Phát triển nguồn nhân lực ở thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

92 238 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 10:13

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ cK in h tế H uế -  - họ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Đ ại PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở THÀNH PHỐ HUẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Giảng viên hướng dẫn: Trần Văn Q TS Hà Thò Hằng ườ ng Sinh viên thực hiện: Lớp: K44 KTCT Tr Niên khóa: 2010 - 2014 Huế 05/2014 Lời cảm ơn! Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế Để hồn thành đề àit khóa luận àny, ngồi cố gắng nổ v lực thân, tơi giúp đỡ tận ình vàt cổ vũ nhiều người Em xin bày tỏ òng l biết ơn sâu sắc đến q thầy trường Đại học Kinh tế Huế, thầ y tong Khoa Kinh tế Chính trịù dcòn gặp nhiều khó khăn sở vật chất ã tận đ ình t dạy bảo, truyền đạt kiến thức suốt thời gian học tập vừa qua giúp em có tảng kiến thức địnhàn để thành đềàiho t Xin đặc biệt cảm ơn giáo, TS Hà Thị Hằng - người ãđ tậnình t hướng dẫn, góp ý truyền đạt kiến thức cho àn tơi thành ho tốt đềài tnày Cảm ơn cơã đđem lại cho em tảng chuy ên mơn vững đồng thời ln động ên, khuyến vi khích em mặt tinh thần Em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến tập thể cán Sở - Thương Lao động binh Xã hội, bác Hồng Văn Phước (TrườngòngphViệc àm l - an tồn lao động) àv anh Phan Văn Khải ãđ tạo điều kiện thuận lợi, hướng giúpdẫn đỡvem q trình thực tập đơnà vị hồnvthành đềàit Xin chân thành cảm ơn ình tcảm, động ên vi giúp đỡ mặt vật chất tinh thần ginh, đ người thân àv bạn èb suốt thời gian học tập thời gian hồn thành đềàit Tuy có nhiều cố gắng đề àit khơng thể tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Em kính mong q thầy, giáo, bạn sinh ên vàvi người quan tâm đến đềài ttiếp tục giúp đỡ, đóng góp ý kiến để ài đư đề ợct hồn thiện Huế, tháng 05 năm 2014 Sinh viên Trần Văn Q Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hà Thị Hằng MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài uế Tình hình nghiên cứu đề tài Mục đích nhiệm vụ .2 tế H Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 Phương pháp nghiên cứu Đóng góp luận văn h Kết cấu luận văn in Chương 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC cK 1.1 Nguồn nhân lực cần thiết phải phát triển nguồn nhân lực 1.1.1 Các quan niệm nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực 1.1.2 Các tiêu chí đánh giá phát triển nguồn nhân lực họ 1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến q trình phát triển nguồn nhân lực 10 1.1.4 Sự cần thiết phải phát triển nguồn nhân lực 16 Đ ại 1.2 Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực số quốc gia địa phương 18 1.2.1 Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực số quốc gia 18 1.2.2 Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực số thành phố nước 21 ng 1.2.3 Bài học kinh nghiệm rút cho thành phố Huế phát triển nguồn nhân lực 24 Chương 2:THỰC TRẠNG VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở THÀNH ườ PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 26 2.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thành phố Huế ảnh hưởng đến Tr phát triển nguồn nhân lực 26 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 26 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 28 2.1.3 Đặc điểm văn hóa – xã hội 30 2.1.4 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thành phố Huế có ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực 31 SVTH: Trần Văn Q – K44 KTCT Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hà Thị Hằng 2.2 Thực trạng phát triển nguồn nhân lực thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 33 2.2.1 Thực trạng số lượng nguồn nhân lực thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế33 2.2.2 Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 39 2.2.3 Thực trạng hệ thống đào nguồn nhân lực thành phố Huế, tỉnh Thừa uế Thiên Huế 49 2.3 Đánh giá chung phát triển nguồn nhân lực thành phố Huế, tỉnh Thừa tế H Thiên Huế 53 2.3.1 Thành tựu phát triển nguồn nhân lực thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 54 2.3.2 Những hạn chế phát triển nguồn nhân lực thành phố Huế, tỉnh Thừa in h Thiên Huế 55 2.3.3 Ngun nhân hạn chế vấn đề đặt việc phát triển cK nguồn nhân lực thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế .56 Chương 3:GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 59 họ 3.1 Những quan điểm phát triển nguồn nhân lực thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 59 Đ ại 3.2 Những giải pháp chủ yếu để phát triển nguồn nhân lực 62 3.2.1 Đầu tư cho giáo dục đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 62 3.2.2 Gắn đào tạo với sử dụng tốt nguồn nhân lực qua đào tạo .66 ng 3.2.3 Phát triển thị trường sức lao động 67 3.2.4 Nâng cao chất lượng y tế 67 ườ 3.2.5 Xây dựng chiến lược thu hút trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao .69 3.2.6 Nâng cao chất lượng mơi trường làm việc 70 Tr 3.2.7 Huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực71 3.2.8 Mở rộng, tăng cường phối hợp hợp tác để phát triển nhân lực 72 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 73 Danh mục tài liệu tham khảo 76 SVTH: Trần Văn Q – K44 KTCT Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hà Thị Hằng Cơng nghiệp hóa, đại hóa GDP: Tổng sản phẩm quốc nội GNP: Tổng sản phẩm quốc dân NNL: Nguồn lao động KCN: Khu cơng nghiệp KH-CN: Khoa học – cơng nghệ THCS: Trung học sở THPT: Trung học phổ thơng TNLĐ: Tai nạn lao động h in Ủy ban nhân dân Tổ chức thương mại giới Tr ườ ng Đ ại họ WTO: cK UBND: SVTH: Trần Văn Q – K44 KTCT tế H CNH,HĐH: uế DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hà Thị Hằng DANH MỤC HÌNH uế Hình 2.1 Doanh thu du lịch, số lượt khách ngành du lịch thành phố Huế giai đoạn 2010 – 2012 28 tế H Hình 2.2 Giá trị sản xuất hàng cơng nghiệp - tiểu thủ cơng nghiệp thành phố Huế từ năm 2009 – 2012 29 Hình 2.3 Cơ cấu kinh tế thành phố Huế năm 2012 30 Hình 2.4: Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên theo giới tính năm 2012 37 in h Hình 2.5: Biểu đồ cấu trình độ học vấn nguồn nhân lực thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2012 44 cK Hình 2.6: Trình độ chun mơn kĩ thuật nguồn nhân lực thành phố Huế, tỉnh Tr ườ ng Đ ại họ Thừa Thiên Huế năm 2012 46 SVTH: Trần Văn Q – K44 KTCT Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hà Thị Hằng DANH MỤC BẢNG uế Bảng 2.1: Dân số tỷ lệ phát triển dân số theo thời kỳ 2009-2012 35 Bảng 2.2 : Tốc độ tăng nguồn lao động thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế giai tế H đoạn 2009 - 2012 36 Bảng 2.3 : Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên phân theo nhóm tuổi 38 Bảng 2.4: Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên làm việc chia theo lĩnh vực kinh tế 39 Bảng 2.5: Số sở y tế cán y tế 40 in h Bảng 2.6: Tình trạng chiều cao cân nặng 60 lao động điều tra ngẫu nhiên thành phố Huế 42 cK Bảng 2.7 : Trình độ học vấn nguồn lao động thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2012 43 Bảng 2.8: Trình độ chun mơn kĩ thuật nguồn nhân lực thành phố Huế, tỉnh họ Thừa Thiên Huế năm 2012 45 Bảng 2.9: Hệ thống trường lớp, giáo viên phỗ thơng 50 Đ ại Bảng 2.10: Hệ thống giáo dục đại học thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009 - 2012 52 Bảng 2.11: Tỷ lệ lao động qua đào tạo thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế giai Tr ườ ng đoạn 2009 – 2012 .53 SVTH: Trần Văn Q – K44 KTCT Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hà Thị Hằng MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Thực đường lối “Đổi mới” nhằm mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, Đảng Nhà nước Việt Nam ln nhấn mạnh tầm vai trò quan trọng việc phát triển nguồn uế nhân lực số lượng chất lượng Ngày nay, giai đoạn hội nhập kinh tế tế H giới, vấn đề chất lượng lao động ngày quan tâm nhiều trở thành vấn đề chủ yếu cạnh tranh với nước khác Việt Nam sau 25 năm đổi mới, với thành tựu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế ln mức cao ổn định so với nước khu vực giới điều đưa nước ta khỏi nhóm h nước nghèo giới Một ngun nhân dẫn đến thành tựu in nhờ vào quan tâm đầu tư vào người, phát triển nguồn lực cK người – lực lượng sản xuất bản, quan trọng của đất nước để phát triển kinh tế ln ưu tiên số sách Đảng nhà nước ta Là thành phố nằm dãi đất miền Trung, có điều kiện tự nhiên thuận lợi hệ họ sinh thái đa dạng, phong phú để phát triển ngành kinh tế, đặc biệt kinh tế biển như: ni trồng, đánh bắt thủy hải sản, khai thác chế biến hải sản, du lịch biển… Với dân số 346.070 người với 90.971 hộ 27 phường Với nguồn lao động cần cù, chịu khó, có khả Đ ại sáng tạo tốt, năm qua kinh tế thành phố Huế có nhiều bước tiến vững chắc, thu nhập bình qn đầu người 1700 USD/ người Những thành tựu có nhờ nỗ lực khơng ngừng mặt quyền nhân dân quan trọng ng Đảng quyền sớm nhận thấy tầm quan trọng ý nghĩa việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nghiệp phát triển kinh tế - xã hội Hòa ườ chung với nhịp đập chiến lược phát triển nguồn nhân lực tỉnh nước, thời gian qua thành phố Huế ln coi trọng việc đầu tư vào người cách đầu Tr tư vào giáo dục đào tạo, đầu tư vào giáo dục – đào tạo thành phố ln chiếm tỷ lệ cao ngân sách Tuy nhiên mặt lý thuyết thực tế có nhiều sách động đắn nhà lãnh đạo cho việc phát triển nguồn nhân lực song thành phố Huế chưa thực khai thác hết tiềm năng, phát huy hết hiệu sử dụng nguồn nhân lực việc phát triển kinh tế - xã hội Trình độ học vấn, chun mơn kỹ thuật … đặc biệt trình độ chun mơn kỹ thuật nguồn nhân lực SVTH: Trần Văn Q – K44 KTCT Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hà Thị Hằng thấp, chưa tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh bền vững Tính động sáng tạo mặt trí lực thể lực nguồn lao động chưa cao có nhiều sách hỗ trợ, phát triển chất lượng nguồn lao động song tình trạng chất lượng nguồn nhân lực thấp tạo nên rào cản lớn cho uế phát triển thành phố Trong giai đoạn 2013-2020, với nguồn nhân lực dồi dào, cần cù lao tế H động chưa đủ để đáp ứng u cầu phát triển Do vậy, đào tạo sử dụng nguồn nhân lực có trình độ chun mơn kỹ thuật cho phát triển kinh tế - xã hội thành phố Huế q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa vấn đề cấp bách Chính tơi chọn đề tài: “ Phát triển nguồn nhân lực thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên h Huế” làm luận văn tốt nghiệp in 2.Tình hình nghiên cứu đề tài Đã có nhiều cơng trình khoa học nghiên cứu, luận văn tốt nghiệp, hội thảo, cK viết đăng tải nhiều tạp chí khác như: - Luận văn thạc sĩ khoa họa kinh tế “ Nâng cao chất lượng nguồn lao động, nơng nghiệp nơng thơn tiến trình cơng nghiệp hóa, đại hóa thị xã Hương Thủy họ tỉnh Thừa Thiên Huế “ Nguyễn Thị Thu Thủy, - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế Giáp Ngun Nhật “ Nâng cao chất Đ ại lượng nguồn nhân lực nơng nghiệp nơng thơn huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế “… Các cơng trình nghiên cứu có đóng góp định việc cung cấp lý luận phát triển nguồn nhân lực nói chung lĩnh vực, ngành, ng vùng sản xuất xã hội phạm vi nước Song thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế chưa có cơng trình nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực ườ q trình phát triển kinh tế xã hội Vì vậy, tơi chọn “Phát triển nguồn nhân lực thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế” làm luận văn tốt nghiệp u cầu cấp thiết, có ý Tr nghĩa đặc biệt quan trọng 3.Mục đích nhiệm vụ  Mục đích: Trên sở nghiên cứu thực trạng nguồn nhân lực thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, mục đích đề tài đề xuất giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế SVTH: Trần Văn Q – K44 KTCT Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hà Thị Hằng  Nhiệm vụ: Để thực mục đích đề tài có nhiệm vụ hệ thống hóa vấn đề bản, sở lý luận nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực Phân tích thực trạng nguồn nhân lực thành phố Huế tình Thừa Thiên Huế từ năm 2009 – 2012, đề xuất giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực thành phố Huế, uế tỉnh Thừa Thiên Huế 4.Đối tượng phạm vi nghiên cứu tế H  Đội tượng nghiên cứu: Nghiên cứu nguồn nhân lực thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế  Phạm vi nghiên cứu: Nguồn nhân lực thành phố Huế giai đoạn 2009-2012 h đề xuất giải pháp đến năm 2020 in 5.Phương pháp nghiên cứu: Đề tài sử dụng phương pháp luận bản, đạo xun suốt q trình nghiên cứu phép biện chứng vật Vận dụng phương thống kê, mơ hình hóa 6.Đóng góp luận văn cK pháp luận chung; phương pháp cụ thể logic lịch sử, phân tích tổng hợp so sánh, họ - Hệ thống hóa vấn đề lý luận nguồn nhân lực - Phân tích làm sáng tỏ thực trạng phát triển nguồn nhân lực thành phố Huế; Đ ại qua rút ngun nhân học kinh nghiệm cho việc phát triển nguồn nhân lực quan trọng địa phương q trình phát triển kinh tế - xã hội - Đề xuất giải pháp chủ yếu thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ng thành phố đến năm 2020 - Làm tài liệu để sinh viên khóa sau tham khảo ườ 7.Kết cấu luận văn Tr Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn phát triển nguồn nhân lực Chương 2: Thực trạng phát triển nguồn nhân lực thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế Chương 3: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế SVTH: Trần Văn Q – K44 KTCT Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hà Thị Hằng Thường xun tổ chức kiểm tra sức khoẻ, có kế hoạch chăm sóc sức khoẻ cho người lao động Việc làm giúp cho họ có sức khoẻ tốt để họ tận tình với cơng việc cảm thấy quan tâm nhiều 3.2.7 Huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư cho phát triển nguồn uế nhân lực Đánh giá cơng tác quy hoạch kế hoạch sử dụng đất ngành giáo dục-đào giáo dục, đào tạo y tế thuộc thành phần kinh tế tế H tạo, y tế để đưa định hướng quy hoạch sử dụng đất phù hợp cho phát triển Mở rộng hợp tác với sở đào tạo có uy tín ngồi tỉnh để đào tạo lao động kỹ thuật lành nghề Khuyến khích doanh nghiệp góp vốn trang bị phương tiện h để nâng cao chất lượng đào tạo liên kết đào tạo doanh nghiệp, ngân sách tỉnh in hỗ trợ phần kinh phí Tạo liên kết quan quản lý nhà nước phát triển cơng nghiệp, quan tư vấn phát triển kinh tế - kỹ thuật cơng nghệ, doanh cK nghiệp với trường đại học, sở đào tạo cơng nhân kỹ thuật để hỗ trợ vấn đề đào tạo, cung ứng, sử dụng nhân lực có hiệu Đẩy mạnh cơng tác xã hội hố giáo dục, đào tạo nghề nhằm huy động họ nguồn lực xã hội để phát triển giáo dục, đào tạo nghề, đa dạng hóa loại hình đào tạo Đào tạo nghề gắn với gắn với giải việc làm cho người lao động Xây Đ ại dựng thực chiến lược phát triển nhân lực tỉnh, xác định rõ cấu ngành nghề, tỷ trọng lĩnh vực, cấp bậc đào tạo đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cấu kinh tế tỉnh; trọng đào tạo, dạy nghề cho người lao động, trang bị kiến thức nhằm thay đổi tư kinh tế, tác phong cơng nghiệp cho người lao động Ưu tiên ng đào tạo cho ngành then chốt cơng nghiệp, dịch vụ Xã hội hóa việc đào tạo nguồn nhân lực, khuyến khích trường đại học, cao ườ đẳng, trung cấp dạy nghề trung tâm đào tạo nghề liên kết với doanh nghiệp đồng thời thực chế, sách ưu đãi (thuế, tín dụng, đất đai ) để khuyến Tr khích mạnh mẽ doanh nghiệp đầu tư cho đào tạo nhân lực Khuyến khích doanh nghiệp góp vốn trang bị phương tiện để nâng cao chất lượng đào tạo liên kết đào tạo, kể việc khuyến khích doanh nghiệp mở trường đào tạo, ngân sách tỉnh hỗ trợ phần kinh phí Để đảm bảo nhu cầu vốn cho phát triển nhân lực xã hội, cần huy động vốn từ nhiều nguồn khác Huy động nguồn vốn xây dựng bản, nghiệp kinh SVTH: Trần Văn Q – K44 KTCT 71 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hà Thị Hằng tế, nghiệp khoa học, vốn hỗ trợ phát triển thức ODA, vốn FDI, hợp tác quốc tế huy động nguồn vốn doanh nghiệp, vốn dân thơng qua xã hội hố để thực dự án cho phát triển nhân lực 3.2.8 Mở rộng, tăng cường phối hợp hợp tác để phát triển nhân lực uế  Tăng cường phối hợp hợp tác với quan, tổ chức Trung Ương Tạo liên kết quan quản lý nhà nước, quan tư vấn phát triển tế H kinh tế-kỹ thuật cơng nghệ, doanh nghiệp ngồi tỉnh để hỗ trợ vấn đề đào tạo, cung ứng, sử dụng nhân lực có hiệu Mở rộng tăng cường hợp tác với quan, tổ chức Trung ương cấp Trung ương đóng địa bàn, tạo điều kiện chương trình dạy-học mới, giáo trình, h giáo án, nâng cao trình độ giáo viên nguồn vốn để hỗ trợ thành phố Huế phát triển in nhân lực…  Tăng cường phối hợp hợp tác với tỉnh, thành phố lao động kỹ thuật lành nghề cK Mở rộng hợp tác với sở đào tạo có uy tín ngồi tỉnh để đào tạo Tận dụng lợi vị trí, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội để mở rộng quan họ hệ giao lưu, trao đổi hợp tác với địa phương lân cận, thành phố Đà Nẵng nước, tạo hội thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Các Đ ại sở chun ngành tăng cường hợp tác với tỉnh bạn liên kết cơng tác đào tạo, tuyển dụng nhân lực, có chuyển giao hợp tác nhân lực tỉnh để điều tiết cung cầu lao động thị trường lao động  Mở rộng tăng cường hợp tác quốc tế ng Đẩy mạnh chương trình hợp tác đào tạo, nghiên cứu với trường, trung tâm có uy tín nước quốc tế ườ Tạo điều kiện tham quan, học tập, giao lưu với nước ngồi để kịp thời nắm bắt Tr thơng tin thị trường, cơng nghệ đáp ứng u cầu hội nhập cạnh tranh Bằng mối quan hệ với đại sứ qn nước Việt Nam, thơng qua tổ chức phi phủ, qua nhà đầu tư nước ngồi hoạt động thành phố Huế tổ chức liên quan khác để có chiến lược tăng cường hoạt động đào tạo, chuyển giao nhân lực với nước nhằm mang lại điều kiện tốt cho phát triển kinh tế xã hội tỉnh SVTH: Trần Văn Q – K44 KTCT 72 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hà Thị Hằng KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  Kết luận Phát triển nguồn lao động, đáp ứng u cầu thực tiễn nhiệm vụ mang ý nghĩa uế chiến lược quốc gia, địa phương Đây vấn đề mang tính kinh tế - xã hội sâu sắc, liên quan đến người tế H Cùng với việc Việt Nam gia nhập vào Tổ chức thương mại giới (WTO) khẳng định vị đất nước ta quốc gia giới, đồng thời minh chứng cho q trình hội nhập sâu rộng Việt Nam Đối với thành phố Huế nói h riêng nước nói chung “thách thức trước mắt hội tiềm năng”, để in vươn với giới khơng cách khác vừa khai thác lợi cK tài ngun, người, chế sách, ổn định kinh tế vĩ mơ, ổn định trị… nhằm thu hút đầu tư nước ngồi, phát triển ngành thơng dụng vốn lao động giải lượng lớn nguồn nhân lực đồng thời phát triển ngành đòi hỏi hàm họ lượng chất xám cao, tranh thủ cơng nghệ nước ngồi rút ngắn khoảng cách tụt hậu với nước Để thực điều mong muốn đó, nguồn vốn nguồn nhân lực đóng vai Đ ại trò then chốt, định nguồn vốn cơng nghệ giai đọan Bằng số liệu điều tra thu thập luận văn làm sáng tỏ sở lý luận thực tiễn cần giải xây dựng phát triển nguồn nhân lực thành phố Huế, ng tỉnh Thừa Thiên Huế Thứ nhất, khóa luận trình bày cách có hệ thống những lý luận ườ nguồn nhân lực, khái niệm nguồn nhân lực, nhân tố ảnh hưởng đến phát triển vai trị tăng trưởng phát triển kinh tế Tìm hiểu Tr kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực thành cơng số nước giới thành phố nước ta Thứ hai, từ lý luận soi rọi vào thực tiễn địa phương, khóa luận phân tích thực trạng nguồn nhân lực thành phố Huế qua khía cạnh: số lượng, chất lượng cấu đào tạo, trình độ chun mơn, kỹ người lao động, giới tính, SVTH: Trần Văn Q – K44 KTCT 73 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hà Thị Hằng tuổi tác,… Từ đó, làm rõ thành tựu đồng thời đưa tồn tại, hạn chế đánh giá ngun nhân vấn đề Thứ ba, Khóa luận/ đưa quan điểm, mục tiêu Trên sở tìm giải pháp khắc phục dựa quan điểm đạo định hướng mục uế tiêu phát triển nguồn nhân lực thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020  Kiến nghị tế H Đối với Chính phủ: Sớm ban hành quy định bắt buộc số lĩnh vực ngành nghề mà người sử dụng lao động nhận người lao động vào làm việc phải có chứng nghề h Đối với Tỉnh Thừa Thiên Huế: in Tỉnh cần có sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi cơng nghệ nâng cao cK chất lượng sản phẩm, thích ứng với cạnh tranh để đào tạo bồi dưỡng tay nghề cho người lao động tiếp cận với cơng nghệ nhằm hạn chế việc số chủ doanh nghiệp sa thải cơng nhân Bên cạnh tăng cường cơng tác kiểm tra việc thực lợi người lao động họ luật lao động, an tồn - vệ sinh lao động doanh nghiệp nhằm bảo vệ quyền Đ ại Tỉnh cần xây dựng sách thu hút sử dụng nhân tài cách hợp lý Đồng thời có sách khuyến khích thu hút đặc biệt số nhân tài mà mạnh Tỉnh cần ng Cân đối, quy hoạch sử dụng hợp lý nguồn nhân lực Tỉnh theo giai đoạn phát triển Tỉnh Nên tăng cường phối hợp nguồn ngân sách Nhà nước, tỉnh ườ tựu có, kết hợp với nguồn việc trợ để hồn thiện cơng tác giáo dục từ đội ngũ giáo viên, bộ, chun viên giáo dục đến hệ thống sỏ hạ tầng, thiết bị cơng cụ, phục Tr vụ tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao chất lượng nguồn lao động Hổ trợ cơng tác đào tạo, tạo quỹ khuyến học khuyến khích người dân nâng cao trình độ học vấn chun mơn kỹ thuật Thường xun tổ chức phong trào cho niên để hạn chế tệ nạn xã hội khơi gợi giá trị truyền thống tốt đẹp cho niên SVTH: Trần Văn Q – K44 KTCT 74 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hà Thị Hằng Đối với thành phố Huế: Cân đối, quy hoạch sử dụng hợp lý nguồn nhân lực Tỉnh theo giai đoạn phát triển Tỉnh Nên tăng cường phối hợp nguồn ngân sách Nhà nước, tỉnh tựu có, kết hợp với nguồn việc trợ để hồn thiện cơng tác giáo dục từ đội ngũ giáo uế viên, bộ, chun viên giáo dục đến hệ thống sỏ hạ tầng, thiết bị cơng cụ, phục vụ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển nguồn lao động Hổ trợ cơng tác đào tạo, tế H tạo quỹ khuyến học khuyến khích người dân nâng cao trình độ học vấn chun mơn kỹ thuật Thường xun tổ chức phong trào cho niên để hạn Tr ườ ng Đ ại họ cK in h chế tệ nạn xã hội khơi gợi giá trị truyền thống tốt đẹp cho niên SVTH: Trần Văn Q – K44 KTCT 75 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hà Thị Hằng Danh mục tài liệu tham khảo 1.Hồng Chí Bảo, “Ảnh hưởng văn hóa việc phát huy nguồn lực người”, 1993 2.Chi cục thống kê thành phố Huế, niên giám thống kê 2012 uế 3.Phạm Minh Hạc, “Vấn đề nguời cơng đổi mới, NXB Chính trị Quốc gia”, Hà nội – 1994 tế H 4.Phan Văn Khải, “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú địa bàn thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế”, 2013 5.Nguyễn Ngọc Sơn, “Nguồn nhân lực nơng thơn q trình cơng nghiệp h hóa, đại hóa nước ta – đặc điểm xu hướng phát triển”, Hà Nội – 2001 in 6.PGS TS Nguyễn Tiệp, “Giáo trình nguồn nhân lực”, NXB Lao động – xã hội, 2005 cK 7.Văn kiện Đại hội Đại biểu tồn quốc lần thứ VII, nhà xuất Chính trị quốc gia, 1991 họ Văn kiện Đại hội Đại biểu tồn quốc lần thứ VIII, nhà xuất Chính trị quốc gia, 1996 gia, 2001 Đ ại Văn kiện Đại hội Đại biểu tồn quốc lần thứ IX, nhà xuất Chính trị quốc 10 Văn kiện Đại hội Đại biểu tồn quốc lần thứ X, nhà xuất Chính trị quốc gia, 2006 ng 11 Văn kiện Đại hội Đại biểu tồn quốc lần thứ XI, nhà xuất Chính trị quốc gia, 2011 ườ 12 Viện thơng tin khoa học xã hội, “Con người nguồn lực người Tr phát triển”, Hà nội năm 1995 13 http://www.danang.gov.vn 14 http://www.worldbank.org SVTH: Trần Văn Q – K44 KTCT 76 GVHD: TS Hà Thị Hằng in h tế H uế Khóa luận tốt nghiệp Tr ườ ng Đ ại họ cK PHỤ LỤC SVTH: Trần Văn Q – K44 KTCT Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hà Thị Hằng PHIẾU ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG (Về phát triển nguồn nhân lực thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) Trong chương trình thực đề tài khóa luận tốt nghiệp: " Phát triển nguồn nhân uế lực thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế", chúng tơi muốn tìm hiểu suy nghĩ, nhận định anh/chị với tư cách người lao động Những trả lời anh chị theo tế H câu hỏi hồn tồn liệu phục vụ cho cơng tác nghiên cứu, phân tích Rất mong cộng tác anh/chị Họ tên anh/chị: …………………………………………… Nữ h Nam Câu 1: Độ tuổi anh /chị Từ 25 – 34 Từ 35 – 44 cK Từ 15 – 24 in Giới tính: Từ 45 – 54 Trên 54 Có bệnh tât Chiều cao: …… Cm họ Câu 2: Tình trạng sức khỏe anh/chị: Khơng bệnh tật Cân năng: …… Kg Đ ại Câu 3: Xin anh/ chị cho biết trình độ học vấn mình: Chưa học Chưa tốt nghiệp tiểu học Tốt nghiệp THCS Tốt nghiệp THPT ng Câu 4: Trình độ chun mơn kỹ thuật anh/ chị Khơng có ườ Chun mơn kỹ thuật khơng có cấp Trung học chun nghiệp Tr Cao đẳng – Đại học Câu : Ngành nghề làm việc Nơng nghiệp, lâm nghiệp – Ngư nghiệp Cơng nghiệp – xây dựng Dịch vụ SVTH: Trần Văn Q – K44 KTCT Tốt nghiệp tiểu học Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hà Thị Hằng Câu 6: Số lao động gia đình: …… Người Câu 7: Khả sáng tạo cơng việc làm anh/chị Khả sáng tạo lao động Có Khơng Có sáng kiến lao động uế Đưa giải pháp nâng cao chất lượng lao động Biết áp dụng cơng nghệ, kỹ thuật đại vào lao động Có Hiệu làm việc nhóm có cao khơng : Cao Bình thường Khơng cK Câu : Kỹ giao tiếp anh/ chị: Kỹ giao tiếp Có Khơng họ Giao tiếp tốt với đồng nghiệp Khơng in Anh/chị có thường xun làm việc nhóm: h Câu 8: Kỹ làm việc nhóm anh/chị; tế H Thường xun đưa ý tưởng lao động Giao tiếp tốt với khách hàng Cách ứng xử thơng minh cơng việc Đ ại Quan hệ, xã giao tốt với người Câu 10: Đánh giá chung anh/chị kỹ cơng việc mình? ng 1.Khả sáng tạo cơng việc Chưa cao Cao Chưa cao Cao Thấp Khó trả lời Thấp Khó trả lời Thấp Khó trả lời Tr ườ 2.Kỹ làm việc nhóm mình? 3.Kỹ giao tiếp mình? Cao Chưa cao Câu 11: Anh/chị có muốn tham gia lớp học bồi dưỡng kỹ nghề nghiệp, trình độ chun mơn kỹ thuật hay khơng? Có Khơng Câu 12: Khi tham gia, anh/ chị muốn bồi dưỡng hay tập huấn kiến thức gì? SVTH: Trần Văn Q – K44 KTCT Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hà Thị Hằng Ứng dụng cơng nghệ, khoa học kỹ thuật vào cơng việc Các kỹ giao tiếp, kỹ làm việc nhóm… Khác……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Trình độ học vấn, trình độ chun mơn kỹ thuật tế H Khó thích ứng điều kiện nơi làm việc uế Câu 13: Ngun nhân gây trở ngại hiệu làm việc anh/ chị? Các trang thiết bị khơng đáp ứng đầy đủ cho cơng việc Khả tiếp cận khoa học cơng nghệ hạn chế Khác……………………………………………………………………………… in h ………………………………………………………………………………………… Câu 14: Theo anh/ chị để nâng cao chất lượng lao động cơng việc cần phải cK làm Nâng cao trình độ học vấn, trình độ chun mơn kỹ thuật, kỹ lao động Có sách chăm lo cho sức khỏe người lao động động với họ Trao đổi kinh nghiệm, chun mơn kỹ thuật, kỹ người lao nghề Đ ại Nhà nước, quyền cần có sách hỗ trợ cho giáo dục, đào tạo Khác.……………………………………………………………………………… ng ……………………………………………………………………………………… Rất chân thành cám ơn hợp tác nhiệt tình q anh/ chị giúp chúng Tr ườ tơi hồn thành phiếu điều tra !!! SVTH: Trần Văn Q – K44 KTCT Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hà Thị Hằng TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA 60 LAO ĐỘNG Ở THÀNH PHỐ HUẾ Tình trạng chiều cao cân nặng 60 lao động điều tra ngẫu nhiên thành phố Huế Số lao động ( Người ) Tỷ lệ (%) 1,67 Cân nặng ( Kg ) 35 – 45 Số lao động ( Người ) Tỷ lệ (%) 1,5 - 1,6 16 26,67 45 - 55 15 25 1,6 – 1,7 32 53,33 55 – 65 37 1,7 – 1,8 11 18,33 65 - 75 Tổng 60 100 Tổng tế H 61,67 8,33 60 100 h in Trình độ học vấn cK Số lượng ( người) họ Trình độ học vấn Chưa học Chưa TN tiểu học Tốt nghiệp tiểu học Tốt nghiệp THCS Tốt nghiệp THPT Tổng uế Chiều cao (m) < 1,5 Tỷ lệ (%) 11 13 32 60 6,67 18,33 21,67 53,33 100 Đ ại Trình đọ chun mơn kỹ thuật Số lượng (người) Tỷ lệ (%) 18 16 20 60 30 10 26,67 33,33 100 ườ ng Trình độ chun mơn kỹ thuật Khơng có CMKT khơng cấp Trung học chun nghiệp Đại học – cao đẳng Tổng Tr Ngành nghề Nơng- lâm – ngư nghiệp Cơng nghiệp – xây dựng Dịch vụ khác Tổng SVTH: Trần Văn Q – K44 KTCT Số lượng (người) Tỷ lệ (%) 11 13 36 60 18,33 21,67 60 100 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hà Thị Hằng Khả sáng tạo Có 85 78,33 39 65 16 26,67 21 44 h Kỹ giao tiếp Tỷ lệ (%) tế H Có sáng kiển lao động Đưa giải pháp nâng cao chất lượng lao động Biết áp dụng cơng nghệ, kỹ thuật hiên đại vào lao động Thường xun đưa ý tương lao động Số lượng (người) 51 47 Khơng Số lượng Tỷ lệ (người) (%) 15 13 21,67 uế Khả sáng tạo Có Số lượng Tỷ lệ (%) (người) 53 88,33 49 81,67 42 70 56 93,33 cK in Kỹ giao tiếp 73,33 Khơng Số lượng Tỷ lệ (%) (người) 11,67 11 18,33 18 30 6,67 họ Giao tiếp tốt với đồng nghiệp Giao tiếp tốt với khách hàng Cách ứng xử thơng minh cơng việc Quan hệ, xã giao tốt với người 35 Đ ại Đáng giá khả sáng tạo cơng việc Số lượng (người) 28 11 14 60 ườ ng Đánh giá khả sáng tạo Cao Chưa cao Thấp Khó trả lời Tổng Tỷ lệ (%) 11,67 46,67 18,33 23,33 100 Tr Đánh giá kỹ làm việc nhóm Đánh giá kỹ làm việc nhóm Cao Chưa cao Thấp Khó trả lời Tổng SVTH: Trần Văn Q – K44 KTCT Số lượng (người) 32 16 60 Tỷ lệ (%) 6,67 53,33 13,33 26,67 100 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hà Thị Hằng Đánh giá kỹ giao tiếp Tỷ lệ (%) 75 16,67 3,33 100 uế Số lượng (người) 45 10 60 tế H Đánh giá kỹ giao tiếp Cao Chưa cao Thấp Khó trả lời Tổng 10 Các ngun nhân gây trở ngại hiệu làm việc cK in h Trình độ học vấn, CMKT Khó thích ứng điều kiện nơi làm việc Các trang thiết bị khơng đáp ứng đầy đủ điều kiện nơi làm việc Khả tiếp cận KH-CN hạn chế Số lượng Tỷ lệ (%) (người) 48 70 11 18,33 15 28 46,67 họ 11 Giải pháp để nâng cao chất lượng lao động cơng việc Tr ườ ng Đ ại Nâng cao trinh độ học vấn,CMKT, kỹ lao động Có sách chăm lo sức khỏe người lao động Trao đổi kinh nghiệm, CMKT, kỹ người lao động với Nhà nước, chinh quyền cần có sách hỗ trợ cho giáo dục, đào tạo nghề SVTH: Trần Văn Q – K44 KTCT Số lượng Tỷ lệ (%) (người) 59 98,33 48 80 39 65 55 91,67 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Hà Thị Hằng Cơ cấu lao động 152507 Nơng - Lâm Ngư nghiệp Cơng nghiệp Xây dựng Dịch vụ khác Số người Số người Tỷ lệ Số người Tỷ lệ Số người 33.70 95743 62.78 35115 Tỷ lệ 5362 3.52 51402 Ngồi nhà nước Có vốn đầu tư nước ngồi Tỷ lệ Số người Số người 23.03 115911 Nhà nước Tỷ lệ h Thành phố Huế Số người có việc làm Hình thức làm việc Loại hình cơng ty 76.00 Tỷ lệ Làm cơng ăn lương 0.97 65476 1481 cK Chia theo trình độ chun mơn kỹ thuật Trình độ chun mơn kỹ thuật Thành phố Huế 152507 Chưa qua đào tạo Cơng nhân kỹ thuật khơng có Đào tạo tháng Sơ cấp nghề 54427 11308 25145 18517 Có nghề dài hạn Trung cấp nghề Trung học chun nghiệp họ Địa phương Số người có việc làm Khu vực Tự làm Thành thị 87031 152507 Nơng thơn in Địa phương tế H uế Lao động tham gia hoạt động kinh tế thành phố Huế Chia theo cấu lao động, loại hình cơng ty, hình thức làm việc khu vực 1083 3961 Cao đẳng nghề Cao đẳng chun nghiệp 508 4072 7291 Đã qua đào tạo Qua đào tạo Qua đào tạo chung nghề Đại học Thạc sĩ Tiến sĩ 24427 1405 363 Số người Tỷ lệ Số người Tỷ lệ 98080 64.31 60522 39.68 ại Chia theo giới tính, nhóm tuổi trình độ học vấn Giới tính Tổng cộng Nam 152507 152456 81862 Tr Thành phố Huế Tổng cộng ờn g Số người có việc làm Dưới tuổi lao động Đ Từ 15 tuổi trở lên Chia theo nhóm tuổi SVTH: Trần Văn Q – K44 KTCT Nữ 70594 51 Giới tính Trình độ học vấn Chưa tốt nghiệp Tiểu học Nam Nữ Số người 28 23 27454 Tỷ lệ 18.00 Tốt nghiệp Tiểu học chưa tốt nghiệp THCS Số người 50623 Tỷ lệ 33.19 Tốt nghiệp THCS chưa tốt nghiệp THPT Số người 13789 Tỷ lệ 9.05 Tốt nghiệp THPT Số người 60641 Tỷ lệ 39.76 Địa phương Tổng số Thành phố Huế 156409 GVHD: TS Hà Thị Hằng Giới tính 10 14 Nam Nữ 84051 72358 51 15 19 20 24 1298 8767 Nhóm tuổi 35 40 39 44 25 29 30 34 19462 21480 19201 21580 Chia theo trình độ chun mơn kĩ thuật 156409 CNKTKB 56029 11351 Sơ cấp nghề Đào tạo tháng Bằng dài hạn 25586 18633 1093 Trung cấp nghề Trung cấp chun nghiệp 20922 18296 13749 Cao đẳng nghề Cao đẳng chun nghiệp 4347 h Chưa qua đào tạo 55 59 4138 ại 5123 7592 542 156409 Đại học Thạc sỹ Tiến sỹ 25320 1415 363 Số người Tỷ lệ Số người Tỷ lệ 100380 64.18 61343 39.22 2011 Giá trị 6700 3048.5 2012* Giá trị 7500 3612 Tỷ lệ 100 48.16 47,02 36,5 37,6 38,2 2700 2812.5 37.50 711 17,93 18,2 16,5 15,2 951 1075.5 14.34 Đ Tr SVTH: Trần Văn Q – K44 KTCT 6482 1.831 ờn g Nơng - lâm - thuỷ sản 65+ Khu vực Thành Nơng thị thơn Đã qua đào tạo Qua đào tạo Qua đào tạo chung nghề Chỉ tiêu kinh tế - xã hội thành phố Huế Năm 2007 2008 2009 2010 Giá trị Tỷ lệ Giá trị Giá trị Giá trị 4.47 100 4.91 5.457 6.142 1.928 35,05 45,3 45,9 46,6 Chỉ tiêu Tổng GDP Du lịch dịch vụ Cơng nghiệp xây dựng 60 64 in Thành phố Huế Tổng số 50 54 họ Địa phương 45 49 cK Trình độ chun mơn kỹ thuật tế H uế Khóa luận tốt nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực ở thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Phát triển nguồn nhân lực ở thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Phát triển nguồn nhân lực ở thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay