Phân tích tình hình huy động vốn qua tài khoản thẻ tại ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Huế

75 137 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 10:09

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Thị Bích Ngọc Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu tôi, số liệu lấy trung thực từ liệu ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Tế Việt Nam Chi nhánh Huế, nội dung tham khảo trích dẫn đầy đủ rõ ràng Các kết nghiên cứu thực đạo sát giảng viên hướng dẫn TS Trần Thị Bích Ngọc Người viết Nguyễn Phan Hiếu SVTH: Nguyễn Phan Hiếu Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Thị Bích Ngọc Lời đæu tiên xin gửi lời câm ơn chån thành nhçt đến cô giáo TS Træn Thị Bích Ngọc, khoa Kế toán – Tài chính, trường ĐH Kinh Tế Huế Trong suốt thời gian thực đề tài, rçt bận rộn công tác giâng däy cô dành thời gian tâm huyết việc hướng dẫn hoàn thành đề tài Tiếp theo, xin gửi lời câm ơn đến thæy cô khoa thæy cô trường, người giâng däy, mang đến cho kiến thức bổ ích, giúp đỡ suốt năm học qua Cho tâng từ kiến thức bân nhçt đến kiến thức chuyên môn ngån hàng, tài để hoàn thành đề tài tốt nghiệp giúp ích cho công việc mai sau Lời cuối cùng, xin câm ơn anh chị Ngân hàng Quốc tế Việt Nam chi nhánh Huế, đặc biệt anh chị Phòng khách hàng cá nhån tận tình giúp đỡ täo điều kiện thuận lợi suốt thời gian thực tập, để hoàn thiện tốt đề tài Một læn xin chân thành câm ơn! Huế, tháng 05 năm 2013 Sinh viên thực Nguyễn Phan Hiếu SVTH: Nguyễn Phan Hiếu Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Thị Bích Ngọc MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC BIỀU ĐỒ DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TÓM TẮT ĐỀ TÀI PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu .2 PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ HUY ĐỘNG VỐN QUA TÀI KHOẢN THẺ 1.1 Những vấn đề hoạt động huy động vốn 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Sự cần thiết mục đích hoạt động huy động vốn 1.2 Các hình thức huy động vốn 1.2.1 Huy động vốn qua tài khoản tiền gửi .5 1.2.1.1 Tiền gửi toán .5 1.2.1.2 Tiền gửi tiết kiệm 1.2.2 Huy động vốn từ phát hành giấy tờ có giá 1.2.2.1 Huy động vốn ngắn hạn 1.2.2.2 Huy động vốn trung dài han 1.3 Các nguyên tắc huy động vốn 1.4 Tổng quan thẻ toán 1.4.1 Khái niệm chung: 1.4.2 Đặc điểm chung loại thẻ: 1.4.3 Phân loại thẻ: SVTH: Nguyễn Phan Hiếu Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Thị Bích Ngọc 1.4.4 Tiện ích việc sử dụng thẻ 1.5 Huy động vốn qua tài khoản thẻ 10 1.5.1 Khái niệm 10 1.5.2 Tầm quan trọng việc huy động vốn qua tài khoản thẻ .10 1.5.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc huy động vốn qua thẻ 11 1.5.3.1 Đối với khách hàng: 11 1.5.5.2 Đối với ngân hàng .11 1.5.5.3 Môi trường pháp lý sách Nhà nước 12 1.6 Các tiêu chí đánh giá hiệu việc huy động vốn qua thẻ .13 1.6.1 Sự đa dạng sản phẩm thẻ tiện ích dịch vụ thẻ 13 1.6.2 Số lượng thẻ phát hành số lượng khách hàng sử dụng thẻ 13 1.6.3 Số lượng thẻ hoạt động tổng số lượng thẻ phát hành 14 1.6.4 Số dư tiền gửi bình quân tài khoản thẻ khách hàng 14 1.6.4.1 Số dư tiền gửi bình quân tài khoản thẻ/ tổng nguồn vốn huy động 15 1.6.4.2 Số dư tiền gửi bình quân tài khoản thẻ/ tổng tiền cho vay 15 CHƢƠNG II: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾ 16 2.2 Khái quát Ngân hàng TMCP Quốc tế - chi nhánh Huế 17 2.3 Cơ cấu lao động VIB – Huế qua năm 2008 – 2012 18 2.4 Tình hình tài sản – nguồn vốn VIB Huế qua năm 2008 – 2012 21 2.5 Tình hình kinh doanh chung Ngân hàng TMCP Quốc tế VIB – Huế qua năm 2008 – 2012 25 CHƢƠNG 3: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN QUA TÀI KHOẢN THẺ CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM 29 3.1 Giới thiệu sản phẩm thẻ Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam chi nhánh Huế 29 3.1.1 Tình hình phát triển thẻ Thừa Thiên Huế 29 3.1.2 Giới thiệu sản phẩm thẻ ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam chi nhánh Huế phát hành 30 3.1.2.1 Thẻ ghi nợ nội địa - VIB Values 30 3.1.2.2 Thẻ tín dụng quốc tế VIB Chip Mastercard .30 3.1.2.3 Thẻ trả trước VIB Prepaid Master Card .31 SVTH: Nguyễn Phan Hiếu Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Thị Bích Ngọc 3.2 Thực trạng hoạt động huy động vốn qua tài khoản thẻ Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam chi nhánh Huế .31 3.2.1 Tình hình huy động vốn Ngân hàng TMCP Quốc Tế chi nhánh Huế 31 3.2.2 Tình hình huy động vốn qua tài khoản thẻ Ngân hàng TMCP Quốc Tế chi nhánh Huế 38 3.2.2.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn qua tài khoản thẻ Ngân hàng TMCP Quốc tế chi nhánh Huế 38 3.2.2.2 Số lượng loại thẻ VIB Huế phát hành giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2012 41 3.2.2.3 Số lượng máy toán (Máy ATM, máy POS) 45 3.2.2.4 Số dư bình quân tài khoản thẻ khách hàng 47 CHƢƠNG 4: NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN QUA TÀI KHOẢN THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ - CHI NHÁNH HUẾ .54 4.1 Định hướng phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP Quốc tế Huế 54 4.1.1 Định hướng phát triển chung chi nhánh 54 4.1.2 Định hướng phát triển dịch vụ thẻ chi nhánh 54 4.2 Một số giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng dịch vụ toán thẻ ngân hàng TMCP Quốc Tế chi nhánh Huế 55 4.2.1 Mở rộng mạng lưới máy ATM đơn vị chấp nhận thẻ địa bàn 55 4.2.2 Phát triển số lượng khách hàng 56 4.2.3 Giảm bớt số lượng thẻ “non active” 57 4.2.4 Không ngừng đổi công nghệ ngân hàng 59 4.2.5 Đào tạo củng cố nguồn nhân lực ngân hàng 60 4.2.6 Tăng thời gian trì số dư tài khoản thẻ: 61 PHẦN III: KẾT LUẬN 62 Kết đạt đề tài 62 2.Hạn chế đề tài 62 3.Hướng phát triển đề tài 63 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC SVTH: Nguyễn Phan Hiếu Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Thị Bích Ngọc DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tình hình lao động VIB Huế qua năm 2008 – 2012 20 Bảng 2.2: Tình hình Tài sản – Nguồn vốn ngân hàng VIB Huế qua năm 2008 – 2012 22 Bảng 2.3: Tình hình kinh doanh Ngân hàng TMCP Quốc tế VIB – Huế qua năm 2008-2012 26 Bảng 3.1: Thị phần huy động vốn VIB Huế 32 Bảng 3.2: Dư nợ cho vay ngân hàng VIB Huế từ năm 2010 – 2012 34 Bảng 3.3: Tình hình huy động vốn VIB chi nhánh Huế giai đoạn từ năm 2010 đến 2012 35 Bảng 3.4: Số lượng thẻ VIB Huế phát hành 42 Bảng 3.5: Thị phần thẻ ngân hàng địa bàn năm 2012 44 Bảng 3.6: Thị phần máy ATM ngân hàng Huế năm 2012 46 Bảng 3.7: Số dư bình quân từ tài khoản thẻ toán từ năm 2010 – 2012 .47 Bảng 3.8: Số dư bình quân loại thẻ ngân hàng VIB Huế 48 Bảng 3.9: Số dư tiền gửi bình quân thẻ 48 Bảng 3.10: Số dư tiền gửi bình quân tài khoản thẻ/tổng nguồn vốn huy động 49 Bảng 3.11: Số dư tiền gửi bình quân tài khoản thẻ/tổng tiền cho vay 49 SVTH: Nguyễn Phan Hiếu Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Thị Bích Ngọc DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Thị phần huy động vốn VIB Huế qua năm 2010 – 2012 32 Biểu đồ 2: Tình hình huy động vốn phân theo kỳ hạn từ năm 2010 - 2012 36 Biểu đồ 3: Tình hình huy động vốn phân theo đối tượng từ năm 2010 - 2012 .37 Biểu đồ 4: Tăng trưởng số lượng thẻ phát hành chi tiết theo loại từ năm 2008 – 2012 42 Biểu đồ 5: Thị phần máy ATM ngân hàng Huế năm 2012 46 SVTH: Nguyễn Phan Hiếu Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Thị Bích Ngọc DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT ATM : Automated Teller Machine – Máy rút tiền tự động BIDV : Ngân hàng Đầu Tư Phát Triển CN : Chi nhánh EximBank : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Việt Nam LienVietPostBank : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt NH : Ngân hàng NHBL : Ngân hàng bán lẻ NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHPHT : Ngân hàng phát hành thẻ NHTM : Ngân hàng thương mại NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần NHTTT : Ngân hàng toán thẻ NN&PTNN : Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông Thôn POS : Point of Sale – máy chấp nhận toán thẻ TCTD : Tổ chức tín dụng TG : Tiền gửi TGTT : Tiền gửi toán TMCP : Thương mại cổ phần VIB : Ngân hàng Quốc tế Việt Nam VietcomBank : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam VietinBank : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam WTO : World Trade Organization - Tổ chức thương mại giới SVTH: Nguyễn Phan Hiếu Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Thị Bích Ngọc TÓM TẮT ĐỀ TÀI Vốn biết đến móng cho hoạt động ngân hàng, vốn thường ngân hàng huy động qua hình thức sau: tiền gửi toán, tiền gửi tiết kiệm phát hành giấy tờ có giá Trong đó, việc huy động vốn qua tài khoản toán ngân hàng coi trọng, năm trở lại đây, vấn đề ngân hàng quan tâm nhiều Mục tiêu đề tài phân tích tình hình huy động vốn từ thẻ toán nội địa ngân hàng VIB Huế Trên sở tiêu đánh giá hiệu huy động vốn, xác định kết đạt hạn chế hoạt động huy động vốn qua tài khoản thẻ ngân hàng Từ đó, đưa kết luận giải pháp có tính chất thực tiễn nhằm thu hút nhiều vốn huy động thông qua việc nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ, đáp ứng nhu cầu khách hàng Đề tài nghiên cứu nội dung sau: - Nghiên cứu số lý thuyết liên quan đến việc huy động vốn, phương thức yếu tố ảnh hưởng đến vốn huy động qua thẻ bổ sung vào nguồn vốn cho ngân hàng - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến việc huy động vốn qua tài khoản thẻ ngân hàng TMCP VIB Huế Trong bao gồm tiêu sau: + Định lượng: Thị phần huy động vốn, thị phần thẻ, thị phần máy ATM, số lượng thẻ phát hành, số dư bình quân tài khoản thẻ + Định tính: tiện ích sản phẩm thẻ ngân hàng, yếu tố ảnh hưởng đến huy động vốn qua thẻ ngân hàng TMCP VIB Huế Qua kết phân tích ta thấy được: - Thị phần vốn huy động VIB địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 2010 – 2012 thấp, gần 1% Kết ta thấy được, nguồn vốn ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn, tỷ trọng nguồn vốn trung dài hạn giảm dần qua năm Đặc biệt, nguồn vốn huy động chủ yếu chi nhánh từ khách hàng cá nhân có giá trị tương đối ổn định SVTH: Nguyễn Phan Hiếu Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Thị Bích Ngọc - Còn tình hình huy động vốn qua tài khoản thẻ, số kết ta thu sau: + Thị phần máy ATM chiếm 5,15% tổng số máy ATM địa bàn tỉnh Tổng cộng có 10 máy, tập trung khu vực trung tâm thành phố bao gồm tuyến đường Lê Lợi, Hoàng Hoa Thám, Hùng Vương, Chu Văn An Hai Bà Trưng + Thị phần thẻ ATM ngân hàng VIB phát hành địa bàn chiếm vị trí thấp, chiếm 1,04% tổng số thẻ ATM phát hành vào năm 2012 Theo số liệu thống kê, từ năm 2010 – 2012, số thẻ VIB tăng dần qua năm, chiếm ưu thẻ VIB Values chiếm 90% cấu thẻ toán, với số dư bình quân thẻ 7,2 triệu đồng năm Còn thẻ trả trước VIB Prepaid MasterCard có số lượng thẻ thấp nhiều lại có giá trị số dư bình quân thẻ cao hơn, 55 triệu đồng + Số dư tiền gửi bình quân chiếm giữ vị trí tương đối tổng nguồn vốn huy động ngân hàng với tỷ lệ trung bình 15% năm Và có tỷ lệ an toàn tổng tiền cho vay ngân hàng sử dụng vào hoạt động tín dụng, trung bình 11% Mặc dù hoạt động huy động vốn qua tài khoản thẻ ngân hàng có nhiều dấu hiệu tích cực gặp phải không hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động này, tác giả đưa giải pháp để nâng cao khả huy động vốn qua tài khoản thẻ ngân hàng TMCP VIB Huế sau: Mở rộng mạng lưới máy ATM đơn vị chấp nhận thẻ, phát triển số lượng khách hàng, giảm bớt số lượng thẻ “non-active”, đổi công nghệ, đào tạo củng cố thêm nguồn nhân lực, tăng thời gian trì số dư tài khoản thẻ Hy vọng với pháp này, phần giúp việc huy động vốn qua tài khoản thẻ ngân hàng phát triển SVTH: Nguyễn Phan Hiếu Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Thị Bích Ngọc *Ƣu điểm: - Mặc dù dịch vụ thẻ VIB Huế triển khai chậm so với ngân hàng khác, trình độ quản lý nghiệp vụ chi nhánh hệ thống chưa đồng hoạt động kinh doanh thẻ nhanh chóng vào nề nếp, mang tính chuyên nghiệp cao hứa hẹn triển vọng phát triển, bước đầu đạt kết đáng khích lệ Tốc độ tăng trưởng thẻ cao, số dư bình quân ngày lớn - Mặc dù chưa đa dạng, ngân hàng tập trung phát triển vào sản phẩm thẻ toán thông dụng thẻ ghi nợ nội địa, thẻ trả trước VIB (Prepaid MasterCard), thẻ tín dụng quốc tế (VIB Chip MasterCard) … để cung cấp dịch vụ toán cho đối tượng khách hàng đa dạng nhiều nhu cầu thị trường - Số lượng máy ATM địa bàn trọng phát triển nhiều hơn, vào năm 2010 năm 2011, số lượng máy ATM máy đến năm 2012 số lượng máy ATM nâng cao lên 10 máy Đây xem tín hiệu khả quan, đem lại thuận tiện giúp cho khách hàng dễ dàng giao dịch dịch thẻ ngân hàng cung cấp - Việc liên kết với tất ngân hàng nội địa, giúp khách hàng rút tiền đâu tất máy ATM nội địa, không riêng ngân hàng VIB, tạo nhìn tích cực, thu hút nhiều ý khách hàng, tạo thuận tiện tối ưu họ Đây lợi cạnh tranh đặc biệt thị trường thẻ Huế - Ban điều hành VIB thành lập Khối kinh doanh thẻ nhằm đưa những tầm nhìn chiến lược ngân hàng với sách phát triển thị trường thúc đẩy doanh số thẻ Do đó, liên tục có chương trình khuyến hấp dẫn sản xuất với công tác truyền thông mạnh mẽ sản phẩm Điều không khiến cho khách hàng hưởng chăm sóc tối ưu mà kênh hữu hiệu để quảng bá hình hảnh VIB vào nhận biết thị trường *Hạn chế: Là ngân hàng sau lĩnh vực thẻ, có thành đáng khích lệ, song so với ngân hàng khác so với yêu cầu thực tế hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ VIB nhỏ bé, giai đoạn đầu tăng trưởng phát triển Trong thời gian qua, hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ VIB cho thấy số hạn chế sau: SVTH: Nguyễn Phan Hiếu 51 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Thị Bích Ngọc - Mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ hạn chế Các địa điểm đặt máy ATM ngân hàng đa số tập trung phố tuyến TP.Huế mà không trải rộng khắp huyện hay thị xã địa bàn tỉnh, điều khiến cho khiến cho hình ảnh ngân hàng người dân biết đến ngân hàng khác Còn dịch vụ toán qua thẻ, tham gia thị trường sau nên việc phát triển mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ không dễ dàng Hiện hầu hết, siêu thị, khách sạn, cửa hàng lớn trung tâm thương mại ký hợp đồng đại lý chấp nhận thẻ với ACB, Vietcombank, … việc thu hút đơn vị làm đại lý chấp nhận thẻ VIB thật điều khiến ngân hàng trăn trở nhiều - Tuy đa dạng chương trình khuyến việc quảng bá hình ảnh chương trình ngân hàng chưa thực hiệu Ngoài hình ảnh ngân hàng chi nhánh khu vực Hai Bà Trưng, Đông Ba, Hùng Vương hay máy ATM, dường hình ảnh ngân hàng hạn chế Khi hình ảnh ngân hàng phổ biến rộng rãi hơn, nhiều người biết đến tìm hiểu sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng nhiều hiệu Ví dụ Vietinbank làm nhà tài trợ kim cương cho Năm du lịch quốc gia Huế, hay Eximbank có chương trình hỗ trợ việc làm cho sinh viên năm 2011 trường Đại học kinh tế, … Đây thực thiếu sót điều mà ngân hàng cần học hỏi để phát triển tốt - Ngân hàng cần phát hành nhiều chủng loại thẻ dành cho khách hàng, tận dụng triệt để môi trường hoạt động khách hàng để có loại thẻ cho phù hợp Đa số ngân hàng khác có nhiều loại thẻ mà ngân hàng có Vì muốn phát triển cạnh tranh với ngân hàng, đặc biệt ngân hàng có tên tuổi, ngân hàng cần tạo nhiều chủng loại thẻ phù hợp với loại khách hàng, cung cấp dịch vụ toán thẻ cho đối tượng khách hàng đa dạng nhu cầu khác thị trường Nguyên nhân hạn chế: - Hầu hết người dân Việt Nam, người dân địa bàn nhìn chung gần coi tiền mặt phương tiện thay toán tiêu dùng, bên cạnh thường có thái độ thờ ơ, ngại tiếp xúc với trang thiết bị đại SVTH: Nguyễn Phan Hiếu 52 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Thị Bích Ngọc hay sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, có dịch vụ thẻ, với tâm lý sợ phiền nghĩ phức tạp Cho nên việc toán qua ngân hàng nước ta chiếm tỷ lệ thấp điều dễ hiểu (99% khoản chi tiêu cá nhân toán tiền mặt, toán tiền mặt chiếm 20 – 30% tổng phương tiện toán) Vì việc toán không dùng tiền mặt khó khăn, mà người dân chưa quen với phương tiện toán cho dù tiện ích tới đâu - Cạnh tranh khốc liệt thị trường đặc biệt ngân hàng lâu năm, có tên tuổi lớn thị trường Hiện có 40 ngân hàng tham gia vào lĩnh vực huy động vốn qua thẻ, có nhiều ngân hàng tạo uy tín chỗ đứng vững Do gây cho VIB nói riêng ngân hàng gia nhập thị trường nói chung chướng ngại vật lớn, mà phải cần nhiều nỗ lực, trải qua nhiều khó khăn, ngân hàng vượt qua - Đội ngũ cán chưa thật chuyên sâu thẻ, thiếu nhiều kiến thức so với yêu cầu Với đội ngũ cán thẻ VIB Huế mỏng nay, việc phát triển dịch vụ thẻ VIB Huế gặp không khó khăn Hiện nay, số vị trí chủ chốt đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ thẻ, cán lại tuyển dụng chưa đào tạo chuyên sâu non nớt kinh nghiệm Việc huy động vốn qua thẻ nói riêng lĩnh vực kinh doanh thẻ nói chung lĩnh vực kinh doanh đòi hỏi cán tinh thần học hỏi, vừa làm vừa tích lũy nhằm hướng tới việc toán không dùng tiền mặt đất nước SVTH: Nguyễn Phan Hiếu 53 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Thị Bích Ngọc CHƢƠNG 4: NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN QUA TÀI KHOẢN THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ - CHI NHÁNH HUẾ 4.1 Định hƣớng phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP Quốc tế Huế 4.1.1 Định hƣớng phát triển chung chi nhánh Với mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu Thừa Thiên Huế, chi nhánh đề định hướng phát triển cụ thể: - Bình dân hóa dịch vụ ngân hàng, đặc biệt thẻ ATM - Đạt doanh số tiền tài khoản thẻ cao - Nằm tốp số ngân hàng có doanh số tiết kiệm cao - Trở thành ngân hàng thân thiện với nhà Huế Chi nhánh sức thực tốt kế hoạch kinh doanh Nguồn vốn tăng trưởng cao tạo điều kiện cho ngân hàng tăng trưởng đầu tư tín dụng Song song với đầu tư vốn lưu động, Ngân hàng trì vốn đầu tư trung dài hạn góp phần cải tiến sở vật chất nâng cấp sở hạ tầng nhằm nâng cao lực cạnh tranh địa bàn thành phố Huế 4.1.2 Định hƣớng phát triển dịch vụ thẻ chi nhánh Chi nhánh ngân hàng đặt mục tiêu cung ứng cách toàn diện sản phẩm dịch vụ ngân hàng chất lượng cao, sang tạo hữu ích nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu mong muốn đối tượng khách hàng Ngân hàng xây dựng phát triển thương hiệu dịch vụ thẻ thị trường nước khu vực Mục tiêu kế hoạch cụ thể chi nhánh thời gian tới là: - Tận dụng ngoại lực tập trung mạnh vào phân khúc thị trường bỏ ngõ để phát triển sản phẩm dịch vụ thẻ - Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ thẻ, khai thác tối đa hiệu kinh tế sản phẩm dịch vụ đại, bên cạnh áp dụng công nghệ phát triển vào dịch vụ toán thẻ - Phát triển sản phẩm dịch vụ thẻ theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời tăng cường bảo mật, phòng tránh rủi ro, mát, gây uy tín ngân hàng khách hàng SVTH: Nguyễn Phan Hiếu 54 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Thị Bích Ngọc - Mở rộng mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ - Tăng cường đầu tư nhân lực, bổ sung kiến thức hoạt động phát triển dịch vụ thẻ, đảm bảo hoạt động huy động vốn qua thẻ phát huy có hiệu - VIB Huế cần bổ sung hoạt động từ thiện tới vùng miền, tài trợ chương trình văn hóa nghệ thuật, giáo dục sinh viên, hay lễ hội Festival tỉnh, qua quảng bá hình ảnh thương hiệu tới đông đảo người dân 4.2 Một số giải pháp cụ thể để nâng cao chất lƣợng dịch vụ toán thẻ ngân hàng TMCP Quốc Tế chi nhánh Huế Từ việc phân tích thực trạng huy động vốn qua tài khoản thẻ, vấn đề hạn chế hình thức huy động đà phát triển nay, với định hướng phát triển ngân Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam chi nhánh Huế Tôi xin đưa số giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn qua tài khoản thẻ nhằm đáp ứng tốt nhu cầu đa dạng người dân, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội thành phố Huế - thành phố Festival Việt Nam 4.2.1 Mở rộng mạng lƣới máy ATM đơn vị chấp nhận thẻ địa bàn Hiện nay, số lượng máy ATM địa bàn cải thiện nhiều so với năm 2010 tăng từ máy lên 10 máy vào năm 2012 với số máy khiêm tốn so với ngân hàng khác Vietcombank, Dong A bank, Agribank …Vì đòi hỏi VIB Huế cần có nhiều nổ lực để phát triển hệ thống máy ATM Nên tìm kiếm địa điểm an toàn, thuận tiện … cho người sử dụng, tránh đặt máy khu vực thiếu ánh sang, khuất người … tránh tình trạng cướp tiền, hay tách nghẽn giao thông, khó giao dịch Nếu nên có quan hệ tốt với UBND thành phố để dễ dàng đặt máy khu vực đông người chợ Đông Ba, An Cựu … hay khu vực trường học, xí nghiệp hay cụm dân cư khu quy hoạch Đại học Trường Bia, khu đô thị Đông Nam Thủy An, An Cựu City, kèm theo vấn đề an ninh hệ thống camera theo dõi 24/24 Kèm theo hệ thống máy lạnh máy ATM, theo khảo sát, số máy ATM hệ thống máy lạnh, gây khó chịu cho khách hàng, làm hình ảnh ngân hàng Như ngân hàng lớn có tên tuổi thị trường Agribank hay Vietcombank có bốt ATM đặt huyện, có SVTH: Nguyễn Phan Hiếu 55 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Thị Bích Ngọc điều kiện hay mở rộng thị trường, ngân hàng không nên bỏ qua thị trường đầy triển vọng Đi kèm với việc tăng cường số lượng máy ATM, vấn đề tiếp quỹ tiền mặt kịp thời đầy đủ cần ý Hoạt động cần triển khai đồng bộ, an toàn lúc, tránh tình trạng thiếu tiền cục gây ách tắc, đáp ứng nhu cầu rút tiền khách hàng Tiếp theo vấn đề an ninh, bảo mật xử lý thông tin, tình trạng nuốt thẻ, tai khoản bị trừ tiền nhiều số rút xảy thường xuyên ngân hàng gây tâm lý hoang mang niềm tin khách hàng, không xử lý tốt vấn đề thông tin mà đảm bảo quyền lợi khách hàng nều có xảy chuyện Để việc toán không dùng tiền mặt diễn tốt không cá nhân hay tổ chức thực mà cần chung tay toàn hệ thông ngân hàng Hiện nay, việc đặt máy Pos VIB Huế đại lý gặp nhiều khó khăn, khó thuyết phục khách hàng từ chối ngân hàng có tên tuổi để chấp nhận dịch vụ ngân hàng Tuy nhiên, với gần 50 máy đạt với việc kết nối toán thẻ khối liên minh ngân hàng Smartlink kết hợp ứng dụng công nghệ ngân hàng điện tử số Úc - Commonwealth Bank of Australia6 việc nâng tầm sản phẩm khó khăn 4.2.2 Phát triển số lƣợng khách hàng Để cạnh tranh với ngân hàng địa bàn, việc phát triển sở vật chất việc quan tâm, chăm sóc đến khách hàng cần trọng Chính sách ổn định khách hàng nhằm phát triển số lượng khách hàng với mục tiêu gia tăng tính trung thành cho khách hàng có phát triển khách hàng Để sách phù hợp hiệu quả, VIB cần phải phân đoạn thị trường xác định đối tượng khách hàng cụ thể phân đoạn - Với khách hàng truyền thống: Cần tiếp tục xây dựng quan hệ với đối tác chiến lược khách hàng lâu năm VIB Hiện số tổ chức sử dụng thẻ VIB Values để chi trả lương cho nhân viên Trung tâm bảo tồn Di tích Huế, UBND phường Trường An, Trường tiểu học Chu Văn An, Nhà hát cung đình Huế,… Theo báo cáo năm 2010 SVTH: Nguyễn Phan Hiếu 56 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Thị Bích Ngọc góp phần tăng số lượng thẻ VIB Values lên nhiều Đối với khách hàng này, VIB cần có sách ưu đãi đặc biệt hình thức khuyến hay miễn phí phát hành thẻ cho thành viên mới, hay có ưu đãi khác khách hàng sử dụng dịch vụ khác ngân hàng Ngoài ra, cần phải thăm hỏi, chăm sóc khách hàng cách thường xuyên tặng hoa nhân ngày sinh nhật cho thủ trưởng đơn vị đó, hay lễ kỷ niệm ngày thành lập tổ chức, quan … có VIB giữ khách hàng đồng thời lưu giữ hình ảnh tốt mắt khách hàng, kiếm thêm khách hàng thông qua truyền miệng, mách bảo khách hàng cũ khách hàng - Với khách hàng chiến lược: Hiện khách hàng chiến lược ngân hàng doanh nhân doanh nghiệp hoạt động địa bàn Đối với khách hàng này, họ cẩn thận kỹ lưỡng, yêu cầu cao: muốn thuận tiện chăm sóc chu đáo giao dịch Vì vậy, không để phát triển thêm số lượng khách hàng mà giữ chân khách hàng cũ, ngân hàng cần phải chăm sóc tận tình Giao phó khách hàng cho nhân viên cụ thể, để dễ dàng liên lạc thăm hỏi theo dõi tình hình, bên cạnh phải có chương trình khuyến mãi, đưa mức phí cạnh tranh so với ngân hàng khác vị khách hàng nhận chào mời từ ngân hàng khác - Khách hàng tiềm năng: khách hàng cá nhân ,doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng chưa có tài khoản, hay tương lai sử dụng dịch vụ thẻ có nhu cầu, bao gồm: người hưu, giới tiểu thương, hay sinh viên trường đại học địa bàn,… Hiện này, việc tích hợp thẻ ATM thẻ sinh viên hay thẻ công đoàn ngân hàng địa bàn ứng dụng nhiều, kể đến ngân hàng Eximbank, ngân hàng Đông Á,… Và phương thức hữu hiệu mà ngân hàng VIB học tập ứng dụng nhằm nâng tầm vị ngân hàng 4.2.3 Giảm bớt số lƣợng thẻ “non active”7 Theo thống kê nay, số lượng thẻ không hoạt động, thẻ “non-active” Việt Nam tương đối cao, khoảng 20-30% số thẻ phát hành Trong số VIB khoảng 3% Lý do, có nhiều ngân hàng cạnh tranh việc chiếm lĩnh thị phần nên không ngừng có chiêu thức khuyến gửi tiết kiệm Thẻ không hoạt động SVTH: Nguyễn Phan Hiếu 57 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Thị Bích Ngọc thẻ, miễn phí phát hành thẻ nên số lượng khách hàng số lượng thẻ phát hành liên tục tăng nhanh Chính điều làm cho khách hàng cảm thấy thẻ hàng khuyến mãi, ngân hàng tặng kèm sử dụng sản phẩm mà không tìm hiểu tiện ích Khá nhiều thẻ bị bỏ xó, có khách hàng có đến 3-4 thẻ ATM ngân hàng khác nhau, gây lãng phí lớn không gây tốn tiền bạc, công nghệ nguồn nhân lực, ngân hàng phải thống kê số lượng để trì ổn định hoạt động thẻ trì tài khoản cho khách hàng cho dù khách hàng có sử dụng thẻ hay không Để gia tăng hiệu dịch vụ thẻ, giảm chi phí phát hành, quản lý cho loại thẻ non active, VIB nên có biện pháp sau đây: - Thứ nhất, kết hợp tổ chức phát hành thẻ, đơn vị chấp nhận thẻ, đem lại lợi ích kinh tế chiết khấu, giảm giá hay khuyến cho chủ thẻ Rõ ràng, khách hàng thích sử dụng loại thẻ mang lại nhiều khuyến loại thẻ khác khuyến hay khuyến Ví dụ, VIB Huế liên kết với siêu thị Huế Coopmart hay Big C để chiết khấu cho khách hàng lượng tiền thông qua việc giảm giá hay nhận quà tặng sử dụng thẻ ngân hàng VIB để toán có hóa đơn từ giá trị định trở lên Điều ngân hàng bạn Vietinbank, LienVietPosbank,… ứng dụng, học hỏi theo - Thứ hai, việc tích điểm thành viên diễn phổ biến hay khu trung tâm mua sắm, siêu thị Chúng ta ứng dụng cho riêng Ví dụ khách hàng tặng điểm cho ngàn đồng giao dịch Từ số điểm tích lũy để khách hàng nhận phần thưởng, tiền mặt phiếu mua hàng giảm giá, phiếu mua hàng giảm giá, chúng thương lượng với cửa hàng mua sắm giải trí lớn địa bàn Lotteria, Ninomax, Khánh shyna, … vừa quảng bá hình ảnh cho đôi bên, khách hàng nhận lợi từ chương trình Điều này, giúp cho trung thành khách hàng tăng cao - Thứ ba, lợi ích mặt tâm lý chủ thẻ thường cảm thấy thích thú sử dụng thẻ ngân hàng danh tiếng hay tổ chức thẻ toàn cầu Chủ thẻ cảm thấy đằng cấp sử dụng thẻ danh tiếng này, người thường xuyên phải di chuyển hay công tác nhiều quốc gia Ví dụ SVTH: Nguyễn Phan Hiếu 58 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Thị Bích Ngọc thẻ ngân hàng Citibank hay HSBC,… Do đó, để thu hút thêm khách hàng, VIB phải giữ vững uy tín thương trường, tăng cường mối quan hệ với ngân hàng quốc tế tổ chức thẻ quốc tế, ứng dụng công nghệ tiên tiến ngân hàng liên kết để tăng vị mình, khách hàng thấy thẻ VIB không thua ngân hàng kể 4.2.4 Không ngừng đổi công nghệ ngân hàng Đây xem giải pháp quan trọng hình thức huy động vốn qua thẻ kênh huy đông vốn tiềm năng, đà phát triển, ngân hàng trọng tới Để ngân hàng giữ vai trò quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cần thiết phải đa dạng hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ đại hóa công nghệ ngân hàng Hiện nay, dịch vụ giá trị gia tăng phục vụ nhu cầu khách hàng không ngừng máy toán thẻ POS, Internetbanking, Telephone banking, ngân hàng trực tuyến,… với công nghệ phát triển vũ bảo dịch vụ coi mạnh tạo nên nét riêng cho ngân hàng Trong xu hội nhập kinh tế quốc tế, ngân hàng Quốc tế Việt Nam nói chung chi nhánh Huế nói riêng bước đổi đại hóa công nghệ ngân hàng Hiện nay, ngân hàng áp dụng công nghệ chip8 thẻ VIB chip Mastercard để đảm bảo độ bảo mật thông tin tối đa giảm rủi ro thẻ bị làm giả Ngành ngân hàng ngành ứng dụng công nghệ thông tin sớm, đòi hỏi tiêu chuẩn nghiêm ngặt Một ngành dịch vụ ngân hàng đem lại khả cạnh tranh cao phải có tính phổ biến khả tương tác cao lại bị thách thức an toàn bảo mật, rủi ro cao, không cho phép sai sót nhiều yếu tố khác Tuy nhiên , công nghệ cách phô trương, áp dụng không mục đích gây lãng phí Công nghệ phải hướng vào mục tiêu hoạt động ngân hàng, dịch vụ phải đem lại tiện ích phù hợp cho khách hàng, không sản phẩm, công nghệ trang bị mà phải xuất phát từ thực tế sống, thực tế kinh doanh để phát huy có hiệu Công nghệ sử dụng vi xử lý máy tính thu nhỏ, khả lưu giữ thông tin lớn, có khả tính toán mật mã tạo chữ ký điện tử, đồng thời giúp VIB Bank cập nhật thông tin thẻ mà không cần khách hàng phải mang thẻ đến ngân hàng SVTH: Nguyễn Phan Hiếu 59 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Thị Bích Ngọc Nói cho cùng, vấn đề đổi công nghệ thực sớm chiều mà cần trình lâu dài kiên trì phát triển theo hướng tích cực cách có lợi Vì vậy, chi nhánh cần mở rộng phát triển không ngừng loại hình dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng Bên cạnh chi nhánh cần tập trung xây dựng phận chuyên mảng công nghệ, đáp ứng thắc mắc cố xảy công việc không nhân viên ngân hàng với mà giao dịch khách hàng 4.2.5 Đào tạo củng cố nguồn nhân lực ngân hàng Trong mắt khách hàng nhân viên hình ảnh ngân hàng Mọi cư xử, hoạt động đội ngũ nhân viên có ảnh hưởng trực tiếp đến mặt uy tín ngân hàng Chính mà công tác đào tạo củng cố nguồn nhân lực ngân hàng yếu tố cần thiết Với cấu 10% nhân viên đội ngũ đại học, 70% nhân viên trình độ đại học 20% trung cấp, lao động phổ thông, Ngânh hàng VIB có đội ngũ cán công nhân viên động, vững chuyên môn, đảm bảo tốt công việc Tuy vậy, với phát triển khoa học công nghệ giới tiềm hoạt động kinh doanh thẻ chưa đủ Trong hoạt động kinh doanh thẻ, chưa có chuyên gia hàng đầu, cán quản lý điều hành cán nghiệp vụ trình độ ngoại ngữ tương đối phải có trình độ kiến thức định Do vậy, để nâng cao chất lượng số lượng phát hành thẻ huy đông vốn qua thẻ, VIB cần có biện pháp, sách đầu tư cho nguồn nhân lực lượng chất Có thể cử cán sang thực tập ngân hàng cổ đông Commonwealth Bank of Australia để học hỏi kinh nghiệm nâng cao trình độ công tác quản lý kiến thức huy động vốn qua thẻ Ngoài thiếu kế hoạch tuyển chọn gắt gao sinh viên trường khối ngành kinh tế, đặc biệt ngành Tài ngân hàng, kèm theo kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt nhân viên thuộc phân dịch vụ NHBL: thẻ, tín dụng bán lẻ, dịch vụ toán, … Trong việc huy động vốn qua thẻ, nhân viên giao dịch góp phần đáng kể việc thu hút khách hàng Khi khách hàng đến ngân hàng giao dịch, cần có SVTH: Nguyễn Phan Hiếu 60 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Thị Bích Ngọc tiếp đón niềm nở, tận tình, chu đáo, nhân viên giao dịch hướng dẫn cho khách hàng tiện ích dịch vụ toán thẻ với thủ tục đơn giản … giúp khách hàng cảm thấy thoải mái mong muốn sử dụng thẻ Muốn vậy, ngân hàng cần mở lớp đào tạo chuyên môn lẫn tâm lý để nhân viên có khả bắt tâm lý khách hàng, tạo tâm lý thoải mái, vui vẻ, tin tưởng vào khách hàng Đây yêu tố quan trọng để khuyến khích, thu hút khách hàng 4.2.6 Tăng thời gian trì số dƣ tài khoản thẻ: Huy động vốn qua tài khoản thẻ tức ngân hàng phải đặt câu hỏi trì số dư có khách hàng tài khoản thẻ lâu tốt? Để trì số dư lâu cần có chiến lược để giữ chân số tiền khách hàng thẻ, khiến họ sử dụng không cần rút tiền Hiện nay, dịch vụ toán thẻ thay cho chi tiền mặt diễn mạnh, siêu thị hay trung tâm mua sắm Ngoài việc đặt máy POS đại lý mở liên kết với ngân hàng bạn, để tạo điều kiện cho khách hàng sử dụng dịch vụ đâu, ngân hàng nào, nay, trung tâm mua sắm lớn hay siêu thị Coopmart Huế, Big C Huế,… ngân hàng lớn chiếm vị trí, giải pháp vừa giúp khách hàng thuận tiện, lại giúp ngân hàng giữ số dư tài khoản lâu Một điều đáng lưu ý đây, để giải pháp phát huy tác dụng nỗ lực ngân hàng, khách hàng cần phải chung tay góp sức, chịu khó sử dụng chung tay góp sức phát huy tác dụng dịch vụ toán thẻ này, nhằm hướng tới đất nước toán không dùng tiền mặt SVTH: Nguyễn Phan Hiếu 61 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Thị Bích Ngọc PHẦN III KẾT LUẬN Kết đạt đƣợc đề tài  Tổng hợp lại số lý thuyết huy động vốn khái niệm, phương thức huy động, nhân tố ảnh hưởng  Phân tích tình hình huy động vốn qua tài khoản thẻ ngân hàng TMCP VIB Huế thông qua tiêu số lượng thẻ phát hành, thị phần máy ATM địa bàn, số dư tiền gửi bình quân  Đưa số giải pháp nhằm nâng cao khả huy động vốn qua tài khoản thẻ ngân hàng TMCP VIB Huế 2.Hạn chế đề tài  Đề tài nghiên cứu chủ yếu dựa phương pháp phân tích số liệu thứ cấp nên tính xác việc phân tích phụ thuộc vào yếu tố xác số liệu mà ngân hàng cung cấp  Trong trình phân tích đặc biệt số liệu định tính, số nhận định dựa quan sát học hỏi thực tế từ chi nhánh, bên cạnh thời gian thực tập ngắn thân tác giả chưa có nhiều kinh nghiệm nên đánh giá mang tính chủ quan chưa thật xác  Một số tiêu tác giả sử dụng năm để phân tích, chưa có nhiều thời gian kinh nghiệm nên số tiêu dùng năm để phân tích  Đề tài dừng lại việc phân tích số liệu thứ cấp ngân hàng chưa đánh giá hiệu dựa hành vi khách hàng  Do kinh nghiệm tác giả trình bày nghiên cứu khoa học không nhiều non kém, kèm theo thời gian hạn hẹp nên việc trích dẫn nguồn không quy chuẩn hợp lý Có số lý thuyết tác giả tham khảo từ nhiều nguồn khác tổng hợp lại Vì mục tài liệu tham khảo đề tài ghi tổng hợp lại không cụ thể phần SVTH: Nguyễn Phan Hiếu 62 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Thị Bích Ngọc 3.Hƣớng phát triển đề tài  Phân tích sâu tình hình huy động vốn qua tài khoản thẻ thông qua việc tổng hợp phân tích số liệu từ ngân hàng đối thủ để có nhìn khách quan xác  Tiến hành nghiên cứu hoạt động huy động vốn qua tài khoản thẻ thông qua tiêu định tính phương pháp điều tra cụ thể SVTH: Nguyễn Phan Hiếu 63 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Thị Bích Ngọc DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Nguyễn Phương Anh (2012), Chuyên đề tốt nghiệp: “Nâng cao nghiệp vụ phát hành sử dụng thẻ ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam Chi nhánh Huế”, Trường Đại học Kinh tế Huế PGS TS Nguyễn Đăng Dờn (2011), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, nhà xuất Đại học Quốc gia TP.HCM Nguyễn Thị Thu Hiền (2003), Chuyên đề tốt nghiệp: “Một số giải pháp đẩy mạnh công tác phát hành toán thẻ ngân hàng ngoại thương Việt Nam”, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội TS Nguyễn Minh Kiều (2011), “Nghiệp vụ ngân hàng thương mại”, nhà xuất Lao động xã hội Võ Thị Diệu Minh (2010), Khóa luận tốt nghiệp: “Nâng cao khả huy động vốn qua tài khoản thẻ ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Việt Nam”, Trường Đại học Kinh tế Huế Cao Thị Hoài Thương (2011), Chuyên đề tốt nghiệp: “Giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn ngân hàng Kiên Long”, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM PGS TS Nguyễn Văn Tiến (2009), “Giáo trình Tài – Tiền tệ Ngân hàng”, nhà xuất Thống kê Website Ngân hàng nhà nước Việt Nam, www.sbv.gov.vn Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế, http://www1.thuathienhue.gov.vn 10 Trang thông tin điện tử điều hành tác nghiệp Tổng cục Thủy Lợi, http://www.wrd.gov.vn/ 11 Ngân hàng Quốc tế, http://vib.com.vn/default.aspx 12 Thư viện pháp luật, http://http://thuvienphapluat.vn/ 13 Trang web tìm kiếm tổng hợp, www.google.com.vn SVTH: Nguyễn Phan Hiếu Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Thị Bích Ngọc PHỤ LỤC BIỂU KHUNG MỨC PHÍ DỊCH VỤ THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA (Kèm theo Thông tư số 35/2012/TT-NHNN ngày 28 tháng 12 năm 2012 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) Mức phí Loại phí STT (Chưa bao gồm thuế VAT) Phí phát hành thẻ Từ đồng đến 100.000 đồng/thẻ Phí thường niên Từ đồng đến 60.000 đồng/thẻ/năm Phí giao dịch ATM a) b) Vấn tin tài khoản (không in Nội mạng đồng/giao dịch chứng từ) Ngoại mạng Từ đồng đến 500 đồng/giao dịch In kê tài khoản in Nội mạng chứng từ vấn tin tài khoản Ngoại mạng Từ 300 đồng đến 800 đồng/giao dịch Từ 100 đồng đến 500 đồng/giao dịch Từ 01/03/2013 đến 31/12/2013: Từ đồng đến 1.000 đồng/giao dịch c) Rút tiền mặt Nội mạng Từ 01/01/2014 đến 31/12/2014: Từ đồng đến 2.000 đồng/giao dịch Từ 01/01/2015 trở đi: Từ đồng đến 3.000 đồng/giao dịch Ngoại mạng Từ đồng đến 3.000 đồng/giao dịch d) Chuyển khoản đ) Giao dịch khác ATM Phí dịch vụ thẻ khác SVTH: Nguyễn Phan Hiếu Từ đồng đến 15.000 đồng/giao dịch Theo biểu phí dịch vụ thẻ tổ chức phát hành thẻ Theo biểu phí dịch vụ thẻ tổ chức phát hành thẻ
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình huy động vốn qua tài khoản thẻ tại ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Huế, Phân tích tình hình huy động vốn qua tài khoản thẻ tại ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Huế, Phân tích tình hình huy động vốn qua tài khoản thẻ tại ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay