Phát triển kinh tế trang trại ở huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

98 141 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 10:12

ĐẠI HỌC HUẾ uế TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TE KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ h tế H -oOo - cK in KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Đ ại họ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI Ở HUYỆN TÂN KY,Ø TỈNH NGHỆ AN Giáo viên hướng dẫn: Lô Thò Dương TS Trần Xuân Châu ng Sinh viên thực hiện: Lớp: K44 KTCT Tr ườ Niên khóa: 2010-2014 Huế, 05/2014 Lời Cảm Ơn Đ ại họ cK in h uế tế H Trong thời gian thực đề tài khóa luận tốt nghiệp mình, em nhận hướng dẫnchỉ bảo tận tình giáo viên hướng dẫn phía nhà trường, quan thực tập tạo điều kiện thuận lợi Lời em xin gửi lời cảm ơn chân thành tri ân sâu sắc tới q Thầy, Cơ khoa Kinh tế trị, Trường Đại Học Kinh Tế Huế - Đại Học Huế tận tình truyền đạt cho em vốn kiến thức q báu suốt năm học tập Với vốn kiến thức tiếp thu q trình học tập khơng tảng cho q trình nghiên cứu đề tài mà hành trang q báu để em bước vào đời cách vững tự tin Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy giáo TS.Trần Xn Châu suốt thời gian vừa qua tận tình dạy, hướng dẫn giúp đỡ em để em hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Em chân thành cảm ơn Cơ, Chú, Anh, Chị Phòng Nơng Nghiệp Phát Triển Nơng Thơn Huyện Tân Kỳ cho phép tạo điều kiện thuận lợi để em thực tập quan Em xin gửi lời cảm ơn đến Phòng Thống Kê, Phòng tài ngun mơi trường, Hội làm vườn Huyện Tân Kỳ giúp đỡ em q trình thu thập số liệu Em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, người thân bạn bè ln bên cạnh em, động viên, khích lệ ln ủng hộ em suốt thời gian qua Cuối em kính chúc q Thầy, Cơ dồi sức khỏe thành cơng nghiệp cao q Đồng kính chúc Cơ, Chú, Anh, Chị Phòng Nơng Nghiệp Huyện Tân Kỳ ln dồi sức khỏe, đạt nhiều thành cơng tốt đẹp cơng việc Kính chúc gia đình, người thân bạn bè ln ln mạnh khỏe Em xin chân thành cảm ơn! Huế, ngày 17 tháng 05 năm 2013 Tr ườ ng Sinh viên thực Lơ Thị Dương Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Xn Châu MỤC LỤC .i tế H DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv uế MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC BIỂU vi MỞ ĐẦU i 1.Lí chọn đề tài h 2.Lịch sử nghiên cứu .2 3.Mục tiêu đề tài in 3.1 Mục tiêu chung 3.2 Mục tiêu cụ thể cK Đối tượng nghiên cứu .3 Phạm vi nội dung nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu họ Đóng góp đề tài Kết cấu đề tài .4 NỘI DUNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỀN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ Đ ại TRANG TRẠI 1.1.Khái qt chung phát triển kinh tế trang trại 1.1.1 Các khái niệm liên quan đến phát triển kinh tế trang trại 1.1.2 Đặc trưng kinh tế trang trại .8 ng 1.1.3 Phân loại kinh tế trang trại 11 1.1.4 Tiêu chí xác định kinh tế trang trại 13 1.1.5 Điều kiện hình thành phát triển kinh tế trang trại 16 ườ 1.2 Nội dung xu hướng phát triển kinh tế trang trại 18 1.2.1 Nội dung phát triển kinh tế trang trại 18 1.2.2 Xu hướng phát triển kinh tế trang trại 19 Tr 1.3.Tính tất yếu, vai trò phát triển kinh tế trang trại 21 1.3.1 Tính tất yếu việc phát triển kinh tế trang trại 21 1.3.2 Vai trò kinh tế trang trại 22 SVTH:Lơ Thị Dương – K44 KTCT i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Xn Châu 1.4.Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển kinh tế trang trại 26 1.4.2 Nhóm nhân tố kinh tế - xã hội .26 1.4.3 Các sách vĩ mơ nhà nước 28 tế H 1.4.4 Trình độ chủ trang trại 29 uế 1.4.1 Nhóm nhân tố tài ngun thiên nhiên 26 1.5.Tiêu chí đánh giá phát triển kinh tế trang trại 29 1.5.1 Tiêu chí phản ánh phát triển số lượng, cấu trang trại 29 1.5.2 Chỉ tiêu đánh giá quy mơ sử dụng nguồn lực sản xuất 30 1.5.3 Khả áp dụng thành tựu khoa học – kỹ thuật vào sản xuất .31 h 1.5.4 Chỉ tiêu đánh giá kết quả, hiệu sản xuất kinh doanh trang trại 32 in 1.5.5 Chỉ tiêu phản ánh đóng góp kinh tế trang trại phát triển kinh tế, xã hội địa phương 33 cK 1.6.Kinh nghiệm phát triển kinh tế trang trại số địa phương 33 1.6.1 Kinh nghiệm phát triển kinh tế trang trại số tỉnh 33 1.6.2 Kinh nghiệm phát triển kinh tế trang trại số huyện 35 1.6.3 Một số kinh nghiệm vận dụng huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An .36 họ CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI Ở HUYỆN TÂN KỲ, TỈNH NGHỆ AN 37 2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 37 Đ ại 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 37 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội .42 2.1.3 Khái qt phát triển kinh tế trang trại .46 2.2 Thực trạng phát triển kinh tế trang trại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An qua ng mẫu điều tra 49 2.2.1 Quy mơ loại hình 50 2.2.2 Các yếu tố sản xuất trang trại 53 ườ 2.3 Đánh giá kết hiệu sản xuất trang trại .61 2.3.1 Đầu tư chí phí loại hình trang trại 61 2.3.2 Giá trị sản xuất lợi nhuận loại hình trang trại 62 Tr 2.3.3 Hiệu sử dụng đất đai, vốn lao động 64 2.3.4 Khả tiếp cận nguồn vốn, thị trường ứng dụng khoa học – kỹ thuật vào sản xuất 65 SVTH:Lơ Thị Dương – K44 KTCT ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Xn Châu 2.3.5 Khả tăng quy mơ sản xuất 66 Nghệ An .67 2.4.1 Xu hướng phát triển kinh tế trang trại huyện Tân Kỳ 67 tế H 2.4.2 Thành tựu đạt phát triển kinh tế trang trại 67 uế 2.4.Đánh giá chung thực trạng phát triển kinh tế trang trại huyện Tân Kỳ, tỉnh 2.4.3 Những vấn đề cấp bách đặt cho phát triển kinh tế trang trại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An 69 CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI Ở HUYỆN TÂN KỲ, TỈNH NGHỆ AN 71 h 3.1 Quan điểm, định hướng mục tiêu phát triển kinh tế trang trại huyện Tân Kỳ, in tỉnh Nghệ An 71 3.1.1 Quan điểm phát triển kinh tế trang trại huyện Tân Kỳ 71 cK 3.1.2 Định hướng chiến lược phát triển kinh tế trang trại huyện Tân Kỳ 71 3.1.3 Mục tiêu phát triển kinh tế trang trại cho huyện Tân Kỳ 72 3.2 Một số giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế trang trại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An 74 họ 3.2.1 Tiếp tục qn triệt để thống nhận thức, quan điểm phát triển kinh tế trang trại .74 3.2.2 Hồn thiện quy hoạch đất đai .74 Đ ại 3.2.3 Phát triển nguồn nhân lực 75 3.2.4 Giải có hiệu vốn cho phát triển kinh tế trang trại 75 3.2.5 Giải vấn đề thị trường tiêu thụ sản phẩm 76 3.2.6 Hồn thiện quy hoạch xây dựng sở hạ tầng 77 ng 3.2.7 Tăng cường áp dụng tiến khoa học cơng nghệ vào sản xuất 78 3.2.8 Tăng cường quản lý Nhà nước phát triển kinh tế trang trại .78 3.2.9 Đối với loại hình trang trại 79 ườ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .81 KẾT LUẬN 81 KIẾN NGHỊ 82 Tr TÀI LIỆU THAM KHẢO .84 SVTH:Lơ Thị Dương – K44 KTCT iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Xn Châu DT : Diện tích ĐVT : Đơn vị tính GO : Gía trị sản xuất GS - TS : Giáo sư – tiến sĩ HN : Hàng năm NTTS : Ni trồng thủy sản SXKD : Sản xuất kinh doanh SXNN : Sản xuất nơng nghiệp Tr.đ : Triệu đồng VACR : Vườn ao chuồng rừng tế H : Bình qn h BQ in : Bộ nơng nghiệp Đ ại họ cK BNN uế DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT : Tổ chức thương mại giới Tr ườ ng WTO SVTH:Lơ Thị Dương – K44 KTCT iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Xn Châu tế H Bảng 2.1 Diện tích loại đất chủ yếu huyện Tân Kỳ .38 uế DANH MỤC BẢNG Bảng 2.2 Tình hình sử dụng đất huyện Tân Kỳ giai đoạn 2009 - 2013 .39 Bảng 2.3 Tăng trưởng chuyển dịch cấu kinh tế huyện Tân Kỳ giai đoạn 2009 - 2012 (tính theo giá so sánh 2010) .42 h Bảng 2.4 Thu nhập bình qn đầu người huyện Tân Kỳ giai đoạn 2009 - 2013 44 Bảng 2.5 Số lượng loại hình trang trại hàng năm huyện Tân Kỳ 48 in giai đoạn 2009 -2013 .48 cK Bảng 2.6 Cơ cấu trang trại phân theo loại hình huyện Tân Kỳ năm 2013 50 Bảng 2.7 Quy mơ diện tích đất đai trang trại huyện Tân Kỳ năm 2013 51 Bảng 2.8 Quy mơ vốn sản xuất kinh doanh trang trại Tân Kỳ năm 2013 52 Bảng 2.9 Tình hình sử dụng đất đai trang trại phân theo loại hình năm 2013 .53 họ Bảng 2.10 Nguồn vốn sản xuất kinh doanh loại hình trang trại năm 2013 .55 Bảng 2.11 Số lượng cấu lao động trang trại huyện Tân Kỳ năm 2013 56 Bảng 2.12 Tình hình áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất trang trại năm 2013 58 Đ ại Bảng 2.13 Tình hình tiêu thụ sản phẩm trang trại năm 2013 59 Bảng 2.14 Cơ cấu trình độ văn hóa, trình độ chun mơn độ tuổi chủ trang trại năm 2013 60 Bảng 2.15 Mức đầu tư chi phí loại hình trang trại năm 2013 62 ng Bảng 2.16 Một số tiêu hiệu kinh tế loại hình trang trại 64 huyện Tân Kỳ năm 2013 .64 Tr ườ Bảng 3.1 Mục tiêu phát triển kinh tế trang trạihuyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An 73 SVTH:Lơ Thị Dương – K44 KTCT v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Xn Châu uế DANH MỤC BIỂU tế H Biểu đồ 2.1 Tỷ lệ lao động qua đào tạo chưa qua đào tạo huyện Tân Kỳ giai đoạn 2009 - 2013 43 Biểu đồ 2.2 Giá trị sản xuất lợi nhuận loại hình trang trại năm 2013 .63 Tr ườ ng Đ ại họ cK in h Biểu đồ 2.2 Tỷ lệ loại hình trang trại năm 2013 48 SVTH:Lơ Thị Dương – K44 KTCT vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Xn Châu Lí chọn đề tài Khoảng 200 năm qua, kinh tế trang trại mà đặc biệt trang trại gia đình tế H trở thành mơ hình sản xuất phổ biến nơng nghiệp nước phát triển chiếm tỷ trọng lớn đất đai khối lượng nơng sản đặc biệt nước Anh, Pháp, Nga nơi bắt đầu cánh mạng khoa học kỹ thuật Tại Việt Nam, kinh tế trang trại có từ thời Pháp thuộc phát triển muộn so với nước giới, từ sau đại hội Đảng tồn quốc lần thứ VI(1986), cấu h kinh tế nhiều thành phần thừa nhận Và từ sau Nghị 10(1988) trị in khóa VI phát huy vai trò tự chủ kinh tế hộ nơng dân đặt móng cho phát triển kinh tế trang trại Sau Nghị trung ương khóa VII năm 1993 luật đất đai năm cK 1993 đời quy định quyền sử dụng đất : chuyển đổi, chuyển nhượng, cho th, thừa kế chấp kinh tế trang trại thật có bước phát triển nhanh chóng đa dạng Sự hình thành phát triển kinh tế trang trại góp phần tạo bước tiến quan họ trọng sản xuất nơng nghiệp kinh tế xã hội nơng thơn Tuy mẻ sớm khẳng định vai trò quan trọng kinh tế thị trường Để tiếp sức cho kinh tế trang trại phát triển, phủ cho đời Nghị Đ ại số 03/2000/NQ-CP ngày 02/02/2000 phát triển kinh tế trang trại, Thơng Tư liên tịch số 69 Bộ nơng nghiệp phát triển nơng thơn Tổng cục thống kê ngày 26/3/2000 gần Thơng Tư số 27/2011 Bộ nơng nghiệp phát triển nơng thơn tiêu chí để xây dựng kinh tế trang trại, sách ng khuyến khuyến khích nơng nghiệp phát triển đặc biệt kinh tế trang trại Hiện nay, phát triển kinh tế trang trại góp phần khai thác nguồn vốn dân, mở mang diện tích đất trồng, đồi núi trọc, đất hoang hóa, vùng trung ườ du, miền núi, tạo thêm việc làm cho người lao động nơng thơn, góp phần xóa đói giảm nghèo, tăng thêm nơng sản hàng hóa, góp phần chuyển dịch cấu kinh tế nơng Tr nghiệp nơng thơn, tạo cân sinh thái, bảo vệ mơi trường nhằm phát triển nơng nghiệp bền vững Cùng với phát triển nơng nghiệp nước, kinh tế trang trại tỉnh SVTH:Lơ Thị Dương – K44 KTCT uế MỞ ĐẦU Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Xn Châu Nghệ An nói chung kinh tế trang trại huyện Tân Kỳ nói riêng phát triển nhanh hợp với phát triển kinh tế trang trại Nơi hội tụ điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế trang trại như: nguồn gốc trang trại khu vực có từ lâu, nhân dân tế H cần cù lao động, phát triển kinh tế trang trại cấp quyền quan tâm, giao uế chóng Tân Kỳ huyện miền núi nằm phía Tây tỉnh Nghệ An, địa hình phù thơng thuận lợi cho phát triển giao lưu hàng hóa, đất đai yếu tố tiềm có tầm quan trọng đặc biệt, thuận lợi cho việc trồng lâu năm tre, mét, cà phê, chè loại ăn cam, chanh tạo việc làm cho hàng trăm lao động cho nơng dân Bên cạnh thuận lợi gặp khơng khó khăn làm cản trở cho h việc phát triển kinh tế trang trại như: chủ trang trại thiếu kiến thức khoa học kỹ in thuật, khó khăn tiêu thụ sản phẩm, thiếu vốn, lao động trang trại chưa qua đào tạo Hầu hết chủ trang trại có nguyện vọng vay vốn ngân hàng với số lượng lớn, cK thời gian dài, lãi suất ưu đãi để đầu tư vào loại hình có hiệu Phát triển kinh tế trang trại hướng đắn, cần quan tâm giúp đỡ sách hợp lý, góp phần khai thác cách có hiệu bền vững tiềm đất đai, lao động địa phương Vì vậy, tơi chọn đề tài: “phát triển kinh tế trang trại Lịch sử nghiên cứu họ huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp khóa học 2010 – 2014 Đề tài phát triển kinh tế trang trạng có nhiều cơng trình nghiên cứu, Đ ại số tác giả lớn như: - PGS.TS Lê Trọng nghiên cứu về: “phát triển quản lý trang trại kinh tế thị trường”; - Nguyễn Điền, Trần Đức, Huy Năng nghiên cứu về: “trang trại gia đình ng giới Châu Á”… Bên cạnh có số tác giả nghiên cứu đề tài như: - Nguyễn Cơng Bình với đề tài: “phát triển kinh tế trang trại thành phố ườ Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình” làm luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế năm 2011 Tác giả đưa thực trạng phát triển kinh tế trang trại địa bàn để đánh giá thuận lợi khó khăn địa bàn phát triển kinh tế trang trại sau đưa giải Tr pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế trang trại - Nguyễn thị Diệu với đề tài: “phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An giai đoạn nay” làm khóa luận tốt nghiệp năm 2009 SVTH:Lơ Thị Dương – K44 KTCT Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Xn Châu sản phẩm, lãi suất vay hợp lý Bên cạnh ngân hàng cần tăng trường theo Đối với trang trại cần khai thác phát huy hiệu nguồn vốn tự có cách “thực hành tiết kiệm” để đầu tư vốn vào sản xuất, kết hợp với sản xuất tế H kinh doanh theo phương thức “lấy ngắn ni dài”, quản lý chặt chẽ, sử dụng vốn mục đích, tránh sử dụng lãng phí vốn Chủ trang trại hợp tác việc xây dựng sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất như: thủy lợi, giao thơng nội đồng, sơ chế, chế biến, bảo quản nơng sản để giảm 3.2.5 Giải vấn đề thị trường tiêu thụ sản phẩm h bớt căng thẳng vốn in Thực tế nay, việc giải đầu cho trang trại địa bàn huyện vấn đề cần thiết cấp bách Vì hầu hết sản phẩm mà trang trại sản xuất cK chủ yếu bán dạng thơ Do đó, giải pháp phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Tân Kỳ nên ưu tiên giải vấn đề đầu cho sản phẩm trang trại Việc đưa vấn đề thị trường lên hàng đầu lĩnh vực định tính họ sống loại hình kinh tế trang trại sản xuất hàng hóa kinh tế thị trường Nó tạo cho chủ trang trại động lực để sản xuất tảng cho trang trại phát triển lâu dài Giải pháp thị trường cho kinh tế trang trại Đ ại huyện Tân Kỳ gồm giải pháp chủ yếu sau: Đối với thị trường sản phẩm đầu ra, cần có hỗ trợ nhà nước như: - Cần đảm bảo yếu tố đầu vào qua kí kết hợp đồng, cung ứng cách kịp thời với giá thỏa đáng ng - Xúc tiến tìm kiếm giới thiệu thị trường, giá nơng sản phẩm ngồi nước cho trang trại, tránh tình trạng ép giá tư thương địa phương - Đầu tư xây dựng sở chế biến ườ - Tổ chức khu trung tâm thương mại để thu mua sản phẩm nơng sản trang trại - Tổ chức hệ thống kênh lưu thơng nơng sản phẩm khuyến khích thành Tr phần kinh tế tham gia vào thị trường tiêu thụ sản phẩm nhằm tạo động, cạnh tranh lành mạnh, góp phần bảo vệ lợi ích kinh tế trang trại SVTH:Lơ Thị Dương – K44 KTCT uế dõi, kiếm tra hướng dẫn trang trại sử dụng vốn mục đích, có hiệu 76 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Xn Châu Về phía trang trại cần: uế - Tổ chức sản xuất dựa vào nhu cầu, thị hiếu khách hàng, người tiêu dùng Ký kết hợp đồng tiêu thụ với khách hàng tế H - Tích cực chủ động tìm kiếm thị trường - Khơng ngừng nâng cao suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa việc bố trí sản xuất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất vùng, sử dụng giống tơt, thực đầu tư thâm canh, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật cơng nghệ vào sản xuất, hạ giá thành nâng cao tính cạnh tranh sản phẩm trang trại h - Sản xuất kinh doanh trang trại phải gắn liền với q trình chế biến in tiêu thụ nơng sản phảm cách kí kết hợp đồng hợp tác với cơng ty chế biến – thương mại Đây hình thức thích hợp thuận lợi cho hai bên Nó vừa chủ động cK cho trang trại cơng ty chế biến – thương mịa, giảm bớt biến động giá thị trường 3.2.6 Hồn thiện quy hoạch xây dựng sở hạ tầng Tiến hành thực quy hoạch phát triển kinh tế trang trại nhằm đưa kinh tế họ trang trại phát triển phù hợp với mục tiêu quy hoạch phát triển nơng nghiệp nơng thơn huyện, tỉnh, hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn sản xuất với chế biến nơng sản, khắc phục tình trạng phát triển tự phát, thực khai thác có hiệu Đ ại tài ngun đất đai, nguồn nước, nguồn vốn, lao động tiềm kinh tế khác, đảm bảo vệ sinh mơi trường Trên sở quy hoạch vùng sản xuất nơng nghiệp Nhà nước cần đầu tư xây dựng sở hạ tầng nơng thơn nhằm giúp cho trang trại khắc phục ng khó khăn trở ngại Như nâng cấp mạng lưới giao thơng, làm tuyến đường liên xã, liên thơn, khắc phục tình trạng đường đất để phục vụ cho việc trao đổi mua bán vật ườ tư hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm, giao lưu kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật nội vùng với bên ngồi Xây dựng, cải nâng cấp hệ thống thủy lợi sẵn có như: hồ đập chưa Tr nước, trạm bơm xây dựng thêm số cơng trình mới, hồn thiện hệ thống mạng lưới kênh mương nội đồng đảm bảo đáp ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu tưới tiêu vùng SVTH:Lơ Thị Dương – K44 KTCT 77 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Xn Châu Tiếp tục hồn thiện hệ thống lưới điện, thơng tin liên lạc, đồng thời tăng khả Xây dựng cụm kinh tế, sở chế biến với sở hạ tấng trường học, trạm y tế, nơng thơn tế H 3.2.7 Tăng cường áp dụng tiến khoa học cơng nghệ vào sản xuất Việc đầu tư, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh để phát triển kinh tế trang trại cần có hỗ trợ nhà nước như: - Nhà nước cần có chế thích hợp việc thực chuyển giao tiến cơng nghiệp hóa, đại hóa theo chủ trương Đảng Nhà nước h khoa học – kỹ thuật cơng nghệ phù hợp với trang trại, thúc đẩy nhanh việc in - Đầu tư nghiên cứu khoa học đưa tiến kỹ thuật vào sản xuất nơng nghiệp nhằm tăng suất chất lượng giống trồng, vật ni Tăng cường cơng tác kỹ thuật cK phục vụ sản xuất, phục vụ trang trại khuyến nơng, bảo vệ thực vật, thú y - Cần hướng dẫn cho trang trại biết cách lựa chọn, bố trí trồng, vật ni phù hợp với điều kiện mơi trường sinh thái vùng phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế xã hội Nhà nước họ - Khuyến khích hình thức liên kết hợp tác nghiên cứu, liên kết quan khoa học với chủ trang trại để tiện cho việc chuyển giao, ứng dụng tiến khoa học, kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh trang trại Đ ại 3.2.8 Tăng cường quản lý Nhà nước phát triển kinh tế trang trại Kinh tế trang trại nước ta phát triên mạnh mẽ năm gần có tác động tích cực kinh tế - xã hội thúc đẩy vùng nơng sản hàng hóa tập trung cao, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao ng động cần có quản lý Nhà nước kinh tế trang trại thời gian tới cần tập trung vào vấn đề sau: - Thừa nhận địa vị pháp lý kinh tế trang trại có chế sách rõ ràng, ườ thuận lợi để người có vốn, có trình độ quản lý kinh doanh n tâm mạnh dạn đầu tư vào phát triển kinh tế trang trại - Hồn thiện quy hoạch tổng thể quy hoạch cụ thể phát triển kinh tế xã hội Tr địa phương đặc biệt lĩnh vực nơng, lâm nghiệp để sở trang trại xác định phương hướng sản xuất kinh doanh, phù hợp với định hướng phát triển địa phương SVTH:Lơ Thị Dương – K44 KTCT uế tiếp cận thơng tin thị trường thơng qua phương tiện thơng tin đại chúng 78 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Xn Châu - Tiếp tục hồn thiện bổ xung thêm sách vĩ mơ để tạo mơi trường pháp uế lý thuận lợi cho q trình hoạt động sản xuất kinh doanh trang trại sách đất đai, sách đầu tư tín dụng, sách thuế, sách tiêu thụ sản phẩm 3.2.9 Đối với loại hình trang trại tế H 3.2.9.1 Đối với trang trại tổng hợp Đây loại hình trang trại đánh giá hiệu quả, số lượng lớn cấu tồn huyện, có thu nhập ổn định, rủi ro thấp huyện Tân kỳ Quy mơ diện tích lớn, lại đa dạng cấu sản xuất Tuy nhiên chi phí chiếm tỷ trọng cao Điểm mạnh loại hình mơ hình VAC h VACR Để năm tới, loại hình trang trại tổng hợp phát triển mạnh cần thực in vấn đề sau: Mạnh dạn chuyển dịch cấu trồng, tăng tỷ trọng hàng hóa Đối với chăn mơi trường cK ni lơn gà cần có biện pháp đảm bảo vệ sinh chuồng trại, giảm thiểu nhiễm Có thể tổ chức mơ hình theo cách thuận lợi cho việc tưới tiêu, chăm sóc tiết kiệm diện tích đất như: đặt ao hồ làm trung tâm trồng ăn xung họ quanh, chuồng trại chăn ni gần ao hồ 3.2.9.2 Đối với trang trại trồng trọt Đây loại hình chiếm tỷ trọng lớn Sau trang trại chăn ni Loại hình Đ ại chủ yếu trồng loại ăn hàng năm cam, long, dứa, vải trồng loại như: mía, sắn, lạc, lúa, ngơ, khoai, ớt nhiên, việc trồng loại khơng có kỹ thuật trồng chăm sóc hợp lý doanh thu khơng cao Bởi vậy, loại hình trang trại tơi đề cập số giải pháp sau: ng - Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, thao tác kỹ thuật chăm sóc loại trồng ngắn ngày dài ngày Mặt khác tổ chức đưa cán khuyến nơng nhà khoa học đến trực tiếp huấn luyện, hướng dẫn kỹ thuật trang trại ườ - Thực hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, với cơng ty chế biến, với đối tác thu mua 3.2.9.3 Đối với trang trại lâm nghiệp Tr Đây trang trại có quy mơ lớn diện tích, đòi hỏi phải đầu tư lớn Cơ cấu trồng chủ yếu keo tai tượng, tràm, bạch đàn, cao su, tre, mét khoanh ni bảo vệ rừng, chu kỳ sản xuất dài, thường tập trung chủ yếu vùng núi, gò đồi, SVTH:Lơ Thị Dương – K44 KTCT 79 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Xn Châu điều kiện sở hạ tầng, giao thơng hạn chế nên gặp nhiều khó khăn Vì vậy, - Thực giao đất, giao rừng, quy hoạch đất dài hạn - Kết hợp trồng rừng với chăn ni đại gia súc nhằm tận dụng lợi đất đai tế H vùng gò đồi Áp dụng biện pháp khoa học, kỹ thuật hợp lý việc quy hoạch, uế loại hình trang trại tơi đưa giải pháp sau: trồng mới, chăm sóc khai thác vườn Mạnh dạn sử dụng lao động th ngồi để triển khai trồng chăm sóc kịp thời thời vụ nhằm nâng cao tỷ lệ sống, rút ngắn thời gian thu hoạch - Kí kết hợp đồng với nhà máy tiêu thụ gỗ, tạo chủ động đầu cho sản phẩm h - Tỉnh, huyện cần tạo điều kiện cho chủ trang trại tiếp cận tranh thủ in nguồn vốn từ bên ngồi (các chương trình, dự án đầu tư cho miền núi, cho lâm nghiệp để tiếp tục mở rộng đầu tư theo chiều sâu cK 3.2.9.4 Đối với trang trại chăn ni Đây loại hình trang trại có mức doanh thu cao đnag phát triển mạnh mẽ số lượng cấu đàn vật ni Tuy nhiên, trang trại chăn ni gặp nhiều khó khăn khâu chăm sóc vật ni gặp thời tiết xấu, mùa bệnh dịch, thị họ trường giá khơng ổn định thiếu vốn sản xuất kinh doanh Vì vậy, tơi xin đề cập số giải pháo cho loại hình trang trại sau: - Các trang trại mạnh dạn vay vốn để đầu tư mở rộng quy mơ chăn ni tương Đ ại xứng với điều kiện cho phép - Thực hình thức chăn ni chăn thả đại gia súc Nên kết hợp chăn ni với trồng trọt để trương trợ thức ăn sử dụng nguồn phân bón từ chăn ni, giảm thiểu nhiễm mơi trường khơng khí ng - Tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn ni như: tiềm kiếm giống tốt, kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh - Chuồng trại phải cần sẽ, khơ ườ - Xác định cấu gia cầm, đgảm bảo vừa kinh doanh thịt vừa kinh doanh giống trứng - Nhà nước cần tạo điều kiện thuận lợi cho chủ trang trại vay vốn mở Tr rộng đầu tư tăng quy mơ nâng cao chất lượng giống SVTH:Lơ Thị Dương – K44 KTCT 80 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Xn Châu KẾT LUẬN Kinh tế trang trại loại hình sản xuất trải qua q trình hình thành tế H lâu dài phát triển theo quy luật khách quan kinh tế hàng hóa lĩnh vực sản xuất nơng – lâm nghiệp, xu hướng phát triển tất yếu kinh tế nơng hộ sản xuất hàng hóa giới Việt Nam Kinh tế trang trại huyện Tân Kỳ phát triển mạnh mẽ nhiều bất cập Số lượng, cấu loại hình có thay đổi ngun nhân khác nhau, h khách quan ngun nhân phía chủ trang trại Số lượng trang trại giai in đoạn 2009 – 2013 có xu hướng tăng, nhiên trang trại huyện chưa tập trung vào loại sản phẩm có giá trị kinh tế cao mà sản xuất dàn trải nhiều sản cK phẩm tập trung chủ yếu phát triển loại hình trang trại tổng hợp Trình độ quản lý tổ chức sản xuất kinh doanh, trình độ khoa học kỹ thuật hiểu biết thị trường nhiều hạn chế, hợp tác, liên kết sản xuất kinh doanh chưa có, tính chun mơn hóa thấp tiêu thụ sản phẩm gặp họ nhiều khó khăn Phát triển kinh tế trang trại huyện Tân Kỳ đường xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống nhận dân, đặc biệt đồng bào dân tộc Đ ại thiểu số vùng sâu vùng xa xã thuộc chương trình, góp phần thực tốt chương trình nơng thơn mới, cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp nơng thơn Phương hướng sản xuất kinh doanh trang trại huyện Tân Kỳ phát triển đa dạng kinh tế trang trại theo hướng tập trung, chun mơn hóa, nâng cao chất ng lượng, hạ giá thành nơng sản, tạo điều kiện hợp tác, phát triển trang trại nhiều hình thức ườ Kết quả, hiệu sản xuất mức Còn nhiều khác biệt loại hình trang trại Trang trại chăn ni có kết sản xuất kinh doanh cao loại hình trang trại khác Vì cần phát triển loại hình trang trại, tập trung vào Tr sản phẩm có giá trị kinh tế cao để thu doanh thu lợi nhuận cao Kinh tế trang trại phát triển khơng đem lại nguồn thu cho chủ trang trại mà có đóng góp đáng kể mặt kinh tế - xã hội mơi trường Cụ thể SVTH:Lơ Thị Dương – K44 KTCT uế KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 81 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Xn Châu trang trại hàng năm đóng góp vào việc nâng cao hệ thống sở hạ tầng nơng thơn như: hàng trăm lao động thời vụ, tăng thu nhập cho hộ nghèo Hệ thống trang trại lâm nghiệp, tổng hợp góp phần điều hòa khơng khí, bảo vệ đất chống nhiễm mơi trường tế H Để phát triển kinh tế trang trại huyện Tân Kỳ theo hướng bền uế kênh mương, đường liên thơn, điện, nhà văn hóa hàng năm giải việc làm cho vững cần thực tốt giải pháp chung riêng cho loại hình trang trại Chung quy lại giải vấn đề như: nâng cao trình độ nhận thức, quản lý kinh tế, kinh doanh, xây dựng kế hoạch chiến lược cho trang trại, tạo niềm tin vốn đầu ra, thị trường tiêu thụ sản phẩm cho trang trại in KIẾN NGHỊ h cho chủ trang trại q trình đàu tư lâu dài Đạo tạo kỹ thuật chun mơn, giải - Đối với nhà nước cK Nhà nước cần có sách hợp lý để kinh tế trang trại phát triển ổn định bền vững sách đất đai, thuế, đầu tư tín dụng giá tun truyền hướng dẫn cụ thể để trang trại hưởng lợi theo tinh thần nghị 03/2000 NQ-CP phủ họ Đồng thời nhà nước cần đầu tư nâng cấp, xây dựng mới, mở rộng sở sản xuất, chế biến, bảo quản tiêu thụ nơng sản, kịp thời cung cấp thơng tin thị trường cho chủ trang trại Đ ại Cần có sách cho vay vốn dài hạn phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh loại hình trang trại - Đối với địa phương Cần tăng cường xây dựng sở hạ tầng nơng thơn giao thơng, thủy lợi ng vùng có tiềm phát triển kinh tế trang trại Cần có hỗ trợ huyện để đào tạo, bồi dường kiến thực tổ chức quản lý, ườ khoa học kỹ thuật tay nghề cho chủ trang trại, người lao động Đẩy mạnh hoạt động khuyến nơng, khuyến lâm, chuyển giao ứng dụng tiến khoa học cơng nghệ vào sản xuất nơng nghiệp cho trang trại Tr Cần tun truyền cho người dân hiểu rõ tính ưu việt kinh tế trang trại Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ổn định lâu dài, cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại cho trang trại n tâm đầu tư phát triển SVTH:Lơ Thị Dương – K44 KTCT 82 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Xn Châu - Đối với chủ trang trại vươn lên để tận dụng thời thuận lợi nâng cao chất lượng sản phẩm với tế H giá hợp lý thu hút khách hàng Chủ động tìm hiểu tìm kiếm thị trường Mạnh dạn đầu tư, chuyển đổi cấu Tr ườ ng Đ ại họ cK in h trồng, vật ni phù hợp có giá trị kinh tế cao SVTH:Lơ Thị Dương – K44 KTCT uế Cần nâng cao trình độ lực mình, khơng ngừng học hỏi phấn đấu 83 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Xn Châu Ban vật giá phủ (2000), Tư liệu kinh tế trang trại, NXB thành phố Hồ tế H Chí Minh Bộ nơng nghiệp phát triển nơng thơn, tổng cục thống kê, Thơng tư liên tịch số 69/2000/TTLT-BNN-TCTK hướng dấn tiêu chí để xác định kinh tế trang trại Bộ nơng nghiệp phát triển nơng thơn, Thơng tư số 74/TT-BNNN việc sửa đổi, bổ sung mục III thơng tư liên tịch số 69 hướng dẫn tiêu chí xác định kinh tế h trang trại in Bộ nơng nghiệp phát triển nơng thơn, Thơng tư số 27/2011/TT-BNNPTNT quy định tiêu chí thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại cK Cục thống kê Nghệ An, chi cục thống kê huyện Tân Kỳ (2014), Báo cáo phân tích dân số biến động dân số năm 2013 TS.Trần Xn Châu (2003), “Phát triển nơng nghiệp hàng hóa Việt Nam – thực trạng giải pháp”, NXB trị quốc gia, Hà Nội họ GS.PTS Nguyễn Điền cộng (1993), “Kinh tế trang trại gia đình giới Châu Á”, nhà xuất thống kê Giáo trình triết học Mác – Lênin (2004), nhà xuất trị quốc gia, Hà Nội Đ ại HĐND huyện Tân Kỳ (2013), nghị điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội huyện Tân Kỳ đến năm 2020 Nghị 45/2013/ NQ-HĐND 10 HĐND huyện Tân Kỳ (2013), nghị nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng cuối năm 2013 Nghị 42/2013/ NQ-HĐND ng 11 Lê Thị Bích Hồng (2011), thực trạng giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện đồng hỷ, tỉnh thái ngun, luận văn thạc sĩ kinh tế ườ 12 Nghị số 03/2000/ NQ-CP ngày 02/02/2000 phủ kinh tế trang trại 13 Trần Đình Trân(2011), phát triển kinh tế trang trại tỉnh Quảng Ngãi, luận văn thạc sĩ kinh tế Tr 14 PGS.TS Lê Trọng (2000), “phát triển quản lý trang trại kinh tế thị trường”, nhà xuất văn hóa dân tộc, Hà Nội 15 Vĩnh Tường, Thanh Long, từ điển Anh – Việt, nhà xuất từ điển bách khoa SVTH:Lơ Thị Dương – K44 KTCT uế TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Xn Châu 16 UBND huyện Tân Kỳ (2014), Báo cáo thuyết minh kết thống kê biến 17 UBND huyện Tân Kỳ, Báo cáo sơ kết nghị 03/2000/NQ-CP ngày tế H 02/02/2000 phủ “về kinh tế trang trại” đề án “phát triển kinh tế trang trại tỉnh Nghệ An giai đoạn 2007 – 2015” 18 PGS.TS Mai Văn Xn, TS Bùi Đức Tính (2011), giáo trình kinh tế hộ trang trại Một số trang web tham khảo: www.google.com.vn h www.doc.edu.vn Tr ườ ng Đ ại họ cK in www.thuvienphapluat.vn SVTH:Lơ Thị Dương – K44 KTCT uế động đất đai sử dụng năm 2013 huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An 85 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Xn Châu Kính chào Ơng (Bà)! Tơi Lơ Thị Dương, sinh viên khoa Kinh tế Chính trị, trường Đại học Kinh tế tế H Huế Hiện tơi làm khóa luận tốt nghiệp với đề tài “ phát triển kinh tế trang trại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An” Kính mong ơng (bà) giúp đỡ để tơi hồn thành đề tài Xin cảm ơn! I THƠNG TIN CƠ BẢN VỀ TRANG TRẠI Họ tên chủ trang trại : h Tuổi …………… Giới tính in - Địa chỉ: - Trình độ văn hóa: □ Cao đẳng □ Trung cấp □ Cơ cấp □ Chưa qua đào tạo □ họ Đại học cK - Trình độ chun mơn: Đ ại Chun ngành: …………………………………………………………… Loại hình trang trại: □ Trang trại lâm nghiệp □ Trang trại chăn ni □ ng Trang trồng trọt Trang trại ni trồng thủy sản □ Trang trại tổng hợp □ ườ Trang trại trồng gì? Ni gì?: ……………………………………………………………………………………… Tr SVTH:Lơ Thị Dương – K44 KTCT uế PHIẾU ĐIỀU TRA Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Xn Châu Danh mục Số lượng (người) Tiền th/ ngày (nghìn đồng) Trình độ lao động - Lao động gia đình tế H ● Lao động ● Lao động phụ - Lao động th mướn ●Lao động thường xun in II TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TRANG TRẠI - Đất trồng trọt (ha)………… - Đất lâm nghiệp (ha)………… - Đất chăn ni (ha)………… họ - Đất ni trồng thủy sản (ha)………… cK (tính đến thời điểm tháng…năm 2014) 1.Diện tích đất trang trại sử dụng (ha): h ●Lao động mùa vụ - Đất giao quyền sử dụng lâu dài (ha)………… - Đất th mướn(ha)………………… Đ ại - Đất đấu thầu(ha)…………………… 2.Vốn sản xuất kinh doanh: ĐVT: Triệu đồng ng Chỉ tiêu 1.TỔNG SỐ VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH 1.1 Vốn chủ trang trại 1.2 Vốn vay Vốn khác ườ 1.3 Tài sản Tr 2.1 Tài sản cố định (chuồng trại, máy móc…) 2.2 Tài sản lưu động (phân bón, thức ăn chăn ni…) SVTH:Lơ Thị Dương – K44 KTCT uế Tổng số lao động trang tại:………(người).Trong đó: Số vốn Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Xn Châu Tình hình ứng dụng hoa học – kỹ thuật vào sản xuất Số lượng Giá trị (đơn vị triệu đồng) tế H Tên máy 3.1 Trong sản xuất, hoạt động cuả máy móc chiếm phần trăm tổng quy trình sản xuất, chế biến, tiêu thụ (%): Khơng □ Thị trường tình hình tiêu thụ sản phẩm cK 4.1 Sản phẩm trang trại để làm gì? in □ h 3.2 Trang trại có xưởng sơ chế, chế biến sản phẩm khơng? Có □ Bán phần sản phẩm, lại để tự cấp (chiếm…….%) □ Bán phần lớn sản lượng (chiếm…….%) □ Bán tồn sản phẩm họ 4.2 Sản phẩm đưa thị trường cách nào? □ Trang trại đem nơng sản bán trực tiếp thị trường □ Thơng qua tư thương, thương lái Đ ại □ Thơng qua HTX, hộ sản xuất khác □ Hợp đồng với sở chế biến, nhà xuất □ Hình thức khác 4.3 Thị trường tiêu thụ nơng sản trang trại là: □ Trong phạm vi xã ng □ Trong phạm vi huyện □ Trong tỉnh ườ □ Trong nước □ Xuất nước ngồi Kết sản xuất kinh doanh Tr 5.1 Giá trị sản phẩm bán (triệu đồng/ năm): 5.2 Tổng chi phí sản xuất trang trại (triệu đồng/ năm): 5.3 Tổng lợi nhuận từ trang trại (triệu đồng/năm): SVTH:Lơ Thị Dương – K44 KTCT uế 3.1 Máy móc, kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất: Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Xn Châu III KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN CỦA TRANG TRẠI Khả tiếp cận thị trường trang trại nào? Dễ dàng □ Vừa phải □ khó khăn □ □ Vừa phải □ khó khăn □ Dễ dàng □ Vừa phải □ khó khăn □ cK Khả tiếp cận nguồn vốn nào? in Dễ dàng h Khả ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nào? tế H họ Theo Ơng (bà), khó khăn phát triển kinh tế trang trại gì? Ơng (bà) cần hỗ trợ để phát triển kinh tế trang trại: Đào tạo kỹ thuật chun mơn □ Cho vay vốn □ Thị trường tiêu thụ □ Đ ại Đào tạo quản lý □ Chế biến sản phẩm □ Về khoa học cơng nghệ: ● Giống □ ng ● Quy trình sản xuất □ ● Chế biến □ Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ ơng (bà)! Tr ườ Đề nghị khác( ghi cụ thể): Điều tra kết thúc vào ngày: SVTH:Lơ Thị Dương – K44 KTCT uế Theo Ơng (bà), thuận lợi phát triển kinh tế trang trại gì? ng ườ Tr Đ ại h in cK họ uế tế H
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển kinh tế trang trại ở huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, Phát triển kinh tế trang trại ở huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, Phát triển kinh tế trang trại ở huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay