Việc làm cho người lao động tái định cư ở thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

101 167 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 10:33

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ h tế H uế  cK in KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG họ TÁI ĐỊNH CƯ Ở THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ ườ ng Đ ại TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tr Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: Trần Thị Mộng Vân Lớp: K44-KTCT Niên khóa: 2010 - 2014 TS Hà Thị Hằng Huế, tháng 05 năm 2014 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Hà Thị Hằng Lời Cảm Ơn Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, lời đầu tiên, xin chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô trường Đại học Kinh tế - Đại học tế H uế Huế, thầy cô khoa Kinh tế Chính trị người trực tiếp giảng dạy, truyền đạt kiến thức bổ ích kinh nghiệm quý báu cho suốt thời gian học tập trường Đó h tảng bản, hành trang cho bước vào nghiệp tương lai Đặc biệt cảm ơn cô giáo, Tiến sĩ Hà Thị Hằng – người tận tình hướng dẫn, góp ý kiến truyền đạt kiến thức cho cK in hoàn thành tốt đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn đến quan thị xã: Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã, Ủy ban nhân dân xã phường thị xã họ Hương Trà, bác, anh chị phòng LĐ - TB & XH nơi thực tập; cô chú, anh chị lao động khu tái định cư Hải Dương, Hồng Tiến…đã tạo điều kiện thuận lợi cho có Đ ại thông tin tài liệu cần thiết để phục vụ cho đề tài Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình bạn bè – người động viên, quan tâm giúp đỡ thời gian ườ ng làm đề tài Để thực đề tài này, thân nổ lực, cố gắng Nhưng hạn chế thời gian trình độ kiến thức Tr nên đề tài tránh khỏi thiếu sót trình nghiên cứu Tôi mong đóng góp ý kiến quý thầy cô bạn bè để đề tài hoàn thiện Sinh viên thực Trần Thị Mộng Vân SVTH: Trần Thị Mộng Vân i Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Hà Thị Hằng MỤC LỤC Lời cảm ơn i Mục lục ii uế Danh mục từ viết tắt v Danh mục bảng .vi tế H Danh mục biểu đồ vii MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu đề tài .2 in h Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài cK Phương pháp nghiên cứu đề tài Đóng góp đề tài Kết cấu đề tài .5 họ CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VIỆC LÀM VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TÁI ĐỊNH CƯ Đ ại 1.1 Tái định cư vấn đề giải việc làm cho người lao động tái định cư 1.1.1 Những vấn đề chung tái định cư giải việc làm cho người lao động tái định cư ng 1.1.2 Sự cần thiết phải di dời, giải tỏa yêu cầu giải việc làm cho người lao động sau tái định cư 11 ườ 1.2 Kinh nghiệm giải việc làm cho người lao động tái định cư nước số địa phương nước .19 Tr 1.2.1 Kinh nghiệm nước giải việc làm cho người lao động tái định cư .19 1.2.2 Kinh nghiệm địa phương nước giải việc làm cho người lao động tái định cư 21 1.2.3 Kinh nghiệm rút cho thị xã Hương Trà 24 SVTH: Trần Thị Mộng Vân ii Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Hà Thị Hằng CHƯƠNG THỰC TRẠNG VIỆC LÀM VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TÁI ĐỊNH CƯ Ở THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ .26 2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến giải việc làm cho uế người lao động tái định cư thị xã Hương Trà 26 2.1.1 Điều kiện tự nhiên .26 tế H 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 28 2.1.3 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội có ảnh hưởng đến giải việc làm cho người lao động tái định cư thị xã Hương Trà .32 2.2 Thực trạng việc làm giải việc làm cho người lao động tái định cư in h thị xã Hương Trà 34 2.2.1 Khái quát khu tái định cư đặc điểm người lao động thị xã cK Hương Trà .34 2.2.2 Thực trạng việc làm người lao động sau tái định cư thị xã Hương Trà .39 họ 2.2.3 Thực trạng giải việc làm cho người lao động sau tái định cư thị xã Hương Trà 47 Đ ại 2.2.4 Đánh giá việc giải việc làm cho người lao động tái định cư thị xã Hương Trà 50 CHƯƠNG GIẢI PHÁP ĐỂ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ng ĐỘNG TÁI ĐỊNH CƯ Ở THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 57 3.1 Quan điểm giải việc làm cho người lao động tái định cư thị xã ườ Hương Trà 57 3.1.1 Giải việc làm cho người dân tái định cư phải dựa quan điểm Tr toàn diện, bình đẵng phát triển bền vững 57 3.1.2 Giải việc làm cho người lao động tái định cư phải gắn với chiến lược phát triển sử dụng có hiệu nguồn nhân lực địa phương .58 3.1.3 Giải việc làm cho người lao động tái định cư phải gắn với trình chuyển dịch cấu kinh tế phát triển kinh tế, xã hội địa phương 58 SVTH: Trần Thị Mộng Vân iii Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Hà Thị Hằng 3.1.4 Giải việc làm cho người lao động tái định cư cần xác định tầm quan trọng công tác với tham gia cấp quyền xã, phường (nơi có đất bị thu hồi), chủ đầu tư người dân tái định cư .59 3.2 Giải pháp chủ yếu giải việc làm cho người lao động tái định cư thị uế xã Hương Trà .60 3.2.1 Thực tốt sách đền bù, bồi thường thiệt hại hỗ trợ cho tế H người dân tái định cư 60 3.2.2 Đẩy mạnh công tác dạy nghề, đào tạo nghề cho người lao động 61 3.2.3 Hoàn thiện chế sách hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động sau tái định cư 63 in h 3.2.4 Phát triển kênh thông tin thị trường lao động, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận thị trường thông tin nhanh chóng, dễ dàng 64 cK 3.2.5 Đẩy mạnh phát triển kinh tế thị xã để tạo việc làm 65 3.2.6 Đẩy mạnh xuất lao động 66 3.2.7 Nâng cao ý thức tích cực tự tạo việc làm cho người lao động tái định cư 66 họ 3.2.8 Phát triển việc làm khu vực kinh tế phi thức 67 3.2.9 Phát triển kinh tế hộ gia đình ngành nghề truyền thống 68 Đ ại KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 70 Kết luận 70 Kiến nghị 71 ng TÀI LIỆU THAM KHẢO Tr ườ PHỤ LỤC SVTH: Trần Thị Mộng Vân iv Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Hà Thị Hằng DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam CNH, HĐH Công nghiệp hóa, đại hóa CN – XD Công nghiệp – Xây dựng CTR Chất thải rắn KCN Khu công nghiệp KT – XH Kinh tế - Xã hội LĐNT Lao động nông thôn LĐTB & XH Lao động thương binh xã hội tế H h Tổ dân phố Tái định cư Trung học sở họ TĐC THPT in cK TDP THCS uế CHXHCN Trung học phổ thông Trách nhiệm hữu hạn UBND Ủy ban nhân dân Tr ườ ng Đ ại TNHH SVTH: Trần Thị Mộng Vân v Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Hà Thị Hằng DANH MỤC CÁC BẢNG uế Bảng 2.1: Tình hình phát triển kinh tế xã hội thị xã hương trà giai đoạn 2009 - 2013 29 tế H Bảng 2.2: Tình hình dân số thị xã hương trà giai đoạn 2009- 2012 30 Bảng 2.3: Một số khu tái định cư cho người dân bị thu hồi đất 35 Bảng 2.4: Một số khu tái định cư cho người dân vạn đò bị sạt lở đất 36 Bảng 2.5: Trình độ học vấn 37 h Bảng 2.6: Trình độ chuyên môn kỹ thuật 37 in Bảng 2.7: Nghề nghiệp người dân trước tái định cư 40 cK Bảng 2.8: Biến đổi việc làm người lao động sau tái định cư 40 Bảng 2.9: Điều kiện việc làm người lao động sau tái định cư 42 Bảng 2.10: Khó khăn tự tạo việc làm, chuyển đổi nghề .42 họ Bảng 2.11: Cơ cấu loại hình việc làm người lao động sau tái định cư 44 Bảng 2.12: Mức độ hợp lý sách giải việc làm 53 Đ ại Bảng 2.13: Mức độ ưu tiên sử dụng số tiền đền bù, hỗ trợ 54 Tr ườ ng Bảng 2.14: Các kênh thông tin việc làm 55 SVTH: Trần Thị Mộng Vân vi Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Hà Thị Hằng DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ uế Biểu đồ 2.1: Đời sống kinh tế hộ dân trước sau tái định cư 39 Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H Biểu đồ 2.2: Ý kiến người dân tái định cư mức thu nhập .46 SVTH: Trần Thị Mộng Vân vii Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Hà Thị Hằng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việc làm giải việc làm sách quan trọng uế quốc gia, đặc biệt nước phát triển có lực lượng lao động lớn Việt Nam Tạo việc làm cho người lao động phát triển thị trường lao động tế H tiền đề quan trọng để sử dụng có hiệu nguồn nhân lực, góp phần tích cực vào việc hình thành thể chế kinh tế thị trường, đồng thời tận dụng lợi để phát triển, tiến kịp khu vực giới Vì vậy, thời gian qua vấn đề tạo việc làm cho người lao động quan tâm Đảng Nhà nước Trong văn kiện Đại hội đại biểu h toàn quốc lần thứ XI nhấn mạnh: “Tập trung giải vấn đề việc làm thu nhập cho in người lao động, nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân”[10, 189] cK Để Việt Nam hội nhập kinh tế giới phấn đấu trở thành nước công nghiệp đại Trong năm gần nhiều dự án công trình như: nhà máy, xí nghiệp, thủy điện…được hình thành góp phần đẩy mạnh trình CNH, HĐH đất họ nước làm thay đổi diện mạo địa phương nâng cao chất lượng sống cho người dân Để có mặt xây dựng sở hạ tầng cho dự án bên cạnh dự án di dời người dân tới khu TĐC quan Đ ại quyền đặc biệt quan tâm Thị xã Hương Trà có vị trí nằm phần trung tâm tỉnh Thừa Thiên Huế, giáp thành phố Huế Ngày 15/11/2011, Chính phủ ban hành Nghị 99/NQ-CP thành ng lập thị xã Hương Trà thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế sở toàn huyện Hương Trà Những năm qua, Đảng nhân dân Hương Trà nỗ lực phấn đấu tranh thủ thời ườ cơ, thuận lợi; vượt qua khó khăn thử thách, tổ chức thực có hiệu nhiệm vụ phát triển KT – XH xây dựng hệ thống trị vững mạnh, tạo chuyển biến tích Tr cực lĩnh vực; đẩy mạnh trình CNH, HĐH gắn với đô thị hoá Cùng với phát triển dịch vụ, du lịch, Đảng tập trung lãnh đạo phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề; ngành mạnh điều kiện phát triển; vùng sản xuất công nghiệp Hương Trà tập trung nhiều địa bàn phường, xã: Tứ Hạ, Hương Văn, Hương Vân, Hương Thọ… Hiện có Khu Công nghiệp Tứ Hạ - Hương Văn, cụm công nghiệp Tứ Hạ,…đặc biệt có hai nhà máy Thủy điện Bình Điền, Hương Điền SVTH: Trần Thị Mộng Vân Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: TS Hà Thị Hằng Để thực dự án công nghiệp trên, địa phương triển khai giúp hàng trăm hộ dân di dời đến khu TĐC Trên nhiều mặt, đời sống dân cư khu vực cải thiện rõ rệt Cơ sở hạ tầng như: Điện, đường, hệ thống cấp thoát nước, vệ sinh môi trường Với đặc điểm đa số người dân diện uế di dời làm nghề nông, đời sống bấp bênh gặp nhiều khó khăn, thực dự án TĐC đòi hỏi công tác giải công ăn việc làm cho người dân tế H phải tính toán đến nhiều mặt Tuy nhiên sau năm thực hiện, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn Một phận dân cư băn khoăn khả tìm việc làm, tạo thu nhập đảm bảo mức sống, số người chưa thích nghi với môi trường sống chưa tìm việc làm ổn định, nảy sinh tâm lý h thiếu an tâm Mức sống phận dân cư chưa ổn định số người làm in nghề tự cần tiếp tục hỗ trợ để tìm hướng giải Đây vấn đề không cK công tác truyền thông, giáo dục mà kế hoạch phát triển kinh tế, ổn định xã hội trước mắt lẫn lâu dài Trước thực trạng chọn đề tài: “Việc làm cho người lao động tái định cư thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế” làm đề họ tài khóa luận tốt nghiệp Tình hình nghiên cứu đề tài Đ ại Trong năm vừa qua, yêu cầu lý luận thực tiễn, có số công trình nghiên cứu phương diện khác di dời, giải tỏa TĐC Có thể điểm qua số công trình tiêu biểu sau: ng - Trần Hữu Toàn Mai Văn Xuân: “Giải pháp để phát triển sản xuất cho Vân Kiều khu TĐC xã Xuân Lộc - huyện Phú Lộc” – Tạp chí Nông nghiệp Phát ườ triển nông thôn Từ thực trạng người dân TĐC gặp khó khăn phát triển sản xuất, Tr tác giả khuyến nghị giải pháp để giải vấn đề - Nguyễn Hoàng Long: “Giải việc làm thời kỳ đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa Đà Nẵng” - Tạp chí Lao động xã hội, số 218, 2003 Tác giả đánh giá tình hình giải việc làm nói chung thành phố Đà Nẵng thời kỳ đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, đề cập đến số “khó khăn định – bước đầu vấn đề tìm việc làm thích nghi với địa bàn mới”, số lao động diện di dời đến TĐC SVTH: Trần Thị Mộng Vân
- Xem thêm -

Xem thêm: Việc làm cho người lao động tái định cư ở thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việc làm cho người lao động tái định cư ở thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việc làm cho người lao động tái định cư ở thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay