Bài tập trắc nghiệm hóa học 12 HƯU cơ từ ANCOL

42 246 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 10:17

Bài tập trắc nghiệm hóa học 12Luyện thi đại học hóa họcTài liệu ôn thi của giáo viên Trường Hoàng Hoa Thám thành phố Đà NẵngTài liệu ôn tập thi học kỳHóa học hữu cơChi tiết ở file kèm theoLiên hệ: Cô Nhung nhungn537gmail.com 1 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ ANCOL Dãy gồm công thức rươu viết không đúng? A CnH2n+1OH; C3H6(OH)2; CnH2n+2O C CnH2nOH; CH3- CH(OH)2; CnH2n-3O B CnH2nO; CH2(OH)-CH2(OH)2; CnH2n+2On D C3H5(OH)3; CnH2n-1OH; CnH2n+2O Câu sau câu đúng? A Ancol hợp chất hữu phân tử có nhóm –OH B Hợp chất CH3-CH2-OH ancol etylic C Hợp chất C6H5-CH2-OH phenol D Oxi hoá hoàn toàn ancol thu anđehit Tên quốc tế (danh pháp IUPAC) ancol sau gì? CH3-CH(OH)-CH2-CH(CH3)2 A 1,3-đimetylpentan-1-ol B 4,4-đimetylbutan-2-ol C 2-metylpentan-4-ol D 4-metylpentan-2-ol Số chất đồng phân có CTPT C4H10O là: A đồng phân B đồng phân C đồng phân D đồng phân Tên gọi KHÔNG hợp chất (CH3)2CHCH2CH2OH? A 3-metylbutan-1-ol B ancol i-pentylic C ancol i-amylic D 2-metylbutan-4-ol Công thức tổng quát rượu no đơn chức, bậc công thức sau đây? A R-CH2OH B CnH2n+1OH C CnH2n+1CH2OH D CnH2n+2O Theo danh pháp IUPAC, tên gọi sau với công thức? A 2- metylhexan –1–ol CH3-CH2-CH2-CH(CH3)-CH2-OH B 4,4-đimetylpentan-2-ol CH3-C(CH3)2CH(OH)-CH3 C 3-etylbutan-2-ol CH3-CH(C2H5)-CH(OH)-CH3 D 3-metylpentan-2-ol CH3-CH2-CH(CH3)-CH(OH)-CH3 Một ancol no có công thức thực nghiệm (C2H5O)n Vậy CTPT rượu công thức nào? A C6H15O3 B C4H10O2 C C4H10O D C6H14O3 Liên kết hiđro bền hỗn hợp metanol - nước theo tỉ lệ mol 1:1 liên kết nào? A .O  H O H C .O  H O H H CH3 B .O  H O H CH3 CH3 D .O  H O H CH3 H H H 10 Khối lượng riêng etanol benzen 0,78g/mL 0,88g/mL Khối lượng riêng hỗn hợp gồm 600 mL etanol 200 mL benzen bao nhiêu? Biết khối lượng riêng đo điều kiện giả sử pha trộn thể tích hỗn hợp tạo thành tổng thể tích chất pha trộn A 0,805 g/mL B 0,795 g/mL C 0,826 g/mL D 0,832 g/mL 11 Trong rượu 900 tồn kiểu liên kết hiđro Kiểu liên kết chiếm đa số kiểu nào? A .O  H O H C .O  H O H H C2H5 B .O  H O H C2H5 C2H5 D .O  H O H C2H5 H H H 12 Tong dãy đồng đẳng ancol đơn chức no, mạch cacbon tăng, nói chung: A Nhiệt độ sôi tăng, khả tan nước tăng B Nhiệt độ sôi tăng, khả tan nước giảm C Nhiệt độ sôi giảm, khả tan nước tăng D Nhiệt độ sôi giảm, khả tan nước giảm 13 Đun nóng ancol A với H2SO4 đậm đặc 1800C thu olefin Công thức tổng quát ancol A công thức nào? A CnH2n+1CH2OH B CnH2n+1OH C CnH2nO D CnH2n-1CH2O 14 Dung dịch ancol etylic 25 có nghĩa là: A 100g dd có 25ml ancol etylic nguyên chất B 100 ml dd có 25ml ancol etylic nguyên chất Gv dạy - Nguyễn Thị Tuyết Nhung – 59/8 Chế Lan Viên – ĐT: 3950294-0935928439 C 200 ml dd có 25ml ancol etylic nguyên chất D 200ml nước có 25ml ancol etylic nguyên chất 15 Trong dung dịch ancol B 94% (theo khối lượng), tỉ lệ mol ancol : nước = 43:7 Công thức hoá học ancol B nào? A CH3OH B C2H5OH C C3H7OH D C4H9OH 16 Ancol etylic điều chế trực tiếp từ chất nào? A Metan B Etanal C Etilenglicol D Dung dịch axit axetic 17 Ancol etylic điều chế trực tiếp phản ứng từ chất nào? A Etilen B Etanal C Metan D Dung dịch glucozơ 18 Sản phẩm phản ứng cộng nước vào propilen (xúc tác H2SO4 loãng) chất nào? A ancol isopropylic B ancol propylic C ancol etylic D ancol sec-butylic 19 X hỗn hợp gồm hai ancol đồng phân CTPT C4H10O Đun X với H2SO4 1700C thu anken Vậy X gồm chất nào? A Butan-1-ol butan-2-ol C 2-metylpropan-1-ol 2-metylpropan-2-ol B 2-metylpropan-1-ol butan-1-ol D 2-metylpropan-2-ol butan-2-ol 20 Đốt 11 gam chất hữu X 26,4 gam CO2 5,4 gam H2O Biết MX < 150 (g/mol) CTPT X là: A C3H3O B C6H6O2 C C4H8O2 D C8H10O 21 Đốt hết 6,2 gam ancol Y cần 5,6 lít O2 (đkc) CO2 H2O theo tỉ lệ V(CO2): V(H2O) = 2:3 CTPT Y là: A CH4O B C2H6O C C2H6O2 D C3H8O2 22 Oxi hoá gam ancol đơn chức Z O2 (có mặt xúc tác) thu 5,6 gam hỗn hợp X gồm anđehit, ancol dư nước Tên Z hiệu suất phản ứng là: A Metanol; 75% B Etanol; 75% C Propan-1-ol; 80% D Metanol; 80% 23 Hỗn hợp khí X gồm anken đồng đẳng Đốt hoàn toàn lít X cần 18 lít O2 (cùng điều kiện) Hiđrat hoá hoàn toàn thể tích X điều kiện thích hợp cho hỗn hợp Y chứa ancol % khối lượng ancol tương ứng: A 11,12% 88,88% B 53,4% 46,6% C 84,26% 10,74% D 88,88% 11,12% 24 Đốt cháy hỗn hợp ancol đơn chức dãy đồng đẳng có số mol nhau, ta thu khí CO2 nước với tỉ lệ mol nCO2 : n H 2O = : CTPT ancol công thức nào? A CH4O C3H8O B C2H6O C4H10O C C2H6O C3H8O D CH4O C2H6O 25 Cho hỗn hợp gồm không khí (dư) 24 g metanol qua chất xúc tác Cu nung nóng, người ta 40 mL fomalin 36% có khối lượng riêng 1,1 g/mL Hiệu suất trình trên: A 80,4% B 70,4% C 65,5% D 76,6% 26 Đun 57,5g etanol với H2SO4 đậm đặc 170 C Dẫn sản phẩm khí qua bình chứa riêng rẽ chất: CuSO4 khan; dung dịch NaOH; dd (dư) brom CCl4 Sau thí nghiệm, khối lượng bình cuối tăng thêm 21g Hiệu suất chung trình đehitđrat hoá etanol bao nhiêu? A 59% B 55% C 60% D 70% 27 Đun 1,66 gam hỗn hợp hai ancol với H2SO4 đậm đặc thu hai anken đồng đẳng Hiệu suất phản ứng giả thiết 100% Nếu đốt hỗn hợp anken cần dùng 2,688 lít O2 (đkc) Tìm CTCT ancol biết ete tạo thành từ hai ancol ete có nhánh A C2H5OH, CH3CH2CH2OH C C2H5OH, (CH3)2CHOH B (CH3)2CHOH, CH3(CH2)2OH D (CH3)2CHOH, (CH3)3OH 28 Cho 1,24g hỗn hợp ancol đơn chức tác dụng vừa đủ với Na thấy thoát 336 mL H2 (đkc) Hỗn hợp chất chứa Na tạo có khối lượng là: A 1,93g B 2,83g C 1,9g D 1,47g 29 Khử nước hai ancol đồng đẳng hai nhóm –CH2 ta thu hai anken thể khí CTPT hai ancol là: A CH3OH C3H7OH B.C3H7OH C5H11OH C C2H4O C4H8O D C2H6O C4H10O 30 Một chất bị oxi hoá CuO cho sản phẩm có khả tham gia phản ứng tráng gương Chất là: A ancol isopropylic B ancol tert-butylic C ancol propylic D ancol sec-butylic Gv dạy - Nguyễn Thị Tuyết Nhung – 59/8 Chế Lan Viên – ĐT: 3950294-0935928439 31 Một ankanol A có 60% C theo khối lượng phân tử Nếu cho 18g A tác dụng hết với Na thể tích khí hiđro thoát (đkc) là: A 1,12 lít B 2,24 lít C 3,36 lít D 4,48 lít 32 Anken sau đây: CH3-CH=C(CH3)2 sản phẩm loại nước ancol nào? A 2-metylbutan-1-ol B 2,2-đimetylpropan-1-ol C 2-metylbutan-2-ol D 2-metylbutan-1-ol 33 Đun nóng từ từ hỗn hợp etanol propan-2-ol với xúc tác H2SO4 đậm đặc, thu tối đa sản phẩm hữu chứa tối đa ba nguyên tử C, H, O? A sản phẩm B sản phẩm C sản phẩm D sản phẩm 34 Ancol khó bị oxi hoá nhất? A 2-metylbutan-1-ol B 2-metylbutan-2-ol C 3-metylbutan-2-ol D 3-metylbutan-1-ol 35 Cho Na tác dụng hoàn toàn với 18,8 gam hỗn hợp hai ancol no đơn chức dãy đồng đẳng sinh 5,6 lít khí H2 (đkc) CTPT hai ancol là: A CH3OH C2H5OH B C2H5OH C3H7OH C C3H7OH C4H9OH D C4H9OH C5H11OH 36 Chia m gam hỗn hợp hai ancol thành hai phần nhau: -Phần 1: Đốt cháy hoàn toàn, thu 2,24 lít khí CO2 (đkc) - Phần 2: Đêhiđrat hoá hoàn toàn thu hỗn hợp anken Nếu đốt cháy hoàn toàn anken thu gam nước? A 0,36g B 0,9g C 0,54g D 1,8g 37 Chia hỗn hợp X gồm hai ancol no đơn chức thành hai phần Đốt cháy hết phần (1) thu 5,6 lít CO2(đkc) 6,3g H2O Phần (2) tác dụng hết với Na dư thấy thoát V lít khí (đkc) Giá trị V là: A 1,12 lít B 0,56 lít C 2,24 lít D 1,68 lít 38 Đốt cháy hết hỗn hợp gồm hai ancol no đơn chức dãy đồng đẳng thu 5,6 lít CO2 (đkc) 6,3g H2O.CTPT hai ancol là: A CH3OH C2H5OH B C2H4O C3H6O C C2H5OH C3H7OH D C3H7OH C4H9OH 39 Đốt cháy hết hỗn hợp gồm hai ancol no đơn chức dãy đồng đẳng thu 11,2 lit CO2 (đkc) 12,6g H2O Thành phần % theo khối lượng ancol hỗn hợp A 43,4% 56,6% B 25% 75% C 50% 50% D 44,77% 55,23% 40 Etanol dùng làm nhiên liệu Tính nhiệt toả đốt cháy hoàn toàn 10 mL etanol tuyệt đối (D = 0,8g/mL) Biết rằng: C2H5OH + 3O2 →2CO2 +3H2O + 1374kJ A 298,50 kJ B 238,96 kJ C 276,60 kJ D 402,70 kJ 41 Cho chất: C2H5Cl (1); C2H5OH (2); CH3COOH (3); CH3COOC2H5 (4) Trật tự tăng dần nhiệt độ sôi chất (từ trái sang phải) là: A 1, 2, 3, B 2, 1, 3, C 1, 4, 2, D 4, 1, 3, 42 Cho 1,06g hỗn hợp hai ancol đơn chức đồng đẳng liên tiếp tác dụng hết với Na dư thu 224 mL H2 (đkc) CTPT hai ancol là: A CH3OH C2H5OH B C2H5OH C3H7OH C C3H5OH C4H7OH D C4H9OH C5H10OH 43 Đehiđrat hoá ancol bậc hai M thu olefin Cho gam M tác dụng với Na dư thu 0,56 lít H2 (đkc) Đun nóng M với H2SO4đặc 1300C sản phẩm tạo thành chất nào? A Propen B Điisopropyl ete C But-en D Đisec-butyl ete 44 Cho chất: CH3CH(OH)CH2CH3 (1); CH3CH2OH (2); (CH3)3OH (3); CH3CH(OH)CH3 (4) Chất đehiđrat hoá tạo sản phẩm? A (1) B (2) (3) C (4) D (2) 45 Cho chất: CH4 (1); CH≡CH (2); HCHO (3); CH2Cl2 (4); CH3Cl (5); HCOOCH3 (6) Chất trực tiếp điều chế metanol chất nào? A 2, 3, 5, B 1, 3, 4, C 1, 3, 5, D 2, 3, 46 Cho sơ đồ chuyển hoá sau: H 2O ,OH − ,t M Br 2 du → C3H6Br2 + → N CuO  → anđehit chức Kết luận sau đúng? A M C3H6 N CH3CH(OH)CH2(OH) Gv dạy - Nguyễn Thị Tuyết Nhung – 59/8 Chế Lan Viên – ĐT: 3950294-0935928439 B M C3H6 N CH2(OH)CH2CH2(OH) C M xiclopropan N CH2(OH)CH2CH2(OH) D M C3H8 N glixerol C3H5(OH)3 47 Cho sơ đồ: hs 80% hs 35% hs 80% hs 60% Gỗ → C6H12O6 → C2H5OH → C4H6 → Cao su Buna Khối lượng gỗ cần để sản xuất cao su là: A ≈ 24,797 B ≈ 12,4 C ≈ D ≈ 22,32 48 Cho sơ đồ chuyển hoá: H 2O , H SO4 dd Br2 H 2O ,OH − ,t (X)C4H10O − X2 +   → X1 → → X3 CuO  → Đixeton CTCT X là: A CH2(OH)CH2CH2CH3 B CH3CH(OH)CH2CH3 C CH3CH(CH3)CH2OH D CH3C(CH3)2OH 49 Cho sơ đồ chuyển hoá: / Ni X + H2O HgSO 4 → X1 H → C2H5OH CTCT X là: A CH3CHO B CH2=CH2 C CH≡CH D CH3-CH3 50 Tách nước hoàn toàn hỗn hợp ancol X thu hỗn hợp Y gồm olefin Nếu đốt cháy hoàn toàn X để thu 1,76g CO2 đốt cháy hoàn toàn Y, tổng khối lượng H2Ovà CO2 tạo gam? A 2,94g B 2,48g C 1,76g D 2,76g 51 Cho 11g hỗn hợp hai ancol no đơn chức dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na dư thu 3,36 lít H2 (đkc) Hai ancol là: A C2H5OH C3H7OH B C3H7OH C4H9OH C CH3OH C2H5OH D C4H9OH C5H11OH 52 Cho 0,1 mol ancol X tác dụng hết với Na dư thu 2,24 lít H2 (đkc) Số nhóm chức –OH ancol X là: A B C D 53 Dãy gồm chất tác dụng với C2H5OH là? A Na, HBr, CuO B CuO, KOH, HBr C Na, Fe, HBr D NaOH, Na, HBr 54 Khi điều chế C2H4 từ C2H5OH H2SO4 đặc 170 C khí sinh có lẫn SO2 Để thu C2H4 tinh khiết loại bỏ SO2 chất sau đây? A dung dịch Br2 B dd KOH C dd K2CO3 D dd KMnO4 55 Đốt cháy hoàn toàn 1,80g hợp chất hữu thu 3,96g CO2 2,16g H2O Tỉ khối X so với không khí 2,069 X tác dụng với Na, bị oxi hoá oxi có Cu xúc tác tạo anđehit CTCT X là: A C3H7OH B C3H5OH C C3H8O2 D iso-C3H7OH 56 Cho 0,32g ancol no đơn chức X tác dụng với Na dư thu 112 cm H2 (đkc) CTPT ancol X là: A C2H5OH B CH3OH C C3H7OH D C2H4(OH)2 57 Cho biết sản phẩm phản ứng khử nước (CH3 )2CHCH(OH)CH3 ? A 2-metyl but-1-en B 3-metyl but-1-en C 2-metyl but-2-en D 3-metyl but-2-en 58 Công thức sau CTCT glixerol? A CH2OH-CHOH-CH2OH B CH3-CHOH-CHOH-CH2OH C CH2OH-CH2OH D CH2OH-CH2OH-CH3 59 Trong công nghiệp, glixerol sản xuất theo sơ đồ đây? A propan →propanol →glixerol B propen →anlyl clorua →1,3-điclopropan-2-ol→ glixerol C butan→ axit butylic→ glixerol D metan →etan →propan →glixerol 60 Nhỏ vài giọt quỳ tím vào dung dịch glixerol, quỳ tím chuyển sang màu gì? A xanh B Tím C đỏ D không màu 61 Tính chất đặc trưng glixerol là: (1) chất lỏng (2) màu xanh lam (3) có vị (4) tan nhiều nước Tác dụng với: Gv dạy - Nguyễn Thị Tuyết Nhung – 59/8 Chế Lan Viên – ĐT: 3950294-0935928439 (5) kim loại kiềm (6) trùng hợp (7) phản ứng với axit (8) phản ứng với đồng (II) hiđroxit (9) phản ứng với NaOH Những tính chất đúng? A 2, 6, B 1, 2, 3, 4, 6, C 9, 7, 5, 4, D 1, 3, 4, 5, 7, 62 Đun 9,2g glixerol 9g CH3COOH có xúc tác m gam sản phẩm hữu E chứa loại nhóm chức Biết hiệu suất = 60% Giá trị m là: A 8,76 B 9,64 C 7,54 D 6,54 63 Đốt cháy hoàn toàn mol ancol no chưa biết cần 2,5 mol O2 CTCT thu gọn ancol no công thức nào? A C2H4(OH)2 B C2H5OH C C3H5(OH)3 D C3H6(OH)2 64 Để phân biệt glixerol ancol etylic đựng hai lọ không nhãn, ta dùng thuốc thử nào? A Dung dịch NaOH B Na C Cu(OH)2 D nước brom 65 Cho chất sau: HOCH2-CH2OH (1); HOCH2-CH2-CH2OH (2); HOCH2-CHOH-CH2OH (3); CH3-CH2-O-CH2-CH3 (4) CH3-CHOH-CH2OH (5) Những chất tác dụng với Cu(OH)2 chất nào? A 1, 2, 3, B 2, 4, 5, C 3, 5, D 1, 3, 66 4,6g rượu no, đa chức (A) tác dụng với Na (dư) sinh 1,68lít H2 (đktc) Biết rượu (A) có phân tử khối ≤92 đvC Công thức phân tử (A) đáp án sau đây? A C2H4(OH)2 B C3H5(OH)3 C C3H6(OH)2 D C4H8(OH)2 67 Cho 30,4 gam hỗn hợp gồm glixerol rượu no, đơn chức phản ứng với Na (dư) thoát 8,96 lít khí (đktc) Cùng lượng hỗn hợp hoà tan 9,8 gam Cu(OH)2 Công thức phân tử rượu chưa biết công thức nào? A CH3OH B C2H5OH C C3H7OH D C4H9OH 68 Cho hợp chất sau: HOCH2 – CH2OH; HOCH2 – CH2 – CH2OH; CH3 – CHOH – CH2OH; HOCH2 – CHOH – CH2OH Có chất đồng phân nhau? A B C D.4 69 Glixerol trinitrat có tính chất nào? A Dễ cháy B Dễ bị phân huỷ C Dễ nổ đun nóng nhẹ D Dễ tan nước 70 Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ →X →Y→ CH3COOH Hai chất X, Y là: A CH3CH2OH CH3CHO C CH3CH(OH)COOH CH3CHO B CH3CH2OH CH2=CH2 D CH3CHO CH3CH2OH 71 Cho hỗn hợp hai anken đồng đẳng tác dụng với nước (có H2SO4 làm xúc tác) thu hỗn hợp Z gồm hai ancol X Y Đốt cháy hoàn toàn 1,06 gam hỗn hợp Z sau hấp thụ hoàn toàn sản phẩm cháy vào lít dung dịch NaOH 0,1M thu dung dịch T nồng độ NaOH 0,05M Công thức cấu tạo thu gọn X Y: A C4H9OH C5H11OH B C3H7OH C4H9OH C C2H5OH C4H9OH D C2H5OH C3H7OH 72 Cho chất có công thức cấu tạo sau: HOCH2-CH2OH (X); HOCH2-CH2-CH2OH (Y); HOCH2-CHOH-CH2OH (Z); CH3-CH2-O-CH2-CH3 (R); CH3-CHOH-CH2OH (T) Những chất tác dụng với Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam A X, Y, R, T B X, Z, T C Z, R, T D X, Y, Z, T 73 Cho chất: axit propionic (X), axit axetic (Y), ancol (rượu) etylic (Z) đimetyl ete (T).Dãy gồm chất xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi là: A T, Z, Y, X B Z, T, Y, X C T, X, Y, Z D Y, T, X, Z 74 Cho m gam ancol (rượu) no, đơn chức X qua bình đựng CuO (dư), nung nóng Sau phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn bình giảm 0,32 gam Hỗn hợp thu có tỉ khối hiđro 15,5 Giá trị m A 0,92 B 0,32 C 0,64 D 0,46 75 Cho sơ đồ chuyển hoá: CH4 →C2H2→ C2H3Cl →PVC Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ đồ cần V m3 khí thiên nhiên (đkc) Giá trị V (biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên h/suất trình 50%) A 358,4 B 448,0 C 286,7 D 224,0 76 Đun nóng ancol đơn chức X với dung dịch H2SO4 đặc điều kiện nhiệt độ thích hợp sinh chất hữu Y, tỉ khối X so với Y 1,6428 Công thức phân tử X A C3H8O B C2H6O C CH4O D C4H8O Gv dạy - Nguyễn Thị Tuyết Nhung – 59/8 Chế Lan Viên – ĐT: 3950294-0935928439 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ PHENOL Phenol hợp chất hữu mà phân tử chúng có nhóm hiđroxyl A liên kết với nguyên tử cacbon no gốc hiđrocacbon no B liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon vòng benzen C gắn nhánh hiđrocacbon thơm D liên kết với nguyên tử cacbon no gốc hiđrocacbon không no Số đồng phân có CTPT C7H8O vừa tác dụng với Na vừa tác dụng với NaOH bao nhiêu? A B C D Cho chất hữu X có CTPT C6H6O2 Biết X tác dụng với KOH theo tỉ lệ mol 1:2 Vậy số đồng phân cấu tạo X là: A B C D 4 Nguyên tử hiđro nhóm –OH phenol thay nguyên tử Na cho: A phenol tác dụng với Na B phenol tác dụng với NaOH C phenol tác dụng với NaHCO3 D A B X dẫn xuất benzen, không phản ứng với dung dịch NaOH có công thức phân tử C7H8O Số đồng phân phù hợp X đồng phân? A B C D Cho chất: C6H5OH (X), CH3-C6H4-OH (Y), C6H5-CH2-OH (Z) Cặp chất đồng đẳng cặp chất nào? A X Y B X Z C Y Z D X, Y Z Trong câu sau câu không đúng? A Phenol có liên kết hiđro liên phân tử B Phenol có liên kết hiđro với nước C Nhiệt độ sôi phenol thấp nhiệt độ sôi etylbenzen D Phenol tan nước lạnh Câu sau không đúng? A Phenol chất rắn, tinh thể không màu, có mùi đặc trưng B Phenol dễ tan nước lạnh C Để lâu không khí, phenol bị oxi hoá phần nên có màu hồng D Phenol độc, gây bỏng nặng da Nhận xét sau không đúng? A Dung dịch phenol làm quỳ tím hoá đỏ B Phenol dễ tham gia phản ứng với dung dịch brom tạo kết tủa trắng C Phenol khó tham gia phản ứng cộng với hiđro tạo hợp chất vòng no D Phenol có tính axit yếu nấc thứ axit cacbonic 10 Phản ứng C6H5ONa + CO2 + H2O → C6H5OH + NaHCO3 xảy do: A Phenol có tính axit yếu axit cacbonic B Phenol có tính axit mạnh axit cacbonic C Phenol có tính oxi hoá yếu axit cacbonic D Phenol có tính oxi hoá mạnh axit cacbonic 11 Dung dịch phenol không phản ứng với chất sau đây? A Natri dung dịch NaOH B Dung dịch NaCl C Nước brom D Hỗn hợp axit HNO3 H2SO4 đặc 12 Hợp chất X tác dụng với Na không phản ứng với NaOH X chất số chất cho đây? A C6H5CH2OH B p-CH3C6H4OH C HOCH2C6H4OH D C6H5-O-CH3 13 Cho 18,4 gam 2,4,6-trinitrophenol vào chai gang tích không đổi 560 cm3 (không có không khí) Đặt kíp nổ vào chai cho nổ 11910C Tính áp suất bình nhiệt độ biết sản phẩm nổ hỗn hợp CO, CO2, N2, H2 (trong tỉ lệ thể tích V(CO) : V(CO2) = : 1) áp suất thực tế nhỏ áp suất lí thuyết 8% A 207,36 atm B 211,968 atm C 142,59 atm D 223,6 atm Br2 / Fe NaOH / t , p HCl 14 Cho dãy chuyển hoá điều chế sau: Toluen → B  → C →  D Chất D là: Gv dạy - Nguyễn Thị Tuyết Nhung – 59/8 Chế Lan Viên – ĐT: 3950294-0935928439 A Benzyl clorua B m-metylphenol C o-metylphenol p-metylphenol D o-clotoluen p-clotoluen 15 Cho chất: phenol (1), benzen (2), axit axetic (3), ancol etylic (4) Độ linh động nguyên tử hiđro phân tử chất giảm dần theo thứ tự: A (1) > (2) > (3) > (4) B (2) > (4) > (1) > (3) C (3) > (1) > (4) > (2) D (3) > (4) > (1) > (2) 16 Phát biểu sau đúng? (1) Phenol có tính axit mạnh etanol nhân benzen hút electron nhóm –OH hiệu ứng liên hợp, nhóm –C2H5 lại đẩy electron vào nhóm –OH (2) Phenol có tính axit mạnh etanol minh hoạ phản ứng phenol tác dụng với dung dịch NaOH C2H5OH không (3) Tính axit phenol yếu H2CO3 sục CO2 vào dung dịch C6H5ONa thu C6H5OH (4) Phenol nước làm quỳ tím hoá đỏ A (1) (2) B (2) (3) C (3) (1) D (1), (2) (3) 17 Trong số dẫn xuất benzen có CTPT C8H10O, có đồng phân (X) thoả mãn điều kiện sau: H 2O (X) + NaOH → không phản ứng; (X) − → (Y) xuctac → polime? A B C D 18 Hợp chất hữu X điều chế từ etylbenzen theo sơ đồ: H SO4 / H SO4 H 5OH / H SO4 dunnong C6H5C2H5 KMnO  4 / → A HNO  → B C  → X X có CTCT A Đồng phân o- O2N-C6H4-COOC2H5 B Đồng phân m- O2N-C6H4-COOC2H5 C Đồng phân p- O2N-C6H4-COOC2H5 D Đồng phân o- p- O2N-C6H4-COOC2H5 19 Cho chất sau: phenol, etanol, axit axetic, natri phenolat, natri hiđroxit Số cặp chất tác dụng với A B C D 20 Hợp chất hữu X (phân tử có vòng benzen) có công thức phân tử C7H8O2, tác dụng với Na với NaOH Biết cho X tác dụng với Na dư, số mol H2 thu số mol X tham gia phản ứng X tác dụng với NaOH theo tỉ lệ số mol 1:1 Công thức cấu tạo thu gọn X A C6H5CH(OH)2 B HOC6H4CH2OH C CH3C6H3(OH)2 D CH3OC6H4OH 21 Khi đốt 0,1 mol chất X (dẫn xuất benzen), khối lượng CO2 thu nhỏ 35,2 gam Biết rằng, mol X tác dụng với mol NaOH Công thức cấu tạo thu gọn X (cho C =12, O = 16) A C2H5C6H4OH B HOCH2C6H4COOH C HOC6H4CH2OH D C6H4(OH)2 22 Dãy gồm chất phản ứng với phenol là: A nước brom, anđehit axetic, dung dịch NaOH B Dung dịch NaCl, dung dịch NaOH, kim loại Na C nước brom, axit axetic, dung dịch NaOH D nước brom, anhiđrit axetic, dung dịch NaOH 23 Phát biểu là: A Tính axit phenol yếu rượu (ancol) B Cao su thiên nhiên sản phẩm trùng hợp isopren C Các chất etilen, toluen stiren tham gia phản ứng trùng hợp D Để điều chế este phenol cách cho phenol tác dụng với axit cacboxylic 24 Khi phân tích thành phần ancol đơn chức X thu kết quả: tổng khối lượng cacbon hiđro gấp 3,625 lần khối lượng oxi Số đồng phân ancol ứng với công thức phân tử X là: A B C D 25 Các đồng phân ứng với công thức phân tửC8H10O (đều dẫn xuất benzen) có tính chất: tách nước thu sản phẩm trùng hợp tạo polime, không tác dụng với NaOH Số lượng đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O, thoả mãn tính chất là: Gv dạy - Nguyễn Thị Tuyết Nhung – 59/8 Chế Lan Viên – ĐT: 3950294-0935928439 A B C D 26 Oxi hoá 4,48 lít C2H4 (đkc) O2 (xúc tác PdCl2, CuCl2), thu chất X đơn chức Toàn lượng chất X tác dụng với HCN (dư) thu 7,1 gam CH3CH(CN)OH (xianohiđrin) Hiệu suất trình tạo CH3CH(CN)OH từ C2H4 là: A 50% B 60% C 70% D 80% 27 Cho m gam hỗn hợp X gồm hai ancol no, đơn chức, dãy đồng đẳng tác dụng với CuO (dư) nung nóng, thu hỗn hợp rắn Z hỗn hợp Y (có tỉ khối so với H2 13,75) Cho toàn Y phản ứng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) dung dịch NH3 đun nóng, sinh 64,8 gam Ag Giá trị m là: A 7,8 B 8,8 C 7,4 D 9,2 28 Trung hoà 5,48 gam hỗn hợp gồm axit axetic, phenol axit benzoic, cần dùng 600 mL dung dịch NaOH 0,1M Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu hỗn hợp chất rắn khan có khối lượng là: A 8,64 gam B 6,84 gam C 4,90 gam D 6,80 gam 29 Cho dãy chuyển hóa sau: + NaOH (du) +X → Y (hợp chất thơm).Hai Phenol → Phenyl axetat  t0 chất X,Y sơ đồ là: A anhiđrit axetic, phenol B anhiđrit axetic, natri phenolat C axit axetic, natri phenolat D axit axetic, phenol 30 Hỗn hợp X có tỉ khối so với H2 21,2 gồm propan, propen propin Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, tổng khối lượng CO2 H2O thu là: A 20,40 gam B 18,60 gam C 18,96 gam D 16,80 gam Gv dạy - Nguyễn Thị Tuyết Nhung – 59/8 Chế Lan Viên – ĐT: 3950294-0935928439 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ ANĐEHIT VÀ XETON Câu sau câu không đúng? A Hợp chất hữu có chứa nhóm CHO liên kết với H anđehit B Anđehit vừa có tính khử, vừa thể tính oxi hoá C Hợp chất R-CHO điều chế từ R-CH2OH D Trong phân tử anđehit, nguyên tử liên kết với liên kết σ Câu sau không đúng? A Anđehit cộng hiđro tạo thành ancol bậc B Anđehit tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 sinh bạc kim loại C Anđehit no, đơn chức có công thức phân tử dạng tổng quát CnH2n +2O D Khi tác dụng với hiđro, xeton bị khử thành ancol bậc II Thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi chất: ađh propionic (X), propan (Y), ancol etylic (Z) đietyl ete (T) A X < Y < Z < T B T < X < Y < Z C Z < T < X < Y D Y < T < X < Z Trong công nghiệp, anđehit fomic điều chế trực tiếp từ chất chất sau? A ancol etylic B axit fomic C ancol metylic D metyl axetat t0 t0 Cho phản ứng: (X) + dd NaOH → (Y) + (Z); (Y) + NaOH rắn → (T)↑ + (P); xuctac 1500 C (T) → (Q) + H2; (Q) + H2O → (Z) Các chất (X) (Z) chất ghi dãy sau đây? A HCOOCH=CH2 HCHO C CH3COOCH=CH2 HCHO B CH3COOCH=CH2 CH3CHO D CH3COOC2H5 CH3CHO Cl2 H 2O HCl / NH Cho sơ đồ: X +  → Y + → Z +CuO → T AgNO   → G + → axit acrylic Các chất X Z chất ghi dãy nào? A C3H8 CH3-CH2-CH2-OH C C2H6 CH2=CH-CHO B C3H6 CH2=CH-CHO D C3H6 CH2=CH-CH2-OH Xét loại hợp chất hữu mạch hở sau: Ancol đơn chức no (X); ađh đơn chức no (Y); ancol đơn chức không no có nối đôi (Z); ađh đơn chức, không no có nối đôi (T) Ứng với công thức tổng quát CnH2nO có chất, chất nào? A X, Y B Y, Z C Z, T D X, T Đốt cháy hỗn hợp đồng đẳng anđehit ta thu số mol CO2 = số mol H2O Các chất thuộc dãy đồng đẳng nào? A Anđehit đơn chức no B Anđehit vòng no C anđehit hai chức no D Ađh không no đơn chức Lấy 0,94 gam hỗn hợp hai ađh no dãy đồng đẳng cho tác dụng hết với dd AgNO3/NH3 thu 3,24 gam Ag CTPT hai ađh là: A CH3CHO HCHO C CH3CHO C2H5CHO B C2H5CHO C3H7CHO D C3H7CHO C4H9CHO 10 X, Y chất hữu đồng chức chứa nguyên tố C, H, O Khi tác dụng với AgNO3/NH3 mol X Y tạo mol Ag Còn đốt chấy X, Y tỉ lệ mol O2 tham gia đốt cháy, CO2 H2O tạo thành sau: Đối với X, ta có n(O2) : n (CO2) : n (H2O) = 1:1:1 Đối với Y, ta có n(O2) : n (CO2) : n (H2O) = 1,5:2:1 Công thức phân tử CTCT X, Y A CH3CHO HCHO B HCHO C2H5CHO ; C HCOOH HCHO ; D HCHO HOC-CHO 11 Cho 13,6 g chất hữu X (C, H, O) tác dụng vừa đủ với 300 mL dung dịch AgNO3/NH3 thu 43,2 g Ag Biết tỉ khối X oxi 2,125 CTCT X A CH3-CH2-CHO B CH2=CH-CH2-CHO C HC≡C-CH2-CHO D HC≡C-CHO 12 Dẫn hỗn hợp gồm hiđro 3,92 lít (đkc) anđehit axetic qua ống chức Ni nung nóng Hỗn hợp chất sau phản ứng làm lạnh cho tác dụng hoàn toàn với Na thấy thoát 1,84 lít khí (270C 1atm) Hiệu suất phản ứng khử anđehit A 60,33% B 85,48% C 84,22% D 85,72% Gv dạy - Nguyễn Thị Tuyết Nhung – 59/8 Chế Lan Viên – ĐT: 3950294-0935928439 13 Anđehit X mạch hở, cộng hợp với hiđro theo tỉ lệ 1:2 (lượng H2 tối đa)tạo chất Y Cho chất Y tác dụng hết với Na thu thể tích H2 thể tích X phản ứng đẻ tạo Y (ở điều kiện) X thuộc loại chất: A anđehit no, đơn chức B Anđehit không no (chứa nối đôi C=C), đơn chức C Anđehit no, hai chức D Anđehit không no (chứa nối đôi C=C), hai chức 14 Cho 1,74 gam anđehit no, đơn chức phản ứng hoàn toàn với AgNO3/NH3 sinh 6,48 g Ag CTCT ađh: A CH3CH=O B CH3CH2-CH=O C CH3CH2CH2-CH=O D (CH3)2CH-CH=O 15 Hợp chất X có công thức C3H6O tác dụng với nước brom tham gia phản ứng tráng gương CTCT X: A CH2=CH-CH2OH B CH2=CH-O-CH3 C CH3-CH2-CHO D CH3-CO-CH3 16 Cho 50 gam dung dịch ađh axetic tác dụng với dd AgNO3/NH3 thu 21,6 g Ag kết tủa Nồng độ ađh axetic dung dịch A 4,4% B 8,8% C 13,2% D 17,6% 17 Trong công nghiệp, ađh fomic điều chế trực tiếp A từ metan B từ axit fomic C từ ancol metylic D từ metan ancol metylic 18 Cho 0,92 gam hỗn hợp gồm axetilen anđehit axetic phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 thu 5,64 gam hỗn hợp rắn Thành phần % chất hỗn hợp ban đầu A 26,28% 74,71% B 28,26% 71,74% C 28,74% 71,26% D 28,71% 74,26% 19 Nhỏ dd anđehit fomic vào ống nghiệm chứa kết tủa Cu(OH)2, đun nóng nhẹ thấy kết tủa gạch Phương trình hoá học sau biếu diễn tượng xảy ra? − A H-CH=O + Cu(OH)2 OH  → H-COOH + Cu + H2O − B H-CH=O + Cu(OH)2 OH  → H-COOH + CuO + H2O − C H-CH=O + 2Cu(OH)2 OH  → H-COOH + Cu2O + H2O − D H-CH=O + 2Cu(OH)2 OH  → H-COOH + 2CuOH + H2O 20 Cho 280 cm3 (đkc) hỗn hợp A gồm axetilen etan lội từ từ qua dung dịch HgSO4 800C Toàn khí khỏi dd AgNO3/NH3 (dư) thu 1,08 g Ag kim loại Thành phần % thể tích chất A A 50% 50% B 30% 70% C 60% 40% D 40% 60% 21 Cho dung dịch chứa 0,58 gam chất hữu đơn chức X (chỉ gồm nguyên tố C, H, O) tác dụng với dd AgNO3/NH3 (dư) thu 2,16 gam kim loại bạc kết tủa CTCT thu gọn X: A HCHO B CH3-CHO C CH3-CH2-CHO D CH2=CH-CHO 22 Dẫn 3,0 gam etanol vào ống sứ nung nóng chứa bột CuO (lấy dư) Làm lạnh để ngưng tụ sản phẩm qua ống sư, chất lỏng X Khi X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dd AgNO3/NH3 (dư) thấy có 8,1 g Ag Hiệu suất trình oxi hoá etanol bao nhiêu? A 55,7% B 60% C 57,5% D 75% 23 Hợp chất X có CTPT C4H8O tác dụng với dd AgNO3/NH3 Công thức cấu tạo X là: A CH3COCH3B CH3COC2H5 C CH2=CH-CHO D CH3-CH2-CH2-CHO 24 Khi oxi hoá 2,2 g ađh đơn chức, ta thu g axit tương ứng Biết H = 100% CTCT ađh A HCHO B CH3CHO C CH3-CH2CH2CHO D CH2=CH-CHO 25 Oxi hoá m gam hỗn hơp ađh (X) oxi thu hỗn hợp axit tương ứng (Y) Giả thiết 145 phản ứng đạt H = 100% Tỉ khối Y so với X Thành phần % khối lượng 97 ađh X A 73,72% 26,73% B 77,32% 22,68% C 72,68% 27,32% D 27,32% 72,78% 26 Khi oxi hoá (có xúc tác) m gam hỗn hợp Y gồm H-CHO CH3-CHO oxi ta thu (m + 1,6) gam hỗn hợp Z Giả sử H = 100% Còn cho m gam hỗn hợp Y tác dụng với dd Gv dạy - Nguyễn Thị Tuyết Nhung – 59/8 Chế Lan Viên – ĐT: 3950294-0935928439 10 16 Nhận xét không đúng? A Phenol axit anilin bazơ B Dung dịch phenol làm quỳ tím hoá đỏ dung dịch anilin làm quỳ tím hoá xanh C Phenol anilin khó tham gia phản ứng cộng tạo hợp chất vòng no cộng với hiđro D Phenol anilin dễ tham gia phản ứng tạo kết tủa trắng với dung dịch brom 17 Sở dĩ anilin có tính bazơ yếu NH3 A nhóm NH2 cặp electron chưa liên kết B nhóm NH2 có tác dụng đẩy electron phía vòng benzen làm giảm mật độ electron N C gốc phenyl có ảnh hưởng làm giảm mật độ electron nguyên tử N D phân tử khối anilin lớn so với NH3 18 Hãy sai nhận xét A Các amin có tính bazơ C Tính bazơ anilin yếu NH3 B Amin tác dụng với axit cho muối D Amin hợp chất hữu có tính chất lưỡng tính 19 Dung dịch etylamin tác dụng với dung dịch nước chất sau đây? A NaOH B NH3 C NaCl D FeCl3 H2SO4 20 Hợp chất có tính bazơ yếu nhất? A Anilin B Amoniac C Metylamin D Đimetylamin 21 Hợp chất có tính bazơ mạnh nhất? A NH3 B CH3CONH2C CH3-CH2-CH2-NH2 D CH3-CH2-NH2 22 Sắp xếp chất theo thứ tự giảm dần tính bazơ: (1)C6H5NH2;(2)C2H5NH2;(3)(C6H5)2NH;(4) (C2H5)2NH; (5)NaOH; (6) NH3 A (1) > (3) > (5) > (4) > (2) > (6) C (6) > (4) > (3) > (5) > (1) > (2) B (5) > (4) > (2) > (1) > (3) > (6) D (5) > (4) > (2) > (6) > (1) > (3) 23 Tính bazơ giảm dần theo dãy sau đay? A đimetylamin; metylamin; amoniac; p-metylanilin; anilin; p-nitro anilin B đimetylamin; metylamin; anilin; p-nitro anilin; amoniac; p-metylanilin C p-nitro anilin; anilin; p-metylanilin; amoniac; metylamin; đimetylamin D anilin; p-metylanilin; amoniac; metylamin; đimetylamin; p-nitro anilin 24 Tính bazơ chất tăng dần theo thứ tự dãy sau đây? A C6H5NH2; NH3; CH3NH2; (CH3)2NH C NH3; CH3NH2; (CH3)2NH; C6H5NH2 B (CH3)2NH; CH3NH2; NH3; C6H5NH2 D C6H5NH2; NH3; CH3NH2; (CH3)2NH 25 Tính bazơ chất tăng dần theo thứ tự dãy sau đây? A NH3 < C6H5NH2 < CH3NHCH3 < CH3CH2NH2; B NH3 < CH3CH2NH2 < CH3NHCH3 < C6H5NH2 C C6H5NH2 [...]... gam axit axetic vào ống nghiệm thứ nhất và cho 1,0 gam axit fomic vào ống nghiệm thứ hai, sau đó cho vào cả hai ống nghiệm trên một lượng dư bột CaCO3 Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thể tích CO2 thu được ở cùng t0, p được xác định ở dãy nào sau đây là đúng? A từ hai ống nghiệm bằng nhau C từ ống thứ nhất nhiều hơn từ ống thứ hai B từ ống thứ hai nhiều hơn từ ống thứ nhất D từ cả hai ống đều lớn hơn... hữu cơ X tác dụng được với Na, NaOH Khi tách 1 phân tử H2O từ 1 phân tử chất X thu được chất hữu cơ Y bần có CTPT C4H6O2 Y phản ứng được với NaOH nhưng không phản ứng được với Na Khi cho 4,3 gam Y phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH rồi tiến hành cô cạn cẩn thận dd sau phản ứng thu được 4,7 gam muối khan X là A CH2OHCH2COOCH3 B CH2OH[CH2]2COOH C HCOOCH2CH2CH2OH; D CH3CH2CH(OH)COOH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM... được 12, 2 gam rắn khan CTCT của X là A HCOOCH3 B CH3COOC2H5 C CH3COOC2H3 D HCOOC3H7 65 Hợp chất hữu cơ đơn chức X (chứa C, H, O) có tỉ khối hơi với H2 là 43 Cho X tác dụng với dung dịch NaOH ta được hợp chất hữu cơ Y có khả năng tham gia phản ứng tráng gương Số đồng phân cùng chức của X là A 3 B 4 C 5 D 6 Gv dạy - Nguyễn Thị Tuyết Nhung – 59/8 Chế Lan Viên – ĐT: 3950294-0935928439 21 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM... mantozơ với saccarozơ bằng phản ứng tráng gương 27 Có thể tổng hợp ancol etylic từ CO2 theo sơ đồ sau: CO2 → Tinh bột →Glucozơ Ancol etylic Tính thể tích CO2 sinh ra kèm theo sự tạo thành ancol etylic nếu CO2 lúc đầu dùng là 1120 lít (đkc) và hiệu suất của mỗi quá trình lần lượt là 50%; 75%; 80% A 373,3 lít B 280,0 lít C 149,3 lít D 112, 0 lít 28 Mô tả dưới đây không đúng với glucozơ? A Chất rắn, màu... Xeton B Anđehit C Amin D Ancol 68 Phản ứng nào sau đây chứng tỏ glucozơ có dạng mạch vòng: HCl → ,  A glucozơ + Cu(OH)2  C glucozơ + CH3OH → Ni ,t 0 t0 B glucozơ + H2  D glucozơ + [Ag(NH3)2]OH → → Gv dạy - Nguyễn Thị Tuyết Nhung – 59/8 Chế Lan Viên – ĐT: 3950294-0935928439 26 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ AMIN 1 Để trung hoà 25 gam dung dịch của một amin đơn chức X nồng độ 12, 4% cần dùng 100 mL dung... C 122 ,88 kg D 0 ,122 88 kg 61 Phải thêm bao nhiêu mol HCOONa vào 1 lít dung dịch HCOOH 0,1M để thu được dung dịch có pH = 3,4 Biết rằng sự thay đổi thể tích không đáng kể và HCOOH có Ka = 2.10-4 A 0,014 B 0,05 C 0,2 D 0,01 62 Thuỷ phân este G có công thức phân tử C4H8O2 với xúc tác H2SO4 loãng, thu được hai sản phẩm hữu cơ X, Y Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất Vậy X: A ancol. .. 5 B 2 C 3 D 4 62 Hỗn hợp X gồm một ancol và một axit Đun nóng hỗn hợp X với axit H2SO4 đặc thu được este E Đốt cháy hoàn toàn m gam E thì thu được 0,22 gam CO2 và 0,09 gam H2O Kết luận nào sau đây ĐÚNG? A Có ít nhất một chất (ancol hoặc axit) no, mạch hở, đơn chức B Cả axit và ancol trên đều no, mạch hở, đơn chức C Cả axit và ancol trên đều no, mạch hở, đa chức D Ancol no, mạch hở, đơn hoặc đa chức... C4H8O2, khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được ancol etylic CTCT của C4H8O2 là A C3H7COOH B CH3COOC2H5 C HCOOC3H7 D C2H5COOCH3 12 Đun 12, 00 gam axit axetic với một lượng dư ancol etylic (có axit H2SO4 đặc làm xúc tác) Đến khi phản ứng dừng lại thu được 11,00 gam este Hiệu suất của phản ứng este hoá là A 70% B 75% C 62,5% D 50% 13 Hỗn hợp gồm ancol đơn chức và axit đơn chức bị este hoá hoàn toàn... CH3COOCH3 C CH3COOC2H5 D C2H5COO-CH3 18 Đun nóng axit axetic với ancol isoamylic có H2SO4 đặc xúc tác thu được isoamyl axetat (dầu chuối) Tính lượng dầu chuối thu được từ 132,35 gam axit axetic đun nóng với 200 gam ancol isoamylic Biết H = 68% A 97,5 gam B 195,0 gam C 292,5 gam D 159,0 gam 19 Các este có công thức C4H6O2 được tạo ra từ axit và ancol tương ứng có thể có CTCT là A CH2=CH-COO-CH3; CH3COO-CH=CH2;... ba thể tích hỗn hợp Y (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất); tỉ khối của Y so với H2 bằng 12 Công thức phân tử của X là: A C6H14 B C3H8 C C5H12 D C4H10 63 Cho chất hữu cơ X có công thức phân tử C2H8O3N2 tác dụng với dung dịch NaOH, thu được chất hữu cơ Y và các chất vô cơ Khối lượng phân tử (theo đvC) của Y là A 85 B 68 C 45 D 46 64 Cho dãy các chất: CH4, C2H2, C2H4, C2H5OH, CH2=CH-COOH,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm hóa học 12 HƯU cơ từ ANCOL, Bài tập trắc nghiệm hóa học 12 HƯU cơ từ ANCOL, Bài tập trắc nghiệm hóa học 12 HƯU cơ từ ANCOL

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay