Phân tích và lập kế hoạch tài chính tại Công ty CP chế biến gỗ Thừa Thiên Huế

92 238 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 10:10

Phân Tích Và Lập Kế Hoạch Tài Chính SVTH: Trương Văn Ánh PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý nghiên cứu đề tài Trong kinh tế thị trường, doanh nghiệp không hoạt động kinh doanh đơn lẻ mà có mối quan hệ chặt chẻ vớinhau doanh nghiệp doanh nghiệp, doanh nghiệp nhà nước Tính cạnh tranh hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp ngày cao khóc liêt, để tồn trì phát triển bền vững với hiệu kinh tế cao, doanh nghiệp cần phải Ế tự khẳng định Trong trình sản xuất kinh doanh, việc sử dụng U công cụ quản lý khác nhau, nhà quản lý cấp cao cần trang bị cho ́H kiến thức kinh tế phân tích hoạt động kinh doanh yếu tố phân tích báo cáo tài cần thiết.Qua phân tích tài giúp cho nhà quản TÊ lý đánh giá đầy đủ, xác tình hình phân phối, sử dụng quản lý loại vốn, nguồn vốn, vạch rõ khả tiềm tàng vốn doanh nghiệp, sơ sở H đề biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn.Qua kế hoạch tài giúp cho nhà IN quản lý chủ động việc huy động sử dụng nguồn vốn, cung cấp K tiêu chuẩn cho việc đo lường thành hoạt động Từ nhà quản lý có nhận định xác, trung thực, khách quan trực trạng tài doanh ̣C nghiệp, biết tổng hợp mặt thuận lợi hay khó khăn doanh nghiệp, từ O hoạch định phương hướng nhằm phát huy lợi doanh nghiệp đề ̣I H xuất giải pháp phát triển nhân tố tích cực, hạn chế nhân tố ảnh hưởng xấu, giảm thiểu rũi ro góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh Đ A nghiệp Trên sở hoạch định tài doanh nghiệp tương lai Nhận thức đượng tầm quan trọng việc phân tích tài hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, chọn đề tài: “PHÂN TÍCH VÀ LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THỪA THIÊN HUẾ” Trong trình thực khóa luận tốt nghiệp, không tránh khỏi thiếu sót, kính mong quý thầy cô đóng góp ý kiến chân thành giúp hoàn thành tốt khóa luận GVHD: Phan Thị Nữ Phân Tích Và Lập Kế Hoạch Tài Chính SVTH: Trương Văn Ánh Mục tiêu đối tượng nghiên cứu  Mục tiêu Kế hợp với trình tìm hiểu thực trạng công ty, mục tiêu nghiên cứu bao gồm: Tìm hiểu tình hình tài để có nhìn khái quát tình hình hoạt động công ty chế biến gỗ Thừa Thiên Huế Dựa vào phân tích tài lập, sử dụng lý thuyết vào việc lập kế Ế hoạch tài cho doanh nghiệp tương lai U Đưa kiến nghị giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài công  ́H ty tương lai Đối tượng nghiên cứu TÊ Đối tượng nghiên cứu Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thừa Thiên Huế Phương pháp nghiên cứu IN Thu thập liệu từ công ty H Trong trình tìm hiểu, sử dụng phương pháp tiếp cận sau: K Dùng số phương pháp phân tích : Phương pháp đánh giá, Phương pháp dự báo, phương pháp phân tích ̣C So sánh kết O Phạm vi nghiên cứu: ̣I H  Không gian: nghiên cứu phân tích lập kế hoạch tài Công ty cổ phần chế biến gỗ Thừa Thiên Huế Đ A  Thời gian:từ phân tích tài từ 2011 đến 2013, lập kế hoạch tài 2014 2015 GVHD: Phan Thị Nữ Phân Tích Và Lập Kế Hoạch Tài Chính SVTH: Trương Văn Ánh PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Phân tích tài 1.1.1 Khái niệm phân tích tài Tài doanh nghiệp quan hệ kinh tế biểu hình thức giá trị phát sinh việc hình thành, sử dụng quĩ tiền tệ nhằm phục vụ cho trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Ế Phân tích tài việc kiểm tra xem xét đối chiếu đánh giá số liệu tài U kỳ hành so với kỳ khứ nhằm xác định thực trạng, đặc điểm, xu ́H hướng, tiềm tài doanh nghiệp.Trên sở giúp nhà quản lý đề giải pháp để nâng cao hiệu hoạt động tài hoạt động kinh doanh TÊ Phân tích tài tiến hành tất khía cạnh tài doanh nghiệp từ lúc huy động vốn, phân phối vốn, sử dụng, bảo toàn phát triển nguồn H vốn IN 1.1.2 Ý nghĩa, mục tiêu việc phân tích tài K Hầu hết định kinh doanh dựa điều kiện dự toán tương lai Do đó, nhà Kinh tế phải đưa định dựa O dự báo tương lai ̣C thông tin đáng tin cậy liên quan đến khứ hiên ̣I H Phân tích tài doanh nghiệp có vai trò quan trọng quản lý doanh nghiệp, định tính độc lập, thành bại doanh nghiệp Đ A trình kinh doanh Hoạt động liên quan đến đầu tư, mua sắm tài trợ quản lý tài sản doanh nghiệp nhằm đặt mục tiêu đề 1.2 Kế hoạch tài 1.2.1 Khái niệm kế hoạch tài Kế hoạch tài thể cách tổng hợp định, chức chương trình doanh nghiệp việc sử dụng vốn huy động vốn Tức soạn thảo kế hoạch chi tiêu quan trọng, định mức tài nhằm đảm bảo nguồn lực tài cần thiết cho phát triển doanh nghiệp phải đảm bảo cân mặt tài chính, tôn trọng khả toán khả sinh lời GVHD: Phan Thị Nữ Phân Tích Và Lập Kế Hoạch Tài Chính SVTH: Trương Văn Ánh 1.2.2 Ý nghĩa, vai trò lập kế hoạch tài Kế hoạch tài thành phần quan trọng hệ thống kế hoạch kinh doanh doanh nghiệp Kế hoạch tài giúp xác định nhu cầu sử dụng nguồn lực tài chính, xác định nguồn vốn cấu nguồn vốn, đưa định việc thu hút nguồn tài từ bên ngoài, thiết lập chế phân bổ nguồn lực tài cách hợp lý cho nhu cầu doanh nghiệp Kế hoạch tài giúp cho lập người đọc kế hoạch có sở xem xét Ế phần trước kế hoạch doanh thu dự báo, nguồn lực cần thiết để đạt U mục tiêu kế hoạch ́H Từ vấn đề nêu trên,cho thấy: Phân tích lập kế hoạch tài công cụ hữu ích dung để xác định giá trị kinh tế, đánh giá mặt mạnh yếu TÊ doanh nghiệp, tìm nguyên nhân khách quan chủ quan, giúp cho đối tượng lựa chọn đưa định phù hợp với mục đích mà họ H quan tâm IN 1.3 Quy trình phân tích lập kế hoạch tài doanh nghiệp K Kế hoạch tài soạn thảo dựa mục tiêu chiến lược từ định hướng phát triển doanh nghiệp, kết phân tích tài chính, sách tài ̣C kế hoạch chiến lược doanh nghiệp, tiêu kế hoạch phát triển O doanh nghiệp hệ thống mức thuế hành, lãi suất thị trường tài ̣I H Quy trình lập kế hoạch tài bao gồm bước sau: Phân tích tài chính: Phân tích tài thể dựa báo cáo Đ A tài doanh nghiệp như: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ Lập kế hoạch tài dài hạn: bao gồm kế hoạch tài trợ, kế hoạch đầu tư, dự báo kết kinh doanh, dự báo bảng cân đối kế toán Lập kế hoạch tài tác nghiệp: Đó việc lập ngân sách tài ngân sách lưu chuyển tiền tệ, ngân sách hoạt động khác : ngân sách bán hàng, ngân sách chi phí nguyên vật liệu, ngân sách chi phí lao động trực tiếp, ngân sách chi phí sản xuất chung, ngân sách chi phí bán hàng ngân sách quản lý GVHD: Phan Thị Nữ Phân Tích Và Lập Kế Hoạch Tài Chính SVTH: Trương Văn Ánh 1.4 Nội dung phân tích tiêu đánh giá 1.4.1 Phân tích báo cáo tài Đối với doanh nghiệp, báo cáo tài có ý nghĩa quan trọng, cung cấp số liệu cần thiết để hạch toán phân tích tiêu tài sở để dự báo tài Các báo cáo tài doanh nghiệp bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ 1.4.1.1 Phân tích bảng cân đối kế toán Ế Bảng cân đối kế toán báo cáo tài bắt buộc tất doanh U nghiệp, mô tả tình trạng tài doanh nghiệp thời điểm ́H định Bảng cân đối kế toán trình bày dạng bảng cân đối số dư tài khoản kế toán TÊ Phần bên trái tài sản DN, phản ánh giá trị toàn tài sản có đến thời điểm lập báo cáo thuộc quyền quản lý sử dụng DN Bên tài sản H bao gồm tài sản ngắn hạn tài sản dài hạn IN Phần bên phải nguồn vốn phản ánh số vốn để hình thành loại tài sản K DN đến thời điểm lập báo cáo Cơ cấu nguồn vốn bao gồm: Nợ phải trả Vốn chủ sở hữu ̣C -Tổng tài sản tổng nguồn vốn O Qua bảng cân đối kế toán qua năm, phân tích tình hình biến động tăng ̣I H hay giảm tổng tài sản hay nguồn vốn, nguyên nhân có thây đổi Từ xem xét xu hướng biến động thời gian phân tích để làm tiền đề cho lập kế Đ A hoạch cân đối kế toán cho năm dự báo 1.4.1.2 Phân tích Báo cáo kết kinh doanh Báo cáo kết kinh doanh(KQKD) báo cáo tài tổng kết trình hoạt động, tình hình tài DN thời kỳ định Báo cáo KQKD cung cấp thông tin tổng hợp kết sử dụng yếu tố vốn, lao động, kỹ thuật trình độ quản lý sản xuất- kinh doanh DN Báo cáo KQKD bao gồm hạng mục chủ yếu như: Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh thu từ hoạt động tài chính, doanh thu khác chi phí tương ứng hoạt động GVHD: Phan Thị Nữ Phân Tích Và Lập Kế Hoạch Tài Chính SVTH: Trương Văn Ánh Qua bảng báo cáo kết kinh doanh qua năm, phân tích tình hình biến động doanh thu, khoản chi phí thay đổi Từ xem xét lợi nhuận kế toán trước thuế thay đổi qua năm sao.Để xác định số tiêu cần thiết để làm tiền đề dự báo bảng kết kinh doanh năm dự báo 1.4.1.3 Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ( BCLCTT) báo cáo tài bắt buộc mà DN phải lập cho người sử dụng thông tin DN Ế BCLCTT lập để trả lời vấn đề liên quan đến luồng tiền vào DN, tình hình trả nợ, đầu tư tiền DN thời kỳ Thuế TÊ Vốn cổ phần ́H U Sơ đồ 1.1: Lưu chuyển tiền tệ Nợ IN H Tiền mặt O ̣C K TSCĐ Đ A ̣I H Nguyên vật liệu 1.5 Phân tích số tài Tiền bán hàng Chi phí lao động Sản phẩm cuối Mua trả sau 1.5.1 Nhóm tiêu khả toán Khả toán khả DN đương đầu với khoản nợ đến hạn Nếu khả toán DN thấp có nghĩa vị tài DN yếu có khả giải vấn đề vốn nảy sinh hoạt động kinh doanh DN Khả toán công ty xem xét hai khía cạnh: Khả toán hành khả toán nhanh GVHD: Phan Thị Nữ Phân Tích Và Lập Kế Hoạch Tài Chính SVTH: Trương Văn Ánh - Khả toán hành mối quan hệ tài sản lưu động DN nợ ngắn hạn Chỉ tiêu nhằm đo lường khả đảm bảo toán khoản nợ ngắn hạn tài sản lưu động công ty Khả toán hành = - Khả toán nhanh tỷ lệ tính cách chia tài sản quay vòng nhanh cho tổng nợ ngắn hạn Nó cho biết khả hoàn trả khoản nợ ngắn hạn không phụ thuộc vào việc bán tài sản dự trữ(tồn kho) Ế Khả toán nhanh = U 1.5.2 Nhóm tiêu doanh lợi ́H Đây nhóm tiêu phản ánh tổng hợp hiệu SXKD hiệu TÊ quản lý DN Các tiêu doanh lợi thể mối quan hệ kết thu từ hoạt động DN phương tiện, nguồn lực tạo kết IN H - Chỉ tiêu doanh lợi tiêu thụ sản phẩm Doanh lợi tiêu thụ sản phẩm = K Chỉ tiêu xác định cách chia lợi nhuận sau thuế cho doanh thu, O Chỉ tiêu doanh lợi tài sản (ROA) ̣I H - ̣C phản ánh số lợi nhuận thu trăm đồng doanh thu ROA = Đ A Chỉ tiêu ROA đo lường hoạt động công ty việc sử dụng tài sản để tạo lập lợi nhuận Ý nghĩa tiêu phản ánh hiệu hoạt động đầu tư công ty - Chỉ tiêu doanh lợi vốn chủ sở hữu(ROE) ROE = Chỉ tiêu cho ta thấy kết việc sử dụng tài sản để tạo lợi nhuận cho chủ sở hữu 1.5.3 Chỉ tiêu sử dụng đòn bẩy tài Đòn bảy tài cách thức để tăng khả sinh lời vốn chủ sở hữu cách sử dụng nguồn vốn tín dụng GVHD: Phan Thị Nữ Phân Tích Và Lập Kế Hoạch Tài Chính SVTH: Trương Văn Ánh - Chỉ số nợ Chỉ số nợ = Chỉ số dung để xác định nghĩa vụ chủ DN khoản nợ việc góp vốn - Chỉ số chi trả lãi vay Chỉ số mối quan hệ lợi nhuận trước thuế lãi vay(EBIT) tổng lãi tiền vay phải trả tương ứng với thời kỳ định Nó thể khả Ế đảm bảo toán khoản lãi vay từ lợi nhuận DN Chỉ số chi trã lãi vay = ́H U 1.5.4 Phân tích số hoạt động - Tốc độ luân chuyển khoản phải thu phản ánh khả thu hồi nợ TÊ doanh nghiệp xác định công thức sau: IN K Kỳ thu tiền bình quân= H Số vòng quay khoản phải thu = Số vòng quay khoản phải thu cho thấy khoản phải thu luân chuyển so lần O thu hồi nợ ̣C quay vòng khoản phải thu, bình quân khoảng ngày Doanh nghiệp ̣I H -Luân chuyển hàng tồn kho: Hàng tồn kho phận tài sản dự trữ với mục đích đảm bảo cho Đ A trình sản xuất kinh doanh diễn bình thường liên tục Mức độ tồn kho cao hay thấp phụ thuộc vào loại hình kinh doanh, tình hình cung cấp đầu vào, mức tiêu thụ sản phẩm… Tốc dộ luân chuyển hàng tồn kho thể qua tiêu sau : Vòng quay hàng tồn kho = Luân chuyển hàng tồn kho cho thấy khoảng ngàycho vòng quay hàng tồn kho Vòng quay hàng tồn kho cho thấy sách quản lý hàng tồn kho DN 1.6 Các công thức dùng để tính tiêu lập kế hoạch tài Doanh thu = Đơn giá x sản phẩm tiêu thụ Sản phẩm sản phẩm sản xuất = SP tiêu thụ + Cuối kỳ - đầu kỳ GVHD: Phan Thị Nữ Phân Tích Và Lập Kế Hoạch Tài Chính SVTH: Trương Văn Ánh Số lượng NVL cần mua = NVL sản xuất + NVL cuối kỳ - đầu kỳ Tiền tồn cuối kỳ tồn đầu quý sau Phương phán trungbinh nhân =(a x b x c x d ) Phương pháp trung bình cộng=(a+b+c+d)/4 Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn Tổng tài sản = Tài sản ngắn hạn + Tài sản dài hạn Tổng nguồn vốn = Nợ phải trả+ Nguồn vốn chủ sở hữu Ế Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ= Doanh thu bán U hàng cung cấp dịch vụ - Giá vốn hàng bán ́H Lợi nhuận từ HĐKD= Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ+ Doanh thuHĐTC- Chi phí TC- Chi phí bán hàng- Chi phí quản lý doanh nghiệp TÊ Tổng lợi nhuận trước thuế = Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh + Lợi nhuận khác IN 1.7 Lập kế hoạch tài H -Lợi nhuận sau thuế = Tổng lợi nhuận trước thuế- Chi phí thuế TNDN K 1.7.1 Lập kế hoạch tài dài hạn Bao gồm dự báo kết hoạt động kinh doanh dự báo bảng cân đối kế toán ̣C 1.7.1.1 Bảng cân đối kế toán dự kiến O Sẽ thiết lập dựa bảng cân đối kế toán khởi đầu Về nội dung, bảng ̣I H cân đối kế toán khởi đầu cho thấy vị trí tài DN thời điểm lập KHKD Đây tóm tắt ngắn gọn mà DN có/ sỡ hữu (tài sản) Đ A mà DN nợ thời điểm định Dựa vào bảng để từ DN xem xét quy mô tài sản góp vào nhằm thực kế hoạch nguồn vốn DN sử dụng để từ DN xem xét đánh giá tài sản có trước định bổ sung tài sản, nguồn vốn xem xét khoản nợ trả thời gian tới GVHD: Phan Thị Nữ Phân Tích Và Lập Kế Hoạch Tài Chính SVTH: Trương Văn Ánh Bảng 1.1: Dự báo bảng cân đối kế toán BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN X+1 X+2 TÀI SẢN A.TÀI SẢN NGẮN HẠN 1.Tiền khoản tương đương tiền 2.Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 3.Các khoản phải thu U Ế 4.Hàng tồn kho ́H 5.Tài sản ngắn hạn khác B.TÀI SẢN DÀI HẠN TÊ 1.Các khoản phải thu dài hạn H 2.Tài sản cố định IN 3.Bất động sản đầu tư 5.Tài sản dài hạn khác K 4.Các khoản đầu tư tài dài hạn O NGUỒN VỐN ̣C TỔNG CỘNG TÀI SẢN ̣I H A.NỢ PHẢI TRẢ Đ A 1.Nợ ngắn hạn 2.Nợ dài hạn B.VỐN CHỦ SỞ HỮU 1.Vốn chủ sở hữu 2.Nguồn kinh phí quỹ khác TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN GVHD: Phan Thị Nữ 10 SVTH: Trương Văn Ánh Phân Tích Và Lập Kế Hoạch Tài Chính Tài liệu tham khảo: Bùi Đức Tuân “Kế hoạch kinh doanh”,Nhà xuất lao động – xã hội, năm 2005 Bùi Văn Trường “Kế Toán Quản Trị” Nhà xuất lao động- xã hội, năm 2007 Nguyễn Văn thuận “Quản Trị Tài Chính”, Nhà xuất thống kê, năm Ế 2003 U Võ Thanh Thu “ kế toán phân tích hoạt động doanh nghiệp”, Nhà ́H xuất thống kê TÊ Ngô Kim Phượng, Lê Thị Thanh Hà, Lê Mạnh Hưng, Lê Hoàng Vinh Đ A ̣I H O ̣C K IN H “Phân tích tài doanh ghiệp” Nhà xuất đại học Quốc gia,năm 2009 GVHD: Phan Thị Nữ 78 SVTH: Trương Văn Ánh Phân Tích Và Lập Kế Hoạch Tài Chính PHỤ LỤC  Dự báo nguồn vốn chủ sở hữu năm 2014-2015 +PHỤ LỤC 1: tính số tỷ lệ Vốn chủ sở hữu năm 2010-2013 ĐVT:đồng Năm2010 Chỉ tiêu Năm2011 Năm2012 Năm2013 11.195.878.344 11.712.219.466 11.978.601.952 11.119.745.057 Vốn đầu tư chủ sở hữu 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 512.664.291 704.284.373 782.117.013 45.759.384 80.786.032 132.294.313 170.000.639 825.425.960 1.118.769.143 1.142.023.266 167.627.405 1.522.498.433 1.118.769.143 1.142.023.266 46.094.936 Tỷ lệ quỹ đầu tư/ LNST 0,2133 0,4582 0,6167 16.9675 Tỷ lệ quỹ dự phòng TC/ LNST 0,0301 0,0722 0,1158 3.6881 LNST giữ lại/LNST 0,5422 1,0000 1,0000 3.6366 Lợi nhuận sau thuế giữ lại IN H Lợi nhuận sau thuế U Quỹ dự phòng tài TÊ Quỹ đầu tư phát triển Ế 324.693.000 ́H Vốn chủ sở hữu ̣C Chỉ tiêu K + PHỤ LỤC 2: Dự báo vốn chủ sở hữu qua năm 2014-2015 ĐVT: đồng Năm2014f Năm2015f 4,5639 5,6516 Tỷ lệ quỹ dự phòng TC/ LNST 0,9765 1,2132 LNST giữ lại/LNST 1,5447 1,7953 Lợi nhuận sau thuế 1.187.353.509 980153565 Quỹ đầu tư phát triển 5.419.000.492 5.539.434.898 Quỹ dự phòng tài 1.159.498.733 1.189.084.767 Lợi nhuận sau thuế giữ lại 1.834.081.525 1.759.681.711 Đ A ̣I H O Tỷ lệ quỹ đầu tư/ LNST Vốn đầu tư chủ sở hữu 10.000.000.000 10.000.000.000 Vốn chủ sở hữu 18.412.580.750 18.488.201.376 Tỷ lệ quỹ đầu tư/LNST, Tỷ lệ quỹ dự phòng TC/LNST, hay LNST giữ lại/LNST hai năm 2014 2015 tỷ lệ trung bình bốn năm liền kề trước năm cần lập dự báo GVHD: Phan Thị Nữ 79 SVTH: Trương Văn Ánh Phân Tích Và Lập Kế Hoạch Tài Chính Lợi nhuận sau thuế hai năm 2014 2015 lấy từ bảng dự báo kết kinh doanh hai năm 2014 2015 Vốn chủ sở hữu hai năm 2014 2015 lợi nhuận sau thuế giữ lại công với quỹ đầu tư phát triển công với quỹ dự phòng tài vốn đầu tư chủ sở hữu +PHỤ LỤC 3: Dự báo Nợ phải trả qua năm 2014-2015 ĐVT: đồng Năm2014f Năm2015f 30,36 Nợ ngắn hạn / GVHB 28,74 31,28 ́H U Nợ phải trả/ GVHB Ế Chỉ tiêu 29,85 38.116.166.397 41.891.928.342 Nợ phải trả 11.573.007.189 13.104.545.114 Nợ ngắn hạn 10.955.125.662 12.504.068.220 H TÊ Giá vồn hàng bán 617.881.527 600.476.894 IN Nợ dài hạn Hai tỉ lệ Nợ phải trả/GVHB Nợ ngắn hạn/GVHB năm dự báo 2014 K 2015 lấy từ Bảng 2.21 : tỷ số dự báo cho giai đoạn 2014-2015 ̣C Giá vốn hàng bán lấy từ bảng dự báo kết hoạt động kinh doanh qua O hai năm 2014 2015 ̣I H Từ tính Nợ phải trả Nợ ngắn hạn doanh nghiệp Sau lấy Nợ phải trả trừ Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn DN Đ A  Sau tính Nợ phải trả vốn chủ sở hữu Ta tính tổng nguồn vốn dự báo qua năm 2014- 2015 = Nợ phải trả+ vốn chủ sở hữu -Năm 2014 = 11.573.007.189+18.412.580.750= 29.985.587.939 (VNĐ) -Năm 2015 = 13.104.545.114+18.488.201.376= 31.592.746.490 (VNĐ) Theo cân kế toán Tổng nguồn vốn = Tổng tài sản - Dự báo Tài sản qua năm 2014-2015 GVHD: Phan Thị Nữ 80 SVTH: Trương Văn Ánh Phân Tích Và Lập Kế Hoạch Tài Chính +PHỤ LỤC 4: Dự báo tài sản dài hạn qua năm 2014- 2015 ĐVT : đồng Chỉ tiêu Năm2014f Tỷ lệ TSCĐ / GVHB Năm2015f 27,86 26,02 2,22 2,09 Giá vốn hàng bán 38.116.166.397 41.891.928.342 Tài sản cố định 10.617.587.084 10.899.341.294 388.784.897 418.919.283 11.006.371.981 11.318.260.577 Tỷ lệ Tài sản dài hạn khác / GVHB Tài sản dài hạn khác ́H U Ế Tổng tài sản dài hạn Tổng tài sản = Tài sản cố định + tài sản dài hạn khác TÊ +PHỤ LỤC : Dự báo tài sản ngắn hạn qua năm 2014-2015 -Tổng tài sản H Chỉ tiêu ĐVT: đồng Năm2014F Năm2015F 31.592.746.490 11.006.371.981 11.318.260.577 18.979.215.958 20.274.485.913 13,02 13,01 4,68 4,77 2,22% 2,09% 38.116.166.397 41.891.928.342 +Các khoản phải thu ngắn hạn 2.927.789.293 3.221.032.430 +Hàng tồn kho 8.142.210.526 8.781.677.121 846.414.437 873.977.401 7.062.801.702 7.397.798.960 IN 29.985.587.939 K -Tài sản dài hạn -Tài sản ngắn hạn ̣C Số vòng quay khoản phải thu ngắn hạn O Số vòng quay hàng tồn kho ̣I H Tỷ lệ TS ngắn hạn khác/GVHB Đ A Giá vốn hàng bán +Tài sản ngắn hạn khác +Tiền khoản tương đương tiền  Tài sản ngắn hạn = Tổng tài sản – Tài sản dài hạn  Các khoản phải thu ngắn hạn= GVHB/ Só vòng quay khoản phải thu  Hàng tồn kho= GVHB/ Số vòng quay hàng tồn kho  Tiền khoản tương đương tiền = Tài sản ngắn hạn – ( Hàng tồn kho+ khoản phải thu ngắn hạn+ Tài sản ngắn hạn khác) GVHD: Phan Thị Nữ 81 SVTH: Trương Văn Ánh Phân Tích Và Lập Kế Hoạch Tài Chính Trên thực tế thành công mà không gắn liền với hỗ trợ, dù trực tiếp hay gián tiếp Ế người Trong suốt thời gian từ bắt đầu học tập ́H U hoàn thành Khóa Luận này, nhận nhiều TÊ quan tâm, giúp đỡ quý Thầy Cô, gia đình bạn bè Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, xin gửi đến Ban Giám hiệu IN H Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế, quý thầy giáo, cô K giáo khoa, người với tri thức tâm ̣C huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho O suốt thời gian học tập trường ̣I H Tôi xin chân thành cảm ơn Cô Giáo ThS Phan Thị Nữ, Đ A tận tâm hướng dẫn qua buổi học lớp buổi nói chuyện, thảo luận đề tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Nếu lời hướng dẫn, dạy bảo Cô nghĩ khóa luận khó hoàn thiện Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn Cô Do kiến thức hạn chế nhiều bỡ ngỡ, không tránh khỏi thiếu sót, mong nhận GVHD: Phan Thị Nữ 82 SVTH: Trương Văn Ánh Phân Tích Và Lập Kế Hoạch Tài Chính ý kiến đóng góp quý báu quý Thầy Cô bạn học lớp để kiến thức lĩnh vực hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Huế, ngày 18 tháng 05 năm 2014 Ế Sinh viên thực hiên Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Trương Văn Ánh GVHD: Phan Thị Nữ 83 SVTH: Trương Văn Ánh Phân Tích Và Lập Kế Hoạch Tài Chính MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý nghiên cứu đề tài Mục tiêu đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Ế 1.1 Phân tích tài U 1.1.1 Khái niệm phân tích tài ́H 1.1.2 Ý nghĩa, mục tiêu việc phân tích tài TÊ 1.2 Kế hoạch tài 1.2.1 Khái niệm kế hoạch tài 1.2.2 Ý nghĩa, vai trò lập kế hoạch tài H 1.3 Quy trình phân tích lập kế hoạch tài doanh nghiệp IN 1.4 Nội dung phân tích tiêu đánh giá K 1.4.1 Phân tích báo cáo tài .5 ̣C 1.4.1.1 Phân tích bảng cân đối kế toán .5 O 1.4.1.2 Phân tích Báo cáo kết kinh doanh ̣I H 1.4.1.3 Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ .6 1.5 Phân tích số tài Đ A 1.5.1 Nhóm tiêu khả toán .6 1.5.2 Nhóm tiêu doanh lợi 1.5.3 Chỉ tiêu sử dụng đòn bẩy tài 1.5.4 Phân tích số hoạt động 1.6 Các công thức dùng để tính tiêu lập kế hoạch tài 1.7 Lập kế hoạch tài .9 1.7.1 Lập kế hoạch tài dài hạn 1.7.1.1 Bảng cân đối kế toán dự kiến 1.7.1.2 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh dự kiến 11 1.7.2 Lập kế hoạch tài tác nghiệp 11 GVHD: Phan Thị Nữ 84 SVTH: Trương Văn Ánh Phân Tích Và Lập Kế Hoạch Tài Chính 1.7.2.1 Lập dự ngân sách bán hàng .12 1.7.2.2 Lập Ngân sách sản xuất 13 1.7.2.3 Lập Ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp .14 1.7.2.4 Lập ngân sách chi phí nhân công trực tiếp 15 1.7.2.5 Lập ngân sách chi phí sản xuất chung 16 1.7.2.6 Lập ngân sách chi phí quản lý doanh nghiệp 17 1.7.2.7 Lập ngân sách lưu chuyển tiền tệ 17 1.8 Cơ sở thực tiễn phát triển ngành gỗ việt nam năm qua 19 Ế 1.8.1 Quy mô lực sản xuất 19 U 1.8.2 Thị trường tiêu thụ sản phẩm gỗ Việt Nam 19 ́H 1.8.3 Thị trường Nhập gỗ việt Nam 21 TÊ 1.8.4 Các chế sách hỗ trợ nhà nước .22 1.8.5 Các tiêu tài ngành gỗ việt nam .22 H 1.8.6 Xu hướng phát triển ngành năm tới 23 IN CHƯƠNG 2: PHÂN T ÍCH VÀ LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CÔNG TY CP CHẾ BIÊN GỖ THỪA THIÊN HUẾ 25 K 2.1 Giới thiệu doanh nghiệp Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thừa Thiên Huế 25 ̣C 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 25 O 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 27 ̣I H 2.1.3 Tình hình lao động 30 2.1.4 Quy trình công nghê .32 Đ A 2.1.5 Một số hình ảnh sản phẩm doanh nghiệp 34 2.1.6 Thuận lợi khó khăn Công ty Cố phần Chế Biến Gỗ Thừa Thiên Huế 36 2.2 Phân tích tài chínhCông ty CP Chế biến gỗ Thừa Thiên Huế giai đoạn năm 2011 – 2013 37 2.2.1 Phân tích báo cáo tài .37 2.2.1.1 Phân tích bảng cân đối kế toán 37 2.2.1.2 Phân tích kết hoạt động sản xuất kinh doanh qua năm 20112013 doanh nghiệp .41 2.2.1.3 Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ 43 GVHD: Phan Thị Nữ 85 SVTH: Trương Văn Ánh Phân Tích Và Lập Kế Hoạch Tài Chính 2.2.2 Phân tích số tài 46 2.2.2.1 Nhóm tiêu khả toán .46 2.2.2.2 Nhóm tiêu doanh lợi .48 2.2.2.3 Chỉ tiêu sử dụng đòn bảy tài 50 2.2.2.4 Phân tích số hoạt động 51 2.3 Lập kế hoạch tài công ty CP chế biến gỗ Thừa Thiên Huế 53 2.3.1 Lập kế hoạch tài tác nghiệp 53 2.3.1.1 Lập dự ngân sách bán hàng .54 Ế 2.3.1.2 Lập Ngân sách sản xuất 56 U 2.3.1.3 Lập Ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp .57 ́H 2.3.1.4 Lập ngân sách chi phí nhân công trực tiếp 60 TÊ 2.3.1.5 Lập ngân sách chi phí sản xuất chung 61 2.3.1.6 Lập ngân sách chi phí quản lý doanh nghiệp 61 H 2.3.1.7 Lập ngân sách lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động sản xuất kinh doanh IN mặt hàng Bộ Texel Corner năm 2014 62 2.3.2 Lập kế hoạch tài dài hạn .64 K 2.3.2.1 Dự báo Bảng báo cáo kết kinh doanh .66 ̣C 2.3.2.2 Dự báo bảng cân đối kế toán 68 O 2.4 Đánh giá chung tình hình tài kế hoạch Công ty CP chế biến ̣I H gỗ Thừa Thiên Huế .69 CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TÌNH HÌNH Đ A TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY 71 3.1 Nhận xét 71 3.2 Các giải pháp đề xuất 72 KẾT LUẬN 77 GVHD: Phan Thị Nữ 86 SVTH: Trương Văn Ánh Phân Tích Và Lập Kế Hoạch Tài Chính DANH MỤC CÁC CHỬ VIẾT TẮT TC -Doanh Nghiệp DN -Kế kinh doanh KQKD -Báo cáo lưu chuyển tiền tệ BCLCTT -Tài sản lưu động TSLĐ -Sản xuất kinh doanh SXKD -Kế Hoạch Kinh doanh KHKD -Hoạt động kinh doanh HĐKD U ́H TNDN TÊ -Thu nhập Doanh nghiệp -Hoạt động bán hàng HĐBH GVHB H -Giá vốn hàng bán IN -Cung cấp dịch vụ O -Sản phẩm ̣C -Nguyên vật liệu K -Hoạt động tài -Hoạt động đầu tư CCDV HĐTC HĐĐT NVL SP TSCĐ -Lao động LĐ -Lợi nhuận sau thuế LNST -Thanh toán hành TTHH Đ A ̣I H -Tài sản cố đinh GVHD: Phan Thị Nữ Ế -Tài 87 SVTH: Trương Văn Ánh Phân Tích Và Lập Kế Hoạch Tài Chính DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1.1: Lưu chuyển tiền tệ .6 Sơ đồ 1.2: Mối quan hệ dự toán 12 Sơ đồ 2.1: Tổ chức máy hoạt động công ty 27 Ế Biểu đồ 1.1: Kim ngạch xuất gỗ việt nam năm gần 20 U Biểu đồ 1.2: Thị trường xuất Việt Nam 21 ́H Biểu đồ 2.1: Cơ cấu thị trường Doanh nghiệp quan năm gần 26 Biểu đồ 2.2: Tỷ trọng doanh thu đơn hàng năm 2014 53 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ Biểu đồ 2.3: Doanh thu lợi nhuận từ năm 2010 đến 2013 64 GVHD: Phan Thị Nữ 88 SVTH: Trương Văn Ánh Phân Tích Và Lập Kế Hoạch Tài Chính DANH MỤC BIỂU BẢNG Bảng 1.1: Dự báo bảng cân đối kế toán 10 Bảng 1.2: Dự báo Bảng báo cáo kết kinh doanh 11 Bảng 1.3: Ngân sách bán hàng 13 Bảng 1.4: Ngân sách sản xuất 13 Bảng 1.5: Ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp 14 Bảng 1.6: Ngân sách chi phí nhân công trực tiếp .15 Ế Bảng 1.7: Ngân sách chi phí sản xuất chung 16 U Bảng 1.8: Ngân sách chi phí quản lý doanh nghiệp 17 ́H Bảng 1.9: Ngân sách lưu chuyển tiền tệ 18 Bảng 1.10: Chỉ số ngành gỗ Việt Nam thời giam 2011-2013 23 TÊ Bảng 2.1: Tình hình sử dụng lao động công ty chế biến gỗ Thừa Thiên Huế 30 Bảng 2.2: Phân tích biến động tài sản qua năm 2011-2013 37 H Bảng 2.3: Phân tích biến động nguồn vốn qua năm 2012 - 2013 39 IN Bảng 2.4: Hậu hoạt động sản xuất kinh doanh qua năm 2011-2013 doanh K nghiệp 41 Bảng 2.5: Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ qua năm 2011-2013 44 ̣C Bảng 2.6: Phân tích số toán hành 46 O Bảng 2.7: Phân tích số toán nhanh 47 ̣I H Bảng 2.8: Phân tích số doanh lợi tiêu thụ sản phẩm 48 Bảng 2.9: Phân tích số khả sinh lời tài sản ĐVT: 1000đ .49 Đ A Bảng 2.10: Phân tích số suất sinh lời vốn chủ sở hữu 49 Bảng 2.11: Phân tích số nợ 50 Bảng 2.12: Phân tích số chi trã lãi vay 51 Bảng 2.13: Bảng phân tích tốc độ luân chuyển cấc khoản phải thu 51 Bảng 2.14: Phân tích tỷ số luân chuyển hàng tồn kho 52 Bảng 2.15: Tạm tính doanh thu đơn hàng năm 2014 53 Bảng 2.15: Ngân sách bán hàng Bộ Texel Corner 55 Bảng 2.16: Ngân sách sản xuất Bộ Texel Corner .56 Bảng 2.17: Ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp Bộ Texel Corner 57 Bảng 2.18: Ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp Bộ Texel Corner NVL : Phụ kiện59 GVHD: Phan Thị Nữ 89 SVTH: Trương Văn Ánh Phân Tích Và Lập Kế Hoạch Tài Chính Bảng 2.19: Ngân sách chi phí nhân công trực tiếp Bộ Texel Corner .60 Bảng 2.20: Ngân sách chi phí sản xuất chung Bộ Texel Corner 61 Bảng 2.21: Ngân sách chi phí quản lý doanh nghiệp Bộ Texel Corner 61 Bảng 2.22: Ngân sách lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động sản xuất kinh doanh mặt hàng Texel Corner 63 Bảng 2.23: Tốc độ tăng trưởng số doanh nghiệp 65 Bảng 2.24: Các tỷ số dự báo cho giai đoạn 2014-2015 66 Bảng 2.25: Công thức tính Báo cáo kết kinh doanh năm 2014F .67 Ế Bảng 2.26: Dự báo Bảng báo cáo kết kinh doanh năm 2014-2015 67 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Bảng 2.33: Dự báo bảng cân đối kế toán năm 2014-2015 68 GVHD: Phan Thị Nữ 90 SVTH: Trương Văn Ánh Phân Tích Và Lập Kế Hoạch Tài Chính TÓM TẮT NGHIÊN CỨU Trong kinh tế thị trường Tính cạnh tranh hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp ngày cao khóc liêt, để tồn trì phát triển bền vững với hiệu kinh tế cao, doanh nghiệp cần phải tự khẳng định Trong trình sản xuất kinh doanh, việc sử dụng công cụ quản lý khác nhau, nhà quản lý cấp cao cần trang bị cho kiến thức kinh tế phân tích hoạt động kinh doanh yếu tố phân tích Ế báo cáo tài cần thiết Qua phân tích tài giúp cho nhà quản lý đánh U giá đầy đủ, xác tình hình phân phối, sử dụng quản lý loại vốn, nguồn vốn, vạch rõ khả định phương hướng nhằm phát huy lợi ́H doanh nghiệp Xuất phát từ thực tế đó, chọn đề tài: “Phân tích lập kế TÊ hoạch tài Công ty CP chế biến gỗ Thừa Thiên-Huế” để làm khóa luận nghiên cứu tốt nghiệp đại học K IN H Ngành nghề kinh doanh chủ yếu công ty chế biến gỗ sản xuất sản phẩm từ gỗ, trang trí đồ nội ngoại thất cho công trình xây dựng, kinh doanh mua bán loại gỗ, kinh doanh vận tải hàng hóa Thị trường xuất chiếm 90% tổng doanh thu hàng năm Công ty, sản phẩm Công ty xuất sang nước Hà Lan, Pháp, Đức, Đan Mạch ̣C Bên cạnh đó, Công ty trọng thị trường nội địa, tiềm tàng O vốn doanh nghiệp Hiên Công ty gặp nhiều khó khăn từ chi phí ̣I H đầu vào, cạnh tranh doanh nghiệp ngành Sự thành công Công ty có quản lý chặt khoản mục chi phí, tạo lợi cạnh tranh giá chất Đ A lượng sản phẩm Vì Công ty cần phân tích tài thời gian tài lập kế hoạch tài cho tương lai doanh nghiệp Từ số liệu sơ cấp thứ cấp thu thập từ công ty, nghiên cứu thị trường, từ tình hình sách nhà nước phát triển ngành Bằng kỹ thuật phân tích xử lý số liệu, tiêu so sánh Phục vụ phân tích tình hình tài Công ty Phân tích bảng cân đối kế toán, phân tích báo cáo kết kinh doanh, phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ, từ số liệu doanh nghiệp tính sô tài thích hợp phục vụ trình phân tích đánh giá doanh nghiệp Qua số phân tích qua năm tại, nghiên trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Tình hình thị trường ngành thời gian tới, dự báo tình hình tài doanh nghiệp tương lai Các kế hoạch tác nghiệp ngắn GVHD: Phan Thị Nữ 91 SVTH: Trương Văn Ánh Phân Tích Và Lập Kế Hoạch Tài Chính hạn, kế hoạch tài dài hạn doanh nghiêp Có nhìn tổng thể tình hình tài doanh nghiệp tương lại Qua trình tìm hiểu, nhận thấy tình hình Kinh Doanh Doanh nghiêp năm qua khó khăn, doanh thu hàng năm điều tăng từ năm 2010 có 28 tỷ đến năm 2013 số doanh thu đạt 38 tỷ, doanh thu tăng không đồng nghĩa với lợi nhuận tăng, lợi nhuận qua năm giảm nhiều từ 1,5 tỷ xuống 46 triệu đồng năm 2013 cho thấy tốc độ tăng chi phí qua năm nhanh Vì qua Khóa luận tốt nghiệp nêu lên vấn đề cần Ế giải để Doanh nghiệp phát huy vai trò U quản lý tài chặt chẻ, toàn vẹn tài sản tiền vốn doanh nghiệp khâu trình kinh doanh nhằm cung cấp thông tin xác kịp thời phục vụ ́H cho việc lãnh đạo hoạt động doanh nghiệp Do việc hoàn thiện công tác phân tích Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ lập kế hoạch tài Doanh nghiệp tất yếu GVHD: Phan Thị Nữ 92
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích và lập kế hoạch tài chính tại Công ty CP chế biến gỗ Thừa Thiên Huế, Phân tích và lập kế hoạch tài chính tại Công ty CP chế biến gỗ Thừa Thiên Huế, Phân tích và lập kế hoạch tài chính tại Công ty CP chế biến gỗ Thừa Thiên Huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay