Thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

91 215 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 10:18

Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học GVHD: ThS Phạm Thị Thương Lời Cảm Ơn Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế Trong trình nghiên cứu hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, nhận nhiều động viên, giúp đỡ quý báu Trước hết, xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giáo viên hướng dẫn - Ths Phạm Thị Thương, giảng viên khoa Kinh tế trị tận tình dành nhiều thời gian, công sức trực tiếp hướng dẫn suốt trình xây dựng hoàn thành khóa luận Tôi xin cám ơn Ban giám hiệu trường Đại học Kinh Tế - ĐH Huế, Khoa kinh tế trị toàn thể thầy cô giáo tạo điều kiện để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn phòng Kinh tế ngành, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế tạo điều kiện cho thực tập quan tận tình giúp đỡ suốt trình thực tập để hoàn thành khóa luận Với tất cố gắng nổ lực thân, cố gắng hoàn thành khóa luận Song chắn không tránh khỏi thiếu sót Kính mong quý thầy cô giáo người quan tâm đóng góp ý kiến cho đề tài hoàn thiện Một lần xin chân thành cảm ơn!Huế, tháng năm 2014 Sinh viên thực Nguyễn Thị Kim Châu i GVHD: ThS Phạm Thị Thương Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học i Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học GVHD: ThS Phạm Thị Thương DANH MỤC VIẾT TẮT : Ban quản lý CNH, HĐH : Công nghiệp hóa, đại hóa KCN : Khu công nghiệp KCNC : Khu công nghệ cao KCX : Khu chế xuất KT – XH : Kinh tế - xã hội UBND : Ủy ban nhân dân HTKD : Hợp tác kinh doanh Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế BQL ii Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học GVHD: ThS Phạm Thị Thương DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Quy mô, cấu dân số lao động phân theo nhóm tuổi huyện Phong Điền giai đoạn 2010 – 2012 .29 Bảng 2.2 Giá trị sản xuất tính theo giá so sánh phân theo khu vực kinh tế huyện Phong uế Điền giai đoạn 2010 – 2012 30 Bảng 2.3: Tình hình thu hút dự án tăng thêm năm vốn đầu tư khu công tế H nghiệp Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010 – 3013 .38 Bảng 2.4: Nguồn vốn đầu tư theo hình thức đầu tư huyện Phong Điền giai đoạn 2010 – 2013 40 h Bảng 2.5: Cơ cấu nguồn vốn đầu tư theo ngành nghề đầu tư huyện Phong Điền giai in đoạn 2010 – 2013 43 Bảng 2.6: Nguồn vốn đầu tư theo ngành kinh tế khu công nghiệp Phong Điền giai cK đoạn 2010 – 2013 44 Bảng 2.7: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp khu công họ nghiệp Phong Điền, giai đoạn 2010 – 2013 45 Bảng 2.8: Các doanh nghiệp đầu tư vào KCN Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010 – 2013 46 Đ ại Bảng 2.9: Yếu tố định đầu tư doanh nghiệp KCN Phong Điền 48 Bảng 2.10: Về sách ưa đãi đầu tư vào KCN Phong Điền 49 Tr ườ ng Bảng 2.11: Điểm mạnh, điểm yếu môi trường đầu tư 52 iii Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học GVHD: ThS Phạm Thị Thương DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Hình thức vốn đầu tư KCN Phong Điền 41 Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế Biểu đồ 2.2 Lĩnh vực đầu tư doanh nghiệp điều tra 47 iv Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học GVHD: ThS Phạm Thị Thương MỤC LỤC Lời Cảm Ơn i DANH MỤC VIẾT TẮT .ii DANH MỤC BẢNG BIỂU iii uế DANH MỤC BIỂU ĐỒ .iv MỤC LỤC v tế H MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP h 1.1 Vốn đầu tư thu hút vốn đầu tư .5 in 1.1.1 Khái niệm vốn 1.1.2 Khái niệm thu hút vốn đầu tư tiêu đánh giá 11 cK 1.2 Khu công nghiệp .13 1.2.1 Khái niệm khu công nghiệp 13 họ 1.2.2 Đặc điểm khu công nghiệp 14 1.2.3 Tác động khu công nghiệp đến phát triển KT – XH 15 1.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp .16 Đ ại 1.3.1 Các nhân tố bên khu công nghiệp .16 1.3.2 Các nhân tố bên khu công nghiệp .18 1.4 Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp 19 ng 1.4.1 Kinh nghiệm tỉnh Đồng Nai 19 1.4.2 Kinh nghiệm Đà Nẵng 21 ườ 1.4.3 Bài học kinh nghiệm 22 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THU HÚT VÓN ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG Tr NGHIỆP PHONG ĐIỀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 25 2.1 Đặc điểm tự nhiên kinh tế - xã hội huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 25 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 25 2.1.2 Về đặc điểm kinh tế - xã hội 28 2.2 Đánh giá chung đặc điểm tự nhiên kinh tế xã hội huyện Phong Điền 31 2.2.1 Thuận lợi .31 v Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học GVHD: ThS Phạm Thị Thương 2.2.2 Khó khăn 32 2.3 Thực trạng thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010 – 2013 33 2.3.1 Đặc điểm khu công nghiệp Phong Điền .33 uế 2.3.2 Thực trạng thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010 – 2013 36 tế H 2.4 Kết điều tra, khảo sát yếu tố ảnh hưởng tới thu hút vốn đầu tư KCN Phong Điền 46 Xây dựng Khu C .46 2.4.1 Lĩnh vực đầu tư 47 in h 2.4.2 Các yếu tố định đến việc đầu tư nhà đầu tư KCN Phong Điền .47 2.4.3 Về sách ưa đãi đầu tư vào KCN Phong Điền .49 cK 2.4.4 Đánh giá môi trường đầu tư KCN Phong Điền 51 2.4.5 Những khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải thực đầu tư KCN Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế 54 họ 2.5 Đánh giá thành công hạn chế công tác thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010 – 2013 56 Đ ại 2.5.1 Thành công 56 2.5.2 Hạn chế 59 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ ng VÀO KHU CÔNG NGHIỆP PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN NĂM 2020 .63 ườ 3.1 Quan điểm, phương hướng phát triển 63 3.1.1 Quan điểm 63 Tr 3.1.2 Phương hướng 63 3.2 Mục tiêu 64 3.2.1 Mục tiêu tổng quát 64 3.2.2 Mục tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2020 66 3.3 Những giải pháp thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế 67 vi Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học GVHD: ThS Phạm Thị Thương 3.3.1 Công tác quy hoạch .67 3.3.2 Cơ chế sách 67 3.3.3 Kết cấu hạ tầng .68 3.3.4 Nguồn nhân lực 69 uế 3.3.5 Bảo vệ môi trường 70 3.3.6 Hoạt động xúc tiến đầu tư .70 tế H TÓM TẮT CHƯƠNG .71 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 73 1.Kết luận .73 Kiến nghị 73 in h TÀI LIỆU THAM KHẢO Tr ườ ng Đ ại họ cK PHỤ LỤC vii Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học GVHD: ThS Phạm Thị Thương MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Chiến lược phát triển KCN bước đắn đường CNH, HĐH Việt Nam Nó thúc đẩy kinh tế phát triển, thu hút nguồn vốn lớn uế nước nước ngoài, tạo dựng khu đô thị mới, tạo việc làm nâng cao tay nghề cho nhiều lao động mà mở hội tốt để hướng đến sử dụng có hiệu tế H lợi tiềm nǎng đất đai nguồn nhân lực, đồng thời thu hẹp khoảng cách phát triển vùng lãnh thổ Việt Nam KCN mô hình kinh tế đất nước ta, hình thành phát triển năm đầu thập kỉ 90 để đẩy mạnh h CNH, HĐH xây dựng kinh tế độc lập tự chủ đưa nước ta trở thành nước công in nghiệp phát triển Chủ trương phát triển KCN Đảng Chính phủ sớm khẳng định thực tế mang lại bước phát triển vượt bậc công nghiệp nước Nhà nước cK ta, đóng vai trò quan trọng việc thực đường lối phát triển kinh tế Đảng họ Thừa Thiên Huế tỉnh thuộc vùng duyên hải miền trung Trong thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên Huế có bước phát triển mới, đặc biệt lĩnh vực công nghiệp có chuyển biến tích cực, KCN đầu tư phát triển Đ ại bước phát huy hiệu Phong Điền nằm phía Tây Bắc tỉnh Thừa Thiên Huế, cách thành phố Huế 30 km, huyện có tiềm năng, mạnh phong phú Trong KCN Phong Điền huyện Phong Điền trọng thu hút đầu tư, mở rộng từ ng 400 lên 700 đạt kết tích cực nhiều lĩnh vực Trong KCN Thừa Thiên Huế, việc thu hút vốn đầu tư vào KCN Phong Điền ườ đạt bước phát triển mạnh mẽ có nhiều đóng góp tích cực, cụ thể: Tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp KCN Phong Điền khu A đạt 32,87%, khu B đạt Tr 90%, kết sản xuất kinh doanh doanh nghiệp KCN tiếp tục trì ngày cao, giá trị sản xuất năm 2013 đạt 1.230,23 tỷ đồng, chiếm 14,38% so với toàn KCN tỉnh, giá trị xuất đạt 65,08 triệu USD, chiếm 18% so với toàn KCN tỉnh Các doanh nghiệp KCN nộp ngân sách Nhà nước 11,5 tỷ đồng, tăng 14,28% so với năm 2012 Các sở sản xuất kinh doanh KCN thu hút giải việc làm cho 7800 lao động Tuy nhiên, SVTH: Nguyễn Thị Kim Châu – K44 KTCT Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học GVHD: ThS Phạm Thị Thương phát triển thu hút vốn đầu tư vào KCN Phong Điền năm qua bộc lộ số tồn ảnh hưởng đến hiệu chất lượng hoạt động như: Kết cấu hạ tầng kỹ thuật chưa đầu tư đồng bộ; Công tác bồi thường giải phóng mặt nhiều khó khăn, vướng mắc; Công tác bảo vệ môi trường hạn chế, bất cập; điều uế kiện làm việc, đời sống người lao động khó khăn Xuất phát từ thực tiễn trên, việc đánh giá thành tựu hạn chế tồn tế H trình thu hút vốn đầu tư vào KCN Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế vấn đề có ý nghĩa quan trọng Đó sở để đề xuất giải pháp đẩy mạnh phát triển KCN thời gian tới Với ý nghĩa đó, chọn đề tài “Thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế” làm đề tài khóa luận in h Mục tiêu nhiệm vụ đề tài 2.1 Mục tiêu cK Trên sở hệ thống hóa số lý luận thu hút vốn đầu tư, khóa luận đánh giá thực trạng thu hút vốn đầu tư cho KCN địa bàn huyện Phong Điền Từ đó, đề xuất phương hướng giải pháp để thúc đẩy trình thu hút vốn đầu tư vào 2.2 Nhiệm vụ họ KCN Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế thời gian tới Đ ại - Hệ thống hóa vấn đề lý luận thu hút vốn đầu tư vào KCN Nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm phát triển số địa phương nước thu hút vốn đầu tư vào KCN, rút kinh nghiệm vận dụng vào thu hút vốn đầu tư vào KCN ng Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế - Đánh giá thực trạng thu hút vốn đầu tư vào KCN Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên ườ Huế giai đoạn 2010 - 2013 Phân tích nguyên nhân vấn đề đặt trình thu hút vốn đầu tư vào KCN Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Tr - Đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm thúc đẩy thu hút vốn đầu tư vào KCN Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế thời gian tới Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu trình thu hút vốn đầu tư vào KCN Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế SVTH: Nguyễn Thị Kim Châu – K44 KTCT Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học GVHD: ThS Phạm Thị Thương thực hiện, đáp ứng kịp thời phục vụ tốt cho nhà đầu tư hạ tầng, nhà đầu tư sản xuất công nghiệp KCN Phong Điền - Tranh thủ tối đa nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt nguồn vốn ngân sách nhà nước để đầu tư hạ tầng cho KCN Phong Điền; ưu tiên uế lĩnh vực cấp điện, cấp nước sạch, nước thô, vệ sinh môi trường (Xử lý chất thải rắn, nước thải…); hệ thống dịch vụ phục vụ cho chủ đầu tư, chuyên gia, tế H công nhân lao động KCN - Cần xác định rõ trách nhiệm doanh nghiệp kinh doanh sở hạ tầng KCN Phong Điền Các doanh nghiệp tiến hành kinh doanh, cho thuê hạ tầng phải chịu trách nhiệm chất lượng công trình suốt thời gian cho thuê in h Nhằm tạo an tâm, tin tưởng chủ đầu tư định đầu tư - Về nhà cho công nhân cần phải giải theo hướng đầu tư cK xây dựng chung cư cho thuê giải cho dự án thuê đất để doanh nghiệp tự đầu tư xây dựng nhà cho công nhân KCN Phong Điền 3.3.4 Nguồn nhân lực họ - Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho kinh tế nói chung cho KCN nói riêng vấn đề có tính chiến lược, cần có định hướng Đ ại phối hợp chặt chẽ quan, ban, ngành, đoàn thể chức tỉnh Thừa Thiên Huế với nổ lực người lao động làm việc KCN Phong Điền - Quan tâm đến công tác đào tạo đội ngũ cán quản lý, cán chủ chốt ng doanh nghiệp KCN để họ hiểu biết chuyên môn, ngôn ngữ phong tục tập quán khu vực đầu tư vào KCN để tạo mối quan hệ ổn định bền vững doanh nghiệp ườ KCN Đồng thời đào tạo lại tay nghề cho người lao động doanh nghiệp giúp họ có đủ kiến thức, trình độ theo kịp với xu phát triển thời kỳ Tr - Có sách để thu hút nguồn nhân lực cán quản lý, nhân lực kỹ thuật cao chế độ đãi ngộ hấp dẫn, hỗ trợ nhà - Trên sở định hướng nguồn nhân lực phục vụ hoạt động doanh nghiệp, phối hợp sở đào tạo nghề, xây dựng kế hoạch đào tạo để nâng tỷ lệ người lao động đào tạo nghề phù hợp, vừa đáp ứng nhu cầu sản xuất công nghiệp địa bàn tỉnh, vừa đáp ứng nhu cầu phát triển KCN Phong Điền SVTH: Nguyễn Thị Kim Châu – K44 KTCT 69 Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học GVHD: ThS Phạm Thị Thương - Chỉ đạo khẩn truơng đánh giá thực tiễn dự báo khả dòng vốn vào Việt Nam nói chung, tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, chế biến công nghiệp để xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực từ đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020 vào KCN tỉnh Thừa Thiên Huế uế có KCN Phong Điền 3.3.5 Bảo vệ môi trường tế H - Tăng cường hoạt động phòng ngừa kiểm soát ô nhiễm: KCN Phong Điền cần phải có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường; doanh nghiệp KCN phải xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn quy định trước xả thải vào khu xử lý tập trung in h - Đầu tư hỗ trợ kinh phí để xây dựng công trình xử lý môi trường KCN Phong Điền Không cấp phép đầu tư dự án có nguy gây ô nhiễm cK môi trường cao - Đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật bảo vệ môi trường cho chủ doanh nghiệp, đồng thời tăng cường hệ thống tra, kiểm tra để hướng dẫn, xử lý nghiêm họ khắc chủ doanh nghiệp không chấp hành nghiêm túc quy định pháp luật nước thải trước thải môi trường tự nhiên Đ ại - Trong điều kiện ngân sách nhà nước hạn hẹp, song song với việc vận động xúc tiến kêu gọi dự án sản xuất công nghiệp, cần xây dựng chế, sách khuyến khích đầu tư dự án xử lý nước thải, rác thải tập trung KCN Phong Điền ng - Nâng cao lực quản lý môi trường cho ban quản lý KCN nhân lực trang thiết bị để tạo điều kiện cho ban quản lý chủ động thực ườ nhiệm vụ bảo vệ môi trường cho KCN nói chung KCN Phong Điền nói riêng Tr 3.3.6 Hoạt động xúc tiến đầu tư - Chủ động phối hợp với Cục đầu tư nước ngoài, Vụ quản lý KCN, khu kinh tế thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư; văn phòng đại diện tổ chức quốc tế hợp tác phát triển, trọng đối tác chiến lược đến từ quốc gia có nhiều doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam để xây dựng kế hoạch quảng bá, xúc tiến kêu gọi đầu tư vào địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung KCN Phong Điền SVTH: Nguyễn Thị Kim Châu – K44 KTCT 70 Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học GVHD: ThS Phạm Thị Thương nói riêng Chú trọng thực tốt hình thức xúc tiến đầu tư chỗ (hỗ trợ nhà đầu tư hoạt động) có hiệu để nhà đầu tư vận động nhà đầu tư vào KCN - Đổi hoạt động xúc tiến đầu tư theo hướng trực tiếp hơn, thông tin dễ đến với nhà đầu tư Tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo tình hình kinh tế thị uế trường, xu hướng vận động luồng vốn đầu tư để có kế hoạch tiếp cận đối tác có hiệu Nâng cao khả xử lý thông tin thông tin chiến lược tế H sách thu hút đầu tư khu vực Cần phải tìm kiếm thêm hình thức quảng bá thu hút đầu tư với quy mô lớn hơn, bố trí ngân sách thỏa đáng phục vụ cho hoạt động xúc tiến, quảng bá thu hút đầu tư - Tiếp tục rà soát, cập nhật danh mục kêu gọi đầu tư phù hợp với nhu cầu đầu tư in h phát triển quy hoạch phát triển ngành công nghiệp địa phương, để xúc tiến kêu gọi đầu tư vào KCN Phong Điền cK - Quan tâm giải kịp thời vướng mắc cho nhà đầu tư; khó khăn sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, công tác bồi thường, giải phóng mặt thủ tục tiếp cận đất đai, điện, nước phục vụ sản xuất kinh doanh họ doanh nghiệp KCN Phong Điền Việc giải tốt vấn đề phát sinh hoạt động doanh nghiệp tạo uy tín cho Ban quản lý KCN quan tỉnh Đ ại quản lý Nhà nước địa bàn tỉnh, góp phần tạo hình ảnh tốt môi trường đầu tư - Có kế hoạch phân bố kinh phí hợp lý, tăng cường đoàn vận động đầu tư ng theo phương thức làm việc trực tiếp với tập đoàn lớn, địa bàn trọng điểm để kêu gọi đầu tư dự án lớn, có thương hiệu quốc tế, đồng thời chủ động tiếp cận ườ hỗ trợ nhà đầu tư tiềm có nhu cầu đầu tư vào KCN Phong Điền tỉnh Thừa Tr Thiên Huế TÓM TẮT CHƯƠNG Chương trình bày phương hướng, giải pháp thu hút vốn đầu tư vào KCN Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 - Với quan điểm phát triển KCN phải tuân thủ quy hoạch phê duyệt, thường xuyên rà soát điều chỉnh quy hoạch phù hợp với định hướng ưu tiên phát triển số ngành, lĩnh SVTH: Nguyễn Thị Kim Châu – K44 KTCT 71 Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học GVHD: ThS Phạm Thị Thương vực địa phương Phát triển KCN tiến hành song song với bảo vệ môi trường, chăm lo đời sống người lao động, tạo tâm lý ổn định cho người lao động KCN - Phương hướng quy hoạch KCN nghiên cứu công tác quy hoạch mở rộng KCN đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, quy hoạch phát triển, quy uế hoạch KCN phụ trợ để thu hút oanh nghiệp sản xuất; huy động nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng KCN; tăng cường quảng bá, thu hút đầu tư, phát triển tế H ngành công nghiệp có lợi tài nguyên, quy mô, đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước; chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, đào tạo, nâng cao tay nghề người lao động KCN thời gian tới - Mục tiêu tổng quát mục tiêu cụ thể đến năm 2010 in h - Những giải pháp thu hút vốn đầu tư vào KCN Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế bao gồm giải pháp công tác quy hoạch, chế sách, kết cấu hạ Tr ườ ng Đ ại họ cK tầng, nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường hoạt động xúc tiến đầu tư SVTH: Nguyễn Thị Kim Châu – K44 KTCT 72 Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học GVHD: ThS Phạm Thị Thương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1.Kết luận Việc phát triển hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng KT - XH; tạo dựng môi trường pháp lý thuận tiện, thông thoáng, cởi mở; đổi tăng cường công tác quảng bá, uế xúc tiến thu hút đầu tư; đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển mở rộng thị trường giải pháp để KCN ngày thu hút nhiều tế H vốn đầu tư nhằm khai thác có hiệu nguồn lực để tạo bước chuyển biến mặt Với kinh nghiệm có qua gần năm xúc tiến kêu gọi đầu tư, đồng thời tiếp tục hoàn thiện mặt hạn chế giải pháp thiết h thực phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, KCN Phong Điền địa in tin cậy hấp dẫn với nhiều nhà đầu tư nước KCN Phong Điền đạt nhiều kết hoạt động thu hút vốn đầu tư, cụ cK thể giai đoạn 2010 – 2013 KCN Phong Điền thu hút 14 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký 9477,419 tỷ đồng, giá trị sản xuất năm 2013 đạt 1.230,23 tỷ họ đồng, giá trị xuất đạt 65,08 triệu USD Các doanh nghiệp KCN nộp ngân sách Nhà nước 11,5 tỷ đồng, thu hút giải việc làm cho 7800 lao động Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, việc thu hút vốn đầu tư Đ ại nhiều tồn cần khắc phục xây dựng kết cấu hạ tầng, chế sách ưu đãi, môi trường nguồn lao động Do để khắc phục tồn trên, việc thu hút vốn đầu tư vào KCN Phong Điền thời gian tới cần có giải pháp hữu ng hiệu để thu hút Để đưa giải pháp phù hợp cần có phối hợp đồng Ban, ngành, quan chức (UBND huyện Phong Điền, BQL ườ KCN tỉnh Thừa Thiên Huế tỉnh Thừa Thiên Huế) doanh nghiệp KCN Phong Điền Tr Kiến nghị * Đối với Ban, ngành, quan chức - Cần có chế, sách rõ ràng thỏa đáng việc đền bù, giải tỏa mặt bằng, lập quy hoạch tìm chủ đầu tư đầu tư kết cấu hạ tầng để sớm đưa KCN Phong Điền vào hoạt động, tránh lãng phí quỹ đất SVTH: Nguyễn Thị Kim Châu – K44 KTCT 73 Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học GVHD: ThS Phạm Thị Thương - Công tác xúc tiến đầu tư vào tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung KCN Phong Điền nói riêng cần phải quy hoạch tổng thể có chiến lược dài hạn để hấp dẫn nhà đầu tư thời gian tới - Tạo hành lang pháp lý thông thoáng, thủ tục hành đơn giản, gọn nhẹ uế thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư KCN Phong Điền Phát triển sách ưu đãi hấp dẫn ưu đãi đất đai, thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm thuế thu nhập tế H cá nhân để thực thu hút nhiều nhà đầu tư đến với KCN Phong Điền - Theo quy chế KCN ban hành kèm theo nghị định 36/CP ngày 24/04/1997 Chính phủ, BQL KCN tỉnh Thừa Thiên Huế quan quản lý trực tiếp KCN h Phong Điền kiến nghị Bộ ngành Trung ương, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nên ủy in quyền cho BQL đầy đủ để BQL thực nơi thực chế quản lý “một cửa, chỗ” mối quan hệ nhà đầu tư với quan quản lý nhà nước; cK giao cho BQL giải kịp thời vướng mắc chủ đầu tư, doanh nghiệp nước đầu tư KCN Phong Điền họ * Đối với doanh nghiệp KCN Phong Điền - Các chủ đầu tư KCN Phong Điền cần quan tâm tập trung hoàn thiện công trình hạ tầng kỹ thuật bên KCN công trình hạ tầng xã hội bên KCN Đ ại - Bên cạnh yếu tố hạ tầng kỹ thuật, giá phí kinh doanh KCN Phong Điền cao Trong thời gian đến cần phải cắt giảm số chi phí mà có khả thực giảm miến phí hạ tầng sở, giá điện, nước để nhà đầu ng tư bù đắp lại số chi phí để kinh doanh có lãi ườ - Cần có kế hoạch đào tạo, thu hút nguồn nhân lực có trình độ tay nghề cao, đặc biệt nâng cao trình độ quản lý ngoại ngữ đội ngũ cán quản lý Tr doanh nghiệp KCN - Các chủ doanh nghiệp KCN Phong Điền cần tìm hiều vấn đề bảo vệ môi trường, chấp hành nghiêm túc quy định pháp luật xử lý nước thải trước thải môi trường tự nhiên SVTH: Nguyễn Thị Kim Châu – K44 KTCT 74 Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học GVHD: ThS Phạm Thị Thương TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Báo cáo “Đề án mở rộng KCN Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.” uế [2] Báo cáo “Quyết định 01/2013/QĐ-UBND Ban hành quy định số [3] BQL KCN “Báo cáo thành tựu 15 năm xây dựng phát triển KCN tế H tỉnh Thừa Thiên Huế” [4]Giáo trình Kinh tế trị Mác – Lênin (2007), NXB trị quốc gia Hà Nội h [5] PGS.TS Võ Văn Đức, Huy động sử dụng nguồn lực chủ yếu nhằm in đảm bảo tăng trưởng kinh tế Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia kê Các trang web: cK [6]Sách hướng dẫn đầu tư vào KCN, KCX, KCNC Việt Nam, NXB Thống họ [7] http://vanban.chinhphu.vn [8] http://iz.thuathienhue.gov.vn - Ban quản lý KCN tỉnh Thừa Thiên Huế [9] http://khucongnghiep.com.vn - Các KCN Đồng Nai: Thu hút đầu tư đạt 139% Đ ại kế hoạch năm [10] http://www.baothuathienhue.vn - Điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư [11] http://www.danang.gov.vn - Tình hình thu hút đầu tư Khu công Tr ườ ng nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Kim Châu – K44 KTCT Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học GVHD: ThS Phạm Thị Thương PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT ĐẠI HỌC HUẾ uế TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHIẾU KHẢO SÁT TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO KHU tế H CÔNG NGHIỆP PHONG ĐIỀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Xin chào Ông (bà), sinh viên lớp K44KTCT, trường Đại học Kinh tế -Đại học Huế Hiện nay, thực đề tài khóa luận tốt nghiệp “Thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế” in h Xin quý Ông (bà) giành thời gian để trả lời giúp phiếu khảo sát Tôi xin cam kết thông tin sử dụng cho mục đích nghiên cứu học tập Kính cK mong quý Ông (bà) giúp đỡ để hoàn thành tốt đề tài khóa luận tốt nghiệp I Thông tin Doanh nghiệp vấn: họ Tên Công Ty: Số điện thoại: Đ ại Công ty bắt đầu vào hoạt động từ năm nào?: Loại hình doanh nghiệp mà Công ty thực hiện: - DN nước ng + DN Nhà nước + Công ty TNHH ườ + Công ty cổ phần + Công ty tư nhân Tr - DN có vốn đầu tư nước (FDI): + 100% vốn nước ngoài: + Liên doanh: + Hợp đồng hợp tác kinh doanh: Ngành, lĩnh vực kinh doanh sau Công ty thực hiện: SVTH: Nguyễn Thị Kim Châu – K44 KTCT Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học GVHD: ThS Phạm Thị Thương - Công nghiệp-xây dựng - Nông, lâm, ngư nghiệp - Dịch vụ - Lĩnh vực khác II Thực trạng doanh nghiệp KCN Phong Điền Diện tích thuê đất công ty :……………ha uế Vốn đầu tư Công ty đầu tư KCN Phong Điền bao nhiêu? - Vốn đầu tư đăng ký: .tỷ đồng tế H - Vốn đầu tư thực hiện:… .tỷ đồng - Vốn đầu tư tăng thêm:… tỷ đồng Số lao động có Công ty người ? người Trong đó: in h +Từ Đại học trở lên:… người (hoặc … %) + Cao đẳng, trung cấp:… .người (hoặc … .%) cK + Phổ thông trung học:… người (hoặc … %) Ông/bà cho ý kiến kỹ năng, trình độ lao động mức độ thuận lợi việc tuyển dụng loại lao động khu công nghiệp Phong họ Điền? Đ ại Chỉ tiêu Tuyển dụng Rất khó Rất dễ Cán quản lý Kỹ sư 5 5 ng Cử nhân kinh tế Phiên dịch, biên dịch ườ Công nhân kỹ thuật (Trình độ trung cấp tương đương) Tr Lao động phổ thông III Đánh giá Doanh nghiệp khó khăn thuận lợi đầu tư KCN Phong Điền Theo Ông/Bà, yếu tố sau đây, yếu tố định việc đầu tư Công ty KCN Phong Điền (Khoanh tròn vào số mà Ông/Bà cho thích hợp): SVTH: Nguyễn Thị Kim Châu – K44 KTCT Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học GVHD: ThS Phạm Thị Thương Mức độ định Các yếu tố Rất thấp 1.Chi phí lao động rẻ có khả thuê lao Rất cao Cơ sở hạ tầng thuận lợi Vị trí địa lý thuận lợi Chính sách hỗ trợ, ưu đãi thuế đất đai 5 Ổn định kinh tế, trật tự xã hội tốt Lợi so sánh lĩnh vực đầu tư Môi trường sách thuận lợi h tế H uế động lành nghề in Đánh giá sách ưu đãi đầu tư vào khu công nghiệp Phong Điền nói Yếu tố đánh giá Sức hấp dẫn Ít hấp dẫn Rất hấp dẫn 5 Thông tin tiếp cận đất đai 5 Về sách đền bù giải phóng mặt Các sách hỗ trợ Chính sách khuyến khích cạnh tranh lành mạnh Chi phí môi giới đầu tư họ Địa bàn ưu đãi đầu tư cK riêng, Thừa Thiên Huế nói chung so với tỉnh khác khu vực miền Trung Ngành nghề ưu đãi đầu tư ườ ng giảm ) Đ ại Ưu đãi đất đai (giá thuê đất, thời hạn miễn, Ông/Bà đánh điểm mạnh, điểm yếu đầu tư KCN Tr Phong Điền: Yếu tố đánh giá Mức độ đánh giá Điểm yếu Điểm mạnh Giá nhân công lao động Chất lượng đội ngũ lao động SVTH: Nguyễn Thị Kim Châu – K44 KTCT Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học GVHD: ThS Phạm Thị Thương Điều kiện hạ tầng sở (giao thông, điện, nước, Khả tiếp cận nguồn nguyên liệu 5 Sức mua thị trường Chính sách ưu đãi đầu tư tỉnh Về việc thực thi, hướng dẫn luật pháp Công tác cải cách Thủ tục hành 10 Điều kiện tự nhiên thời tiết, khí hậu lượng, chi phí) cK 12 Các dịch vụ hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh 5 5 5 in 11.Hệ thống vận chuyển hàng hóa (số lượng, chất h thấp) tế H Thông tin (kịp thời, xác, đầy đủ, chi phí uế điện thoại, ) Xin Ông/Bà vui lòng cho biết, trình thực dự án đầu tư vào KCN họ Phong Điền, khó khăn mà Doanh nghiệp hay gặp phải khó giải nhất: Đ ại ng Để khắc phục, giải hay hạn chế khó khăn, vướng mắc đó, xin ườ Ông/Bà vui lòng cho biết đề xuất, kiến nghị để cải thiện thu hút đầu tư vào KCN: Tr Xin chân thành cảm ơn hợp tác Ông/bà SVTH: Nguyễn Thị Kim Châu – K44 KTCT GVHD: ThS Phạm Thị Thương PHỤ LỤC tế H uế Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học Công ty Scavi Huế (tỷ đồng) (tỷ đồng) đất (ha) 9477.419 833.029 451.35 8686.419 792.119 85.08 Đang hoạt động 215.5 205.38 15.00 89 89 3.60 Đang họat động Công ty CP Bảo Toàn A Pin mặt trời họ phẩm/năm 40.000 tấn/năm Đang hoàn thiện C.Ty TNHH Khoáng sản Thủy tinh Khánh Hòa lỏng Công ty Cổ phần Chăn nuôi Chế biến C.P Việt Nam thuỷ sản ờn g Diện tích thuê Men frit Phong Điền Công ty NANOSILI Công ty CP Tập Đoàn đầu Tr 20 triệu sản May mặc Công ty Cổ phần Prime Vốn TH cK Vốn ĐK Tiến độ h Điền Các doanh nghiệp thứ cấp Công suất Khu công nghiệp Phong I Sản phẩm tư Việt Phương 1.200 cái/giờ ại B Tên Doanh nghiệp Đ STT in DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀO KCN PHONG ĐIỀN THỪA THIÊN HUẾ 2013 385 7.38 60.000 tấn/năm Đang hoạt động 31.38 15.0 2.00 9.000 tấn/năm Đang họat động 481.739 481.739 15.00 Sợi thủy tinh 20.000 tấn/năm Đầu tư xây dựng nhà gđ 1: men frit: 30.000 tấn/năm máy chế biến thủy tinh loại: SVTH: Nguyễn Thị Kim Châu – K44 KTCT thủ tục xây dựng Đang hoàn thiện thủ tục xây dựng Đang hoàn thiện thủ tục xây dựng 36 6.30 800 10.00 GVHD: ThS Phạm Thị Thương cát trắng 300.000 tấn/năm Đầu tư chế Bột silic đioxyt : biến cát trắng Evertechno Việt Nam Phong Điền, Thừa Thiên Huế 100.00 tấn/năm Đang hoàn thiện Silic KL: 30.000 thủ tục xây dựng tấn/năm Gđ 1: thủy tinh Công ty TNHH MTV Đầu Thủy tinh cục, thủy tinh loại nước: 40.000 tư thương mại Glass Vico Đang hoàn thiện cK 104.3 4.46 296 6.34 h Công ty Cổ phần in tế H uế Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học thủ tục xây dựng tấn/năm Công ty cổ phần đầu tư Tổ hợp pin chuyển giao Worldtech mặt trời 65 MWp/năm họ 10 Các dự án kinh doanh hạ 12 13 14 ại Công ty Cổ phần Xây lắp Khu A 118,4 Đ Thừa Thiên Huế Khu B ờn g 11 tầng Công ty CP Prime - Thiên Phúc Khu B mở rộng Tr II Công ty TNHH C&N Vina Huế- Hàn Quốc SVTH: Nguyễn Thị Kim Châu – K44 KTCT Khu C 102 (thực tế giao đất 88 ha) khoảng 40 Đang xây dựng Đang hoàn thiện thủ tục xây dựng 6247.5 15.00 791 40.91 366.27 200 118.40 Đang hoạt động tiếp tục xây 121 23.7 102.17 Đang xây dựng 60 5.21 45.00 Đang xây dựng 410 12.0 100.70 dựng hoàn thành Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học GVHD: ThS Phạm Thị Thương PHỤ LỤC PHÂN CHIA GIAI ĐOẠN VÀ PHÂN KHU CHỨC NĂNG TẠI KCN PHONG ĐIỀN STT Giai đoạn/Phân khu chức Quy mô (ha) Tính chất uế I Giai đoạn I (hiện có) 400,00 Khu A 152,13 Khu B 147,17 Công nghiệp chế biến cát Khu C 100,70 Công nghiệp tổng hợp II Giai đoạn II (mở rộng) 300,00 tế H h 700,00 Công nghiệp tổng hợp in Tổng cộng Công nghiệp Tr ườ ng Đ ại họ cK Nguồn: Ban quản lý KCN Thừa Thiên Huế SVTH: Nguyễn Thị Kim Châu – K44 KTCT Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học GVHD: ThS Phạm Thị Thương PHỤ LỤC TÌNH HÌNH LẤP ĐẦY KCN PHONG ĐIỀN Khu A Tỷ lệ lấp công nghiệp cho cho thuê đầy diện thuê (ha) (ha) tích (%) 94,32 36,60 Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế Khu B Công ty Cổ phần Prime 91,24 Thiên Phúc Khu C Công ty TNHH C&N 62,40 31,80 87,80 96,20 50,20 80,40 h uế Chủ đầu tư hạ tầng Diện tích tế H TT Tên KCN Diện tích đất in Vina (Hàn Quốc) Tổng cộng 247,96 168,00 67,75 Tr ườ ng Đ ại họ cK Nguồn: BQL KCN tỉnh Thừa Thiên Huế SVTH: Nguyễn Thị Kim Châu – K44 KTCT
- Xem thêm -

Xem thêm: Thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay