DIEU KHOAN BAO HIEM HANG HOA DUONG BIEN THEO DIEU KIEN b 2014

7 1,109 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 11:41

QUYET DINHVe vfec ban hanh Dieu khoan boo hiem hang hoa van chuyen duirng bien Dieu kien BTONG GIAM DOCTONG CONG TY CO PHAN BAO MEM QUAN DOI, Can dr Luat kinh doanh boo hiem s6 242000QH10 ngay 09122000 va Lustsera doi 1)6 sung mot so dieu cua LuSt kinh doanh boo hiem so 612010QH12 ngay24112010;Can cir GiSy phep thanhlSp va hoot d6ng s6 43GPKDBH ngdy 08102007 ctiaB6 Tai chinh Ira cac Giay phep dieu chinh la BO Tai chinh;Can cir Dieu le to chirc va hoot Ong cua T6ng cong ty Co phSri Bao hiem QuandOi (MIC);Theo de nghi cua Giam Oc Ban boo hiem Hang hai,QUYET DINH:Dieu 1. Ban hanh kern theo Quyet dinh nay Dieu khoan boo hiem hang hoavan chuyen cluong bien Dieu kien B.Dieu 2. Quyet dinh nay co hieu luc ke to ngdy ky va thay the Quyet dinh s6332007QDMIC ngdy 24102007 dm TGD Cong ty CP Bao hiem Quan Oi.Dieu 3. Giam d6c Ban boo hiem Hang hai, Giam d6c cac Ban, Trung tam lienquan thu6c H6i se( MIC, Giam d6c cac don vi truc thu6c MIC va cac to chirc, ca nbanco lien quan chiu trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay. CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VITT NAM DOc lap - Tty - Hanh phoc BA° Hiram QUAN 001 Ha S6: 148/2014/QD-MIC AT"Oi, 10 thcing 01 nom 2014 QUYET DINH Ve vfe'c ban hanh Dieu khoan boo hiem hang hoa van chuyen duirng bien - Dieu ki"e'n B TONG GIAM DOC TONG CONG TY CO PHAN BAO MEM QUAN DOI , Can dr Luat kinh doanh boo hiem s6 24/2000/QH10 09/12/2000 va Lust sera doi 1)6 sung mot so dieu cua LuSt kinh doanh boo hiem so 61/2010/QH12 24/11/2010; Can cir GiSy phep thanhlSp va hoot d6ng s6 43GP/KDBH ngdy 08/10/2007 ctia B6 Tai chinh Ira cac Giay phep dieu chinh &la BO Tai chinh; Can cir Dieu le to chirc va hoot Ong cua T6ng cong ty Co phSri Bao hiem Quan dOi (MIC); Theo de nghi cua Giam Oc Ban boo hiem Hang hai, QUYET DINH: Dieu Ban hanh kern theo Quyet dinh "Dieu khoan boo hiem hang hoa van chuyen cluong bien - Dieu kien B" Dieu Quyet dinh co hieu luc ke to ngdy ky va thay the Quyet dinh s6 33/2007/QD-MIC ngdy 24/10/2007 dm TGD Cong ty CP Bao hiem Quan Oi Dieu Giam d6c Ban boo hiem Hang hai, Giam d6c cac Ban, Trung tam lien quan thu6c H6i se( MIC, Giam d6c cac don vi truc thu6c MIC va cac to chirc, ca nban co lien quan chiu trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay] TONG C Nai HIEM QUAN D90/ - Ninr Di6'u 3; - HDQT, BKS; - Ban TGD; - Lim: VT, HH PHO TONG GIAM DOC PHU TRACH Tiing cong ty Co phi') Hao hiem Quin 41 Dia chi: Tau 9&10, Tda nha MB, so Li6u Giai, Ba Dinh, Ha NOi Dien thoai: (84-4) 6285 3388 * Fax: (84-4) 6285 3366 Email: info mic.vn * Website: www.mic.vn SAO MI1161411 GUAN obi DIEU KHOAN BAO HIEM HANG HOA VAN CHUYEN DUNG BIEN - DIEU KIEN B (THEO "INSTITUTE CARGO CLAUSES (B) - 1/1/82") (Ban hanh theo Quy'et clinh so 148/2014/0D-MIC 10 thong 01 nom 2014 clic, Tong cong ty co phan bac, hiem Oucin dot) Dieu Cac rui ro dirge bao hiem 1.1 Trir cac diem loai trir quy dinh tai Dieu dugi day, bao hiem bao hiem cho: 1.1.1 T6n that, ton hai xay cho d6i tuang dugc bao hiem c6 the quy hop 1)"/ cho: 1.1.1.1 Choy hoac n6; 1.1.1.2 Tau, sa lan bi mac can, dAm hoac rat Up; 1.1.1.3 Phuang tien van tai ten be bi lot hoac tat banh; 1.1.1.4 Tau, sa lan hoac phuang tien van chuyen dam va hoac dam va bat ky vat the nao ben ngoai khOng ke ntrac; 1.1.1.5 Da hang tai cang lanh non; 1.1.1.6 D6rig clot, nUi lira phun hoac set danh 1.1.2 T6n that, ton hai xay cho d6i tugng dugc bao hiem gay 1.1.2.1 Hy sink ton that chung; 1.1.2.2 Nem hang khOi tau hoac nook cu6n khOi tau; 1.1.2.3 Nuac bien, ntrac h6 hay nugc song chay vao tau, sa Ian, ham hang, phuang tien van chuyen, container hoac nai chira hang 1.1.3 T6n that toan b(5 cua bat 1(37 kien hang nao rai khOi tau hoac rai Bang xep hang len hay de hang khoi sa lan 1.2 Bao hiem bao hiem ton that chung va chi phi dru 11.6 dugc dieu chinh hoac xac dinh theo hop Tong van chuyen va/hoac theo luat phap va tap quan cho cac khoan chi ma ngtrai dugc ,bao hiem phai ganh chiu nham tranh hoac c6 lien viec pheng tranh ton that bat kST nguyen nhan nao trir nhang chi phi quan da loai trir tai Dieu hoac bat IcS/ diem nao khac ban hiem 1.3 Bao hiem dugc m6 rang de b6i thuang cho nguai dugc bao hiem phAn trach nhiem thu6c dieu khoan "Dam va ,doi ben ding c6 lOi" hap dong chuyen chg c6 lien quan tad mot ton that thu6c pham vi boi thuong cua ban hiem Tnrang hop chii tau khieu nai theo dieu khoan thi ngtrai dugc bao hiem phai thong bao cho MIC la ngueri co quyen, bang chi phi va phi ton rieng cti' a minh, de bao ve ngtrai dugc bao hiem chong lai khieu nai cua chil tau Dieu Cac loai trir MIC/HH/ICC-B 1/6 "IC SAO fi6g11106 GUAM DO 2.1 Bao hiem khOng bao hiem cho: 2.1.1 T6n that, ton hai hoac chi phi dugc quy cho hanh vi xau coy cua nguari dugc bao hiem; 2.1.2 RO ri th6ng thugng, hao but tong luting hoac giam the tich th6ng thugng, hoac hao mon thOng thuemg cua dui tucmg bao hiem; 2.1.3 T6n that, ton hai hoac chi phi gay clung goi hoac chuan bi cho d6i tugng bao hiem chua day du hay khong thich hop (theo chu y dm diem "long gar phai dugc coi nhu bao tom ca xep hang vao container hay thing hang nhung chi nao viec xep hang dugc thirc hien truerc bao hiem c6 hieu hrc hoac nguari dugc bao hiem hay nhang ngueri lam cong cho h9 th‘rc hien); 2.1.4 T6n that, ton hai hoac chi phi gay bo7 khuyet tat hay tinh chat san co cua dui tugng bao hiem; 2.1.5 Tem that, ton hai hoac chi phi trirc tiep gay bari cham tre ca cham tre xay mot rui ro dugc bao hiem (loai trir nhang chi phi dugc boi thuong theo khoan 1.2 neu teen); 2.1.6 T6n that, ton hai hoac chi phi phat sinh tir tinh trang khong tra dugc ng hoac thieu th6n ye tai chinh cua chili tau, nguen quan ly, ngueri thue hoac nguad khai thac tau; 2.1.7 D6i tugng bao hiem hay bat ky b6 phan nao cua d6i tugng bao hiem bi ton hai hay pha huy hanh dOng sai lam, co cha tam caa bat ky ngueyi hay nhOm ngueri nao gay ra; 2.1.8 T6n that, ton hai hoac chi phi phat sinh tir viec sir dung bat ky loai vu chien tranh gi co sir dung nang lugng nguyen tir, hat nhan va/hoac phan irng hat nhan hay nguyen tir hoac phan img khac tuong to hay cac chat ph6ng xa tuong to khac 2.2 Trong MOi truong hop, bao hiem khOng bao hiem cho nhimg ton thAt, ton hai hoac chi phi phat sinh do: 2.2.1 Tau hoac sa lan khong du kha nang di bien; 2.2.2 Tau, sa lan, phuong tien van chuyen, container hay thong hang khong thich hop cho viec chuyen cher an town dui tugng bao hiem, Neu nguari dugc bao hiem hay nhang ngugi lam cong cho h9 biet dugc rieng ve tinh tang khong du kha nang di bien hoac tinh trang khOng thich hop vao thud diem dui tugng bao hiem dugc xep vao phuong tien van chuyen nhu vay MIC be) qua bat ky vi pham nao d6i voi cac cam ket ye viec tau du kha nang di bien va thich hop cho viec chuyen cher dui tuarng bao hiem ten Bich trir ngueri dugc bao hiem hoac nguaci lam cong cho ho dugc biet rieng ve tinh trang khong du kha nang di bien hay tinh trang khong thich hgp 2.3 Trong moi truerng h9p, bao hiem khong bao hiem cho nhang tem that, ton hai hoac chi phi gay beyi: 2/6 MIC/HH/ICC-B ;G BA M IC RAO IngIllt
- Xem thêm -

Xem thêm: DIEU KHOAN BAO HIEM HANG HOA DUONG BIEN THEO DIEU KIEN b 2014, DIEU KHOAN BAO HIEM HANG HOA DUONG BIEN THEO DIEU KIEN b 2014, DIEU KHOAN BAO HIEM HANG HOA DUONG BIEN THEO DIEU KIEN b 2014

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay