Tình hình thực hiện các tiêu chí hạ tầng kinh tế- xã hội trong xây dựng nông thôn mới ở xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2013

99 259 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 10:23

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN tế H uế  h KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC in TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ HẠ TẦNG cK KINH TẾ-XÃ HỘI TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở XÃ QUẢNG PHÚ HUYỆN QUẢNG ĐIỀN TỈNH ng Đ ại họ THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN NĂM 2013 Giảng viên hướng dẫn: ườ Sinh viên thực hiện: Tr Hồ Thị Thúy Lan ThS Nguyễn Lê Hiệp Lớp: K44 KTNN Niên khóa: 2010 - 2014 Huế, 5/2012 Lời cảm ơn! Khóa luận thành học tập năm học giảng đường trường Đại học Để hoàn thành khóa luận uế nổ lực cố gắng thân, nhận giúp đỡ nhiều người Trước hết, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban giám hiệu nhà trường, tế H khoa Kinh tế & phát triển, toàn thể quý thầy cô trường Đại học Kinh tế Huế tận tình dạy dỗ, cung cấp cho nhiều kiến thức bổ ích, tạo điều kiện cho có tảng vững bước vào đời h Đặc biệt xin bày tỏ lời biết ơn sâu sắc đến thầy giáo ThS Nguyễn Lê Hiệp, in người tận tình hướng dẫn, góp ý kiến truyền đạt kiến thức cho hoàn thành khóa luận tốt nghiệp cK Tiếp theo xin gửi lời cảm ơn đến UBND xã Quảng Phú, người dân xã Quảng Phú tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ suốt trình thực tập địa phương họ Cuối xin + nghiệm, trình độ lực thân hạn chế nên đề tài tránh khỏi thiếu sót Tôi mong nhận Đ ại bảo, đóng góp ý kiến quý thầy cô, quý quan để có điều kiện bổ sung, nâng cao kiến thức mình, phục vụ tốt công tác thực tế sau Xin chân thành cảm ơn! ng Huế, tháng năm 2014 Tr ườ Hồ Thị Thúy Lan i MỤC LỤC LỜI CÁM ƠN i uế MỤC LỤC .ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU vi tế H DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ ĐỒ THỊ vii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU viii TÓM TẮT NGHIÊN CỨU ix PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ h 1.Tính cấp thiết đề tài in 2.Mục tiêu nghiên cứu .2 3.Phương pháp nghiên cứu cK 4.Đối tượng phạm vi nghiên cứu PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU họ CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI .5 1.1.Cơ sở lý luận Đ ại 1.1.1.Những vấn đề nông thôn 1.1.1.1.Khái niệm nông thôn 1.1.1.2.Đặc trưng nông thôn .5 ng 1.1.1.3.Khái niệm mô hình NTM .6 1.1.1.4.Sự khác biệt nông thôn trước NTM ườ 1.1.1.5.Sự cần thiết phải xây dựng NTM 1.1.2.Khái niệm hạ tầng KT-XH, hạ tầng KT-XH nông thôn vai trò hạ tầng Tr KT-XH phát triển NTM .11 1.1.2.2.Khái niệm hạ tầng KT - XH nông thôn .11 1.1.2.3.Vai trò hạ tầng KT - XH trình CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn .11 1.1.3.Các tiêu đánh giá trình xây dựng NTM 12 1.2.Cơ sở thực tiễn .19 ii 1.2.1.Kinh nghiệm xây dựng NTM số nước .19 1.2.2.Tình hình xây dựng NTM địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 21 1.2.3.Tình hình xây dựng NTM toàn huyện Quảng Điền .22 CHƯƠNG II : TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ HẠ TẦNG KINH TẾ- XÃ uế HỘI TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở XÃ QUẢNG PHÚ, HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN NĂM 2013 23 tế H 2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Quảng Phú 23 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 23 2.1.2 Điều kiện kinh tế- xã hội 25 2.1.2.1 Dân số, nguồn lao động xã Quảng Phú 25 h 2.1.2.2 Tình hình sử dụng đất đai xã Quảng Phú qua năm .26 in 2.1.2.3 Tình hình phát triển kinh tế-xã hội xã Quảng Phú 28 cK 2.1.3 Những thuận lợi, khó khăn trình thực CT NTM xã Quảng Phú30 2.1.3.1 Thuận lợi 30 2.1.3.2 Khó khăn 31 họ 2.2 Quy hoạch phát triển hạ tầng KT-XH xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế tới năm 2015 .31 2.3 Tình hình thực phát triển quy hoạch hạ tầng KT-XH xã Quảng Phú qua Đ ại năm (2011- 2013) 36 2.3.1 Tình hình quy hoạch phát triển giao thông xã Quảng Phú đến năm 2013 36 2.3.1.1 Kết phát triển GTVT xã đến năm 2013 so với trước quy hoạch ng phát triển NTM 36 2.3.1.3 Các công việc cần hoàn chỉnh tới 2015 cho phát triển giao thông xã .40 ườ 2.3.2 Tình hình thực quy hoạch phát triển mạng lưới thủy nông xã Quảng Phú đến năm 2013 41 Tr 2.3.2.1 Kết phát triển mạng lưới thủy nông xã đến năm 2013 so với trước quy hoạch phát triển NTM 41 2.3.3 Tình hình thực quy hoạch phát triển mạng lưới điện xã Quảng Phú đến năm 2013 .44 2.2.3.1 Kết phát triển quy hoạch mạng lưới điện đến năm 2013 so với trước quy hoạch phát triển NTM 44 iii 2.2.3.2 Nguồn kinh phí thực 46 2.2.3.3 Các công việc cần hoàn chỉnh đến năm 2015 cho phát triển mạng lưới điện xã 46 2.2.3.4 Những tồn cần khắc phục .47 uế 2.3.4 Tình hình quy hoạch phát triển trường học xã Quảng Phú đến năm 2013 47 2.3.4.1 Kết thực quy hoạch trường học xã đến năm 2013 so với trước tế H quy hoạch phát triển NTM 47 2.3.4.2 Kinh phí thực .51 2.3.4.3 Các công việc cần hoàn chỉnh đến năm 2015 cho phát triển hệ thống trường học xã Quảng Phú 51 h 2.3.5 Tình hình thực quy hoạch phát triển sở vật chất văn hóa xã Quảng in Phú đến năm 2013 53 2.3.5.1 Kết quy hoạch phát triển sở vật chất văn hóa năm 2013 so với trước cK có quy hoạch phát triển NTM 53 2.3.5.2 Kinh phí thực .54 2.3.5.3 Các công việc cần hoàn chỉnh đến năm 2015 cho phát triển sở vật chất văn họ hóa xã 56 2.3.5.4 Các tồn cần khắc phục 56 Đ ại 2.3.6 Tình hình thực quy hoạch phát triển chợ nông thôn xã Quảng Phú đến năm 2013 .57 2.3.6.1 Kết quy hoạch phát triển chợ nông thôn năm 2013 so với trước có quy hoạch phát triển NTM 57 ng 2.3.6.2 Các công việc cần hoàn chỉnh đến năm 2015 cho phát triển chợ nông thôn xã 57 ườ 2.3.6.3 Các vấn đề tồn cần khắc phục 58 2.3.7 Tình hình thực quy hoạch phát triển bưu điện xã Quảng Phú đến năm Tr 2013 .58 2.3.7.1 Kết quy hoạch phát triển bưu điện xã đến năm 2013 so với trước có quy hoạch phát triển NTM 58 2.3.7.2 Các công việc cần hoàn chỉnh đến năm 2015 cho phát triển bưu điện xã .59 2.3.7.3 Các tồn cần khắc phục 59 iv 2.3.8 Tình hình thực quy hoạch phát triển nhà dân cư xã Quảng Phú đến năm 2013 .59 2.3.8.1 Kết quy hoạch phát triển nhà dân cư năm 2013 so với trước có quy hoạch phát triển NTM 59 uế 2.3.8.2 Các công việc cần hoàn chỉnh đến năm 2015 cho phát triển nhà dân cư xã .60 tế H 2.3.8.3 Các tồn cần khắc phục 61 2.4 Ý kiến người dân trình thực nội dung xây dựng NTM hạ tầng KT-XH xã Quảng Phú 62 2.4.1 Hiểu biết người dân chương trình NTM 62 h 2.4.2 Sự tham gia người dân vào việc quy hoạch phát triển hạ tầng KT-XH 63 in 2.4.3.Đánh giá người dân vấn đề liên quan đến CT NTM 65 2.4.4.Đánh giá chung CT NTM 68 cK 2.4.5.Ý kiến người dân 69 CHƯƠNG III : ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP 70 3.1 Định hướng 70 họ 3.2 Giải pháp 70 3.2.1 Giải pháp tổ chức thực 71 Đ ại 3.2.2.Thực tốt công tác tuyên truyền, vận động 71 3.2.3 Huy động tối đa tất nguồn lực xây dựng NTM 72 3.2.4 Giải pháp quy hoạch phát triển hạ tầng KT-XH 72 3.2.5 Giải pháp kỹ thuật công nghệ 73 ng 3.2.6 Các giải pháp khác .73 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 74 ườ 3.1 Kết luận 74 3.2 Kiến nghị .75 Tr 3.2.1 Đề xuất tỉnh Thừa Thiên Huế 76 3.2.2 Đối với huyện Quảng Điền 76 3.2.3 Đối với UBND xã Quảng Phú 76 3.2.4 Đối với người dân 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO .78 PHỤ LỤC 80 v Công nghiệp hóa- đại hóa NTM Nông thôn CT NTM Chương trình nông thôn KT-XH Kinh tế- xã hội VH-XH Văn hóa- xã hội CSHT Cơ sở hạ tầng TƯ Trung ương HTX Hợp tác xã HĐND Hội đồng nhân dân UBND Ủy ban nhân dân GDP Tổng sản lượng quốc nội h in cK MTQG Mục tiêu quốc gia Đơn vị tính họ ĐVT GTVT Giao thông vận tải Lao động Đ ại LĐ THCS tế H CNH-HĐH uế DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Trung học sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bộ VH-TT-DL Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tr ườ ng UBMTTQVN vi DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ ĐỒ THỊ Bản đồ 1: Bản đồ hành huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế 23 Biểu đồ 1: Cách thức người dân tiếp cận chương trình NTM .62 Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế Biểu đồ 2: Đánh giá chung chương trình NTM 68 vii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1: Bộ tiêu chí đánh giá nông thôn .13 Bảng 2: Đánh giá theo 19 tiêu chí tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2013 21 uế Bảng 3: Tình hình dân số lao động xã Quảng Phú từ năm 2011 – 2013 25 Bảng 4: Tình hình sử dụng đất đai xã Quảng Phú qua năm (2011-2013) 27 tế H Bảng 5: Kết sản xuất kinh doanh xã Quảng Phú qua năm( 2011-2013) .29 Bảng 6: Hiện trạng quy hoạch hạ tầng KT-XH xã Quảng Phú giai đoạn 2010-2015 .32 Bảng 7: Thực trạng theo Bộ tiêu chí quốc gia đến năm 2013 .33 h Bảng 8: Kết đầu tư xây dựng tuyến đường ngõ xóm thôn theo quy in định đường loại A loại B (mặt đường 3,5-4m) cụ thể sau: 38 cK Bảng 9: Tổng hợp nguồn kinh phí để thực quy hoạch phát triển giao thông xã Quảng Phú 39 Bảng 10: Kết phát triển mạng lưới thủy nông xã đến năm 2013 so với trước họ quy hoạch phát triển NTM 42 Bảng 11: Tổng nguồn kinh phí để thực phát triển mạng luới thuỷ nông xã 43 Bảng 12: Kết phát triển mạng lưới điện xã đến năm 2013 so với trước Đ ại quy hoạch phát triển NTM .45 Bảng 13:Kết phát triển hệ thống giáo dục xã đến năm 2013 so với trước quy hoạch phát triển NTM .48 ng Bảng 14: Nguồn kinh phí để thực quy hoạch trường học xã Quảng Phú .51 Bảng 15: Kết quy hoạch phát triển sở vật chất văn hóa năm 2013 so với ườ trước có quy hoạch phát triển NTM 54 Bảng 16: Kinh phí để thực quy hoạch phát triển sở vật chất văn hoá xã Tr Quảng Phú đến năm 2013 55 Bảng 17: Kết quy hoạch phát triển chợ nông thôn đến năm 2013 57 Bảng 18: Kết quy hoạch phát triển nhà dân cư năm 2013 so với trước có quy hoạch phát triển NTM .60 Bảng 19: Sự tham gia người dân vào dự án xã (2011-2013) 64 Bảng 20: Đánh giá người dân chương trình nông thôn 66 viii TÓM TẮT NGHIÊN CỨU Chương trình MTQG NTM chương trình triển khai rộng rãi toàn quốc nói chung Quảng Phú nói riêng năm (từ năm 2011 đến nay), chương trình làm thay đổi cách diện mạo nông thôn, nâng cao chất uế lượng sống cho người dân Bên cạnh kết khả quan tồn số bất cập công tác quản lý quy hoạch Xuất phát từ thực tế tế H tiến hành nghiên cứu đề tài: “Tình hình thực tiêu chí hạ tầng kinh tế- xã hội xây dựng nông thôn xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2013” làm đề tài nghiên cứu  Mục đích nghiên cứu đề tài: h - Hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn phát triển CSHT KT-XH in chương trình xây dựng NTM cK - Đánh giá tình hình thực quy hoạch phát triển hạ tầng KT-XH chương trình xây dựng NTM xã Quảng Phú Phân tích thuận lợi khó khăn ảnh hưởng tới tiến trình phát triển CSHT KT-XH địa phương họ - Đề xuất giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương để nhằm đẩy mạnh tiến trình thực quy hoạch hạ tầng KT-XH xã thời gian Đ ại tới  Để thực đề tài nghiên cứu mình, sử dụng phương pháp nghiên cứu: (1) phương pháp vật biện chứng vật lịch sử; (2) phương pháp ng điều tra thu thập tài liệu bao gồm: tổng hợp tài liệu thứ cấp; tổng hợp tài liệu sơ cấp-phương pháp điều tra chọn mẫu; (3) phương pháp chuyên gia, chuyên khảo; (4) ườ phương pháp phân tích liệu bao gồm: thống kê mô tả; phương pháp so sánh; phương pháp phân tích định tính Tr  Phạm vi nghiên cứu đề tài: đề tài tiến hành nghiên cứu địa bàn xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; từ lúc xã Quảng Phú bắt đầu triển khai CT NTM từ năm 2011 đến hết năm 2013 Đề tài tiến hành nghiên cứu trạng xây dựng nông thôn xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế qua tiêu chí phát triển hạ tầng KT-XH ix Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Nguyễn Lê Hiệp PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận Tính đến thời điểm này, chương trình NTM đưa vào thực xã năm, nhờ chương trình NTM mà mặt nông thôn xã Quảng Phú nói riêng uế tất xã tham gia chương trình NTM nói chung thay đổi rõ rệt Với Quảng Phú, năm qua năm đổi mới, năm thay đổi sở hạ tầng, trang thiết tế H bị, sở vật chất, đời sống người dân bước nâng lên KT-XH xã có chuyển biến tích cực Đối với 19 tiêu chí tiêu chí NTM Quảng Phú đạt 16/19 tiêu h chí, cán địa phương nhân dân xã Quảng Phú đã, tiếp tục thực in nội dung, tiến hành dự án thuộc CT NTM, cố gắng để đạt tiêu chí lại tiêu chí quốc gia NTM Thực tế cho thấy, bên cạnh cK thành đạt xã gặp phải không khó khăn Việc huy động nguồn lực cho chương trình vấn đề khó giải địa họ phương, tình trạng quy hoạch lầm, quy hoạch sai, nhận thức không đầy đủ nội dung CT NTM diễn ra, việc phổ biến nội dung NTM cộng đồng hạn cấp Đ ại chế, tổ chức, cá nhân hay người dân tâm lý ỷ lại vào hỗ trợ quan Thực tế xây dựng NTM nước ta nhiều bất cập không đồng vùng, địa phương Làm để chương trình MTQG NTM không ng đích cuối địa phương mà viên gạch sở tạo đột phá phát triển nông thôn, đồng thời gắn liền với đường làng ngõ ườ xóm, đời sống sinh hoạt người dân nông thôn Có vậy, kinh tế nước Tr ta phát triển đồng dần phát triển theo hướng CNH - HĐH Đối với tỉnh Thừa Thiên Huế, kinh nghiệm trình phát triển nông thôn năm trước đây, với quan tâm, đồng thuận hưởng ứng tham gia tầng lớp nhân dân qua năm thực chương trình có kết định.Tuy vậy, nguồn lực để đầu tư cho chương trình gặp nhiều khó khăn, xuất phát điểm khác vùng địa bàn tỉnh, lực SVTH:Hồ Thị Thuý Lan 74 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Nguyễn Lê Hiệp đội ngũ cán làm công tác xây dựng NTM cấp nhiều hạn chế nên phát sinh số mặt yếu chung số vấn đề mang tính khu vực Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng lợi” hướng tới mục đích “nâng cao đời sống người dân nông thôn” nhằm phát huy vai trò người dân uế cộng đồng Xây dựng NTM nghiệp người dân nông thôn, tự người dân nông thôn phải đứng lên làm chủ vận mệnh mình, làm cho sống tốt tế H đẹp Nhà nước đóng vai trò hướng dẫn hỗ trợ mặt kỹ thuật, tài chính, tổ chức, Hiện nhận thức không CT NTM, nhiều người, nhiều địa phương cho CT NTM dạng chương trình, dự án đầu tư nhà h nước nên nhiều địa phương có tâm lý chờ đợi, ỷ lại CT NTM thực thành công, in có ý nghĩa vào cộng đồng, thôn xóm, dòng họ, gia đình người nông dân NTM thay đổi tư người dân Họ cK làm chủ sống đại, tham gia vào trình phát triển toàn xã hội với nếp sống mới, sức sản xuất nông nghiệp mới, với văn hoá đậm đà sắc dân tộc họ 3.2 Kiến nghị Xây dựng NTM trình lâu dài liên tục Để đảm bảo tính thống nhất, cần Đ ại thiết phải xây dựng kế hoạch phát triển tổng thể có định hướng dài hạn Tuy nhiên, muốn phải đảm bảo yếu tố hài hoà yêu cầu tính thống phát triển với lực cộng đồng Để đem đến thay đổi mạnh mẽ, có hiệu công tác phát triển nông thôn cấp sở phải thực liên tục Cần ng tạo phong trào với vào người dân địa phương cấp ườ quyền liên quan Muốn vậy, mô hình phát triển NTM phải sát với điều kiện thực tế có khả nhân rộng Tr Với hỗ trợ chủ chương sách Đảng, Nhà nước với hỗ trợ từ tổ chức bên mặt tài kỹ thuật việc triển khai xây dựng mô hình NTM đáp ứng tiến độ kết mong muốn Qua nghiên cứu tìm hiểu tình hình thực chủ trương xây dựng NTM xã Quảng Phú, có số kiến nghị sau: SVTH:Hồ Thị Thuý Lan 75 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Nguyễn Lê Hiệp 3.2.1 Đề xuất tỉnh Thừa Thiên Huế Quan tâm đầu tư nguồn vốn việc phân bổ nguồn hỗ trợ, chương trình dự án để xã thực đầu tư công trình sở hạ tầng, hạ tầng uế trường học để phấn đấu có 5/6 trường đạt chuẩn quốc gia Ủy ban nhân dân tỉnh ngành chuyên môn tỉnh quan tâm hỗ trợ tế H chương trình, dự án phát triển sản xuất, chăn nuôi, giúp nhân dân địa phương phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập 3.2.2 Đối với huyện Quảng Điền in dự án hạ tầng sở, phát triển sản xuất h Ủy ban nhân dân huyện nên tạo điều kiện việc phân bổ nguồn vốn, Quan tâm đầu tư dự án để phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề nghề động nông nghiệp cK truyền thống để tạo điều kiện chuyển dịch cấu lao động, bước giảm dần lao Quan tâm giúp xã triên khai thực quy hoạch chỉnh trang khu đô thị Hạ Lang họ 3.2.3 Đối với UBND xã Quảng Phú -Cán xã cần thực tốt vai trò lãnh đạo việc đạo thực Đ ại xây dựng mô hình NTM nói chung quy hoạch phát triển hạ tầng KT - XH xã nói riêng, việc quản lý, giám sát tiến độ thực - Tổ chức quản lý, vận hành bảo dưỡng công trình sau hoàn thành ng -Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán thôn xây dựng mô hình NTM lý luận, kiến thức kinh tế, xã hội để từ nâng cao hiệu triển khai chương ườ trình địa bàn -Thực chế giám sát dự án thành phần cách chặt chẽ, tạo Tr lòng tin nhân dân - Quy hoạch công việc quan trọng trình xây dựng nông thôn mới, trước tiến hành quy hoạch cần nghiên cứu rõ tình hình địa phương xem xét tâm tư, nguyện vọng người dân SVTH:Hồ Thị Thuý Lan 76 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Nguyễn Lê Hiệp - Chú trọng nhiều đến phát triển sản xuất, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập người dân địa phương - Tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương Đảng Nhà nước tới người dân, từ nâng cao ý thức họ khuyến khích họ tham gia vào trình uế triển khai chương trình Vận động tham gia, đóng góp tích cực người dân vào việc quy hoạch phát triển hạ tầng KT - XH xã tế H 3.2.4 Đối với người dân -Tất người xã cần tham gia ý kiến vào quy hoạch phát triển hạ tầng KT-XH xã cho việc thực thuận lợi thuận với nhu cầu người dân in h -Người dân cộng đồng phải có ý thức xây dựng, giữ gìn nơi ở, sinh hoạt, hay quanh cK kinh doanh sản xuất không gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới môi trường xung -Tham gia vào với cán xã, để lựa chọn công việc cần làm trước việc làm sau để thiết thực với yêu cầu người dân xã phù hợp với khả họ năng, điều kiện địa phương Tr ườ ng dựng xã Đ ại -Cử đại diện ban giám sát để tham gia quản lý giám sát công trình xây SVTH:Hồ Thị Thuý Lan 77 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Nguyễn Lê Hiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Thủ tướng Chính Phủ, Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 thủ tướng phủ việc ban hành tiêu chí quốc gia nông thôn Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 800/QĐ-TTg, Ngày 04/6/2010 ban uế hành việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 Mai Thanh Cúc - Quyền Đình Hà - Nguyễn Thị Tuyết Lan - Nguyễn Trọng Đắc tế H (2005), Giáo trình phát triển nông thôn, NXB Nông nghiệp Hà Nội Vũ Trọng Khải – Đỗ Thái Hồng – Phạm Bích Hợp (2004), Phát triển nông thôn h Việt Nam từ làng xã truyền thống đến văn minh thời đại, NXB Nông nghiệp Đặng Kim Sơn (2008), Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam hôm in mai sau, NXB Chính trị quốc gia Phan Xuân Sơn - Nguyễn Cảnh, Xây dựng mô hình nông thôn nước ta cK nay, Học viện Chính trị - Hành Quốc gia Trương Văn Tuyển (2007), Giáo trình phát triển cộng đồng, lý luận ứng dụng phát triển nông thôn, NXB Nông nghiệp Hà Nội Ngô Thị Ngọc Anh, Tình hình thực hiên quy hoạch xây dựng NTM phát triển họ hạ tầng KT-XH xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đến năm Đ ại 2012, khóa luận tốt nghiệp, 2013 Đỗ Thị Hà, Đánh giá tình hình thực chủ trương xây dựng nông thôn Nhà nước xã Phú Lâm huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh, khóa luận tốt nghiệp, 2010 UBND xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế: Đề án xây ng 10 dựng nông thôn xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế giai ườ đoạn 2011- 2015 11 Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ KT-XH năm 2010 nhiệm vụ phương Tr hướng năm 2011 xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 12 Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ KT-XH năm 2011 nhiệm vụ phương hướng năm 2012 xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 13 Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ KT-XH năm 2013 nhiệm vụ phương hướng năm 2014 xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế SVTH:Hồ Thị Thuý Lan Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Nguyễn Lê Hiệp 14 Một số trang web: http://baohatinh.vn/m/kinh-te1/kinh-nghiem-xay-dung-nong-thon-moi-o-mot-so-nuocchau-a/77757 http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/nong-nghiep-nong-thon/2012/14689/Kinhnghiem-xay-dung-nong-thon-moi-o-mot-so-nuoc-tren.aspx tế H uế http://quangdien.thuathienhue.gov.vn/Portal/?GiaoDien=1&ChucNang=109&NewsID =20140122073935 http://m.tuyengiao.vn/Home/kinhte-61/2010/Ve-tinh-hinh-phat-trien-kinh-te-nongnghiep-nong-19057.aspx Tr ườ ng Đ ại họ cK in h http://www.kinhtenongthon.com.vn SVTH:Hồ Thị Thuý Lan Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Nguyễn Lê Hiệp PHỤ LỤC Một số hình ảnh quy hoạch hạ tầng KT-XH xây dựng NTM xã Quảng họ cK in h tế H uế Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Ảnh 1: `Đoạn đường giao thông liên xã xây dựng “Con đường xanh-sạch- Tr ườ ng Đ ại đẹp” Ảnh 2: Đường giao thông liên thôn Ảnh 3: Đường giao thông nội đồng bê tông hóa thôn Bác Vọng Tây bê tông hóa thôn Bác Vọng Đông SVTH:Hồ Thị Thuý Lan GVHD: ThS Nguyễn Lê Hiệp cK in h tế H uế Khóa luận tốt nghiệp đại học ng Đ ại họ Ảnh 4: Hệ thống kênh mương kiên cố hoá ườ Ảnh 5: Trường tiểu học số Quảng Phú Tr xét đạt chuẩn quốc gia mức độ SVTH:Hồ Thị Thuý Lan Ảnh 6: Trường mầm non Sao Mai xây dựng khang trang tạo môi trường xanh, sạch, đẹp cho trẻ GVHD: ThS Nguyễn Lê Hiệp tế H uế Khóa luận tốt nghiệp đại học Ảnh 7: Nhà văn hoá xã đạt chuẩn xây dựng khang trang vào năm 2013 Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch Tr ườ ng Đ ại họ cK in h Ảnh 6: Nhà văn hóa thôn Hà Cảng Ảnh 8: Chợ nông thôn xã Quảng Phú SVTH:Hồ Thị Thuý Lan Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Nguyễn Lê Hiệp PHIẾU KHẢO SÁT CÁC HỘ NÔNG DÂN VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Mã phiếu:…… uế I Thông tin người vấn Họ tên người vấn: tế H Tuổi: Nam/nữ: Thôn: xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh T.T.Huế Nghề nghiệp: in Các hoạt động kinh tế hộ gia đình h Tổng số nhân hộ người; Số lao động hộ: người Trồng trọt: cK Chăn nuôi: Nuôi trồng thủy sản: họ Phi nông nghiệp: Tiểu thủ công nghiệp dịch vụ: Ngành nghề khác:  Giàu Đ ại Tự xếp loại kinh tế hộ xã:  Trung bình  Khá  Nghèo ng II.Sự tham gia người dân vào việc lập kế hoạch thực xây dựng NTM Ông (bà) có biết đến chương trình nông thôn hay không? ườ  Có  Không Nếu không ông (bà) trả lời câu hỏi số 9, có trả lời câu lại Tr Tại ông (bà) đến chương trình NTM? SVTH:Hồ Thị Thuý Lan Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Nguyễn Lê Hiệp 10 Ông (bà) biết đến chương trình NTM nào?  Bạn bè, người thân, láng giềng, họ hàng  Phương tiện thông tin đại chúng  Từ  Qua tổ chức đoàn thể địa phương uế quyền xã  Khác tế H 11 Ông (bà) có tập huấn hay có nghe phổ biến nội dung chương trình NTM xã hay không?  Có  Không 12 (Nếu có) Nguyên nhân để ông (bà) tham gia chương trình NTM gì? dân thôn cử cK  Tự nguyện tham gia mục tiêu chung in h  Lãnh đạo thôn cử  Được người  Khác 13 Nội dung chương trình NTM có đưa vào lồng ghép với họp định kỳ không?  Không họ  Có 14 Ông( bà) có nắm số vấn đề dự án NTM xã hay không?  Quy trình,cách thức thực dự án Đ ại  Các tiêu chí NTM  Các hình thức tham gia (đóng góp tiền,đóng góp sức lao động….) 15 Ông( bà) có suy nghĩ chương trình NTM này? ng  Rất hiệu đem lại diện mạo cho xã  Bình thường thay đổi ườ  Không hiệu 16 Ông (bà) có ủng hộ hay đồng ý NTM xã hay không? Tr  Có  Không III Sự tham gia người dân vào việc quy hoạch phát triển hạ tầng KT-XH 17 Theo ông (bà), việc quy hoạch phát triển hạ tầng KT-XH nông thôn có quan trọng không?  Có SVTH:Hồ Thị Thuý Lan  Không Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Nguyễn Lê Hiệp 18 Nếu có, theo ông (bà) lý sao?  Thay đổi mặt làng xã  Thuận tiện cho việc lại  Cải thiện đời sống người dân  Khác uế 19 Ông (bà) có tham gia thảo luận chương trình NTM hay không?  Có  Không tế H 20 Ông (bà) cho biết việc tham gia dự án xã cách trả lời câu hỏi bảng dưới: a) Chương trình bê tông giao thông nông thôn bê tông hóa kênh mương cK b) Thay trụ điện cao áp, đường dây dẫn có vỏ bọc xây dựng trạm hạ Hình thức TG (*) h TG hay không in Công trình c) Chương trình cao tầng hóa trường học, xây dựng trường mầm non họ d) Xây kè chống xói lở sông Bồ Đ ại e) Xây dựng nhà văn hóa thôn, nhà văn hóa trung tâm xã (*): hình thức tham gia Đóng góp sức lao động Đóng góp tiền Hình thức khác ng IV Hiệu từ việc quy hoạch phát triển hạ tầng KT-XH chương trình ườ xây dựng NTM mang lại 21 Thu nhập gia đình ông (bà) có tăng lên sau triển khai thực CT NTM xã không? Tr  Có  Không 22 Ông (bà) có thấy thôn xã thay đổi sau thực quy hoạch phát triển hạ tầng KT-XH không?  Có 23 Tác động mô hình nông thôn đến môi trường? SVTH:Hồ Thị Thuý Lan Không Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Nguyễn Lê Hiệp  Giảm ô nhiễm môi trường  Tăng ô nhiễm môi trường  Số hộ dùng nước tăng  Không ảnh hưởng V Đánh giá chung người dân CT NTM 24 Ông (bà) điền vào câu hỏi bên (1) (2) kiện cho người dân đóng góp ý kiến b) Người dân quyền tham gia đóng góp ý in việc quản lý xây dựng dự án h kiến vào công việc c) Cán địa phương thực có lực cK d) Hầu hết công trình, dự án xây dựng địa bàn người dân xã thực e) Các chương trình, dự án tạo điều kiện cho họ người dân có thêm việc làm f) Các chương trình, dự án giúp người dân có Đ ại thêm kinh nghiệm tăng khả sáng tạo g) Các công trình xây dựng công trình người dân trông đợi, cần thiết cho ng người dân h) Các công trình xây dựng theo quy ườ trình, chất lượng Tr Mức độ đánh giá từ đến mức độ với: (1) Rất đồng ý (2) Đồng ý (3) Không có ý kiến (4) Không đồng ý (5) Rất không đồng ý SVTH:Hồ Thị Thuý Lan (4) tế H a) Các cán thực chương trình tạo điều (3) (5) uế Nội dung Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Nguyễn Lê Hiệp 25 Như vậy, ông (bà) đánh giá chung CT NTM nào? (1) Rất đồng ý (2) Đồng ý (3) Không có ý kiến (4) Không đồng ý (5) Rất không đồng ý uế 26 Ông (bà) thấy xã nhà có thuận lợi khó khăn việc xây dựng công trình? tế H Thuận lợi: in h Khó khăn: cK họ 27 Theo ông (bà) để xây dựng nông thôn phát triển bền vững lâu dài Đ ại địa phương cần phải làm gì? ng ườ 28 Ông (bà) có kiến nghị việc xây dựng NTM? Tr Cảm ơn ông (bà) hợp tác! Huế, ngày…… tháng…… năm 2014 Người thực điều tra Hồ Thị Thúy Lan SVTH: Hồ Thị Thuý Lan 87 ng ườ Tr Đ ại h in cK họ uế tế H
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình thực hiện các tiêu chí hạ tầng kinh tế- xã hội trong xây dựng nông thôn mới ở xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2013, Tình hình thực hiện các tiêu chí hạ tầng kinh tế- xã hội trong xây dựng nông thôn mới ở xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2013, Tình hình thực hiện các tiêu chí hạ tầng kinh tế- xã hội trong xây dựng nông thôn mới ở xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2013

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay