Tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng vốn đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng Bãi ngang ven biển và hải đảo Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2013

74 143 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 10:23

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN Ế  TÊ ́H U KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC H TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH IN SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG CÁC XÃ K ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG BÃI NGANG VEN BIỂN Đ A ̣I H O ̣C VÀ HẢI ĐẢO THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2011 - 2013 NGUYỄN THỊ TUYẾT MAY Khóa học: 2010 - 2014 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN U Ế  TÊ ́H KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH IN H SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG BÃI NGANG VEN BIỂN Đ A ̣I H O ̣C K VÀ HẢI ĐẢO THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2011 - 2013 Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Tuyết May Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Phùng Thị Hồng Hà Lớp: K44A-KHĐT Niên khóa: 2010 - 2014 Huế, tháng 05 năm 2014 Lời Cảm Ơn Ế Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, trước hết, em xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô giáo Khoa Kinh tế & Phát triển, trường TÊ ́H U Đại học Kinh tế Huế trang bị kiến thức cho em suốt thời gian học tập trường Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới cô giáo PGS.TS Phùng Thị Hồng Hà trực tiếp hướng dẫn tận tình giúp em hoàn thành khóa luận IN H Em xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo Sở Lao động –Thương binh Xã hội Thừa Thiên Huế, đặc biệt anh chị chi cục Bảo trợ xã hội- bảo vệ, chăm sóc trẻ em nhiệt tình giúp đỡ em O ̣C K việc cung cấp số liệu, văn tài liệu, góp ý giải đáp thắc mắc, tạo điều kiện thuận lợi giúp em hoàn thành tập hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Đ A ̣I H Cuối em muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình bạn bè giúp đỡ, sát cánh động viên em suốt thời gian qua Huế, tháng năm 2014 Sinh viên thực Nguyễn Thị Tuyết May i MỤC LỤC Lời cảm ơn i Mục lục ii Danh mục chữ viết tắt kí hiệu v Danh mục sơ đồ, đồ thị vi Danh mục bảng biểu vii Ế Tóm tắt nghiên cứu viii U PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ ́H Tính cấp thiết đề tài TÊ Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .2 H PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU IN CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TÌNH HÌNH THỰC K HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG CÁC XÃ ̣C ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG BÃI NGANG VEN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO O TẠI THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2011-2013 ̣I H 1.1 Sự cần thiết phải đầu tư sở hạ tầng cho xã đặc biệt khó khăn 1.1.1 Thế xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo .4 Đ A 1.1.2 Sự cần thiết phải đầu tư sở hạ tầng cho xã đặc biệt khó khăn 1.1.3 Mục tiêu, sách nhà nước xã đặc biệt khó khăn vùng BNVB & HĐ sở hạ tầng 1.2 Vốn đầu tư CSHT .10 1.2.1 Khái quát vốn đầu tư CSHT 10 1.2.2 Nguồn vốn đầu tư CSHT cho xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo Thừa Thiên Huế 12 1.2.3 Quản lý Sử dụng vốn đầu tư CSHT xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo Thừa Thiên Huế 14 1.3 Các tiêu đánh giá tỉnh hình thực kế hoạch sử dụng vốn CSHT 15 ii 1.3.1 Quy mô vốn đầu tư .15 1.3.2 Cơ cấu vốn đầu tư .15 1.3.3 Chỉ tiêu phản ánh tình hình thực kế hoạch 15 1.4 Kinh nghiệm địa phương nước quản lý sử dụng vốn đầu tư CSHT .16 1.4.1 Kinh nghiệm số địa phương nước 16 1.4.2 Những học kinh nghiệm rút từ tham khảo tỉnh, thành Ế phố nước 18 U CHƯƠNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN ĐẦU ́H TƯ CSHT CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG BÃI NGANG VEN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO TẠI THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2011-2013 .20 TÊ 2.1 Khái quát xã bãi ngang ven biển hải đảo tỉnh Thừa Thiên Huế .20 2.1.1 Điều kiện tự nhiên .20 H 2.1.2 Điều kiện xã hội 21 IN 2.2 Kế hoạch sử dụng vốn đầu tư xây dựng CSHT xã đặc biệt khó khăn K vùng BNVB & HĐ Thừa Thiên Huế 23 2.2.1 Khái quát công tác xây dựng kế hoạch vốn đầu tư CSHT .23 O ̣C 2.2.2 Nguồn vốn đầu tư CSHT cho xã đặc biệt khó khăn vùng BNVB & ̣I H HĐ Thừa Thiên Huế .24 2.3 Tình hình thực kế hoạch sử dụng vốn đầu tư CSHT xã đặc biệt Đ A khó khăn vùng BNVB & HĐ Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2013 28 2.3.1 Tình hình thực kế hoạch huy động vốn đầu tư 28 2.3.2 Tình hình thực kế hoạch sử dụng vốn đầu tư CSHT 31 2.3.3 Tình hình thực kế hoạch phân bổ vốn đầu tư CSHT 40 2.3.4 Đánh giá chung tình hình thực kế hoạch đầu tư sở hạ tầng xã đặc biệt khó khăn vùng BNVB & HĐ Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2013 .43 2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc thực kế hoạch sử dụng vốn đầu tư CSHT xã đặc biệt khó khăn vùng BNVB & HĐ Thừa Thiên Huế 46 2.4.1 Công tác quy hoạch kế hoạch đặt 46 iii 2.4.2 Các sách kinh tế 46 2.4.3 Công tác tổ chức quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng .47 2.4.4 Giải phóng mặt 47 CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CSHT TẦNG CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG BÃI NGANG VEN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO TẠI THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2010-2013 .49 Ế 3.1 Định hướng số mục tiêu phát triển kế hoạch xây dựng CSHT xã U đặc biệt khó khăn vùng BNVB & HĐ Thừa Thiên Huế 49 ́H 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư CSHT 50 3.2.1.Về quản lý công tác quy hoạch, kế hoạch đề 50 TÊ 3.2.2 Cơ chế huy động vốn 51 3.2.3 Cơ chế thực quản lý sử dụng vốn đầu tư CSHT 52 H 3.2.4 Tiếp tục phân cấp cho địa phương sở phải đảm IN bảo tính đồng bộ, thống 53 K 3.2.5 Tăng cường giám sát đánh giá kế hoạch sử dụng vốn đầu tư CSHT 54 3.2.6 Hoàn thiện chế sách thực đầu tư xây dựng CSHT 55 O ̣C 3.2.7 Chú trọng công tác đào tạo đội ngũ nhân lực phục vụ cho hoạt động ̣I H đầu tư 56 3.2.8 Nâng cao chất lượng giải phóng mặt bằng, thực tái định cư 56 Đ A 3.2.9 Hoàn thiện nâng cao công tác thực quản lý kế hoạch đầu tư 57 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 60 Kết luận 60 Kiến nghị .61 2.1 Về phía nhà nước 61 2.2 Về phía địa phương 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU : Bãi ngang ven biển hải đảo NSNN : Ngân sách nhà nước NSĐP : Ngân sách địa phương CSHT : Cơ sở hạ tầng UBND : Ủy ban nhân dân TW : Trung ương QL : Quốc lộ HTXNN : Hợp tác xã nông nghiệp Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế BNVB & HĐ v DANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ Sơ đồ 1: Quy trình xây dựng kế hoạch đầu tư vốn xây dựng CSHT xã đặc biệt khó khăn vùng BNVB & HĐ Thừa Thiên Huế 24 Biểu đồ 1: Tình hình thực kế hoạch xây dựng công trình CSHT huyện Phong Điền giai đoạn 2011-2013 32 Biểu đồ 2: Tình hình thực kế hoạch xây dựng công trình CSHT huyện Quảng U Ế Điền giai đoạn 2011-2013 34 ́H Biểu đồ 3: Tình hình thực kế hoạch xây dựng công trình CSHT huyện Hương TÊ Trà giai đoạn 2011-2013 36 Biểu đồ 4: Tình hình thực kế hoạch xây dựng công trình CSHT huyện Phú H Vang giai đoạn 2011-2013 37 IN Biểu đồ 5: Tình hình thực kế hoạch xây dựng công trình CSHT huyện Phú Đ A ̣I H O ̣C K Lộc giai đoạn 2011-2013 38 vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Hệ thống sách liên quan đến xã đặc biệt khó khăn vùng BNVB & HĐ .7 Bảng 2: Dự kiến nguồn vốn đầu tư CSHT giai đoạn 2011-2013 24 Bảng 3: Kế hoạch phân bổ nguồn vốn đầu tư CSHT phân theo hạng mục công trình & theo huyện 26 Ế Bảng 4: Tình hình thực kế hoạch huy động vốn đầu tư CSHT .29 U Bảng 5: Tình hình thực kế hoạch xây dựng công trình hạ tầng huyện .32 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H Bảng 6: Tình hình thực kế hoạch phân bổ vốn đầu tư cho huyện 40 vii TÓM TẮT NGHIÊN CỨU Thực kế hoạch đầu tư xây dựng sở hạ tầng xã đặc biệt khó khăn vùng Bãi ngang ven biển hải đảo Thừa Thiên Huế đặt nhiều khó khăn thách thức, huyện phải không ngừng nâng cao trau dồi hoạt động quản lý sử dụng nguồn vốn có hiệu Việc thực kế hoạch sử dụng vốn không giúp huyện hoàn thành tốt việc phân bổ vốn , sử dụng vốn xây dựng công trình hạ Ế tầng mà tăng cường phối hợp cấp, địa phương nhân dân từ góp U phần thu hút nguồn vốn, tăng khả thực kế hoạch, nâng cao chất lượng ́H công trình Sau thời gian nghiên cứu tình hình thực kế hoạch sử dụng vốn TÊ huyện, dựa phân tích đánh giá thực trạng công tác thực kế hoạch đặt ra, thấy việc lựa chọn đề tài “ Tình hình thực kế hoạch sử dụng vốn đầu tư sở hạ tầng xã đặc biệt khó khăn vùng Bãi ngang ven biển hải đảo IN H Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2013” có ý nghĩa Nghiên cứu đề tài nhằm mục tiêu sau: K - Hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn tình hình thực kế hoạch ̣C sử dụng vốn đầu tư CSHT cho xã đặc biệt khó khăn vùng BNVB & HĐ Thừa O Thiên Huế giai đoạn 2011-2013 ̣I H - Đánh giá tình hình thực kế hoạch sử dụng vốn đầu tư CSHT cho xã Đ A đặc biệt khó khăn vùng BNVB & HĐ Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2013 - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn CSHT xã đặc biệt khó khăn vùng BNVB & HĐ Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2013 Sau trình nghiên cứu đề tài thực đầy đủ mục tiêu đề ra, kết nghiên cứu cho thấy tình hình thực kế hoạch đầu tư xây dựng sở hạ tầng đạt nhiều thành công số hạn chế Vấn đề tình hình thực kế hoạch trạng thái bị động, mức độ hoàn thành kế hoạch chưa cao, giải pháp đưa hướng đến cải thiện tình trạng Việc đề xuất thực giải pháp thực cần thiết viii - Xây dựng bờ bao chống triều cường, kè, công trình thủy lợi, trạm bơm cấp nước biển, cho nuôi trồng thủy sản làm muối địa bàn xã Các công trình thủy lợi nhỏ đáp ứng 80% nhu cầu tưới tiêu cho trồng hàng năm địa bàn Đầu tư bờ bao chống triều cường, kè, công trình thủy lợi, trạm bơm cấp nước biển cho nuôi trồng thủy sản làm muối địa bàn xã - Công trình cung cấp điện: Năm 2015 cải tạo, xây dựng công trình cung cấp điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất:100% trung tâm xã có điện.Năm 2015 Ế 90% thôn có điện phục vụ sinh hoạt phát triển sản xuất Xây dựng U đường điện hạ đến thôn, bản, nơi chưa có điện lưới, tiến hành cấp điện ́H dạng lượng khác - Hoàn thiện 100% hệ thống công trình phục vụ nhu cầu hoạt động văn TÊ hóa thể thao địa bàn xã - Hoàn thiện 100% hệ thống công trình phục vụ chuẩn hóa giáo dục H địa bàn xã IN - Hoàn thiện 100% hệ thống công trình phục vụ việc chuẩn hóa trạm y tế K địa bàn xã - Xây dựng trung tâm dịch vụ tổng hợp nông, lâm, ngư nghiệp địa bàn huyện ̣C với chức cung cấp trao đổi thông tin sản xuất, kinh doanh, thị trường, tập huấn kỹ O thuật chuyển giao công nghệ, cung cấp vật tư phục vụ sản xuất thu mua nông sản ̣I H địa phương Đến năm 2015 phấn đấu 100% huyện nghèo có trung tâm dịch vụ tổng hợp - Xây dựng sở dạy nghề tổng hợp huyện nghèo Trung tâm trang bị Đ A đầy đủ sở vật chất phục vụ dạy nghề phù hợp với nhu cầu địa phương.100% huyện nghèo co sở dạy nghề vào năm 2015 - Các công trình CSHT thiết yếu địa bàn huyện tu bão dưỡng thường xuyên, phục vụ hiệu trình phát triển kinh tế- xã hội địa phương 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư CSHT 3.2.1.Về quản lý công tác quy hoạch, kế hoạch đề - Đẩy mạnh công tác lập, rà soát, điều chỉnh, nâng cao chất lượng quy hoạch, bảo đảm tính chiến lược đồng bộ, phù hợp quy hoạch phát triển ngành , quy hoạch xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH 50 - Khẩn trương rà soát , điều chỉnh , hoàn thành xây dựng quy hoạch kinh tếxã hội, quy hoạch xây dựng xã, thị trấn quy hoạch ngành Khắc phục tình trạng quy hoạch duyệt không triển khai thực theo quy định - Tăng cường công tác đào tạo công tác quy hoạch Quy hoạch phải đảm bảo tính dài hạn cụ thể chiến lược phát triển kinh tế vùng - Công tác lập kế hoạch thực đầu tư cần phải sát với thực tế, phân bổ nguồn vốn đầu tư cách hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, tránh đầu tư dàn trải, Ế không hiệu cắt giảm khoản chi phí sai tiêu chuẩn, định mức, chế độ, góp phần U tiết kiệm cho NSNN, tập trung xây dựng kế hoạch đầu tư ngắn hạn, trung hạn , TÊ khoa học dựa đánh giá chủ quan ́H dài hạn có kế hoạch cụ thể cho thời kì Việc xây dựng kế hoạch cần phải có - Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo sử dụng vốn mục đích, có hiệu , không để thất thoát, lãng phí Chỉ phân bổ vố dự án có đủ H nguồn vốn đảm bảo, quy định , trình tự, thủ tục xây dựng hành IN - Xác định rõ nguồn lực, cấu nguồn vốn đầu tư, phát huy xã hội hóa đầu tư, K thu hút nước giảm dần tỷ trọng đầu tư xây dựng ngân sách Xây dựng quy ̣C định cụ thể để khuyến khích thực xã hội hóa đầu tư, xây dựng theo hướng giảm O dần danh mục công trình sử dụng vốn NSNN Có giả pháp xử lý, hạn chế tình trạng dự án không thực cam kết huy động nguồn vốn khác, trông ̣I H chờ vào ngân sách Không bố trí công trình xây dựng dự án địa Đ A bàn xã, phường mà vượt tổng mức nguồn vốn cho phép 3.2.2 Cơ chế huy động vốn - Nhà nước đảm bảo đủ mức vốn hỗ trợ cho dự án ổn định nguồn vốn hỗ trợ từ NSNN hàng năm - Thực lồng ghép nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia Chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu địa bàn.Vốn ngân sách hỗ trợ trực tiếp cho chương trình bao gồm nguồn vốn ODA - Mặt trận Tổ quốc tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội tuyên truyền, vận động quyên góp, vật hỗ trợ huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng BNVB & HĐ 51 - Huy động nội lực nhân dân tham gia đóng góp, xây dựng công trình dân sinh phục vụ cộng đồng ( bao gồm tiền, vật, ngày công lao động) Vận động doanh nghiệp tham gia giúp đỡ huyện nghèo, xã nghèo - Vốn hợp tác quốc tế sở có cam kết có văn ghi nhớ, thỏa thuận 3.2.3 Cơ chế thực quản lý sử dụng vốn đầu tư CSHT - Thực chế hỗ trợ trọn gói tài chính, phân cấp, trao quyền cho địa phương, sở, tăng cường tham gia người dân suốt trình xây dựng Ế thực kế hoạch Dự kiến phân bổ kinh phí cho kế hoạch, cho huyện nghèo, xã, U thôn khó khăn sở để TW hỗ trợ có mục tiêu cho địa phương, việc ́H phân bổ kinh phí cụ thể cho huyện nghèo, xã, thôn, đặc biệt khó khăn TÊ địa phương tự định, dựa nhu cầu phát triển kế hoạch cụ thể huyện nghèo, xã, thôn đặc biệt khó khăn không phân bổ bình quân hàng năm H Ngân sách TW phân bổ cho tỉnh sở số lượng huyện nghèo, xã, thôn, IN đặc biệt khó khăn, theo định mức quy định chung Địa phương phân bổ vốn cho huyện, xã theo tiêu chí rõ rang, công khai minh bạch không dàn trải, không K bình quân, phải vào mức độ khó khăn địa bàn ( xa trung tâm, suất đầu tư ̣C lớn, mức độ thiếu công trình hạ tầng, ) nhu cầu đầu tư xây dựng CSHT, kế hoạch O phê duyệt,… để phân bổ vốn ̣I H - Mở rộng tạo điều kiện để người dân tăng cường tham gia hoạt động kế hoạch từ việc xác định đối tượng hưởng thụ đầu tư xây dựng công trình hạ tầng, Đ A đến việc lập kế hoạch sử dụng vốn, triển khai, giám sát đánh giá kết thực Bảo đảm tính công khai, minh bạch tính trách nhiệm suốt trình thực kế hoạch Xây dựng công trình CSHT huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng BNVB & HĐ Thừa Thiên Huế thực kế hoạch đầu tư xây dựng, chế thực nguyên tắc chung tuân theo luật xây dựng Tuy nhiên xã, thôn, đặc biệt khó khăn hầu hết công trình có quy mô đơn giản, vốn đầu tư không lớn tùy theo điều kiện thực tế giao cho cấp xã quản lý làm chủ đầu tư với chế đơn giản, dễ thực 52 Cơ chế quản lý kế hoạch sử dụng vốn xây dựng rõ ràng, minh bạch, tăng cường vai trò cấp xã, vai trò cộng đồng, người dân Một số công trình đơn giản với quy mô nhỏ như: đường giao thông thôn bản, nhà sinh hoạt cộng đồng (nhà văn hóa), kênh mương nội đồng…có thể khoán cho cộng đồng thực theo nguyên tắc “ xã có công trình, dân có việc làm tăng thêm thu nhập” Trong trình đầu tư xây dựng công trình hạ tầng thôn, xã đặc biệt khó khăn, với công trình có công việc chủ yếu sử dụng lao động thủ công chủ Ế đầu tư trực tiếp ký hợp đồng với dân tạo điều kiện cho người dân tham gia lao động U tăng thu nhập, cải thiện đời sống (ưu tiên hộ nghèo, phụ nữ,…) ́H Các Bộ, ngành TW: xây dựng ban hành chế, sách, hướng dẫn xây dựng TÊ Chương trình khung kế hoạch hàng năm cấp tỉnh, tổng hợp kế hoạch cấp Quốc gia phân bổ nguồn lực công khai, tạo chủ động cho địa phương theo nguyên tắc, tiêu H chí định mức ban hành, giao mục tiêu, nhiệm vụ kinh phí hỗ trợ (bao gồm IN vốn đầu tư phát triển kinh phí nghiệp) cho địa phương, tổ chức giám sát, đánh giá trình thực chương trình, công bố tỷ lệ hộ nghèo quốc gia K Các cấp địa phương: thực theo phương thức trao quyền, xác lập chế hỗ ̣C trợ đầu tư tài theo kế hoạch chung hàng năm, sở tổng nguồn lực O giao,địa phương chủ động bố trí ngân sách, đạo xây dựng đề án giảm ̣I H nghèo cụ thể để giải xúc địa bàn theo mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình đề Đ A 3.2.4 Tiếp tục phân cấp cho địa phương sở phải đảm bảo tính đồng bộ, thống Cơ chế việc thực kế hoạch xây dựng CSHT cho xã đặc biệt khó khăn phân cấp cho địa phương sở, sau sử dụng để tiến hành phân cấp quản lý: UBND xã quan gần dân nhất, am hiểu địa hình, trình phát triển kinh tế xã hội thôn bản, am hiểu tâm tư nguyện vọng người dân, gắn bó với người dân, am hiểu nhu cấu hạ tầng thiết người dân, lợi ích kinh tế, tính hiệu công trình hạ tầng cho xã UBND xã cấp quyền trực tiếp tổ 53 chức huy động nguồn lực chỗ nhân dân đóng góp theo quy định để phát triển kinh tế xã hội địa bàn xã Đồng thời cấp trực tiếp thực dân chủ, công khai sở nói riêng toàn kế hoạch nói chung Tuy nhiên việc phân cấp không độc lập tạo địa phương cục cấp không tiến hành giám sát đạo đôn đốc kịp thời tạo lỗ hỗng để số thành phần đục khoét NSNN mang lại thiệt hại cho kinh tế Tóm lại phân cấp cách sâu phải có quản lý Nhà Ế nước, quyền cấp trên.Như đảm bảo tính phân cấp tính U thống kế hoạch ́H 3.2.5 Tăng cường giám sát đánh giá kế hoạch sử dụng vốn đầu tư CSHT TÊ Để nâng cao hiệu kế hoạch sử dụng vốn góp phần thực thành công kế hoạch xây dựng CSHT xã BNVB & HĐ Thừa Thiên Huế, công tác giám sát đánh H giá dự án phải tăng cường đổi Kế hoạch thiết lập chế giám sát rõ IN ràng, minh bạch, khuyến khích tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia, có số giám sát, đánh giá cụ thể định lượng Hệ thống báo cáo dự án có đầy đủ thông tin, K xác, cập nhật, kịp thời phục vụ hiệu công tác quản lý điều hành thực kế ̣C hoạch Phân trách nhiệm rõ ràng, cụ thể cho cấp quản lý giám sát đánh giá thực O kế hoạch, đồng thời tiến hành đánh giá độc lập kế hoạch sử dụng vốn ̣I H Kế hoạch sử dụng vốn CSHT phải phối hợp chặt chẽ với hợp phần giám sát đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, thiết lập hệ thống giám sát đánh Đ A giá kế hoạch, đồng thời tiến hành đánh giá khách quan, hiệu lực hiệu quả, cụ thể là: - Xây dựng sở liệu kế hoạch làm sở cho giám sát đánh giá hàng năm, kỳ cuối kỳ - Thiết lập hệ thống tiêu khung giám sát đánh giá dự án phù hợp với nguyên tắc chế vận hành Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững - Xây dựng chế giám sát đánh giá quan quản lý kế hoạch, chế phối hợp giám sát Quốc hội, Hội đồng nhân dân, tổ chức, đoàn thể xã hội cộng đồng địa bàn kế hoạch Xây dựng chế trao đổi chia sẻ thông tin kế hoạch bên liên quan 54 - Nghiên cứu thành lập Ban giám sát xã xã đặc biệt khó khăn giúp theo dõi, giám sát chất lượng, tiến độ xây dựng công trình hạ tầng địa phương 3.2.6 Hoàn thiện chế sách thực đầu tư xây dựng CSHT - Nghiên cứu xây dựng, thực quy chế phối hợp quan quản lý nhà nước địa bàn lĩnh vực đầu tư xây dựng theo hướng liên thông , rà soát loại bỏ thủ tục hành không cần thiết trình thực thủ tục đầu tư Thực chế dân chủ, công khai, minh bạch đầu tư xây dựng hạ tầng Công Ế khai, minh bạch trình đầu tư xây dựng từ công tác quy hoạch, kế hoạch vốn U đầu tư, danh mục dự án công trình đầu tư; thông tin hoạt động đấu thầu dự án ́H rộng rãi, chống khép kín, bảo đảm tính cạnh tranh đấu thầu - Các quan, đơn vị có dự án, công trình xây dựng phải công bố công khai quy TÊ hoạch, thiết kế, dự toán, đơn vị trúng thầu, tiến độ, thời gian thực hiện, kế hoạch vốn đầu tư để cán bộ, công nhân viên quan, nhân dân địa phương giám sát trình đầu H tư xây dựng, mua sắm thiết bị IN - Công khai thông tin phòng, chống tham nhũng, lãng phí đầu tư xây dựng K phương tiện thông tin đại chúng, quan, đơn vị có sai phạm thực quản lý đầu tư xây dựng ̣C - Chủ động phát tiêu cực, tham nhũng, lãng phí đầu tư xây dựng O Nghiêm túc thực quy định luật Xây dựng, luật Đấu thầu, luật NSNN ̣I H tất khâu trình đầu tư, từ khâu lập kế hoạch đến toán, phân bổ ngân sách Tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ tất Đ A khâu trình đầu tư công trình nguồn ngân sách, nhằm ngăn chặn kịp thời tiêu cưc việc thi công xây dựng, công trình trọng điểm, công trình lớn để làm sở cho đánh giá hiệu đầu tư Phối kết hợp công tác tra, giải khiếu nại- tố cáo với công tác phòng ngừa đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí bảo đảm đạt hiệu cao Tăng cường phối hợp quan chức năng, nâng cao chất lượng, hiệu công tác kiểm tra, tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử hành vi tham nhũng, lãng phí - Thực quy chế dân chủ sở, bảo đảm công khai minh bạch địa điểm, nguồn vốn, thời gian, đơn vị xây dựng; phát huy quyền làm chủ tập thể cán bộ, công chức, đoàn thể xã hội việc giám sát công tác xây dựng 55 - Tăng cường công tác giám sát quan dân cử nhân dân để phát tham nhũng, lãng phí Các tổ chức, đơn vị bố trí hòm thư tố giác tham nhũng, lãng phí đơn vị mình; có đơn thư tố giác cần tổ chức kiểm tra, tra, điều tra, kết luận kịp thời xử lý nghiêm hành vi vi phạm 3.2.7 Chú trọng công tác đào tạo đội ngũ nhân lực phục vụ cho hoạt động đầu tư - Hiện nay, hầu hết chủ đầu tư phân cấp vê cho xã, phường có trình độ hiểu biết xây dựng, đấu thầu hạn chế Vì cần có lớp học nâng cao lực Ế quản lý cho chủ đầu tư vấn đề cần thiết U - Làm tốt công tác phân bổ bố trí cán Phải phan bổ bố trí hợp lí cán ́H lĩnh vực đầu tư, xây dựng đủ số lượng chất lượng Nắm rõ luật kiến TÊ thức quản lý góp phần nâng cao hiệu đầu tư XDCB địa bàn - Nâng cao lực quản lý nguồn vốn: kế hoạch xây dựng CSHT cho xã đặc H biệt khó khăn hầu hết thực cán địa phương trực tiếp quản lý IN điều hành Các cán ngày giao quản lý vốn đầu tư nhiều hơn, tiếp nhận phân cấp phân quyền ngày nhiều Nhưng phần lớn trình độ quản lý tiếp nhận nguồn K vốn cán nhiều hạn chế, Nhà nước cần có lớp tập huấn công ̣C tác đạo chương trình cho cán này, cách địa phương cử cán O có kinh nghiệm để trực tiếp giảng dạy truyền đạt kinh nghiệm học hỏi lẫn ̣I H 3.2.8 Nâng cao chất lượng giải phóng mặt bằng, thực tái định cư - Công tác đền bù giả phóng mặt phải hoàn thành phép triển khai Đ A kế hoạch, tránh tình trạng vừa đền bù vừa thi công, cần ách tắc nhỏ kế hoạch phải đình trệ Trước tiến hành đền bù phải tiến hành lấy ý kiến tổ chức, cá nhân vùng bị ảnh hưởng Thực quy chế dân chủ công khai Nếu có 2/3 số ý kiến người bị ảnh hưởng đồng ý phương án đền bù phải thực triển khai đồng loạt, đồng thời có biện pháp cụ thể cưỡng chế số lại họ không đồng ý thực - Huyện cần tập trung đạo sát sao, kiên với quan chức liên quan tới công tác đền bù, giải phóng mặt Không cho thực kế hoạch mà phương án giả phóng mặt di dân không khả thi 56 - Khi phê lập, phê duyệt dự toán, phương án thực đền bù phải xác định xây dựng thống phù hợp với thực tế tiêu định mức, đơn giá cấp đất, loại đất, hình thức sở hữu, lợi so sánh vùng, địa phương, thời điểm để từ áp dụng cho loại hình, dự án, hộ gia đình phạm vi bị ảnh hưởng tránh tình trạng khiểu kiện kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ đự án, làm tăng tổng vốn đầu tư cho kế hoạch 3.2.9 Hoàn thiện nâng cao công tác thực quản lý kế hoạch đầu tư Ế - Thực tốt chế quản lý kế hoạch đầu tư, quản lý chất lượng công trình U Thực nghiêm chỉnh quy định pháp luật xây dựng; xác định rõ trách ́H nhiệm chủ thể tham gia trình đầu tư Quản lý chặt chẽ quy hoạch, công TÊ tác chuẩn bị đầu tư, đảm bảo kế hoạch, lập kế hoạch khả thi phải sát với yêu cầu nhiệm vụ thực đầu tư, tiêu chuẩn định mức, quy trình, quy phạm, đơn giá, chế độ H chi theo quy định, giảm đến mức thấp chi phí phát sinh trình đầu tư IN nghiêm thu công trình - Tổ chức tốt công tác đấu thầu, tăng nhanh tỷ lệ dự án đấu thầu rộng rãi K khâu tư vấn, thi công giám sát Đảm bảo thự đúng, đủ quy định pháp ̣C luật công tác đấu thầu, nhằm hạn chế tiến tới chấm dứt tình trạng nhận thầu O không triển khai hiệu giao thầu cho nhà thầu không đủ điều kiện, ̣I H lực thi công xây dựng công trình; định thầu không quy định, chia nhỏ dự án để định thầu Đ A - Nâng cao chất lượng hoạt động thẩm định phê duyệt kết đầu tư, thiết kế, lập dự toán, giám sát thi công, nghiệm thu, toán; xây dựng áp dụng, quy chế tuyển chọn quan tư vấn thẩm định dự án sở cạnh tranh rộng rãi, trọng sử dụng tư vấn quốc tế công trình trọng điểm - Tăng cường thẩm định lực, kinh nghiệm nhà thầu thi công đơn vi tư vấn giám sát Xác định rõ trách nhiệm chủ đầu tư, chủ dự án, tư vấn thiết kế; cá nhân, đơn vị tổ chức thi công - Rà soát tổ chức tư vấn có lực chuyên môn tư cách chủ thể, xếp chuyển sang hoạt động độc lập hoàn toàn chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư, trước pháp luật thiết kế chất lượng công tác tư vấn Kiên thu hồi đăng ký 57 hành nghề đơn vị không đảm bảo lực, trình độ Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, minh bạch địa bàn - Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện hiệu quả, chất lượng tiến độ xây dựng công trình Lựa chọn giám đốc điều hành dự án người có đủ điều kiện lực, phù hợp với loại cấp công trình theo quy định - Kiện toàn, xếp lại, đào tạo, tăng cường trang bị nâng cao lực đối chế hoạt động từ đơn vị hành nghiệp sang đơn vị tự chủ hoạch toán U lực, hiệu quản lý theo quy định pháp luật xây dựng Ế các; đảm bảo chủ đầu tư phải đủ lực chuyên môn, kinh nghiệm, hiệu ́H - Xây dựng chế tiết kiệm công trình, dự án thực hình thức định thầu theo quy định; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống đơn giá TÊ xây dựng địa phương làm sở cho việc lập toán, toán công trình xây dựng H - Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ tiến độ thi công, việc chấp hành quy trình, IN quy phạm, kiểm định chất lượng xây dựng công trình nhằm nâng cao chất lượng xây K dựng công trình trách nhiệm chủ thể tham gia hoạt động xây dựng - Cần tăng cường, đồng công tác quản lý đầu tư xây dựng sử dụng vốn NSNN O ̣C thực đình, hoãn giãn tiến độ dự án hiệu hiệu ̣I H thấp, nhiều công trình trọng điểm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, đưa vào sử dụng góp phần phát triển kinh tế - xã hội Đ A - Triển khai việc thực biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí quản lý đầu tư xây dựng Trong đó, cần tập trung vào biện pháp tiết kiệm khâu thẩm định dự toán, tổ chức đấu thầu, toán công trình thực Các biện pháp này, việc tăng cường thẩm tra, thẩm định toán dự án không đem lại kết tiết kiệm, chống lãng phí đầu tư xây dựng mà góp phần nâng cao kỷ luật tài quản lý, sử dụng vốn đầu tư nhà nước, bên cạnh quan ban ngành có liên quan phải chủ động rà soát danh mục công trình đầu tư kế hoạch , thực đình hoãn giãn tiến độ công trình hiệu hiệu thấp, qua có nguồn vốn điều chuyển cho công trình có điều kiện hoàn thành sớm để phát huy hiệu 58 Ngoài ra, công tác kiểm soát thanh, toán vốn đầu tư phải tăng cường cải tiến phương thức, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí quản lý cho chủ đầu tư, giảm bớt khó khăn vốn cho nhà thầu, đơn giản hóa chứng từ toán; thực toán trước, chấp nhận sau lần tạm ứng, toán gói thầu hợp đồng toán nhiều lần; kiểm soát trước, toán sau hợp đồng toán lần lần toán cuối gói thầu, hợp đồng toán Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế nhiều lần 59 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Qua trình tìm hiểu tình hình thực kế hoạch sử dụng vốn đầu tư CSHT xã đặc biệt khó khăn vùng BNVB & HĐ Thừa Thiên Huế, em xin kết luận sau: - Dự án đầu tư CSHT thiết yếu xã đặc biệt khó khăn vùng BNVB & HĐ Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2013 ban hành theo Quyết định Chính Phủ Ế để đầu tư CSHT thiết yếu nhằm tạo điều kiện phát triển sản xuất, khai thác tiềm năng, U lợi vùng đất ven biển,từng bước nâng cao ổn định đời sống, góp phần thực ́H thành công chương trình Giảm nghèo giữ vững an ninh quốc phòng vùng biển TÊ - Nhiều công trình phúc lợi công cộng phát huy hiệu như: đường dân sinh nối từ khu dân cư biển chợ cá tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông hải sản, H nhiên liệu phục vụ tàu cá nhiều công trình khác đáp ứng nhu cầu xúc IN nhân dân vùng BNVB & HĐ, như: đường giao thông nông thôn, chợ, thủy lợi, hồ chứa phục vụ nuôi trồng thủy hải sản… K - Các công trình lựa chọn để thực đầu tư phát huy tác dụng, sau ̣C hoàn thành đưa vào sử dụng có hiệu quả, đặc biệt công trình giao thông, trường O học, kênh mương nội đồng, đê bao ngăn mặn… Từ công trình này, hàng năm có ̣I H hàng trăm hộ dân hưởng lợi, đời sống vật chất, tinh thần nâng lên, mặt nông thôn vùng bãi ngang ven biển thay đổi Phương châm “dân biết, dân bàn, dân Đ A kiểm tra dân hưởng lợi”, đảm bảo công trình đầu tư xây dựng phải gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội địa phương - Tóm lại, kế hoạch sử dụng vốn đầu tư CSHT xã đặc biệt khó khăn vùng BNVB & HĐ Thừa Thiên Huế kế hoạch hợp ý Đảng, lòng dân Từ nguồn vốn đầu tư này, năm gần diện mạo CSHT thiết yếu xã bãi ngang ven biển đầm phá địa bàn tỉnh có nhiều thay đổi rõ nét Đời sống đại phận dân cư cải thiện nhiều nhờ công trình phục vụ sản xuất dân sinh phát huy tác dụng, liên kết đô thị với vùng đặc biệt khó khăn BNVB & HĐ, tạo điều kiện tốt cho người dân việc lại, sản xuất lưu thông hàng hóa, góp phần thực Chương trình giảm nghèo tỉnh 60 Kiến nghị 2.1 Về phía nhà nước Cần tăng cường nguồn vốn đầu tư cho huyện khó khăn, huyện nghèo Cần quy định chế tài xử phạt hợp lý sai phạm thực đầu tư, nên xử phạt gia tăng theo quy mô vi phạm với tỷ lệ quy định trước Đồng thời, Nhà nước nên đẩy mạnh thực việc phân cấp quản lý vốn quản lý vốn đầu tư Đầu tư mạnh kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội với tỷ lệ cao với huyện ổn Ế định vùng.Để tạo phát triển toàn diện mặt, nhanh chóng hòa nhập với U phát triển huyện tỉnh nước ́H Cần quản lý vĩ mô tốt việc sử dụng nguồn vốn NSNN cho đầu tư CSHT TÊ phát triển có chất lượng bền vững; sử dụng vốn có trọng tâm trọng điểm hơn, có lộ trình thực theo thứ tự ưu tiên, cần quy định việc đánh giá hiệu H công trình đầu tư CSHT khâu cuối việc thực công trình IN Sử dụng tối ưu nguồn vốn NSNN có nghĩa cần biết nguồn vốn khác, vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI), vốn ODA, vốn thành phần kinh tế khác vào K công trình kết cấu hạ tầng thích hợp sách hình thức thích hợp ̣C Cần làm rõ trách nhiệm quyền hạn tập thể cá nhân công tác O quy hoạch, thẩm định toán phê duyệt dự án công trình, phân cấp nhiều ̣I H cho địa phương kèm theo kỷ cương, tinh thần liên kết, tránh nếp tư sản xuất nhỏ, cá thể, khen thưởng kỷ luật nghiêm minh Đ A Cần đối chế quản lý làm phát sinh tư tưởng cục quy hoạch khiến địa phương ( cho dù sở) vấn xin TW chế sách “đặc thù” cho thay khuyến khích địa phương lien kết, hợp tác với để phát huy mạnh vùng để phát triển Chính chế nhân tố nội sinh dàn trải đầu tư CSHT Chính phủ cần đạo Kế Hoạch & Đầu Tư Tài Chính thực luật NSNN, cụ thể hai dòng ngân sách đầu tư CSHT chi thường xuyên cần quản lý thống nhất, quy định rõ chịu trách nhiệm cuối trước Chính phủ Quốc hội hiệu sử dụng vốn Nhà nước chi cho đầu tư CSHT 61 2.2 Về phía địa phương Công tác kế hoạch hóa phải thực xây dựng từ sở thực theo quy chế dân chủ Hàng năm UBND tỉnh thông báo tiêu kế hoạch, danh mục công trình giao cho huyện làm chủ đầu tư dự án, thành lập ban quản lý dự án, ban quản lý từ cấp xã, thị trấn để kiểm tra trình thực từ khâu lập kế hoạch, tiến độ thi công,đến nghiệm thu , quản lý công trình đưa vào sử dụng UBND tỉnh sớm có quy định kiệm toàn ban quản lý dự án, ban hành hướng Ế dẫn chức năng, nhiệm vụ tổ giám sát đầu tư, hướng dẫn thực phân cấp đầu tư U đặc biệt công tác kỹ thuật dự án ́H Giao sở Kế Hoạch & Đầu Tư phối hợp với sở ban ngành, địa phương TÊ bước hoàn thiện sở liệu nhà thầu địa bàn, cung cấp lực, kinh nghiệm nhà thầu cho chủ đầu tư Hàng tháng, hàng quý phát hành tờ tin H công tác đầu tư, giới thiệu dự án, thông tin đấu thầu, định thầu, chất lượng công trình… IN Thực chặt chẽ công tác đấu thầu để tiết kiệm tài đảm bảo chất K lượng công trình.Phải thực đấu thầu với tất công trình, trừ công O tiêu cực xảy ̣C trình quan trọng có định nhà nước, để nâng cao hiệu đầu tư, tránh ̣I H Xóa bỏ tư tưởng ỷ lại vào đầu tư Nhà nước, tổ chức tổ hội, đoàn kết giúp đỡ phát triển sản xuất Đ A Sử dụng vốn đầu tư có hiệu hơn, tránh đầu tư dàn trải gây lãng phí vốn đầu tư Tạo môi trường đầu tư thuận lợi để thu hút nguồn vốn đầu tư, thực sách xã hội hóa đầu tư, khuyến khích nhân dân bỏ vốn đầu tư để đầu tư sở hạ tầng giao thông nông thôn, góp vốn nhà nước để đầu tư vào công trình trọng điểm tạo tiền đề quan trọng cho phát triển kinh tế- xã hội Các huyện cần nghiên cứu đề nghị tỉnh xây dựng tiêu chí định mức phân bố VĐT từ nguồn NSNN trung hạn dài hạn năm nhằm đảm bảo sử dụng nguồn lực ngân sách hợp lý, trọng tâm, trọng điểm, phân bố chi đầu tư phát triển cách công khai, công bằng, minh bạch hiệu Ví dụ nghiên cứu xây dựng kế hoạch vận động dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển thức (ODA) 62 Trước mắt công trình phải đưa đấu thầu công khai từ khâu lựa chọn công ty tư vấn, khảo sát thiết kế lập dự án, hạn chế tối đa khép kín ngành chủ quan Mọi công trình phải nghiệm thu giai đoạn nghiệm thu cuối với đầy đủ trách nhiệm bên sai phạm phải xử phạt nghiêm minh theo chế tài pháp luật Đề nghị UBND huyện có dự án thường xuyên kiểm tra, giám sát công Ế trình xây dựng địa bàn.,chủ đầu tư thực chế độ báo cáo định kỳ theo U quy định ́H Tăng cường phối hợp Sở Kế hoạch Đầu tư Sở Lao động Thương TÊ binh Xã hội việc kiểm tra, đôn đốc, giám sát trình thực dự án để kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc (nếu có) H Hướng dẫn cho đơn vị xây dựng kế hoạch năm cho dự án, đồng thời IN lồng ghép với chương trình, dự án khác có liên quan đến giảm nghèo địa bàn Tăng mức đầu tư hàng năm từ 1,5 - tỷ đồng/xã Hiện nay, mức hỗ trợ tỷ K đồng/xã/năm thấp so với công trình dự toán; nữa, mức hỗ trợ thấp O tai, lụt bão) ̣C ảnh hưởng đến chất lượng công trình (đây xã ven biển chịu ảnh hưởng thiên ̣I H Áp dụng phương pháp đánh giá có tham gia người dân việc lập dự án đề xuất dự án đầu tư hạ tầng nông nghiệp, nông thôn UBND tỉnh giao cho sở Đ A Xây Dựng, sở Tài Chính kết hợp quan ban ngành lien quan xây dựng đơn giá đầu tư xây dựng CSHT địa bàn tỉnh sớm để áp dụng cho quý 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] PGS.TS Ngô Thắng Lợi (2009), Giáo trình Kế hoạch hóa phát triển, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân [2] Báo cáo kế hoạch xây dựng vốn giai đoạn 2011-2013 Sở Lao động – Thương binh Xã hội Ế [3] Kỷ yếu năm thành lập phát triển Sở Lao động – Thương binh Xã hội U [4] Số liệu bảo trợ xã hội giảm nghèo Sở Lao động – Thương binh Xã ́H hội, NXB Lao động – Xã hội [5] Một số văn liên quan đến chương trình giảm nghèo an sinh xã hội Sở TÊ Lao động – Thương binh Xã hội H [6] số khóa luận thư viện Đại học Kinh tế Huế IN [7] Số liệu thông tin từ Chi cục bảo trợ xã hội – bảo vệ , chăm sóc trẻ em www.tailieu.vn ̣C www.thuvienluanvan.org O www.thuvienphapluat.vn ̣I H www.thuathienhue.gov.vn Đ A K Website tham khảo
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng vốn đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng Bãi ngang ven biển và hải đảo Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2013, Tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng vốn đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng Bãi ngang ven biển và hải đảo Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2013, Tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng vốn đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng Bãi ngang ven biển và hải đảo Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2013

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay