Phát triển kinh tế trang trại ở huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

102 143 1
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 10:12

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ tế H uế  in h KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC cK PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI ng Đ ại họ Ở HUYỆN QUỲ HỢP, TỈNH NGHỆ AN ườ Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: Tr Ngô Thị Tuyết Nhung Lớp: K44-KTCT Niên khóa: 2010 - 2014 ThS Nguyễn Lê Thu Hiền Huế, tháng 05 năm 2014 Lời Cảm Ơn Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp cố gắng thân nhận nhiều giúp đỡ người Đầu tiên, xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại Học Kinh Tế Huế, thầy cô giáo, đặc biệt thầy cô Khoa Kinh tế Chính trị, người trang bị cho kiến thức bản, định hướng đắn học tập tu dưỡng đạo đức không tảng cho trình nghiên cứu khóa luận mà hành trang quý báu công tác Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới ThS Nguyễn Lê Thu Hiền, người dành nhiều thời gian tâm huyết, tận tình hướng dẫn bảo cho suốt trình nghiên cứu thực khóa luận Tôi xin chân thành cảm ơn đến toàn thể anh chị, cô phòng Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên Môi trường, phòng Lao động Thương binh & xã hội Chi cục Thống kê huyện; xã, chủ trang trại địa bàn huyện tạo điều kiện thuận lợi, tận tình giúp đỡ trình điều tra thu thập số liệu Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn người thân, gia đình bạn bè quan tâm giúp đỡ, động viên trình học tập, tiến hành nghiên cứu hoàn thành đề tài Do thời gian kiến thức hạn chế nên trình hoàn thành khóa luận tránh khỏi sai sót, kính mong góp ý xây dựng quý thầy, cô giáo để khóa luận hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng 05 năm 2014 Sinh viên thực Ngô Thị Tuyết Nhung ii MỤC LỤC Lời cảm ơn i Mục lục iii uế Danh mục chữ viết tắt vii Danh mục bảng viii tế H Danh mục biểu đồ ix MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài h Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu đề tài in Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài cK Phương pháp nghiên cứu đề tài Đóng góp đề tài Kết cấu đề tài họ Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KINH TẾ TRANG TRẠI 1.1 Khái niệm, đặc trưng vai trò kinh tế trang trại Đ ại 1.1.1 Khái niệm phân loại kinh tế trang trại .5 1.1.1.1 Khái niệm 1.1.1.2 Phân loại kinh tế trang trại 1.1.2 Tiêu chí nhận dạng kinh tế trang trại .8 ng 1.1.2.1 Tiêu chí Bộ Nông nghiệp PTNT – Tổng cục thống kê (Trích từ thông tư 69/2000/TTLT - BNN - TCTK) ườ 1.1.2.2 Tiêu chí Bộ Nông nghiệp PTNT ngày 13/04/2011 (Trích từ Tr Thông tư 27/2011/TT – BNNPTNT quy định tiêu chí thủ tục cấp giấy chứng nhận KTTT) 10 1.1.3 Đặc trưng kinh tế trang trại 10 1.2 Vai trò kinh tế trang trại phát triển kinh tế - xã hội 12 1.2.1 Sự phát triển kinh tế trang trại làm biến đổi chất nông nghiệp: chuyển từ tự cấp, tự túc sang sản xuất hàng hoá 12 iii 1.2.2 Phát triển kinh tế trang trại gắn với công nghiệp chế biến, thúc đẩy hình thành vùng hàng hoá nguyên liệu nông sản tập trung .13 1.2.3 Kinh tế trang trại góp phần khai thác sử dụng có hiệu nguồn lực nông thôn 13 uế 1.2.4 Kinh tế trang trại góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống xây dựng nông thôn .14 tế H 1.2.5 Phát triển kinh tế trang trại góp phần tích cực cải thiện sinh thái vùng .14 1.3 Tiêu chí đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế trang trại 15 1.3.1 Tiêu chí đánh giá phát triển kinh tế trang trại 15 h 1.3.1.1 Tiêu chí phản ánh quy mô số lượng, loại hình kinh tế trang trại 15 in 1.3.1.2 Tiêu chí phản ánh yếu tố sản xuất trang trại 15 cK 1.3.1.3 Tiêu chí phản ánh kết hiệu sản xuất kinh doanh trang trại 16 1.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế trang trại 17 họ 1.3.2.1 Điều kiện tự nhiên 17 1.3.2.2 Sự phát triển khoa học kỹ thuật 18 1.3.2.3 Cơ sở hạ tầng 19 Đ ại 1.3.2.4 Các điều kiện phẩm chất, lực trình độ chủ trang trại 20 1.3.2.5 Chính sách nhà nước .20 1.4 Kinh nghiệm số địa phương học kinh nghiệm rút cho ng huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An phát triển kinh tế trang trại 21 1.4.1 Kinh nghiệm phát triển kinh tế trang trại số địa phương .21 ườ 1.4.1.1 Kinh nghiệm phát triển kinh tế trang trại tỉnh Thừa Thiên Huế 21 Tr 1.4.1.2 Kinh nghiệm phát triển kinh tế trang trại huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An 23 1.4.1.3 Kinh nghiệm phát triển kinh tế trang trại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình .23 1.4.2 Bài học kinh nghiệm rút cho huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An phát triển kinh tế trang trại .24 iv Chương THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI Ở HUYỆN QUỲ HỢP, TỈNH NGHỆ AN .27 2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội phát triển kinh tế trang trại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An 27 uế 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 27 2.1.1.1 Vị trí địa lý 27 tế H 2.1.1.2 Địa hình, thổ nhưỡng 27 2.1.1.3 Khí hậu, thủy văn 28 2.1.1.4 Tài nguyên thiên nhiên – Khoáng sản 29 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội .29 h 2.1.2.1 Tình hình đất đai 29 in 2.1.2.2 Dân số, lao động việc làm 30 cK 2.1.2.3 Cơ cấu giá trị sản xuất huyện 33 2.1.2.4 Tình hình giao thông thủy lợi 34 2.1.3 Đánh giá chung tiềm phát triển kinh tế trang trại huyện Quỳ họ Hợp, tỉnh Nghệ An 35 2.1.3.1 Những lợi .35 2.1.3.2 Hạn chế 35 Đ ại 2.2 Tình hình phát triển kinh tế trang trại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2009 - 2013 .36 2.2.1 Các loại hình quy mô trang trại .36 ng 2.2.1.1 Các loại hình trang trại 36 2.2.1.2 Số lượng phân bố trang trại 38 ườ 2.2.2 Các yếu tố sản xuất trang trại 39 Tr 2.2.2.1 Tình hình sử dụng đất đai trang trại 39 2.2.2.2 Tình hình sử dụng lao động trang trại địa bàn huyện .41 2.2.2.3 Tình hình huy động vốn sử dụng vốn trang trại 43 2.3 Kết hiệu sản xuất kinh doanh trang trại điều tra huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An 46 2.3.1 Kết sản xuất kinh doanh trang trại điều tra 46 2.3.1.1 Quy mô cấu trang trại điều tra .46 v 2.3.1.2 Quy mô diện tích tình hình sử dụng đất đai trang trại .47 2.3.1.3 Tình hình sử dụng lao động trang trại 48 2.3.1.4 Khả huy động vốn sử dụng vốn trang trại 52 2.3.1.5 Khả trang bị sở vật chất kỹ thuật ứng dụng tiến khoa uế học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh trang trại 53 2.3.2 Hiệu sản xuất trang trại điều tra .54 tế H 2.3.3 Tình hình sản xuất hàng hoá trang trại điều tra .57 2.4 Đánh giá chung tình hình phát triển kinh tế trang trại huyện Quỳ Hợp .59 2.4.1 Thành tựu .59 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân 61 h Chương PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM in PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI Ở HUYỆN QUỲ HỢP, TỈNH NGHỆ AN 66 cK 3.1 Phương hướng mục tiêu phát triển kinh tế trang trại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An 66 3.1.1 Phương hướng phát triển kinh tế trang trại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An 66 họ 3.1.2 Mục tiêu phát triển kinh tế trang trại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An 67 3.1.2.1 Mục tiêu tổng quát .67 3.1.2.2 Mục tiêu cụ thể 67 Đ ại 3.2 Một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế trang trại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An 68 3.2.1 Giải pháp vốn trang trại 68 ng 3.2.2 Giải pháp đất đai trang trại 69 3.2.3 Giải pháp khoa học kỹ thuật trang trại .69 ườ 3.2.4 Giải pháp bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực trang trại 71 Tr 3.2.5 Giải pháp thị trường tiêu thụ sản phẩm trang trại .72 3.2.6 Giải pháp đầu tư xây dựng, hoàn thiện sở hạ tầng nông thôn .72 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 74 Kết luận 74 Kiến nghị 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Cao đẳng, đại học CNH, HĐH Công nghiệp hóa, đại hóa CN – XDCB Công nghiệp – xây dựng ĐVT Đơn vị tính KDTH Kinh doanh tổng hợp KHKT Khoa học kỹ thuật KTTT Kinh tế trang trại KT - XH Kinh tế - xã hội LĐTB & XH Lao động thương binh xã hội ND Nông dân PTTH TM - DV tế H h in cK PTNT Nuôi trồng thủy sản Phát triển nông thôn Phổ thông trung học họ NTTT uế CĐ, ĐH Thương mại - dịch vụ Trang trại Tr.đ Triệu đồng SHV Số học viên SL Sản lượng Tr ườ ng Đ ại TT vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình dân số lao động huyện Quỳ Hợp giai đoạn năm 2009 - 2013 .31 Bảng 2.2: Kết đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2009 - 2013 32 uế Bảng 2.3: Cơ cấu giá trị sản xuất địa bàn huyện Quỳ Hợp giai đoạn 2010 - 2013 (tính theo giá so sánh năm 2010) 33 tế H Bảng 2.4: Loại hình cấu trang trại huyện giai đoạn 2011 - 2013 theo tiêu chí (Thông tư 27 Bộ NN&PTNT) 37 Bảng 2.5: Các loại hình TT huyện phân theo địa dư hành năm 2013 38 h Bảng 2.7: Tình hình sử dụng đất trang trại huyện Quỳ Hợp năm 2013 40 in Bảng 2.6: Tình hình sử dụng lao động trang trại địa bàn huyện năm 2013 .41 cK Bảng 2.8: Vốn đầu tư trang trại huyện Quỳ Hợp phân theo loại hình tính đến tháng 12/2013 (Tính bình quân cho trang trại) 45 họ Bảng 2.9: Quy mô cấu trang trại điều tra năm 2013 46 Bảng 2.10: Quy mô diện tích đất sử dụng trang trại điều tra năm 2013 47 Bảng 2.11: Tình hình sử dụng lao động trang trại điều tra năm 2013 48 Đ ại Bảng 2.12: Thông tin chủ trang trại điều tra năm 2013 50 Bảng 2.13: Cơ cấu vốn nguồn vốn trang trại điều tra năm 2013 .52 Bảng 2.14: Tình hình trang bị sở vật chất kỹ thuật trang trại điều tra ng năm 2013 54 Bảng 2.15: Kết sản xuất kinh doanh trang trại điều tra năm 2013 54 ườ Bảng 2.16: Tỷ suất hàng hóa loại hình trang trại điều tra năm 2013 57 Bảng 2.17: Tình hình tiêu thụ sản phẩm trang trại điều tra năm 2013 .59 Tr Bảng 2.18: Những khó khăn chủ yếu trang trại điều tra năm 2013 61 viii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Cơ cấu sử dụng đất huyện Quỳ Hợp năm 2013 (%) .29 Biểu đồ 2.2: Chuyển dịch cấu kinh tế huyện Quỳ Hợp giai đoạn 2010 - 2013 34 uế Biểu đồ 2.3: Cơ cấu loại hình kinh tế trang trại huyện năm 2013 (%) 37 Biểu đồ 2.4: Số lượng loại hình kinh tế trang trại huyện năm 2013 (%) 38 tế H Biểu đồ 2.5: Cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp huyện Quỳ Hợp năm 2013 (%) 40 Tr ườ ng Đ ại họ cK in h Biểu đồ 2.6: Biểu đồ thể quy mô cấu trang trại điều tra năm 2013 (%) 46 ix Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lê Thu Hiền MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động sản xuất nông nghiệp nước ta với nhiều hình thức tổ chức sản uế xuất khác hình thức tổ chức sản xuất đem lại kết cụ thể Ngày xu kinh tế thị trường hội nhập quốc tế việc xây dựng tế H mô hình sản xuất phù hợp đem lại giá trị sản xuất cao, đồng thời giải vấn đề chung xã hội vấn đề cấp thiết Nước ta nước nông nghiệp truyền thống từ ngàn xưa, hoạt động sản xuất người dân luôn tìm phương thức sản xuất tốt Như lẽ tất nhiên, hình thức sản xuất kinh tế h trang trại đời Xu phát triển kinh tế trang trại vấn đề cần in quan tâm nước giới nói chung Việt Nam nói riêng, cK phát triển kinh tế trang trại sản phẩm trình phát triển sản xuất từ thấp đến cao, từ sản xuất tự cấp, tự túc sang sản xuất hàng hóa với quy mô lớn dần Cùng với phát triển nông nghiệp nước, kinh tế trang trại (KTTT) họ tỉnh Nghệ An nói chung huyện Quỳ Hợp nói riêng có bước phát triển mạnh mẽ Quỳ Hợp huyện miền núi phía Tây Bắc tỉnh Nghệ An, cách Đ ại Thành phố Vinh 120km Là huyện kinh tế nông nghiệp giữ vị trí quan trọng, người dân sống chủ yếu việc sản xuất nông nghiệp Với chủ trương, đường lối đổi kinh tế nông nghiệp năm qua Đảng, sách khuyến khích nhà nước đạo quyền địa phương, kinh tế ng trang trại tác động trực tiếp làm thay đổi mặt kinh tế xã hội huyện Quỳ Hợp Trong tiến trình công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn, KTTT Quỳ Hợp phát triển ườ nhanh quy mô, số lượng chất lượng, khẳng định vị trí điều kiện kinh tế thị trường với thành tựu định: góp phần quan trọng chuyển dịch Tr cấu kinh tế nông nghiệp, khai hoang phục hóa, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên, giải việc làm, tăng thu nhập cho người dân, thay đổi phương thức sản xuất,… Tuy nhiên, trước sau có thông tư kinh tế trang trại, trang trại (TT) Quỳ Hợp phát triển mạnh loại hình: TT trồng trọt, TT chăn nuôi TT kinh doanh tổng hợp, số loại TT lâm nghiệp, TT nuôi trồng thủy sản,…chưa phát triển Ngoài trình phát triển, kinh tế trang trại huyện SVTH: Ngô Thị Tuyết Nhung Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lê Thu Hiền 19 Mai Văn Xuân, Bùi Dũng Thể, Bùi Đức Tính (2010), Giáo trình phân tích kinh tế nông hộ, NXB Đại học Huế 20 http://baonghean.vn Ngọc Anh: “Tháo gỡ vốn vay cho kinh tế trang trại” 21 http://citinews.net Nguyễn Công Hậu: “Phát triển kinh tế trang trại Thừa uế Thiên – Huế” 22 http://www.customs.gov.vn Thống kê Hải quan: “Xuất hàng nông sản Việt tế H Nam 10 tháng năm 2013 giảm gần 1,5 tỷ USD so với kỳ năm 2012” 23 http://baonghean.vn Nhật Lân: “Quỳ Hợp: Phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 9% Tr ườ ng Đ ại họ cK in h năm 2014” SVTH: Ngô Thị Tuyết Nhung ng ườ Tr Đ ại h in cK họ PHỤ LỤC uế tế H PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA - Kính chào quý ông (bà), tên Ngô Thị Tuyết Nhung, sinh viên trường ĐH uế Kinh tế, ĐH Huế, thực tập Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Quỳ Hợp Rất mong quý ông (bà) cho biết thông tin, ý kiến vấn đề sau Mọi ý tế H kiến quý ông (bà) quan trọng nhằm thực đề tài khóa luận tốt nghiệp: “Phát triển kinh tế trang trại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An” Tôi xin cam đoan thông tin bảo mật phục vụ cho mục đích nghiên cứu học tập mình! in h Thời gian điều tra: ngày… tháng… năm 2014 I NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ TRANG TRẠI cK Xóm………………… xã………………………huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An Thông tin chủ trang trại Họ tên:…………………………………………………………………… họ Năm sinh:…………………… Giới tính:  Nam  Nữ SĐT:…………………………… Đ ại Trình độ văn hóa:  Cấp  Cấp  Cấp  Cao đẳng  Trung cấp Trình độ chuyên môn: ng  Đại học  Sơ cấp  Cán  Nông dân  Khác (ghi rõ) ườ Thành phần xuất thân:  Chưa qua đào tạo Tình hình nhân lao động: Tr - Số nhân khẩu: ……… (người); Trong đó: Nam………Nữ……… - Tổng lao động:……… (người); Trong đó: Nam………Nữ……… + Lao động gia đình:………….(người) + Lao động thuê ngoài:……… (người) Thuê thường xuyên……….(người) Thuê thời vụ………………(người) - Tiền thuê lao động:………………………(nghìn đồng/tháng) - Trình độ chuyên môn: + Qua đào tạo:………………(người) + Chưa qua đào tạo:…………(người) Năm thành lập trang trại……………  TT Chăn nuôi  TT Kinh doanh tổng hợp  Mô hình khác (ghi rõ) Loại hình sản xuất kinh doanh nông nghiệp 4.1 Trang trại trồng gì?  Sắn  Lạc  Chè  Ngô  Cam  Mía  Cao su  Lợn  Cá  Bò  Gia cầm  Tôm  Khác (Ghi rõ) cK  Trâu in 4.2 Trang trại chăn, nuôi gì?  Khác (Ghi rõ) h  Lúa tế H  TT Trồng năm uế Mô hình trang trại Hình thức thành lập trang trại  Thừa kế  Nhận đất nhà nước giao  Khác (ghi rõ) Đ ại  Đấu thầu  Mua họ  Tự khai hoang II DIỆN TÍCH ĐẤT ĐAI CỦA TRANG TRẠI (Đơn vị: Ha) ng Chỉ tiêu Tr ườ ĐẤT ĐANG SỬ DỤNG 1.1 Đất nông nghiệp 1.2 Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản (NTTS) 1.3 Đất thổ cư 1.4 Đất lâm nghiệp ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG 2.1 Đất có khả nông nghiệp 2.2 Đất có khả lâm nghiệp 2.3 Có khả nuôi trồng thuỷ sản Tổng diện tích III TÌNH HÌNH TRANG BỊ TƯ LIỆU SẢN XUẤT Số lượng Giá trị Năm mua (Chiếc) Mức độ khai thác (%) (Triệu đồng) tế H uế Tên máy IV TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG KHOA HỌC, KỸ THUẬT VÀO SẢN XUẤT in CHỈ TIÊU h (Đánh dấu X) KHÔNG CÓ TT có kết nối Internet họ Trang trại có Website riêng cK TT có sử dụng máy tính vào sản xuất kinh doanh TT có xưởng sơ chế, chế biến sản phẩm TT có giao dịch thương mại điện tử Đ ại TT có sản xuất theo quy trình công nghệ TT có liên kết với sở khoa học công nghệ TT có ứng dụng KHCN vào chế biến sản phẩm ng 10 TT có tham gia khóa đào tạo, tập huấn kỹ thuật Ngoài vấn đề ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất chế biến sản ườ phẩm nêu trên, trang trại ông (bà) có ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật Tr không? (xin ghi rõ) V VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TRANG TRẠI (ĐVT: Tr.đ) (Tính đến thời điểm tháng 12/2013) uế SỐ VỐN họ cK in h tế H CHỈ TIÊU I TỔNG SỐ VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH Vốn chủ trang trại Vốn vay Vốn khác II VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2013 Chi phí chuyển quyền sử dụng đất Chi phí thuê lao động Chi phí mua giống, con, vật tư nông nghiệp Chi phí mua thiết bị máy móc, kỹ thuật sản xuất, bảo vệ thực vật phòng chống bệnh dịch Mua tài sản cố định, đầu tư sửa chữa lớn, nâng cấp tài sản cố định (máy móc,chuồng trại, nhà kho…) Vốn đầu tư bổ sung tài sản lưu động (phân bón, thức ăn chăn nuôi…) Chi phí khác III PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Nông nghiệp Lâm nghiệp Nuôi trồng thủy sản VI KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH (Đơn vị: Triệu đồng) Sản lượng/ Giá bán Giá trị Chi phí Lợi nhuận Số lượng Đ ại Chỉ tiêu ng TỔNG DOANH THU Trồng trọt ườ Chăn nuôi Tr Nuôi trồng thủy sản Lâm nghiệp Các nguồn thu khác Năng suất trồng, vật nuôi:……………………………………………………… Tổng thu nhập trang trại (triệu đồng/ năm): VII KHẢ NĂNG TIẾP CẬN, HỢP TÁC VỚI CÁC CÔNG TY, ĐƠN VỊ DOANH NGHIỆP VỀ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ông (bà) tham gia tổ chức liên doanh sản xuất không?  Có  Không (Nếu không bỏ qua câu 2)  Hợp tác xã  Câu lạc  Cụm sản xuất  Hình thức khác (ghi rõ) Ông (bà) mua vật tư đâu? ……………………… Việc mua:  Dễ dàng  Khó khăn tế H  Tổ hợp tác uế Tổ chức liên doanh sản xuất mà ông (bà) tham gia: Ai thường cung cấp giống cho ông (bà)?  Không in  Có h Các công ty có cung ứng giống, vật tư tận nơi cho ông (bà) không? cK Giá giống, vật tư cung ứng so với thị trường?  Cao  Thấp họ  Ngang Các công ty cung ứng giống, vật tư có cho ông (bà) mua chịu trước không?  Không Đ ại  Có Các cán chuyên sâu nông nghiệp có hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho TT ông (bà) không?  Không ng  Có Trang trại có hợp đồng thu mua với công ty chế biến, xuất nông sản ườ không ?  Có  Không Tr VIII TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM Mục đích sản phẩm làm là:  Bán phần, phần tự cấp  Bán toàn sản phẩm Cách đưa sản phẩm thị trường :  Đem bán trực tiếp thị trường  Bán qua thương lái  Bán qua hộ sản xuất khác  Bán theo hợp đồng với sở chế biến, nhà xuất  Hình thức khác (ghi rõ)  Có uế Trang trại có sử dụng phương tiện để tiếp cận thị trường đầu không?  Không (Nếu không bỏ qua câu câu 5) tế H Nếu có, phương tiện để trang trại tiếp cận thị trường là:  Tivi, phát  Áp phích, tờ rơi  Báo chí  Các phương tiên khác (ghi rõ) Việc tiếp cận mang tính chất thường xuyên hay không? h  Không in  Có  Trong phạm vi xã  Trong phạm vi huyện  Trong nước họ  Trong tỉnh cK Phạm vi thị trường tiêu thụ nông sản ông (bà) ở:  Xuất nước Đ ại IX KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN CỦA TRANG TRẠI Ai, cấp chứng nhận sở sản xuất kinh doanh ông (bà) trang trại: ……………………………………………………………………………………… ng Khi công nhận trang trại trang trại có quyền lợi gì? ……………………………………………………………………………………… ườ Ông (bà) gặp khó khăn sau phát triển kinh tế trang trại? ………………………………………………………………………………………… Tr …………………………………………………………………………………… Theo ông (bà) khó khăn lớn việc phát triển kinh tế trang trại trang trại gì? ………………………………………………………………………… Đào tạo kỹ thuật chuyên môn - Cho vay vốn - Đào tạo quản lý, điều hành trang trại - Thị trường tiêu thụ sản phẩm - Chế biến sản phẩm tế H - uế Ông bà cần hỗ trợ để phát triển kinh tế trang trại? (Đánh dấu X) - Về khoa học – công nghệ + Giống h + Quy trình sản xuất in + Chế biến họ - Đề nghị khác (ghi rõ) cK + Ứng dụng tiến khoa học công nghệ Tr ườ ng Đ ại Xin chân thành cám ơn hợp tác ông (bà)! PHỤ LỤC DANH SÁCH ĐIỀU TRA 37 HỘ KINH TẾ TRANG TRẠI Năm sinh Thành phần Diện tích (ha) Trồng trọt Trồng trọt Trồng trọt Trồng trọt Trồng trọt Trồng trọt Trồng trọt Trồng trọt Trồng trọt Trồng trọt Trồng trọt Trồng trọt Trồng trọt Trồng trọt Trồng trọt Trồng trọt Chăn nuôi Chăn nuôi Tổng hợp Tổng hợp Tổng hợp Tổng hợp Tổng hợp Tổng hợp Tổng hợp Tổng hợp Tổng hợp Tổng hợp Tổng hợp Tổng hợp Tổng hợp Tổng hợp Tổng hợp Tổng hợp Tổng hợp Tổng hợp Tổng hợp 1946 1968 1972 1965 1955 1969 1952 1954 1958 1952 1962 1972 1975 1960 1948 1959 1985 1948 1962 1954 1964 1946 1946 1970 1960 1950 1970 1980 1965 1946 1958 1946 1972 1948 1978 1965 1956 Nông dân Nông dân Nông dân Nông dân Nông dân Nông dân Nông dân Nông dân Cán Hưu trí Nông dân Công nhân Cán Nông dân Nông dân Cán Cán Hưu trí Cán Nông dân Nông dân Hưu trí Nông dân Nông dân Nông dân Nông dân Nông dân Cán Nông dân Hưu trí Cán Nông dân Nông dân Nông dân Nông dân Nông dân Nông dân 2,3 3,5 2,4 3,5 6,5 6 3,1 2,5 2,2 4,5 2,5 2,6 3,5 12,4 3,5 4,5 2,5 2,5 5,5 5,2 6 họ Đ ại ng Tr h tế H uế Loại hình in Xã Nguyễn Đình Nhị Minh Hợp Trương Thị Sỹ Minh Hợp Nguyễn Thị Quyền Minh Hợp Nguyễn Thị Hiền Minh Hợp Nguyễn Thanh Bình Minh Hợp Hồ Thị Vinh Minh Hợp Nguyễn Thị Thanh Minh Hợp Trần Văn Hùng Minh Hợp Phan Ngọc Hiến Minh Hợp Nguyễn Thị Tâm Minh Hợp Vũ Duy Kiên Minh Hợp Ngô Thị Nga Minh Hợp Ngô Thị Liên Minh Hợp Lê Xuân Minh Minh Hợp Trương Xuân Hợp Minh Hợp Bùi Đức Hòa Minh Hợp Nguyễn Văn Sinh Yên Hợp Cao Huy Khôi Châu Thái Nguyễn Hải Yến Minh Hợp Nguyễn Công Hoan Minh Hợp Lê Thanh Sơn Minh Hợp Nguyễn Văn Thái Minh Hợp Tăng Thị Năm Minh Hợp Huỳnh Quang Trung Minh Hợp Phan Thanh Liên Minh Hợp Nguyễn Danh Thản Minh Hợp Cao Hoài Ninh Thị Trấn Hà Thanh Tâm Minh Hợp Phan Đình Hiếu Minh Hợp Võ Duy Đường Minh Hợp Bùi Ngọc Ánh Minh Hợp Nguyễn Văn Mạo Minh Hợp Nguyễn Văn Quang Minh Hợp Chu Quốc Trụ Châu Đình Nguyễn Trọng Tân Châu Lộc Nguyễn Trọng Gia Châu Lộc Sầm Văn Hiền Châu Lộc ườ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Họ tên chủ hộ TT cK TT Năm xây dựng 2002 2008 2008 2005 2008 2007 1997 1997 1991 2003 2006 2005 2004 2006 1998 2008 2009 1994 1995 2003 2003 1995 2002 2008 1996 1992 2008 2004 2000 1991 1998 1992 2008 1995 2003 1994 2002 PHỤ LỤC MỘT SỐ CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CƠ BẢN CỦA HUYỆN QUỲ HỢP GIAI ĐOẠN 2009 – 2013 Hiện trạng cấu loại đất huyện Quỳ Hợp năm 2013 1.1 Đất sản xuất nông nghiệp 15.207,52 15004,08 1.2 Đất lâm nghiệp 51.631,51 1.3 Đất nuôi trồng thủy sản 65.113,48 65.846,67 6.4545,91 63.651,48 252,17 227,04 227,04 261,43 Đất 2.2 Đất chuyên dùng 2.3 Đất tôn giáo, tín ngưỡng 2.4 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 2.5 Đất sông suối mặt nước chuyên dùng 6.109,79 6.590,69 6.658,57 855,90 828,85 837,58 941,74 985,53 3.149,75 3.372,69 3.439,35 3.831,78 3.860,76 1,25 1,30 410,03 400,64 401,14 381,35 416,86 1.448,36 1.426,74 1.425,64 1.427,45 1.387,00 6,08 6,08 6,08 7,12 7,12 7.903,22 7840,95 6928,06 5718,11 5.802,00 210,40 222,80 221,80 264,36 289,05 Đất phi nông nghiệp khác Đ ại 2.5 Đất chưa sử dụng 3.1 Đất chưa sử dụng 3.2 Đất đồi núi chưa sử dụng 5.676,31 4.109,29 2.471,15 1.647,92 1.811,08 3.3 ng 17.901,44 6.035,00 họ 2.1 17147,92 5.870,12 h Đất phi nông nghiệp tế H 228,65 15.108,99 in uế Đất nông nghiệp 2009 2010 2011 2012 2013 94.265,66 94.265,66 94.265,66 94.265,66 94.265,66 67.067,68 80.344,60 81.182,70 81.955,26 81.805,09 Chỉ tiêu Tổng diện tích tự nhiên cK TT Núi đá rừng 2.016,51 3.508,86 4.235,11 3.805,83 3.701,87 ườ Cơ cấu lao động huyện theo ngành huyện Quỳ Hợp giai đoạn 2009 – 2013 2010 2011 2012 2013 Tổng số lao động huyện 70.686 70.981 71.456 72.864 72.530 + Nông nghiệp 54.534 51.347 49.097 48.550 47.420 + Công nghiệp - XDCB 12.115 13.673 14.074 15.279 15.779 + Thương mại – dịch vụ 4.037 5.961 8.285 9.035 9.331 Tr 2009 tế H uế PHỤ LỤC TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI GIAI ĐOẠN 2000 – 2013 HUYỆN QUỲ HỢP Trồng trọt Chăn nuôi Nuôi trồng thủy sản Tổng hợp 27 15 27 34 34 Tr ờn g Đ ại Tổng cộng 15 40 họ cK in h Theo tiêu chí thông tư số 69/2000/TTLT-TCTK ngày 27/6/2000, Thông tư số 74/2003/2000/TTLT-TCTK ngày 4/7/2003 Số lượng trang trại qua năm Loại hình trang TT trại 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 40 42 57 90 95 109 119 17 22 22 10 11 11 12 14 4 11 14 17 22 26 12 20 28 50 78 115 123 143 159 31 49 54 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRANG TRẠI DO TÁC GIẢ CHỤP LẠI Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế TRONG QUÁ TRÌNH KHẢO SÁT Trang trại kinh doanh tổng hợp trồng cam, chè xanh bà Nguyễn Hải Yến (Minh Hợp) uế tế H h in cK Tr ườ ng Đ ại họ Trang trại trồng cam ông Lê Xuân Minh (Minh Hợp) Trang trại kinh doanh tổng hợp (trồng cao su) ông Chu Quốc Trụ (Châu Đình) uế tế H h in cK họ Đ ại ng ườ Tr Trang trại chăn nuôi gà anh Nguyễn Văn Sinh (Yên Hợp)
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển kinh tế trang trại ở huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, Phát triển kinh tế trang trại ở huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, Phát triển kinh tế trang trại ở huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay