Phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hoá ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

86 124 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 10:12

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ in h tế H uế KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ họ cK PHIẾU KHẢO SÁT PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN THEO HƯỚNG Đ ại SẢN XUẤT HÀNG HÓA Ở HUYỆN PHÚ VANG ng TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Sinh viên thực Giáo viên hướng dẫn ườ Hồ Huy Lục Tr Lớp: K44KTCT Th.S Vũ Thành Huy Khóa học: 2010-2014 Huế, tháng năm 2014 Lờ i Cả m Ơn Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế Sau t hời gian dài trau dồi kiến thức học tập, rèn luyện, nghiên cứu, kết hợp với trình tham gia thực tập Chi cục thống kê Phú Vang, hoàn thành khóa luận tố t nghiệp với đềtài “ Phát triển kinh tếhộnông dân theo hướng sản xuấthàng hóa ởhuyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế” Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy, cô giáo Trường Đại học Kinh TếHuế tận tình giảng y truyền đạt nhữ ng kiến thức bổích thời gian học tập trường Đặc biệt xin gửi đến thầy giáo Vũ Thành Huy, người tận tình hướng dẫn, bảo, giúp đỡcho nhiều việc hoàn thành khóa luận lời cảm ơn sâu sắc chân tình Tôi xin chân thành cảm ơn Ban ãnh l đạo Chi cục thống kê Phú Vang toàn thểcán bộnhân viên quan ãđ cho phép tạo diều kiện thuận lợi đểtôi thực tập quan.Tôi xin chân thành cám ông Huỳnh Nam, Chi cục trưởng Chi cục thống kê Phú Vang giúp đỡtôi nhiều trình tìm kiếm, thu thập sốliệu Cuối xin gửi lời cảm ơn ế đn gia đình, bạn bè động viên, khuyến khích, giúp đỡtôi suố t trình học tập hờ t i gian thực tập tố t nghiệp Huế,tháng năm 2014 Sinh viên thực HồHuy Lục GVHD: Th.S Vũ Thành Huy Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ vi uế DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vi MỞ ĐẦU tế H Tính cấp thiết đề tài .1 Tình hình nghiên cứu đề tài Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu đề tài .3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu h Phương pháp nghiên cứu .4 in 5.1 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu .4 5.2 Phương pháp phân tổ thống kê cK 5.3.Phương pháp thống kê so sánh 5.4 Phương pháp chuyên gia, chuyên khảo Ý nghĩa khoa học đề tài .6 họ Kết cấu đề tài .6 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ Đ ại NÔNG DÂN THEO HƯỚNG SẢN XUẤT HÀNG HÓA .7 1.1 Cơ sở lý luận phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hoá 1.1.1 Các khái niệm 1.1.1.1 Khái niệm hộ ng 1.1.1.2 Khái niệm hộ nông dân .8 1.1.1.3 Khái niệm kinh tế hộ nông dân ườ 1.1.1.4 Khái niệm kinh tế hàng hóa 1.1.2 Đặc trưng vai trò kinh tế hộ nông dân 10 Tr 1.1.2.1 Đặc trưng kinh tế hộ nông dân 10 1.1.2.2 Vai trò kinh tế hộ nông dân sản xuất hàng hóa 11 1.1.3 Tính tất yếu khách quan việc phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hóa .13 1.1.4 Những nhân tố tác động đến phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hóa .14 SVTH: Hồ Huy Lục – K44 KTCT i GVHD: Th.S Vũ Thành Huy Khóa luận tốt nghiệp 1.1.4.1 Các nhân tố điều kiện tự nhiên 14 1.1.4.2 Các nhân tố pháp lý môi trường vĩ mô 15 1.1.4.3 Các nhân tố thị trường 17 1.1.4.4 Các nhân tố lực hộ sản xuất 18 uế 1.2 Cơ sở khoa học phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hóa 19 1.2.1 Thực trạng phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hóa Việt tế H Nam .19 1.2.2 Kinh nghiệm số địa phương huyện Phú Vang 21 1.2.2.1 Kinh nghiệm tỉnh Nam Định 21 1.2.2.2 Kinh nghiệm tỉnh Hải Dương 22 h 1.2.3 Một số học kinh nghiệm rút để phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Phú in Vang .23 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN THEO cK HƯỚNG SẢN XUẤT HÀNG HOÁ Ở HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ .26 2.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội huyện Phú Vang 26 họ 2.1.1.Về điều kiện tự nhiên 26 2.1.1.1 Vị trí địa lí 26 Đ ại 2.1.1.2 Điều kiện khí hậu, thời tiết .26 2.1.1.3.Địa hình đất đai 27 2.1.2 Về điều kiện kinh tế- xã hội 28 2.1.2.1 Quy mô dân số 28 ng 2.1.2.2 Trình độ phát triển kết cấu hạ tầng 28 2.1.2.3 Tình hình phát triển kinh tế huyện 28 ườ 2.1.2.4 Về văn hóa, xã hội, giáo dục y tế .29 2.1.3 Đánh giá chung đặc điểm địa bàn nghiên cứu 30 Tr 2.2 Những thành tựu hạn chế phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hoá huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 31 2.2.1 Những thành tựu 31 2.2.1.1 Các yếu tố sản xuất hộ nông dân .31 2.2.1.2 Cơ cấu kết sản xuất hộ nông dân 40 2.2.1.3 Hiệu sản xuất hộ nông dân 42 SVTH: Hồ Huy Lục – K44 KTCT ii GVHD: Th.S Vũ Thành Huy Khóa luận tốt nghiệp 2.2.1.4 Tình hình tiêu thụ sản phẩm hộ nông dân 48 2.2.2 Những hạn chế tồn nguyên nhân 53 2.2.2.1.Hệ thống sở hạ tầng phục vụ sản xuất yếu kém, thiếu đồng 53 2.2.2.2 Khó khăn vốn đầu tư sản xuất 54 uế 2.2.2.3 Khả hợp tác sản xuất nông nghiệp hộ nông dân hạn chế 56 CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ tế H HỘ NÔNG DÂN Ở HUYỆN PHÚ VANG THEO HƯỚNG SẢN XUẤT HÀNG HOÁ 58 3.1 Phương hướng phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Phú Vang theo hướng sản xuất hàng hóa .58 3.2 Những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản h xuất hàng hóa huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 60 in 3.2.1.Giải pháp chung 60 3.2.1.1 Tăng cường đầu tư vốn cho hộ nông dân 60 cK 3.2.1.2 Đẩy mạnh ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp 62 3.2.1.3 Mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản phẩm 63 3.2.1.4 Giải pháp đất đai hộ nông dân sản xuất hàng hóa 64 họ 3.2.1.5 Đẩy mạnh xây dựng sở hạ tầng kinh tế chủ yếu nông thôn 66 3.2.1.6 Phát triển hình thức hợp tác đa dạng hộ nông dân 68 Đ ại 3.2.1.7 Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức nông nghiệp cho nông dân 68 3.2.2 Giải pháp cụ thể hộ nông dân vùng sinh thái 69 3.2.2.1 Giải pháp hộ nông dân xã vùng đồng .69 3.2.2.2.Giải pháp hộ nông dân xã vùng đầm phá 70 ng 3.2.2.3 Giải pháp hộ nông dân xã vùng ven biển 71 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .73 Tr ườ TÀI LIỆU THAM KHẢO .75 SVTH: Hồ Huy Lục – K44 KTCT iii GVHD: Th.S Vũ Thành Huy Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT : Đơn vị tính KH-KT : Khoa học- kĩ thuật KH-CN : Khoa học- công nghệ SXTC : Sản xuất tự cấp SXHH : Sản xuất hàng hóa CSXH : Chính sách xã hội HTX : Hợp tác xã CNH, HĐH : Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa lđ: : Lao động GO : Tổng giá trị sản xuất ( Gross Output) VA : Giá trị gia tăng ( Value Added) IE : Chi phí trung gian ( Intemediaate Expenditure) SXNN : Sản xuất nông nghiệp tế H h in cK họ TTCN : Tiểu thủ công nghiệp : Đồng Tr ườ ng Đ ại đ uế ĐVT SVTH: Hồ Huy Lục – K44 KTCT iv GVHD: Th.S Vũ Thành Huy Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế Biểu đồ 2.1: Giá trị sản xuất nhóm hộ năm 2013 41 SVTH: Hồ Huy Lục – K44 KTCT v GVHD: Th.S Vũ Thành Huy Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Trình độ văn hóa hộ nông dân phân theo nhóm hộ 33 uế Bảng 2.2: Tình hình nhân lao động nông hộ theo nhóm hộ 33 Bảng 2.3: Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Phú Vang năm 2013 .35 tế H Bảng 2.4: Tình hình đất đai theo nhóm hộ sản xuất 36 Bảng 2.5: Tình hình áp dụng tiến KHKT vào sản xuất hộ nông dân huyện Phú vang 38 Bảng 2.6: Cơ cấu kết sản xuất phân theo nhóm hộ năm 2013 40 h Bảng 2.7: Hiệu sản xuất chung theo nhóm hộ 2013 .43 in Bảng 2.8: Hiệu sản xuất lúa theo nhóm hộ điều tra năm 2013 .44 cK Bảng 2.9: Hiệu chăn nuôi lợn theo nhóm hộ điều tra năm 2013 46 Bảng 2.10: Hiệu từ hoạt động thủy hải sản theo nhóm hộ điều tra năm 2013 .48 Tr ườ ng Đ ại họ Bảng 2.11 Tình hình tiêu thụ số sản phẩm chủ yếu hộ nông dân theo nhóm hộ 49 SVTH: Hồ Huy Lục – K44 KTCT vi GVHD: Th.S Vũ Thành Huy Khóa luận tốt nghiệp MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Kinh tế hộ nông dân loại hình kinh tế phổ biến, có vai trò, vị trí lớn phận hữu kinh tế, chủ thể quan trọng phát triển nông uế nghiệp đổi nông thôn nước ta Cùng với phát triển kinh tế xã hội nói tế H chung ngành nông nghiệp nói riêng kinh tế hộ nông dân không ngừng phát triển quy mô tính chất Một phận hộ nông dân chuyển từ quy mô nhỏ thành quy mô lớn, từ sản xuất tự cấp tự túc thành sản xuất hàng hoá, trao đổi sản phẩm thị trường Nhiều hộ khẳng định vị trí vai trò sản xuất hàng hoá h nông nghiệp, nông thôn Họ sử dụng có hiệu đất đai, tiền vốn, lao động vươn in lên làm giàu cK Mặc dù có nhiều hộ thành công phát triển kinh tế hàng hoá nhìn chung, kinh tế hộ chưa chuyển hẳn sang kinh tế hàng hoá Bên cạnh hộ nông dân vươn lên mạnh mẽ, tồn phận lớn hộ nông dân gặp nhiều khó họ khăn sản xuất hàng hoá thiếu vốn, thiếu tư liệu sản xuất, suất lao động thấp Để giải điều đó, trước hết cần phải có giải pháp thiết thực Đ ại hữu hiệu nhằm phát triển mạnh kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hoá nước, vùng, địa phương, sở đánh giá đắn thực trạng kinh tế hộ nông dân Do nghiên cứu thực trạng kinh tế hộ nông dân vùng, miền cụ thể nhằm ng tìm yếu tố thuận lợi, khó khăn có ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế hộ nông dân vùng nhằm tìm giải pháp phù hợp vấn đề cần thiết ườ có ý nghĩa to lớn, giúp hộ nông dân phát triển sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa Huyện Phú Vang là huyện đồng bằng, đầm phá ven biển tỉnh Thừa Tr Thiên Huế Nhìn chung, điều kiện tự nhiên thời tiết khí hậu huyện tương đối thuận lợi cho phát triển nông nghiệp đặc biệt đánh bắt nuôi trồng thủy sản.Tuy nhiên xuất phát điểm thấp nên điều kiện kinh tế, xã hội gặp nhiều khó khăn, khả áp dụng tiến khoa học kĩ thuật vào sản xuất nông nghiệp hạn chế, tư tưởng người dân bó hẹp phạm vi làng quê nên khó việc thay SVTH: Hồ Huy Lục – K44 KTCT GVHD: Th.S Vũ Thành Huy Khóa luận tốt nghiệp đổi tư duy, thay đổi lề lối làm cũ, đại phận nông dân sản xuất với mục đích tự cấp tự túc Nghiên cứu thực trạng kinh tế hộ nông dân huyện Phú Vang để tìm giải pháp tạo điều kiện cho kinh tế hộ nông dân huyện đồng bằng, đàm phá ven biển Phú uế Vang vươn lên sản xuất, góp phần cải thiện nâng cao đời sống hộ nông dân Đồng thời khích lệ hộ nông dân mạnh dạn chuyển hướng sang sản xuất hàng tế H hóa nhằm mục đích nhân rộng mô hình tạo đà cho kinh tế hộ nông dân phát triển vấn đề có ý nghĩa to lớn, đặc biệt huyện tương đối khó khăn huyện Phú Vang Nền tảng quan trọng phát triển kinh tế xã hội địa phương kinh tế hộ, huyện Phú Vang kinh tế nông nghiệp nông thôn chủ yếu in h phát triển kinh tế hộ gia đình nông dân sở để phát triển kinh tế vùng Xuất phát từ ý nghĩa quan trọng to lớn nên chọn đề tài: “Phát triển kinh tế hộ cK nông dân theo hướng sản xuất hàng hoá huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế” làm đề tài luận văn nghiên cứu Tình hình nghiên cứu đề tài họ Phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hóa đề tài thu hút nhiều ý, quan tâm xã hôi, có nhiều khía cạnh khác cần đề Đ ại cập nghiên cứu Trong năm gần có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, khóa luận, luận văn nghiên cứu phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hóa Có thể kể đến Luận án PTS khoa học kinh tế Mai Văn Xuân “Nghiên ng cứu phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hoá vùng sinh thái Hường Trà Tỉnh Thừa Thiên Huế”; Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ườ Nguyễn Thị Thu Hằng “Nghiên cứu khả phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hóa Huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên”; Luận văn thạc sĩ khoa Tr học kinh tế Nguyễn Thị Bích Hường “Phát triển kinh tế nông hộ theo hướng sản xuất hàng hóa huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình”; Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Thu Hiền “ Phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hóa xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam” Song chưa có đề tài đề cập nghiên cứu phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hóa huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế Chính lí để lựa chọn đề SVTH: Hồ Huy Lục – K44 KTCT GVHD: Th.S Vũ Thành Huy Khóa luận tốt nghiệp 3.2.1.5 Đẩy mạnh xây dựng sở hạ tầng kinh tế chủ yếu nông thôn Ngày nay, hạ tầng kinh tế-xã hội trở thành yếu tố lực lượng sản xuất có tính chất định đến phát triển, đồng thời tiêu thể phát triển, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng sống Sự phát triển kinh uế tế hộ theo hướng sản xuất hàng hóa đặt yêu cầu cấp bách hoàn thiện dần kết cấu hạ tầng nông nghiệp nói riêng kinh tế nói chung tế H Xây dựng kết cấu hạ tầng tạo điều kiện để đảm bảo sản xuất thuận lợi, hàng hóa lưu thông suốt, giảm chi phí lưu thông, tăng hiệu sản xuất góp phần xây dựng nông thôn Ngoài xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp nông thôn góp phần mở rộng thị trường nông thôn Đây nhân tố quan trọng góp phần hình in h thành trung tâm, tụ điểm giao lưu kinh tế, mở rộng giao lưu kinh tế công nghiệp với nông nghiệp, thúc đẩy nhanh trình chuyển hộ nông dân sang cK sản xuất hàng hóa cung cấp cho thị trường, hình thành phân công thị trường, hình zthành phân công lao động mới, tăng tiềm lực kinh tế dân cư, nâng cao sức mua, tạo địa bàn rộng lớn để mở rộng thị trường nông thôn họ Trong năm gần đây, huyện Phú Vang có ý đầu tư xây dựng nhìn chung sở hạ tầng nông nghiệp nông thôn phát triển, Đ ại hạn chế sở hạ tầng giao thông, hệ thống thuỷ lợi, hệ thống bảo quản, công nghiệp chế biến… trở ngại Phú vang việc khuyến khích hộ nông dân phát triển sản xuất hàng hoá ng - Để đảm bảo lưu thông hàng hoá, vấn đề quan trọng đường giao thông Các xã vùng có mạng lưới đường phục vụ việc lại xe thô ườ sơ, xe máy, ô tô vận chuyển vật tư Tuy nhiên, mạng lưới giao thông chưa đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất hàng hoá Xây dựng bước hoàn Tr chỉnh đường giao thông liên xã, liên thôn, đường đồng ruộng để đảm bảo cho lưu thông hàng hoá nông sản thuận lợi, chắn kích thích hộ nông dân sản xuất hàng hoá Tỉnh cần đầu tư phần, nông dân góp công lao động để làm đường nông thôn, đường nội đồng Đây lĩnh vực đầu tư tốn kém, phải xây dựng nhiều năm liên tục SVTH: Hồ Huy Lục – K44 KTCT 66 GVHD: Th.S Vũ Thành Huy Khóa luận tốt nghiệp - Hoàn chỉnh hệ thống thuỷ lợi đảm bảo tưới tiêu chủ động, kênh mương xuống cấp không đảm bảo diện tích, hệ thống thuỷ lợi cần thay máy bơm nước, sửa chữa kênh mương đảm bảo tưới tiêu tốt, ổn định sản xuất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản Chương trình thuỷ lợi kiên cố hoá kênh mương đến toàn huyện đảm bảo tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản uế có 140/220 km kênh mương kiên cố hoá với tổng kinh phí 26.591,1 triệu đồng tế H - Cải tạo hệ thống cung cấp điện nông thôn: cần phải kiên cố hóa hệ thống điện bao gồm điện sản xuất điện sinh hoạt Bởi chủ nông hộ, chủ trang trại thường có tư tưởng tạm bợ sử dụng nguồn điện, gây nhiều trở ngại sản xuất sinh hoạt Cần phải tiêu chuẩn hóa hệ thống để chủ thể sản in h xuất có ý thức đầu tư với giúp đỡ phần Nhà nước, ngành điện lực Đầu tư cho ngành điện để phục vụ tưới tiêu, chế biến nông sản biện pháp thực cK thúc đẩy sản xuất hàng hoá nông thôn - Cần có quy hoạch riêng cho trang trại để tránh tình trạng hỗn độn, tùy tiện xây dựng hạ tầng hạng mục trực tiếp cho phát triển sản xuất ao, họ chuồng, đê đập Cần coi việc quy hoạch phát triển hạ tầng tổng thể phát triển quy hoạch nông thôn để việc đầu tư xây dựng chủ nông hộ, chủ trang trại không Đ ại tạo điều kiện phát triển sản xuất mà phù hợp với phát triển nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa - Nâng cao mở rộng hệ thống thông tin liên lạc: vấn đề cần quan ng tâm để giúp hộ nông dân nắm bắt đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, nắm bắt thông tin giá thị trường, thông tin ườ khoa học công nghệ lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thông tin kinh nghiệm quản lý tổ chức sản xuất Tr - Xây dựng điểm dân cư nông thôn: điểm dân cư nông thôn phân bố cho đảm bảo sản xuất nông lâm nghiệp ngành nghề phát triển; đảm bảo điều kiện lại, ăn ở, sinh hoạt cộng đồng; đảm bảo sinh thái môi trường phát triển bền vững Việc nâng cấp hoàn chỉnh sở hạ tầng giúp cho hộ phát triển sản xuất hàng hoá mà làm thay đổi mặt nông thôn, góp phần trực tiếp nâng cao đời sống nông dân SVTH: Hồ Huy Lục – K44 KTCT 67 GVHD: Th.S Vũ Thành Huy Khóa luận tốt nghiệp 3.2.1.6 Phát triển hình thức hợp tác đa dạng hộ nông dân Hợp tác nhu cầu tất yếu người lao động, người sản xuất nhỏ để hỗ trợ giúp đỡ giải cách có hiệu vấn đề sản xuất kinh doanh mà hộ tách riêng không thực thực uế hiệu Trong điều kiện chuyển sang sản xuất hàng hóa theo chế thị trường xuất kinh doanh lợi ích kinh tế hộ nông dân tế H hợp tác sản xuất kinh doanh điều kiện quan trọng để đảm bảo hiệu sản Các xã huyện Phú Vang qua điều tra cho thấy đại phận hộ nông dân hoạt động sản xuất kinh doanh cách độc lập, có liên kết hợp tác với in h Sự liên kết hợp tác hộ hẹp trình độ sản xuất nói chung sản xuất hàng hóa nói riêng hộ phát triển Chính liên kết, hợp tác cK hộ vùng hẹp làm cho kinh tế hộ nông dân huyện chậm phát triển Do cần có biện pháp khuyến khích liên kết hộ nông dân vùng với nhiều hình thức khác như: kinh tế hợp tác xã họ - Tuyên truyền làm cho nông dân hiểu rõ chất, vai trò, nguyên tắc Đ ại - Hướng dẫn hộ nông dân tự lựa chọn đ ịnh hình thức hợp tác - Đảm bảo nguyên tắc tự nguyện phát triển kinh tế hợp tác xã hộ nông dân ng Tóm lại kinh tế hợp tác khắc phục số mặt yếu kinh tế hộ như: thiếu vốn, công cụ, kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, phát huy tính sáng tạo ườ tập thể dù người, tăng sức cạnh tranh thị trường Cho nên kinh tế hợp tác có lợi làm riêng biệt hộ Tr 3.2.1.7 Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức nông nghiệp cho nông dân Nhìn chung chủ nông hộ, chủ trang trại, người lao động có trình độ văn hóa chuyên môn thấp, việc quản lý, tổ chức hoạt động sản xuất nông nghiệp chưa khoa học chưa phát huy hiệu Hiện có số dự án giúp phát triển nông nghiệp nông thôn như: dự án phát triển cộng đồng, dự án xóa đói giảm nghèo,…Nhà nước nên lồng ghép vào SVTH: Hồ Huy Lục – K44 KTCT 68 GVHD: Th.S Vũ Thành Huy Khóa luận tốt nghiệp lớp tập huấn kĩ thuật nông nghiệp như: tập huấn kỹ thuật trồng lúa suất cao, kỹ thuật trồng ăn quả, kỹ thuật chăn nuôi để người dân có thêm kinh nghiệm, tiếp thu kỹ thuật vào sản xuất Công tác địa phương khác tỉnh thực tốt có hiệu uế 3.2.2 Giải pháp cụ thể hộ nông dân vùng sinh thái Kinh tế hộ nông dân sản xuất hàng hoá chịu tác động quy luật tế H kinh tế thị trường, ngày có nhiều hộ chuyển sang sản xuất hàng hoá vừa cung cấp đủ cho nhu cầu vật chất tinh thần gia đình vừa cung cấp sản phẩm cho xã hội Thực tế cho thấy, vùng sinh thái, hộ nông dân có hình thức tổ in h chức sản xuất kinh doanh khác nhau, thể tính đa dạng phong phú mô hình kinh tế hộ sản xuất hàng hoá Sự tác động quy luật phát triển không đồng nông dân tránh khỏi cK tạo chênh lệch mức độ sản xuất hàng hoá vùng hộ 3.2.2.1 Giải pháp hộ nông dân xã vùng đồng họ Do địa hình phẳng xã vùng khác huyện, hộ nông dân chủ yếu phát triển mở rộng trồng trọt Nhân dân có truyền thống Đ ại thâm canh lúa, năm suất lúa có năm bình quân đạt tấn/ha/năm, chiếm tới 65% diện tích trồng lúa huyện Bên cạnh số diện tích cao bãi bồi ven sông có khả phát triển công nghiệp ngắn ngày, rau màu cao cấp hoa phục vụ cho ng thành phố Huế đồng thời ngành chăn nuôi chiếm tỷ trọng lớn vùng Để nâng cao suất, hạ giá thành sản phẩm trồng vật nuôi xã vùng cần ườ phải áp dụng biện pháp kỹ thuật tiên tiến vào trình sản xuất hộ Những vấn đề vốn, đất đai, trình độ văn hoá chủ hộ, suất trồng vật Tr nuôi vấn đề hộ quan tâm - Đẩy mạnh thâm canh, tăng suất trồng nhằm nâng cao giá trị sản phẩm hàng hoá đơn vị diện tích đất canh tác hộ nông dân - Cần huy động vốn đầu tư cho hộ chăn nuôi cách phối hợp với công ty thức ăn gia súc, nơi cấp giống vật nuôi theo phương thức mua trả chậm - Nhà nước cần phải có biện pháp sách nhằm bảo hộ rủi SVTH: Hồ Huy Lục – K44 KTCT 69 GVHD: Th.S Vũ Thành Huy Khóa luận tốt nghiệp ro mà hộ nông dân chẳng may gặp phải - Tạo thêm việc làm nhằm cải thiện đời sống người nông dân, vùng thường có lao động dư thừa Chính cần phải kết hợp phát triển nông nghiệp toàn diện với việc phát triển ngành nghề dịch vụ nông thôn Công nghiệp, tiểu thủ uế công nghiệp, giao thông vận tải, cung ứng vật tư kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng hàng loạt dịch vụ khác cần cho sản xuất nông nghiệp kinh tế nông tế H thôn Như vận động tạo thị trường lao động rộng lớn địa bàn nông thôn 3.2.2.2.Giải pháp hộ nông dân xã vùng đầm phá Thế mạnh vùng có diện tích mặt nước nuôi trồng thủy hải sản lớn in h 518,89 chiếm 87,84% diện tích mặt nước nuôi trồng thủy hải sản toàn huyện, phù hợp phát triển nuôi trồng thủy hải sản mang lại hiệu kinh tế cao gấp bội so cK với trồng lúa Trong năm qua nuôi thủy sản huyện Phú Vang có bước phát triển song chậm, chưa thật ổn định vững Tốc độ phát triển ngành họ chưa tương xứng với tiềm địa phương, chưa có đối tượng nuôi chủ lực cho vùng nước Cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất thủy sản chưa đáp ứng Đ ại yêu cầu phát triển, vùng dự án nuôi thủy sản tập trung hiệu chưa cao, hệ thống kênh mương, ao đầm công trình phụ trợ xuống cấp Bên cạnh đó, công tác tổ chức, đạo sản xuất, công tác quản lý thực quy hoạch chưa quan tâm mức Sự phối hợp ngành NN&PTNT với huyện chưa chặt chẽ, thường xuyên, ng lực lượng cán kỹ thuật ngành nuôi thủy sản thiếu yếu Sau số giải pháp nhằm khắc phục hạn chế nêu để phát triển nghề nuôi thuỷ sản ườ huyện đạt hiệu kinh tế cao, bền vững theo hướng sản xuất hàng hóa + Huyện cần tổ chức buổi hội thảo nuôi trồng thủy hải sản nhằm chuyển Tr giao kỹ thuật cho bà nông dân giúp họ tiếp cận phương thức nuôi Trong buổi hội thảo cần có trao đổi cởi mở bà nông dân vướng mắc trình nuôi với nhà chuyên môn, kỹ thuật có nhiều năm công tác nghề Bên cạnh giới thiệu cho bà xử lý nguồn nước cho tôm, cá… đặc biệt mùa khô, kỹ thuật vệ sinh ao nuôi, phòng trị số bệnh thường gặp để xảy giảm thiệt hại cho bà nông dân SVTH: Hồ Huy Lục – K44 KTCT 70 GVHD: Th.S Vũ Thành Huy Khóa luận tốt nghiệp + Việc nuôi trồng thuỷ sản Phú Vang điểm tựa quan trọng cho việc phát triển kinh tế nông thôn thay đổi diện mạo huyện Do đó, thời gian tới cần tiếp tục thực chuyển đổi cấu vật nuôi, có hình thức hỗ trợ hộ nông dân trình sản xuất không ngừng nhân rộng mô hình nhiều địa bàn uế mô hình nuôi ếch thương phẩm, nuôi cá rô phi, nuôi tôm, cua ” + Để khai thác hiệu tiềm phát triển, sử dụng cách bền vững tế H lợi nuôi trồng thuỷ sản vùng đầm phá, quan chức tìm phải giải pháp giúp hộ nông dân tháo gỡ khó khăn, đặc biệt tạo điều kiện cho vay vốn, tăng cường kiểm soát nguồn tôm, cá, cua giống, hỗ trợ phòng chống dịch bệnh, giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm để sản xuất ổn định đạt hiệu kinh tế cao in h + Vận động người dân chuyển đổi diện tích đất trũng cấy lúa cho hiệu thấp sang nuôi trồng thuỷ sản nhằm thúc đẩy phong trào nuôi trồng thuỷ sản vùng, tạo cK liên kết sản xuất hộ Cùng chia sẻ tháo gỡ khó khăn sản xuất giống, ngồn thức ăn thị trường tiêu thụ 3.2.2.3 Giải pháp hộ nông dân xã vùng ven biển họ Với lợi 40 km bờ biển, cửa sông lớn, hàng ngàn bãi bồi ven biển, năm qua nghề nuôi trồng hải sản xã ven biển huyện Phú Vang phát triển mạnh, Đ ại tăng nhanh quy mô diện tích, số lượng, chất lượng loại nuôi, tạo nguồn nguyên liệu dồi cho ngành chế biến xuất Nhiều nông dân nhờ nghề vươn lên làm giàu, ổn định sống Ngoài ra, vùng ven biển có lợi ngư ng nghiệp phát triển dịch vụ biển nên ngành công nghiệp chế biến thủy sản phát triển Việc khai thác, đánh bắt nuôi trồng thủy sản phát triển mạnh, góp phần ườ quan trọng việc trì thúc đẩy tăng trưởng sản xuất nông nghiệp Tuy nhiên, việc nuôi trồng, khai thác đánh bắt lại chưa đạt hiệu cao hạn chế tư liệu sản Tr xuất, vốn Vì cần phải có số giải pháp giúp hộ nông dân vùng ven biển để họ khai thác cách hiệu nguồn lợi từ biển Để khai thác cách có hiệu lợi ngư nghiệp nuôi trồng thủy hải sản ven bờ cần thực tốt số biện pháp sau đây: Đối với hộ nuôi trồng thủy sản ven biển Để tiếp tục đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững, cần có giải pháp SVTH: Hồ Huy Lục – K44 KTCT 71 GVHD: Th.S Vũ Thành Huy Khóa luận tốt nghiệp đồng bộ, hợp lý hữu hiệu Cần triển khai, quản lý thực có hiệu quy hoạch chi tiết vùng nuôi, trồng thủy sản đối tượng nuôi, trồng thủy sản địa bàn Có sách khuyến khích, hỗ trợ sở sản xuất giống thủy sản chất lượng Nâng cao lực hệ thống quản lý chất lượng giống thủy sản Tăng cường uế kiểm tra, kiểm soát thuốc, thức ăn, chế phẩm sinh học sử dụng vào nuôi, trồng thủy sản Nâng cao lực, tần suất quan trắc, cảnh báo môi trường, giám sát, xử lý dịch tế H bệnh nuôi trồng thủy sản Có kế hoạch phòng chống dịch bệnh từ đầu vụ nuôi, trồng Quản lý chặt chẽ việc thực thời vụ nuôi, trồng thủy sản vùng nuôi cụ thể địa phương Tăng cường công tác khuyến ngư chuyển giao công nghệ sản xuất, nhân rộng in h mô hình nuôi, trồng thủy sản hiệu Đa dạng hóa đối tượng phương thức nuôi, trồng thủy sản Đẩy nhanh việc xây dựng vùng nuôi, trồng thủy sản an toàn, triển khai cK thực quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt (GAP), thực quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm nuôi, trồng thủy sản, nhằm bảo đảm sản phẩm nuôi, trồng thủy sản đủ sức cạnh tranh tham gia sâu vào nhiều thị trường giới họ Đối với hộ đánh bắt, khai thác nguồn lợi thủy sản biển + Cần hỗ trợ nguồn vốn giúp ngư dân đầu tư đóng tàu có công suất lớn, Đ ại nâng cấp tàu công suất nhỏ, mua sắm ngư lưới cụ, thiết bị hàng hải, mở rộng ngư trường để nâng cao lực đánh bắt thủy sản xa bờ, giảm dần đánh bắt đầm phá, ngăn chặn có hiệu tình trạng khai thác có tính hủy diệt ng + Mở rộng dịch vụ hậu cần nghề cá có quy mô lớn để đẩy nhanh tốc độ phát triển ngành thủy sản Bên cạnh đó, cần nâng cấp nhà máy chế biến thủy sản, ườ tạo nên môi trường kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh, kích thích sản xuất hạn chế tình trạng tư thương ép giá ngư dân Tr + Tập trung khắc phục hạn chế chế biến hàng thủy sản xuất như: nhà máy chế biến nhỏ, thiếu vốn; sở hạ tầng vùng quy hoạch chế biến chưa đầu tư; quy mô nhà xưởng, mặt sản xuất nhỏ; trang thiết bị lạc hậu, công tác quản lý doanh nghiệp tìm kiếm thị trường xuất Qua ngư dân yên tâm khai thác sản phẩm họ đánh bắt có thị trường tiêu thụ, chế biến giá ổn định SVTH: Hồ Huy Lục – K44 KTCT 72 GVHD: Th.S Vũ Thành Huy Khóa luận tốt nghiệp KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Sự đời phát triển hộ nông dân sản xuất theo hướng hàng hóa động lực thúc đẩy nông nghiệp nước ta phát triển Trong năm qua kinh tế hộ uế nông dân góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế huyện, với tế H thành phần kinh tế khác phát triển kinh tế nông hộ góp phần làm thay đổi mặt nông thôn, góp phần thúc đẩy phân công lao động xã hội, chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa Qua trình phân tích nghiên cứu đề tài rút kết luận sau: h Khẳng định tính tất yếu khách quan kinh tế hộ thực trạng chế thị in trường yếu tố tác động đến hình thành phát triển hộ sản xuất hàng hoá cK huyện Phú Vang Kinh tế hộ sản xuất hàng hoá phát triển rộng khắp xã huyện Sự chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hoá đem lại hiệu quả, tạo sức hút cho người nông dân họ Thực trạng phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Phú Vang mang tính chất nông Trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn kĩ thuật Đ ại chủ hộ thấp, đất đai bình quân hộ thấp, phân tán nhỏ lẽ Vốn sản xuất gặp nhiều khó khăn, tình trạng trang bị TLSX hạn chế Sự phát triển kinh tế hộ theo hướng sản xuất hàng hóa hạn chế, gia đình nông dân chủ yếu sản xuất để tiêu dùng chí không đủ dùng, số hộ nông dân sản xuất để bán Nhìn ng chung hộ nông dân sản xuất dựa kinh nghiệm chính, việc tiếp thu kỹ thuật, áp dụng tiến khoa học công nghệ hạn chế ườ Để phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Phú Vang theo hướng sản xuất hàng hóa cần phải thực đồng giải pháp sau: mở rộng thị trường tiêu Tr thụ nông sản phẩm, đẩy mạnh ứng dụng tiến khoa học kĩ thuật vào sản xuất nông nghiệp, hoàn thiện công tác quy hoạch sử dụng đất đai, đầu tư nâng cấp hệ thống sở hạ tầng, điện, đường, trường, trạm phát triển cụm điểm dân cư nông thôn, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo mô hình kinh tế trang trại, hình thành hình thức hợp tác đa dạng hộ nông dân SVTH: Hồ Huy Lục – K44 KTCT 73 GVHD: Th.S Vũ Thành Huy Khóa luận tốt nghiệp KIẾN NGHỊ * Đối với Nhà nước Cần có sách ưu tiên đầu tư cho nông nghiệp nông thôn phù hợp với nguyện vọng hộ nông dân Các sách đưa cần thống đồng uế để áp dụng có hiệu Nhất sách liên quan trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp như: đất đai, tín dụng, thị trường đầu vào, đầu ra…Có sách hợp lí để phát tế H triển nguồn nhân lực cho nông nghiệp, nông thôn, trọng đào tạo cán khuyến nông khuyến lâm có trình độ chuyên môn cao cho sở thôn bản,xã, phường * Đối với địa phương Cần tăng cường đầu tư sở hạ tầng, đường giao thông, hệ thống thông in h tin liên lạc, điện, đường, chợ phát triển cụm điểm dân cư nông thôn, sở chế biến nhằm hỗ trợ cách hiệu cho hộ nông dân cK Đẩy mạnh phát triển hộ sản xuất hàng hoá theo mô hình kinh tế trang trại phải đôi với việc giải vấn đề xã hội gắn với việc bảo vệ tài nguyên môi trường, hình thành hình thức hợp tác đa dạng hộ nông dân họ Các sách cho vay vốn hộ cần phải điều chỉnh cho phù hợp với đặc điểm ngành nông nghiệp Cho vay thu hồi nợ phải dựa vào chu kỳ sản xuất Đ ại kinh doanh loại trồng vật nuôi Tăng cường cán có chuyên môn có sách thu hút cán có lực, có trình độ chuyên môn giỏi phục vụ nông thôn ng * Đối với chủ hộ Cần phải tích cực học hỏi trau dồi thêm kiến thức, tiếp thu thông tin thị ườ trường để có khả nắm bắt tiến khoa học kỹ thuật Xác định rõ mục tiêu định hướng phương thức sản xuất kinh doanh hộ Tr mình, loại bỏ trồng vật nuôi hiệu quả, đầu tư thâm canh để tăng suất chất lượng sản phẩm, tăng khả cạnh tranh sản phẩm thị trường Phát triển sản xuất đường mở rộng sản xuất, đầu tư thâm canh tăng suất Cần mạnh dạn lập kế hoạch sản xuất vay vốn để thực kế hoạch, phối hợp với cấp quyền để có hỗ trợ vốn, kỹ thuật tổ chức kinh tế liên quan khác SVTH: Hồ Huy Lục – K44 KTCT 74 GVHD: Th.S Vũ Thành Huy Khóa luận tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo “Diện tích, suất, sản lượng số trồng năm huyện Phú Vang từ 2008-2012” Báo cáo “Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm huyện Phú Vang từ 2008-2012” hội tế H Đào Thế Tuấn, Kinh tế hộ nông dân, NXB Chính trị Quốc gia uế Chu Văn Vũ ( 1995), Kinh tế hộ nông thôn Việt Nam, NXB Khoa học xã Đề cương nghiên cứu: “ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội huyện Phú Vang đến năm 2020 Ellis.F (1993), Kinh tế hộ gia đình nông dân phát triển nông nghiệp, NXB http://phuvang.thuathienhue.gov.vn/ in h Nông nghiệp Việt Nam, NXB Trẻ cK Lâm Quang Huyên (2004), Kinh tế nông hộ kinh tế hợp tác nông nghiệp Lê Đình Thắng (1995), Đổi hoàn thiện sách nông nghiệp nông thôn, họ NXB Nông nghiệp, Hà Nội 10 Niên giám thống kê huyện Phú Vang năm 2012 Đ ại 11 Nguyễn Sinh Cúc (1991), Thực trạng nông nghiệp, nông thôn nông dân Việt Nam 1976-1990, NXB Thống kê 12 Nguyễn Thị Thu Hiền “ Phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng ng hóa xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam- Thực trạng giải pháp 13 Nguyễn Văn Huân (1993), Kinh tế nông hộ: Khái niệm, vị trí, vai trò chức ườ năng, Tạp chí nghiên cứu kinh tế (Số 2) 14 Nguyễn Xuân Nguyên chủ biên, Khuynh hướng phân hóa hộ nông dân sản Tr xuất hàng hóa 15 Nghị 03/2000/ NQ-CP ngày 2/2/2000 Chính phủ kinh tế trang trại 16 Trần Đức(1995) Trang trại gia đình Việt Nam giới, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội SVTH: Hồ Huy Lục – K44 KTCT 75 GVHD: Th.S Vũ Thành Huy Khóa luận tốt nghiệp PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ NÔNG DÂN (Về phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hóa) Xin chào ông ( bà)! uế Tôi tên Hồ Huy Lục, sinh viên trường Đại học kinh tế Huế Hiện tiến tế H hành nghiên cứu đề tài: “Phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hóa huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn nay.” Những ý kiến mà ông bà cung cấp nguồn thông tin vô quý báu giúp hoàn thành đề tài nghiên cứu Tôi xin cam đoan thông tin nhằm phục vụ mục đích nghiên cứu h - Họ tên chủ hộ:………………………………………………… … in - Nam (Nữ)……………………………………………………………… cK - Tuổi: - Địa chỉ:………………………………………………………………… Mù chữ  họ Câu 1: Xin ông/ bà cho biết trình độ học vấn mình? Tiểu học  THCS  THPT  Đ ại Câu 2: Xin cho biết trình độ chuyên môn Ông/ bà ?  Trung học chuyên nghiệp  Sơ cấp  CĐ, ĐH trở lên  ng Không có trình độ chuyên môn kỹ thuật Câu 3: Hiện gia đình ông / bà có nhân khẩu, lao động? ườ Nhân khẩu:……người, Lao động:…… người Câu 4: Tài sản đất đai ông bà? Tổng diện tích đất canh tác:……………………… m² - Diện tích trồng hàng năm:…………………… m² - Diện tích lâu năm……………………………….m² - Đất lâm nghiệp có rừng…………………………… m² - Diện tích nuôi trồng thủy hải sản:………………… m² - Đất nông nghiệp khác…………………………… m² Tr  SVTH: Hồ Huy Lục – K44 KTCT 76 GVHD: Th.S Vũ Thành Huy Khóa luận tốt nghiệp Câu 5: Tình hình sản xuất, kinh doanh hộ: a) Tình hình sản xuất trồng trọt 1.Diện tích Ha 2.Năng suất Tạ/ha 3.Sản lượng Tạ 4.Giá bán 1000đ/kg Lúa Ngô 1000đ Thuốc BVTV 1000đ Chi phí khác 1000đ Thu nhập 1000đ b) Tình hình chăn nuôi: 1.Số lượng Trâu bò Lợn Gia cầm Khác Con 1000đ -Thức ăn 1000đ -Chi phí khác 1000đ 3.Giá bán 1000đ Thu nhập 1000đ Tr ườ -Giống ng Đ ại 2.Chi phí ĐVT họ Chỉ tiêu in Phân bón cK 1000đ Khác h Chi phí Giống Sắn uế ĐVT tế H Chỉ tiêu SVTH: Hồ Huy Lục – K44 KTCT 77 GVHD: Th.S Vũ Thành Huy Khóa luận tốt nghiệp c) Tình hình nuôi trồng thủy hải sản 1.Diện tích m² 2.Chi phí 1000đ -Giống 1000đ -Thức ăn 1000đ Tôm Cá -Chi phí khác 3.Giá bán Khác uế ĐVT tế H Chỉ tiêu 1000đ h Câu 6: Tình hình tiêu thụ số nông sản chủ yếu nông hộ Các sản phẩm chủ yếu in Chỉ tiêu Lúa Sắn Trâu bò Lợn Tôm Cá -Tại nhà điểm -Tại chợ bán -Tại điểm thu gom họ cK 1.Địa -Tại vườn 2.Phương thức bán -Bán buôn Đ ại -Bán lẻ 3.Bán cho đối tượng -Tư thương vùng -Cơ sở chế biến Tr ườ ng -Tư thương vùng khác SVTH: Hồ Huy Lục – K44 KTCT 78 GVHD: Th.S Vũ Thành Huy Khóa luận tốt nghiệp Câu 7: Tình hình áp dụng tiến KHKT vào sản xuất nông hộ Lĩnh vực Chỉ tiêu Có Không Giống Thủy lợi uế Phân bón tế H Trồng trọt Chăm sóc Bảo vệ thực vật Tham gia tập huấn kĩ thuật trồng trọt Giống h Chăn nuôi Dịch vụ thú y in Tập huấn KT chăn nuôi cK Dịch vụ khác họ Câu 8: Nguồn vốn sản xuất, kinh doanh hộ gia đình  Nguồn vốn vay ngân hàng  Nguồn vốn vay từ hội, dự án  Nguồn vốn vay tư nhân  Nguồn vốn khác  Đ ại Nguồn vốn tự có Câu 9: Hiện ông bà gặp khó khăn gì?  ng Thiếu đất đai  Thiếu kiến thức  Thiếu lao động  Giá sản phẩm thấp  ườ Thiếu thông tin  Thiếu vốn Tr Ý kiến khác……………………………………… SVTH: Hồ Huy Lục – K44 KTCT 79 GVHD: Th.S Vũ Thành Huy Khóa luận tốt nghiệp Câu 10: Hộ làm cách để biết giá thị trường Thông qua tư thương  Theo dõi website huyện  Thông qua hộ nông dân khác  Thông tin mạng internet  uế Theo dõi tin thị trường TV  Có  Không  Xin ông bà cho biết ý kiến cụ thể: tế H Câu 11: Ông / Bà có nguyện vọng phát triển thêm ngành nghề khác không? h ………………………………………………………………………………………… cK Câu 12: Những sách mà hộ cần hỗ trợ? in …………………………………………………………………………………………  Cho vay vốn Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm  Đầu tư sở hạ tầng  họ Đào tạo kĩ thuật chuyên môn  Đ ại Đề nghị khác ………… …………………………… Tr ườ ng Xin chân thành cám ơn quý Ông (Bà) ! SVTH: Hồ Huy Lục – K44 KTCT 80
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hoá ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, Phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hoá ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, Phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hoá ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay