Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ TMT việt nam

121 186 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 12:03

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TMT VIỆT NAM SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGÔ HUYỀN TRANG MÃ SINH VIÊN : A20406 CHUYÊN NGÀNH : KẾ TOÁN HÀ NỘI – 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TMT VIỆT NAM Giáo viên hƣớng dẫn Sinh viên thực Mã sinh viên Chuyên ngành : Th.s Nguyễn Thanh Huyền : Ngô Huyền Trang : A20406 : Kế Toán HÀ NỘI – 2016 LỜI CÁM ƠN Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô giáo Nguyễn Thanh Huyền tận tình hƣớng dẫn em suốt thời gian em làm khóa luận tốt nghiệp anh, chị phòng Kế toán - Tổng hợp Công ty TNHH Thƣơng mại Dịch vụ TMT Việt Nam giúp đỡ, tạo điều kiện cho em thực khóa luận Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy cô giáo khoa Kinh tế Quản lý Trƣờng Đại học Thăng Long nhiệt tình, tâm huyết giảng dạy, truyền đạt kiến thức quý báu cho chúng em suốt trình học tập, rèn luyện trƣờng Em xin kính chúc quý thầy, cô dồi sức khỏe thành công nghiệp cao quý, đồng kính chúc cô, chú, anh, chị Công ty TNHH Thƣơng mại Dịch vụ TMT Việt Nam dồi sức khỏe, đạt đƣợc nhiều thành công công việc Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Ngô Huyền Trang LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp tự thân thực có hỗ trợ từ giáo viên hƣớng dẫn không chép công trình nghiên cứu ngƣời khác Các liệu thông tin thứ cấp sử dụng khóa luận có nguồn gốc đƣợc trích dẫn rõ ràng Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan này! Sinh viên (Ký ghi rõ họ tên) Ngô Huyền Trang MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƢƠNG MẠI 1.1 Khái niệm bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp thƣơng mại 1.1.1 Bán hàng 1.1.2 Doanh thu 1.1.3 Các khoản giảm trừ doanh thu 1.1.4 Doanh thu 1.1.5 Giá vốn hàng bán 1.1.6 Lợi nhuận gộp 1.1.7 Chi phí quản lý kinh doanh 1.1.8 Kết bán hàng 1.2 Các phƣơng thức bán hàng 1.2.1 Bán buôn 1.2.2 Bán lẻ 1.2.3 Bán hàng qua đại lý, ký gửi 1.3 Các phƣơng pháp tính giá vốn hàng xuất kho 1.4 Kế toán bán hàng 1.4.1 Chứng từ sử dụng 1.4.2 Tài khoản sử dụng 1.4.3 Phương pháp hạch toán 10 1.4.3.1 Kế toán đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 10 1.4.3.2 Kế toán đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ 13 1.5 Kế toán xác định kết bán hàng 14 1.5.1 Chứng từ sử dụng 14 1.5.2 Tài khoản sử dụng 14 1.5.3 Phương pháp hạch toán 15 1.6 Tổ chức sổ kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 16 CHƢƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TMT VIỆT NAM 18 2.1 Giới thiệu chung Công ty TNHH Thƣơng mại Dịch vụ TMT Việt Nam .18 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ TMT Việt Nam 18 2.1.2 Tổ chức máy quản lý Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ TMT Việt Nam 19 2.1.3 Tổ chức kế toán Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ TMT Việt Nam 21 2.2.Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH Thƣơng mại Dịch vụ TMT Việt Nam 25 2.2.1 Tổ chức chứng từ kế toán bán hàng 25 2.2.2 Tổ chức số kế toán bán hàng 43 2.2.3 Tổ chức kế toán xác định kết bán hàng 52 CHƢƠNG PHƢƠNG HƢỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TMT VIỆT NAM 67 3.1 Đánh giá kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH Thƣơng mại Và Dịch vụ TMT Việt Nam 67 3.1.1 Ưu điểm 67 3.1.2 Nhược điểm 68 3.2.Phƣơng hƣớng hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty TNHH Thƣơng mại Và Dịch vụ TMT Việt Nam 68 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ BHXH ảo hiểm xã hội BHYT ảo hiểm y tế BTTN ảo hiểm thất nghiệp CKTM Chiết khấu thƣơng mại DT Doanh thu GGHB Giảm giá hàng bán GTGT Giá trị gia tăng GVHB Giá vốn hàng bán HBTL Hàng bị trả lại KKĐK Kiểm kê định kỳ KPCĐ Kinh phí công đoàn KKTX Kê khai thƣờng xuyên TNDN Thu nhập doanh nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn TK Tài khoản QLKD Quản lý kinh doanh DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, MẪU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Bảng 2.1 Bảng chấm công 54 Bảng 2.2 Bảng toán tiền lƣơng 55 Bảng 2.3 Bảng phân bổ tiền lƣơng bảo hiểm 57 Bảng 2.4 Bảng tính phân bổ khấu hao .59 Bảng 3.1 ảng t lệ chiết khấu 69 Mẫu 2.1 Hóa đơn GTGT .27 Mẫu 2.2 Phiếu xuất kho 28 Mẫu 2.3 Sổ chi tiết vật liệu sản phẩm hàng hóa 29 Mẫu 2.4 Phiếu thu 31 Mẫu 2.5 Phiếu xuất kho 33 Mẫu 2.6 Phiếu giao nhận hàng 34 Mẫu 2.7 Hóa đơn GTGT .35 Mẫu 2.8 Hóa đơn GTGT (Chi phí vận chuyển) 36 Mẫu 2.9 Phiếu chi 37 Mẫu 2.10 Phiếu giao nhận hàng 40 Mẫu 2.11 Hóa đơn GTGT .41 Mẫu 2.12 Phiếu xuất kho 42 Mẫu 2.13 Phiếu thu 43 Mẫu 2.14 Sổ chi tiết giá vốn 44 Mẫu 2.15 Sổ chi tiết doanh thu .45 Mẫu 2.16 Bảng tổng hợp doanh thu 46 Mẫu 2.17 Sổ nhật ký chung (Trích .47 Mẫu 2.18 Sổ TK 511 .50 Mẫu 2.19 Sổ TK 632 .51 Mẫu 2.20 Giấy biên nhận toán tiền điện 60 Mẫu 2.21 Phiếu Chi 61 Mẫu 2.22 Sổ chi phí sản xuất kinh doanh 62 Mẫu 2.23 Sổ nhật ký chung 63 Mẫu 2.24 Sổ tài khoản 642 65 Mẫu 2.25 Sổ tài khoản 911 66 Mẫu 3.1 Hóa đơn GTGT .71 Mẫu 3.5 Sổ TK 511 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TMT VIỆT NAM Quất Tỉnh, Quất Động, Thƣờng Tín, Hà Nội Mẫu sổ: S03b – DNN (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐBTC ngày 14/9/2006 Bộ trưởng BTC) SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tài khoản: 511 – Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Tháng 10 năm 2015 Đơn vị tính: Đồng Chứng từ NTGS SH TK đối ứng Diễn giải NT Số phát sinh Nợ Có 03/10 Số dƣ đầu kỳ 0001320 03/10 Doanh thu bán hàng 131 19.500.000 03/10 0001327 03/10 Doanh thu bán hàng 111 33.750.000 05/10 0001339 05/10 Doanh thu bán hàng 131 11.040.000 05/10 0001340 05/10 Doanh thu bán hàng 131 16.690.000 06/10 0001344 06/10 Doanh thu bán hàng 131 23.400.000 08/10 0001352 08/10 Doanh thu bán hàng 131 40.800.000 09/10 0001358 09/10 Doanh thu bán hàng 111 450.000 12/10 0001366 12/10 Doanh thu bán hàng 112 30.400.000 13/10 0001369 13/10 Doanh thu bán hàng 131 36.050.000 15/10 0001374 15/10 Doanh thu bán hàng 111 700.000 15/10 0001377 15/10 Doanh thu bán hàng 131 15.040.000 16/10 0001386 16/10 Doanh thu bán hàng 111 525.000 … …… …… 31/10 PKT 31/10 K/c khoản giảm trừ DT 521 13.836.850 31/10 PKT 31/10 Kết chuyển doanh thu 911 1.021.089.150 Cộng phát sinh 1.034.926.000 1.034.926.000 Số dƣ cuối kỳ Ngày 31 tháng 10 năm 2015 Ngƣời ghi sổ (Ký họ tên) Kế toán trƣởng (Ký họ tên) Giám đốc (Ký họ tên, đóng dấu) (Nguồn: Phòng Tài – Kế toán) 75 Mẫu 3.6 Sổ TK 521 CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TMT VIỆT NAM Quất Tỉnh, Quất Động, Thƣờng Tín, Hà Nội Mẫu sổ: S03b – DNN (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐBTC ngày 14/9/2006 Bộ trưởng BTC) SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tài khoản: 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu Tháng 10 năm 2015 Đơn vị tính: Đồng Chứng từ NTGS SH TK đối ứng Diễn giải NT Số phát sinh Nợ Có Số dƣ đầu kỳ 03/10 0001328 03/10 CKTM 3% cho HD 0001327 111 1.012.500 08/10 0001353 08/10 CKTM 3% cho HD 0001352 131 1.224.000 12/10 0001367 12/10 CKTM 3% cho HD 0001366 131 456.000 … 31/10 …… PKT 31/10 K/c khoản giảm trừ doanh thu Cộng phát sinh 511 13.836.850 13.836.850 13.836.850 Số dƣ cuối kỳ Ngày 31 tháng 10 năm 2015 Ngƣời ghi sổ (Ký họ tên) Kế toán trƣởng (Ký họ tên) Giám đốc (Ký họ tên, đóng dấu) (Nguồn: Phòng Tài – Kế toán) 76 Kiến nghị 2: Để tối đa hóa lợi nhuận nhƣ mở rộng quy mô kinh doanh, Công ty nên mở rộng thêm số phƣơng thức bán hàng so với nhƣ: án buôn vận chuyển thẳng có tham gia toán (giao tay ba trực tiếp, chuyển hàng), bán buôn vận chuyển thẳng không tham gia toán hay bán hàng qua đại lý, ký gửi Sau đây, em xin trình bày cụ thể trƣờng hợp gửi đại lý Khi Công ty mở rộng thêm phƣơng thức bán hàng gửi đại lý, Công ty phải ký kết hợp đồng ký gửi hàng hóa với bên nhận đại lý Khi xuất kho hàng hoá giao cho đại lý, kế toán lập phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý chuyển cho thủ kho yêu cầu xuất hàng Thủ kho kiểm tra, xác minh tính trung thực chứng từ thực xuất kho Sau nhận đƣợc thông báo từ đại lý lƣợng hàng tiêu thụ kèm theo bảng kê hàng hóa bán đƣợc kế toán thực lập hóa đơn GTGT cho số hàng bán gồm đủ liên giao cho bên nhận đại lý liên Căn vào đó, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng theo giá bán chƣa có thuế GTGT đồng thời phản ánh giá vốn số hàng tiêu thụ Sau đây, em xin lấy ví dụ mẫu phƣơng thức bán hàng gửi đại lý Ví dụ: Ngày 22/10/2015, Công ty ký kết hợp đồng ký gửi hàng hóa với Đại lý vật liệu xây dựng Minh Thu lô hàng gồm 1.500 chai keo Apollo silicone A500, đơn giá bán chƣa thuế GTGT 10 33.000 đồng/chai Tổng giá vốn lô hàng 38.550.000 đồng Theo nội dung hợp đồng, Đại lý vật liệu xây dựng Minh Thu đƣợc hƣởng hoa hồng trên giá bán chƣa có thuế VAT 10 77 Mẫu 3.7 Hợp đồng ký gửi hàng hóa (Trích) CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc HỢP ĐỒNG KÝ GỬI HÀNG HÓA Hợp đồng số 0018745/HĐKG Căn qui định Bộ Luật Dân Luật Thương mại Căn nhu cầu khả bên Hôm nay, ngày 22 tháng 10 năm 2016 Tại: : Số 45, Ngách 11, Ngõ 1295, Đƣờng Giải phóng, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội Hai bên gồm: I ÊN A ( ÊN GIAO ĐẠI LÝ : CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TMT VIỆT NAM Địa : Thôn Quất Tỉnh, Xã Quất Động, Huyện Thƣờng Tín, Thành phố Hà Nội Điện thoại : 0437916917 Đại diện : ÔNG TR N V N TRƢ NG Chức vụ: Giám đốc II ÊN ( ÊN NHẬN ĐẠI LÝ : ĐẠI LÝ VẬT LIỆU X Y D NG MINH THU Địa : 78 Minh Khai, Quận Hai Trƣng, Thành phố Hà Nội Điện thoại : 0436247180 Đại diện : TRƢƠNG THỊ THU Chức vụ: Chủ cửa hàng Sau trao đổi, thỏa thuận, hai bên đồng ý ký kết hợp đồng với điều khoản nhƣ sau: ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG ên chủ hàng Công ty TNHH Thƣơng mại Dịch vụ TMT Việt Nam Giao cho bên đại lý phân phối, bán lẻ theo phƣơng thức ký gửi mặt hàng, giá cả, số lƣợng, theo bảng mục dƣới đây: STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị 01 Keo Apollo silicone A500 chai Số lƣợng 1.500 Đơn giá (chƣa gồm VAT 10%) 33.000 Tổng cộng: Thành tiền 49.500.000 49.500.000 ĐIỀU 2: T LỆ HOA HỒNG ĐẠI LÝ T lệ hoa hồng đại lý bên đƣợc hƣởng giá bán chƣa có thuế VAT 10 ĐIỀU 3: ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN ên thực việc kiểm hàng toán tiền hàng cho bên A theo phƣơng thức chuyển khoản sau trừ tiền hoa hồng đại lý (Nguồn: Phòng Tài – Kế toán) 78 Mẫu 3.8 Phiếu xuất kho CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TMT VIỆT NAM Mẫu Số: 02-VT Quất Tỉnh, Quất Động, Thƣờng Tín, Hà Nội (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 trưởng BTC) PHIẾU XUẤT KHO Quyển số:57 Ngày 22 tháng 10 năm 2015 Số: PX14109 Nợ: 157 Ngƣời nhận hàng: Trần Minh Tú Có: 156 Đơn vị: Công Ty TNHH Thƣơng mại Dịch vụ TMT Việt Nam Địa chỉ: Quất Tỉnh, Quất Động, Thƣờng Tín, Hà Nội Lý xuất kho: Xuất gửi đại lý Xuất kho: KHO1 Stt Tên VT Mã VT Đvt Số lƣợng Đơn giá Thành tiền Keo Apollo silicone A500 A500W Chai 1.500 25.700 38.550.000 Tổng cộng: 38.550.000 Bằng chữ: Ba tám triệu, năm trăm năm mƣơi nghìn đồng chẵn Chứng từ gốc kèm theo: Ngày 22 tháng 10 năm 2015 Ngƣời lập phiếu (Ký, họ tên Ngƣời nhận hàng (Ký, họ tên Thủ kho (Ký, họ tên Kế toán trƣởng (Ký, họ tên Giám đốc (Ký, họ tên (Nguồn: Phòng Tài – Kế toán) 79 Ngày 30/10, phòng kinh doanh Công Ty nhận đƣợc thông báo bán hàng đại lý từ Đại lý vật liệu xây dựng Minh Thu với nội dung bán hết 1.500 chai Keo Apollo silicone A500 yêu cầu Công ty xuất hóa đơn GTGT Phòng kinh doanh chuyển thông báo đến cho kế toán bán hàng kế toán bán hàng tiến hành lập hóa đơn GTGT đủ liên, giao cho bên nhận đại lý liên Khoản tiền hoa hồng đại lý nhận đƣợc là: 1.500 x 33.000 x = 2.475.000 (đồng Mẫu 3.9 Thông báo bán hàng đại lý Đơn vị: Đại lý vật liệu xây dựng Minh Thu Địa chỉ: 78 Minh Khai, Quận Hai Bà Trƣng, Hà Nội THÔNG BÁO BÁN HÀNG ĐẠI LÝ Kính gửi phòng kinh doanh Công Ty TNHH Thƣơng mại Dịch vụ TMT Việt Nam • Căn theo hợp đồng đại lý số 0018745/HĐKG ngày 22/10/2016 • Căn theo số lƣợng hàng giao đại lý ngày 22/10/2016 Chúng xác nhận số lƣợng hàng hóa bán đƣợc từ ngày 22/10/2016 đến ngày 30/10/2016 nhƣ sau: STT Tên hàng hóa Keo Apollo silicone A500 Đơn vị tính Số lƣợng Đơn giá (chƣa thuế VAT 10%) Chai 1.500 33.000 Việc toán tiến hành theo điều khoản hợp đồng đại lý ký gửi Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2016 Ngƣời lập phiếu Giám đốc (Ký họ tên) (Ký họ tên đóng dấu) (Nguồn: Phòng Tài – Kế toán) 80 Mẫu 3.10 Hóa đơn GTGT HÓA ĐƠN Mẫu số: 01GTKT3/001 GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ký hiệu: TM/14P Liên 3: Nội Số: 0001420 Ngày 30 tháng 10 năm 2015 Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TMT VIỆT NAM Mã số thuế : 0102803221 Địa Nội : Thôn Quất Tỉnh, Xã Quất Động, Huyện Thƣờng Tín, Thành phố Hà Điện thoại : 04 2218 2432 Số tài khoản : 020000501752 Tại Ngân hàng Sacombank- PGD Trƣơng Định Họ tên ngƣời mua hàng: Trƣơng Thị Thu Tên đơn vị : Đại lý vật liệu xây dựng Minh Thu Địa : 78 Minh Khai, Quận Hai Trƣng, Hà Nội Số tài khoản : 12110000204566 Tại Ngân hàng BIDV- PGD Minh Khai Hình thức toán: CK MST: STT Tên hàng hóa, dịch vụ Keo Apollo silicone A500 Đơn vị 9 Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 6=4x3 Chai 1.500 33.000 49.500.000 tính Thuế suất GTGT: 10% Cộng tiền hàng: Tiền thuế GTGT: 49.500.000 4.950.000 Tổng cộng tiền toán 54.450.000 Số tiền viết chữ: Năm mƣơi tƣ triệu, bốn trăm năm mƣơi nghìn đồng chẵn Ngƣời mua hàng Ngƣời bán hàng Thủ trƣởng đơn vị (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) (Ký đóng dấu, ghi rõ họ tên) (Nguồn: Phòng Tài – Kế toán) 81 Mẫu 3.11 Hóa đơn GTGT HÓA ĐƠN Mẫu số: 01GTKT3/001 GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ký hiệu: MT/13P Liên 2: Giao khách hàng Số: 0011121 Ngày 30 tháng 10 năm 2015 Đơn vị bán hàng: ĐẠI LÝ VẬT LIỆU XÂY DỰNG MINH THU Mã số thuế : 0104586999 Địa : 78 Minh Khai, Quận Hai Trƣng, Hà Nội0102803221 Điện thoại : 0436243180 Số tài khoản : 12110000204566 Tại Ngân hàng IDV- PGD Minh Khai Họ tên ngƣời mua hàng: Trần Minh Tú Tên đơn vị :Công Ty TNHH Thƣơng mại Dịch vụ TMT Việt Nam Địa : Thôn Quất Tỉnh, Xã Quất Động, Huyện Thƣờng Tín, Thành phố Hà Nội Số tài khoản : 020000501752 Tại Ngân hàng Sacombank- PGD Trƣơng Định Hình thức toán: CK STT MST: Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị 2 Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 6=4x3 tính 1 Hoa hồng đại lý 5% Thuế suất GTGT: 10% 2.475.000 Cộng tiền hàng: Tiền thuế GTGT: 2.475.000 247.500 Tổng cộng tiền toán 2.722.500 Số tiền viết chữ: Hai triệu, bảy trăm hai mƣơi hai nghìn năm trăm đồng Ngƣời mua hàng Ngƣời bán hàng Thủ trƣởng đơn vị (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) (Ký đóng dấu, ghi rõ họ tên) (Nguồn: Phòng Tài – Kế toán) 82 Ngày 31/10, Công ty nhận đƣợc giấy báo có ngân hàng Sacombank thông báo việc Đại lý vật liệu xây dựng Minh Thu toán tiền hàng sau trừ tiền hoa hồng đại lý đƣợc hƣởng Mẫu 3.12 Giấy báo có GIẤY BÁO CÓ CREDIT ADVICE Số chứng từ: FT1670E1P4\SNI Ngày hiệu lực 31/10/2015 User in: trangttm10949 Ngày 31/10/2015 09:10:05 Tên cá nhân/ đơn vị chuyển: Địa chỉ: Mã số thuế: Số tài khoản: Tại ngân hàng: Tên cá nhân/ đơn vị nhận: CTY TNHH TM VA DV TMT VIET NAM Địa chỉ: THON QUAT TINH XA QUAT DONG HUYEN THUONG TIN HA NOI Tài khoản ghi Có: 020000501752 Tại Sacombank CN/ PGD: PGD TRUONG DINH - CN TTI Mã số thuế chi nhánh: 0301103908-059 Số tiền ghi có : 51.727.500 VND Số tiền bằng chữ: Diễn giải: Dai ly vat lieu xay dung Minh Thu TT tien hang HD 0001420 PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG: Kế toán Kiểm soát viên Trƣởng đơn vị (Nguồn: Phòng Tài – Kế toán) 83 KẾT LUẬN Trong kinh tế thị trƣờng nay, bán hàng trở thành nghệ thuật kinh doanh bán hàng nhƣ để thu hút khách hàng nhu cầu cấp bách doanh nghiệp đặc biệt doanh nghiệp thƣơng mại, đòi hỏi doanh nghiệp phải tự vận động tìm đƣợc hƣớng đắn cho để phù hợp với chế thị trƣờng Do đó, việc tổ chức hợp lý trình hạch toán công tác bán hàng xác định kết bán hàng đóng vai trò quan trọng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp giúp doanh nghiệp quản lý tốt hoạt động tiêu thụ hàng hóa mình, đảm bảo hàng hóa đƣợc tiêu thụ đặn, không bị ứ đọng vốn, mang lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp nhƣ nâng cao đời sống cho ngƣời lao động Trong thời gian thực tập Công ty TNHH Thƣơng mại Dịch vụ TMT Việt Nam, em nhận thấy đƣợc tầm quan công tác kế toán nói chung kế toán bán hàng nói riêng hoạt động kinh doanh Công ty Bằng kiến thức tích lũy đƣợc qua trình học tập trƣờng Đại học Thăng Long với bảo tận tình cô giáo Nguyễn Thanh Huyền anh, chị, cô, Công ty TNHH Thƣơng mại Dịch vụ TMT Việt Nam, em trình bày vấn đề kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp thƣơng mại cụ thể Công ty TNHH Thƣơng mại Dịch vụ TMT Việt Nam Từ đó, em đƣa ý kiến nhận xét kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty Một lần em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo Công ty TNHH Thƣơng mại Dịch vụ TMT Việt Nam tạo điều kiện giúp đỡ em suốt thời gian thực tập, cảm ơn cô giáo Nguyễn Thanh Huyền có hƣớng dẫn nhƣ đóng góp ý kiến để em hoàn thành khóa luận Do thời gian có hạn kiến thức chƣa đƣợc hoàn thiện nên khóa luận em tránh khỏi sai sót Em mong nhận đƣợc ý kiến thầy cô để khóa luận tốt nghiệp em đƣợc hoàn thiện Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2016 Sinh viên thực Ngô Huyền Trang TÀI LIỆU THAM KHẢO “Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ” - NX Tài Quyết định 48/2006/QĐ- TC ban hành ngày 14/09/2006 Giáo trình kế toán tài doanh nghiệp – NXB Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân – Chủ biên: PGS.TS Đặng Thị Loan – 2011 Slide giảng “Kế toán tài 2”, Th.s Vũ Thị Kim Lan, Trƣờng Đại học Thăng Long Slide giảng “Tổ chức hạch toán kế toán”, Th.s Nguyễn Thanh Huyền & Th.s Đoàn Thị Hồng Nhung, Trƣờng Đại học Thăng Long Tài liệu Công ty TNHH Thƣơng mại Dịch vụ TMT Việt Nam [...]... trạng về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thƣơng mại và Dịch vụ TMT Việt Nam Chƣơng 3: Phƣơng hƣớng hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thƣơng mại và Dịch vụ TMT Việt Nam CHƢƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƢƠNG MẠI 1.1 Khái niệm cơ bản về bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong... lƣợng ghi chép nhiều 17 CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TMT VIỆT NAM 2.1 Giới thiệu chung về Công ty TNHH Thƣơng mại và Dịch vụ TMT Việt Nam 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TMT Việt Nam Tên công ty : Công ty TNHH Thƣơng mại và Dịch vụ TMT Việt Nam Trụ sở chính : Thôn Quất Tỉnh, Xã Quất... quan trọng của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng đối với doanh nghiệp Do đó, em xin chọn đề tài Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thƣơng mại và Dịch vụ TMT Việt Nam cho bài khóa luận của mình Nội dung bài khóa luận gồm có 3 chƣơng Chƣơng 1: Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thƣơng mại Chƣơng 2:... 13 Sơ đồ 1.7 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 15 Sơ đồ 1.8 Kế toán xác định kết quả bán hàng 15 Sơ đồ 1.9 Tổ chức sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung 16 Sơ đồ 2.1 Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Thƣơng mại và Dịch vụ TMT Việt Nam 19 Sơ đồ 2.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH Thƣơng mại và Dịch vụ TMT Việt Nam 21 Sơ... chi phí dịch vụ mua ngoài và các chi phí bằng tiền khác 1.1.8 Kết quả bán hàng Kết quả bán hàng phản ánh kết quả cuối cùng của việc thực hiện việc tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ và đƣợc thể hiện thông qua chỉ tiêu lãi hoặc lỗ Kết quả bán hàng là phần chênh lệch giữa lợi nhuận gộp và chi phí quản lý kinh doanh Kết quả bán hàng = Lợi nhuận gộp – Chi phí quản lý... đòi Sơ đồ 1.8 Kế toán xác định kết quả bán hàng TK 632 TK 911 K/c GVHB trong kỳ TK 511 K/c Doanh thu thuần TK 642 K/c Chi phí quản lý kinh doanh TK 521 K/c các khoản giảm trừ DT 15 1.6 Tổ chức sổ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng Theo chế độ kế toán ban hành theo quyết định QĐ 48/2006/QĐ- TC ngày 14/09/2006 quy định từ việc mở sổ, ghi chép, quản lý, lƣu trữ và bảo quản sổ kế toán, doanh nghiệp... doanh nghiệp phải tổ chức tốt công tác bán hàng, có chiến lƣợc bán hàng thích hợp cho phép doanh nghiệp chủ động thích ứng với môi trƣờng, nắm bắt cơ hội, huy động có hiệu quả các nguồn lực hiện có và lâu dài để có thể bảo toàn phát triển vốn, nâng cao hiệu quả kinh doanh Gắn liền với công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng, kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng giữ một vai trò hết sức... Ngoài ra, Công ty còn phục vụ một hệ thống khách hàng với số lƣợng gần 300 khách hàng lớn, nhỏ ở hầu hết các tỉnh thành trong cả nƣớc Khách hàng của Công ty chủ yếu là các công ty xây dựng, công ty nội thất, công ty chuyên về nhôm, kính, nhựa và một số các xƣởng ngành nghề khác tại các khu công nghiệp ở Việt Nam 18 2.1.2 Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TMT Việt Nam Sơ đồ... đồ 2.3 Trình tự tổ chức sổ kế toán tại Công ty TNHH Thƣơng mại và Dịch vụ TMT Việt Nam 23 Sơ đồ 2.4 Trình tự lập và luân chuyển chứng từ 25 Sơ đồ 2.5 Trình tự lập và luân chuyển chứng từ 31 Sơ đồ 2.6 Trình tự lập và luân chuyển chứng từ 39 Hình 2.1 Giao diện phần mềm kế toán Fast Accounting tại Công ty TNHH Thƣơng mại và Dịch vụ TMT Việt Nam 24 LỜI MỞ ĐẦU... trong bốn hình thức kế toán sau: − Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái − Hình thức kế toán Nhật ký chung − Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ − Hình thức kế toán trên máy vi tính Tại Công ty TNHH Thƣơng mại và Dịch vụ TMT Việt Nam đang áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung Sau đây em xin trình bày hình thức kế toán Nhật ký chung  Hình thức kế toán Nhật ký chung Sơ đồ 1.9 Tổ chức sổ kế toán theo hình thức
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ TMT việt nam , Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ TMT việt nam , Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ TMT việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay