Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Điện Bàn tỉnh Quảng Nam

95 136 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 10:15

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh Lời Cảm Ơn! H o a øn t h a øn h k h o ù a l u a ä n t o t n g h i e ä p n a øy l a ø s ï t o å n g hợp k ết qua û học tập, nghi e ân c ứu tr ong s uốt na êm học giảng đường Đại học Kinh Tế Huế Trong trình thực tập nghiên cứu viết báo c áo đa õ n hận đư ợc s ự quan tâ m gi úp đỡ t ận tì nh c nhi ều tậ p thể, c nhâ n, c ác thầy c ô gi áo tr ong trường Đại học Kinh Tế Huế Tr ù c h e t t o â i x i n t r a â n t r o ï n g c a û m n q u y ù t h a y c o â gi áo gi ảng y t ôi t r ong năm họ c Đạ i họ c Đ a ë c b i e ä t t o â i x i n b a øy t o û l o ø n g t r i a â n s a â u s a é c đ e n ThS Lê Thò Phương Thanh hết lòng giúp đỡ h ù n g d a ã n t o â i t a ä n t ì n h t r o n g s u o t t h øi g i a n n g h i e â n c ù u v a ø h o a øn t h a øn h b a ù o c a ù o Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám Đốc toàn nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh huyệnĐiện Bàn - Quảng Nam, đặc biệt phòng Kế hoạch kinh doanh tạo điều kiện cho t h øi g i a n t h ï c t a ä p v ø a q u a , c u n g c a p n h õ n g k i n h nghi ệm , k i ến t hức thực te q uy ù báu c ũng như õng t l i ệu c ần thi ế t c ho tr ong v i ệc nghi ên c ứu hoà n t h a øn h b a ù o c a ù o n a øy Cuối xin cảm ơn tập thể K43 Marketing, c a û m n g i a đ ì n h v a ø b a ï n b e ø đ a õ h e t l o øn g đ o ä n g v i e â n , g i u ù p đ õ t o â i t h ï c h i e ä n k h o ù a l u a ä n n a øy Mặc dù cố gắng nổ lực hoàn thành k h o ù a l u a ä n t o t n g h i e ä p n a øy n h n g d o đ i e u k i e ä n t h øi g i a n c o øn h a ï n c h e , k i e n t h ù c c o ù h a ï n , k i n h n g h i e ä m t h ï c t i e ã n c hưa nhi ều nê n tr ong ba ùo c o tốt nghi ệp k hông tr án h k hỏi s s ót, r ất m ong n hận s ự đóng gó p SVTH: Nguyễn Thị Ly Ly - Lớp: K43 Marketing Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh c u û a q u y ù t h a y c o â g i a ù o đ e å đ e t a øi đ ï c h o a øn t h i e ä n Quảng Nam , tháng năm 2013 Sinh viên thực N g u y e ã n Th ò L y L y SVTH: Nguyễn Thị Ly Ly - Lớp: K43 Marketing Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh MỤC LỤC Trang PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 1.1.2 Đặc trưng hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 1.1.2.1 Quan hệ tín dụng dựa sở hồn trả 1.1.2.2 Lãi suất biểu đặc trưng hoạt động kinh doanh 1.1.2.3 Yếu tố lòng tin hoạt động kinh doanh tín dụng 1.1.2.4 Tín dụng ngân hàng tạo tiền ký thác, tạo tài ngun cho hoạt động kinh doanh ngân hàng 1.1.2.5 Cơng nghệ ngân hàng cơng nghệ đặc biệt - cơng nghệ biến đổi cấu thời hạn đồng tiền 1.1.2.6 Các nghiệp vụ cổ điển đại NHTM 1.1.2.7 Các lý thuyết cân đối nghịch tính lưu hoạt tính sinh lời khoản mục cho vay .7 1.1.2.8 Hoạt động ngân hàng mang tính quốc tế 1.1.2.9 NHTM trung tâm biến đổi tiếp nhận rủi ro kinh tế .7 1.1.3 Vai trò NHTM phát triển kinh tế 1.1.4 Những quy chế đặc biệt NHTM 10 SVTH: Nguyễn Thị Ly Ly - Lớp: K43 Marketing Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh 1.1.5 Những rủi ro chủ yếu kinh doanh ngân hàng 11 1.2 TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 13 1.2.1 Khái niệm chất tín dụng ngân hàng .13 1.2.2 Vai trò tín dụng kinh tế 13 1.2.3 Phân loại tín dụng ngân hàng 15 1.3 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG .16 1.3.1 Những vấn đề chung rủi ro 16 1.3.1.1 Khái niệm rủi ro 16 1.3.1.2 Rủi ro kinh doanh ngân hàng 16 1.3.2 Quản trị rủi ro tín dụng 17 1.3.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 17 1.3.2.2 Một số quan điểm quản trị rủi ro 17 1.3.2.3 Tác hại rủi ro tín dụng 18 1.3.2.4 Ngun nhân dẫn tới rủi ro tín dụng 19 1.3.2.5 Phân loại rủi ro tín dụng 23 1.3.2.6 Lượng hóa đo lường rủi ro 23 1.3.2.6.1 Các mơ hình lượng hóa 23 1.3.2.6.2.Đánh giá rủi ro tín dụng 27 1.3.2.7 Phương pháp đo lường tổn thất tín dụng 28 1.3.2.8 Xử lý khoản cho vay có vấn đề 30 1.3.2.9 Các biện pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng 31 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN CHI NHÁNH ĐIỆN BÀN - QUẢNG NAM 33 2.1 KHÁI QT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA AGRIBANK CHI NHÁNH ĐIỆN BÀN - QUẢNG NAM 33 2.1.1 Khái qt Agribank chi nhánh Điện Bàn - Quảng Nam 33 2.1.2 Mơ hình tổ chức 35 2.1.3 Hoạt động kinh doanh Agribank chi nhánh Điện Bàn - Quảng Nam 37 SVTH: Nguyễn Thị Ly Ly - Lớp: K43 Marketing Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh 2.1.3.1 Những thành tựu đạt năm qua 37 2.1.3.2 Hoạt động huy động vốn 38 2.1.3.2.1 Cơ cấu huy động vốn theo thị trường 40 2.1.3.2.2 Cơ cấu huy động vốn theo kỳ hạn 41 2.1.3.2.3 Cơ cấu huy động vốn theo VND ngoại tệ 42 2.1.3.3 Hoạt động tốn .43 2.1.3.4 Nghiệp vụ thẻ 44 2.1.3.5 Sản phẩm dịch vụ Cơng nghệ thơng tin ngân hàng 44 2.1.3.6 Quản trị rủi ro 45 2.1.4 Kết tài 45 2.1.5 Định hướng phát triển 48 2.1.5.1 Định hướng phát triển 48 2.1.5.2 Mục tiêu cụ thể 2013 48 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH ĐIỆN BÀN - QUẢNG NAM 50 2.2.1 Mơ hình tổ chức hoạt động tín dụng 50 2.2.2 Chiến lược, định hướng kế hoạch hoạt động tín dụng 50 2.2.2.1.Chiến lược hoạt động tín dụng 50 2.2.2.2 Định hướng hoạt động tín dụng 51 2.2.2.3 Kế hoạch hoạt động tín dụng 51 2.2.3 Chính sách tín dụng Agribank 52 2.2.3.1 Ngun tắc chung 52 2.2.3.2 Chính sách cho vay khách hàng 52 2.2.3.3 Chính sách quản lý rủi ro tín dụng 53 2.2.4 Quy trình cấp tín dụng 54 2.2.5 Kiểm tra, kiểm sốt tín dụng 55 2.2.6 Hoạt động tín dụng thực trạng nợ xấu Agribank chi nhánh Điện Bàn Quảng Nam 56 2.2.6.1 Hoạt động tín dụng Agribank 56 SVTH: Nguyễn Thị Ly Ly - Lớp: K43 Marketing Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh 2.2.6.1.1 Nợ vay theo nội tệ ngoại tệ 57 2.2.6.1.2 Phân loại nợ vay theo ngắn hạn, trung dài hạn 58 2.2.6.1.3 Phân loại nợ vay theo nhóm khách hàng 60 2.2.6.1.4 Phân loại nợ vay theo ngành nghề kinh doanh 61 2.2.6.1.5 Đánh giá chung tình hình cho vay 62 2.2.6.2 Thực trạng nợ xấu xử lý nợ xấu agribank chi nhánh Điện Bàn Quảng Nam 63 2.2.6.2.1 Thực trạng nợ xấu xử lý nợ xấu Agribank Điện Bàn Quảng Nam 63 2.2.6.2.2 Các biện pháp xử lý nợ xấu năm qua 65 2.2.6.2.3 Ngun nhân dẫn đến việc tỷ lệ nợ xấu gia tăng 70 2.2.7 Hạn chế cơng tác quản trị rủi ro tín dụng .73 2.2.7.1 Hạn chế thơng tin việc định tín dụng 73 2.2.7.2 Chất lượng quản lý nợ vay ngăn ngừa rủi ro tín dụng chưa cao 73 2.2.7.3 Chưa thực đánh giá lại tài sản bảo đảm cho khoản tín dụng 73 2.2.7.4 Nguồn nhân lực hạn chế trình độ chun mơn 74 2.3 TĨM TẮT CHƯƠNG 74 CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK CHI NHÁNH ĐIỆN BÀN - QUẢNG NAM 76 3.1 TRONG NGẮN HẠN 76 3.1.1 Đối với hoạt động cho vay .76 3.1.2 Đối với khoản nợ tồn đọng 77 3.2 TRONG DÀI HẠN 77 3.2.1 Hồn thiện quy trình quản lý rủi ro tín dụng 77 3.2.1.1 Tại khâu ban đầu 77 3.2.1.2 Đối với khâu giám sát quản lý 77 3.2.1.3.Thu hồi xử lý nợ 78 3.2.3 Làm tốt cơng tác nhân hoạt động tín dụng 78 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 79 SVTH: Nguyễn Thị Ly Ly - Lớp: K43 Marketing Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh KIẾN NGHỊ .79 1.1 KIẾN NGHỊ VỚI NGÂN HÀNG .79 1.1.1 Đối với hoạt động cho vay .79 1.1.2 Hồn thiện mơ hình tổ chức 79 1.1.3 Cần phải hồn thiện XHTD việc phân loại nợ 80 1.1.4 Triển khai thực việc phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng theo mức độ rủi ro khoản vay 81 1.1.5 Quản trị danh mục tài sản đảm bảo 81 1.1.6 Trong cơng tác thu hồi nợ .82 1.1.7 Về nhân lực họat động tín dụng 82 1.2 KIẾN NGHỊ VỚI CÁC BỘ PHẬN BAN NGÀNH CĨ LIÊN QUAN 83 KẾT LUẬN 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO SVTH: Nguyễn Thị Ly Ly - Lớp: K43 Marketing Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng Bảng 1.1: Mơ hình xếp hạng Moody Standard 24 Bảng 1.2: Mơ hình điểm số tín dụng .25 Bảng 2.1: Cơ cấu huy động vốn theo thị trường Agribank chi nhánh ĐB - QN 40 Bảng 2.2: Cơ cấu huy động vốn theo kỳ hạn Agribank chi nhánh ĐB - QN 41 Bảng 2.3: Cơ cấu nguồn vốn VND/USD Agribank ĐB - QN 42 Bảng 2.4: Kết hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT Điện Bàn 46 Bảng 2.5: Mục tiêu năm 2013 Agribank chi nhánh Điện Bàn - Quảng Nam .49 Bảng 2.6: Kế hoạch thực mục tiêu hoạt động tín dụng Agribank 2010 - 2012 51 Bảng 2.7: Phân tích nợ vay theo nội tệ ngoại tệ năm 2010 - 2012 57 Bảng 2.8: Phân loại nợ vay theo ngắn hạn, trung dài hạn 58 Bảng 2.9: Phân loại nợ vay theo nhóm khách hàng 60 Bảng 2.10: Phân loại nợ theo nghành nghề kinh doanh 61 Bảng 2.11: Các số phản ánh rủi ro tín dụng 64 Bảng 2.12: Cơ cấu nợ xấu 65 Bảng 2.13: Trích lập quỹ DPRR sử dụng quỹ DPRR 67 Bảng 2.14: Doanh số thu nợ 69 Biểu đồ Biểu đồ 2.1: Tổng tài sản tổng nguồn vốn qua năm 38 Biểu đồ 2.2: Tình hình huy động vốn 39 Sơ đồ Sơ đồ 1.1: Những chức ngân hàng đại Sơ đồ 1.2: Phân loại rủi ro tín dụng 23 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức máy NHNN&PNNT .35 Sơ đồ 2.2: Mơ hình tổ chức hoạt động tín dụng 50 Sơ đồ 3.1: Tổ chức quản lý hoạt động tín dụng theo hướng chun trách 80 SVTH: Nguyễn Thị Ly Ly - Lớp: K43 Marketing Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CP : Chính phủ ĐB - QN : Điện Bàn - Quảng Nam DNNQD : Doanh nghiệp ngồi quốc doanh DNNVV : Doanh nghiệp nhỏ vừa DPRR : Dự phòng rủi ro EAD : Exposure at Default : Tổng dư nợ khách hàng thời điểm khơng trả nợ EL : Expected Loss : Tổn thất ước tính HĐQT : Hội đồng quản trị HTX : Hợp tác xã KHKD : Kế hoạch kinh doanh KT : Kinh tế LGD : Loss Given Default : Tỷ trọng tổn thất ước tính NHNN : Ngân hàng nhà nước NHNNVN : Ngân hàng nhà nước Việt Nam NHNo&PTNT : Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn NHTM : Ngân hàng thương mại PD : Probatility of Default : Xác suất khách hàng khơng trả nợ QĐ : Quyết định TCTD : Tổ chức tín dụng TNHH : Trách nhiệm hữu hạn XHTD : Xếp hạng tín dụng SVTH: Nguyễn Thị Ly Ly - Lớp: K43 Marketing Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh SVTH: Nguyễn Thị Ly Ly - Lớp: K43 Marketing Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh đất để xem có phù hợp với mức vay hay khơng Khi định cho vay khơng tiến hành điều tra nữa, có giấy tờ khơng trực tiếp đến chỗ vay kiểm tra Điều nguy hiểm thơng tin giấy tờ đơi khống, khơng xác - Cán tín dụng người trực tiếp giải việc cho vay nên khó tránh khỏi tiêu cực dẫn đến rủi ro cao, điều liên quan đến đạo đức nghề nghiệp, trình độ chun mơn cán Trong q trình thiết lập hồ sơ vay khơng thực số u cầu, hay q trình thẩm định tài sản định giá tài sản đảm bảo cao so với thực tế Hay gặp nhiều khó khăn việc thẩm định tài sản hàng hóa, chúng đa dạng chủng loại kiến thức hàng hóa hạn chế, đơi khơng hiểu rõ, tình hình hư hỏng, hao hụt khơng thể kiểm sốt hết Bên cạnh việc đua tăng trưởng tín dụng khiến cho số cán khơng kiểm tra khách hàng vay cách kỹ lưỡng Gây thiệt hại cho ngân hàng - Biến động kinh tế ảnh hưởng đến lãi suất cho vay tình hình kinh doanh doanh nghiệp Khiến cho doanh nghiệp khí khăn việc vay vốn trả nợ ngân hàng Để đánh giá xác ngun nhân gây nợ xấu hoạt động tín dụng, q trình thực tập ngân hàng tơi hỏi ý kiến số cán tín dụng phòng Kế hoạch kinh doanh Kết thu thập ý kiến cho thấy số ngun nhân sau đây: - Nhiều cán tín dụng gặp khó khăn thiếu thơng tin khách hàng vay Khi vay số khách hàng cung cấp thơng tin tài thiếu bị sai lệch hợp đồng mua bán hàng hóa, lợi nhuận trước thuế thuế nộp cho nhà nước, giấy tờ sở hữu đất đai, tài sản so với u cầu cán Dẫn đến việc đưa định sai lầm - Năng lực thẩm định dự án, tài sản cán tín dụng hạn chế Tài sản đảm bảo vay việc thẩm định thật phức tạp tài sản bất động sản động sản Đối với bất động sản giá trị tài sản thay đổi theo năm Còn động sản q trình hư hỏng, hao hụt,… khơng thể kiểm sốt SVTH: Nguyễn Thị Ly Ly - Lớp: K43 Marketing 71 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh - Trình độ quản trị vốn doanh nghiệp yếu Ngân hàng cho vay dựa kế hoạch phương án kinh doanh nguồn trả nợ tốt Tuy nhiên số doanh nghiệp sau vay vốn đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh đơi xảy tình trạng lạm dụng vốn gây lãng phí khơng có hiệu làm ảnh hưởng đến q trình trả nợ cho ngân hàng - Kiểm tra sử dụng vốn vay chưa kịp thời Khi cho vay ngân hàng mong muốn khách hàng vay sử dụng mục đích để đảm bảo việc trả nợ cho ngân hàng Đối với doanh nghiệp, vay vốn phải có phương án kinh doanh cụ thể khả thi Đối với cá nhân phải có kế hoạch trả nợ cụ thể khả thi Tuy nhiên khách hàng sau vay lại sử dụng sai mục đích Và việc đến sở hoạt động cán tín dụng để kiểm tra tình hình sử dụng nhiều hạn chế mặt thời gian, cơng sức, tiền bạc… - Các báo cáo tài khách hàng thiếu tính xác, thiếu tính minh bạch chưa đủ độ tin cậy Do đó, đơi ngân hàng khơng có xác vào thơng tin doanh nghiệp cung cấp mà phải dùng tài sản chấp làm chỗ dựa để phòng rủi ro tín dụng Và thực tế khác hoạt động tín dụng Agribank cho thấy khoản vay có tiềm ẩn rủi ro cao định giải ngân: Cho vay theo đạo Chính phủ, cho vay hỗ trợ phát triển theo định hướng tỉnh v v Theo đạo Thống đốc NHNN Việt Nam ưu tiên vay vốn nơng nghiệp, nơng thơn lĩnh vực có độ rủi ro thấp ln bảo đảm ổn định Nhưng thực tế thấy rõ đơi lĩnh vực chứa rủi ro, thiên tai, dịch bệnh làm cho suất thấp hiệu nên phần ảnh hưởng đến việc vay vốn tín dụng Ưu tiên cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Tuy nhiên, dư nợ tín dụng số DNNQD chiếm tỷ trọng lớn, tiềm ẩn rủi ro cao hầu hết tài sản đảm bảo vay hình thành từ vốn vay nên có rủi ro xảy tổn thất lớn việc xử lý tài sản gặp khó khăn tính khoản thấp SVTH: Nguyễn Thị Ly Ly - Lớp: K43 Marketing 72 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh 2.2.7 Hạn chế cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Tuy cố gắng thực cách đồng tồn hệ thống, cơng tác quản rị nhiêu hạn chế 2.2.7.1 Hạn chế thơng tin việc định tín dụng Để có định cấp tín dụng đắn, cần phải đầy đủ thơng tin thơng tin phải đảm bảo chất lượng Thế nhưng, nhiều lý khác nhau, hoạt động tín dụng tồn tình trạng người cấp tín dụng có thơng tin hạn chế số lượng chất lượng Về phía khách hàng: đơi khơng cung cấp trung thực thơng tin tài liên quan đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, thơng tin quan hệ khách hàng Về mơi trường vĩ mơ: thơng tin cần cho việc định cấp tín dụng liên quan đến chế sách nhà nước, thơng tin tình hình đầu tư ngồi nước, thơng tin phân tích xếp hạng doanh nghiệp, số ngành, hạn chế cấp tín dụng , thơng tin cảnh báo ngành nghề, lĩnh vực… Các thơng tin thường NHNN cung cấp, thơng tin khơng kịp thời rời rạc làm cho khiến cho việc định cấp tín dụng chậm trễ, dẫn đến tổn thất tín dụng mà việc khắc phục đòi hỏi nhiều thời gian, tiền bạc, 2.2.7.2 Chất lượng quản lý nợ vay ngăn ngừa rủi ro tín dụng chưa cao Trong năm qua, hoạt động ngăn ngừa phát rủi ro q trình tín dụng khoản vay ngân hàng trọng quan tâm Tuy nhiên, thực trạng hoạt động tín dụng thể việc Chi nhánh chạy theo việc tăng trưởng tín dụng mà coi nhẹ việc quản lý chất lượng tín dụng Khi khoản nợ xấu phát sinh tìm biện pháp khắc phục 2.2.7.3 Chưa thực đánh giá lại tài sản bảo đảm cho khoản tín dụng Trong hệ thống ngân hàng, việc quản lý, đánh giá, phân loại, dự báo danh mục tài sản nhận làm đảm bảo tiền vay khơng quan tâm mức, cơng việc liên quan đến vấn đề thường dừng lại việc kiểm tra hồ sơ pháp lý, kiểm SVTH: Nguyễn Thị Ly Ly - Lớp: K43 Marketing 73 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh tra để đánh giá lại tài sản bảo đảm để điều chỉnh giới hạn tín dụng doanh nghiệp Tài sản bảo đảm thực ý xảy khoản nợ xấu 2.2.7.4 Nguồn nhân lực hạn chế trình độ chun mơn Nguồn nhân lực hoạt động tín dụng quan trọng, đòi hỏi hiểu biết rõ khơng trình độ nghiệp vụ tín dụng mà mơ hình định lượng xử lý để XHTD khách hàng, mà để có mơ hình thích hợp phải thu thập nhiều thơng tin Tuy nhiên, cơng việc thật gặp nhiều khó khăn 2.3 TĨM TẮT CHƯƠNG Qua việc phân tích đưa tóm tắt sơ tình hình hoạt động tín dụng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng: Thứ nhất, hoạt động tín dụng: ngân hàng thực tốt sách điều chỉnh lãi suất, nhằm tăng trưởng tín dụng mơt cách ổn định, cung cấp nhu cầu vốn cách kịp thời Ngân hàng biết trọng đến khoản vay có tỷ trọng lớn tạo nhiều sản phẩm dịch vụ kèm với sách quảng bá, cung cấp thơng tin cách rộng rãi đến với khách hàng thuộc thành phần kinh tế nhằm thu hút khách hàng vay Thứ hai tình hình nợ xấu, đưa số phản ánh đến tình hình cho vay theo khách hàng, ngành kinh tế, theo thời hạn, số phản ánh rủi ro tín dụng tỷ lệ nợ/ tổng dư nợ, tỷ lệ quỹ dự phòng rủi ro sử dụng để giải nợ xấu… thể thực trạng cơng tác tín dụng ngân hàng Bên cạnh đưa ngun nhân dẫn đến tình trạng nợ xấu giai đoạn 2010 - 2012 Và đồng thời biện pháp thực nhằm giải nợ cho vay Tuy nhiên thấy hạn chế khâu quản lý ngân hàng khách hàng Tóm lại, bên cạnh hạn chế, cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Agribank cho ta thấy lực trình độ cán ban ngành cơng tác dự báo, đưa chiến lươc, giải pháp nhằm quản trị cách hướng, chủ trương sách mà nhà nước đưa Đặc biệt quan tâm đến chất lượng tín dụng, cán tín dụng ln nhiệt tình tư vấn, giúp đỡ hỗ trợ cho SVTH: Nguyễn Thị Ly Ly - Lớp: K43 Marketing 74 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh khách hàng mà chủ yếu doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn Đồng thời thường xun bám sát, kiểm tra thực hợp đồng tín dụng Nếu có vi phạm hay sai sót kịp thời báo cáo cho lãnh đạo cấp giải Điều giúp cho cơng tác quản trị thêm hiệu hơn, từ làm cho uy tín ngân hàng ngày tăng, mối quan hệ khách hàng ngân hàng ngày bền lâu, tạo điều kiện phát triển mặt suốt q trình hoạt động kinh doanh SVTH: Nguyễn Thị Ly Ly - Lớp: K43 Marketing 75 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK CHI NHÁNH ĐIỆN BÀN - QUẢNG NAM Hiện với mục tiêu tăng trưởng tín dụng với tình hình kinh tế nhiều khó khăn, khơng tránh khỏi rủi ro tín dụng gây ra, khoản nợ xấu gia tăng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng Từ số liệu thống kê phân tích trên, ngun nhân dẫn đến rủi ro tín dụng, khơng có giải pháp hạn chế hiệu tình trạng nợ xấu tăng Trong bối cảnh nhu cầu vốn phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, mà đảm bảo tăng trưởng tín dụng, nâng cao chất lượng, đạt hiệu hoạt động tín dụng, kiểm sốt rủi ro tín dụng cần có nhiều giải pháp thực đồng Sau tơi xin đưa số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng: 3.1 TRONG NGẮN HẠN 3.1.1 Đối với hoạt động cho vay - Cần phải theo dõi hoạt động NHNN ban hành sách tiền tệ, hoạt động đối thủ cạnh tranh việc điều chỉnh lãi suất cho vay Để kịp thời điều chỉnh lãi suất cho vay hợp lý phù hợp với nhu cầu vay tại, tình hình kinh tế khó khăn ngân hàng phải hạ giảm lãi suất cho vay để trì tăng trưởng tín dung ổn định Bên cạnh cần phải đưa chương trình kèm theo cho khách hàng vay, sản phẩm vay hỗ trợ lãi suất vay mua nhà để phần giúp tháo gỡ doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, hoạt động quảng cáo nhằm thu hút khách hàng vay - Đối với khách hàng cũ có tình hình trả nợ tốt cán tín dụng cần phải giữ mối quan hệ tốt thường xun gọi điện, email, hẹn để nắm bắt nhu cầu vay vốn SVTH: Nguyễn Thị Ly Ly - Lớp: K43 Marketing 76 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh 3.1.2 Đối với khoản nợ tồn đọng Tiếp tục cơng tác thu nợ việc theo dõi khách hàng thơng qua cơng tác trả nợ họ, thái độ cộng tác Nếu việc trả nợ tốt, chậm trễ vài kỳ, tốn đủ, cán ngân hàng cần phải biết ngun nhân, cần thiết tư vấn cho khách hàng phương án giúp nhanh thu hồi vốn…Nếu việc trả nợ thường xun chậm để q hạn nhiều kỳ, ngồi việc theo dõi tìm hiểu ngun nhân, đơn đốc khách hàng trả nợ, cán tín dụng phải tiến hành rà sốt hồ sơ, thẩm định lại khả trả nợ chuyển qua xử lý Việc xử lý nợ cần phải tiến hành sớm trình tự thủ tục, nên có phận xử lý nợ riêng biệt Nếu khoản vay khả thu hồi, phận xử lý nợ cần hoạch định biện pháp thu nợ; khoản vay có nguy khả thu hồi chuẩn bị phương án xử lý nội bộ, sau chuyển hồ sơ cho cấp quan có thẩm quyền xử lý 3.2 TRONG DÀI HẠN 3.2.1 Hồn thiện quy trình quản lý rủi ro tín dụng Như đề cập quy trình quản lý rủi ro tín dụng bao gồm cơng việc xem xét, thẩm định, định cho vay, giải ngân; giám sát quản lý; thu hồi xử lý nợ 3.2.1.1 Tại khâu ban đầu Cần phải trọng đến xếp hạng tín dụng nội đánh giá mức độ tổn thất ước tính để vào để có kế hoạch cho vay phương án thu hồi nợ khả thi Thẩm định khách hàng tồn thực tế thẩm định q kỹ chậm khiến khách hàng khơng hài lòng, thẩm định nhanh qua loa, khơng kỹ lưỡng có nguy rủi ro Do việc thẩm định phải đòi hỏi cán tín dụng ln tn thủ quy trình định sẵn, khơng phải tốn nhiều thời gian 3.2.1.2 Đối với khâu giám sát quản lý Trong thời hạn khoản vay, phải theo dõi thường xun việc sử dụng vốn vay khách hàng việc thực thi phương án, kế hoạch trả nợ, rà sốt bổ sung hồ sơ đảm bảo đầy đủ Mục đích nhằm giúp phát kịp thời nhanh chóng dấu hiệu cảnh báo sớm, nguy rủi ro tiềm ẩn để có biện pháp ngăn chặn, khắc phục, phòng ngừa Một số dấu hiệu mà ngân hàng phải ý: SVTH: Nguyễn Thị Ly Ly - Lớp: K43 Marketing 77 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh - Những dấu hiệu liên quan đến hoạt động kinh doanh: kết tài kiểm sốt hoạt động kinh doanh yếu kém, hay nhiều khách hàng quan trọng, sa thải bớt cơng nhân, thay đổi đột ngột số lượng đơn đặt hàng bị hạn chế hạn chế lực sản xuất tại, trì lượng hàng tồn kho lớn - Những dấu hiệu liên quan đến hoạt động tài chính: báo cáo tài khơng thời hạn, lượng tiền mặt nhận từ khách hàng giảm mạnh, vòng quay hàng tồn kho giảm, tình hình khoản/mức vốn lưu động giảm, có khoản nợ phải trả, báo cáo lỗ lãi, thời hạn khoản phải thu 3.2.1.3.Thu hồi xử lý nợ Đối với khoản nợ có vấn đề cần phải thẩm định lại khả trả nợ nhằm xác định mức độ tổn thất vỡ nợ xảy Ví dụ khoản vay có bảo đảm: xem xét tài sản khách hàng bán Để từ phân bổ nguồn vốn kinh tế dựa mức độ tổn thất ước tính 3.2.3 Làm tốt cơng tác nhân hoạt động tín dụng Như tăng cường cơng tác quản trị điều hành, kiểm tra kiểm sốt, thực nghiêm túc quy định, quy trình cấp tín dụng; rà sốt chấn chỉnh cơng tác tổ chức cán bộ, chọn người có lực, phẩm chất đạo đức tốt bố trí vào phận thiết yếu quan trọng, giao dịch trực tiếp với khách hàng SVTH: Nguyễn Thị Ly Ly - Lớp: K43 Marketing 78 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KIẾN NGHỊ 1.1 KIẾN NGHỊ VỚI NGÂN HÀNG Để thực tốt giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tơi xin kiến nghị sau: 1.1.1 Đối với hoạt động cho vay - Thường xun nắm bắt tình hình biến động ngành, ngành kinh tế khác, ngành phát triển, gặp khó khăn để điều chỉnh lãi suất cho phù hợp với nhu cầu vốn vay, đảm bảo tình hình kinh doanh trả nợ khách hàng - Đa dạng hố danh mục đầu tư, đa dạng hố khách hàng, khơng tập trung cho vay loại khách hàng, ngành hàng hay lĩnh vực mà cần mở rộng đối tượng cho vay nhằm giảm thiểu phân tán rủi ro 1.1.2 Hồn thiện mơ hình tổ chức - Đối với mơ hình tổ chức quản trị tín dụng cần phải tái cấu lại theo hướng phận chun trách, tức cần có thêm phận xử lý nợ riêng biệt phận nhằm mục đích xử lý nợ Chứ khơng phải phòng Kế hoạch kinh doanh đảm nhận nhiều cơng việc SVTH: Nguyễn Thị Ly Ly - Lớp: K43 Marketing 79 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh Ban giám đốc (giám đốc phó giám đốc) Phòng KHKD - Xây dựng chiến lược khách hàng tín dụng - Thực hợp đồng vay - Đề xuất sách ưu đãi với khách hàng - Phân loại nợ, phân tích nợ tìm ngun nhân Phòng Dịch vụ KH Phòng Kế tốn Bộ phận Kiểm sốt Bộ phận Xử lý nợ - Xây dựng kế hoạch thơng tin tun truyền quảng bá hoạt động - Tiến hành giải ngân - Kiểm tra việc tn - Ghi nhận hoạt thủ theo quy định động thu chi NHNN - Hoạch định biện pháp thu hồi nợ - Chuẩn bị phương án xử lý khoản vay có nguy vay - Kiểm tra việc phân loại nợ trích lập dự trắng phòng Sơ đồ 3.1: Tổ chức quản lý hoạt động tín dụng theo hướng chun trách 1.1.3 Cần phải hồn thiện XHTD việc phân loại nợ - Áp dụng phương pháp tính tổn thất tín dụng hệ thống XHTD Theo việc XHTD phải số liệu thống kê lịch sử ngân hàng cho đối tượng khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, để tính tốn thước đo PD, LGD, EAD Có XHTD cơng cụ thực hiệu việc định giá rủi ro - Cơng tác nhập liệu phận liên quan phải cập nhật đầy đủ, chuẩn xác để đảm bảo thơng tin liệu đồng - Chủ động xây dựng hệ thống thơng tin, số giúp cảnh báo trước nguy có rủi ro cao cần phòng tránh, xác định lĩnh vực, ngành có tiềm ẩn rủi ro cao - Cần kiểm tra định kỳ đảm bảo chất lượng thơng tin đầu vào nhằm ngăn ngừa sai sót vơ tình hay cố ý đánh giá khách hàng theo ý kiến chủ quan một, hay nhóm người làm sai lệch tình hình thực tế khách hàng SVTH: Nguyễn Thị Ly Ly - Lớp: K43 Marketing 80 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh 1.1.4 Triển khai thực việc phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng theo mức độ rủi ro khoản vay Hiện nay, rủi ro tín dụng khoản cho vay khách hàng tính giá trị lại khoản cho vay trừ giá trị tài sản đảm bảo chiết khấu theo tỷ lệ quy định Điều Quyết định 493/2005/QĐ - NHNN Thống đốc NHN Dự phòng cụ thể trích lập rủi ro tín dụng khoản cho vay theo tỷ lệ sau :nhóm 1(0%), nhóm (5%), nhóm 3(20%), nhóm 4(50%), nhóm (100%) Và nợ xấu khoản nợ thuộc nhóm - hay nói cách khác khoản nợ q hạn 90 ngày Như phân tích việc phân loại trích lập DPRR xác định sở tiêu chí định lượng thời gian q hạn, thực tế có nhiều khoản vay chưa đến thời hạn trả tìm ẩn rủi ro Vì Agribank cần hướng tới việc phân loại trích lập DPRR tín dụng xác định theo tiêu chí định tính, đưa mơ hình định tính dựa Hệ thống xếp hạng tín dụng sách quản lý tín dụng 1.1.5 Quản trị danh mục tài sản đảm bảo Khi ngân hàng cấp tín dụng cho khách hàng nguồn thu hồi nợ thứ thu nhập khoản vay, nguồn thứ hai tài sản đảm bảo Vì vậy, cho vay có tài sản bảo đảm lựa chọn hữu ích cho ngân hàng Trong đó, việc quản lý danh mục tài sản khơng thường xun, hồ sơ pháp lý Do đó, phải thẩm định tài sản thường xun, xem xét giá trị tài sản theo thời gian - Khi cơng bố tổng dư nợ cần phải cơng bố tổng giá trị khoản nợ tài sản, tính chất giá trị sổ sách tài sản mà ngân hàng nhận làm bảo đảm Sau nắm bắt rõ giá trị sổ sách, giúp ích việc quản lý tài sản hiệu mà việc trích lập dự phòng - Cán tín dụng quản lý tình trạng tài sản đảm bảo, kiểm tra đánh giá lại tài sản bảo đảm khoản vay giảm chất lượng có biện pháp kịp thời Tuy nhiên nhiều cán tín dụng ngân hàng thường làm cho qua khơng lường trước việc tranh chấp tài sản Việc nhận tài sản bảo đảm quyền sử dụng đất SVTH: Nguyễn Thị Ly Ly - Lớp: K43 Marketing 81 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh tài sản gắn liền với đất, đặc biệt xử lý phát mại phức tạp Nếú nhận tài sản bảo đảm phần đánh giá giá trị thương mại tài sản gắn liền với đất để đánh giá cao tài sản sau việc xử lý tài sản đảm bảo gặp khó khăn phức tạp giá trị thu hồi thấp - Phái xác định quyền sở hữu khách hàng tài sản, xác định nguồn vốn xác khách hàng đo lường trước vấn đề tranh chấp pháp lý sau tài sản 1.1.6 Trong cơng tác thu hồi nợ Đối với khoản vay chuyển nợ q hạn khách hàng gặp khó khăn tài chính, ngân hàng cần phối hợp chặt chẽ với khách hàng đưa phương án kinh doanh hợp lý, có khả thay đổi tình hình để tái cấu lại nợ cho khách hàng Điều có tác dụng động viên, khuyến khích khách hàng tạo nguồn cho khách hàng trả nợ tốt 1.1.7 Về nhân lực họat động tín dụng - Cơng tác tuyển dụng: Cần có sách tuyển dụng hợp lý, đảm bảo tuyển dụng người có khả hiểu tốt thích nghi tốt cơng việc - Cơng tác đào tạo lại: Các kiến thức, kinh nghiệm tín dụng ngân hàng ln tập hợp tổng kết, đồng thời thị trường ln biến đổi nhanh chóng, nhiều cạnh tranh Để đáp ứng điều này, ngân hàng trọng cơng tác đào tạo lại thẩm định dự án, XHTD, cộng với sử dụng cơng nghệ, Làm cơng tác cập nhật kiến thức lĩnh vực tín dụng ngân hàng, nhằm khơng ngừng mở rộng hoạt động tín dụng - Chính sách lương thưởng, khen phạt, thăng tiến: Cần xây dựng lộ trình thăng tiến cho cán cơng tác Khi làm tốt có nhiều đóng góp hoạt động tín dụng ngồi việc hưởng lương cán phải ghi nhận Đối với cán tín dụng lương thưởng dựa vào số dư nợ, số lượng khách hàng chất lượng tín dụng Điều buộc cán tín dụng phải ln cố gắng phát triển dư nợ, khách hàng nỗ lực việc tránh rủi ro tín dụng Nghiêm khắc trừng phạt, phê bình, kiểm điểm thực cán khơng làm tốt, lợi dụng chức vụ cơng việc thẩm định tín dụng SVTH: Nguyễn Thị Ly Ly - Lớp: K43 Marketing 82 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh 1.2 KIẾN NGHỊ VỚI CÁC BỘ PHẬN BAN NGÀNH CĨ LIÊN QUAN - Hỗ trợ doanh nghiệp khó khăn việc tìm kiếm đầu ra, giới thiệu doanh nghiệp tham gia vào hội doanh nghiệp tỉnh quốc gia - Đối với hoạt động nơng nghiệp: hỗ trợ sản xuất, trồng trọt chăn ni cho bà nơng dân theo đạo nhà nước cách có hiệu - Ban hành thêm quy định quyền sở hữu tài sản, tránh trường hợp tranh chấp phức tạp - Đối với việc xử lý tài sản quyền sử dụng đất, theo Khoản – Mục III, phần B Thơng tư Liên tịch 03, TCTD phải xin phép Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cho phép bán đấu giá, làm cho quy trình bán đấu giá nhiều thời gian Cơng tác thi hành án chậm Trong thực tế có nhiều án, định Tòa án có hiệu lực thi hành có đơn u cầu thi hành án ngân hàng Nhưng quan thi hành án chưa thi hành án với nhiều lý án chưa rõ ràng, lý khác Những trường hợp đó, ngân hàng phải chờ quan thi hành án làm việc lại với Tòa án Vì vậy, ủy ban nhân dân phải xem xét thời gian định nhanh chóng nhằm hỗ trợ ngân hàng việc thu hồi nợ KẾT LUẬN Trên sở tập hợp, luận giải, minh chứng, phân tích liệu, đề tài hồn thành số nội dung sau: - Hệ thống hố mang tính lý luận tín dụng, rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng - Phân tích tình hình hoạt động tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn chi nhánh huyện Điện Bàn tỉnh Quảng Nam từ năm 2010 đến năm 2012, tình hình nợ xấu, nêu biện pháp xử lý nợ sử dụng, hạn chế cơng tác quản lý, rõ ngun nhân dẫn đến tình trạng nợ xấu - Đề giải pháp giúp quản lý rủi ro tín dụng đạt hiệu Hy vọng qua nghiên cứu này, đề tài có đóng góp phần nhỏ vào việc giúp ngân hàng quản lý rủi ro tín dụng chặt chẽ hơn, kiểm sốt khoản nợ xấu, SVTH: Nguyễn Thị Ly Ly - Lớp: K43 Marketing 83 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Thị Phương Thanh nhận diện sớm rủi ro để từ có biện pháp xử lý hiệu quả, nâng cao chất lượng tín dụng mong đợi, đủ sức cạnh tranh với ngân hàng đối thủ Bên cạnh đó, hạn chế mặt thời gian nên đề tài hồn thành khung thời gian hạn hẹp đề tài rộng Đề tài hạn chế chưa có nhiều tài liệu số liệu nội ngân hàng tính bảo mật để phân tích, đánh giá cụ thể, xác thực trạng Mặt khác, hạn chế kiến thức chun mơn nên khơng thể tránh sai sót q trình phân tích Hướng nghiên cứu - Các cơng cụ đo lường rủi ro tín dụng theo chuẩn mực áp dụng vào thực tiễn hoạt động kinh doanh tín dụng ngân hàng Xây dựng mơ hình định tính XHTD - Các biện pháp quản trị nhằm phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng - Quản trị danh mục tài sản đảm bảo tiền vay SVTH: Nguyễn Thị Ly Ly - Lớp: K43 Marketing 84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Phan Thị Cúc (2009), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Đại học giao thơng vận tải PGS.TS Nguyễn Văn Tiến (2005), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê Trung tâm bồi dưỡng tư vấn ngân hàng-tài chính, Trường Đại học Kinh Tế Quốc dân, Tài liệu khóa học Quản trị ngân hàng thương mại (Khóa học cho Tập đồn Điện lực Việt Nam-EVN), (tháng 03/2007) Tài liệu nội Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn chi nhánh Điện Bàn-Quảng Nam Lê Văn Dũng (2007), “Quản trị rủi ro tín dụng hội nhập quốc tế” Tạp chí Ngân hàng (số tháng 04/2007) tr.26-29 Phạm Xn Hòe (2005), “Quản trị danh mục tài sản đảm bảo” Tạp chí ngân hàng (số tháng 07/2005) tr.32-34 Hồng Văn Hoa, Tơn Thị Nga (2009), Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro hoạt động tín dụng Vietcombank Huế, Tạp chí khoa học cơng nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 4, tr.33 Duy Minh, Ngành ngân hàng năm 2010 10 kiện ngành ngân hàng năm 2011, xem ngày 20/03/2013, www.baocongthuong.vn Duy Minh, Tỷ lệ nợ xấu, xem ngày 20/03/2013, www.baocongthuong.vn 10 Thanh Hà, NHNN đạo TCTD xử lý rủi ro, xem ngày 28/03/2013, www.nganhangnhanuoc.vn 11 Quỳnh Trang, Tiên phong mặt trận nơng nghiệp nơng thơn, xem ngày 19/03/2013, www.thoibaonganhang.vn 12 S.Rose Perter 2001 Quản trị Ngân hàng thương mại NXB Tài SVTH: Nguyễn Thị Ly Ly - Lớp: K43 Marketing
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Điện Bàn tỉnh Quảng Nam, Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Điện Bàn tỉnh Quảng Nam, Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Điện Bàn tỉnh Quảng Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay