Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại trung tâm thương mại dịch vụ thời trang tràng tiền công ty cổ phần thương mại dịch vụ thời trang hà nội

109 223 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 12:04

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI TRUNG TÂM THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG TRÀNG TIỀN – CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN PHƢƠNG DUNG MÃ SINH VIÊN : A20571 NGÀNH : KẾ TOÁN Hà Nội – 2016 HÀ NỘI – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI TRUNG TÂM THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG TRÀNG TIỀN – CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI Giáo viên hƣớng dẫn : Ths Mai Thanh Thủy Sinh viên thực : Nguyễn Phƣơng Dung Mã sinh viên : A20571 Ngành : Kế Toán Hà Nội – 2016 Thang Long University Library LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, lời em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới giáo viên hƣớng dẫn: Th.S Mai Thanh Thủy tận tình hƣớng dẫn em suốt trình nghiên cứu thực đề tài Em xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô giáo khoa Kinh tế - Quản lý, thầy cô trƣờng Đại học Thăng Long truyền đạt cho em kiến thức kinh nghiệm quý giá trình học tập trƣờng Ngoài ra, em xin gửi lời cảm ơn tới Ban giám đốc Công ty cổ phần thƣơng mại dịch vụ Thời trang Hà Nội anh chị Phòng Kế toán thuộc Trung tâm thƣơng mại dịch vụ Thời trang Tràng Tiền tạo điều kiện giúp đỡ em thời gian thực tập Trung tâm Cuối em xin chúc thầy, cô mạnh khỏe hoàn thành tốt công việc giảng dạy Đồng thời kính chúc cô, chú, anh, chị làm việc Công ty cổ phần thƣơng mại dịch vụ Thời trang Hà Nội sức khỏe đạt đƣợc nhiều thành công lớn trong công việc Em xin chân thành cảm on! Sinh viên Nguyễn Phƣơng Dung LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp tự thân thực có hỗ trợ từ giáo viên hƣớng dẫn không chép công trình nghiên cứu ngƣời khác Các liệu thông tin thứ cấp sử dụng Khóa luận có nguồn gốc đƣợc trích dẫn rõ ràng Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan này! Sinh viên (Ký ghi rõ họ tên) Nguyễn Phƣơng Dung trang Tràng Tiền - Công ty Cổ phần TMDV thời trang Hà Nội .27 Đặc điểm cấu tổ chức máy kế toán sách kế toán trung tâm TMDV Thời trang Tràng Tiền - Công ty Cổ phần TMDV Thời trang Hà Nội 30 2.2 Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng trung tâm thƣơng mại dịch vụ thời trang Tràng Tiền 32 2.2.1 Đặc điểm hàng hóa phương thức bán hàng 32 Phương pháp xác định giá vốn 34 Thang Long University Library MỤC LỤC CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƢƠNG MẠI 1.1 Cơ sở lý luận chung kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp thƣơng mại 1.1.1 Các khái niệm bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp thương mại 1.1.2 Vai trò, nhiệm vụ kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 1.2 1.3 Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 1.2.1 Các phương thức bán hàng 1.2.2 Các phương thức toán 1.2.3 Phương pháp xác định giá vốn 1.2.4 Phương pháp kế toán nghiệp vụ bán hàng 11 1.2.5 Kế toán xác định kết bán hàng 20 Hình thức sổ kế toán áp dụng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 24 CHƢƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN thƣơng mẠi dỊch vụ thời trang hà nội 26 2.1 Khái quát chung Công ty Cổ phần Thƣơng mại dich vụ thời trang Hà Nội26 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 26 2.1.2 Đặc điểm cấu tổ chức máy quản lý Trung tâm TMDV thời 2.2.3 Kế toán nghiệp vụ bán hàng trung tâm thương mại dịch vụ thời trang Tràng Tiền 36 2.2.4 Kế toán xác định kết bán hàng Công ty .54 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI TRUNG TâM THƣơnG MạI Dịch Vụ THời TRANG TRàng TIền HÀ NỘI 70 3.1 Nhận xét thực trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Trung tâm thƣơng mại dịch vụ thời trang Tràng Tiền 70 3.1.1 Những ưu điểm kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Trung tâm thương mại dịch vụ thời trang Tràng Tiền 70 3.1.2 Những hạn chế tồn công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Trung tâm TMDV Thời trang Tràng Tiền 71 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Trung tâm thƣơng mại dịch vụ thời trang Tràng Tiền 72 DANH MỤC VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ TMDV Thƣơng mại dịch vụ Trung tâm Trung tâm thƣơng mại dịch vụ Thời trang Tràng Tiền GTGT Giá trị gia tăng GVHB Giá vốn hàng bán DT Doanh thu DTT Doanh thu CPBH Chi phí bán hàng CPQLDN Chi phí Quản lý doanh nghiệp PKT Phiếu kế toán DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng 2.1 Trích Sổ chi tiết tài khoản 156 .35 Bảng 2.2 Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội 36 Bảng 2.3 Hóa đơn bán lẻ 38 Bảng 2.4 Mẫu Thẻ quầy hàng 39 Bảng 2.5 Mẫu Báo cáo bán hàng 40 Bảng 2.6 Hóa đơn GTGT bán hàng .41 Bảng 2.7 Bảng kê bán lẻ hàng hóa 42 Bảng 2.8 Hóa đơn GTGT bán hàng .43 Bảng 2.9 Mẫu Phiếu thu 44 Bảng 2.10 Phiếu xuất kho 45 Bảng 2.11 Mẫu hóa đơn GTGT 46 Bảng 2.12 Trích Sổ Nhật ký chung 47 Bảng 2.13 Trích Sổ chi tiết doanh thu bán hàng 48 Bảng 2.14 Trích Sổ tổng hợp chi tiết doanh thu bán hàng 49 Bảng 2.15 Trích sổ chi tiết giá vốn hàng bán 50 Bảng 2.16 Trích Sổ tổng hợp chi tiết giá vốn hàng bán 51 Bảng 2.17 Trích Bảng kê hóa đơn hàng hóa bán 52 Bảng 2.18 Trích Sổ tài khoản 5111 53 Bảng 2.19 Trích Sổ tài khoản 632 54 Bảng 2.20 Bảng tính lƣơng nhân viên Bùi Hải Yến 55 Bảng 2.21 Trích bảng chấm công tháng 09 năm 2015 .56 Bảng 2.22 Trích Bảng tính lƣơng khoản trích theo lƣơng .57 Bảng 2.23 Trích bảng phân bổ tiền lƣơng tháng 09/2015 58 Bảng 2.24 Hóa đơn bán lẻ 59 Bảng 2.25 Hóa đơn GTGT chi phí vận chuyển 60 Bảng 2.26 Phiếu chi toán tiền vận chuyển 61 Bảng 2.27 Trích Sổ chi tiết chi phí bán hàng 62 Bảng 2.28 Trích Sổ tài khoản 641 - Chi phí bán hàng 63 Bảng 2.29 Mẫu hóa đơn GTGT 64 Bảng 2.30 Sổ chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp 65 Thang Long University Library 30/09 PKT 30/09 K/c chi phí QLDN 911 3.200.000 642 30/09 PKT 30/09 Kết chuyển chi phí bán hàng 911 3.200.000 94.140.000 641 … … 94.140.000 (Nguồn: Phòng Kế Toán) CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI TRUNG TÂM THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG TRÀNG TIỀN HÀ NỘI 3.1 Nhận xét thực trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Trung tâm thƣơng mại dịch vụ thời trang Tràng Tiền 3.1.1 Những ưu điểm kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Trung tâm thương mại dịch vụ thời trang Tràng Tiền Sau thời gian thực tập Trung tâm TMDV thời trang Tràng Tiền thuộc Công ty Cổ phần TMDV Thời trang Hà Nội, tác giả nhận thấy số ƣu điểm công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng nhƣ sau: - Tổ chức máy kế toán Công việc kế toán bán hàng đƣợc thực từ chi tiết đến tổng hợp, có phân chia phụ trách bƣớc công việc, khoản mục trình bán hàng rõ trách nhiệm kế toán viên: + Kế toán trƣởng ngƣời đứng đầu phòng Kế toán (trƣởng phòng) nên phải chịu trách nhiệm hạch toán tổng hợp khoản mục quan trọng trình kinh doanh: doanh thu, giá vốn hàng bán, xác định kết trình kinh doanh Đồng thời ngƣòi lập loại sổ tổng hợp trọng yếu nhƣ: Nhật kí chung, Sổ Cái tài khoản, Báo cáo kế toán + Phó phòng kế toán có trách nhiệm đứng sau kế toán trƣởng Phó phòng chịu trách nhiệm xử lý khoản chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, theo dõi khoản phải trả nhà cung cấp, phải nộp Nhà nƣớc + Kế toán bán hàng thực công tác xử lý phần hành bán hàng, thu thập chứng từ, báo cáo, ghi sổ chi tiết doanh thu, giá vốn,… - Hình thức sổ kế toán Trung tâm áp dụng hình thức ghi sổ Nhật ký chung mẫu sổ đơn giản, dễ ghi chép, dễ phân công lao động, dễ dàng đối chiếu kiểm tra, từ kịp thời cung cấp thông tin cho nhà quản lý Ngoài Trung tâm mở thêm số sổ chi tiết tổng hợp nhƣ Bảng kê tài khoản, Tổng hợp tài khoản nhằm đáp ứng nhu cầu kế toán công ty - Chứng từ sử dụng 70 Hệ thống chứng từ kế toán đƣợc sử dụng công ty ban hành theo Thông tƣ 00/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 Bộ Tài Chính Dựa vào định trên, công ty sử dụng chứng từ cần thiết, phù hợp với yêu cầu quản lý Các nghiệp vụ phát sinh đƣợc phê duyệt kiểm tra liên tục hàng ngày để đảm bảo đƣợc xác, đầy đủ cho hệ thống kế toán công ty sử dụng - Phƣơng pháp hạch toán hàng tồn kho Trung tâm hạch toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên Bên cạnh đó, xuất hàng hóa cho khách hàng, hàng ngày nhân viên bán hàng thủ kho kiểm tra Phiếu xuất kho với số lƣợng thực tế tồn kho Vì vậy, trung tâm kiểm soát hàng tồn kho đƣợc tốt hơn, từ thuận tiện cho việc lập kế hoạch nhập xuất hàng hóa tháng 3.1.2 Những hạn chế tồn công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Trung tâm TMDV Thời trang Tràng Tiền Bên cạnh ƣu điểm hiệu đạt đƣợc trên, công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Trung tâm TMDV thời trang Tràng Tiền tồn số nhƣợc điểm sai sót nhƣ sau: - Hiện trung tâm có sử dụng chƣơng trình xử lý bảng tính Excel để ghi sổ kế toán, nhiên đa phần thủ công, chƣa áp dụng đƣợc công nghệ phần mềm vào việc hạch toán kế toán Vì vậy, mà kế toán nhiều thời gian, khối lƣợng công việc kế toán lớn, nhiều giai đoạn để đƣa đƣợc báo cáo cuối Nhất ngành chuyên bán lẻ nhƣ Công ty, hệ thống sổ sách chứng từ nhiều, việc ghi chép lặp lại nhiều lần - Hình thức sổ kế toán ghi theo hình thức Nhật kí chung Đây hình thức thủ công đƣợc doanh nghiệp áp dụng phù hợp với quy mô công ty song hình thức đem lại nhiều hạn chế trình sử dụng để ghi chép, vận hành máy kế toán Số lƣợng chứng từ, hóa đơn, … nhiều đƣợc ghi chép lại nhiều thành viên phận kế toán nên dể xảy sai sót, nhầm lẫn, thiếu ghi thừa nghiệp vụ,… sổ với Khi có sai sót xảy ra, kế toán viên nhiều thời gian để tìm kiếm số liệu chỉnh sửa Ngoài ra, sử dụng hình thức ghi sổ này, kế toán viên phải làm qua nhiều quy trình nghiệp vụ đƣa đƣợc báo cáo kết loại - Chính công việc kế toán trình bán hàng đƣợc thực bƣớc từ chi tiết đến tổng hợp, qua nhiều ngƣời nên nảy sinh số vấn đề sau: + Công việc kế toán tổng hợp đƣợc thực công tác kế toán chi tiết đƣợc thực xong Nghĩa việc hạch toán chi tiết xong sớm việc hạch toán tổng hợp đƣợc tiến hành sớm ngƣợc lại + Nếu việc hạch toán chi tiết kết thúc muộn gần ngày nộp báo cáo thuế, nhân viên kế toán tổng hợp vất vả khối lƣợng công việc tổng hợp đƣợc dồn vào lúc, có nhiều khả xảy sai sót Đồng nghĩa với việc sau hoàn thành lƣợng công việc nhân viên kế toán nhàn rỗi Thể không cân công việc, lúc bận lúc việc mà làm - Thực tế tháng 09/2015, trung tâm không phát sinh khoản giảm trừ doanh thu Điều làm thu hẹp thị trƣờng giảm doanh thu Nếu doanh nghiệp muốn tăng khả mua hàng, tăng vị cạnh tranh so với DN đối thủ không dựa vào chất lƣợng sản phẩm hay dịch vụ chăm sóc khách hàng,… mà cần dựa vào chế độ, sách ƣu đãi mà DN dành cho đối tƣợng khách hàng tiềm - Trung tâm áp dụng phƣơng pháp bình quân kỳ dự trữ để tính giá hàng tồn kho hạch toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên Tác giả thấy phƣơng pháp bình quân kỳ dự trữ để tính giá hàng tồn kho phù hợp với doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp kiểm kê định kỳ phải đến tận cuối kỳ tính đƣợc giá đơn vị bình quân Sau kiểm kê ta biết đƣợc số lƣợng tồn cuối kỳ, từ tính đƣợc giá trị hàng xuất kỳ Đối với doanh nghiệp kinh doanh cửa hàng có nhiều chủng loại hàng hóa nhƣ cần áp dụng phƣơng pháp tính giá phù hợp - Trong phần hành kế toán tiền lƣơng khoản trích theo lƣơng, kế toán Trung tâm thực sai việc tính lƣơng phân bổ tiền lƣơng cho phận Thực tế, Trung tâm tiến hành tính toàn lƣơng nhân viên cấp quản lý vào phận bán hàng 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Trung tâm thƣơng mại dịch vụ thời trang Tràng Tiền - Giải pháp 1: Sử dụng phần mềm kế toán Để giải vấn đề mà kế toán thủ công khiến kế toán viên gặp nhiều khó khăn, hạn chế trình hạch toán nghiệp vụ kế toán phát sinh; doanh nghiệp nên sử dụng phần mềm kế toán để giải khó khăn Hiện tại, có nhiều phần mềm kế toán đƣợc thiết lập nhằm mục đích hỗ trợ nhân viên kế toán dễ dàng trình hạch toán ghi sổ, lập hóa đơn 72 nhƣ nhập số liệu chứng từ, phiếu chi,… cách thuận tiện giúp nhân viên dễ dàng kiểm soát phát sai sót trình làm việc Một số phần mềm kế toán đƣợc sử dụng nhƣ: Phần mềm kế toán MISA (đƣợc sử dụng nhiều nhất), Fast Accounting, TCsoft, Bravo, Comac,… Các phần mềm có giao diện thân thiện dể sử dụng, cho phép cập nhật liệu linh hoạt, bám sát chế độ kế toán, mẫu biểu chứng từ, sổ sách tuân thủ chế độ kế toán Hệ thống báo cáo đa dạng đáp ứng nhiều nhu cầu quản lý đơn vị - Giải pháp 2: Đƣa sách chiết khấu thƣơng mại, chiết khâu toán khách mua hàng thƣờng xuyên mua với số lƣợng lớn Khi khách hàng toán tiền hàng trƣớc thời hạn, Công ty thực nghiệp vụ chiết khấu toán, tức cho khách hàng hƣởng khoản chiết khấu tổng số tiền khách toán sớm Hay khách hàng mua hàng với số lƣợng nhiều, áp dụng chiết khấu thƣơng mại Thời hạn chiết khấu tuỳ theo sách Công ty, tỷ lệ chiết khấu áp dụng 5%, tỷ lệ tính tổng số tiền ngƣời mua phải trả Khi phát sinh nghiệp vụ Chiết khấu toán, kế toán phản ánh số tiền đƣợc chiết khấu theo định khoản: Nợ TK 635 - Chiết khấu toán cho hƣởng Có TK 111, 112, 131,… Trong trƣờng hợp bán buôn cho khách hàng hƣởng chiết khấu thƣơng mại, trung tâm ghi định khoản phần chiết khấu thƣơng mại nhƣ sau: Nợ TK 5211 - Chiết khấu thƣơng mại cho hƣởng Nợ TK 3331 - Thuế GTGT khấu trừ tƣơng ứng Có TK 111, 112, 131,… Cuối kỳ kết chuyển khoản giảm trừ doanh thu sang bên Nợ TK 511 để xác định doanh thu thuần, làm sở tính lãi (lỗ) từ hoạt động kinh doanh kỳ - Giải pháp 3: Vấn đề hạch toán kế toán theo bƣớc từ chi tiết đến tổng hợp khách quan Muốn khắc phục đƣợc điều có cách tăng cƣơng nhắc nhở đốc thúc nhân viên cấp dƣới thực tốt, nhanh chóng phần việc để đảm bảo công việc kế toán công ty đƣợc thông suốt - Giải pháp 4: Do Công ty phân phối hàng hóa theo mô hình trung tâm thƣơng mại, cửa hàng nên tính giá hàng tồn kho theo phƣơng pháp giá bán lẻ đƣợc đề xuất Thông tƣ 200 Nhƣ vậy, kế toán theo dõi đƣợc giá hàng tồn kho theo chủng loại cách đơn giản Ví dụ: Tại ngày 01/09/2015, giả định Trung tâm có liệu hàng tồn kho nhƣ sau: ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu Giá vốn Dƣ đầu kỳ Mua vào kỳ Giá bán lẻ 300 400 1.000 1.600 Bán kỳ 1.500 Tồn cuối kỳ 500 Khi đó, giá trị hàng tồn kho theo phƣơng pháp giá bán lẻ đƣợc xác định nhƣ sau: - Tỷ lệ Giá vốn/Giá bán lẻ kỳ = 300.000.000 + 1.000.000.000 400.000.000 + 1.600.000.000 x 100% = 65% - Giá vốn hàng = tồn kho cuối kỳ - Giá vốn hàng = 300.000.000+1.000.000.000 - 325.000.000 = 975.000.000 bán kỳ 500.000.000 x 65% = 325.000.000 - Giải pháp 5: Đối với kế toán tiền lƣơng, doanh nghiệp phải tách riêng biệt khoản chi phí tiền lƣơng cho phận bán hàng quản lý doanh nghiệp để tính toán đƣa số liệu vào Sổ chi tiết Sổ Cái đƣợc xác cụ thể hơn, đảm bảo kết xác định cuối không bị sai sót, nhầm lẫn phòng ban 74 Ví dụ: Trong tháng 09/2015, giả định tổng tiền lƣơng ngày công phận quản lý 34.500.000 đ, phận bán hàng 15.750.000 đ Tuy nhiên kế toán tiền lƣơng lại tính phân bổ chung tiền lƣơng cho nhân viên phận bán hàng quản lý doanh nghiệp nhƣ Bảng 2.20 Bảng 2.21 Vì vậy, tác giả xin đề xuất Trung tâm nên thay đổi lại bảng tính phân bổ tiền lƣơng nhƣ sau: Bảng 3.1 Trích Bảng tính lƣơng khoản trích theo lƣơng BẢNG TÍNH LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG Tháng 09 năm 2015 STT Họ tên A I B Bộ phận QLDN Các khoản trừ vào lƣơng Lƣơng ngày công Phụ cấp thƣởng Tổng lƣơng Ký BHXH BHYT BHTN 8% 1,5% 1% (3)=(1)+(2) (4)=(1)x8% (5)=(1)x1,5% (6)=(1)x1% (7)=(4)+(5)+(6) (8)=(3)-(7) 24.000.000 30.250.000 54.250.000 1.920.000 360.000 240.000 2.520.000 51.730.000 8.500.000 7.250.000 15.750.000 680.000 127.500 85.000 … … … … … 32.500.000 37.500.000 70.000.000 2.600.000 487.500 325.000 3.412.500 Tổng cộng … II Bộ phận bán hàng … Tổng cộng … … 892.500 14.857.500 66.587.500 (Nguồn: Phòng Kế toán) 10 Thang Long University Library Bảng 3.2 Trích bảng phân bổ tiền lƣơng tháng 09/2015 BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƢƠNG Tháng 09 năm 2015 Ghi có S TK T Ghi nợ T TK A B TK 6421 TK 6411 TK 334 Tổng cộng TK 334- Phải trả ngƣời lao động TK 338 – Phải trả, phải nộp khác Lƣơng Các khoản khác Cộng có TK 334 KPCĐ BHXH BHYT BHTN 2% 18% 3% 1% (3)=(1)+(2) (4)=(1)x2% (5)=(1)x18% (6)=(1)x 3% (7)= (1)x1% 54.250.000 480.000 4.320.000 720.000 240.000 5.760.000 60.010.000 8.500.000 7.250.000 15.750.000 170.000 1.530.000 255.000 85.000 2.040.000 17.790.000 2.600.000 487.500 325.000 3.412.500 3.412.500 650.000 8.450.000 1.462.500 650.000 11.212.500 81.212.500 24.000.000 30.250.000 32.500.000 37.500.000 70.000.000 Cộng có TK 338 (8)=(4)+(5)+(6)+(7) (9)=(3)+(8) (Nguồn: Phòng Kế toán) 76 Bảng 3.3 Trích Sổ chi tiết chi phí bán hàng Công ty Cổ phần TMDV thời trang Hà Nội Trung tâm TMDV Tràng Tiền SỔ CHI TIẾT CHI PHÍ BÁN HÀNG TÀI KHOẢN 641 Tháng 09 năm 2015 Chứng từ Ngày tháng Số Ngày 05/09/15 000563 05/09/15 TK Diễn giải Chi phí mua túi bóng 15/09/15 0016690 15/09/15 Chi phí vận chuyển … … 30/09/15 BTL 30/09/15 BPBTL … 30/09/15 Lƣơng phải trả 30/09/15 Đơn vị tính: VNĐ Trích khoản trích theo lƣơng Cộng phát sinh K/c sang TK 911 Ghi nợ TK 641 đối ứng Tổng số 111 300.000 111 500.000 6411 6412 6413 6414 6417 300.000 500.000 … … … 3341 15.750.000 15.750.000 338 2.040.000 2.040.000 34.130.000 17.790.000 3.200.000 5.140.000 34.130.000 17.790.000 3.200.000 13.140.000 911 Ngày 30 tháng 09 năm 2015 Tổ trƣởng kế toán (Nguồn: Phòng Kế Toán) Bảng 3.4 Sổ chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp Công ty Cổ phần TMDV thời trang Hà Nội Trung tâm TMDV Tràng Tiền SỔ CHI TIẾT CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TÀI KHOẢN 642 Tháng 09 năm 2015 Ngày tháng Chứng từ Số Ngày Diễn giải TK đối ứng 17/09/15 0003487 17/09/15 Chi phí tiếp khách 111 30/09/15 BTL 3341 30/09/15 BPBTL 30/09/15 Lƣơng phải trả 30/09/15 Trích khoản trích theo lƣơng 338 Cộng phát sinh K/c sang TK 911 911 Đơn vị tính: VNĐ Ghi nợ TK 641 Tổng số 6421 3.200.000 6422 6423 6414 6417 3.200.000 54.250.000 54.250.000 5.760.000 5.760.000 60.310.000 60.010.000 3.200.000 60.310.000 60.010.000 3.200.000 Ngày 30 tháng 09 năm 2015 Tổ trƣởng kế toán 78 Tƣơn g tự kế toán tiến hành sửa lại Sổ Cái TK 641, TK 642, TK 911 Sổ Nhật ký chung Tu y kết bán hàng không thay đổi nhƣng chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp có thay đổi rõ rệt: Kết bán hàng = Doanh thu - = 2.026.247.950 - = Giá vốn hàng bán 1.753.623.250 175.284.700 79 - Chi phí bán hàng - Chi phí QLDN - 34.130.000 - 60.310.000 KẾT LUẬN Trong thời gian thực tập ngắn ngủi Trung tâm, em hiểu biết thực tế công tác hạch toán kế toán, mà cụ thể kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Với trình độ khả tìm hiểu thực tế có hạn, em xin đƣa số ý kiến giải pháp nhƣ nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Em hy vọng ý kiến đề xuất nhỏ em góp phần vào việc củng cố, cải tiến hoàn thiện công tác kế toán bán hàng Trung tâm Do thời gian có hạn, trình độ lý luận nhƣ thực tiễn thân hạn chế nên chuyên đề tốt nghiệp em không tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận đƣợc góp ý thầy giáo, cô giáo khoa Kinh tế - quản lý, cô giáo hƣớng dẫn khóa luận cô, chú, anh chị làm việc phòng Kế toán Trung tâm TMDV Thời trang Tràng Tiền để khóa luận tốt nghiệp em đƣợc thực có ý nghĩa phƣơng diện lý luận thực hành Một lần nữa, với lòng biết ơn sâu sắc, em xin chân thành cảm ơn hƣớng dẫn bảo tận tình ThS Mai Thanh Thủy Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo giảng dạy cho em năm học vừa qua cô chú, anh chị Trung tâm nhƣ Công ty TMDV Thời trang Hà Nội, đặc biệt anh chị phòng kế toán tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này./ Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2016 Sinh viên thực hiên Nguyễn Phƣơng Dung TÀI LIỆU THAM KHẢO Ths.Vũ Thị Kim Lan, 2013, Slide giảng Kế toán tài 1, Đại học Thăng Long PGS.TS Đặng Thị Loan, 2004, Kế toán tài doanh nghiệp, xuất lần 4, Nhà xuất thông kê Th.s Đoàn Thị Hồng Nhung, 2014, Slide giảng Tổ chức hạch toán kế toán, Đại học Thăng Long Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 20/03/2006 Thông tƣ số 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 Một số khóa luận khóa trƣớc [...]... của Công ty Thƣơng mại dịch vụ Thời trang Hà Nội em đã chọn đề tài: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Trung tâm thương mại dịch vụ thời trang Tràng Tiền - Công ty Thương mại dịch vụ thời trang Hà Nội làm khóa luận tốt nghiệp Mục tiêu của chuyên đề này là tìm hiểu công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng của Công ty Trên cơ sở đó đối chiếu với chế độ kế toán. .. hàng tại Trung tâm thƣơng mại dịch vụ thời trang Tràng Tiền - Công ty Thƣơng mại dịch vụ thời trang Hà Nội - Chƣơng 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Trung tâm thƣơng mại dịch vụ thời trang Tràng Tiền 11 Thang Long University Library CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƢƠNG MẠI 1.1 Cơ... thì kết quả bán hàng là lỗ Viêc xác định kết quả bán hàng thƣờng đƣợc tiến hành váo cuối kỳ kinh doanh thƣờng là cuối tháng ,cuối quý, cuối năm, tuỳ thuộc vào từng đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của từng doanh nghiệp Công thức xác định kết quả bán hàng: Kết quả bán hàng = Doanh thu thuần Giá vốn hàng bán - - Chi phí bán hàng Chi phí QLDN 1.1.2 Vai trò, nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định. .. đồ 1.10 Kế toán bán hàng đại lý (Tại đơn vị nhận đại lý) 18 Sơ đồ 1.11 Kế toán bán hàng theo phƣơng pháp KKĐK 19 Sơ đồ 1.12 Kế toán chi phí bán hàng 22 Sơ đồ 1.13 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp .23 Sơ đồ 1.14 Kế toán xác định kết quả bán hàng 24 Sơ đồ 1.15 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung trong nghiệp vụ bán hàng và xác định kết quả bán hàng ... Nam và từ đó rút ra những ƣu điểm và hạn chế trong công tác tổ chức kế toán tiêu thụ hàng hoá và đƣa ra các phƣơng pháp hoàn thiện những hạn chế đó Khóa luận ngoài các phần khác thì bố cục chính gồm ba chƣơng: - Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thƣơng mại - Chƣơng 2: Thực trạng công tác hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại. .. chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thƣơng mại 1.1.1 Các khái niệm cơ bản về bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại Bán hàng là quá trìnhchuyển giao giá trị từ ngƣời bán sang ngƣời mua, thông qua việc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ, nhằm nhận lại giá trị tƣơng xứng Cụ thể, bán hàng là quá trình ngƣời bán tìm hiểu nhu cầu khách hàng, ... đƣợc xác định là đã bán; Trị giá hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ đã - Trị giá dịch vụ đã cung cấp cho khách gửi đi bị khách hàng trả lại; hàng, nhƣng chƣa đƣợc xác định là đã - Đầu kỳ kết chuyển trị giá hàng hóa, thành bán; phẩm đã gửi đi bán, dịch vụ đã cung cấp - Cuối kỳ kết chuyển trị giá hàng hóa, chƣa đƣợc xác định là đã bán đầu kỳ thành phẩm đã gửi đi bán chƣa đƣợc xác (Doanh nghiệp kế toán hàng. .. giao hàng cho khách hàng Hết ngày hoặc ca bán, nhân viên bán hàng có nhiệm vụ nộp tiền cho thủ quỹ và lập báo cáo bán hàng sau khi đã kiểm kê hàng tồn trên quầy - Phƣơng thức bán lẻ thu tiền tập trung là hình thức bán hàng mà nghiệp vụ thu tiền và giao hàng tách rời nhau Mỗi quầy hàng có một nhân viên thu tiền riêng làm nhiệm vụ thu tiền của khách, viết hoá đơn cho khách hàng đến nhận hàng ở quầy hàng. .. xác, kịp thời các khoản chi phí bán hàng, thực tế phát sinh và kết chuyển (hay phân bổ), cho phép bán hàng cho hàng tiêu thụ làm căn cứ để xác đinh kết quả kinh doanh - Cung cấp thông tin cần thiết về tình hình bán hàng, phục vụ cho việc chỉ đạo và điều hành kinh doanh của doanh nghiệp - Tham mƣu cho lãnh đạo về các giải pháp để thúc đẩy quá trình bán hàng 1.2 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán. .. thời đầy đủ và chính xác tình hình bán hàng của doanh nghiệp cả về chi tiết khối lƣợng hàng hoá dịch vụ mua vào, bán ra, tồn kho cả về số lƣợng, chất lƣợng và giá trị hàng bán trên từng mặt hàng, từng địa điểm bán hàng, từng phƣơng thức bán hàng - Tính toán và phản ánh chính xác tổng giá tính toán của hàng bán ra bao gồm cả doanh thu bán hàng, thuế giá trị gia tăng đầu ra của từng nhóm hàng, từng hoá
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại trung tâm thương mại dịch vụ thời trang tràng tiền công ty cổ phần thương mại dịch vụ thời trang hà nội , Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại trung tâm thương mại dịch vụ thời trang tràng tiền công ty cổ phần thương mại dịch vụ thời trang hà nội , Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại trung tâm thương mại dịch vụ thời trang tràng tiền công ty cổ phần thương mại dịch vụ thời trang hà nội , 2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Trung tâm thƣơng mại dịch vụ thời trang Tràng Tiền 72

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay