Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh tại công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển chè Nghệ An giai đoạn 2011-2013

71 154 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 10:09

Ế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN ooo ́H U KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ̣I H O ̣C K IN H TÊ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHÈ NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2011-2013 Đ A Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Phùng Thò Hồng Hà Huế, 05/2014 Sinh viên thực hiện: Trần Thò Thương Lớp: K44A-KHĐT Lời Cảm Ơn Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Sau thời gian thực tập cơng ty TNHH 1TV Đầu tư phát triển chè Nghệ An, tơi hồn thành đề tài phân tích tình hình thực kế hoạch kinh doanh cơng ty TNNHH 1TV đầu tư phát triển chè Nghệ An” Để hồn thành tốt đề tài này, ngồi nỗ lực thân, tơi nhận giúp đỡ nhiệt tình thầy chú, bác, anh chị đơn vị quan Với tình cảm chân thành cho phép tơi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến: Các thầy giáo trường Đại học kinh tế Huế tận tình dạy cho tơi suốt thời gian qua, trang bị cho tơi kiến thức cần thiết để hồn thành khóa luận tốt nghiệp nghề nghiệp cho tương lai Đặc biệt tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến PGS.TS Phùng Thị Hồng Hàngười hướng dẫn khoa học trực tiếp giúp đỡ tơi cách tận tụy đầy trách nhiệm Xin gửi đến tồn thể chú, bác, anh chị q cơng ty TNHH 1TV đầu tư phát triển chè Nghệ An lời cảm ơn trân trọng nhất,bởi họ góp phần lớn vào thành cơng tơi Cuối tơi muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình bạn bè ln sát Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế cánh,động viên giúp đỡ tơi suốt thời gian qua Huế,tháng năm 2014 Sinh viên thực tập Trần Thị Thương MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ i TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng nghiên cứu Ế 3.2 Phạm vi nghiên cứu .2 U PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ́H 4.1 Phương pháp thu thập thơng tin TÊ 4.2 Phương pháp so sánh 4.3 Phương pháp phân tích số H PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU IN CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ HOẠCH KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP K 1.1 Tổng quan kế hoạch kinh doanh vai trò lập kế hoạch kinh doanh ̣C doanh nghiệp O 1.1.1 Khái niệm kế hoạch kinh doanh .3 ̣I H 1.1.2 Phân loại kế hoạch kinh doanh 1.1.3 Vai trò lập kế hoạch kinh doanh Đ A 1.1.4 Nội dung kế hoạch kinh doanh 1.1.4.1 Kế hoạch doanh thu 1.1.4.2 Kế hoạch chi phí .7 1.1.4.3 Kế hoạch lợi nhuận 1.2 Các tiêu đánh giá tình hình thực kế hoạch kinh doanh 1.2.1 Doanh thu 1.2.2 Chi phí 1.2.3 Lợi nhuận 1.2.4 Chỉ tiêu tương đối .9 1.2.5 Chỉ tiêu tuyệt đối .9 i 1.2.6 Phân tích số: .10 1.3 Đặc điểm ngành sản xuất, kinh doanh chè có ảnh hưởng đến việc xây dựng thực kế hoạch kinh doanh 10 1.3.1 Vùng ngun liệu chè: 10 1.3.2 Thu hái: 11 1.3.3 Vận chuyển: .11 1.4 Nhân tố ảnh hưởng đến tình hình thực kế hoạch kinh doanh doanh nghiệp 11 Ế 1.4.1 Các nhân tố bên ngồi doanh nghiệp 11 U 1.4.1.1 Khách hàng 11 ́H 1.4.1.2 Đối thủ cạnh tranh 12 1.4.1.3 Mơi trường kinh tế 13 TÊ 1.4.1.4 Mơi trường khoa học - kỹ thuật .13 1.4.1.5 Mơi trường trị luật pháp sách nhà nước .13 Nhân tố bên doanh nghiệp 15 H 1.4.2 IN 1.4.2.1 Nguồn nhân lực .15 K 1.4.2.2 Cơng nghệ, trang thiết bị 16 1.4.2.3 Cơ cấu tổ chức, quản lý 16 O ̣C CHƯƠNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH TẠI ̣I H CƠNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHÈ NGHỆ AN 17 2.1 Tổng quan cơng ty TNHH MTV đầu tư phát triển chè Nghệ An 17 Đ A 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty TNHH MTV đầu tư phát triển chè Nghệ An .17 2.1.2 Cơ cấu tổ chức .19 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ, hoạt động kinh doanh chủ yếu cơng ty 21 2.1.4 Tình hình lao động 22 2.1.5 Tình hình tài sản nguồn vốn 24 2.2 Khái qt cơng tác xây dựng kế hoạch kinh doanh Cơng ty TNHH MTV Đầu tư phát triển chè Nghệ An 27 2.2.1 Tổ chức lập kế hoạch cơng ty TNHH MTV Đầu tư phát triển chè Nghệ An 27 ii 2.2.2 Quy trình xây dựng kế hoạch cơng ty TNHH MTV Đầu tư phát triển chè Nghệ An .28 2.2.2.1 Căn để xây dựng kế hoạch kinh doanh 28 2.2.2.2 Quy trình thực kế hoạch kinh doanh 29 2.2.3 Các tiêu kế hoạch cơng ty TNHH MTV Đầu tư phát triển chè Nghệ An .29 2.3 Tình hình thực kế hoạch kinh doanh cơng ty TNHH MTV Đầu tư phát Ế triển chè Nghệ An 31 U 2.3.1 Tình hình thưc kế hoạch doanh thu 31 ́H 2.3.2 Tình hình thực kế hoạch lợi nhuận 33 2.4 Nhân tố ảnh hưởng đến tình hình thực kế hoạch kinh doanh cơng ty TÊ TNHH MTV Đầu tư phát triển chè Nghệ An 35 2.4.1 Thị trường 35 H 2.4.1.1 Thị trường yếu tố đầu .35 IN 2.4.1.2 Thị trường yếu tố đầu vào 40 K 2.4.2 Tình hình thực kế hoạch chi phí 43 2.4.3 Hoạt động marketing .45 O ̣C 2.4.3.1 Hoạt động xây dựng thương hiệu 46 ̣I H 2.4.3.2 Chính sách xúc tiến 46 2.4.3.3 Kế hoạch hố khâu tiêu thụ 47 Đ A 2.5 Đánh giá cơng tác thực kế hoạch kinh doanh cơng ty TNHH MTV Đầu tư phát triển chè Nghệ An .47 2.5.1 Những kết đạt 47 2.5.2 Những hạn chế 48 2.5.3 Ngun nhân hạn chế 49 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CƠNG TÁC XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA CƠNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHÈ NGHỆ AN 51 3.1 Mục tiêu phát triển cơng ty TNHH MTV Đầu tư phát triển chè Nghệ An 51 iii 3.2 Giai pháp hồn thiện cơng tác xây dựng thực kế hoạch kinh doanh cơng ty TNHH MTV Đầu tư phát triển chè Nghệ An .52 3.2.1 Đẩy mạnh cơng tác nghiên cứu thị trường 52 3.2.2 Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp 53 3.2.3 Đẩy mạnh cơng tác đào tạo tổ chức nguồn nhân lực 54 3.2.4 Tăng cường hoạt động quảng cáo, giới thiệu sản phẩm 55 3.2.5 Tăng cường phối hợp phòng ban .56 Ế PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 57 U Kết luận 57 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H Kiến nghị 57 iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU : Đơn vị tính TNHH MTV : Trách nhiệm hữu hạn thành viên KH : Kế hoạch TH : Thực TSCĐ : Tài sản cố định SXKD : Sản xuất kinh doanh USD : Đơ la mỹ XNK : Xuất nhập ĐTPT : Đầu tư phát triển NA : Nghệ An Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế ĐVT v DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức máy cơng ty TNHH MTV Đầu tư phát triển chè Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Nghệ An .19 vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tình hình lao động Cơng ty TNHH MTV Đầu tư phát triển chè Nghệ An giai đoạn 2011- 2013 .22 Bảng 2.2: Tình hình tài sản nguồn vốn cơng ty TNHH MTV ĐTPT chè Nghệ An 25 Ế ĐVT: Triệu đồng 25 U Bảng 2.3: Chỉ tiêu kế hoạch Cơng ty TNHH MTV Đầu tư phát triển chè ́H Nghệ An giai đoạn 2011- 2013 .30 TÊ Bảng 2.4 Tình hình thực kế hoạch doanh thu theo mặt hàng, cung cấp dịch vụ giai đoạn 2011-2013 32 H Bảng 2.5 Tình hình thực kế hoạch lợi nhuận cơng ty giai đoạn 2011-2013 34 IN Bảng 2.6: Tình hình thực kế hoạch tiêu thụ sản phẩm chè giai đoạn 2011-2013 37 Bảng 2.7: Tình hình xuất chè theo thị trường giai đoạn 2011-2013 39 K Bảng 2.8: Tình hình thu mua ngun liệu đầu vào Cơng ty TNHH MTV Đầu tư ̣C phát triển chè Nghệ An giai đoạn 2011 – 2013 .42 O Bảng 2.9: Biến đổi giá trị thu mua ngun liệu đầu vào Cơng ty TNHH MTV Đầu ̣I H tư phát triển chè Nghệ An giai đoạn 2011 - 2013 43 Đ A Bảng 2.10 Tình hình thực kế hoạch chi phí cơng ty giai đoạn 2011-2013 .44 vii 2.4.3.1 Hoạt động xây dựng thương hiệu Thương hiệu yếu tố tiên để Cơng ty TNHH MTV Đầu tư phát triển chè Nghệ An tồn phát triển Do vậy, Cơng ty xây dựng thương hiệu Ngheantea để giữ vững vị trí thị trường Cơng ty tập trung cho việc chun nghiệp hóa tất phận, từ phận marketing, quản lí thương hiệu đến chiến lược phân phối Các phận thiết kế, nghiên cứu phát triển bán hàng, sản xuất, tiếp Ế thị… qn sách xây dựng thương hiệu trước tìm kiếm thị U trương Cơng ty cần có thương hiệu đạt tiêu chuẩn sản phẩm chè thị ́H trường tin dùng Thơng qua việc xây dựng củng cố thương hiệu hình ảnh Cơng ty tạo niềm tin tuyệt đối lòng đối tác người tiêu dùng TÊ 2.4.3.2 Chính sách xúc tiến - Hiện sản phẩm cơng ty giới thiệu, quảng bá thơng qua trang web H cơng ty Trang web bước đầu đưa hình ảnh Cơng ty tới với khách hàng IN người tiêu dùng K - Cơng ty tham gia hội chợ thương mại Tuy nhiên cơng ty chủ yếu tham gia hội chợ vùng Trung Đơng khu vực tên tuổi cơng ty có nhiều O ̣C khách hàng biết đến, hội chợ châu Á cơng ty tham gia ỏ khu vực ̣I H khách hàng cơng ty ít, thị trường cơng ty khơng thể cạnh tranh với thị trường chè Hồng Kơng, Trung Quốc có từ lâu đời Đến với hội chợ sản Đ A phẩm Cơng ty trưng bày theo hương vị, khách hàng dùng thử sản phẩm Cơng ty Chính điều vừa giúp Cơng ty quảng cáo hình ảnh chất lượng sản phẩm vừa giúp khách hàng dễ dàng chọn lựa mặt hàng dung với sở thích nhua cầu mính Chính sách Cơng ty có ý nghĩa thực tế cao - Cơng ty gửi catalo cho khách hàng để giới thiệu sản phẩm Thơng qua catalo hệ thống mặt hàng Cơng ty thể cách đầy đủ theo tiêu chí cụ thể giá thành, hương vị…Nếu khách hàng xa khơng trực tiếp dùng thử hương vị lựa chọn sản phẩm thơng qua giới thiệu đặc tính mặt hàng để dễ dàng lựa chọn 46 Với hình thức xúc tiến bán hàng nhằm giúp cho nhiều người biết đến với sản phẩm cơng ty, giúp cơng ty đẩy nhanh việc tiêu thụ sản phẩm 2.4.3.3 Kế hoạch hố khâu tiêu thụ Bên cạnh lợi chủ động vùng ngun liệu, thị trường xuất hàng hố, rào cản thuế quan hạn ngạch mở rộng, cạnh tranh bình đẳng chất lượng sản phẩm với đối tác cơng ty có nhiều khó khăn, thách thức lớn, sức cạnh tranh chất lượng giá thành sản phẩm, thương hiệu Ế thị trường quốc tế Đứng trước nhiều khó khăn thử thách lớn khủng hoảng U suy thối kinh tế tồn cầu năm 2012 trực tiếp đến năm 2013, đòi hỏi sức ́H cạnh tranh chất lượng giá thành sản phẩm thách thức lớn cơng ty Phát huy truyền thống đạt năm qua, tranh thủ thời vượt qua TÊ thách thức từ định hướng mục tiêu, kế hoạch cho tồn cơng ty, có kế hoạch tiêu thụ Cụ thể: H Phát huy nội lực lợi có, khai thác có hiệu tiềm đất IN đai, lao động, tập trung thâm canh tăng suất, chất lượng vườn chè, ứng dụng K tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất nơng – cơng nghiệp chế biến, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ chất lượng hạ giá thành sản phẩm, quan tâm thị O ̣C trường nội tiêu, tiếp tục khai thác mở rộng thị trường xuất để giữ nhịp độ tăng ̣I H trưởng ổn định, bền vững, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, bảo tồn phát triển nguồn vốn Cơng ty Đ A 2.5 Đánh giá cơng tác thực kế hoạch kinh doanh cơng ty TNHH MTV Đầu tư phát triển chè Nghệ An 2.5.1 Những kết đạt Cách thức thực kế hoạch Cơng ty TNHH MTV Đầu tư phát triển chè Nghệ An tương đối tốt, phản ánh tinh thần đổi cơng tác kế hoạch doanh nghiệp chế thị trường có quản lý Nhà nước - Kế hoạch Cơng ty phát huy quyền chủ động sáng tạo cán lập kế hoạch việc thực kế hoạch dựa vào tình hình nguồn lực doanh nghiệp để có điều chỉnh tiêu hợp lý 47 - Cơng tác kế hoạch Cơng ty có phối hợp chặt chẽ phận: Sự phối hợp chặt chẽ thể từ lãnh đạo cấp cao tới phòng ban bên Các phòng ban, chức nhiệm vụ mình, lập kế hoạch thuộc lĩnh vực mà phụ trách sau chuyển cho phòng kế hoạch đầu tư xây dựng thành kế hoạch sản xuất kinh doanh chung tồn Cơng ty - Việc thực kế hoạch cơng ty có tác dụng thúc đẩy nỗ lực cố gắng tồn thể nhân viên cán Cơng ty có sách phát triển Ế đắn việc mở rộng thu hẹp quy mơ kinh doanh thị trường có U nhiều biến động Những sách quảng bá hình ảnh cơng ty nâng cao ́H thương hiệu chè Nghệ An - Kế hoạch Cơng ty xây dựng dựa sở nghiên cứu dự báo thị TÊ trường Hàng năm trước bắt đầu lập kế hoạch Cơng ty thường tiến hành nghiên cứu dự báo thị trường, mơi trường kinh doanh để biết điểm yếu, điểm H mạnh, hội, thách thức Cơng ty so với đối thủ cạnh tranh để có kế hoạch IN sản xuất kinh doanh phù hợp.Tuy nhiên, Cơng ty cần có cài nhìn tổng qt K nữavề cơng tác thi trường Trong q trình thực hiện, cấp lãnh đạo Cơng ty phát sai sót, sai phạm q trình quản lý, thực để từ có ̣I H rủi ro định O ̣C phương án điều chỉnh cho phù hợp với kế hoạch với thực tế tránh 2.5.2 Những hạn chế Đ A Bên cạnh kêt đạt cơng tác kế hoạch Cơng ty TNHH MTV Đầu tư phát triển chè Nghệ An có số tồn sau: - Việc lập kế hoạch Cơng ty chủ yếu dựa vào kết kinh doanh kỳ trước, chưa áp dụng mơ hình vào phân tích xây dựng kế hoạch.Cơng tác nghiên cứu thị trường chưa sâu, phương tiện cần thiết để nâng cao cơng tác nghiên cứu thị trường chưa đáp ứng đầy đủ, trình độ đội ngũ cán nghiên cứu hạn chế làm ảnh hưởng đến chất lượng thơng tin phục vụ cho cơng tác lập kế hoạch - Chất lượng lập kế hoạch thấp, thơng tin thu thập tin cậy, chưa xác mà kế hoạch lập có tiêu có chênh lệch 48 lớn so với tình hình thực Khi xây dựng tiêu chi phí phát sinh nhiều so với dự kiến điều làm ảnh hưởng lớn đến tình hình thực kế hoạch lợi nhuận - Cơng ty chưa trọng tới việc thực kế hoạch chiến lược dài hạn mà ý đến việc thực kế hoạch tác nghiệp cho năm, q, tháng Cơng ty đặt mục tiêu phát triển cho năm tới xây dựng phát triển thương hiệu NGHEANTEA ngày lớn mạnh, mở rộng thị trường ngồi nước ,nâng cao đời sống cho cán cơng nhân viên Cơng ty… chưa có Ế phương án cụ thể để đạt mục tiêu U - Dây chuyền cơng nghệ Cơng ty đại mặt cơng nghệ kỹ thuật ́H song có cố xảy Cơng ty lúng túng vấn đề giải khắc phục làm chậm q trình thời gian thực đơn đặt hàng TÊ - Các xí nghiệp chế biến Cơng ty chủ yếu tập trung vùng núi, vùng sâu, sở hạ tầng yếu nên việc vận chuyển chè lên Tổng cơng ty gặp nhiều khó khăn H tốn nhiều chi phí điều ảnh hưởng lớn đến thời gian thực kế hoạch IN thu mua vấn đề ngun liệu cơng ty K 2.5.3 Ngun nhân hạn chế O ngun nhân sau: ̣C Những mặt hạn chế Cơng ty cơng tác thực kế hoạch ̣I H - Cơng tác lập kế hoạch Cơng ty nặng đạo kinh nghiệm nên phương pháp lập kế hoạch, lập kế hoạch, qui trình lập kế hoạch chưa Đ A hồn thiện Vì mà chất lượng lập kế hoạch chưa cao ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực kế hoạch kinh doanh - Do thị trường ln biến động, nhu cầu uống chè nhiều hạn chế đồng thời có cạnh tranh khốc liệt doanh nghiệp ngành nên việc hồn thành kế hoạch giao khó khăn - Ở Cơng ty việc đầu tư cho cơng tác kế hoạch đặc biệt cho việc thu thập xử lý thơng tin, cơng tác nghiên cứu thị trường Hiện Cơng ty khơng có phòng thị trường riêng mà việc nghiên cứu thi trường thường phòng kinh doanh xuất nhập đảm nhiệm 49 - Do kế hoạch Cơng ty chưa sát với lực thực tế Cơng ty chưa phát huy hết điểm mạnh nên có tiêu cơng ty vượt xa so với kế hoạch đề có tiêu lại khơng đạt kế hoạch có đạt thấp - Cơ sở sản xuất chế biến tư nhân phát triển tự liên tục tăng lên, thiếu quy hoạch, dẫn đến tình trạng tranh chấp ngun liệu với xí nghiệp, gây khó khăn khâu quản lý chất lượng sản phẩm thu hồi nợ đầu tư hộ trồng chè Ế xã phụ cận xí nghiệp U - Thời tiết ln có diến biến phức tạp, bất thường gây khó khăn kế hoạch chất lương số lượng ngun liệu ́H việc trồng chè điều ngun nhân chủ yếu dẫn đến khó khăn việc thực TÊ - Giá chè xuất thị trường giới ngày giảm mạnh nguồn cung lớn cầu, giá ngun liệu, vật tư trực tiếp phục vụ sản xuất H chè liên tục tăng cao nhiều năm qua, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu sản xuất IN kinh doanh cơng ty đời sống người làm chè từ khó khăn cho cơng tác K tính tốn chi phí thực kế hoạch chi phí Ngồi ra, lao động ngành chè chủ yếu tập trung địa bàn trung du miền núi xa trung tâm thành phố, sở hạ tầng phục vụ O ̣C cho nhu cầu sản xuất kinh doanh dân sinh dịch vụ văn hố xã hội, giáo Đ A ̣I H dục, khám chữa bệnh… nhiều bất cập, tất làm phát sinh chi phí 50 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CƠNG TÁC XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA CƠNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHÈ NGHỆ AN 3.1 Mục tiêu phát triển cơng ty TNHH MTV Đầu tư phát triển chè Nghệ An Trải qua 20 năm xây dựng phát triển với bao thăng trầm mình, cơng Ế ty TNHH MTV Đầu tư phát triển chè Nghệ An đạt số thành tựu đáng kể, U bước khẳng định vị trí quan trọng lĩnh vực kinh doanh Với ́H kết đạt được, cơng ty tự xây dựng cho móng vững TÊ chắc, thuận lợi tương lai Trong bối cảnh chung kinh tế thị trường, cơng ty phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt, khốc liệt đối thủ, cơng ty xác định H nỗ lực khơng ngừng để phát huy mạnh sẵn có, khắc phục khuyết điểm IN tồn hoạt động kinh doanh để có bước tiến xa tương lai Trên sở nghiên cứu nhu cầu thị trường khả đáp ứng K mình, Cơng ty xây dựng cho chiến lược phát triển kinh doanh tồn diện ̣C năm tới, mà trước hết năm 2014 O Mục tiêu tổng qt Cơng ty năm 2014, cụ thể là: ̣I H + Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ đạt: 120 tỷ đồng + Lợi nhuận trước thuế đạt: tỷ đồng Đ A + Tiền lương bình qn người lao động: 3,5 triệu đồng/ người/ tháng Phương hướng cơng ty thời gian tới là: - Tiếp tục hồn thiện máy quản lý, khơng ngừng nâng cao suất - chất lượng - hiệu quả, tăng cường đầu tư phát triển theo chiều sâu đầu tư phát triển nguồn nhân lực - Tập trung đầu tư phát triển mạnh vùng chè quy hoạch chủ yếu huyện Thanh Chương, Anh Sơn phần Con Cng, đơi với mở rộng diện tích cần thâm canh cao, thâm canh từ đầu để đưa suất sản lượng tăng nhanh 51 với phương châm: chất lượng sống còn, thâm canh định, đầu tư mở rộng quan trọng - Xác định mục tiêu đầu tư phát triển chè phát triển kinh tế hộ gia đình, thực chủ trương xóa đói giảm nghèo, cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp, nơng thơn vùng trung du, miền núi, từ tập trung đạo vùng quy hoạch làm chè để đẩy nhanh tốc độ mở rộng diện tích thâm canh để tăng nhanh sản lượng - Xây dựng số vùng chè cao sản giống quy trình thâm canh Ế cao để có suất chất lượng cao theo mơ hình khuyến nơng, chế biến mặt hàng U chè cao cấp xuất có giá trị ́H - Nhanh chóng đưa giống vào sản xuất, tập trung vào giống PH1, LDD1, LDP2… giống Ấn độ, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản số giống TÊ khảo nghiệm khẳng định địa bàn tỉnh Nghệ An - Phát triển sản xuất gắn liền với phân cơng lại lao động địa bàn theo hướng H chuyển dịch lạo động nơng nghiệp nhỏ lẻ thành lao động nơng nghiệp sản xuất ngun IN liệu tập trung để chế biến hàng xuất K - Lấy xí nghiệp chế biến dịch vụ làm trung tâm Xây dựng mơ hình trang trại hộ gia đình làm vệ tinh cung cấp ngun liệu làm trung tâm cho chế biến đồng O ̣C thời củng cố khối cơng nơng liên minh vững địa bàn ̣I H Để đạt mục tiêu trước mắt lâu dài đó, phương hướng chủ yếu mà cơng ty xác định thời gian tới khơng Đ A ngừng nâng cao cơng tác xây dựng thực hiên kế hoạch xem trọng tâm, bước có tính định 3.2 Giai pháp hồn thiện cơng tác xây dựng thực kế hoạch kinh doanh cơng ty TNHH MTV Đầu tư phát triển chè Nghệ An 3.2.1 Đẩy mạnh cơng tác nghiên cứu thị trường "Thương trường chiến trường" Đúng vậy, kinh tế thị trường đòi hỏi doanh nghiệp phải cạnh tranh để tồn Chính doanh nghiệp cần có kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp lý để đem lại lợi nhuận cao Muốn DN phải xây dựng cho chiến lược kinh doanh linh hoạt, đáp ứng nhu cầu thị trường Và khâu định thành bại doanh nghiệp 52 nghiên cứu thị trường diều tra thị trường quan trọng việc hoạch định kế hoạch kinh doanh cơng tác thực kế hoạch Kết nghiên cứu nhu cầu giúp cơng ty định mức giá, định hướng mục tiêu kinh doanh phù hợp với thị trường thời gian kinh doanh định theo khách hàng để đảm bảo gắn bó cung cấp dịch vụ với yếu tố hỗ trợ Bên cạnh đó,chè coi thức uống, thứ giải khát thơng dụng cho đối tượng Thị trường chè ln có biến động cạnh tranh doanh Ế nghiệp chè diễn gay gắt mà việc làm lại quan trọng hết U - Đối với thị trường có: Phương châm "chỉ sản xuất sảm phẩm ́H mà thị trường cần" vừa giữ khách hàng truyền thống mở thêm nhiều thị trường vùng Trung cận đơng nước Pakistan, Ai cập, Apganistan, Ko ét, TÊ Iran, Kenia Mở rộng thêm thị trường Đức, Séc, Hà lan, Đài loan, Anh Hoa kỳ với hình H thức xuất trực tiếp 100% Khơi phục thị trường Đơng Âu IN - Xúc tiến đẩy nhanh quảng bá thương hiệu chè Nghệ an thị trường quốc tế K đồng thời tăng cường hộ trợ đơn vị sản xuất có điều kiện kiểm tra giám sát chất O tiêu thụ đến ̣C lượng sản phẩm từ sản xuất đến người tiêu dùng Với mục tiêu sản xuất đến đâu ̣I H - Đối với hàng tồn kho cần mở rộng thị trường chiến lược marketing marketing mix, 4P, để kích thích tiêu dùng nhiều nhờ hiểu biết Đ A sản phẩm kèm theo cơng dụng Để hồn thành mục tiêu kế hoạch Cơng ty ln lấy thị trường làm trung tâm cho hoạt động kinh doanh Hoạt động nghiên cứu thị trường giải pháp quan trọng đảm bảo tình hình thực kế hoạch hướng 3.2.2 Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp Để đăm bảo việc thực hiên kế hoạch kinh doanh, trước hết cơng ty cần lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm doanh thu bán hàng hợp lý Kế hoạch phải vào thực tế dự đốn nhu cầu thị trường, khơng nên đặt kế hoạch q thấp khơng tận dụng hết lực cơng ty mà khơng đặt kế hoạch q cao dẫn đến định sai lầm 53 dự đốn nhu cầu cao so với thực tế, đặt dư q nhiều hàng sản xuất, đến khơng tiêu thụ hết lại phí vận chuyển bảo quản cho lượng hàng tồn kho phát sinh - Giá nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu, lợi nhuận vốn kinh doanh nên cơng ty phải trì sách giá hợp lý, linh hoạt áp dụng mức giá phân biệt với khách hàng, đơn đặt hàng đoạn thị trường Bên cạnh đó, giá cần xem xét tổng thể mối quan hệ với cơng tác nghiên cứu thị trường, chi phí lãi vay, chi phí bán hàng bảo quản, lưu kho.xác định mức Ế giá phù hợp cho năm để từ xây dựng kế hoạch với mục U tiêu phát triển cơng ty Như phân tích cơng ty lập kế hoạch chi phí TÊ dể đưa kế hoạch chi phí thực tế ́H chưa hợp lý điều ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận cơng ty cần nghiên cứu kĩ Bên cạnh đó, cơng ty cần đánh giá phương án kế hoạch Cụ thể H ưu điểm nhược điểm phương án, tạo sở cho việc lựa chọn phương án kế hoạch IN Khi lập kế hoạch sản xuấ tkinh doanh người lập kế hoạch cần phải đưa nhiều K phương án tùy vào hồn cảnh, tùy dự báo biến động mơi trường kinh doanh tương lai… việc có nhiều phương án giúp cho tính khả thi áp dụng O ̣C kế hoạch giai đoạn kinh doanh khác xác phù hợp Các ̣I H phương án kế hoạch khác nhằm hướng tới mục tiêu, vào mục tiêu mà cơng ty cần hướng đến đẻ lựa chọn tực kế hoạch Đ A 3.2.3 Đẩy mạnh cơng tác đào tạo tổ chức nguồn nhân lực Nhân lực yếu tố bản, có tính chất định đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Cơng ty cần nâng cao chất lượng sử dụng hệu nguồn nhân lực có, tăng cường thu hút lao động có tay nghề cao, cán có trình độ, có kinh nghiệm nhằm hồn thành tốt cơng tác thực kế hoạch kinh doanh Để có đội ngũ người lao động có tay nghề cao, doanh nghiệp phải có chiến lược đào tạo giữ người tài Trong xã hội đại đào tạo nguồn nhân lực, nhà nước người lao động có vai trò định Để nâng cao suất lao động tạo điều kiện 54 cho người lao động sáng tạo doanh nghiệp phải có chiến lược đào tạo nghiệp vụ chun sâu, phù hợp với u cầu Do đó, chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo hiệu phương thức mà doanh nghiệp sử dụng để nâng cao lực cạnh tranh Đồng thời, doanh nghiệp cần trọng xây dựng sách trọng dụng mình, lao động giỏi Ngày nay, thị trường cán quản lý cao cấp hình thành, số cán quản lý giỏi có tình trạng cung cầu Vì thế, thân doanh nghiệp phải tự tìm Ế kiếm đào tạo cán quản lý cho Muốn có đội ngũ cán quản lý U tài giỏi trung thành, ngồi yếu tố sách đãi ngộ, doanh nghiệp phải định hình ́H rõ triết lý dùng người, phải trao quyền chủ động cho cán phải thiết lập TÊ cấu tổ chức đủ độ linh hoạt, thích nghi cao với thay đổi Đặc biệt đội ngũ lao động làm cơng tác kế hoạch, đội ngũ cần thiết phải H bồi dưỡng chun mơn lẫn phẩm chất đạo đức, thường xun mở IN lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ, lực cán quản lý, nâng cao tính kỷ K cương, kỷ luật điều hành kế hoạch ̣C Nâng cao tính kỷ cương, kỷ luật việc điều hành kế hoạch, thực O viieecj kiểm tra định kỳ đột xuất việc chấp hành chế độ kế hoạch Cơng ty ̣I H phận Chỉ sai phạm mà phòng ban, cá nhân gặp phải để từ đưa mức xử phạt phù hợp Thường xun tổ chức khen thưởng cá nhân, tổ chức có tinh Đ A thần trách nhiệm cao cơng việc, làm dộng lực tiêu chí phấn đấu cho người khác 3.2.4 Tăng cường hoạt động quảng cáo, giới thiệu sản phẩm Thương hiệu yếu tố quan trọng góp phần vào tăng uy tín cơng ty thị trường Cơng ty ĐTPT chè Nghệ An doanh nghiệp vừa nhỏ nên việc quảng bá hình ảnh đơn điệu chưa đầu tư nhiều Do lực tài có hạn hạn chế phần hoạt động khuyến mại, quảng cáo hình ảnh phương tiện thơng tin đại chúng Chính cơng ty cần có biện pháp để thu hút vốn đầu tư, nguồn vốn ưu đãi 55 Để tạo mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng cơng ty cần mạnh dạn tổ chức hội nghị khách hàng Qua cơng ty thâu tóm vấn đề cộm thị trường, vướng mắc khách hàng ưu điểm, hạn chế cơng ty Đây hình thức vừa quảng cáo vừa thu thập thơng tin hữu ích nhằm khẳng định vị cơng ty thị trường 3.2.5 Tăng cường phối hợp phòng ban Cơng ty nên xây dựng tinh thần hợp tác cán cơng nhân viên Ế Cơng ty Tinh thần hợp tác nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến thành U cơng cơng tác thực kế hoạch, giúp cho cá nhân, phòng ban làm việc hiệu ́H đầy trách nhiệm Khơng thế, tinh thần làm việc hợp tác, cạnh tranh lành TÊ mạnh nhân tố tạo nên nét văn hóa doanh nghiệp đặc trưng cho cơng ty Cơng ty tổ chức buổi giao lưu, thi đấu thể thao, vui chơi chung cho thành viên H Cơng ty, tạo nên khơng khí than mật, gần gũi, hiểu biết lẫn nhau, làm cho cán IN cơng nhân viên cơng ty nâng cao ý thức trách nhiệm than, gắn bó với K cơng ty hiệu làm việc tăng cao ̣C Cơng ty cần đồng hóa cơng tác thực kế hoạch phòng ban với O Các phận cần có đầy đủ thong tin kế hoạch, tiêu mục tiêu Đ A ̣I H tương lai để thực cách thống khoa học 56 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Từ việc phân tích tình hình thực kế hoạch kinh doanh cơng ty TNHH MTV Đầu tư phát triển chè Nghệ An tơi xin rút số kết luận sau: - Cơng ty hồn thành tốt cơng tác thực kế hoạch kinh doanh Cơng tác kế hoạch giúp cho hoạt động kinh doanh cơng ty ln đạt lợi nhuận kinh tế Ế tình trạng kinh tế khủng hoảng, nhiều biến động U - Phát huy tính sang tạo việc xây dựng thực kế hoạch ́H tồn thể nhân viên cán bộ, tạo mối quan hệ hợp tác lam việc phòng ban TÊ Tuy nhiên, bên cạnh thành tích đạt tình hình thực kế hoạch kinh doanh cơng ty mắc nhiều hạn chế cần phải khắc phục: H - Cơng tác nghiên cứu thị trường chưa cụ thể ảnh hưởng lớn đén cơng tác - IN xây dựng thực kế hoạch kinh doanh Một số kế hoạch chưa thực tốt chi phí phát sinh mức cao so K với kế hoạch đặt ra, mức doanh thu cần xem xét cách thực tế chứng tỏ ̣C tiêu kế hoạch đưa chưa hợp lý O - Trình độ cán bộ, nhân viên cơng ty nhiều hạn chế nên việc thực gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng lớn đến vai trò kế hoạch hoạt động ̣I H doanh nghiệp Năng lực quản lý phận kế hoạch cần phải có nhìn bao qt bối cảnh khủng hoảng kinh tế tồn cầu Đ A Từ thực trạng trên, tơi đề xuất số giải pháp nhằm phần nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh đảm bảo tốt tình hình thực cơng tác kế hoạch cơng ty đề Kiến nghị Để cho giải pháp đề xuất chương thực tơi xin kiến nghị sau:  Đối với tỉnh Nghệ An Chè trồng mũi nhọn Tỉnh Tỉnh cần có nhiều sách hỗ trợ phát triển vùng ngun liệu đề từ Cơng ty sâu vào vùng Tỉnh quan tâm thực mở rộng diên tích trồng chè 57  Đối với cơng ty TNHH MTV Đầu tư phát triển chè Nghệ An - Xác định rõ nguồn lực có Cơng ty: tài sản, nguồn vốn, diện tích trồng chè… Để xây dựng mở rộng quy mơ phù hợp, đưa nhũng tiêu kế hoạch sát với tình hình thực tế - Nghiên cứu thị trường để xác định đối tượng khách hàng tiềm năng, hiểu rõ nhu cầu khách hàng để đáp ứng tốt thị hiếu tiêu dùng khách hàng đưa sản phẩm phù hợp Cơng ty cần phải xác định yếu tố nghiên cứu thị trường vấn đề quan trọng hàng đầu có ý nghĩa định Ế - Thường xun kiểm tra hoạt động xí nghiệp thành viên việc cung U cấp ngun liệu cho đảm bảo hợp đồng kí kết thu mua ngun liệu thực ́H tốt, nhằm đảm bảo thời gian thực tiêu kế hoạch đặt TÊ - Đầu tư vào dây chuyền chế biến chè đại, tiêu chuẩn kỹ thuật để đảm bảo suất chất lượng chè - Củng cố máy nhân , đào tạo mặt trình độ chun mơn đặc biệt Đ A ̣I H O ̣C K IN H phận kế hoạch Tạo điều kiện thuận lợi cho cơng tác kế hoạch 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ths Bùi Đức Tuấn(2005), Giao trình Kế hoạch kinh doanh, NXB Lao động – xã hội PGS.TS Ngơ Thắng Lợi (2009), Giao trình Kế hoạch hóa phát triển, NXB Đại học kinh tế Quốc dân PGS.TS Nguyễn Văn Tồn- PGS.TS Hồng Hữu Hòa- pgs.ts Mai Văn Xn (1997) U Ế giáo trình Ngun lý thống kê kinh tế, NXB Bộ mơn khoa học sở ́H Báo cáo tài năm 2011, 2012, 2013 Chỉ tiêu kế hoạch năm 2011, 2012, 2013 TÊ Kỷ yếu Cơng ty TNHH MTV Đầu tư phát triển chè Nghệ An Một số khóa luận liên quan đến tình hình thực kế hoạch H Số liệu thơng tin từ Cơng ty TNHH MTV Đầu tư phát triển chè Nghệ An IN WEBSITE THAM KHẢO Đ A ̣I H O  www tailieu.vn ̣C  www thuvienluanvan.org K  www.ngheantea.com.vn 59 i Đ A ̣C O ̣I H H IN K Ế U ́H TÊ
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh tại công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển chè Nghệ An giai đoạn 2011-2013, Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh tại công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển chè Nghệ An giai đoạn 2011-2013, Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh tại công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển chè Nghệ An giai đoạn 2011-2013

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay