Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần vật liệu hàn thiện phúc

104 244 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 12:02

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: GIẢI PH P NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU HÀN THIỆN PHÚC SINH VIÊN THỰC HIỆN: TRƢƠNG HỒNG NHUNG MÃ SINH VIÊN : A20705 CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH HÀ NỘI – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: GIẢI PH P NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU HÀN THIỆN PHÚC Giáo viên hƣớng dẫn : Th.S Nguyễn Thị Tuyết Sinh viên thực : Trƣơng Hồng Nhung Mã sinh viên : A20705 Chuyên ngành : Tài HÀ NỘI – 2016 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tốt khóa học khóa luận trên, em xin chân thành cảm ự hướng dẫn, giúp đỡ góp ý nhiệt tình quý thầy cô trường Đại học Thăng s Long ơn sẻ chia, gắn bó từ gia đình Em xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến Thạc sĩ Nguyễn Thị Tuyết - người dành nhiều thời gian, tâm huyết để hướng dẫn nghiên cứu giúp đỡ em hoàn thành luận văn tốt nghiệp Đồng thời, em xin chân thành cảm ơn cô chú, anh chị ban lãnh đạo Công ty cổ phần vật liệu hàn Thiện Phúc tạo điều kiện cho em thực tập cung cấp tư liệu giúp em hoàn thành tốt luận văn Kính chúc quý thầy cô tập thể Công ty cổ phần vật liệu hàn Thiện Phúc hạnh phúc, dồi sức khỏe thành công sống Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2016 Sinh viên Trương Hồng Nhung LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp tự thân thực có hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn không chép công tình nghiên cứu người khác Các liệu thông tin thứ cấp sử dụng Khóa luận có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan này! Sinh viên Trương Hồng Nhung MỤC LỤC MỞ ĐẦU ƢƠNG 1.CƠHSỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU quẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan kết sản xuất kinh doanh hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1.Khái niệm kết sản xuất kinh doanh 1.1.2.Khái niệm hiệu sản xuất kinh doanh 1.1.3.Mối quan hệ kết sản xuất kinh doanh hiệu sản xuất kinh doanh .1 1.1.4.Phân loại hiệu sản xuất kinh doanh 1.1.5.Ý nghĩa nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh 1.2 Các phƣơng pháp phân tích hiệu sản xuất kinh doanh 1.2.1.Phương pháp so sánh 1.2.2.Phương pháp thay liên hoàn 1.2.3.Phương pháp phân tích Dupont 1.3 Thông tin sử dụng phân tích hiệu sản xuất kinh doanh 1.3.1 h ng tin ên doanh nghiệp 1.3.2 h ng tin ên doanh nghiệp 1.4 Nội dung phân tích hiệu sản xuất kinh doanh 1.4.1.Phân tích kết sản xuất kinh doanh 1.4.2.Phân tích hiệu sử dụng tài sản 10 1.4.3.Phân tích hiệu sử dụng nguồn vốn 15 1.4.4.Phân tích hiệu sử dụng chi phí 16 1.4.5.Phân tích hiệu sử dụng nguồn nhân l c 17 1.5 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu sản xuất kinh doanh 18 1.5.1.Nhân tố ên 18 1.5.2.Nhân tố ên 19 KẾT LUẬN CHƢƠNG 21 CHƢƠNG 2.THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU HÀN THIỆN PHÚC 22 2.1 Tổng quan Công ty cổ phần vật liệu hàn Thiện Phúc 22 2.1.1 .Quá trình hình thành phát triển C ng ty cổ phần vật liệu hàn Phúc 22 2.1.2 Lĩnh v c hoạt động kinh doanh C ng ty cổ phần vật liệu hàn Phúc 23 2.1.3 .Cơ cấu tổ chức C ng ty cổ phần vật liệu hàn Phúc 23 2.2 Khái quát kết sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần vật liệu hàn Thiện Phúc… 25 2.3 Phân tích hiệu sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần vật liệu hàn Thiện Phúc 31 2.3.1 Phân tích hiệu sử dụng tài sản c ng ty qua tiêu tài .31 2.3.2 Phân tích hiệu sử dụng nguồn vốn C ng ty cổ phần vật liệu hàn Phúc qua tiêu tài 49 2.3.3 Phân tích hiệu sử dụng chi phí qua tiêu tài 57 2.3.4 Phân tích hiệu sử dụng nguồn nhân l c 61 2.4.Đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần vật liệu hàn Thiện Phúc 62 2.4.1 Kết đạt 62 2.4.2 Những hạn chế 63 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế .64 KẾT LUẬN CHƢƠNG 66 CHƢƠNG 3.GIẢI PH P NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU HÀN THIỆN PHÚC 67 3.1.Những thuận lợi, khó khăn Công ty cổ phần vật liệu hàn Thiện Phúc giai đoạn 67 3.1.1 huận lợi 67 3.1.2 Khó khăn 68 3.2.Định hƣớng phát triển Công ty cổ phần vật liệu hàn Thiện Phúc 69 3.3 Giải pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần vật liệu hàn Thiện Phúc 69 3.3.1 Nâng cao hiệu suất sử dụng tổng tài sản 69 3.3.2 Nâng cao hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn 70 3.3.3 Nâng cao quản lý tài sản dài hạn 73 3.3.4 Nâng cao c ng tác quản lý đào tạo đội ngũ nhân viên 74 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ 2.1 Tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận Công ty giai đoạn 2012 – Bảng 2014 26 Bảng 2.2 Tình hình tài sản Công ty cổ phần vật liệu hàn Thiện Phúc giai đoạn 2012 – 2014 32 Bảng 2.3 Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng tổng tài sản .36 Bảng 2.4 Đánh giá ảnh hưởng ROS - Hiệu suất sử dụng tổng tài sản 38 ROA 38 Bảng 2.5 Chỉ tiêu đánh giá hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn 41 Bảng 2.6 Tốc độ luân chuyển khoản phải thu – hàng tồn kho - khoản phải trả 43 Bảng 2.7 Thời gian quay vòng tiền .46 Bảng 2.8 Chỉ tiêu đánh giá hiệu sử dụng tài sản dài hạn 48 Bảng 2.9 Tình hình nguồn vốn Công ty cổ phần vật liệu hàn Thiện Phúc 2012 2014 50 Bảng 2.10 Hiệu suất sử dụng nợ vay 53 Bảng 2.11 Tỷ suất sinh lời vốn nợ 54 Bảng 2.12 Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu 54 Bảng 2.13 Đánh giá ảnh hưởng ROA – Đòn bẩy tài ROE .55 Bảng 2.14 Hiệu suất sử dụng tổng chi phí 57 Bảng 2.15 Tỷ trọng chi phí doanh thu 57 Bảng 2.16 Chỉ tiêu đánh giá hiệu sử dụng chi phí 59 Bảng 2.17 Hiệu nguồn nhân lực 61 Biểu đồ 2.1 Tỷ suất sinh lời doanh thu Công ty Thiện Phúc 30 giai đoạn 2012 – 2014 30 Biểu đồ 2.2 Cơ cấu tổng tài sản Công ty Thiện Phúc giai đoạn 2012 -2014 .33 Biểu đồ 2.3 Tỷ suất sinh lời tài sản ngắn hạn .40 Biểu đồ 2.4 Tỷ suất sinh lời tài sản dài hạn 47 Biểu đồ 2.5 Cơ cấu nguồn vốn Công ty cổ phần vật liệu hàn Thiện Phúc 51 giai đoạn 2012 - 2014 51 Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần vật liệu hàn Thiện Phúc 23 CHƢƠNG ẢI PH P NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA GI TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU HÀN THIỆN PHÚC CÔNG 3.1 Những thuận lợi, khó khăn Công ty cổ phần vật liệu hàn Thiện Phúc giai đoạn Về môi trường kinh tế, so với nhiều nước giới Việt Nam nước có môi trường kinh tế ổn định, điều khiến cho doanh nghiệp, Công ty nước yên tâm việc đầu tư phát triển Với kinh tế mở tạo điều kiện thuận lợi cho việc học hỏi thành tựu khoa học nước bạn để đưa kinh tế nước nhà lên nấc thang Nền kinh tế nước ta thu nhiều thành công đáng kể với ngành xây dựng ngành liên quan vật liệu xây dựng Cùng với mở cửa đường lối ngoại giao "Việt Nam sẵn sàng làm bạn với tất nước giới" thời gian gần Chính phủ tạo số dự án thuận lợi cho việc kinh doanh vật liệu xây dựng phát triển Tuy nhiên, kinh tế giới nói chung kinh tế Việt Nam nói riêng chịu cạnh tranh khốc liệt doanh nghiệp Các doanh nghiệp muốn thể chỗ đứng vững trước mắt doanh nghiệp bạn Tại đâu giới, ngày có nhiều doanh nghiệp đời không doanh nghiệp bị phá sản Lực lượng doanh nghiệp Việt Nam ngày phát triển với tốc độ nhanh, Công ty không tránh khỏi sức ép từ cạnh tranh Làm để đạt mục tiêu kinh doanh có lãi bối cảnh kinh tế khủng hoảng toàn cầu vấn đề làm đau đầu chủ doanh nghiệp Ngoài ra, kinh tế nhiều bất ổn lạm phát tăng cao Việt Nam khó khăn lớn doanh nghiệp Đó hội thách thức với Công ty cổ phần vật liệu hàn Thiện Phúc 3.1.1 Thuận lợi Môi trường ngành: Ngành xây dựng vật liệu xây dựng ngành kinh tế chủ đạo có vị trí quan trọng kinh tế quốc dân Ngành vật liệu xây dựng cung ứng mặt hàng thiết yếu cho nhu cầu xây dựng phát triển giao thông hạ tầng xã hội Việt Nam tập trung nhiều vào dự án giao thông, dự án khu đô thị ngành vật liệu xây dựng có nhiều hội phát triển Môi trường trị: Sự ổn định trị quốc gia tạo niềm tin cho doanh nghiệp hoạt động thị trường Việt Nam giới đánh giá quốc gia an toàn vào bậc giới môi trường trị biến động, điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển 67 Môi trường địa lý: Vị trí Công ty nằm trung tâm Thành phố Hải Phòng, nơi có mật độ dân số đông sức mua lớn Hơn vị trí Công ty giáp danh với nhiều tỉnh phát triển mạnh nhu cầu xây dựng Quảng Ninh, Hải Dương… 3.1.2 Khó khăn Bên cạnh hội vô to lớn mà môi trường kinh tế vĩ mô đem lại thách thức đe dọa không nhỏ Môi trường kinh doanh ngành xây dựng - ngành đóng góp tỷ trọng lớn doanh thu cho Công ty- thực gặp nhiều khó khăn Có nhiều yếu tố, tựu chung lại nguyên nhân sau: - Do chế xây dựng định mức, đơn giá có nhiều công tác định mức không phản ảnh chi phí thực tế nhà thầu bỏ ra: chi phí nhân công, chi phí chung, lợi nhuận doanh nghiệp xây dựng không thỏa đáng so với mức độ khó khăn, phức tạp nhiều rủi ro ngành xây dựng - Do đặc th phức tạp ngành xây dựng: quản lý hàng trăm đầu mối dẫn đến việc rủi ro cao, phụ thuộc vào thời tiết, việc biến động giá vật liệu đầu vào, tình trạng nhân công ngày khan chủ yếu thợ nông thôn tranh thủ làm vụ m a, việc nhận công trình xây dựng buộc phải thiết lập mối quan hệ với chủ đầu tư lúc ban đầu, với tư vấn giám sát trình thực mong thuận buồm xuôi gió nhanh chóng thu hồi vốn bỏ ra… - Một rủi ro đa số nhà thầu phải tự bỏ vốn (vốn tự có vay ngân hàng) khoảng 30% giá trị công trình để hoàn thành, việc đồng vốn bị nợ đọng, chịu lãi vay công trình bị chậm tiến độ chậm toán (1 phần chậm nhà thầu), khiến nhà thầu chịu nhiều thiệt thòi Tình trạng toán công trình k o dài thủ tục quản lý xây dựng bắt buộc, việc thu hồi khoản phải thu gặp nhiều khó khăn ãi thu nhập quy định 5,5% bảo hành công trình quy định đến 5%, chưa kể khoản khác nằm danh mục kê khai, làm xong công trình, doanh nghiệp xây dựng không lãi quay vòng vốn - Ngành xây dựng năm đầu 90 phát triển tốt hiệu cao thời gian Doanh nghiệp xây dựng ít, chế tài giám sát giá, khối lượng, toán từ phía Chủ đầu tư chưa tốt nên Doanh nghiệp xây dựng dễ dàng kiếm lãi Hiện nay, điều gần không nữa, tư vấn giám sát có tra, kiểm toán - Sự cạnh tranh khốc liệt doanh nghiệp xây dựng khiến mức bỏ thầu xuống thấp, khó khăn đấu thầu, thi công lại lãi 68 .2 Định hƣớng phát triển Công ty cổ phần vật liệu hàn Thiện Phúc tồn phát triển lâu dài trước tiên cần phải có Một công ty muốn hướng phát triển đắn Nhận thức vấn đề Công ty cổ phần vật liệu địnhdựng cho định hướng phát triển thời gian tới hàn Thiện Phúc xây sau: - Tăng cường công tác bồi dưỡng, đào tạo nhân viên kinh doanh, nâng cao trình độ chuyên môn nhân viên để ph hợp với xu hướng phát triển, đồng thời quan tâm, động viên đội ngũ cán nhân viên nhằm khuyến khích họ làm việc hiệu quả, giữ nhân viên giỏi, có kinh nghiệm điều kiện diễn cạnh tranh gay gắt - Cắt giảm khoản chi phí không cần thiết, có biện pháp thích hợp để gia tăng doanh thu tăng số lượng khách hàng - Tăng cường công tác quản lý tài chính, sử dụng vốn có hiệu - Tìm kiếm trao đổi với công ty c ng ngành nhằm tăng cường hình thức liên doanh để kí kết hợp đồng cung cấp sản phẩm với số lượng, quy mô lớn nhằm nâng cao doanh số, giảm thiểu rủi ro - Củng cố, nâng cao mối quan hệ với nhà cung cấp Mở rộng tìm kiếm nhà cung cấp nhằm đảm bảo nguồn cung để có lợi cạnh tranh giá - Công ty nên đẩy mạnh tìm hiểu nhu cầu khách hàng, tìm kiếm thị trường mở rộng kênh phân phối, mở rộng thị trường địa bàn Hà nội nói riêng khu vực miền Bắc nói chung 3.3 Giải pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần vật liệu hàn Thiện Phúc Hầu hết hạn chế doanh nghiệp đến từ nguồn tài sản, doanh nghiệp cần phải xem xét, tính toán lại lượng tài sản đầu tư cho phù hợp với lĩnh vực kinh doanh 3.3.1 Nâng cao hiệu suất sử dụng tổng tài sản Thông qua phân tích chương ta thấy hiệu suất sử dụng tổng tài sản năm 2014 có biến động tăng (tăng 0,25 lần so với năm 2013) song so với năm 2012, gia tăng mức Để có mức lợi nhuận cao so với bây giờ, giai đoạn này, không cần đầu tư thêm tài sản, thay vào Công ty nên có sách quảng cáo marketing nhằm ký kết nhiều hợp đồng lớn nhằm tăng vòng quay tổng tài sản, đem lại doanh thu lớn hơn, từ sở giúp lợi nhuận sau thuế đạt cao Hoặc Công ty liên hệ lại với khách hàng cũ để đề nghị giới thiệu khách hàng Bên cạnh việc giao tiêu 69 việc tăng trưởng doanh thu cho phòng kinh doanh Công ty việc cần làm môi trường kinh doanh đại 3.3.2 Nâng cao hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn Hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn tiêu d ng để đánh giá khả quản lý khoản mục tài sản ngắn hạn doanh nghiệp Chỉ tiêu cho ta dễ nhận biết hợp lý sách sử dụng quản lý tài sản doanh nghiệp 3.3.2.1 Nâng cao khả quản lý tiền khoản tương đương tiền Như phân tích chương 2, nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh nên số lượng tiền mặt công ty nắm giữ nhiều (khoảng 20% so với tổng tài sản) Tuy nhiên c ng với lợi ích từ việc nắm giữ tiền, Thiện Phúc phải đối mặt với chi phí hội cho khoản nắm giữ song song với việc giá đồng tiền Khoản tiền mặt khả sinh lời gây ảnh hưởng trực tiếp tới dòng tiền tạo trình sản xuất kinh doanh Mặt khác, công ty khoản đầu tư tài dài hạn nên doanh nghiệp cần phải sử dụng công cụ tài nhằm tăng khả sản xuất tiền bước đệm trình cải thiện hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Bên cạnh đó, công ty cần xem x t đến phương án gửi tiền có kỳ hạn không kỳ hạn nhằm sinh lời cho khoản tiền thời gian chưa sử dụng Công ty chủ động chuyển đổi phương thức toán tiền mặt sang phương thức toán qua hệ thống ngân hàng nhằm tiết kiệm thời gian, minh bạch số mà tránh lượng tiền mặt tăng cao ượng tiền mặt quỹ nên để đủ cho toán khoản toán qua ngân hàng Công ty gửi khoản tiền nhàn rỗi vào tổ chức tài ngân hàng nhằm tăng khả sinh lời cho doanh nghiệp 3.3.2.2 Quản lý khoản phải thu ổn định, hợp lý Thời gian công ty phải vay vốn để trả nợ cho nhà cung cấp phải bỏ khoản chi phí lãi vay công ty lại có khoản nợ đọng k o dài mà chưa thu hồi Nếu tình trạng tiếp tục kéo dài thời gian tới Công ty chưa thu hồi hết khoản nợ Do Công ty cần cải thiện công tác thu hồi vốn từ khoản phải thu để lành mạnh hóa tình hình tài chính, tăng khả chủ động tài sản để đáp ứng nhu cầu Công ty, đảm bảo uy tín với nhà đầu tư, nhà cung cấp bên cho vay Để làm điều đó, Công ty cần có sách hiệu như: Công ty áp dụng số biện pháp như: Khi ký hợp đồng với khách hàng, công ty nên đưa vào số ràng buộc điều khoản toán số ưu đãi khách hàng trả tiền sớm Như vừa giúp khách hàng sớm toán nợ cho công ty lại vừa hình thức khuyến giúp giữ chân khách hàng lại với công ty Bên 70 đó, công ty phải thực biện pháp kiên thu hồi khoản phải gửi giấy báo cạn nợ sử dụng biện pháp giải tòa án theo luật h thu Trong kinh doanh tất yếu phải có khoản nợ hạn, nợ khó đòi, Công ty cần có biện pháp phù hợp, cứng rắn để xử lý Tuy Công ty có dự phòng khoản phải thu khó đòi nhằm tăng tính chủ động đối phó với khó khăn gặp phải song cần xem xét, đánh giá lực khách hàng nhằm định có hay không cho khách hàng nợ Ở đây, Công ty cần có công khai, minh bạch thông tin khách hàng để tìm hiểu rõ tình hình tài khách hàng để định hạn mức tín dụng thời gian toán nợ cho phù hợp Nếu khách hàng có uy tín, có khả tài tốt doanh nghiệp cho nợ Nếu tình hình tài khách hàng không tốt Công ty không nên cho khách hàng nợ để tránh rủi ro không thu hồi nợ Trong trường hợp thấy khó thu hồi nợ nhờ công ty chuyên thu nợ bán nợ cần thiết Đối với công tác thu hồi nợ: Thường xuyên theo dõi khoản phải thu đôn đốc, ghi nhận thời hạn trả nợ khách hàng, gửi thư thông báo thời hạn trả nợ điện thoại với khách hành xác nhận thời hạn trả nợ Muốn thế, Công ty nên chủ động liên hệ với khách hàng sớm, thay chờ đến ngày hoá đơn hết hạn toán Điều không giúp Công ty quản lý tốt khoản phải thu, mà giúp Công ty giữ mối quan hệ tốt với khách hàng Công ty đầu tư phần mềm quản lý công nợ, giúp việc theo dõi khoản nợ nhanh chóng, xác, hiệu giảm bớt nhân công tác quản lý công nợ Việc theo dõi khoản phải thu thường xuyên xác định thực trạng tình hình tài đánh giá xác tính hữu hiệu sách tài Từ nhận diện khoản tín dụng có vấn đề thu thập tín hiệu để quản lý khoản hao hụt Song song với việc bán chịu công ty nên phát huy nhiều sách marketing bán hàng trả tiền giảm giá,… 3.3.2.3 D trữ hàng tồn kho phù hợp Hoạt động sản xuất kinh doanh cỗ máy liên hoàn từ khâu nghiên cứu thị trường đến sản xuất đến tiêu d ng Trong đó, hàng tồn kho vấn đề quan trọng ảnh hưởng tới hoàn toàn trình Đối với doanh nghiệp thực hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tồn kho vấn đề quan trọng trình vừa dự trữ nguyên vật liệu vừa dự trữ sản phẩm sau sản xuất Đối với Công ty cổ phần vật liệu hàn Thiện Phúc, doanh nghiệp kinh doanh sản xuất để đảm bảo an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty cần phải quan tâm đến hàng tồn kho Hàng tồn kho Công ty ba năm qua có tỷ trọng lớn tổng tài sản ( 30% năm 2012 mức gần 28% năm 2014) Hàng hóa dự trữ nhiều 71 làm cho hiệu sử dụng tài sản giảm Vì xác định nhu cầu sản xuất thời gian đầu năm sau, Công ty nên xác định mức dự trữ cho phù hợp giải phóng nhanh chóng số hàng tồn, vừa giảm chi phí lưu kho vừa tránh tình trạng số hàng tồn kho thời hạn sử dụng, gây thiệt hại lớn lợi nhuận cho doanh nghiệp Dự trữ hàng hóa nhu cầu thông thường cần thiết Công ty nhằm đảm bảo nhu cầu bán Công ty Nếu dự trữ hàng hóa không đủ làm gián đoạn trình kinh doanh bỏ qua hội tốt thiếu hàng dự trữ nhiều gây ứ đọng vốn lãng phí chi phí bảo quản, chí không bán hàng hư hỏng giảm chất lượng Chính doanh nghiệp cần có sách đảm bảo lượng hàng tồn kho hợp lý cách nghiên cứu doanh số bán ra, dự đoán tình hình tiêu thụ hàng hóa cho kỳ kinh doanh tới để có kế hoạch sản xuất nhập hàng hóa phù hợp Công ty nên áp dụng số mô hình hàng tồn kho để đạt hiệu cao, điển mô hình số lượng đặt hàng kinh tế EOQ (Economic Order Quantity) Mô hình số lượng đặt hàng kinh tế EOQ (Economic Order Quantity) mô hình quản lý hàng tồn kho mang tính chất định lượng sử dụng để xác định mức tồn kho tối ưu cho doanh nghiệp, sở hai loại chi phí: Chi phí đặt hàng chi phí tồn trữ hàng tồn kho (chi phí dự trữ) Hai loại chi phí có mối tương quan tỷ lệ nghịch với Nếu số lượng nguyên vật liệu hay hàng hóa tăng lên cho lần đặt hàng chi phí đặt hàng giảm xuống chi phí dự trữ tăng lên Mục tiêu mô hình quản trị hàng tồn kho EOQ lựa chọn mức tồn kho cho mức tổng hai loại chi phí thấp Ta có công thức: Tổng chi phí tồn kho = Chi phí trữ + Chi phí đặt hàng Chi phí dự trữ = C × Q/2 Chi phí đặt hàng = O × S/Q Trong đó: C: Chi phí trữ kho cho đơn vị hàng lưu kho Q: Số lượng lần đặt hàng Q/2: Mức lưu kho trung bình kỳ O: Chi phí cho lần đặt hàng S: ượng hàng cần đặt S/Q: Số lần đặt hàng kỳ Từ công thức trên, tổng chi phí tồn kho nhỏ Mức trữ kho tối ưu: Q* = (Mô hình EOQ) √ Khoảng thời gian dự trữ tối ưu: T* = ( Q*/ ( S/365)) 72 Điểm đặt hàng tối ưu: Điểm đặt hàng tối ưu = Thời gian chờ hàng đặt × Số g hàng sử dụng ngày lượn2014 Công ty cổ phần vật liệu hàn Thiện Phúc dự kiến cần đặt Ví dụ: Trong năm hàng 9000 kg nguyên vật liệu Chi phí trì tồn kho cho đơn vị 10.000.000 đồng Chi phí cho đơn vị đặt hàng 200.000.000 đồng Thời gian chờ hàng 15 ngày Thay vào công thức ta có: - Mức dự trữ kho tối ưu: Q* = = 600 (kg) √ - Khoảng thời gian dự trữ tối ưu: T* = (600 / (9000/365)) = 24,33 (ngày) - Điểm đặt hàng tối ưu: Điểm đặt hàng tối ưu = 15 × ( 9000/365) = 369,86 (kg) - Tổng chi phí tồn kho thấp nhất: 10.000.000 × + 200.000.000 × = (tỷ đồng) Từ tính toán thấy Công ty nên đặt hàng mức 600 kg cho lần đặt hàng khoảng thời gian lưu trữ 24,33 ngày tổng chi phí tồn kho thấp tỷ đồng Tại mức tồn kho khoảng 370 kg Công ty tiếp tục đặt hàng với khối lượng 600 kg Việc tồn kho nhiều thể trình nghiên cứu thị trường Công ty làm việc không hiệu Nó nhiều chi phí cho việc dự trữ mà thực tế thị trường lại cần lượng thấp Do vậy, Công ty nên có phòng Marketing để có phận nghiên cứu thị trường, từ định hướng tốt cho việc quản lý hàng tồn kho Bộ phận thường xuyên theo dõi biến động thị trường để dự đoán xu biến động kỳ tới từ có định điều chỉnh kịp thời việc mua sắm, dự trữ nguyên vật liệu có lợi cho Công ty trước biến động thị trường 3.3.3 Nâng cao quản lý tài sản dài hạn Từ chương thấy hệ thống máy móc cũ bị lỗi thời hết hiệu sử dụng tương lai hệ thống máy móc đầu tư chưa sử dụng cách hiệu Điều khiến cho Thiện Phúc đứng trước nguy suy kiệt tài sản dài hạn kế hoạch sử dụng hợp lý Do đó, để cải thiện tình hình kinh doanh nhằm tránh ảnh hưởng không tốt tới chất lượng sản phẩm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty, Thiện Phúc nên có kế hoạch, phương án sử dụng cụ thể để phát huy tích cực sức sản xuất tài sản 73 dài hạn Ví dụ công ty nên tìm tòi, sử dụng hệ thống máy móc tự sản xuất linh phụ kiện phục vụ cho kinh doanh, tiết kiệm chi phí tận dụng sức lao động sẵn có 3.3.4 Nâng cao công tác quản lý đào tạo đội ngũ nhân viên Như nhắc trên, yếu tố người tiền đề cho phát triển Chất lượng công tác phân tích quản lý phụ thuộc vào nhiều yếu tố song yếu tố nhân yêu tố quan trọng Giả sử yếu tố xu hướng tốt cán nghiệp vụ non chắn kết phân tíc không đáng tin cậy, phiến diện mang tính chủ quan Thực tế nhiều năm qua giống doanh nghiệp khác, Thiện Phúc chưa khai thác sáng tạo, trí tuệ cán công nhân viên Công ty, chưa phát huy hết tiềm cá nhân Đây vấn đề tồn cần phải có biện pháp khắc phục Để huy động sức mạnh nhân tố người, tạo nên khối thống thật vững mạnh, tạo nên lành mạnh văn hoá doanh nghiệp, Công ty cần giải số vấn đề sau: - Thường xuyên đánh giá tổng kết trình độ nghiệp vụ chuyên môn cán công nhân viên, từ có khoá học nâng cao trình độ Việc đào tạo bồi dưỡng cán việc làm quan trọng, việc đào tạo bồi dưỡng cán Công ty phải đảm bảo đáp ứng thay đổi kinh tế, phải dựa sở ph hợp với tiến trình công nghiệp hoá - đại hoá đất nước - Bố trí công việc ph hợp theo lực cá nhân tránh thiên vị tạo hiệu lao động - Quản lý công tác cán cách nghiêm khắc, công minh, nhìn nhận đánh giá đắn điểm tích cực tiêu cực trình hoạt động đội ngũ lao động công ty để từ phát huy điểm tích cực hạn chế tiêu cực Cần có khuyến khích vật chất tập thể cá nhân có thành tích, phát minh, sáng kiến, đóng góp cho phát triển chung doanh nghiệp; Đồng thời phải nghiêm khắc phê bình, kiểm điểm hành vi sai trái làm cản trở phát triển công ty - Bên cạnh việc quan tâm tới đời sống vật chất, Thiện Phúc cần quan tâm tới đời sống tinh thần cán công nhân viên thường xuyên tổ chức hoạt động văn hoá văn nghệ, nghỉ mát để từ tạo nên đoàn kết, không khí làm việc tập thể thoải mái,tương trợ thật hiệu Làm tốt công tác nhân nhân tố quan trọng để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Do Công ty cổ phần vật liệu hàn Thiện Phúc cần quan tâm nhìn nhận vấn đề cách đắn coi chiến lược phát triển hàng đầu doanh nghiệp 74 KẾT LUẬN Suốt trình hình thành phát triển, Công ty cổ phần vật liệu hàn Thiện Phúc ần khẳng định uy tín vị trí lĩnh vực xây dựng nói chung sảndxuất vật liệu hàn nói riêng Hoạt động kinh doanh công ty năm tới nhiều hội, song nhiều thách thức Những thay đổi khách quan từ môi trường kinh doanh ngày nhiều làm ảnh hưởng tới doanh nghiệp ngày lớn trước Trong kinh tế thị trường có cạnh tranh nay, công ty tồn đứng vững biết kết hợp sử dụng đắn yếu tố đầu vào, đảm bảo chất lượng đầu Sau trình tìm hiểu phân tích hiệu sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần vật liệu hàn Thiện Phúc, có hạn chế định nhìn chung kết luận Công ty có hướng kinh doanh hiệu Với khóa luận này, với kiến thức tích lũy được, em mong muốn góp phần cho doanh nghiệp giải pháp giúp cho hoạt động kinh doanh công ty hiệu Tuy nhiên, góc nhìn sinh viên, phân tích, đánh giá chưa sâu sắc, chủ yếu mang tính chủ quan phương pháp đưa chưa giải pháp tốt nên khóa luận nhiều thiếu sót Do đó, em hy vọng nhận góp ý từ phía thầy cô c ng cán Công ty để hoàn thiện khóa luận cách trọn vẹn Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2016 Sinh viên Trương Hồng Nhung DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Quốc Việt (2014), Giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh tai C ng ty cổ phần lữ hành Hương Giang, uận văn, Trường Đại học Thăng ong, Hà Nội Đỗ Kiều Anh (2015), Nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh C ng ty cổ phần xây lắp I hái ình, uận văn, Trường Đại Học Thăng ong, Hà Nội http://www.cophieu68.vn/statistic_index.php?id=%5Evlxd ưu Thị Hương (2006), Giáo trình ài doanh nghiệp, NXB Thống kê, Hà Nội Nguyễn Hải San (2004), Quản trị ài Doanh nghiệp, NXB Thống Kê, Hà Nội Nguyễn Năng Phúc (2013), Phân tích báo cáo tài chính, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, tr 199 – 200 Vũ Hoài Anh (2015), Phân tích tình hình tài C ng ty cổ phần thương mại thép họ oàn, uận văn, Trường Đại Học Thăng ong, Hà Nội PHỤ LỤC cân đối kế toán năm 2012 – 2014 Công ty cổ phần vật liệu hàn Thiện Phúc báo cáo kết kinh doanh 2012 – 2014 Công ty cổ phần vật liệu hàn Thiện Phúc Bảng Bảng [...]... chung về hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần vật liệu hàn Thiện Phúc Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần vật liệu hàn Thiện Phúc CHƢƠNG 1 Ơ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH C CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan về kết quả sản xuất kinh doanh và hiệu quả sản xuất kinh doanh. .. hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Hai là phân tích, đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần vật liệu hàn Thiện Phúc Ba là đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp 3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần vật liệu hàn Thiện Phúc Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu hiệu quả. .. pháp hữu hiệu, những quyết định chính xác nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Nhận thấy tầm quan trọng của việc phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh, đề tài khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần vật liệu hàn Thiện Phúc được lựa chọn để nghiên cứu 2 Mục đích nghiên cứu Thông qua phân tích,... Kết quả sản xuất kinh doanh có thể được thể hiện ở chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp 1.1.2 Khái niệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh Hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh trình độ sử dụng các yếu tố của quá trình sản xuất Hiệu quả sản xuất kinh doanh còn thể hiện sự vận dụng khéo léo của các nhà quản... được hiệu quả sản xuất kinh doanh cao thì doanh nghiệp sẽ có nhiều điều kiện để nâng cao đời sống người lao động thông qua việc tăng lương, thưởng, hay cải thiện môi trường làm việc cho họ Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sẽ góp phần phát triển nền kinh tế xã hội Khi hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được nâng cao thì doanh nghiệp sẽ có khả năng mở rộng quy mô doanh. .. tính được hiệu quả sản xuất kinh doanh cho từng kỳ kế toán Có thể nói, 1 hiệu quả là mục tiêu của quá trình sản xuất kinh doanh, còn kết quả là phương tiện để đạt được mục tiêu đó 1.1.4 Phân loại hiệu quả sản xuất kinh doanh Hiệu quả sản xuất kinh doanh phụ thuộc vào kết quả kinh doanh bởi vậy khi đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp thường xem xét trên các số liệu tĩnh thể hiện qua sổ... học kinh tế quốc dân, TP.Hà Nội, tr.199) 1.1.3 Mối quan hệ giữa kết quả sản xuất kinh doanh và hiệu quả sản xuất kinh doanh Về bản chất, kết quả và hiệu quả khác nhau ở chỗ kết quả phản ánh mức độ, quy mô, là cái mà doanh nghiệp đạt được sau mỗi kỳ kinh doanh, có số tuyệt đối của kết quả mới tính được số tương đối của hiệu quả Như vậy phải có kết quả sản xuất kinh doanh mới tính được hiệu quả sản xuất. .. này thì sản phẩm của doanh nghiệp phải đạt yêu cầu về chất lượng, số lượng, giá cả, mẫu mã và dịch vụ bán hàng Như vậy, hiệu quả sản xuất kinh doanh chính là hạt nhân cơ bản của sự cạnh tranh, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là con đường để các doanh nghiệp tự nâng cao sức cạnh tranh Hiệu quả sản xuất kinh doanh còn là cơ sở để doanh nghiệp có thể nâng cao đời sống người lao động Khi doanh nghiệp... chính của doanh nghiệp, từ đó xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh có hiệu quả Trên thực tế có nhiều cách để phân loại hiệu quả sản xuất kinh doanh Việc phân loại giúp nhà quản trị dễ dàng quản lý và nâng cao hiệu quả và dưới đây là một số cách phân loại thường gặp: Căn cứ theo phạm vi tính toán Theo phạm vi tính toán, hiệu quả sản xuất kinh doanh được chia thành bốn tiểu mục: Hiệu quả kinh tế: à... động mạnh mẽ đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ở vị trí có hệ thống giao thông thuận lợi, dân cư đông đúc và có trình độ dân trí cao sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất, tăng tốc độ tiêu thụ sản phẩm, tăng doanh thu, giảm chi phí sản xuất kinh doanh và do đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Nếu cơ sở
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần vật liệu hàn thiện phúc , Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần vật liệu hàn thiện phúc , Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần vật liệu hàn thiện phúc , Giáo viên hƣớng dẫn : Th.S Nguyễn Thị Tuyết Sinh viên thực hiện : Trƣơng Hồng Nhung Mã sinh viên : A20705, CHƢƠNG 3.GIẢI PH P NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU HÀN THIỆN PHÚC 67, Kết cấu của luận văn, Bảng 2.2 Tình hình tài sản của Công ty cổ phần vật liệu hàn Thiện Phúc giai đoạn 2012 – 2014, Bảng 2.4 Đánh giá ảnh hƣởng của ROS - Hiệu suất sử dụng tổng tài sản đối với ROA, Bảng 2.5 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn, Bảng 2.9 Tình hình nguồn vốn của Công ty cổ phần vật liệu hàn Thiện Phúc 2012 - 2014, Bảng 2.13 Đánh giá ảnh hƣởng của ROA – Đòn bẩy tài chính đối với ROE, Bảng 2.16 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí, .2. Định hƣớng phát triển của Công ty cổ phần vật liệu hàn Thiện Phúc

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay