Phát triển nghề Thủ công mỹ nghệ ở Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thừa Thiên Huế

104 136 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 10:12

PHT TRIN NGH TH CễNG M NGH THNH PH HU, TNH THA THIấN HU M U 1.1 Tớnh cp thit ca ti T xa, cỏc ngh tiu th cụng nghip (TTCN) núi chung v cỏc ngh th cụng u m ngh (TCMN) núi riờng luụn úng vai trũ quan trng i vi s phỏt trin ca kinh t H t xó hi v truyn thng húa ca nc ta Trong giai on hin nay, s phỏt trin ca cỏc ngnh TCMN TTCN gn lin vi quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa v hi nhp quc t gúp phn chuyn dch c cu kinh t ca t nc, gỡn gi v phỏt huy nhng giỏ tr húa truyn thng ca dõn tc h i vi nn kinh t ch yu da vo nụng nghip thỡ vai trũ ca cỏc ngh in TCMN cú ý ngha ht sc quan trng, õy l nhúm ngh to tin quan trng cK cho s phỏt trin ca a phng núi riờng v c nc núi chung TTCN núi chung v TCMN núi riờng tn ti v phỏt trin nh mt b phn khụng th tỏch ri ca nn kinh t ca cỏc a phng v c nc Trong nhng nm qua, thc hin ch trng h tr h v phỏt trin ca ng v Nh nc, cỏc ngnh ngh, lng ngh TTCN núi chung v TCMN núi riờng nc ta ó v ang c khụi phc v phỏt trin Hin nay, t l i ngi tui lao ng ang cú xu hng gia tng, vỡ vy vic gi gỡn v phỏt trin húa truyn thng ng thi gii quyt vic lm cho cỏc i tng ny ang cn c bit quan tõm Bờn cnh ú, phỏt trin TCMN gúp phn to nhiu vic lm cho lao ng sn cú a phng cng nh tn dng c kh nng ca ngi gi, tr em, ng ngi khuyt tt Phỏt trin TCMN s thu hỳt c nhiu lao ng, to nhiu cụng n vic lm, tng thu nhp cho ngi dõn, m bo phỳc li xó hi v h tr cụng tỏc xúa gim nghốo T ú cú th giỳp a phng chuyn dch c cu kinh t theo hng gim t trng nụng nghip tng t trng cụng nghip v dch v, gúp phn phỏt Tr trin nụng thụn mi bn vng, cụng nghip húa - hin i húa nụng nghip, nụng thụn Thnh ph Hu l mt trung tõm kinh t - húa xó hi ca vựng kinh t trng im trung õy l ni ó gn bú vi truyn thng lch s lõu i, tn ti nhiu nột húa ca c ụ, gn vi nhng c im chung v lch s, truyn thng, húa ca t kinh ụ nờn Thnh ph Hu cú nhng nột ni bt phỏt trin kinh t xó hi Tuy nhiờn, sut thi gian di vic phỏt trin cỏc ngh TCMN luụn gp nhiu khú khn, hn ch s bin ng ca th trng, c ch qun lý, thu nhp gim v c bit l kh nng tip cn th trng nc ngoi luụn gp hn ch khc phc nhng khú khn trờn chớnh quyn a phng luụn khuyn khớch, to iu kin phỏt trin cỏc ngnh ngh truyn thng nh ngh ỳc ng Phng ỳc, Thờu ren Thun HũaBờn cnh vic khụi phc li cỏc lng ngh cũn chỳ trng phỏt trin ngh gn vi du lch to iu kin qung bỏ thng hiu ca lng ngh Trong nhng nm u gn õy, vic phỏt trin TCMN ó mang li din mo mi cho cuc sng ca ngi dõn, to nờn bc tranh sng ng ca a phng lm tin cho s phỏt trin kinh t t H xó hi Bờn cnh nhng thnh tu t c thỡ s phỏt trin TTCN núi chung v TCMN núi riờng gp rt nhiu khú khn v tr ngi nh: hu ht cỏc c s sn xut u t chc nh l phỏt trin theo h gia ỡnh, thiu liờn kt, kộm hiu qu, c s vt h cht nghốo nn, lc hu, khụng m bo v sinh mụi trng, kh nng thu hỳt u t in thp V mu mó sn phm n iu, cha hp dn, cht lng sn phm cũn hn ch cK Sn xut hng TCMN mang tớnh t phỏt, thiu quy hoch tng th v nh hng phỏt trin di hn Chớnh sỏch h tr cha t hiu qu cao, cha to c tin vng chc cho s phỏt trin bn vng ca ngnh tiu th cụng nghip h Vỡ vy cn cú nh hng v gii phỏp cn thit phỏt trin TCMN bn vng v ton din i Nhm gúp phn hon thin nhng cú tớnh cht lý lun v thc tin v phỏt trin cỏc ngh th cụng m ngh trờn a bn Thnh ph Hu, xỏc nh nhng hng i phự hp tin trỡnh phỏt trin kinh t, c bit l kinh t h gia ỡnh, tụi ó chn ti: Phỏt trin ngh Th cụng m ngh Thnh ph Hu, tnh ng Tha Tha Thiờn Hu cho khúa lun tt nghip ca mỡnh 1.2 Mc tiờu nghiờn cu ca ti - Mc tiờu chung: Trờn c s nghiờn cu lý lun v thc tin ca ti, ỏnh Tr giỏ thc trng, khúa lun a cỏc gii phỏp nhm phỏt trin ngh th cụng m ngh thnh ph Hu - Mc tiờu c th: + H thng húa nhng c s lý lun v thc tin v phỏt trin ngh th cụng m ngh Vit Nam; + ỏnh giỏ thc trng mt s ngh th cụng m ngh in hỡnh Thnh ph Hu, tnh Tha Thiờn Hu; + xut nhng gii phỏp c bn nhm phỏt trin ngh th cụng m ngh Thnh ph Hu, tnh Tha Thiờn Hu thi gian ti 1.3 i tng v phm vi nghiờn cu ca ti - i tng nghiờn cu: ngh th cụng m ngh trờn a bn Thnh ph Hu, - Phm vi nghiờn cu: t H + V khụng gian: thnh ph Hu, tnh Tha Thiờn Hu u tnh Tha Thiờn Hu + V thi gian: s liu th cp c thu thp t giai on 2008-2012; s liu s cp c iu tra vo thỏng nm 2014 v tỡnh hỡnh sn xut kinh doanh ca cỏc h c s n thi im iu tra in + V ni dung: ti trung nghiờn cu ngh i din: Mc m ngh, cK Thờu ren, ỳc ng, Sn mi, Mõy tre - an lỏt 1.4 Phng phỏp nghiờn cu ca ti h 1.4.1 Phng phỏp lun Phng phỏp lun vt bin chng v vt lch c s dng xuyờn sut i quỏ trỡnh nghiờn cu ca ti 1.4.2 Phng phỏp nghiờn cu c th ng 1.4.2.1 Phng phỏp thu thp thụng tin - i vi s liu th cp: c thu thp qua cỏc sỏch tham kho, trang web ca tng cc thng kờ, cỏc bi bỏo, chuyờn ngnh, niờn giỏm thng kờ ca Cc thng kờ tnh Tha Thiờn Hu, cỏc s liu ca Phũng Kinh t thnh ph Hu, cỏc bỏo Tr cỏo tng kt, cỏc bn quy hoch v phỏt trin ngh TCMN ca thnh ph Hu qua cỏc nm - i vi s liu s cp: c tin hnh bng phng phỏp iu tra phng thụng qua bng hi Cỏch tin hnh iu tra ti cỏc doanh nghip sn xut v kinh doanh cỏc sn phm ca ngh th cụng m ngh - Phng phỏp iu tra: tin hnh s dng phng phỏp iu tra chn mu ngu nhiờn theo danh sỏch ó c cung cp t Phũng Kinh t thnh ph Hu S lng mu iu tra bao gm: + Mc m ngh: 40 u + Thờu ren: 40 + Kim hon: 40 + Mõy tre - an lỏt: 40 h 1.4.2.2 Phng phỏp tng hp v phõn tớch ti liu t H + ỳc ng: 40 in S liu c thu thp s c tng hp, tớnh toỏn da trờn cỏc tiờu c a cK nh quy mụ v sn xut, s lng lao ng, chi phớ sn xut phõn tớch v kt qu v hiu qu ca cỏc nhúm ngh khỏc h 1.4.2.3 Mt s phng phỏp phõn tớch khỏc Bờn cnh nhng phng phỏp ó nờu trờn, thc hin nghiờn cu ti ny tụi cng s dng mt s phng phỏp khỏc nh phng phỏp chuyờn gia chuyờn kho, i phng phỏp phõn tớch tng hp, quy np, din dch, thng kờ so sỏnh 1.5 Kt cu ca ti Ngoi phn m u, kt lun, kin ngh, ti liu tham kho, phn ph lc v ng phn mc lc, ti gm cú ba chng: Chng 1: C s khoa hc v phỏt trin ngh th cụng m ngh Chng 2: Thc trng phỏt trin ngh th cụng m ngh thnh ph Hu, tnh Tha Tr Thiờn Hu Chng 3: nh hng v gii phỏp phỏt trin ngh th cụng m ngh thnh ph Hu, tnh Tha Thiờn Hu CHNG 1: C S KHOA HC V PHT TRIN NGH TH CễNG M NGH 1.1 Nhng chung v phỏt trin ngh th cụng m ngh 1.1.1 Khỏi nim u 1.1.1.1 Ngh th cụng truyn thng Cú rt nhiu tờn gi khỏc ch ngh TCTT nc ta nh : ngh truyn t H thng, ngh c truyn, ngh th cụng, ngh ph, ngh tiu th cụng nghip V cho n nay, cng ó tn ti nhiu quan nim khỏc v ngh TCTT * Theo cỏc nh s hc Vit Nam hin thỡ : h Ngh TCTT bao gm nhng ngnh ngh phi nụng nghip cú t trc thi thuc in Phỏp cũn tn ti cho n ngy Ngh TCTT cũn bao hm c nhng ngnh ngh ó c ci tin hoc s dng c nhng loi mỏy múc hin i h tr sn xut nhng Vit Nam [8] cK phi tuõn th cụng ngh truyn thng, th hin c nột húa c sc ca dõn tc h * Theo Ngh nh s 66/2006/N-CP v Phỏt trin ngnh ngh nụng thụn: Ngh TCTT l ngh c hỡnh thnh t lõu i, to nhng sn phm c ỏo, cú i tớnh riờng bit, c lu truyn v phỏt trin n ngy hoc cú nguy c b mai mt, tht truyn [14] * Theo Th.s.Bựi Vn Vng : ng i vi nhng ngnh ngh c xp vo ngh TCTT, nht thit phi cú cỏc yu t sau : + ó hỡnh thnh, tn ti v phỏt trin lõu i nc ta; Tr + Sn xut trung, to thnh cỏc lng ngh, ph ngh; + Cú nhiu th h ngh nhõn ti hoa v i ng th lnh ngh; + K thut v cụng ngh khỏ n nh ca dõn tc Vit Nam; + S dng nguyờn liu ti ch, nc hon ton hoc ch yu nht; + Sn phm tiờu biu v c ỏo ca Vit Nam, cú giỏ tr v cht lng rt cao, va l hng húa va l sn phm húa ngh thut, m thut, thm tr thnh cỏc di sn húa ca dõn tc, mang bn sc húa Vit Nam + L ngh nghip nuụi sng mt b phn dõn c ca cng ng, cú úng gúp ỏng k vo ngõn sỏch Nh nc [8] T nhng quan nim trờn, chỳng ta cú th hiu rng: Ngh TCTT l nhng ngnh ngh sn xut ch yu bng th cụng, da vo k thut v cụng ngh truyn u thng l ch yu v c lu truyn t th h ny sang th h khỏc, gúp phn ỏng k vo tng thu nhp, gii quyt vic lm v nõng cao i sng ca ngi dõn a t H phng 1.1.1.2 Ngnh ngh th cụng m ngh Ngnh ngh th cụng m ngh l mt b phn quan trng ca ngnh th cụng h truyn thng Ngnh ngh TCMN cú vai trũ rt ln quỏ trỡnh phỏt trin ngnh in ngh TCMN ca Vit Nam, sn phm ca ngnh th cụng m ngh l loi sn phm cK ngh thut, kt tinh t nhng thnh tu k thut - cụng ngh truyn thng, phng phỏp th cụng tinh xo vi u úc sỏng to ngh thut h Ngnh ngh th cụng m ngh bờn cnh cỏc yu t cu thnh ca ngnh ngh TCTT cũn cú nhng nột c thự ca ngnh ngh ny, ú l : Sn phm tiờu biu v c ỏo ca Vit Nam, cú giỏ tr v cht lng rt cao, va l hng húa va l sn phm i húa ngh thut, m thut, thm tr thnh cỏc di sn húa ca dõn tc, mang bn sc húa Vit Nam Chớnh yu t ngh thut, húa tinh thn kt tinh húa vt th l mt c thự ht sc quan trng ca hng th cụng m ngh ca ngh ng nhõn v th th cụng to hng th cụng m ngh ó kộo theo nhng c thự khỏc s phỏt trin ca ngnh ngh TCMN v c xem nh l nhng tiờu ca Tr ngnh ngh ny : - Tớnh riờng, n chic mnh hn tớnh ng lot; - Chiu sõu nhiu hn chiu rng, mang tớnh trng phỏi, gia tc, gi quyt sỏng to hn l s ph cp, ph bin rng rói; - y cht trớ tu, tri thc tớch t lõu i; - S dng hng th cụng ng thi thng thc nú na (thng thc ngh thut v t tng, trớ tu) [8] 1.1.2 Vai trũ ca ngh th cụng m ngh 1.1.2.1 Phỏt trin ngh th cụng m ngh gúp phn to vic lm cho ngi lao ng Dõn s v vic lm l hai cú mi quan h mt thit v cựng tỏc ng quyt nh lờn tin trỡnh phỏt trin kinh t - xó hi ca t nc, gii quyt vic lm l u mt nhng ht sc c bn v quan trng cụng cuc phỏt trin t nc Trong cỏc ngnh ngh th cụng núi chung v ngnh ngh TCMN núi riờng, lao t H ng thng chim t l ti 60-65% giỏ thnh sn phm, nờn vic phỏt trin ngnh ngh ny s phự hp vi yờu cu gii quyt vic lm cho ngi lao ng ang tng lờn nhanh chúng, nht l nụng thụn Theo thng kờ lnh vc xut khu, mi triu h USD doanh thu hng TCMN thỡ thu hỳt khong 3.500-4.000 lao ng chuyờn in nghip/nm, cũn nu l lao ng thi v thỡ s tng 3-5 ln mc ú cK Quy mụ dõn s c nc nm 2011 l 87,61 triu ngi, ú dõn s thnh th chim 30,6%, dõn s nụng thụn 69,4%; nam cú 43,35 triu ngi chim 49,5%, n cú 4,26 triu ngi chim 50,5% S lao ng t 15 tui tr lờn bao gm nhng ngi h ang cú vic v nhng ngi tht nghip tớnh n thi im 1/7/2011, Vit Nam cú 51,33 triu ngi, ú n 48,3% v nam chim 51,7% Lao ng ch yu i trung khu vc nụng thụn 71,5% Tỡnh trng nghốo v thiu vic lm khu vc ny ang to mt lung di dõn t rt ln thnh th, lm cho dõn s ụ th tng t bin gõy nhiu khú khn v an ninh xó hi v mụi trng [20] ng C nc cú khong 2.270 lng ngh, ú lng ngh TCMN chim khong 30% tng s lng ngh ó gii quyt vic lm cho khong 13 triu lao ng nụng thụn vi thu nhp bỡnh quõn khong 1,5 triu ng/ngi/thỏng Vỡ vy, cỏc lng ngh, ngnh ngh cú v trớ, vai trũ ht sc quan trng chuyn dch c cu kinh t, gii Tr quyt vic lm cho ngi lao ng Bờn cnh ú, lng ngh v ngnh ngh cũn to nhiu sn phm ngh truyn thng va cú giỏ tr kinh t va mang m nột bn sc húa truyn thng ca dõn tc ca mi vựng quờ c bit ngnh ngh TCMN cũn s dng mt s lng ln lao ng tn tt khụng th lm vic cỏc ngnh ngh khỏc v iu ny mang ý ngha xó hi rt sõu sc 1.1.2.2 Phỏt trin ngnh ngh th cụng m ngh gúp phn m rng th trng, tng giỏ tr tng sn phm hng húa cho nn kinh t Hin nay, nhiu lng ngh TCMN ó v ang c khụi phc ng thi vi vic phỏt trin cỏc lng, cm lng mi, ngh mi Mt s lng ln cỏc lng ngh TCMN ó c tng cng hot ng, kinh doanh theo hng sn xut hng húa, u phc v xut khu Ngoi ra, thu nhp ca dõn c núi chung v dõn c nụng thụn núi riờng tng lờn s m c hi mi ca mt th trng ni a tim nng, vi sc mua t H ngy cng gia tng i vi cỏc sn phm truyn thng c ỏo ca cụng nghip nụng thụn Xu th phỏt trin kinh t, hi nhp quc t v khu vc l nhng thỏch thc nhng cng ng thi l c hi sn phm TCMN thõm nhp hiu qu hn vo th trng h khu vc v th gii in Sn phm ca ngnh ngh TCMN l nhõn t quan trng thỳc y phỏt trin sn xut hng húa nụng thụn Ngnh ngh TCMN hng nm luụn sn xut mt cK lng sn phm hng húa ln úng gúp ỏng k vo giỏ tr sn lng ca tng a phng núi riờng v nn kinh t quc dõn núi chung T trng hng húa cỏc lng h ngh thng cao hn rt nhiu so vi cỏc lng thun nụng Bờn cnh th trng ni a cú kh nng m rng, hng TCMN ca Vit Nam i cũn nhiu tim nng xut khu bi nhu cu th trng th gii hu nh cha b gii hn vũng i ca sn phm ngn, xu hng tiờu dựng ngy cng hng n cỏc sn phm cú ngun gc thiờn nhiờn, thõn thin vi mụi trng Sn xut, xut khu hng TCMN cú vai trũ quan trng vic chuyn i c cu kinh t nụng thụn, thu ng hỳt lng ln lao ng v gúp phn vo xúa gim nghốo Bi vy, õy l mt nhng ngnh hng c coi l mi nhn trung phỏt trin xut khu giai on 2011 - 2015 Nm 2010, kim ngch xut khu hng TCMN t 1,5 t USD, nm 2011 l t 1,7-1,8 t USD s ny c d bỏo s tip tc tng cao thi Tr gian ti Vi hn 2.000 lng ngh tri dc khp cỏc tnh thnh Bc, Trung, Nam vi cỏc ngh mõy, tre an, chm khc, dt la vi ụi bn tay khộo lộo, úc sỏng to mit mi ca nhng ngh nhõn, hng TCMN Vit Nam ó chinh phc th trng quc t, t chõu n cỏc nc ụng u, Tõy u, chõu Phi, chõu M Trong nm 2013 kim ngch hng TCMN vt mc 2,5 t USD [21] 1.1.2.3 Phỏt trin ngnh ngh th cụng m ngh nõng cao thu nhp ca ngi dõn, gúp phn vo chng trỡnh xúa gim nghốo ca quc gia c bit, Bỏo cỏo Khi u tt nhng cha phi ó hon thnh : Thnh tu n tng ca Vit Nam v gim nghốo v nhng thỏch thc mi ca Ngõn hng th gii ngy 24/1/2013, cng ghi nhn : Trong vũng 20 nm (1990-2010), t l nghốo u Vit Nam ó gim t gn 60% xung cũn 20,7% vi khong hn 30 triu ngi thoỏt nghốo n cui nm 2013, t l h nghốo c nc gim 2%/nm (t 43,89% t H nm 2012 xung cũn 38,89% nm 2013); n cui nm 2015, t l h nghốo c nc gim xung cũn di 5% theo chun nghốo hin hnh; t l nghốo cỏc huyn cũn di 30% [21] h Trong cỏc lng ngh TCTT, TCMN ó c khụi phc v phỏt trin u gia in cú hn cỏc lng thun nụng khỏc vựng cỏc lng ngh t l h giu thng rt cao, thng khụng cú h úi, t l h nghốo rt thp, thu nhp t ngnh ngh th cụng cK chim i b phn tng thu nhp ca dõn c lng, h thng cụng trỡnh cụng cng, kt cu h tng phỏt trin, nh ca cao tng ca cỏc h dõn ngy mt nhiu, t l h s h cú cỏc loi dựng tin nghi t tin chim t trng khỏ Vic lm y , thu nhp bo m, i sng vt cht tinh thn ngy cng nõng i cao lm cho ngi lao ng núi riờng v ngi dõn cỏc lng ngh núi s yờn tõm trung cho cụng vic ca mỡnh Ngi lao ng s khụng phi ri b quờ hng vỡ sinh k, thc hin c quỏ trỡnh ụ th húa phi trung Mc thu nhp trung bỡnh ca cỏc h gia ỡnh tham gia sn xut th cụng cao hn 3-4 ln so vi ngi lao ng thun ng nụng, cú th thy rng ngnh ngh th cụng úng gúp rt ln vo quỏ trỡnh phỏt trin kinh t nụng thụn mc thu nhp trung bỡnh ca c nam gii v ph n lm ngh thng cao hn so vi mc trung bỡnh ca c nc, t l nghốo ch khong 3,7% so Tr vi 10,45% t l nghốo c nc Tuy nhiờn, mc lng ca ngi lao ng ngnh TCMN ca Vit Nam hin ang cũn thp hn so vi cỏc nc khu vc Theo s liu iu tra, cụng nhõn Vit Nam cú thu nhp t 0,2-0,6 USD/gi, Indonesia t 0.3-0,4 USD/gi, Trung Quc t 0,5-0,75 USD/gi, Malaysia t 1,25-1,14 USD/gi, Thỏi Lan t 1,5 USD/gi tr lờn v i Loan khong USD/gi [19] 1.1.2.4 Phỏt trin ngnh ngh th cụng m ngh gúp phn bo tn bn sc húa ca dõn tc thi i ton cu húa Vn húa l nn tng tinh thn ca xó hi, va l mc tiờu, va l ng lc thỳc y s phỏt trin kinh t - xó hi Mt s phỏt trin ỳng n phi l t truyn thng n hin i, ch cú nh vy mi khụng ỏnh mt mỡnh quỏ trỡnh HH Phn u quý bỏu nht di sn húa l nhng giỏ tr truyn thng, tiờu biu cho sc sng, phm cht, tớnh cỏch, bn sc dõn tc c lu gi to thnh bn p, sc mnh t H bờn cho s phỏt trin bn vng ca cỏ nhõn v cng ng Nhiu ngh v lng ngh TCMN ca nc ta ó ni bt lch s húa Vit Nam Nhiu sn phm ca cỏc lng ngh sn xut mang tớnh ngh thut cao vi h cỏc c tớnh riờng cú ca lng ngh v nhng sn phm ú ó vt qua giỏ tr hng húa in n thun, tr thnh nhng sn phm húa c coi l biu tng ca truyn thng dõn tc Vit Nam Ngnh ngh truyn thng, c bit l cỏc ngh TCMN, chớnh l di cK sn quý giỏ m cha ụng chỳng ta ó to lp v li cho cỏc th h sau Bi vy, phỏt trin ngnh ngh TCMN gúp phn c lc vo vic gi gỡn cỏc giỏ tr húa ca dõn h tc Vit Nam quỏ trỡnh CNH-HH t nc C nc ta hin cú khong 400 lng ngh TCMN truyn thng tng s i khong 2.700 lng ngh; cú nhng lng ngh ni ting nh lng la Vn Phỳc, g ng K, gm s Bỏt Trng, ỳc ng í Yờn, th cm Hũa Bỡnh, th cm Chm, thờu Hu, chm bc ng Xõm, s Bỡnh Dng Khi cuc cnh tranh vi quy mụ ton cu m ra, nhng sn phm TCMN m doanh nhõn nc ta mang th trng u ng phi cú sc cnh tranh cao hn trc, khụng nhng trờn th trng th gii m cũn trờn th trng nc Song, iu cn nhn mnh l ú khụng ch l nhng hot ng n thun kinh t m n cha bờn cỏc sn phm TCMN y luụn luụn cú hm lng húa, trc ht l húa ca mi c s sn xut v rng hn, l bn Tr sc húa ca tng lng ngh ca c Vit Nam ta Núi cỏch khỏc, kinh t v húa gn bú vi nhau, hũa quyn vo mi sn phm TCMN 1.1.2.5 Phỏt trin ngnh ngh th cụng m ngh theo hng sn xut hng húa giỳp i ng lao ng cú kh nng thớch ng vi lao ng cụng nghip Quỏ trỡnh phỏt trin kinh t hu ht cỏc nc u gn lin vi s chuyn dch lao ng t nụng nghip sang cụng nghip dch v Ngun nhõn lc t nụng nghip 10 TI LIU THAM KHO Tr ng i h cK in h t H u Trn Xuõn Chõu (2003), Phỏt trin nụng nghip theo hng sn xut hng húa, thc trng v gii phỏp, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni Vừ Vn Chớ Cụng (2013), Phỏt trin tiu th cụng nghip trờn a bn huyn Phong in tnh Tha Thiờn Hu Nguyn Dim (1997), Cụng nghip húa nụng nghip nụng thụn cỏc nc Chõu v Vit Nam, Trung tõm v kinh t Chõu Thỏi Bỡnh Dng, NXB Chớnh tr quc gia, H Ni H Th Hng Lan (2011)ỏnh giỏ th trng hang Th cụng m ngh phc v khỏch du lch Chõu u trờn a bn thnh ph Hu Nguyn Th Thỡn (2013), Phỏt trin ngun nhõn lc cht lng cao thnh ph Hu, tnh Tha Thiờn Hu, Lun Thc s Kinh t chớnh tr Hong Trung Trc (2003), Phỏt trin ngnh ngh truyn thng cỏc lng ngh Huyn An Nhn-Tnh Bỡnh nh, Lun thc s kinh t, i hc kinh t Hu Bựi Vn Vng (1999), Di Sn Th cụng m ngh Vit Nam, Nxb Thanh niờn Bựi Vn Vng (2002), Lng ngh Th cụng truyn thng Vit Nam, NXB Vn húa thụng tin, H Ni S cụng thng Tha Thiờn Hu (2013), ỏn quy hoch phỏt trin ngh v lng ngh trờn a bn tnh Tha Thiờn Hu n nm 2015 10 Cc thng kờ Tha Thiờn Hu, Niờn giỏm thng kờ nm 2012, NXB Thng kờ 11 Thụng t Chớnh ph, Ngh nh s 66-206-NCP v Phỏt trin ngnh ngh nụng thụn 12 Thụng t s 116/2006/TT- BNN ca B Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn : Hng dn thc hin mt s ni dung ca Ngh nh s 66/2006/NCP ngy 07/7/2006 ca Chớnh ph v phỏt trin ngnh ngh nụng thụn 13 Tng cc thng kờ, Niờn giỏm thng kờ Vit Nam nm 2012, NXB Thng kờ 14 UBND tnh Tha Thiờn Hu (2011, 2012, 2013), Bỏo cỏo tng kt kinh tỡnh hỡnh kinh t xó hi tnh Tha Thiờn Hu, Hu 15 UBND Thnh ph Hu (2011, 2012, 2013), Bỏo cỏo tỡnh hỡnh thc hin k hoch v nhim v phỏt trin KT - XH Thnh ph Hu 16 UBND Thnh ph Hu, Phũng Kinh t Hu (2011, 2012, 2013), Gii phỏp phỏt trin ngh v lng ngh TCTT Hu 17 UBND Thnh ph Hu, Phũng Kinh t Hu (2011, 2012, 2013), Bỏo cỏo trỡnh trng hot ng sn xut kinh doanh phc v du lch 18 http://www1.thuathienhue.gov.vn/portal_af/Views/Default.aspx?CMID=30 Tr ng i h cK in h t H u 19 http://www.vietnamplus.vn/hue-xay-dung-thuong-hieu-hang-thu-cong-mynghe/100894.vnp 20 http://vtown.vn/news/nganh-thu-cong-my-nghe-o-viet-nam.html 21 http://www.baothuathienhue.vn/?gd=1&cn=1&id=258&newsid=1-13-38188 22 http://www.tapchitaichinh.vn/Kinh-te-Dau-tu/Chinh-sach-von-va-dau-tudoi-voi-lang-nghe-thu-cong-my-nghe/41268.tctc 23 http://socongthuong.namdinh.gov.vn/Home/xuctientm/2011/70/Thu-congmy-nghe-Nganh-hang-duoc-coi-la-mui-nhon.aspx PH LC (1) PHIU IU TRA PHT TRIN NGH TH CễNG M NGH THNH PH HU, TNH THA THIấN HU u I THễNG TIN TNG QUT: Tờn c s: t H a ch: Loi hỡnh s hu: Ngnh ngh kinh doanh: Nm thnh lp in II THễNG TIN V CH S HU: h Ngun gc hỡnh thnh: (t thnh lp, mua li, tha k) cK H v tờn: Gii tớnh: Nam;N Nm sinh: Trỡnh hoỏ: Trỡnh chuyờn mụn: Chuyờn ngnh: h S nm lm ngh (kinh nghim sn xut): S nm lm qun lý (kinh nghim qun lý): i III Tỡnh hỡnh s dng lao ng: ng CH TIấU S lng Tng s N S thỏng S cụng Tin lm vic bỡnh quõn cụng/ngy nm thỏng 1000 Tng s Lao ng gia ỡnh Tr + Thng xuyờn + Thi v Lao ng thuờ a + Thng xuyờn + Thi v IV Tỡnh hỡnh s dng t Din tớch (m2) Tng t s dng cho ngh th cụng m ngh Loi hỡnh s hu (*) u Ch tiờu t H STT Ghi chỳ: * 1: Cú th ; 2: cha cú th Nm mua Giỏ tr mua S nm s dng (1000) in Loi t liu VT i h cK STT h V Tỡnh hỡnh trang b t liu sn xut ng VI Tỡnh hỡnh vay Ngun vay STT Tng s Ngõn hng Qu tớn dng Khỏc (b con, bn bố) Tr Nm vay S tin Lói vay Thi hn vay Mc ớch vay (*) b *1=M rng quy mụ sn xut; 2= Trang b t liu sn xut; 3= u t khoa hc cụng ngh; 4= Mc ớch khỏc (ghi rừ); 5= Mc ớch khỏc (ghi rừ) VII Chi phớ sn xut kinh doanh Ch tiờu VT S lng Nguyờn liu Nguyờn liu Nguyờn liu Chi phớ khỏc (marketing, dch v) n giỏ (1000) Giỏ tr (1000) cK in h t H u STT h VIII Kt qu sn xut kinh doanh Ch tiờu Tng doanh thu Thu Li nhun trc thu Ghi chỳ ng Li nhun sau thu Giỏ tr (1000) i STT Tr IX Th trng tiờu th Anh/ ch cú bit ngi tiờu dựng cui cựng khụng? Cú Khụng Sn phm c bỏn õu? STT Ni bỏn % lng bỏn c Trong xó Trong huyn Trong tnh Ngoi tnh u Sn phm c bỏn cho ai? Ngi thu mua l Thng lỏi Cụng ty Khỏc in cK Ai l ngi quyt nh giỏ? Ngi bỏn Ngi mua C ngi bỏn v ngi mua h X Cỏc khú khn gp phi % lng mua t H Ngi mua h STT (ỏnh du X vo ụ trng m doanh nghip cho l khú khn, thỏch thc nht) g Gim chi phớ SXKD b Phỏt trin sn phm mi h Thiu thụng tin c Tip cn cụng ngh mi i Khú khn v x lý mụi trng d V ti chớnh k Khú khn v o to nhõn lc e M rng th trng l Thiu u ói v thu ng i a Khú khn v t ai,v trớ a lý XI Cỏc ngh nhm phỏt trin ngh th cụng m ngh Tr í kin í kin í kin d PH LC (2) DANH SCH CC CH C S IU TRA Tr ng in h t H 156/2 Bựi Th Xuõn 171/5 Bựi Th Xuõn 135 Bựi Th Xuõn 135 Bựi Th Xuõn 158 Bựi Th xuõn 185/1 Bựi Th Xuõn 160 Bựi Thi Xuõn 127 Bựi Th Xuõn 173/3 Bựi Th Xuõn 171/6 Bựi Th Xuõn 152/12 Bựi Th Xuõn 152/4B Bựi Th Xuõn 7B Bựi Th Xuõn 158/2 BTX 135/15BTX 158/2 BTX 181/5BTX 134/1BTX 173/5 BTX 171/3BTX 171 BTX 369 BTX 158/3 BTX 179/3 BTX 144/7 BTX 262 BTX 152 BTX 156/2 BTX 152/5 BTX u a im cK i 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Tờn ngi phũng vn/c s Tng Vit Tun Lờ Vn Sn Vừ Quang Vinh HTX ỳc Thng Li Nguyn Vn Tõm Nguyn Thun Hunh Tõm Biờn Nguyn Vn Nim Nguyn Vn Nho Nguyn Vn Tu H Tn Thanh Nguyn Vn Th Nguyn Vn Sớnh Nguyn Vng Tng Vit Thnh Nguyn Vn Dinh Nguyn Vn i Nguyn Vn Du Nguyn Vn D Tng Vit Thnh ụ Tng Vit Dng Nguyn Vn Khụi Nguyn Vn Phc Tng Vit Hng Nguyn Tng Nguyn Ngc Tõn Trn Th Hoa Nguyn Vn Lc Phm Th Thu Hng Nguyn Vn Thu Hunh Duy Mn Lờ ỡnh Hi Nguyn Vn Nguyn Thanh Minh Nguyn Vn Hng h TT 152/14 BTX 178/1 BTX 179/7 BTX 171/4 BTX 171/9 BTX e 38 39 40 41 42 43 44 45 Nguyn Vn Vinh Nguyn Vn Chun Nguyn Vn ỏo Nguyn Vn u Nguyn Vn Vin Nguyn Vn Trai Nguyn Vn Tõn (Quý) Nguyn Vn Hy Nguyn Vn Tnh (Phng) Bựi Cụng Tn Nguyn Thng Vn Nguyn Vit Thõn Nguyn Vn t Nguyn Tt Thng Nguyn ng Tun HTX ỳc Thy Xuõn Nguyn Thng Tớn Nguyn Thng Vinh Nguyn Vn S Trn Vn Nhn Nguyn Vn Thin Lờ Duyờn Trn Vn Lnh Nguyn Vn Chng Cty TNHH Trn i Vinh Tõy lc Nguyờn Xuõn Huỳnh Thế Thiệt Nguyễn Sĩ Ngọc Bữu Sáu Huỳnh Thế Thiệt Nguyễn Sĩ Ngọc Bữu Sáu Đoàn Công Phơng Võ Thế Thuận Nguyễn Phớc Định Bảo Cờng Tr ng T Thng T Thng T Thng T 1- Thụn thng T 1- Thụn thng T 1- Thụn thng T 1- Thụn thng T 1- Thụn thng T 3- thụn thng T 3- thụn thng T 1- Thụn thng T 2- Thụn thng T 2- Thụn thng T 1- Thụn thng T 1- Thụn thng T 1- Thụn thng Thng2 Thy Xuõn 162 Tụn Tht Thip 122 Bch ng Tổ 80 Nguyễn Hoàng Tổ Kim Long Tổ 80 Nguyễn Hoàng Tổ Kim Long 10 phủ thoại thái 16 phủ thoại thái 15b phủ thọ xuân 12 phủ thoại thái cK i 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 h 46 u Nguyn Vn Minh t H 37 171/16 BTX 49 Huyn Trõn Cụng Chỳa T 1- Thụn thng T - Thụn thng T 1- Thụn thng T 1- Thụn thng T Thng T Thng T Thng T Thng h Nguyn Vn Thun in 36 f ng Tr in h t H u 6/5 Tô Hin Thnh Kiệt 64 Bạch đằng 7/9 Kiệt 228 Bạch Đằng 267 Chi Lăng 60 Kiệt 271 Chi Lăng 321 Chi Lăng 211 Lê Huân 44 Lê Huân 58 Lê Huân 61 Lê Huân Đặng Thái Thân Tuệ Tĩnh Đặng Thị Thân 210 Đặng Thị Thân 65 Đặng Thái Thân 245 Đặng Thái Thân 218 Đặng Thái Thân Đặng Thái Thân 64 Trần Nguyên Đán 29 Triệu Quang Phục 1/6 Thạch Hãn 30 Triệu Quang Phục Nguyn C Trinh 30 Yết kiêu 12 Ngô Thời Nhiệm Nguyn C Trinh Nguyn C Trinh Nguyn C Trinh Nguyn C Trinh 11 Tôn Thất Thiệp 13 Tôn Thất Thiệp 13/183 o Duy Anh 75 Huỳnh Thúc Kháng 88 Phan Chu Trinh 27 Phan Chu Trinh 105 Thánh Gióng 8/5 Trần Nhân Tông 21/240 Nguyễn Trãi 61 La Sn Phu T 130 Hoàng Diệu 19/195 Nguyễn Trãi h cK Trơng Đình Hoàng Nguyễn Hạnh Hoàng Giã Thái Ngân Đặng Nhơn Hầu Quý Lê La Bùi Quang Diên Lâm Hữu Thặng Lê Thị Nga Nguyễn Bình Phan Văn Thanh Lê Độ Điền Lê Độ Mỹ Võ Phớc Trần Văn An Nguyễn Văn Thanh Lê Văn Nguyện Đoàn Văn Phúc Lê Văn Ưu Trần Ngọc Leo Nguyễn Văn Quý Hoàng Văn Quyền Nguyễn Hữu Xê Lê Văn Hiến Nguyễn Huy Phong Lê Ngọc Dơng Lê Ngọc Hi Hoàng Tuệ Lê Hoàng Trạch Phạm Văn Quang Lê Thành Hoàng Văn Lợng Mai Văn Anh Dũng Trơng Văn Thiện Dơngg Xuân Hùng Hoàng Thị Kiểu Hồ Văn Kỳ Lại Thế Văn Nguyễn Hùng Dũng Trần Đức Nguyên Vũ i 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 g Tr ng 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 in h t H u 241 Nguyễn Quang Bích 20 Nguyễn Quang Bích 144 Trần Quốc Toản 30/1 Trần Quốc Toản 11 Dã Tợng 33 Hoà Mỹ 55 Hoà Mỹ 144 Tôn Thất Thiệp 111 Trần Quốc Toản 48 Hoà Mỹ 63 Hoà Mỹ Hoà Mỹ 53 Hoà Mỹ 49 Hoà Mỹ Chu Mạnh Trinh 87 Hoàng Diệu Ngô Thế Lân 70 Lờ Trung nh 26c Xuân 68 Thợng Thợng Hạ Hạ Hạ Thợng Tổ 13 h cK Lê Thừa Uyên Lê Thừa Thế Lê Viết Thanh Nguyễn Xuân Năm Lê Thừa Phúc Trơng Viết Lâm Lê Yên Huỳnh Tăng Điệp Nguyễn Nh Bách Huỳnh Dung Nguyễn Văn Thống Lê Thừa Quảng Lê Hữu Văn Huỳnh Tăng Ký Lê Văn Huy Nguyễn Bá Lợi Đặng Văn Lai Kiều Nh Nguyên Trần Nhãn Hồ Ngọc Long Hồ Ngọc Dũng Phạm Ngọc Dũng Phạm Ngọc Phớc Trần Văn Đại Lê Đình Quả Văn Thị Châu Lê Thành Nguyn Xuõn Minh Hong Nguyn Vn Ch Vừ Vn Du on Sn Thỏnh Giúng Thỏi Vinh Phan Th Hoa Lờ Th Bớch Thu Phan Th Ngc Uyờn Ngụ Th Thanh Thuý Phan Th Dung Trn Th Nguyt Nguyn Th Thanh Hng i 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 Thng1 23/35 Ng Bỡnh Tam Tõy Thy An Thng Thy Xuõn 27 Thỏnh Giúng 40 Nguyn Sinh Cung 30/8 Lng Y ng 68 22 Lu trng L 16 Nguyn Trc 4/43 Lờ Vn Hu 112c Lng Ngc Quyn 7/52 Thỏnh Giúng 9/52 Thỏng Giúng h 180 Tr ng 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 h t H u 9/52 Thỏnh Giúng 9/52 Thỏnh Giúng 9/52 Thỏnh Giúng 189 Xuõn 68 60 Phm ỡnh H 60 Phm ỡnh H 7/7 Mang Cỏ 178 Lng Ngc Quyn 183/3/20 Xuõn 68 30/8 Lng Y 130 Phan ng Lu 16 Th L 90 Phan n Lu 100 Phan ng Lu Lờ Li 14 Phan ng Lu 47 Nguyn Hu 16/4 ễng ch Khiờm Kiụt Chựa Linh M 342 Lờ Dun 164 Phan ng Lu 82 Phan ng Lu 175 Phan ng Lu h cK in Nguyn Th Thanh Hng Nguyn Th Móo Ngụ Th Tớn Trn Th H Vừ Th Mi on Th M Ho on Th M Hnh Bựi Th Lim Chi Nguyn Th Minh Lờ Th Bớch Ngc Bựi Th Tuyt HTX Thờu Phỳ Ho HTX thờu Thun Lc Quc Hoa Tớn Phỏt DNTN thờu Kinh ụ Nguyn Th Gỏi DNTN thờu Hng Phỏt La Th Cm Võn C s thờu Hoi Nhõn C s thờu Sụng Hng Nguyn Trng Tun c Thnh Vnh Hng- Vnh t Shop m ngh lu nim Thỳy Kim Hin Gia Li Anh Tun nh Hng Trõm Anh An Phong Nguyn Tng Tõm Thu ụng H TRng Th CS thờu Hu Thng Nguyn Th Gỏi Thun Thnh C s thờu Mai Hoa Trnh Th Kim Chi C s thờu chựa Tõy Linh i 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 42 Nguyn Tri Phng 174 Phan ng Lu 191 Phan ng Lu 122 Phan ng Lu 105 Phan ng Lu 189 Phan ng Lu 109 Phan ng Lu 94 Phan ng Lu 213 Phan ng Lu Phan ng Lu Vừ Th Sỏu 14 Phan ng Lu 74 Phan ng Lu 36/2 Kim Long 362 Bch ng - Hu Tụn Tht Thuyt i Ngụ Vn Th CS thờu Thiờn í CS thờu Mai Anh Nguyn Th My Nguyn Hu Ly 20 Phan ng Lu Hựng Vng Hựng Vng 84 An Dng Vng Ch Tõy Lc Tr ng i h cK in h t H u 196 197 198 199 200 j PH LC Bng 1: S lng cỏc ngh v s lao ng tham gia c s cỏc ngh TTCN truyn thng nm 2012 S c s lm ngh Ngh Cỏc ngh TTCN truyn thng 3.212 Th cụng m ngh t H 366 ỳc ng 65 Thờu ren 55 h I h Cn x c, khm xng cK Sn mi in Mc m ngh chm khc Kim hon i Mõy tre an lỏt 78 9.130 2.027 209 1.021 234 16 26 75 51 58 132 265 108 1.424 2.903 an len, múc ch 14 57 ng Sn xut hng tiờu dựng II S lao ng lm ngh u STT Lm nhc c dõn tc 11 38 23 11 Chm nún lỏ 60 124 12 May ỏo di 52 156 13 Lm hng 64 134 134 271 19 Khm snh s, th n kộp (trang trớ ỏp 16 ni) 28 162 17 Khc ỏ 19 34 Tr 10 Lm trng 14 Lm vng mó 15 Lm u lõn k 18 úng giy dộp 64 195 19 May nm 30 72 20 May mc 934 1.618 334 1.103 21 Lm ko mố xng 36 215 22 Tụm chua, mm 37 23 Lm nem ch trộ 57 u 83 256 30 76 Lng thc thc phm 144 158 26 Lm u ph t H III 45 112 27 Lm bỏnh in 46 142 1.088 3.097 94 367 29 Gũ rốn v SX c khớ gia dng 209 589 30 Sn xut ca hoa st, ca nhụm cỏc loi 146 464 18 22 134 34 Tin g 19 25 35 Sn son thp vng 21 72 542 1.278 27 112 16 24 Ch bin bt go, bt lc Phc v sn xut i sng IV 32 úng tu thuyn h 31 Lm phn n cK 28 Xõy dng (th n) i 33 Phc ch nh rng ng 36 Mc dõn dng 37 Lm sinh vt cnh Tr 38 Lm quan giúng in h 25 Lm bt lc (ch bin sn) l PH LC GII THCH CC CH TIấU NGHIấN CU u GO (Tng giỏ tr sn xut): L ch tiờu biu hin bng tin, phn ỏnh ton b kt qu trc tip hu ớch m lao ng sỏng to mt thi gian nht nh (1 nm) i vi ngh TCMN thỡ sn xut hng húa l tiờu th nờn GO chớnh bng tng doanh thu n t H GO = QiPi i Trong ú: + Qi: S lng sn phm th i in h + Pi: Giỏ tr sn phm th i cK IC (Chi phớ trung gian): L ch tiờu biu hin bng tin mt ca tt c cỏc yu t u vo c mua bng tin ca c s sn xut (chi phớ trung gian khụng tớnh cỏc yu t m c s t cú nh chi phớ lao ng gia ỡnh hoc cỏc yu t u vo sn cú, lói vay, khu hao ti sn c nh, thu, phớ l phớ) h VA (Giỏ tr gia tng): Giỏ tr gia tng l phn giỏ tr chờnh lch gia giỏ tr hng húa bỏn v giỏ tr ca nhng th dựng lm hng húa i VA = GO IC M (li nhun): Tng doanh thu Tng chi phớ GO/IC: Mt ng chi phớ trung gian to bao nhiờu ng giỏ tr sn xut ng VA/IC: Mt ng chi phớ trung gian to bao nhiờu ng giỏ tr gia tng GO/K: Mt ng to bao nhiờu ng giỏ tr sn xut VA/K: Mt ng to bao nhiờu ng giỏ tr gia tng Tr M/K: Mt ng to bao nhiờu ng li nhun 10 GO/L: Giỏ tr sn xut bỡnh quõn trờn mt lao ng 11 VA/L: Giỏ tr gia tng bỡnh quõn trờn mt lao ng 12 M/L: Li nhun bỡnh quõn trờn mt lao ng m
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nghề Thủ công mỹ nghệ ở Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thừa Thiên Huế, Phát triển nghề Thủ công mỹ nghệ ở Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thừa Thiên Huế, Phát triển nghề Thủ công mỹ nghệ ở Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thừa Thiên Huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay