Quan hệ lợi ích kinh tế giữa hộ nông dân và doanh nghiệp ngành cà phê ở huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk

82 252 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 10:14

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ tế H uế in h KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ng Đ ại họ cK QUAN HÃÛ LÅÜI ÊCH KINH TÃÚ GIÆÎA HÄÜ NÄNG DÁN VAÌ DOANH NGHIÃÛP NGAÌNH CAÌ PHÃ HUYÃÛN CÆ M’GAR, TÈNH ÂÀK LÀK Sinh viên thực hiên: Th.S Nguyễn Hữu Lợi Nguyễn Thị Thu Sương Tr ườ Giáo Viên Hướng Dẫn: Lớp: K44KTCT Niên Khóa: 2010 - 2014 Huế, 2014 Lời Cảm Ơn uế Trong trình nghiên cứuvà hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, nhận tế H đư ợc nhiều động ên, giúpvi đỡ quýbáu Trư ớc hết, xin trân trọng ày tỏ bòng l biết ơn sâu sắc đến thầy giáo hướng d – Thạc sỹ Nguyễn Hữu giảng Lợi, ên vi khoa Kinh tế trị ã tận đ ình t dành nhiều h thời gian, công sức trực tiếp hướng dẫn ìnhsuốt xây dựng qua tràvhoàn in thành khóa luậntốt nghiệp cK Tôi xin cám ơn Ban giám hiệu trường Đại học - ĐH Kinh Huế, Tế Khoa kinh tế trị ùngc toàn thể thầy cô giáo ã tạo đ điều kiện ên cón thể họ hoàn thành khóa luận tốt nghiệp ày n Xin chân thành cảm ơnòng ph Nông nghiệpàvphát triển nông thôn huyện Cư Đ ại M’gar, tỉnh Đăk Lăkãđtạo điều kiện cho thực tập tận cơình quan t giúpv đỡ suốt ình tr thực tập để àn thành ho khóa luận ng Tuy nổ lực nhiều kiến thờithức gianònvc hạn chế ên nkhóa luận tốt nghiệp không tránh khỏi nhữngKính thiếu mong sót.quý thầy cô giáoàvmọi Tr ườ ngư ời quan tâm đóng góp ý kiến khóa cho luận tốt nghiệp đư ợc ho àn thiện Mộtlầnnữ a, xin chân thành cảm ơn! Đăk Lăk, tháng năm 2014 Sinh viên thực ện hi Nguyễn Thị Thu Sương DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt 4C Nghĩa Common Code for the Coffee Community ACP Agriculture Compete Project BHXH Bảo hiểm xã hội BVTV Bảo vệ thực vật GDP Gross Domestic Product h Tổng sản phẩm nội địa tế H Dự án cạnh tranh nông nghiệp Lợi ích kinh tế MTV Một thành viên NN&PTNT Nông nghiệp phát triển nông thôn QHLIKT Quan hệ lợi ích kinh tế SXKD Sản xuất kinh doanh họ cK in LIKT TNHH UTZ CERTIFIED Trách nhiệm hữu hạn Bộ nguyên tắc tiêu chuẩn toàn cầu trách ườ ng Đ ại nhiệm sản xuất kinh doanh nông sản Tr uế Bộ nguyên tắc chung cho cộng đồng cà phê MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 uế Tình hình nghiên cứu đề tài .2 Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu đề tài .3 tế H Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 Phương pháp nghiên cứu .4 Đóng góp đề tài h Kết cấu đề tài .5 in NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .6 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUAN HỆ LỢI ÍCH cK KINH TẾ GIỮA HỘ NÔNG DÂN VÀ DOANH NGHIỆP NGÀNH CÀ PHÊ 1.1 Bản chất đặc điểm lợi ích kinh tế họ 1.1.1 Lợi ích kinh tế, quan hệ lợi ích kinh tế 1.1.2 Quan hệ lợi ích kinh tế hộ nông dân doanh nghiệp ngành cà phê .8 1.1.3 Đặc điểm quan hệ lợi ích kinh tế hộ nông dân doanh nghiệp ngành Đ ại cà phê .10 1.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến quan hệ lợi ích kinh tế hộ nông dân doanh nghiệp ngành cà phê 13 ng 1.2.1 Trình độ phát triển kinh tế 13 1.2.2 Sự phát triển thị trường 14 ườ 1.2.3 Hệ thống pháp luật .14 1.2.4 Tập quán văn hóa .15 Tr 1.3 Kinh nghiệm giải mối quan hệ lợi ích kinh tế hộ nông dân doanh nghiệp số ngành sản xuất nông sản số địa phương Việt Nam 15 1.3.1 Kinh nghiệm tỉnh Lâm Đồng giải mối quan hệ lợi ích kinh tế hộ nông dân doanh nghiệp ngành cà phê .15 1.3.2 Kinh nghiệm “Cánh đồng mẫu lớn” nông dân trồng lúa doanh nghiệp tỉnh miền Tây Nam Bộ 17 1.3.3 Bài học kinh nghiệm cho giải quan hệ lợi ích kinh tế hộ nông dân doanh nghiệp ngành cà phê huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk .18 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUAN HỆ LỢI ÍCH KINH TẾ GIỮA HỘ NÔNG DÂN VÀ DOANH NGHIỆP NGÀNH CÀ PHÊ Ở HUYỆN CƯ M’GAR, TỈNH uế ĐĂK LĂK 20 2.1 Tổng quan huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk .20 tế H 2.1.1 Vị trí địa lý 20 2.1.2 Về tự nhiên 20 2.1.3 Về kinh tế 22 2.1.4 Về xã hội 23 in h 2.2 Thực trạng quan hệ lợi ích kinh tế hộ nông dân doanh nghiệp ngành cà phê huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk .24 cK 2.2.1 Các chủ thể kinh tế ngành cà phê huyện Cư M’gar 24 2.2.2 Lợi ích kinh tế 29 2.2.3 Các phương thức biểu quan hệ lợi ích kinh tế hộ nông dân doanh họ nghiệp cà phê 30 2.2.4 Về việc thực quan hệ lợi ích kinh tế hộ nông dân doanh nghiệp Đ ại ngành cà phê qua thương lái, trung gian không chuyên kinh doanh cà phê .40 2.3 Đánh giá mối quan hệ lợi ích kinh tế hộ nông dân doanh nghiệp ngành cà phê huyện Cư M’gar 41 ng 2.3.1 Thành tựu 41 2.3.2 Hạn chế 43 ườ 2.3.3 Nguyên nhân thành tựu hạn chế 45 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM BẢO ĐẢM HÀI Tr HÒA QUAN HỆ LỢI ÍCH KINH TẾ GIỮA HỘ NÔNG DÂN VÀ DOANH NGHIỆP NGÀNH CÀ PHÊ Ở HUYỆN CƯ M’GAR, TỈNH ĐĂK LĂK 50 3.1 Phương hướng phát triển quan hệ lợi ích kinh tế hộ nông dân doanh nghiệp ngành cà phê 50 3.1.1 Mục tiêu phát triển huyện Cư M’gar 50 3.1.2 Những phương hướng cụ thể .50 3.2 Giải pháp đảm bảo hài hòa quan hệ lợi ích kinh tế hộ nông dân doanh nghiệp ngành cà phê 53 3.2.1 Tăng cường gắn kết hộ nông dân doanh nghiệp ngành cà phê 53 3.2.2 Đối với chủ thể doanh nghiệp ngành cà phê 54 uế 3.2.3 Đối với chủ thể hộ nông dân ngành cà phê .56 3.2.4 Hỗ trợ phủ, quyền tỉnh nhằm phát triển quan hệ lợi ích kinh tế tế H hộ nông dân doanh nghiệp ngành cà phê 60 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 64 Kết luận 64 Kiến nghị 65 in h 2.1 Đối với tỉnh Đăk Lăk 65 2.2 Đối với huyện Cư M’gar 65 cK 2.3 Đối với hộ nông dân .65 Tr ườ ng Đ ại họ 2.4 Đối với doanh nghiệp ngành cà phê .66 DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Các doanh nghiệp cà phê nhà nước địa bàn huyện Cư M’gar .25 uế Bảng 2.2: Các loại hình sản xuất kinh doanh địa bàn huyện CưM’gar 26 Bảng 2.3: Kết SXKD công ty cà phê EaTul từ năm 2009-2012 36 tế H Bảng 2.4: Phương thức bán cà phê số hộ nông dân Cư M’gar 40 Bảng 2.5: Tình hình thu nhập từ sản xuất cà phê nông hộ .42 Bảng 2.6: Chi tiết chi phí sản xuất cà phê nông dân 45 h Bảng 2.7: Tổng hợp số liệu huấn luyện đào tạo, thông tin tuyên truyền 47 Tr ườ ng Đ ại họ cK in Bảng 2.8: Tình hình lao động trình độ học vấn nông hộ 49 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Trang Biểu đồ 2.1: Tổng doanh thu công ty cà phê EaTul giai đoạn 2009-2012 .36 uế Biểu đồ 2.2: Tỷ lệ phương thức bán cà phê số hộ nông dân Cư M’gar 41 Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H Biểu đồ 2.3: Tình hình thu nhập từ sản xuất cà phê cá nhân hộ điều tra 42 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày nay, với phát triển mặt người kéo theo đời sống uế người nâng cao, nhu cầu mặt hàng thỏa mãn sống quan tâm Trong năm qua, cà phê giữ vai trò số mặt hàng tế H trọng yếu kinh tế dần khẳng định chỗ đứng thị thường nước giới Nó không đáp ứng nhu cầu người mà nguồn thu nhập quan trọng nhiều hộ gia đình vùng Tây Nguyên h Huyện Cư M’gar có diện tích tự nhiên 82.443 với 70% đất đỏ bazan, in đất nông nghiệp 61.493 Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển loại công nghiệp có giá trị kinh tế cao, cà phê Trước năm 1975, có đồn điền cà phê với cK diện tích 100 ha; sau giải phóng hình thành số nông trường cà phê với diện tích vài trăm ha; từ năm 1990, người dân tự ươm giống bắt đầu trồng đại trà cà phê, đến năm họ 2009 toàn huyện Cư M’gar có 34.081 cà phê, chủ lực, sản phẩm chủ yếu, chiếm 70% giá trị từ sản xuất nông nghiệp, tác động lớn đến phát triển kinh tế xã hội hàng năm huyện Đ ại Tuy nhiên, việc sản xuất, kinh doanh tiêu thụ cà phê huyện Cư M’gar huyện Đăk Lăk gặp nhiều vấn đề khó khăn, cản trở đòi hỏi phải sớm giải Ngoài vấn đề chất lượng hiệu sản xuất quan tâm từ lâu ng xuất nhiều bất cập mới, ý vấn đề kinh doanh, tiêu thụ Đó tượng doanh nghiệp kinh doanh, xuất cà phê khó khăn thu ườ gom hàng nông dân găm hàng chờ tăng giá, thờ trước nhu cầu bán hàng nông dân Nông dân nhiều điêu đứng biến động giá cả, thua lỗ nặng giá cà Tr phê tụt giảm; Sự cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp nước doanh nghiệp nước việc thu mua cà phê diễn phức tạp, tranh mua tranh bán khó kiểm soát Nổi bật năm qua vấn đề kí gửi cà phê vào kho đại lý hay doanh nghiệp phát sinh nhiều hệ lụy liên quan đến pháp lý, đến đạo đức kinh doanh… dẫn đến nhiều người bị thiệt hại tài sản, nhiều trường hợp trắng tay, vườn nông dân bị phát mại khả trả nợ vay ngân hàng… Vì vậy, việc nghiên cứu mối quan hệ lợi ích kinh tế hộ nông dân doanh nghiệp ngành cà phê huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk để đánh giá thực trạng từ giải tốt mối quan hệ lợi ích chủ thể sản xuất, kinh doanh cà phê doanh nghiệp hộ nông dân trồng cà phê Từ đó, đề xuất giải uế pháp nhằm đảm bảo hài hòa quan hệ lợi ích kinh tế thúc đẩy trình phát triển địa phương, bước ổn định nâng cao thu nhập cho người nông dân, góp phần tế H đẩy nhanh trình phát triển kinh tế - xã hội huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk Xuất phát từ thực tiễn chọn đề tài “Quan hệ lợi ích kinh tế hộ nông dân doanh nghiệp ngành cà phê huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk” để làm nội dung nghiên cứu đề tài khóa luận tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Kinh tế in h Chính trị Tình hình nghiên cứu đề tài đề cập đến như: cK Về quan hệ lợi ích ngành cà phê có nhiều công trình nghiên cứu, viết - “Tác động hội nhập kinh tế quốc tế đến sản xuất, chế biến tiêu thụ số họ nông sản Việt Nam: qua nghiên cứu chè, cà phê, điều” Nguyễn Xuân Trình - NXB Lý luận Chính trị Hà Nội, 2006; Tài liệu phân tích mối quan hệ biến động giá cà phê Đ ại giới với giá sản xuất tiêu thụ cà phê Việt Nam; Ảnh hưởng hội nhập kinh tế quốc tế đến tác nhân tham gia sản xuất, chế biến, tiêu thụ cà phê - Báo cáo khoa học: “Đánh giá hiệu ngành sản xuất cà phê ảnh ng hưởng tới phát triển bền vững tỉnh Đăk Lăk” Bùi Quang Bình - Đại học kinh tế Đà Nẵng, năm 2007; So sánh hiệu sản xuất cà phê với trồng ườ khác Tác giả nêu bật khó khăn mà ngành sản xuất cà phê ảnh hưởng tới phát triển bền vững tỉnh trình độ khoa học kỹ thuật hạn chế nên trình sản xuất Tr chế biến suất thấp, chất lượng chưa cao ảnh hưởng đến môi trường, thu nhập nông dân trồng cà phê thấp chưa ổn định… - Báo cáo khoa học :“Nghiên cứu tiến trình đổi tổ chức quản lý doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước địa bàn Đăk Lăk theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa” Nguyễn Văn Thường - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, năm 2009; Báo cáo trình bày vai trò doanh nghiệp nông nghiệp, đặc điểm có ảnh hưởng đến Để chuyển giao tiến kỹ thuật cho nông dân trồng cà phê, hệ thống khuyến nông trọng công tác tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật theo nhu cầu bà nông dân Phương pháp tập huấn có tham gia học viên bà nông dân, học viên tham gia tích cực trình dạy học, lớp học xem nơi trao đổi kinh hình để hỗ trợ góp phần nâng cao hiệu công tác tập huấn uế nghiệm thảo luận chuyên sâu Ngoài sử dụng máy vi tính, máy chiếu băng tế H Những nội dung quan trọng kiến thức kinh doanh pháp lý thương mại mà nông dân trồng cà phê cần bồi dưỡng là: kỹ thành lập hợp đồng kinh tế cho chặt chẽ, quy định, điều khoản đưa phù hợp với thỏa thuận đảm bảo lợi ích cho hai bên có hình thức xử lý cụ thể vi phạm in h hợp đồng hay có tranh chấp, xung đột xảy ra; Các hình thức cạnh tranh thị trường biểu cạnh tranh nông dân cần nắm rõ để xác định cK vị thị trường cà phê, tránh thiệt hại cho nắm hình thức cạnh tranh thu mua cà phê doanh nghiệp nước doanh nghiệp có vốn đầu tư nước họ Mặt khác, nông dân cần nắm thông tin thị trường cà phê nước giới bao gồm thông tin giá cả, sản lượng, thông tin kỹ thuật… để có kế Đ ại hoạch sản xuất bán cà phê phù hợp đem lại lợi nhuận cao cho Ngoài ra, việc tìm hiểu thông tin pháp lý thương mại quy định thực hợp đồng kinh tế, xử lý vi phạm hợp đồng kinh tế, vay nợ, cầm cố, ng đặt cọc… giúp nông bảo vệ lợi ích cho không bị thiệt thòi có tranh chấp, xung đột xảy mối QHLIKT với doanh nghiệp ườ 3.2.4 Hỗ trợ phủ, quyền tỉnh nhằm phát triển quan hệ lợi ích kinh tế hộ nông dân doanh nghiệp ngành cà phê Tr 3.2.4.1 Các chủ trương, sách phủ Chính phủ thông qua ngân hàng nhà nước để có sách hỗ trợ nguồn vốn kịp thời cho tổ chức tín dụng thông qua việc sử dụng sách tiền tệ Sản xuất kinh doanh cà phê cần lượng vốn lớn chi phí đầu tư ban đầu lớn, thời gian kiến thiết dài, cần nhiều phân bón, nhân công vật tư khác Vì vậy, việc có sách cho vay vốn với số lượng, lãi suất thời hạn hợp lý thúc đẩy phát triển sản 60 xuất kinh doanh cà phê hộ dân Quy luật mùa vụ cà phê nhân tố định hiệu sử dụng vốn người dân Ngân hàng nên xác định thời hạn cho vay linh hoạt cho nông dân sản xuất cà phê vào cuối vụ năm hay đầu vụ mùa thời gian hộ sản xuất thường thiếu hụt vốn, đồng thời giá cà phê vào vụ thu giá uế thấp, bà phải trữ hàng chờ giá cao bán Ngân hàng nên thực sách lưu vụ Hộ sản xuất cà phê sau chu kỳ sản xuất cần trả lãi nợ cũ có tế H thể tiếp tục đầu tư cho chu kỳ sau mà không cần làm lại thủ tục từ đầu Bên cạnh đó, phải có sách lãi suất linh hoạt cải tiến qui định thủ tục cho vay theo hướng đơn giản, dễ hiểu phù hợp với trình độ hộ nông dân Khuyến khích bảo trợ sản xuất cà phê: in h Khuyến khích, hỗ trợ tài cho người trồng cà phê để họ có đủ vốn đầu tư vào sản xuất Ở vùng không thuộc quy hoạch, không đủ điều kiện đất đai, cK nguồn nước phải chuyển sang trồng loại trồng khác, vật nuôi khác Muốn Nhà nước cần có biện pháp hỗ trợ thích hợp như: Cho vay ưu đãi, phối hợp với doanh nghiệp hỗ trợ giống, vật tư, thị trường tiêu thụ, đảm bảo ổn định đầu họ để người trồng cà phê yên tâm chuyển đổi Triển khai chương trình thu mua tạm trữ tốt để người hưởng lợi nông dân Đ ại Thực bảo hiểm nông nghiệp theo tinh thần Nghị định 41/2010/NĐ-CP Chính phủ, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, quan ban ngành ng cần có chế sách hợp lý, đồng để hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp sản xuất xuất cà phê Đồng thời, cần có dự báo, định hướng cho người dân ườ giá thị trường tiêu thụ… khoanh vùng vùng kinh tế trọng điểm phát triển cà phê để hạn chế tối đa rủi ro sản xuất kinh doanh Tr Trên sở quy hoạch vùng trồng cà phê chuyên canh, Nhà nước cần đẩy nhanh tốc độ hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân, tạo điều kiện cho hộ nông dân vay vốn với mức vốn vay hợp lý đảm bảo nhu cầu sản xuất, đồng thời tổ chức tín dụng thực tốt quy trình cấp, quản lý khai thác nguồn vốn tín dụng 61 3.2.4.2 Các chủ trương, sách quyền địa phương Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar cần sớm ban hành quy hoạch vùng trồng cà phê, kiên chuyển đổi diện tích không phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội, cần tránh việc phát triển tràn lan tự phát, manh mún, kiên định mục tiêu phát triển uế nông nghiệp nông thôn tỉnh Tây Nguyên theo phát triển vùng nông nông nghiệp chuyên canh xuất khẩu, có cấu kinh tế nông nghiệp đa dạng, từ có sách tế H đầu tư cụ thể cho vùng đảm bảo nâng cao hiệu sản xuất cho hộ nông dân - Các ngành, cấp tỉnh cần tăng cường công tác quản lý nhà nước doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh, đặc biệt lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; có phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ để đảm bảo cho công tác quản lý doanh in h nghiệp đạt hiệu cao; Chấn chỉnh tổ chức, cá nhân có hành vi sách nhiễu, gây phiền hà, cản trở hoạt động kinh doanh pháp luật doanh nghiệp Tổ chức đối cK thoại quyền địa phương doanh nghiệp nhằm trao đổi thông tin, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa - Xây dựng kiện toàn chế hợp lý để hội doanh nghiệp, người sản họ xuất có tiếng nói thiết thực góp phần giúp quan chức thực thi tốt công tác quản lý, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, đóng góp vào trình hoạch định sách Đ ại phát triển kinh tế - xã hội - Hoàn chỉnh quy hoạch huyện địa phương thuộc huyện, xây dựng danh mục xúc tiến đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp địa phương đầu tư ng địa bàn, nhanh chong phát triển nhiều ngành nghề - Có sách khuyến khích doanh nghiệp đổi công nghệ mở rộng ườ quy mô sản xuất, kinh doanh có hiệu Ngoài ra, UBND huyện, xã cần phối hợp với tổ chức tín dụng triển khai Tr hoạt động tín dụng gắn liền với dự án, chương trình kinh tế phát triển kinh tế địa phương, gắn cấp tín dụng với với công tác khuyến nông, chuyển giao kĩ thuật Đối với ngân hàng: Quy luật mùa vụ cà phê nhân tố định hiệu sử dụng vốn người dân Ngân hàng nên xác định thời hạn cho vay linh hoạt cho nông dân sản xuất cà phê vào cuối vụ năm hay đầu vụ mùa thời gian 62 hộ sản xuất thường thiếu hụt vốn, đồng thời giá cà phê vào vụ thu giá thấp, bà phải trữ hàng chờ giá cao bán Ngân hàng nên thực sách lưu vụ Hộ sản xuất cà phê sau chu kỳ sản xuất cần trả lãi nợ cũ tiếp tục đầu tư cho chu kỳ sau mà không cần uế làm lại thủ tục từ đầu Mở rộng sách cho vay qua tổ 3.2.4.3 Thành lập quỹ bảo hiểm cà phê tế H Quỹ Bảo hiểm cà phê thành lập từ nguồn thu doanh nghiệp kinh doanh, chế biến, xuất cà phê tính theo khối lượng xuất khẩu, mức cụ thể tính sở hiệu sản xuất kinh doanh Khi doanh nghiệp xuất phải đóng vào khoản để lập quỹ để phát triển ngành cà phê bền vững Quỹ dùng in h để tái đầu tư cho nông dân, đầu tư giống, xúc tiến thương mại, tìm hiểu thị trường Đó đầu tư để phục vụ cho sản xuất cà phê huyện cK Ngoài ra, nên thực việc mua bảo hiểm cho diện tích trồng cà phê thu hoạch để nông hộ nhận bồi thường có biến động bất.thường thời tiết hay thiên tai Nhưng biện pháp đòi hỏi phải giải số khó khăn lấy họ đâu tiền nộp bảo hiểm thiếu vốn cho sản xuất, công ty bảo hiểm cung cấp dịch vụ yêu cầu công ty bảo hiểm đặt liệu người sản xuất cà Đ ại phê đảm bảo không Ở đây, hỗ trợ quyền việc cho vay ưu đãi đóng bảo hiểm kênh Chính quyền tác động để ngân hàng mà người dân say chấp vay vốn theo cam kết, tức dùng ng cà phê nguồn vốn để vừa chấp vừa nộp bảo hiểm Những điều kiện mà công ty bảo hiểm thường đưa tiêu chuẩn ườ kỹ thuật trình sản xuất thâm canh thường chặt chẽ Nhưng trình sản xuất địa phương thực theo đường sớm phải thực Tr điều kiện tiêu chuẩn có ích Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn dịch vụ bảo hiểm cà phê cần thiết triển khai Ngoài ra, lâu dài phải đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho loại hình dịch vụ bảo hiểm cà phê với kinh nghiệm, đạo đức tốt 63 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận uế Qua nghiên cứu đề tài “ Quan hệ lợi ích kinh tế hộ nông dân doanh nghiệp ngành cà phê huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk” rút đề tài nghiên cứu: tế H Thứ nhất, phân tích mối quan hệ lợi ích kinh tế hộ nông dân doanh nghiệp ngành cà phê thông qua hợp đồng kinh tế hợp đồng mua bán, hợp đồng ký gửi, hợp đồng hỗ trợ… phân tích trạng mua bán h trao tay trực tiếp không hợp đồng phổ biến Cư M’gar đánh in giá mối quan hệ hộ nông dân với thương lái, đại lý nhiều bất cập, rủi ro cho hộ nông dân, doanh nghiệp chưa thật liên kết bền vững với cK hộ nông dân Thứ hai, phân tích thành tựu định việc bảo đảm hài hòa họ quan hệ lợi ích hộ nông dân doanh nghiệp ngành cà phê hỗ trợ cho hộ nông dân yếu tố đầu vào giúp nâng cao suất, chất lượng cà phê Những sách nhà nước quyền địa phương có nhiều tác động tích cực đến Đ ại mối quan hệ này, góp phần làm tăng giá trị cho hộ nông dân doanh nghiệp chuỗi giá trị ngành sản xuất cà phê Thứ ba, sở phân tích, đánh giá thực trạng QHLIKT hộ nông dân ng doanh nghiệp ngành cà phê huyện Cư M’gar, đề tài đưa số phương hướng giải pháp nhằm đảm bảo hài hòa QHLIKT hộ nông dân doanh ườ nghiệp ngành cà phê thời gian tới cách: doanh nghiệp phải chủ động, có trách nhiệm để gắn kết với hộ nông dân, hộ nông dân phải hợp tác với doanh nghiệp, Tr phủ quyền địa phương thông qua sách để hỗ trợ mối quan hệ thêm gắn bó bền vững Như vậy, LIKT chủ thể đảm bảo, hộ nông dân chịu nhiều thiệt thòi động lực thúc đẩy ngành cà phê huyện Cư M’gar phát triển bền vững 64 Kiến nghị 2.1 Đối với tỉnh Đăk Lăk - Ban hành sách hỗ trợ cho sản xuất cà phê - Tăng cường giám sát công tác đạo, tổ chức thực việc hoạt động uế trung tâm khí tượng thủy văn, dự báo thời tiết suất có khả chống chịu với sâu bệnh, thời tiết 2.2 Đối với huyện Cư M’gar tế H - Thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học để tạo giống có - Tạo điều kiện cho người sản xuất công tác vay vốn ví dụ như: số lượng h vốn vay lớn, dài hạn, thủ tục nhanh gọn… để người dân chuyên tâm vào đầu tư thâm in canh cho cà phê có suất cao - Bảo đảm an ninh khu vực trồng cà phê tránh trường hợp trộm, gây cK tâm lý thiệt hại cho người sản xuất nhằm khắc phục hậu việc hái xanh - Nâng cấp sở hạ tầng thủy lợi, giao thông, điện… để phục vụ cho họ hoạt động sản xuất thuận tiện có hiệu - Đẩy mạnh công tác khuyến nông xã Thường xuyên mở lớp tập huấn Đ ại tận thôn, buôn cho người dân tham gia nhiều hơn, hướng dẫn người dân sử dụng công nghệ kỹ thuật đại, chăm sóc bảo vệ trồng 2.3 Đối với hộ nông dân - Nâng cao trình độ, kỹ thuật canh tác cà phê việc tham gia buổi, lớp ng tập huấn áp dụng qui trình, công nghệ, kỹ thuật sản phẩm cà phê có ườ chất lượng mà giảm chi phí - Trang bị, đầu tư công cụ tiên tiến, sử dụng giống có suất khả Tr chống chịu thời tiết, sâu bệnh thay cho giống cũ - Phát huy khả vốn có tinh thần học hỏi, trao đổi kinh nghiệm cho hộ sản xuất khác để tăng kinh nghệm việc sản xuất - Biết kết hợp yếu tố sản xuất cách hợp lý để nâng cao hiệu sản xuất từ giảm chi phí, tăng thu nhập 65 2.4 Đối với doanh nghiệp ngành cà phê - Đổi phương án kinh doanh theo hướng gắn kết chặt chẽ với nông dân, nhằm đảm bảo nguồn hàng cung ứng ổn định chất lượng Đưa sách nhằm liên kết chặt chẽ với nông dân uế - Doanh nghiệp phải có sách cụ thể để hỗ trợ cho nông dân yếu tố đầu vào vốn, kỹ thuật, phân bón, tưới tiêu… thực thu mua cà phê cho tế H nông dân theo giá thị trường - Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn cho cán bộ, nhân viên doanh nghiệp quan hệ kinh tế với hộ nông dân ngành cà phê - Hoàn thiện cải cách thủ tục hành sách, tạo môi trường Tr ườ ng Đ ại họ cK in h thông thoáng, bình đẳng, công khai cho doanh nghiệp phát triển 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục Đào tạo (2008), Giáo trình kinh tế trị Mác – Lênin, NXB Chính trị quốc gia uế Bùi Quang Bình (2007), Đánh giá hiệu ngành sản xuất cà phê ảnh hưởng tới phát triển bền vững tỉnh Đăk Lăk, Đại học kinh tế tế H Đà Nẵng Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Pôk (2012), Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2010 Công ty TNHH thành viên cà phê EaTul (2012), Báo cáo tình hình sản in h xuất kinh doanh năm 2009-2012 Chi cục thống kê huyện Cư M’gar, Niên giám thống kê huyện Cư M’gar cK năm 2012 Phạm Quốc Duy (2012), Phát triển sản xuất cà phê theo hướng bền vững huyện CưM’gar, tỉnh Đăk Lăk, Luận văn thạc sĩ kinh tế, trường Đại học Nông nghiệp họ Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần Đ ại thứ IV, NXB Chính trị quốc gia Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, NXB Chính trị quốc gia ng Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, NXB Chính trị quốc gia ườ 10 Đặng Quang Định (2010), Quan hệ lợi ích kinh tế công nhân, nông dân trí thức Việt Nam nay, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Tr 11 C.Mác Ph.Ăngghen (1992), Toàn tập, tập 18, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội 12 Ngô Tuấn Nghĩa (2011), Bảo đảm quan hệ lợi ích hài hòa sở hữu trí tuệ hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 13 Lê Văn Phong (2010), Quan hệ kinh tế chủ sản xuất nguyên liệu với doanh nghiệp chế biến giấy, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Học viện Chính trị - Hành Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 14 Trần Đức Phương (2011), Quan hệ lợi ích kinh tế người lao động uế người sử dụng lao động công ty TNHH tư nhân TP Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Học viện Chính trị - Hành Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội nhập phát triển, Nxb Lao động xã hội, Hà Nội tế H 15 Hiệp hội cà phê - ca cao Việt Nam (2007), Cà phê Việt Nam đường hội 16 Huyện ủy CưM’Gar (2011), Chương trình phát triển cà phê theo hướng bền Các trang web: 17 http://baodaklak.vn Tr ườ ng Đ ại họ cK 18 http://cumgar.daklak.gov.vn/ in h vững giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ tế H HUYỆN CƯM’GAR, TỈNH ĐẮK LẮK uế PHIẾU KHẢO SÁT HỘ NÔNG DÂN NGÀNH CÀ PHÊ Ở Xin chào ông ( bà), Nguyễn Thị Thu Sương, sinh viên lớp K44KTCT, trường đại học Kinh Tế Huế Hiện nay, thực đề tài nghiên cứu: “Quan hệ lợi ích kinh h tế hộ nông dân doanh nghiệp ngành cà phê huyện CưM’gar, tỉnh Đắk Lắk” in Xin quý ông (bà) dành thời gian để trả lời phiếu khảo sát Tôi xin cam kết thông tin sử dụng cho mục đích nghiên cK cứu học tập Kính mong quý ông (bà) giúp đỡ để hoàn thành tốt đề tài nghiên cứu họ I Thông tin chung nông hộ Họ tên: Giới tính: Đ ại Địa chỉ: Nghề nghiệp: Số nhân khẩu: ng Số lao động ngành cà phê: Trình độ văn hóa: ườ  Tiểu học Tr  Trung học sở  Trung học phổ thông Trình độ chuyên môn kỹ thuật:  Cao đẳng/ Đại học  Trung học chuyên nghiệp  Sơ cấp công nhân kỹ thuật  Không có trình độ chuyên môn II Nội dung Câu 1: Thu nhập bình quân/ tháng ông ( bà ) bao nhiêu?  Dưới triệu đồng  Từ triệu đồng đến triệu đồng uế  Từ triệu đồng đến triệu đồng  Trên triệu đồng tế H Câu 2: Xin ông (bà) cho biết ông (bà) có lao động ngành cà phê ?  Có  Không Câu 3: Ông (bà) có năm kinh nghiệm ngành cà phê? h  Dưới năm in  Từ đến năm  Từ đến năm cK  Trên năm Câu 4: Diện tích cà phê ông (bà) bao nhiêu?  Từ 3ha đến 5ha họ  Dưới 1ha  Từ 1ha đến 3ha  Trên 5ha Câu 5: Năng suất nhân/ ông (bà) là:    Đ ại   Khác: ng Câu 6: Thu nhập từ sản xuất cà phê bình quân/ tháng ông (bà) bao nhiêu?  Dưới triệu đồng ườ  Từ 1triệu đồng đến triệu đồng Tr  Từ triệu đồng đến triệu đồng  Trên triệu đồng Câu 7: Xin ông (bà) cho biết phương thức bán sản phẩm ông (bà) là?  Tại nhà  Kí gửi  Đại lý  Khác: Câu 8: Ông (bà) có nhu cầu tiếp cận thông tin ngành cà phê?  Giá  Sản xuất, thị trường cà phê giới  Dự báo thị trường  Sản xuất, thị trường cà phê nước  Thông tin kỹ thuật  Khác uế Câu 9: Tiếp cận thông tin ngành cà phê từ:  Ti vi/ báo đài tế H  Công ty  Người mua/ đại lý  Nông hộ khác h câu 10: Ông (bà) có vay vốn không?  Không  Ngân hàng  Tư nhân cK Câu 11: Ông (bà) vay vốn từ đâu? in  Có họ  Khác: Câu 12: Hiện ông ( bà) gặp khó khăn vấn đề gì?  Vốn Đ ại  Kỹ thuật  Thị trường  Lao động Câu 13: Ý kiến ông ( bà) việc đảm bảo hài hòa quan hệ lợi ích kinh tế hộ nông dân doanh nghiệp ngành cà phê? ng ườ Tr Xin trân trọng cám ơn! ĐẶC TRƯNG MẪU KHẢO SÁT Trình độ học vấn Chuyên môn kỹ thuật Nam 125 Nữ 25 Tiểu học 68 Trung học sở 50 Trung học phổ thông 32 Tỷ lệ (%) 45,33 33,33 21,34 tế H Giới tính SL uế Tiêu chí Cao đẳng/ đại học 5,33 0,67 20 13,33 121 80,67 14 9,33 Từ trđồng đến trđồng 97 64,67 Từ trđồng đến trđồng 36 24,00 Trên trđồng 2,00 Dưới 1ha 50 33,33 Từ 1ha đến 3ha 89 59,33 Từ 3ha đến 5ha 10 6,67 Trên 5ha 0,67 Các phương thức bán Tại nhà 19 12,67 sản phẩm hộ gia đình Kí gửi 35 23,33 Đại lý 96 64 TH chuyên nghiệp h Sơ cấp CN kỹ thuật Dưới trđồng Tr ườ ng Đ ại Diện tích cà phê họ cK Mức thu nhập cá nhân in Không có trình độ chuyên môn Khác PHỤ LỤC THỊ TRƯỜNG CHỦ CHỐT XUẤT KHẨU CÀ PHÊ THÔ CỦA VIỆT NAM, NỮA ĐẦU NIÊN VỤ 2009/2010 VÀ NIÊN VỤ 2010/2011 2009/2010 2010/2011 niên vụ 2010/11 (T10/2009– (T10/2010– so với niên vụ T3/2010) T3/2011) 2009/10 Khối lượng Khối Giá trị lượng (nghìn (nghìn (nghìn tấn) USD) tấn) uế % thay đổi tế H Thị trường xuất Niên vụ Giá trị (nghìn Khối lượng Giá trị h STT Niên vụ in USD) 74 116.455 97 208.803 31% 79% Đức 81 116.008 74 151.440 -9% 31% Bỉ 25 34.428 74 143.267 196% 316% Ý 34 47.265 57 109.283 68% 131% 34 46.077 họ 42 81.150 24% 76% 12.938 25 48.803 178% 277% Nhật Bản 25 38.935 22 51.133 -12% 31% Hàn Quốc 15 20.977 18 32.699 20% 56% Singapore 4.254 16 30.472 433% 616% 10 Thuỵ Sĩ ng 18 23.245 15 30.475 -17% 31% 11 Vương Quốc Anh 19 24.640 15 30.955 -21% 26% ườ cK Hoa Kỳ 12 Nga 15 19.620 14 25.925 -7% 32% 13 Trung Quốc 12.496 13 23.968 44% 92% 12 16.899 13 24.643 8% 46% 15 Pháp 9.633 12 22.395 71% 132% 16 Nước khác 135 181.531 94 178.772 -30% -2% Tổng cộng 515 725.401 601 1.194.183 17% 65% Tây Ban Nha Đ ại Hà Lan Tr 14 Algeria Nguồn: Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam, Tổng cục Hải quan Việt Nam PHỤ LỤC Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN CƯ ‘MGAR
- Xem thêm -

Xem thêm: Quan hệ lợi ích kinh tế giữa hộ nông dân và doanh nghiệp ngành cà phê ở huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk, Quan hệ lợi ích kinh tế giữa hộ nông dân và doanh nghiệp ngành cà phê ở huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk, Quan hệ lợi ích kinh tế giữa hộ nông dân và doanh nghiệp ngành cà phê ở huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay