THÔNG TIN QUẢNG BÁ TRỰC TUYẾN VỀ DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH LÂM ĐỒNG

124 160 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 11:36

THÔNG TIN QUẢNG BÁ TRỰC TUYẾN VỀ DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH LÂM ĐỒNGTHÔNG TIN QUẢNG BÁ TRỰC TUYẾN VỀ DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH LÂM ĐỒNGTHÔNG TIN QUẢNG BÁ TRỰC TUYẾN VỀ DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH LÂM ĐỒNGTHÔNG TIN QUẢNG BÁ TRỰC TUYẾN VỀ DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH LÂM ĐỒNGTHÔNG TIN QUẢNG BÁ TRỰC TUYẾN VỀ DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH LÂM ĐỒNGTHÔNG TIN QUẢNG BÁ TRỰC TUYẾN VỀ DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH LÂM ĐỒNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG -oOo - NGUYỄN HẢI LONG THÔNG TIN QUẢNG BÁ TRỰC TUYẾN VỀ DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH LÂM ĐỒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG -oOo - NGUYỄN HẢI LONG THÔNG TIN QUẢNG BÁ TRỰC TUYẾN VỀ DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH LÂM ĐỒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG -oOo - NGUYỄN HẢI LONG THÔNG TIN QUẢNG BÁ TRỰC TUYẾN VỀ DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH LÂM ĐỒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : VIỆT NAM HỌC Mã số : 60 22 01 13 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS PHAN HUY XU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan công trình nghiên cứu tác giả Các kết nghiên cứu kết luận luận văn trung thực, không chép từ nguồn dƣới hình thức Việc tham khảo nguồn tài liệu (nếu có) đƣợc thực trích dẫn ghi nguồn tài liệu tham khảo quy định Tác giả luận văn Nguyễn Hải Long i LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn đến Ban Giám hiệu Trƣờng Đại học Quốc tế Hồng Bàng Ban lãnh đạo Viện Đào tạo Sau đại học tổ chức lớp cao học Việt Nam học Trân trọng cảm ơn Quý Thầy/Cô giáo sƣ, tiến sĩ trực tiếp giảng dạy truyền đạt kiến thức tạo tảng cho công tác nghiên cứu Đặc biệt xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Phan Huy Xu – ngƣời thầy tận tình dẫn trực tiếp giúp đỡ thực luận văn Tôi xin cảm ơn Quý quan quý du khách nhiệt tình cho ý kiến khảo sát Trong trình làm luận văn, chắn không tránh khỏi sai sót Kính mong nhận đƣợc góp ý nhận xét từ quý thầy cô Kính chúc Quý Thầy/Cô hạnh phúc thành đạt công việc Trân trọng cảm ơn! ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ vii DANH MỤC HÌNH ẢNH viii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu nguồn tƣ liệu 6 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 7 Bố cục luận văn CHƢƠNG 1: Cơ sở lý luận thực tiễn thông tin quảng bá trực tuyến du lịch văn hóa Lâm Đồng 1.1 Cơ sở lí luận 1.1.1 Du lịch văn hóa 1.1.2 Thông tin du lịch văn hóa 14 1.1.3 Quảng bá du lịch 20 1.2 Cơ sở thực tiễn 22 iii 1.2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, đặc điểm dân cƣ, kinh tế xã hội thắng cảnh Lâm Đồng 22 1.2.2 Tài nguyên du lịch văn hóa Lâm Đồng 25 1.2.3 Cơ sở thực tiễn thông tin trực tuyến nhu cầu quảng bá du lịch văn hóa Lâm Đồng 31 Tiểu kết 35 CHƢƠNG 2: Thực trạng thông tin quảng bá trực tuyến du lịch văn hóa Lâm Đồng 37 2.1 Thực trạng hoạt động du lịch văn hóa Lâm Đồng 38 2.2 Khảo sát trang tin trực tuyến (website) du lịch văn hóa Lâm Đồng 45 2.2.1 Tổ chức quản lý thông tin trực tuyến du lịch văn hóa 46 2.2.2 Nội dung thông tin 49 2.2.3 Kỹ thuật 51 2.3 Quảng bá du lịch văn hóa Lâm Đồng qua mạng Internet 55 2.3.1 Ảnh hƣởng tích cực du lịch văn hóa 55 2.3.2 Những khó khăn trở ngại du lịch văn hóa 57 Tiểu kết 65 CHƢƠNG 3: Giải pháp thông tin quảng bá trực tuyến du lịch văn hóa Lâm Đồng 68 3.1 Giải pháp xây dựng hệ thống trang tin trực tuyến (website) du lịch văn hóa tỉnh Lâm Đồng 68 3.1.1 Mục tiêu xây dựng hệ thống website du lịch văn hóa Lâm Đồng 68 3.1.2 Giới thiệu nội dung website du lịch văn hóa Lâm Đồng 70 iv 3.1.3 Quản trị nội dung thông tin website du lịch văn hóa Lâm Đồng 74 3.2 Các giải pháp khác 79 3.2.1 Giải pháp quản lý 79 3.2.2 Giải pháp chuyên môn 81 3.3 Giải pháp đội ngũ nhân thông tin du lịch văn hóa 85 Tiểu kết 86 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 PHỤ LỤC i Phụ lục 1: Sản phẩm nghiên cứu luận văn i Phụ lục 2: Phiếu khảo sát khách du lịch nội địa ii Phụ lục 3: Nội dung vấn du khách quốc tế ix Phụ lục 4: Công cụ khảo sát trực tuyến xi Phụ lục 5: Danh mục website đƣợc khảo sát xiv v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ Trang CNTT Công nghệ thông tin CQTTDL Cơ quan thông tin du lịch 3;19;53 CSDL Cơ sở liệu 52;82;83 HTTTDL Hệ thống thông tin du lịch ICOMOS SEAMEO SPAFA UNWTO Hội đồng Quốc tế Di Di tích Trung tâm Khảo cổ Nghệ thuật trực thuộc Tổ chức Bộ trƣởng Giáo dục quốc gia Đông Nam Á Tổ chức Du lịch Thế giới vi 7; 85 3;16 11 11 9;11 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Số Tên hình TT 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Thống kê mức độ hấp dẫn du lịch Lâm Đồng Địa phƣơng du lịch thuộc Lâm Đồng đƣợc du khách lựa chọn Điểm du lịch văn hóa đƣợc tham quan nhiều Sơ đồ tổ chức quản lý thông tin trực tuyến du lịch văn hóa Lâm Đồng Biểu đồ tổng hợp ý kiến đánh giá du khách từ TripAdvisor Thống kê kết tìm kiếm từ khóa du lịch văn hóa qua công cụ Google Search Trang 39 40 41 46 56 58 2.7 Biểu đồ kênh thông tin đƣợc lựa chọn 62 2.8 Biểu đồ nội dung thông tin du khách quan tâm 62 2.9 Biểu đồ nguồn website truy cập 63 2.10 Tổng hợp đánh giá chất lƣợng thông tin du lịch văn hóa 64 vii PHỤ LỤC Phụ lục 1: Sản phẩm nghiên cứu luận văn 1/ Trang thông tin du lịch văn hóa Lâm Đồng (website) Địa truy cập: http://dongan.edu.vn/hailong/index.php 2/ Mục lục tra cứu trực tuyến thông tin du lịch văn hóa Lâm Đồng Địa truy cập: http://dulichlamdong.dreamlib.vn/ 3/ Kênh video (Youtube) du lịch văn hóa Lâm Đồng Địa truy cập: https://www.youtube.com/channel/UCZsWkiNmkOIDgno4JQkW0zQ/ videos 4/ Trang mạng xã hội Facebook du lịch văn hóa Lâm Đồng Địa truy cập: https://www.facebook.com/Du-l%E1%BB%8Bchv%C4%83n-h%C3%B3a-L%C3%A2m-%C4%90%E1%BB%93ng1679138215663381/?fref=ts i Phụ lục 2: Phiếu khảo sát khách du lịch nội địa Mẫu phiếu PHIẾU ĐIỀU TRA NHU CẦU THÔNG TIN TRỰC TUYẾN DU LỊCH VĂN HÓA LÂM ĐỒNG Để đáp ứng thông tin trực tuyến du lịch văn hóa Lâm Đồng ngày tốt hơn, xin Anh/Chị vui lòng hợp tác giúp đỡ thông qua việc trả lời câu hỏi đây: Ghi chú: đánh dấu X vào ô tƣơng ứng ghi ý kiến vào dòng để trống 1/ Anh chị du lịch Lâm Đồng   Chƣa lần  Một lần Hai lần 2/ Anh/Chị du lịch địa phƣơng thuộc tỉnh Lâm Đồng  Đà Lạt  Đức Trọng  Di Linh  Bảo Lộc  Đạ Huoai  Lạc Dƣơng  Đơn Dƣơng  Lâm Hà  Nhiều  Đam Rông  Cát tiên 3/ Anh/chị đến điểm du lịch văn Lâm Đồng đƣợc liệt kê dƣới  Thiền viện Trúc Lâm  Bảo tàng Lâm Đồng  Tu viện Bát Nhã  Dinh Bảo Đại  Nhà thờ Con gà  Chùa Linh Ẩn Tự  Ga Đà Lạt  Làng chùa Đại Ninh  Thánh địa Cát Tiên  Biệt Điện Trần Lệ Xuân Khác: …………………………………………………………………………………… 4/ Anh/Chị tìm hiểu du lịch văn hóa Lâm Đồng qua kênh thông tin nào?       Website du lịch Bạn bè, ngƣời thân Ấn phẩm du lịch Báo, tạp chí Tập gấp, tờ rơi, đồ lƣu niệm Tài liệu hƣớng dẫn, đồ 5/ Anh/Chị quan tâm thông tin du lịch văn hóa Lâm Đồng ?      Điểm đến tham quan Ẩm thực Nghề truyền thống Cơ sở hạ tầng, chất lƣợng dịch vụ du lịch Phong tục tập quán, lễ hội Nội dung khác ( ghi rõ)……………………………………………………… 6/ Anh/Chị tìm kiếm thông tin du lịch văn hóa Lâm Đồng qua website nào?       Website quan quản lý du lịch Website công ty du lịch, lữ hành Website truyền thông (báo, đài,tv…) Website nghiên cứu văn hóa Website Điếm đến du lịch Khác (ghi rõ)…………………… 7/ Anh/Chị thấy thông tin du lịch văn hóa đăng tải website có khác với thực tế?   Không khác ii Khác nhiều 8/ Anh/Chị đánh giá hình thức trình bày thông tin du lịch văn hóa website du lịch  Không hấp dẫn   Bình thƣờng Hấp dẫn 9/ Anh/Chị thấy thông tin du lịch văn hóa Lâm Đồng có cập nhật thƣờng xuyên   Thƣờng xuyên Không thƣờng xuyên 10/ Lƣợng thông tin du lịch văn hóa có đáp ứng đƣợc yêu cầu Anh/Chị không?  Không đáp ứng  Đáp ứng phần  Đáp ứng đầy đủ 11/ Anh/Chị có hài lòng thông tin du lịch văn hóa Lâm Đồng đăng website?   Hài lòng Không hài lòng Thông tin cá nhân Họ tên …………………………………………Tuổi: …………………………………… Đến từ…….……………………………………Nghề nghiệp: …………………………… Xin cảm ơn hợp tác Quý anh/chị! iii Kết thu thập phiếu khảo sát (xem 100 mẫu phiếu đƣợc thu thập kèm theo) Kết xử lý số liệu từ công cụ khảo sát trực tuyến Google Form: Nguồn: https://docs.google.com/forms/d/19p_HHqlD_ibAIpksugyK0ka9CIcPOSgrNMltk3D5vk/viewform?c=0&w=1 iv v vi Tổng hợp số liệu Microsoft Excel BẢNG 1: THỰC TRẠNG DU LỊCH VĂN HÓA LÂM ĐỒNG QUA ĐIỀU TRA KHÁCH DU LỊCH NỘI ĐỊA STT Dữ kiện Tổng số Mức độ du lịch 100 Địa phƣơng Lâm Đồng chọn du lịch Điểm du lịch văn hóa thăm quan Kết Chưa lần 14% 86 85 Một lần 46% Đà Lạt Bảo Lộc 78 31 Thiền viện trúc lâm Dinh Bảo Đại 65 36 Hai lần 13% Di Linh 15 Ga Đà Lạt 32 Nhiều 27% Lâm Hà 11 Nhà thờ gà 38 BẢNG 2: Kênh thông tin đƣợc lựa chọn tìm hiểu du lịch văn hóa Lâm Đồng STT Kênh thông tin Kết lựa chọn Bạn bè, ngƣời thân 78 Website du lịch 66 Báo, tạp chí 12 Tài liệu hƣớng dẫn Ấn phẩm du lịch Tờ rơi, đồ lƣu niệm STT BẢNG 3: Thông tin du lịch văn hóa đƣợc quan tâm Nội dung thông tin Kết lựa chọn Điểm du lịch văn hóa 80 Ẩm thực 42 Phong tục, tập quán 29 Nghề truyền thống 15 Cơ sở hạ tầng, chất lƣợng dịch vụ 12 BẢNG 4: Nguồn website đƣợc truy cập STT Loại website Kết lựa chọn Website doanh nghiệp du lịch 51 Website quan quản lý 51 Website truyền thông 29 Website điểm đến 19 Website nghiên cứu văn hóa Khác vii BẢNG 5: Đánh giá chất lƣợng thông tin đăng tải website Khác Sự khác biệt thông tin thực tế Hình thức trình bày thông tin Tính cập nhật thông tin Lƣợng thông tin Mức độ hài lòng Không hấp dẫn Không thƣờng xuyên Không đáp ứng Không hài lòng 68 56 77 52 71 viii Phụ lục 3: Nội dung vấn du khách quốc tế QUESTIONNAIRES ABOUT CULTURAL TOURISM INFORMATION IN LAM DONG PROVINCE FOR INTERNATIONAL TOURISTS INTRODUCE My name‟s LONG, I‟m a students of The Hong Bang University International We 're taking a survey to research information online about cultural tourism Lam Dong Province Please kindly help us to answer some questions ! CONTENT INTERVIEW 1/ Your name? 2/ Where are you from? 3) How did you arrange the travel and/or accommodation for your trip? Suggest All-inclusive package Travel and accommodation booked separately Nothing booked in advance 4) If you made a travel or accommodation booking, did you Suggest Book in person at travel agency Book via Internet Book directly (by phone, fax or email) 5) What is the primary purpose of your current trip? Suggest Holiday Visit a cultural attraction Visiting relatives and friends Sports event Attend a cultural event Business Shopping Conference Other 6) What sources of information did you consult about this area BEFORE YOU ARRIVED here? Family/fri TV/Radio ends Internet Tourist board Previous Newspapers/Ma Tour operator brochure Travel visit gazines agency Guide ix books 7) What sources of information have you consulted AFTER YOU ARRIVED in this area? Family/friends Local Internet brochures Tourist information Tour operator information Guidebooks TV/Radio Tour guide centre Newspapers/Ma gazines 8) You are interested in cultural tourism information here ? Museums Monuments Art galleries Historic sites Traditional festivals Heritage/crafts centres Religious sites 9) Do you satisfied about the cultural tourism information posted Lam Dong on the website ? Thank you very much! Have nice trips! Kết vấn file ghi âm http://www.mediafire.com/download/vg4ex0kbjqgcb1y/Ghi+%C3%A2m+20 16-03-16+16-16-03.aac http://www.mediafire.com/download/zw12cys47xxdhfc/Ghi+%C3%A2m+20 16-03-17+07-59-23.aac http://www.mediafire.com/download/c2kqi1k823l25nj/Ghi+%C3%A2m+201 6-03-17+08-03-28.aac x Phụ lục 4: Công cụ khảo sát trực tuyến Bảng 1: Google Search : https://www.google.com.vn/ KHẢO SAT DANH MỤC TỪ KHÓA TÌM KIẾM VỀ DU LỊCH VĂN HÓA LÂM ĐỒNG Kết khảo sát thực ngày 02/04/2016 STT Tên từ khóa Thiền viện Trúc Số kết trang tìm kiếm Kết từ nguồn từ website Lâm Đồng Lâm Chùa Linh Thắng 10 Làng dân tộc Châu Mạ 10 Lễ Pơthi dân tộc K‟Ho 10 Hát kể Yalyau 10 Ga Đà lạt Nhà thờ gà Bảo tàng Lâm Đồng 9 Thánh địa Cát Tiên 10 Cồng chiêng Lâm Đồng 11 Căn kháng chiến Núi Voi 10 12 Mộc triều Nguyễn 13 Tu viện Bát Nhã 14 Làng Cù Lần 15 Dinh Bảo Đại 16 Làng Gà Darahoa 10 xi 17 làng nghề truyền 10 thống Lâm Đồng 18 Kiến trúc Đà Lạt 19 Festival Hoa 20 Lễ hội văn hóa Trà Lâm Đồng 187 57 Tổng cộng Google Trends : https://www.google.com.vn/trends Google Insights: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Bảng 2: Website du lịch TripAdvisor : https://www.tripadvisor.com.vn/ Bảng 2: Thống kê đánh giá điểm du lịch văn hóa Lâm Đồng đƣợc tổng hợp từ https://www.tripadvisor.com.vn Ngày tổng hợp 2/4/2016 Mức độ đánh giá Số STT Điểm du lịch văn hóa lƣợng đánh giá Tuyệt vời Rất tốt Trung Bình Tồi Kinh khủng Chùa Linh Phƣớc 497 359 106 25 Thiền Viện Trúc Lâm 486 273 158 49 Nhà Crazy House 1241 509 433 217 54 28 Ga Đà Lạt 578 116 219 181 43 19 Thiền viện Vạn Hạnh 99 38 42 18 Dinh Bảo Đại 304 45 122 105 21 11 Chùa Thiên Vƣơng Cổ Sát 88 59 22 Nhà thờ Con Gà 98 21 40 29 xii Chùa Linh Sơn 49 23 20 33 13 12 1 45 11 19 11 Nhà thờ Domaine de 10 11 Marie - Lãnh địa Đức Bà Quần thể biệt thự kiến trúc Pháp 12 Chùa Lâm Tỳ Ni Đà Lạt 22 13 Chùa Linh Ẩn Tự 10 0 14 Bảo Tàng Lâm Đồng 22 12 15 Nhà thờ Bảo Lộc 1 3574 1491 1214 660 143 66 Tổng cộng xiii Phụ lục 5: Danh mục website đƣợc khảo sát Tên đơn vị TT Địa website http://www.lamdong.gov.vn/vi- Cổng thông tin tỉnh Lâm Đồng VN/Home/Pages/Default.aspx Báo Lâm Đồng http://baolamdong.vn/ Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng (website điểm đến) http://www.baotanglamdong.com.vn/ Cao đẳng nghề du lịch Đà Lạt http://dtc.edu.vn/ Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Đà Lạt http://www.dalattsc.com.vn/ Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Đà Lạt xanh http://greendalat.com/ Công ty Cổ phần du lịch Bảo Lộc http://dulichbaoloc.com/ Công ty Du lịch Đà lạt Trip http://www.dalattrip.com/ www.khachsandalat.pro - Công ty du lịch Hoa Đà Lạt www.dulichdalat.pro 10 Công ty du lịch Lâm Đồng http://dalattourist.com.vn/trang-chu/ Công ty TNHH du lịch Truyền 11 Trần dalattours.vn Công ty TNHH thƣơng mại 12 công nghệ HDT http://www.dalatcity.vn/ xiv Đài phát truyền hình Lâm 13 Đồng http://lamdongtv.vn/ 14 Dalat TM Brother Travel http://dalattrongtoi.com/ Khu di tích khảo cổ Cát Tiên 15 (website điểm đến) http://thanhdiacattien.com/ Sở Văn hóa Thể thao Du lịch 16 Lâm Đồng http://svhttdl.lamdong.gov.vn/ 17 Thƣ viện Đại học Đà Lạt http://thuvien.dlu.edu.vn/ 18 Thƣ viện tỉnh Lâm Đồng http://thuvienlamdong.org.vn/ Trung tâm xúc tiến đầu tƣ thƣơng 19 mại du lịch tỉnh Lâm Đồng http://www.dalat-info.vn/ Vƣờn Quốc gia Bidoup Núi Bà 20 (Điểm đến) http://bidouptour.com/vi/?lang=vi xv
- Xem thêm -

Xem thêm: THÔNG TIN QUẢNG BÁ TRỰC TUYẾN VỀ DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH LÂM ĐỒNG, THÔNG TIN QUẢNG BÁ TRỰC TUYẾN VỀ DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH LÂM ĐỒNG, THÔNG TIN QUẢNG BÁ TRỰC TUYẾN VỀ DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH LÂM ĐỒNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay