gây thiệt hại lớn phạm vi rộng, không lường trước kinh tế – xã hội Do đó, việc phòng ngừa hạn chế RRTD vấn đề đặt biệt quan tâm không phạm vi NH, mà kinh tế Một cách khác, việc QTRRTD nhằm phòng ngừa hạn chế RRTD NH vô quan trọng 2.2.1.4 Các biểu nhận dạng rủi ro tín dụng ngân hàng * Hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng Thị trường cung cấp đầu vào DN có vấn đề, làm ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường DN Thị trường tiêu thụ sản phẩm bão hòa, bị thu hẹp DN có định tức vội vã hoạt động kinh doanh, DN thực mua bán trước thu xếp tài chính, có gia tăng bất thường hàng tồn kho áo cáo quản l tài cỏi Các chức điều hành phân công xử l công việc thể chấp vá Đặt giá bán hàng hóa dịch vụ cách không thực tế Những thay đổi quản l , quyền sở hữu nhân vật chủ chốt Chậm trễ việc phản ứng lại với xuống thị trường điều kiện kinh tế * áo cáo tài khách hàng Ngân hàng không nhận báo cáo tài từ người vay cách kịp thời Khả khoản giảm Những thay đổi nhanh chóng tài sản cố định Xuất khoản nợ mà công ty vay cho vay cán cổ đông công ty Doanh số bán hàng giảm gia tăng cách bất thường, nhanh chóng Có chênh lệch lớn tổng doanh thu thu nhập ròng 80 có biện pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro từ k hợp đồng TD Về mặt kỹ thuật, điều thực VC HCM trang bị hệ thống máy tính nối mạng có tốc độ xử l thông tin cao đầu tư tiền để thuê công ty phần mềm viết phương trình hợp tác trao đổi, học tập chuyển giao công nghệ từ nước khu vực có trình độ phát triển tương đương với Việt Nam Malaysia, Thái lan Về người, VC HCM có hòng công nghệ thông tin với lực lượng chuyên viên vững vàng chuyên môn thông thạo kiến thức nghiệp vụ NH đội ngũ vận hành, sử dụng công nghệ cách có hiệu cao Đầu tư để có hệ thống phân tích định lượng RRTD tiên tiến h n tốn nhiều chi phí, xét lâu dài VC HCM lợi nhiều nhờ kiểm soát quản l rủi ro, sở định lượng cụ thể rủi ro, VC HCM cân nhắc rủi ro lợi nhuận thu để định đầu tư đắn, từ nâng cao lợi nhuận cho NH 4.3.4 Nhóm giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát RRTD Hoàn thiện mô hình kiểm tra, kiểm soát nội VC HCM, bảo đảm tính độc lập kiểm tra, kiểm soát, hoàn thiện phương pháp kiểm tra, kiểm soát theo chuẩn mực quốc tế, công tác kiểm tra, kiểm soát phải thực thường xuyên hoạt động tín dụng VC HCM, khoản vay có giá trị lớn cần phải thông qua phận kiểm soát nội để góp phần hạn chế rủi ro Tăng cường kiểm tra, giám sát vốn cho vay, sau cho vay xử l nợ xấu song song với việc nâng cao chất lượng thẩm định, lực thẩm định rủi ro Đối với khoản vay chuyển nợ hạn khách hàng gặp khó khăn tài chính, VC HCM cần phối hợp chặt chẽ với khách hàng khách hàng đưa phương án kinh doanh hợp l , có khả thay đổi tình hình để tái cấu lại nợ Điều có tác dụng động viên, khuyến khích khách hàng tạo nguồn cho khách hàng trả nợ tốt Nâng cao lực thẩm định, tránh sai sót C TD biện pháp bồi dưỡng nghiệp vụ có liên quan; đào tạo, nâng cao tính chuyên nghiệp công tác thẩm định; khai thác tốt hệ thống thông tin cập nhật thường xuyên để 81 không bị lạc hậu Hình thành hệ thống tín hiệu rủi ro quản l cho vay: sau cấp TD, VC HCM phải quan tâm để quay trở hạn đầy đủ ất biểu không bình thường, không với điều kiện phân tích TD ảnh hưởng tới khả hoàn trả hạn cuả khoản vay Vì vậy, VC HCM phải đưa hệ thống tín hiệu báo trước rủi ro để có biện pháp điều chỉnh thích hợp VC HCM phải tiến hành duyệt lại khoản vay bao gồm kiểm tra hoạt động số khoản vay tất khoản vay NH ản chất việc duyệt lại phân tích tín dụng khác với giai đoạn trước “ ã c khoản va ” Mục đích việc kiểm soát sau cho vay để sớm tìm khoản vay có khả gặp khó khăn, phát chểnh mảng kiểm tra theo d i nhân viên cho vay, bắt buộc phải có giấy tờ vay thống đảm bảo tuân thủ sách tín dụng quy định VC HCM hỗ trợ việc hình thành dự trữ bù đắp tổn thất cho vay Sau kiểm soát khoản cho vay tuỳ vào mức độ đánh VC HCM có tác động điều chỉnh Các tác động mang tính chất phi tài yêu cầu bổ sung thêm thông tin kế hoạch sản xuất kinh doanh thay đổi thị trường, tường trình vấn đề liên quan đến khả thay đổi quản trị doanh nghiệp ên cạnh đó, VC HCM áp dụng đồng thời riêng lẽ biện pháp tài thường biện pháp tác động lãi suất khối lượng tiền vay Khi xét thấy độ RRTD khoản vay chưa tới hạn trả, VCB HCM cần phải áp dụng đồng thời biện pháp phòng ngừa sau: a) Yêu cầu tăng thêm đảm bảo TD Trong trường hợp khách hàng phải tăng thêm số giấy tờ đảm bảo VC HCM phải tiến hành thẩm định tiếp đảm bảo mới, không đủ không đạt VC HCM tiến hành thu hồi khoản nợ không đảm bảo b) VCB HCM định lại giá cho vay tức điều chỉnh lãi suất cho vay Như biết lãi suất giá hàng hoá - tín dụng, mức lãi suất không phụ thuộc vào chi phí NH mà phụ thuộc vào độ rủi ro khoản cho vay 82 Thứ năm: VC HCM điều chỉnh lại quỹ dự phòng phòng ngừa rủi ro theo kết phân loại cho vay trường hợp có biến động xếp loại cho vay theo mức độ rủi ro Việc thay đổi quỹ dự phòng đảm bảo an toàn hơn, VC HCM chấp nhận mức độ rủi ro trường hợp rủi ro phổ biến, tránh tượng co cụm, thừa vốn cho vay không giám cho vay Tăng cường kiện toàn hoạt động kiểm soát nội bộ: với mạng lưới ngày mở rộng VC HCM, việc nắm bắt xác tình hình tài luân chuyển tiền tệ, tín dụng đơn vị có vai trò quan trọng hoạt động phòng ngừa hạn chế RRTD Hoạt động kiểm soát kiểm soát nội phát huy chức góp phần quan trọng để đơn vị phát rủi ro hoạt động đơn vị trực thuộc vốn ngày mở rộng xu phát triển hoạt động kinh doanh tín dụng Việc kết hợp việc kiểm toán, kiểm soát nội từ bên kiểm toán độc lập từ bên chặt chẽ làm hạn chế đến mức tối thiểu việc che dấu RRTD, qua phát xử l kịp thời Nhờ đó, RRTD tiềm tàng phát sớm có khả giảm Nh m giải pháp hoàn thiện công tác cán ộ khoa h c công nghệ VC HCM nên đặc biệt trọng đến việc quản l , đào tạo trình độ, kỹ đạo đức phòng ngừa RRTD cho cán Con người khâu có nghĩa định cho thành công thất bại hoạt động kinh doanh, lại có nghĩa đặc biệt quan trọng công tác phòng ngừa RRTD Việc đào tạo ứng dụng công nghệ đại kỹ thuật phòng ngừa RRTD cao cấp mẻ nhiều khó khăn cho NH, việc đảm bảo đạo đức nghề nghiệp sử dụng cán thích hợp cho công tác phòng ngừa hạn chế RRTD khó khăn nhiều Đây nội dung công việc phức tạp mà phận chuyên trách quản trị rủi ro kết hợp với phận chức NH trực tiếp phải đảm nhiệm thực lãnh đạo an Giám đốc cách thường xuyên liên tục Hoạt động nên phải hình thành quy trình r ràng, hiệu để có ảnh hưởng tích cực thực cải thiện lực đạo đức 83 nguồn nhân lực hoạt động lĩnh vực hoạt động nhạy cảm kinh doanh tiền tệ, TD VC HCM cần phải hạn chế đến mức tối đa tiến tới chấm dứt h n tình trạng nhận nhân viên vào làm việc không qua tuyển chọn; nên bố trí cán có lực, trình độ tâm huyết sang làm công tác TD, điều chỉnh cán phận khác bổ sung cho công tác TD Những cán sa sút phẩm chất, cố làm trái, tham ô lợi dụng không bố trí làm nghiệp vụ TD Quản l cán C TD công việc, sinh hoạt cách khoa học có hiệu Có biện pháp chủ động, tích cực việc quán triệt tư tưởng C TD, không cán bị lôi vào vấn đề tiêu cực Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ C TD, đào tạo C TD phải mang tính thường xuyên, liên tục Công tác đào tạo phải tập trung, kết hợp với tập huấn chổ, sinh hoạt nghiệp vụ Có sách sàng lọc, sử dụng có hiệu đội ngũ C TD Thực rà soát, đánh giá, phân loại C TD hàng năm để có hướng đào tạo, bổ sung kịp thời, tránh hụt hẫng đội ngũ C TD; chuẩn hóa C TD mặt định tính định lượng để tạo đội ngũ C TD mạnh toàn diện VC HCM cần đẩy mạnh việc thu hút nhân lực có trình độ cao, đãi ngộ nhân tài sách trả lương cao cho người lao động, tạo lập môi trường lao động có tính cạnh tranh cao, cung cấp hội thăng tiến cho cá nhân, giúp cho người lao động yên tâm làm việc, góp phần ổn định nguồn lao động cho chi nhánh Đổi sách đãi ngộ C TD, thực chế định đôi với chế tài, điều kiện chế thị trường hội nhập, phải nhanh chóng đổi chế độ lương, thưởng hợp l , cán có cống hiến nhiều, công việc có nhiều áp lực rủi ro cao Một NH có máy tổ chức cồng kềnh dựa tảng công nghệ hoạt động phát triển nguồn gốc cho RRTD phát sinh hoành hành Do đó, thực cấu lại cách sâu rộng hoạt động công nghệ NH giải pháp có vai trò then chốt việc nâng cao lực hoạt động phòng ngừa hạn chế RRTD Tôi xin đề xuất cấu trúc hoạt động NH theo định hướng sau: 84 là, lấy khách hàng thị trường làm đôi tượng trung tâm sở tích hợp dịch vụ NH thay phát triển chuyên môn hoá đơn theo nghiệp vụ Hai hoạt động nghiệp vụ xử l phân tán đơn lẻ cho chi nhánh trực thuộc Trong phạm vi khuôn khổ hạn hẹp khoá luận tốt nghiệp, xem xét ảnh hưởng trình tái cấu đến hoạt động phòng ngừa hạn chế RRTD Việc thay đổi cấu trúc tổ chức nhằm nâng cao hiệu hoạt động, mang lại tiện lợi tối đa cho khách hàng thông qua tích hợp dịch vụ NH hướng theo đốì tượng khách hàng (với phương thức giao dịch chủ yếu “một cửa”), NH có chuyển đổi tích cực thực hoạt động phòng ngừa hạn chế RRTD Các khâu nghiệp vụ xử l cách khoa học hợp l hơn, nằm phạm vi kiểm soát NH cách chặt chẽ hơn, giảm thiểu khả xảy rủi ro từ bên Kèm theo hệ thống thông tin khách hàng tổ chức cách hợp l hơn, tránh chồng chéo thu thập lại có toàn diện việc quản l đặc trưng tính chất cần nắm nhóm khách hàng Cùng với đó, việc chuyển đổi sang hệ thống xử l nghiệp vụ tập trung dựa tảng công nghệ thông tin đại tạo cho việc hình thành hệ thống toàn diện phục vụ hoạt động phòng ngừa hạn chế RRTD Thông tin xử l thông tin có vai trò then chốt hoạt động phòng ngừa hạn chế RRTD Nếu thông tin không cập nhật thường xuyên không xử l công cụ đại hoạt động phòng ngừa hạn chế rủi ro khó tiếp cận chuẩn mực thông lệ quốc tế hoạt động kinh doanh tiền tệ, tín dụng Vì thế, quy mô tính chất hoạt động tăng trưởng phát triển theo bề rộng lẫn chiều sâu, hệ thống quản l thông tin tín dụng không bao quát hết tính chất cần phải theo d i Vì vậy, đổi hệ thống quản l thông tin NH gắn liền với việc cấu lại hoạt động tổ chức cách sâu rộng mang lại cách hiệu toàn diện cho hoạt động phòng ngừa hạn chế RRTD 85 4.3.6 Nh m giải pháp phòng ng a rủi ro tín dụng ằng việc iên kết ồng ộ tổ chức tín dụng Trong nhiều giải pháp hạn chế RRTD, TCTD quan tâm nhiều đến việc xây dựng hệ thống giải pháp phòng ngừa hay kiểm soát rủi ro TCTD tự xây dựng chế quy định riêng lại điều chỉnh cho đối tượng khách hàng có quan hệ tín dụng toán với nhiều TCTD ởi nhiều trường hợp, TCTD r mưu lợi khách hàng đến quan hệ với tổ chức mình, dù gọi khách hàng truyền thông hay khách hàng ruột Do đó, để trang bị thêm công cụ phòng tránh, ngăn ngừa hạn chế rủi ro cách triệt TCTD, đòi hỏi liên kết đồng có hệ thống TCTD với Sở dĩ phải bàn đến chuyên mục vì, điều kiện nay, kinh tế phát triển theo chế mở, tổ chức kinh tế theo mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh nào, miễn họ có chút hội để làm Và với mục đích thực hội đó, tổ chức kinh tế không đủ tiềm lực tài nên không ngần ngại đến g cửa NH, chí nhiều dự án/ công trình, đồng vốn đối ứng họ tìm cách vay được, chưa kể đến kinh nghiệm thực dự án, công trình tức dự án/ công trình/ hồ sơ hay hoá đơn chứng từ đem vay nhiều TCTD Để hỗ trợ cho hoạt động TD hệ thống NH, Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) NHNN nơi cung cấp nguồn thông tin đáng tin cậy DN Tuy nhiên theo kiến đánh giá người trực tiếp làm công tác cho vay NH, đa số thông tin mà trung tâm cung cấp chưa đáp ứng yêu cầu số lượng lẫn yêu cầu chất luợng nên NH trình thẩm định khách hàng vay dựa thông tin tự tìm hiểu qua nguồn khác Trong xu hội nhập, với kinh tế mở Việc liên kết đồng TCTD hướng tất yếu mà NHTM hướng đến nhằm đạt hiệu cao kinh doanh VC HCM ngoại lệ từ mối liên kết giúp cho VC HCM nhiều công tác TD mình: 86 Thứ nhất, có thông tín qu báu nhìn nhận đánh giá khách hàng đắn Thứ hai, ngăn ngừa ham muốn mưu lợi khách hàng Thứ ba, nâng cao nghiệp vụ thông tin phận chuyên môn TCTD với -Thứ tư, tăng mối đoàn kết cộng đồng TCTD 44 á 4.4.1 Những đóng góp luận văn 4.4.1.1 Đánh giá thực trạng QTRRTD, luận văn đề cập đến kết đạt đồng thời số hạn chế QTRRTD, tìm nguyên nhân khách quan chủ quan dẫn đến hạn chế công tác QTRRTD 4.4.1.2 Áp dụng quan niệm mặt RRTD QTRRTD vào bối cảnh NH Việt Nam giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, luận văn đưa dấu hiệu để nhận biết RRTD, bao gồm nhóm dấu hiệu phát cảnh báo sớm rủi ro nhóm yếu tố nhận dạng rủi ro, cách đo lường RRTD, kiểm soát RRTD, công tác cán bộ, 4.4.1.3 Trên cở sở đó, luận văn đề xuất mô hình QTRRTD theo quy tắc chuẩn mực NH đại đáp ứng yêu cầu phát triển ổn định bền vững VC HCM; luận văn đưa giải pháp khắc phục hạn chế, góp phần hoàn thiện nâng cao hiệu QTRRTD, giải pháp nêu xuất phát từ thực tiễn yêu cầu công tác QTRRTD trình hội nhập kinh tế, tưởng hình thành cách có khoa học sở phân tích, đánh giá, so sánh biện chứng 4.4.1.4 Luận văn đưa kiến nghị với Chính phủ, NHNN, VC nội dung góp phần hạn chế rủi ro nâng cao hiệu công tác QTRRTD VC HCM 4.4.2 Những mặt hạn chế luận văn Kết nghiên cứu luận văn, đạt mặt tích cực số hạn chế sau: Luận văn tập trung nghiên cứu nội dung QTRRTD VC HCM nên giải pháp, kiến nghị tập trung công tác QTRRTD VC 87 HCM, mảng hoạt động kinh doanh VC HCM, chưa phải giải pháp mang tính toàn diện đến kết hoạt động VC HCM Công tác QTRRTD có đặc điểm nhiều quan điểm với nhiều góc độ tiếp cận khác nên luận văn đưa quan điểm cá nhân qúá trình nghiên cứu công tác QTRRTD VC HCM, nên chưa đầy đủ giải pháp tối ưu cho tất NHTM Viêt Nam Điều kiện thời gian có hạn, việc điều tra khảo sát chưa sâu, tập trung mẫu xác suất cán bộ, nhân viên, khách hàng VC HCM, luận văn phân tích nội dung chưa đa dạng, đề cập phân tích số tiêu công tác QTRRTD, kiến thức người thực hạn chế nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót T U N N Trong chương 4, luận văn tập trung nghiên cứu giải pháp để hạn chế rủi ro hoạt động cho vay DN VC HCM Trên sở nghiên cứu l luận RRTD, với tham khảo giải pháp hạn chế RRTD triển khai Việt Nam, cộng với thực trạng RRTD VC HCM, đề tài đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động QTRRTD chi nhánh Cùng với số kiến nghị thân với hy vọng sẻ đóng góp phần nhỏ việc QTRR hoạt động cho vay VCB HCM Qua với mong muốn VC HCM NH đầu hệ thống NHTM Việt Nam 88 CHƢƠNG N À I N NGH 5.1 Ki Để giải pháp triển khai có tính khả thi, xin kiến nghị Ngân hàng TMC Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ ngành có liên quan iến ngh với Ngân h ng TM P Ng ại thương Việt Nam Một à, VC cần thường xuyên thực bổ sung điều chỉnh quy trình giám sát thẩm định tín dụng ba khâu trước, sau cho vay Quy trình cần thống cách toàn diện phạm vi toàn hệ thống Trong việc hoàn chỉnh quy trình tín dụng, cần trọng thực việc phân cấp giao hạn mức cho vay cho chi nhánh phù hợp với quy mô hoạt động chi nhánh, hòng Giao dịch gắn chặt với giám sát hoạt động định tín dụng Để từ VC có chốt chặt thích hợp nhằm ngăn chặn chủ quan phân tích tín dụng chi nhánh phải định liên quan đến khoản tín dụng có quy mô lớn Tuy vậy, cần nên sử dụng chốt chặn cách linh hoạt thích hợp để giảm thiểu khả gây cản trở với tính hoạt động sáng tạo chi nhánh với định kinh doanh mang tính thời cao Hai là, VC cần mạnh dạn trích lập dự phòng rủi ro tín dụng theo phân loại mức độ rủi ro thích hợp gắn với việc đánh giá xếp loại DN phù hợp với quy định hành NHNN, tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời tham khảo học tập kinh nghiệm quốc tế Hoàn thiện quy chế phân loại khách hàng trích lập dự phòng rủi ro để áp dụng mang tính nội phạm vi chi nhánh hành Việc áp dụng trích lập dự phòng RRTD từ k kết hợp đồng tín dụng có dấu hiệu phát sinh rủi ro nên xem xét đưa vào thực Tuy vậy, cách thức trích lập xử l dự phòng rủi ro phải đảm bảo thực tính minh bạch chặt chẽ Ba là, VC cần rà soát áp dụng sách hạn chế tối đa đốì với việc cấp tín dụng cho lĩnh vực bất động sản Vì số NH đầu tư lớn Mỹ Châu Âu bị phá sản thời gian qua có nguyên nhân từ buôn lỏng lĩnh vực cho 89 vay bất động sản Đốì với trường hợp cấp tín dụng khác có bảo đảm bất động sản, VC VC HCM cần phải dừng cấp tín dụng trường hợp chấp bất động sản để vay vốn với mục đích không r ràng để phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh Rà soát, định giá lại theo hướng thận trọng (giá trị định giá thấp hơn), lưu đến khả suy giảm tính khoản thời gian phục hồi có thị trường Trên sở đó, áp dụng biện pháp cần thiết (bể sung tài sản bảo đảm, giảm mức độ cho vay ) để tăng tính an toàn tín dụng Bốn à, đẩy nhanh dự án tăng cường cho cho chi nhánh, công nghệ thông tin, đào tạo nguồn nhân lực Năm à, xây dựng mô hình đánh giá cảnh báo sớm rủi ro để áp dụng chung cho chi nhánh Xây dựng quy chế, văn phù hợp với tình hình thực tế, làm khung pháp l cho cán kiểm soát theo thực hiện, giúp công tác kiểm tra, kiểm soát thuận lợi Sáu à, tăng cường, hỗ trợ VC HCM biên chế, tuyển dụng, đào tạo cán bộ, hỗ trợ sở vật chất, khoa học, công nghệ để tạo điều kiện cho VC HCM thuận lợi hoạt động kinh doanh địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, địa bàn có nhiều cạnh tranh NH nơi có nhu cầu tín dụng cao trình hội nhập kinh tế quốc tế 5.1.2 iến ngh với Ngân h ng Nh nước Một à, NHNN cần nhanh chóng triển khai hướng dẫn thực cách r ràng khuôn khố pháp l liên quan đến an toàn tín dụng theo Luật NHNN Luật tổ chức tín dụng Các mức giới hạn an toàn nên NHNN xem xét kiến nghị với cấp có thẩm quyền để điều chỉnh cách phù hợp linh hoạt để NHTM có biện pháp tình xử l kỹ thuật thực tuân thủ quy chế hạn chế rủi ro tham gia vào tài trợ cho dự án có quy mô vốn lớn Hai là, hoàn thiện hoạt động thông tin phòng ngừa RRTD cho toàn hệ thống NH Cần có quy định bắt buộc đảm bảo NHTM DN cung cấp thông tin phù hợp xác đầu vào cho hoạt động phân tích đánh giá RRTD 90 Ba là, tăng cường hoạt động tra, giám sát, đánh giá an toàn hệ thống NHTM, chống cạnh tranh lành mạnh NHTM, cải thiện hệ thống cung cấp thông tin tín dụng Bốn à, xây dựng hoàn thiện định chế công cụ bảo hiểm tín dụng Giải pháp có tác dụng hai mảng phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Hiện định chế thuộc dạng Việt Nam sơ khai, thực hoạt động bảo hiểm tiền gửi Ngay hoạt động bảo hiểm tiền gửi, chức hoạt động chưa thực phát huy chưa có phối hợp đồng toàn hệ thống hạn chế chức nhiệm vụ hoạt động Do đó, đồng thời cần cố hoạt động bảo hiểm tiền gửi để thực công cụ hữu hiệu tiến hành xử l NH rơi vào tình trạng nguy ngập RRTD phát sinh Thêm vào đó, NHNN cần tích cực nghiên cứu đề xuất bước áp dụng cách có chọn lọc công cụ bảo hiểm tín dụng khác quyền chọn tín dụng, hoán đổi lãi suất số công cụ phát sinh khác để phòng ngừa chống đỡ RRTD Giải pháp tích cực tiếp cận đến thông lệ chuẩn mực quốc tế hoạt động phòng ngừa hạn chế RRTD Việc áp dụng công cụ cần thực cách thận trọng, thí điểm rút kinh nghiệm trước triển khai cách rộng rãi Các khuôn khổ pháp l nhằm điều chỉnh hoạt động công cụ hướng dẫn áp dụng nghiệp vụ cần chuẩn bị cách kỹ trước đưa công cụ bậc cao thị trường tiền tệ, tín dụng vào phổ biến rộng rãi 5.1.3 iến ngh với hính hủ v ng nh iên qu n Trong hoạch định sách, cần cân đối mục tiêu phát triển ổn định tiền tệ mà phải quan tâm đến phát triển bền vững NHTM Chính phủ đạo ngành liên quan xử l vấn đề phức tạp như: đăng k giao dịch đảm bảo, quản l đất đai, quy họach xây dựng, quyền sử dụng đất , vấn đề vốn có tính chất đa ngành, liên có liên quan đến xử l RRTD Chính phủ cần trọng chủ động tăng cường đạo NHNN 91 việc ban hành quy định, định hướng phù hợp hướng dẫn việc thực biện pháp xử l nợ tồn đọng trích lập dự phòng RRTD, qua tạo dựng khung pháp l đồng có hiệu lực cao cho hoạt động phòng ngừa hạn chế RRTD ộ Kế hoạch Đầu tư, ộ Tài ngành có liên quan khác cần có chia sẻ thống quan điểm lớn đạo hoạt động phòng ngừa hạn chế RRTD, nhân tố then chốt đảm bảo hoạt động hiệu bền vững hệ thống ngân hàng, huyết mạch luân chuyển vốn tiền tệ kinh tế Sự chia sẻ thống quan điểm đạo chia sẻ trách nhiệm trình phối hợp xử l nợ tồn đọng trích lập dự phòng RRTD động lực thúc đẩy tiến độ trình an hành quy định mang tính chặt chẽ điều kiện thành lập công ty kiểm toán trách nhiệm công ty kiểm toán kiểm toán viên tính xác, trung thực báo cáo kiểm toán Hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo đảm hoạt động bình đ ng, lành mạnh NHTM trình hội nhập quốc tế; hoàn thiện văn pháp luật giúp NH nhanh chóng thu hồi nợ từ tài sản đảm bảo, tránh tình trạng dây dưa, kéo dài tốn kém, ảnh hưởng đến tình hình tài NH 5.2 Rủi ro tín dụng loại rủi ro tiềm tàng gây tác động tiêu cực đến lợi nhuận giá trị vốn chủ sở hữu ngân hàng Quá trình tự hóa lãi suất Việt Nam với xu hội nhập tạo chủ động kinh doanh NHTM đồng thời làm cho ngân hàng phải đối mặt thực với nguy RRTD Vì vậy, nâng cao hiệu QTRRTD vấn đề thiết yếu NHTM Xuất phát từ yêu cầu đó, sở phương pháp luận nghiên cứu vật biện chứng, luận văn giải vấn đề sau: Luận văn trình bày sở l luận tín dụng kinh tế thị trường, bao gồm khái niệm, loại hình cấp tín dụng, nhân tố tạo nên rủi ro tín dụng Luận văn vào nghiên cứu hoạt động tín dụng phương pháp QTRRTD Luận văn nêu hoạt động cấp tín dụng VCB HCM, 92 yếu tố ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng chi nhánh Trên sở nghiên cứu thực tiễn rủi ro tín dụng, trình QTRRTD VCB HCM, luận văn mặt đạt mặt tồn công tác đồng thời tìm nguyên nhân chủ quan khách quan tồn Đây để đưa kiến nghị giải pháp để góp phần nâng cao hiệu QTRRTD Để hoàn thiện QTRRTD cần quan tâm đến nhóm giải pháp kiến nghị: nhóm giải pháp VC HCM nhóm kiến nghị VCB, NHNN Chính phủ VCB HCM cần quan tâm đến việc nâng cao nhận thức nhà quản trị QTRRTD, hoàn thiện công tác tổ chức quản trị rủi ro có giải pháp nhằm nâng cao hiệu việc nhận diện, đo lường, điều tiết giám sát rủi ro Ngoài ra, để tạo thuận lợi cho công tác QTRRTD NHTM, NHNN cần phải hoàn thiện môi trường pháp l hoạt động NHTM 93 ÀI IỆ HA H Nguyễn Tuấn Anh (2012) Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân Nguyễn Đăng Dờn (2010) Quản trị Ngân hàng Thương Mại Hiện Đại, NX hương Đông Nguyễn Minh Duệ (2007) Bài giảng quản trị rủi ro Trường Đại học ách khoa Hà Nội Hoàng Văn Hoa, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Tôn Thị Nga, Vietcombank Huế (2009) Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro hoạt động tín dụng Vietcombank Huế Tạp chí Khoa h c Công nghệ Đại h c Đà N ng - số 4(33).2009 Trần Huy Hoàng (2011) iáo trình quản trị ngân hàng Nhà xuất Lao động – Xã hội, Trường Đại học Kinh tế T Hồ Chí Minh Trầm Thị Xuân Hương, Hoàng Thị Minh Ngọc (2013) iáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại Nhà xuất Kinh tế T Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế T Hồ Chí Minh Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Ngân hàng Nhà nước phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro Ngân hàng Nhà nước Việt Nam “Nâng cao lực Quản trị rủi ro Ngân hàng Thương mại Việt Nam” (Kỷ yếu hội thảo khoa học), NX hương Đông Nguyễn Minh Kiều (2009) Quản trị rủi ro tài (Lý thuyết t p), NxbThống kê, Hà Nội 10 Nguyễn Minh Kiều (2010) Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nxb Thống kê, Hà Nội 94 11 Trịnh Thị Hoa Mai, Vũ Thị Dậu, Nguyễn Thị Thư (2001) Kinh tế h c tiền tệ ngân hàng, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 12 Đinh Quyết (2012) Rủi ro tín dụng Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An –Thực trạng giải pháp khắc phục, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Huế 13 Nguyễn Đào Tố (2008) Tạp chí ngân hàng, số 5/2008 14 Nguyễn Đức Tú (2012) Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân A 15 Anthony, S B., Cornett, M M (2006) Financial Institutions Management – A Risk Management Approach, McGraw-Hill IRWIN, Fifth Edition 16 Bessis, J E (1999) Risk Management in Banking, John & Sons Edition 17 Christoffersen, P F (2003) Elements of Financial Risk Management, Elsevier Science Edition 18 David Beeg (2001) Kinh tế h c, t p 1,2, Nxb Giáo dục, Hà Nội [...]... l luận về quản trị rủi ro tín dụng 2.2.2.1 Khái niệm về quản trị rủi ro tín dụng Theo Nguyễn Minh Duệ (2007) Quản trị rủi ro tín dụng là dự kiến, ngăn ngừa và đề xuất biện pháp kiểm soát các rủi ro nhằm loại bỏ, giảm nhẹ hoặc chuyển chúng sang một tác nhân khác tạo điều kiện sử dụng tối ưu nguồn lực của doanh nghiệp” 12 2.2.2.2 Các phương pháp quản trị rủi ro tín dụng Các NHTM có thể áp dụng các phương... ẠI CỔ PH N NG ẠI N HƢƠNG INH À PHƢƠNG PH P NGHI N C Ngân hàn CP N ƣơ C á H C 3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh Hồ Chí Minh được thành lập ngày 01/11/1976 theo quyết định số 951/QĐ-NH của Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam VC HCM được ra đời trong hoàn cảnh đặc biệt - tiếp quản hoạt động Ngân hàng Việt Nam Thương tín (ngân hàng có quy mô hoạt động ngoại thương. .. Ngân hàng Việt Nam Thương tín (ngân hàng có quy mô hoạt động ngoại thương lớn thuộc chính quyền Sài Gòn) sau ngày đất nước thống nhất Ngày 02/6/2008, VC HCM chính thức hoạt động theo mô hình cổ phần hóa với tên gọi Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Chi nhánh Hồ Chí Minh , tên giao dịch là Vietcombank Hồ Chí Minh Trong giai đoạn kinh tế đổi mới và hội nhập, VC HCM cũng đã có những điều chỉnh căn... Việt Nam đã rút ra các bài học kinh nghiệm như sau:  Chi nhánh ngân hàng Đầu tư và hát triển ình Định ( IDV ình Định) Nhận diện dấu hiệu rủi ro: dấu hiệu rủi ro được cập nhật hàng quý theo trình tự: (1) Từng cán bộ liên quan (gồm cán bộ quan hệ khách hàng, cán bộ quản l rủi ro, cán bộ quản trị tín dụng) thực hiện thống kê các dấu hiệu rủi ro trong quá trình tác nghiệp; (2) trưởng phòng thực hiện tổng... và QTRRTD được trình bày trong Chương 2 là những vấn đề mang tính nguyên tắc trong việc xây dựng một chính sách QTRRTD hữu hiệu đối với một NHTM, những nội dung về quản trị rủi ro trong một NHTM Trong đó thực hiện phân loại rủi ro; phân tích đặc điểm của rủi ro cũng như các mối liên hệ với những rủi ro khác trong hoạt động kinh doanh ngân hàng; giới thiệu những kinh nghiệm trong QTRRTD của một số NHTM... gửi về hòng quản l rủi ro; (3) hòng quản l rủi ro tập hợp đánh giá cho toàn chi nhánh và trình ban giám đốc phê duyệt; (4) Sau khi được phê duyệt báo cáo dấu hiệu rủi ro sẽ được gửi về an quản l rủi ro tác nghiệp và thị trường để tổng hợp cho toàn hệ thống Dấu hiệu rủi ro được thống kê theo số lượng phát sinh và có đưa ra nguyên nhân và biện pháp khắc phục Công tác đo lường rủi ro tín dụng IDV ình... trợ rủi ro thì chuyển sang theo d i ngoại bảng và TCTD tiếp tục sử dụng các biện pháp khắc phục xử l để tận thu hồi nợ Nguồn vốn để tài trợ RRTD bao gồm: trích lập dự phòng rủi ro, quỹ dự phòng tài chính, trợ cấp của chính phủ, kỹ thuật tài trợ RRTD bao gồm: tự khắc phục, chuyển giao rủi ro và trung hòa rủi ro * Mô hình quản trị rủi ro tín dụng của NHTM Mô hình quản trị RRTD tập trung: là mô hình có... Uỷ ban chính sách tín dụng Uỷ an chính sách tín dụng (Credit Po ic Committee thực hiện các nhiệm vụ sau: đặt ra hạn mức TD cùng với Uỷ ban quản l ; xây dựng chính sách TD; quản l và đánh giá danh mục đầu tư và QTRR Bộ ph n quản trị rủi ro (Line Management thực thi các nhiệm vụ: lập ra chi n lược kinh doanh; nhận định thị trường mục tiêu và mức chấp nhận rủi ro; gặp gỡ khách hàng và đánh giá rủi ro, xét... đến khả năng cạnh tranh và tồn tại của NH Cụ thể quá trình này thể hiện r bằng sơ đồ sau: Xác định rủi ro Kiểm soát rủi ro Đo lường rủi ro Quản trị rủi ro 2.2.2.4 Nguyên tắc trong quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Chấp nhận RRTD một cách chủ động và có thức: do RRTD tồn tại khách quan trong quá trình hoạt động kinh doanh TD, nên phải chấp nhận một chủ động để có các biện pháp phòng ngừa và hạn chế RRTD... vực bảo hiểm, NH, hiện đang được coi là đơn vị hàng đầu của Châu Âu về hiệu quả QTRR nói chung, trong đó có quản trị tín dụng với một số đặc điểm như sau: 29 - ộ máy độc lập, quản l chung - Rạch ròi về thẩm quyền quyết định tín dụng - Xây dựng hạn mức tín dụng nội bộ và cho khách hàng - Lượng hóa RRTD, chủ động đối phó 2.3.2 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng ở các NHTM Việt Nam Từ việc nghiên cứu các
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH (VCB HCM), QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH (VCB HCM), QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH (VCB HCM)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay