Phát triển mô hình VAC ở phường An Tây, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Hu

86 152 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 10:12

I HC HU TRặèNG AI HOĩC KINH T KHOA KINH T VAè PHAẽT TRIỉN h t H u cK in KHOẽA LUN TT NGHIP AI HOĩC PHAẽT TRIỉN M HầNH VAC PHặèNG AN TY Tr ng i h THAèNH PH HU, TẩNH THặèA THIN HU Sinh viờn thc hin: Hong Th Loan Lp: K44-KTNN Niờn khúa: 2010-2014 Giỏo viờn hng dn Th.S Nguyn Th Qunh Chi Hu, thỏng 05 nm 2014 Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Nguyn Th Qunh Chi Tr ng i h cK in h t H u Trong quỏ trỡnh thc hin khúa lun ny, tụi ó nhn c s giỳp ca nhiu th v cỏ nhõn Trc ht tụi xin chõn thnh cm n cỏc thy cụ giỏo ca trng i hc kinh t Hu ó dy bo tụi c hc tp, c trang b y nhng kin thc vng vng bc vo i c bit tụi xin by t lũng cm n sõu sc n cụ giỏo - Thc s Nguyn Th Qunh Chi ó tn tỡnh hng dn, nh hng v ch bo cho tụi nhng c th, thit thc nht tụi hon thnh khúa lun ny Cho phộp tụi by t li cm n sõu sc n s quan tõm giỳp v gúp ý t phớa cỏc anh ch ti UBND phng An Tõy, thnh ph Hu, tnh Tha Thiờn Hu ó nhit tỡnh giỳp , cung cp s liu giỳp tụi hon thnh khúa lun Tụi xin c chõn thnh cm n cỏc h nụng dõn phng An Tõy ó dnh thi gian cung cp nhng ý kin, thụng tin rt cn thit, tr li cỏc cõu hi phng vn, úng gúp kinh nghim quý bỏu giỳp tụi cú c s hon thnh khúa lun ny Cui cựng, tụi xin gi li cm n v li chỳc tt p nht n ba m, nhng ngi thõn v bn bố ó luụn yờu thng, lo lng v ng viờn to mi iu kin tt nht cho tụi nhng ngy hc va qua v trng thnh nh ngy hụm Xin chõn thnh cm n! Hu, thỏng nm 2014 Sinh viờn: Hong Th Loan SVTH: Hong Th Loan Lp: K44 - KTNN i GVHD: Th.S Nguyn Th Qunh Chi Tr ng i h cK in h t H u Khúa lun tt nghip SVTH: Hong Th Loan Lp: K44 - KTNN ii Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Nguyn Th Qunh Chi MC LC LI CM N i MC LC iii u DANH MC CC CH VIT TT v DANH MC HèNH NH vii t H DANH MC TH viii DANH MC CC BNG BIU .ix TểM TT NGHIấN CU PHN I: T VN .2 h Tớnh cp thit ca ti in Mc tiờu nghiờn cu cK i tng v phm vi nghiờn cu Phng phỏp nghiờn cu Cõu hi nghiờn cu h PHN II: NI DUNG V KT QU NGHIấN CU Chng 1: C S Lí LUN V THC TIN CA TI i 1.1 Mt s lý lun v phỏt trin mụ hỡnh VAC 1.1.1 Khỏi nim v phỏt trin kinh t 1.1.2 Khỏi nim mụ hỡnh VAC 1.1.3 c im ch yu ca mụ hỡnh VAC 10 ng 1.1.4 Tỏc dng ca mụ hỡnh VAC vi vic phỏt trin kinh t h gia ỡnh mt nn nụng nghip bn vng 11 1.1.5 Vai trũ ca mụ hỡnh VAC chuyn dch c cu kinh t nụng Tr nghip, nụng thụn 12 1.1.6 Hch toỏn chi phớ sn xut VAC 15 1.1.6.1 Mt s ch tiờu c bn 15 1.1.6.2 Phõn tớch kt qu sn xut ca nụng h 16 1.2 C s thc tin v phỏt trin mụ hỡnh VAC 17 1.2.1 Thc tin v kinh nghim xõy dng v phỏt trin mụ hỡnh VAC mt s nc khu vc Chõu 17 SVTH: Hong Th Loan Lp: K44 - KTNN iii Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Nguyn Th Qunh Chi 1.2.2 Tng quan quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin mụ hỡnh VAC nc ta 19 Chng 2: THC TRNG, KT QU SN XUT V CC YU T NH HNG N S PHT TRIN Mễ HèNH VAC TI VNG NGHIấN CU 25 2.1 c im v a bn nghiờn cu 25 u 2.1.1 c im t nhiờn ca phng An Tõy, thnh ph Hu, tnh Tha Thiờn Hu 25 t H 2.1.2 c im kinh t - xó hi ca phng An Tõy, thnh ph Hu, tnh Tha Thiờn Hu 27 2.2 Thc trng phỏt trin mụ hỡnh VAC ti phng An Tõy, thnh ph Hu, tnh Tha Thiờn Hu 27 h 2.2.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin mụ hỡnh VAC vựng nghiờn cu 27 in 2.2.2 Mụ hỡnh VAC ti vựng nghiờn cu 28 2.2.2.1 Cỏc dng mụ hỡnh VAC ti vựng nghiờn cu 28 cK 2.2.2.2 Quy mụ din tớch cỏc dng mụ hỡnh VAC 29 2.2.3 Thụng tin c bn v cỏc h iu tra 30 h 2.2.3.1 Tỡnh hỡnh nhõn khu 30 2.2.3.2 Tỡnh hỡnh t 30 2.2.3.3 C s vt cht cỏc h iu tra 31 i 2.2.3.4 Tỡnh hỡnh vay ca cỏc h iu tra 32 2.2.4 Thc trng ỏp dng k thut sn xut VAC 33 2.2.4.1 Thc trng ỏp dng k thut ngnh trng trt 34 ng 2.2.4.2 Thc trng ỏp dng k thut ngnh chn nuụi 35 2.2.4.3 Thc trng ỏp dng k thut nuụi trng thy sn 38 2.2.4.4 Thc trng hun ca cỏc h nụng dõn 38 Tr 2.3 ỏnh giỏ kt qu sn xut mụ hỡnh VAC ca h nụng dõn 39 2.3.1 Nng sut cõy trng, vt nuụi, cỏ nuụi 39 2.3.1.1 Nng sut cõy trng 39 2.3.1.2 Nng sut mt s vt nuụi 40 2.3.1.3 Nng sut cỏ nuụi ca cỏc h 40 2.3.2 Thu nhp t sn xut VAC a bn nghiờn cu 41 2.3.3 í kin ỏnh giỏ v thay i thu nhp trc v sau ỏp dng mụ hỡnh VAC 42 SVTH: Hong Th Loan Lp: K44 - KTNN iv Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Nguyn Th Qunh Chi 2.3.4 Mụ hỡnh VAC tng thờm vic lm cho h nụng dõn 43 2.3.4.1 VAC to vic lm cho cỏc thnh viờn gia ỡnh 43 2.2.4.2 Vai trũ to vic lm i vi lao ng ngoi gia ỡnh 44 2.4 Cỏc yu t nh hng n s phỏt trin mụ hỡnh VAC ti vựng nghiờn cu 45 Chng 3: MT S GII PHP NHM PHT TRIN Mễ HèNH VAC u PHNG AN TY, THNH PH HU, TNH THA THIấN HU 49 t H 3.1 C s xut gii phỏp 49 3.2 Xu hng phỏt trin mụ hỡnh VAC a bn nghiờn cu 51 3.3 Gii phỏp ch yu phỏt trin mụ hỡnh VAC thi gian ti 51 3.3.1 Thc hin tt chớnh sỏch t 51 h 3.3.2 Thc hin tt chớnh sỏch v ti chớnh, tớn dng 52 in 3.3.3 Thc hin tt chớnh sỏch khuyn nụng v chuyn giao tin b k thut52 3.3.4 Tng cng u t c s h tng 53 cK 3.3.5 Phỏt trin mụ hỡnh kinh t VAC i lin vi qun lý bo v mụi trng 53 3.3.6 Thc hin tt chớnh sỏch liờn kt bn nh 54 h 3.3.7 Tỡm u cho sn phm nụng nghip 54 PHN III: KT LUN V KIN NGH .55 I KT LUN 55 i II KIN NGH 58 Tr ng TI LIU THAM KHO 59 SVTH: Hong Th Loan Lp: K44 - KTNN v Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Nguyn Th Qunh Chi DANH MC CC CH VIT TT Ao AC Ao, chung BVTV Bo v thc vt C Chung CNH Cụng nghip húa CSHT C s h tng BSCL ng bng sụng Cu Long BSH ng bng sụng Hng HH Hin i húa KD Kinh doanh KHKT Khoa hc k thut L Lao ng NN Nụng nghip PTNT Phỏt trin nụng nghip t H y ban nhõn dõn Vn i VAC h Sn xut nụng nghip UBND VA in cK h SXNN V u A Vn, ao, chung Vn, chung Tr ng VC Vn, ao SVTH: Hong Th Loan Lp: K44 - KTNN vi Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Nguyn Th Qunh Chi DANH MC HèNH NH Hỡnh 1.1 Mi quan h cỏc thnh phn V-A-C 10 Hỡnh 1.2 Mi quan h cỏc thnh phn V-A-C cú yu t th trng 10 Hỡnh 1.3 Mụ hỡnh VAC v cỏc mi quan h qua li v ngoi mụ hỡnh 12 u Hỡnh 1.4 H thng sn xut kt hp truyn thng Trung Quc .18 t H Hỡnh 1.5 H thng sn xut kt hp (mc thõm canh cao) ti Trung Quc 18 Tr ng i h cK in h Hỡnh 2.1 Bn t nhiờn ca phng An Tõy 25 SVTH: Hong Th Loan Lp: K44 - KTNN vii Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Nguyn Th Qunh Chi DANH MC TH th 2.1 Thc trng vay ca cỏc h iu tra 32 Tr ng i h cK in h t H u th 2.2 Thu nhp bỡnh quõn h ti a bn nghiờn cu .42 SVTH: Hong Th Loan Lp: K44 - KTNN viii Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Nguyn Th Qunh Chi DANH MC CC BNG BIU Bng 2.1 Cỏc dng mụ hỡnh VAC phng An Tõy 28 Bng 2.2 Quy mụ din tớch cỏc dng mụ hỡnh VAC 29 Bng 2.3 Tỡnh hỡnh nhõn khu v lao ng ca cỏc h iu tra nm 2014 30 u Bng 2.4 Tỡnh hỡnh t ca h iu tra 31 t H Bng 2.5 C s vt cht ca cỏc h iu tra .32 Bng 2.6 Thc trng vay ca cỏc h iu tra 33 Bng 2.7 T l s dng ging cõy trng cỏc h iu tra 34 Bng 2.8 Thc trng ỏp dng quy trỡnh k thut trng trt h iu tra 35 h Bng 2.9 Tỡnh hỡnh ỏp dng ging vt nuụi cỏc h iu tra 36 in Bng 2.10 Quy trỡnh k thut ỏp dng chn nuụi 36 cK Bng 2.11 Thc trng tiờm phũng v iu tr bnh chn nuụi .37 Bng 2.12 S lng v t l h tham gia cỏc lp hun trng trt .38 Bng 2.13 S lng v t l h tham gia cỏc lp hun chn nuụi 39 h Bng 2.14 Nng sut bỡnh quõn mt s loi cõy trng chớnh ti cỏc h iu tra 39 Bng 2.15 Nng sut chn nuụi ca cỏc h ti cỏc h iu tra 40 i Bng 2.16 Nng sut cỏ nuụi bỡnh quõn ca cỏc h iu tra .40 Bng 2.17 Thu nhp bỡnh quõn h ti ia bn nghiờn cu 41 Bng 2.18 Thu nhp bỡnh quõn nhõn khu ti a bn nghiờn cu 42 Bng 2.19 í kin ỏnh giỏ v thay i thu nhp trc v sau thc hin mụ hỡnh ng VAC .43 Bng 2.20 Mc tham gia vo sn xut VAC cỏc h iu tra 44 Bng 2.21 Tỡnh hỡnh thuờ lao ng ca h iu tra 44 Bng 2.22 Cỏc yu t nh hng n s phỏt trin sn xut VAC 47 Tr Bng 2.23 Kim nh s ph thuc gia cỏc yu t nh hng v s thay i thu nhp 48 Bng 3.1 Mt s xut ca h nhm phỏt trin VAC .50 Bng 3.2 Xu hng phỏt trin mụ hỡnh VAC thi gian ti .51 SVTH: Hong Th Loan Lp: K44 - KTNN ix Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Nguyn Th Qunh Chi I.2 Thụng tin t Bng 1.2 t ca h nm 2013 TT Loi t Tng s (so) Tr.ú: thuờ thu, mn Ghi chỳ t th c - t nh u - t - t ao t H - t chung tri t ngoi th c - t - t ao h - t chn nuụi - t rung, nng cK in - t rng I.3 Thụng tin ti sn v phc v cho sn xut Loi h Bng 1.3 Ti sn c nh phc v cho sn xut nm 2013 VT Cỏi - Mỏy thi lỳa Cỏi - Mỏy bm nc Cỏi - ng c in, n Cỏi Kho, bói m2 Chung tri m2 Ao nuụi cỏ m2 Tr - Xe ti, xe ch hng ng i Mỏy múc thit b Vn cõy lõu nm a) Cõy b) Cõy c) Cõy Ln nỏi Khỏc SVTH: Hong Th Loan Lp: K44 - KTNN Con S lng Giỏ tr mua/xõy dng ti thi im hin ti (1000) Ghi chỳ (s nm d kin s dng) Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Nguyn Th Qunh Chi Bng 1.4 Vn vay cho sn xut ca h STT Ngun vay S lng Lói sut (triu ng) (%/thỏng) Ghi chỳ II THễNG TIN V SN XUT VAC Cú Khụng t H ễng/B ó bao gi nghe núi v mụ hỡnh kinh t VAC u Nm bt u lm VAC(VA, AC, VC) Quy mụ din tớch ban u m2 Quy mụ din tớch hin _ m2 hay so? S lao ng thuờ lm vic thng xuyờn _ lao ng h Tng s tin chi tr hng nm cho lao ng thng xuyờn _ 000 in ng (bao gm c chi n ung) cK S lao ng thuờ thi v: Cao nht Thp nht _ III THễNG TIN V HOT NG SN XUT CA H NM 2013 A Hot ng trng trt h A.1 Nng sut ca cỏc loi cõy trng Bng 3.1 Nng sut ca cỏc loi cõy trng Din tớch Sn lng c Doanh thu (so) nm (000 ng) i Loi cõy trng Ghi chỳ Tr ng TT A.2 Chi phớ cho cỏc loi cõy trng Nu s dng phõn chung ca nh, c tớnh tin phõn húa hc tit kim c 000 ng SVTH: Hong Th Loan Lp: K44 - KTNN Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Nguyn Th Qunh Chi Bng 3.2 Chi phớ cho cỏc loi cõy trng VT a Cõy b Cõy c Cõy d Cõy Ging Kg Phõn chung Kg Phõn m Kg Phõn Lõn Kg Phõn Kali Kg Phõn NPK Kg Thuc sõu, c 000 Chi lm t 000 Chi cy/trng 000 10 Chi ti tiờu 000 11 Chi khỏc 000 12 Lao ng G ngy 13 Lao ng thuờ 000 t H h in cK h A.3 Thụng tin v k thut u TT Vt t, u vo ngh ụng/b cho bit mt s v trng trt ca gia ỡnh i a Nhng ging cõy trng no gia ỡnh i mua? b Nhng ging cõy trng no gia ỡnh t tỳc? ng Cú Khụng c Trong a phng ó cú lp hun v trng trt cha? Khụng d Nu cú, gia ỡnh ó c tham gia lp hun v trng trt khụng? Tr Cú Nu cú: - Tp hun v gỡ? - Tp hun no? - Ai hun? SVTH: Hong Th Loan Lp: K44 - KTNN Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Nguyn Th Qunh Chi Bng 3.3 Thc t ỏp dng k thut trng trt ti h gia ỡnh Cõy - - - - - Quy trỡnh k thut - - - ỏp dng - - - Sõu thng gp v - - - cỏch phũng tr - - Bnh thng gp v - - cỏch phũng tr - - Nhng kin thc cn - - hun (c th cho - - tng cõy trng ct - - - 2,3,4 bờn - - in - - - h B Hot ng chn nuụi t H - u Cõy cK Cỏc ging s dng Cõy h K thut B.1 Nng sut cỏc loi vt nuụi Vt nuụi Tr ng TT i Bng 3.4 Nng sut cỏc loi vt nuụi SVTH: Hong Th Loan Lp: K44 - KTNN S la/ S con/ Khi lng Doanh thu Nm la c nm (000 ng) Ghi chỳ Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Nguyn Th Qunh Chi B.2 S dng phõn chung Tng lng phõn chung t hot ng chn nuụi nm 2013 tn Bng 3.5 S dng phõn chung ca h gia ỡnh Hot ng Khi lng Chi phớ tit kim (%) (tr./nm) u Biogas cho un nu (chn t H nuụiv nu n gia ỡnh) Bún phõn cho cõy trng S dng cho ao cỏ Gia ỡnh lm Biogas t no? h Li ớch ca Biogas: in (1) cK (2) (3) B.3 Chi phớ cho cỏc loi vt nuụi TT Vt t, u vo h Bng 3.6.Chi phớ cho cỏc loi vt nuụi Ging (kg) Thc n CN Cỏm, go Rau Chi thuc thỳ y Chi in, than, ci, nc Chi khỏc (000ng) Lao ng gia ỡnh (cụng) b c Tr ng i a Trong ú, % tham gia ca L ph n Lao ng thuờ B.4 Thụng tin v k thut a Trong a phng ó cú lp hun v chn nuụi cha? Cú SVTH: Hong Th Loan Lp: K44 - KTNN Khụng d Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Nguyn Th Qunh Chi b Nu cú, gia ỡnh ó c tham gia lp hun v chn nuụi? Cú Khụng Nu cú: - Tp hun v gỡ? - Tp hun no? - Ai hun? - - - - - - - - Bnh thng gp v cỏch - - phũng tr - Quy trỡnh k thut ỏp dng Nhng kin thc cn hun (c th cho tng vt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - h nuụi ct 2, 3, bờn) - - cK - Con h Cỏc loi ging s dng Con t H Con Con in K thut u Bng 3.7 Thc trng ỏp dng k thut chn nuụi ti h i C Hot ng nuụi trng thy sn C.1 Nng sut nuụi trng thy sn (NTTS) Bng 3.8 Nng sut nuụi trng thy sn Loi vt nuụi Tr ng TT SVTH: Hong Th Loan Lp: K44 - KTNN Din tớch(so) GT sn lng(000) Doanh thu(000) Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Nguyn Th Qunh Chi C.2 Hch toỏn thu chi cho thy sn Bng 3.9 Hch toỏn thu chi cho thy sn TT Vt t, u vo Con Con Con Ging (kg) Thc n cụng nghip Thc n khỏc Phõn chung Chi thuc thỳ y Chi in Chi khỏc Lao ng gia ỡnh (cụng) cK n in Trong ú, % tham gia ca L h t H u Lao ng thuờ thi v (cụng) C.3 Thụng tin v k thut NTTS h a Trong a phng ó cú lp hun v NTTS cha? Cú Khụng Cú i b Nu cú, gia ỡnh ó c tham gia lp hun v NTTS? Khụng Nu cú: - Tp hun v gỡ? ng - Tp hun no? - Ai hun? Bng 3.10 Thc trng ỏp dng k thut NTTS ti h K thut Tr Cỏc loi ging s dng Quy trỡnh k thut ỏp dng Bnh thng gp v cỏch phũng tr Nhng kin thc cn hun SVTH: Hong Th Loan Lp: K44 - KTNN Cỏ trm Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Nguyn Th Qunh Chi IV MT S THễNG TIN KHC V.1 Thụng tin v thu nhp Bng 5.1 Thu nhp ca h gia ỡnh (tớnh nm 2013) Ngun S lng (triu ng) Sn xut nụng nghip a Trng trt b Chn nuụi c Nuụi trng thy sn Kinh doanh ngnh ngh Lng, ph cp, tin gi Khỏc h t H u Ghi chỳ in TNG (c) cK V.2 ỏnh giỏ ca ụng b v tỏc ng VAC a So vi trc õy (khi cha phi hp/ cha sn xut VAC), thu nhp hin ca gia ỡnh thay i nh th no? Gim Khụng thay i h Tng b Vic lm cho h gia ỡnh c gii quyt nh th no nh VAC? i ng c Mụi trng (khụng khớ,) Cú Khụng V hố nh ta cú cm thy mỏt hn nh khụng cú khụng? Khụng Khụng bit Mựa khụ hanh nh ta cú thiu nc ti cõy khụng? Tr Cú Khụng bit Cú cm thy mựi thuc phũng tr sõu bnh cho cõy khụng? Cú Khụng Khụng bit Cú mựi hụi t chn nuụi ti ỏt th c khụng? Cú SVTH: Hong Th Loan Lp: K44 - KTNN Khụng Khụng bit Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Nguyn Th Qunh Chi d Vn húa Xin ễng/B cho bit: Vai trũ ca VAC i vi s on kt, chia s kin thc khoa hc, kinh nghim sn xut v bun vui cuc sng? V.3 Hng phỏt trin VAC ca gia ỡnh thi gian ti? u t H - Nu tng quy mụ: - Nu gim quy mụ: - Nu gi nguyờn nhng thay i c cu: V.4 Khú khn sn xuỏt VAC Theo th t tm quan trng: h in phỏt trin? cK V.5 xut ca gia ỡnh vi a phng to iu kin cho kinh t VAC h Tr ng i SVTH: Hong Th Loan Lp: K44 - KTNN Xin cỏm n ễng/ B! Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Nguyn Th Qunh Chi Ph lc Kt qu x lý s liu bng SPSS Kim nh chi bỡnh phng v tớnh cht c lp hay ph thuc gia hai bin nh tớnh cỏc yu t nh hng v s thay i thu nhp ca cỏc h nụng dõn thc hin mụ hỡnh VAC u Ngi ta dựng kim nh Chi bỡnh phng kim nh s kt hp gia hai bin Cú mt s chỳ ý nh sau: t H - c thit lp xỏc nh cú hay khụng mt mi liờn h gia hai bin, nhng nú khụng ch c cng ca mi liờn h ú Trong trng hp ny, cn s dng cỏc o lng kt hp in h - cho phộp tỡm nhng mi liờn h phi tuyn tớnh gia hai bin - Vi kim nh Chi bỡnh phng, ta thnh lp c cỏc bng chộo H s cK V Cramer c ỏp dng cho tt c cỏc loi bng chộo vi k l chiu nht ca i h bng chộo Cng ca nú bin ng t n Gi s ta chn phõn tớch tớnh c lp gia hai bin nh tớnh cỏc yu t nh hng v s thay i thu nhp Cỏc bc tin hnh nh sau: ng H0: Hai bin cỏc yu t nh hng v s thay i thu nhp c lp vi trờn tng th H1: Hai bin cỏc yu t nh hng v s thay i thu nhp ph thuc vi Tr trờn tng th Ph lc 2.1 Kim nh Chi bỡnh phng ca yu t thiu nh hng n s thay i thu nhp ca cỏc h thc hin mụ hỡnh VAC Case Processing Summary Cases Valid N SVTH: Hong Th Loan Lp: K44 - KTNN Missing Percent N Total Percent N Percent Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Nguyn Th Qunh Chi Case Processing Summary Cases Valid * Total N Percent N Percent N Percent 60 100.0% 0% 60 100.0% t H u thieuvon ykien Missing thieuvon * ykien Crosstabulation ykien khong Total Count 43 50 % within ykien 58.3% Count 5 10 % within ykien 41.7% 10.4% 16.7% Count 12 48 60 100.0% 100.0% 100.0% i ng Tr 83.3% df Asymp Sig Exact Sig Exact Sig (2-sided) (2-sided) (1-sided) 6.750 009 4.688 030 5.689 017 Value Pearson Chi-Square Continuity Correctionb Likelihood Ratio Fisher's Exact Test Linear-by-Linear Association N of Valid Casesb 89.6% h % within ykien Chi-Square Tests h Total in Thieu tang cK thieuvon Ko a 021 6.638 021 010 60 a cells (25.0%) have expected count less than The minimum expected count is 2.00 b Computed only for a 2x2 table SVTH: Hong Th Loan Lp: K44 - KTNN Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Nguyn Th Qunh Chi Symmetric Measures Nominal by Nominal Value Approx Sig Phi -.335 009 Cramer's V 335 60 009 Risk Estimate t H u N of Valid Cases 95% Confidence Interval Lower 037 711 706 3.229 h Odds Ratio for thieuvon (thieu / 163 khong) For cohort ykien = ko 280 For cohort ykien = tang 1.720 N of Valid Cases 60 Upper in Value cK 111 916 h Ph lc 2.2 Kim nh Chi bỡnh phng ca yu t thiu kin thc nh hng n s thay i thu nhp ca cỏc h thc hin mụ hỡnh VAC i Case Processing Summary Cases Valid Missing Total Percent N Percent N Percent thieukt * ykien 60 100.0% 0% 60 100.0% ng N Tr thieukt * ykien Crosstabulation thieukt ykien thieu khong Total Ko tang Total Count 41 41 % within ykien 0% 85.4% 68.3% Count 12 19 % within ykien 100.0% 14.6% 31.7% Count 12 48 60 SVTH: Hong Th Loan Lp: K44 - KTNN Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Nguyn Th Qunh Chi thieukt * ykien Crosstabulation ykien khong Total Total Count 41 41 % within ykien 0% 85.4% 68.3% Count 12 19 % within ykien 100.0% 14.6% 31.7% Count 12 48 60 % within ykien 100.0% 100.0% 100.0% Value Asymp Sig Exact Sig Exact Sig (2-sided) (2-sided) (1-sided) in Df 000 28.541 000 35.040 000 h cK 32.368a 31.829 000 000 000 i Pearson Chi-Square Continuity Correctionb Likelihood Ratio Fisher's Exact Test Linear-by-Linear Association N of Valid Casesb h Chi-Square Tests u thieu tang t H thieukt Ko 60 ng a cells (25.0%) have expected count less than The minimum expected count is 3.80 b Computed only for a 2x2 table Tr Symmetric Measures Nominal by Nominal N of Valid Cases SVTH: Hong Th Loan Lp: K44 - KTNN Value Approx Sig Phi -.734 000 Cramer's V 734 60 000 Khúa lun tt nghip GVHD: Th.S Nguyn Th Qunh Chi Risk Estimate 95% Confidence Interval Lower Upper 2.714 60 1.507 4.890 u For cohort ykien = tang N of Valid Cases Value t H Ph lc 2.3 Kim nh Chi bỡnh phng ca yu t thiu t nh hng n s thay i thu nhp ca cỏc h thc hin mụ hỡnh VAC Case Processing Summary Cases Valid Missing Total Percent N Percent N Percent thieudat * ykien 60 100.0% 0% 60 100.0% cK in h N thieudat * ykien Crosstabulation thieu khong ng Total ko tang Total Count 12 10 22 % within ykien 100.0% 20.8% 36.7% Count 38 38 % within ykien 0% 79.2% 63.3% Count 12 48 60 % within ykien 100.0% 100.0% 100.0% i thieudat h ykien Tr Chi-Square Tests Pearson Chi-Square Continuity Correctionb Likelihood Ratio Fisher's Exact Test SVTH: Hong Th Loan Lp: K44 - KTNN Df Asymp Sig Exact Sig Exact Sig (2-sided) (2-sided) (1-sided) 25.909 000 22.612 000 29.732 000 Value a 000 000 Khúa lun tt nghip Linear-by-Linear Association N of Valid Casesb GVHD: Th.S Nguyn Th Qunh Chi 25.477 000 60 Symmetric Measures Value Approx Sig Phi 657 000 Cramer's V 657 60 cK Risk Estimate 000 in N of Valid Cases h Nominal by Nominal t H u a cells (25.0%) have expected count less than The minimum expected count is 4.40 b Computed only for a 2x2 table 95% Confidence Interval Upper 455 60 288 718 h Lower Tr ng i For cohort ykien = tang N of Valid Cases Value SVTH: Hong Th Loan Lp: K44 - KTNN
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển mô hình VAC ở phường An Tây, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Hu, Phát triển mô hình VAC ở phường An Tây, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Hu, Phát triển mô hình VAC ở phường An Tây, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Hu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay