BAI GIANG NGUYEN LY THONG KE

256 481 0
  • Loading ...
1/256 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 11:12

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MÔÔ T KHOA KINH TÊ BÀI GIẢNG: NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ KINH TÊ GV: ThS Nguyễn Thị Thanh Hoa Nội dung môn học Kiến thức nền tảng: LT xác suất và thống kê Nôôi dung môn học: Chương 1: Những vấn đề bản về thống kê kinh tê Chương 2: Thu thâÔp và trình bày dữ liêÔu thống kê Chương 3: Mô tả dữ liêÔu bằng các đăÔc trưng đo lường Chương 4: Ước lượng và khoảng tin cậy Chương 5: Kiểm định giả thiêt Chương 6: Phân tích phương sai Chương 7: Tương quan và hồi quy Giáo trình – Tài liệu tham khảo Nguyên lý thống kê kinh tế – Hà Văn Sơn – NXB Thống Kê Lý thuyết thống kê – Trần Ngọc Phác & Trần Thị Kim Thu – NXB Thống Kê Thống kê ứng dụng kinh tế xã hội – Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc – NXB Thống Kê Xử lý liệu nghiên cứu với SPSS - Hoàng Trọng - NXB thống kê Statistics for Business and Economics - Paul Newbold - Prentice Hall International Cách đánh giá môn học - 30% kiểm tra lớp + Thực hành nhóm + Bài tập cá nhân - 70% điểm kiểm tra kết thúc học phần CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THỐNG KÊ KINH TÊ CHƯƠNG I Khái quát về thống kê MôÔt số khái niêÔm Quá trình nghiên cứu thống kê Các loại thang đo Khái quát về thống kê Thống kê Số liệu thu thập để Hệ thống phản ánh các tượng pháp sử dụng để kinh tê- xã hội, tự nhiên, nghiên cứu các tượng kỹ thuật kinh tê - xã hội, tự nhiên kỹ thuật các phương Khái quát về thống kê Thống kê hệ thống phương pháp dùng để thu thập, xử lý phân tích số (mặt lượng) tượng số lớn nhằm tìm hiểu chất tính quy luật vốn có chúng (mặt chất) điều kiện thời gian không gian cụ thể Ví dụ: Thống kê tình hình sản xuất kinh doanh của công ty: mỗi tháng bán sản phẩm, doanh thu, lợi nhuâÔn hàng tháng là bao nhiêu? Thống kê về số tân sinh viên đâÔu vào các ngành của trường đại học/cao đẳng… Khái quát về thống kê Nhiêôm vụ của thống kê: • Cung cấp số liêÔu cần thiêt cho viêÔc xây dựng các kê hoạch và chương trình phát triển kinh tê – xã hôÔi của doanh nghiêÔp, ngành, địa phương và cả nước, kiểm tra, đánh giá viêÔc thực hiêÔn kê hoạch qua từng thời kỳ • Đảm bảo thông tin tuyên truyền • Phản ánh trung thực về các hiêÔn tượng kinh tê, trị, xã hôÔi, nhằm phục vụ tốt cho lãnh đạo và quản lý Khái quát về thống kê Thống kê Thống kê mô tả: Gồm các Thống kê suy diễn: Gồm các phương pháp thu thập số liệu, phương pháp ước mô tả và trình bày số liệu, tính kiểm định, phân tích mối liên hệ, toán các đặc trựng đo lường dự đoán sở các thông tin thu thập từ mẫu lượng, Hồi quy Hệ số xác định: Hệ số xác định là hệ số cho biêt mô hình hồi quy giải thích phần trăm biên thiên của biên phụ thuộc Ta có, giá trị thực tê: Giá trị hồi quy: Do đó: Yi = a + bX i + ei Yˆi = a + bX i Yi = Yˆi + ei Với ei là sai số giữa giá trị thực tê và giá trị hồi quy Hồi quy Tổng bình phương sai số: Tổng bình phương sai số: n SST = SSR + SSE = ∑ (Yi − Y ) i =1 Tổng bình phương sai số hồi quy: n ˆ SSR = ∑ (Yi − Y ) i =1 Tổng bình phương sai số ngẫu nhiên: n SSE = ∑ e i =1 i 2 Hồi quy Hệ số xác định R : Thể tỷ lệ biên thiên của Y giải thích bới mối liên hệ tuyên tính của Y theo X: SSR SSE R = = 1− SST SST 2 Hồi quy Kiểm định F: Kiểm định F sử dụng nhằm kiểm định giả thuyêt về tồn tại của mối quan hệ tuyên tính giữa X và Y Giả thuyêt H0: không có tương quan giữa X và Y Giá trị kiểm định: F Tiêu chuẩn quyêt định: p-value nhỏ mức ý nghĩa thì bác bỏ H0 Kết thực Excel SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0.676294 R Square 0.457373 Adjusted R Square 0.427227 Standard Error 0.48907 Observations 20 ANOVA df SS Regression MS 3.628971 3.628971 Residual 18 4.305404 0.239189 Total 19 7.934375 Coefficients Standard Error t Stat F Significance F 15.17197 P-value 0.001061 Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% Intercept 6.888158 0.227188 30.31917 6.65E-17 6.410853 7.365463 6.410853 7.365463 X Variable -0.07387 0.018965 -3.89512 0.001061 -0.11372 -0.03403 -0.11372 -0.03403 Hồi quy Khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy: Với độ tin cậy 95%, khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy (β và α) là khoảng mà 95% khả có chứa hệ số hồi quy Trên thực tê, ta thường quan tâm nhiều đên hệ số β nhiều hơn, nó mang ý nghĩa là: biên độc lập X thay đổi đơn vị thì biên phụ thuộc Y thay đổi β đơn vị Trong bảng kêt quả hồi quy, khoảng này thể giá trị upper và lower của hệ số hồi quy Hồi quy bội Khái niệm: Trong thực tê, biên Y không phụ thuộc vào tác động của biên X mà có thể cùng lúc chịu tác động của hai hay nhiều biên khác Hồi quy bội là hồi quy biên Y theo hay nhiều biên Ví dụ: Kêt quả học tập của sinh viên có thể phụ thuộc vào nhiều yêu tố: số giờ lên lớp, số IQ, thời gian tự học, … Hồi quy bội Mô hình hồi quy bội của tổng thể: Y = α + β X1 + β X2 + … + β k Xk + ε Trong đó: Xi là các biên độc lập Mô hình hồi quy bội của mẫu: Ŷ = a + b1 X + b X + … + b k X k + e Phương trình hồi quy bội của mẫu: Ŷ = a + b1 X + b X + … + b k X k Hồi quy bội Ma trận tương quan: Là ma trận hệ số tương quan giữa các cặp biên quan sát Column Column Column Column Column Column 1 Column -0.29334 Column -0.03985 -0.20069 Column 0.435685 -0.22773 -0.01194 Column 0.513304 0.295492 -0.21159 0.005955 Hồi quy bội Kiểm định F: Là kiểm định sử dụng nhằm kiểm định giả thuyêt về tồn tại mối quan hệ tuyên tính giữa biên phụ thuộc Y với các biên độc lập Xi Giả thuyêt H0: β1 = β2 = …= βk = Chấp nhận H0: không tồn tại quan hệ tuyên tính giữa biên Y với bất kỳ biên độc lập nào Bác bỏ H0: tồn tại nhất quan hệ tuyên tính giữa biên Y với các biên độc lập Hồi quy bội Regression Statistics Multiple R 0.924009168 R Square 0.853792942 Adjusted R Square 0.844655001 Standard Error 0.446326244 Observations 35 ANOVA df df SS Regression MS 37.225 18.613 Residual 32 6.375 0.199 Total 34 43.6 Coefficients Standard Error t Stat F Significance F 93.434 P-value 0.000 Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% Intercept 14.182 0.849 16.710 0.000 12.453 15.910 12.453 15.910 X Variable -0.991 0.074 -13.481 0.000 -1.141 -0.842 -1.141 -0.842 Hồi quy bội Hệ số hồi quy từng phần: Là các hệ số bi ước lượng mô hình hồi quy Hệ số này mang ý nghĩa: Xi thay đổi đơn vị thì Y thay đổi đơn vị Trên bảng kêt quả excel, hệ số này thể cột coefficients Hồi quy bội Kiểm định giả thuyết về các hệ số hồi quy: Giả thuyêt H0: βi = (nghĩa là biên Xi không ảnh hưởng đên biên Y) Có thể định chấp nhận hay bác bỏ H0 dựa vào thống kê t giá trị p-value p-value < α bác bỏ H0 Hồi quy bội Regression Statistics Multiple R 0.924009168 R Square 0.853792942 Adjusted R Square 0.844655001 Standard Error 0.446326244 Observations 35 ANOVA df df SS Regression MS 37.225 18.613 Residual 32 6.375 0.199 Total 34 43.6 Coefficients Standard Error t Stat F Significance F 93.434 P-value 0.000 Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% Intercept 14.182 0.849 16.710 0.000 12.453 15.910 12.453 15.910 X Variable -0.991 0.074 -13.481 0.000 -1.141 -0.842 -1.141 -0.842 Hồi quy bội Hệ số xác định và hệ số xác định hiệu chỉnh: Khi đánh giá mức độ giải thích của mô hình, số biên độc lập tăng lên làm cho hệ số xác 2 định R cũng tăng lên (Việc R tăng là số biên tăng lên chứ không phải mô hình tốt hơn) Do đó, để đánh giá xác mức độ thích hợp của mô hình hồi quy bội, ta sử dụng hệ số R hiệu chỉnh SSE / (n − (k + 1)) R = 1− SST / (n − 1) [...]... danh: dùng cho các biên định tính, dùng số để biểu hiêÔn các thuôÔc tính giống nhau nhưng những số này không biểu hiêÔn quan hêÔ hơn ke m, cao thấp Thang đo thứ bâ ôc: Đây là thang đo định danh nhưng giữa các biểu hiện của tiêu thức có quan hệ hơn ke m, cao thấp 4 Các loại thang đo Thang đo khoảng: Là thang đo thứ bậc có các khoảng cách đều nhau nhưng không có giá trị “0”... trình, …) 4 – Mục đích khác (ghi rõ)  Biên định tính, thang đo định danh CHƯƠNG II THU THẬP VÀ TRÌNH BÀY DỮ LIỆU THỐNG KÊ CHƯƠNG II 1 Xác định dữ liêÔu cần thu thâÔp 2 Sai số thống kê 3 Ly thuyêt phân tổ 4 5 Bảng dữ liêÔu Các loại biểu đồ 1 Xác định dữ liệu cần thu thập Căn cứ vào nôÔi dung/vấn đề và mục đích nghiên cứu mà ta xác định xem cần thu thâÔp những dữ liêÔu... liệu cần thu thập Nguồn dữ liệu Sơ cấp: thu thâÔp trực tiêp, ban Thứ cấp: thu thâÔp từ những đầu từ đối tượng nghiên cứu nguồn có sẵn, đó chính là những dữ liêÔu đã qua tổng hợp, xử ly 1 Xác định dữ liệu cần thu thập Thu thâôp dữ liêôu sơ cấp Trực tiếp: thu thập dữ liệu ban đầu thông qua tiêp xúc trực tiêp, phỏng vấn đối tượng điều tra, trực tiêp quan sát hay hỏi,... điều tra, kịp thời điều chỉnh Nhược điểm: đòi hỏi nhiều nhân lực, chi phí cao Gián tiếp: thông qua bản viêt của đơn vị điều tra, qua điện thoại; qua sổ sách kê toán có sẵn Ưu điểm: ít tốn ke m so với phương pháp trực tiêp Nên dùng khi không có điều kiện thu thập trực tiêp 1 Xác định dữ liệu cần thu thập Nguồn dữ liêôu thứ cấp • • • • • • NôÔi bôÔ Cơ quan thống kê nhà nước... khắc phục: - Do ghi chép - Do hiệu chỉnh - Do không hiểu chính xác về câu hỏi điều tra - Do công cụ đo lường - Do ý thức trách nhiêÔm của nhân viên điều tra/nhâÔp liêÔu - Do chọn mẫu … 3 Ly thuyết phân tô Khái niêôm là căn cứ vào một hay một số biên (đặc trưng) nào đó để sắp xêp các đơn vị quan sát vào các tổ, nhóm có tinh chất khác nhau, hay nói cách khác là chia
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI GIANG NGUYEN LY THONG KE, BAI GIANG NGUYEN LY THONG KE, BAI GIANG NGUYEN LY THONG KE

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay